Sistemul SaFIR


Actualizarea informatiilor (Ro/En):

 • Evidenţa emisiunilor - Nu mai este cazul, se face automat.
 • Lista operaţiunilor cu instrumente financiare - se suprascriu fişierele xls:
  • Tranzactii_SaFIR_ro.xls 
  • Tranzactii_SaFIR_en.xls 
 • Lista participanţilor la sistemul SaFIR - se suprascriu fişierele pdf din folderul "Participanti SaFIR":
  • SaFIR Lista participantilor.pdf
  • SaFIR Participants List.pdf


Obs: Suprascrierea documentelor se face utilizand butonul .

Sistemul SaFIR este un sistem de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare, administrat de Banca Națională a României (BNR). Sistemul realizează depozitarea titlurilor de stat şi a certificatelor de depozit emise de BNR, precum şi decontarea operaţiunilor cu astfel de instrumente financiare. Sistemul asigură procesarea în timp real a ordinelor de transfer (respectiv, pe o bază continuă), precum şi finalitatea imediată a decontării.

În plus, sistemul SaFIR gestionează garanţiile constituite de participanţii la sistemele de plăţi, precum şi garanţiile constituite în cadrul operaţiunilor desfăşurate cu banca centrală.

Încă de la intrarea sa în funcţiune, sistemul este desemnat, prin Ordin al Guvernatorului Băncii Naţionale a României, ca intrând sub incidenţa Legii nr.253 din 16 iunie 2004 privind caracterul definitiv al decontarii în sistemele de plaţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, cu modificările ulterioare (care transpune în legislaţia română Directiva 98/26/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare, cu modificările ulterioare).

Scurt istoric

Sistemul SaFIR a fost dezvoltat și implementat în cadrul proiectului Phare RO-005 ”Interbank Payment System” și a intrat în funcțiune la 3 octombrie 2005.

De la implementare şi până în prezent, sistemul SaFIR a cunoscut numeroase dezvoltări, între care:

 • adoptarea sistemului deţinerilor indirecte (2006);
 • depozitarea şi decontarea emisiunilor de titluri de stat de tip benchmark (2006);
 • depozitarea şi decontarea emisiunilor de certificate de depozit emise de BNR (2006);
 • interconectarea SaFIR cu sistemul RoClear (sistem de depozitare şi decontare pentru valorile mobiliare tranzacţionate pe piaţa bursieră, administrat de S.C. Depozitarul Central S.A.), în scopul creării condiţiilor pentru tranzacţionarea titlurilor de stat şi pe piaţa bursieră (2008);
 • lărgirea gamei de active eligibile pentru operaţiunile cu banca centrală, prin acceptarea instrumentelor financiare denominate în euro emise de Ministerul Finanţelor Publice pe piaţa internă (2010);
 • transformarea automată a facilităţii de lichidate pe parcursul zilei (repo intraday) în facilitate permanentă de creditare - credit Lombard (2010);
 • operaţionalizarea conexiunii directe cu sistemul Euroclear (2011);
 • operaţionalizarea conexiunii directe cu sistemul Clearstream (2012), prin deschiderea de către Clearstream Banking Luxemburg S.A. a unui cont de instrumente financiare în sistemul SaFIR;
 • operaţionalizarea conexiunii directe dintre sistemele SaFIR şi RoClear, prin deschiderea de către BNR a unui cont de instrumente financiare în sistemul RoClear (2012);
 • adaptarea sistemului în vederea procesării tranzacţiilor efectuate de către instituţiile de credit în baza Contractului-cadru pentru tranzacţii de vânzare-cumpărare reversibile cu titluri de stat (GMRA) propus de ACI România (2014).

Date statistice

Valoarea nominală totală a emisiunilor de titluri de stat denominate în lei depozitate în sistemul SaFIR, la sfârşitul anului 2016, a fost de 119.892,84 milioane lei, înregistrându-se o creştere de aproximativ 12,36% faţă de sfârşitul anului 2015, în timp ce valoarea nominală totală a emisiunilor de titluri de stat denominate în euro depozitate în sistemul SaFIR, la sfârşitul anului 2016, a fost de 1.703,64 milioane euro, în scădere cu 31,83% față de sfârşitul anului precedent.

Numărul mediu zilnic al transferurilor DVP cu instrumente financiare denominate în lei procesate în sistemul SaFIR în anul 2016 a fost de 85 transferuri, cu o valoare medie zilnică de 1.404,62 milioane lei, în timp ce numărul mediu zilnic al transferurilor DVP cu instrumente financiare denominate în euro procesate în sistemul SaFIR în anul 2016 a fost de 6 transferuri, cu o valoare medie zilnică de 17,37 milioane euro.

Managementul sistemului

Sistemul SaFIR este administrat de BNR. În această calitate, BNR gestionează şi controlează funcţionarea sistemului, autorizează participarea la sistem, stabileşte şi modifică Regulile de sistem, urmăreşte respectarea acestora de către participanţi şi aplică sancţiuni în cazul încălcării lor.

Participarea în sistemul SaFIR

Sunt eligibile pentru a participa la sistemul SaFIR următoarele categorii de instituţii:

 • instituţii de credit din Spaţiul Economic European, inclusiv când acestea acţionează printr-o sucursală înfiinţată în Spaţiul Economic European;
 • instituţii de credit din afara Spaţiului Economic European, cu condiţia ca acestea să acţioneze printr-o sucursală înfiinţată în Spaţiul Economic European;
 • Banca Naţională a României;
 • Ministerul Finanţelor Publice;
 • societăţi de servicii de investiţii financiare admise pe piaţa primară şi/sau secundară administrată de Banca Naţională a României.

Administratorul de sistem poate accepta, de la caz la caz, participarea la sistemul SaFIR şi a următoarelor categorii de instituţii:

 • depozitari centrali pentru instrumente financiare din Spaţiul Economic European, care prestează servicii de compensare şi/sau decontare şi sunt supravegheaţi de o autoritate competentă;
 • contrapărţi centrale din Spaţiul Economic European, care prestează servicii în cadrul unor sisteme de compensare pentru tranzacţii cu instrumente financiare şi care sunt supravegheate de o autoritate competentă;
 • organizaţii din Spaţiul Economic European care prestează servicii de compensare şi/sau decontare şi sunt supravegheate de o autoritate competentă.

Pentru a participa la sistemul SaFIR, o instituţie eligibilă, din categoriile mai sus menţionate, trebuie:

 • să dovedească că are capacitate operaţională corespunzătoare;
 • în cazul instituţiilor de credit guvernate de o legislaţie străină să pună la dispoziţie o opinie juridică privind capacitatea (cu excepţia cazului în care informaţiile şi declaraţiile ce urmează a fi furnizate printr-o astfel de opinie juridică au fost deja obţinute de către BNR în alt context);
 • în cazul instituţiilor de credit din afara Spaţiului Economic European dar care acţionează printr-o sucursală înfiinţată în Spaţiul Economic European, să pună la dispoziţie o opinie juridică privind ţara (cu excepţia cazului în care informaţiile şi declaraţiile ce urmează a fi furnizate printr-o astfel de opinie juridică au fost deja obţinute de către BNR în alt context).

La sfârşitul anului 2016, în sistemul SaFIR au fost înregistraţi un număr de 37 participanți (33 instituţii de credit, Banca Națională a României, Ministerul Finanțelor Publice și 2 sisteme de depozitare și decontare, respectiv Depozitarul Central S.A. și Clearstream Banking S.A.).

Funcţiile sistemului SaFIR:

1. Evidenţa instrumentelor financiare

Această funcție se referă, în principal, la organizarea şi gestionarea registrului primar al instrumentelor financiare, respectiv:

Toate evenimentele de plată aferente emisiunilor de instrumente financiare sunt procesate automat: preluarea rezultatelor licitaţiei/subscripţiei, preluarea rezultatelor plasamentelor private, plăţi de cupon/dobândă, răscumpărare parţială/opţională/totală.

În situaţia în care la momentul limită stabilit prin Regulile sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare – SaFIR  există instrucţiuni sau operaţiuni aflate în cozile de aşteptare, acestea vor fi anulate automat de sistem, fiind considerate operaţiuni eşuate (nedecontate).

2. Decontarea operaţiunilor cu instrumente financiare

Sistemul SaFIR procesează operaţiuni derulate de participanţi pe piaţa secundară (tranzacţii de vânzare/cumpărare, înregistrarea, radierea şi executarea contractelor de garanţie financiară, operaţiuni repo şi reverse repo, transferuri de portofoliu).

Decontarea se poate face pe bază netă sau brută. Participanţii iniţiază instrucţiuni în sistem prin mesaje SWIFT.

3. Funcţii complementare:

 • Evaluarea zilnică a emisiunilor;
 • Managementul garanțiilor;
 • Gestionarea cozilor de aşteptare;
 • Aplicarea unui mecanism de deblocare a decontării (gridlock);
 • Monitorizarea funcţionalităţii sistemului;
 • Arhivarea datelor;
 • Calculul automat al comisioanelor;
 • Raportări către autorităţile competente;
 • Raportări statistice.

Programul de operare

Sistemul SaFIR funcţionează zilnic, de luni până vineri, între orele 8:30 a.m. şi 5:40 p.m. (ora locală), cu excepţia zilelor declarate sărbători legale sau religioase (când acestea sunt sărbătorite în alte zile decât sâmbătă sau duminică), conform programului de operare SaFIR.

Disponibilitatea sistemului

În anul 2016, disponibilitatea generală a sistemului a fost de 99,99%, valoarea acestui indicator fiind obţinută prin raportarea duratei reale de funcţionare la durata programată de funcţionare.

Asigurarea continuităţii activităţii

Pentru cazurile în care ar putea apărea situaţii de urgenţă, sistemul are prevăzută posibilitatea transferării procesării de la sediul principal la un sediu secundar.

Managementul riscurilor

Managementul riscurilor este stabilit prin regulile sistemului SaFIR şi este gestionat cu ajutorul cozilor de aşteptare, mecanismului de gridlock, modulul de validare, acceptare şi împerechere a mesajelor.

Comisioane

Sistemul SaFIR are o politică de  comisionare transparentă.

SaFIR Helpdesk

BNR pune la dispoziţia utilizatorilor un serviciu de helpdesk în timpul programului de funcţionare.

Contact SaFIR

Întrebări generale privind SaFIR pot fi adresate BNR pe adresa de email: contact.safir[at]bnro.ro

Documente utile