Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 33 din 2.dec.1996
Monitorul Oficial, Partea I 347 19.dec.1996
Intrare în vigoare la 19.dec.1996
privind retragerea din circulaţie a unor bancnote şi monede metalice care au fost emise înainte de anul 1989

   Potrivit Legii nr. 34/1991, Banca Naţională a României va retrage din circulaţie, începând cu data de 1 decembrie 1996, bancnotele cu valoare nominală de 1, 3 şi 5 lei, emisiunile 1966 şi 1967, monedele metalice cu valoare nominală de 1 şi 3 lei, emise în perioada 1960-1967, precum şi monedele metalice divizionare de 1, 3, 5, 10, 15, 25 şi 50 de bani, emise în perioada 1952-1982.
   După data de 31 decembrie 1996 încetează puterea circulatorie a acestor bancnote şi monede metalice, ele nemaiputând fi utilizate ca mijloc legal de plată.
   1. Retragerea din circulaţie a bancnotelor cu valoare nominală de 1, 3 şi 5 lei, emisiunile 1966 şi 1967, a monedelor metalice de 1 şi 3 lei, emise în perioada 1960 - 1967, precum şi a tuturor monedelor metalice divizionare de 1, 3, 5, 10, 15, 25 şi 50 de bani, emise în perioada 1952-1982, se va face astfel:
   a) în perioada 1-15 decembrie 1996 inclusiv, aceste bancnote şi monede metalice vor fi primite de la populaţie, în mod obişnuit, de către toate casieriile agenţilor economici, inclusiv casieriile subordonate, precum şi de către casieriile celorlalte instituţii.
   Acestea sunt obligate să primească bancnotele şi monedele metalice menţionate, să nu le repună în circulaţie şi să le depună, zilnic, la unităţile bancare unde au deschis contul, o dată cu vărsămintele de numerar;
   b) în perioada 16-31 decembrie 1996, bancnotele şi monedele metalice menţionate vor fi primite în plăţi şi pentru preschimbare numai de către casieriile unităţilor bancare şi ale oficiilor Regiei Autonome "Poşta Română".
   2. În vederea efectuării în bune condiţii a acţiunii de retragere din circulaţie a bancnotelor cu valoare nominală de 1, 3 şi 5 lei, emisiunile 1966 şi 1967, a monedelor metalice de 1 şi 3 lei, emise în perioada 1960-1967, şi a tuturor monedelor metalice divizionare de 1, 3, 5, 10, 15, 25 şi 50 de bani, emise în perioada 1952-1982, se vor lua următoarele măsuri:
   a) O dată cu primirea prezentei circulare, se va urmări ca bancnotele şi monedele metalice menţionate, care vor intra în casieriile tuturor unităţilor bancare, să fie reţinute, indiferent de gradul de uzură, şi să nu mai fie repuse în circulaţie, operaţiunile de plăţi efectuându-se exclusiv din celelalte cupiuri existente.
   ▪ În perioada 1-15 decembrie 1996, sucursalele Băncii Naţionale a României, prin aparatul propriu, vor urmări ca toate casieriile agenţilor economici şi ale celorlalte instituţii să primească de la populaţie, fără nici un fel de restricţii, bancnotele şi monedele menţionate, să nu le repună în circulaţie şi să le depună la unităţile bancare.
   ▪ Pentru perioada 16-31 decembrie 1996, personalul sucursalelor Băncii Naţionale a României va urmări ca toate casieriile unităţilor bancare şi Regia Autonomă "Poşta Română" să primească de la populaţie, în plăţi şi pentru preschimbare, bancnotele şi monedele metalice aflate în perioada de retragere, să nu le repună în circulaţie şi să le depună în conturile lor de la sucursalele Băncii Naţionale a României.
   b) Bancnotele şi monedele metalice primite nu se vor mai separa în "bune" şi "uzate", ele vor fi reverificate numai ca număr şi valoare şi vor fi împachetate potrivit prevederilor cap. V pct. 60 şi 62 din Normele Băncii Naţionale a României nr. 31/1993.
   ▪ Sucursalele Băncii Naţionale a României vor lua măsuri ca, la sfârşitul fiecărei zile operative de lucru, să treacă din casa lor de circulaţie în fondul de rezervă, prin vărsăminte sau prin schimb cu alte cupiuri, pachetele sau săculeţii formaţi conform alineatului precedent, îngrijindu-se, totodată, să primească pachetele şi săculeţii din cupiurile menţionate, existente în casele de circulaţie ale celorlalte unităţi bancare din judeţ.
   ▪ La întocmirea situaţiei specificative a casei de circulaţie şi a fondului de rezervă pentru data de 31 decembrie 1996 se vor menţiona, numai în coloana "Uzate", bancnotele şi monedele metalice retrase din circulaţie şi aflate atât la sucursalele Băncii Naţionale a României cât şi în casele de circulaţie ale celorlalte unităţi bancare din judeţ.
   c) Oficiile Regiei Autonome "Poşta Română" vor lua măsuri ca bancnotele şi monedele metalice menţionate să fie depuse la unităţile bancare unde au deschis contul, până cel târziu în ziua de 10 ianuarie 1997 inclusiv, înregistrându-se ca vărsăminte în conturile unităţilor depunătoare.
   ▪ Se vor lua măsuri ca până la data de 16 ianuarie 1997 inclusiv să fie primit, la casieriile sucursalelor Băncii Naţionale a României, întregul numerar format din aceste cupiuri, colectat prin casieriile tuturor unităţilor bancare din judeţ.
   d) Bancnotele de 1, 3 şi 5 lei, emisiunile 1966 şi 1967, monedele metalice de 1 şi 3 lei, emise în perioada 1960 - 1967, şi monedele metalice divizionare de 1, 3, 5, 10, 15, 25 şi 50 de bani, emise în perioada 1952-1982, deteriorate, prezentate de către populaţie, vor fi preschimbate de către sucursalele Băncii Naţionale a României, în conformitate cu prevederile Normelor nr. 31/1993, urmând a fi trimise cu scrisoare de remitere, prin casa de circulaţie, la centrala băncii.
   ▪ Bancnotele deteriorate, care necesită expertizarea şi evaluarea la centrală, vor fi trimise Direcţiei generale operaţiuni cu numerar şi metale preţioase, urmând ca plata acestora să se facă şi după data de 31 decembrie 1996.
   e) Pe data de 31 decembrie 1996, toate bancnotele şi monedele menţionate, a căror putere de circulaţie a încetat, existente în casa de circulaţie şi care îndeplinesc condiţiile solicitate la cap. II pct. 13 b) din Normele Băncii Naţionale a României nr. 31/1993, se vor trece în fondul de rezervă, prin vărsăminte sau prin schimb cu bancnote şi monede de altă cupiură, însă de aceeaşi valoare.
   În mod asemănător se va proceda, până la data de 10 ianuarie 1997 inclusiv, pentru bancnotele şi monedele depuse la oficiile Regiei Autonome "Poşta Română".
   ▪ Bancnotele şi monedele retrase, primite prin casieriile Băncii Naţionale a României în perioada de preschimbare, precum şi cele primite până la data de 16 ianuarie 1997 de la celelalte unităţi bancare din judeţ vor fi păstrate în fondul de rezervă al sucursalei, separat, ca bancnote şi monede uzate, până la expedierea lor la centrala Băncii Naţionale a României - Direcţia generală operaţiuni cu numerar şi metale preţioase, urmând ca cele care nu sunt pachete şi săculeţi întregi să fie remise centralei prin casa de circulaţie.
   ▪ Se vor lua măsuri ca, după data de 16 ianuarie 1997, la nici o unitate bancară din judeţ să nu mai existe bancnote şi monede metalice din cupiurile menţionate.
   ▪ Eventualele lipsuri ce vor fi constatate în pachetele cu bancnote sau în săculeţii cu monedă metalică, la cupiurile menţionate, trimise Direcţiei generale operaţiuni cu numerar şi metale preţioase, vor fi imputate celor vinovaţi, la valoarea respectivă, pe măsura verificării acestor fonduri, potrivit Normelor nr. 31/1993, şi după data de 31 decembrie 1996.
   3. Deoarece după data de 31 decembrie 1996 puterea circulatorie a bancnotelor şi monedelor metalice din cupiurile menţionate a încetat, unităţile bancare şi oficiile poştale nu le vor mai primi de la populaţie şi nu le vor mai preschimba.
   4. Pentru informarea populaţiei asupra acţiunii de retragere a bancnotelor şi monedelor metalice respective, directorii sucursalelor Băncii Naţionale a României vor lua măsuri, pe plan local, pentru popularizarea acestei acţiuni.
   De asemenea, vor comunica sucursalelor băncilor comerciale din judeţ prevederile din prezenta circulară, urmărind transmiterea acesteia la toate unităţile din subordinea lor, astfel încât acţiunea de retragere din circulaţie a acestor bancnote şi monede metalice să se desfăşoare în mod corespunzător.
   ▪ Până la data de 31 ianuarie 1997, sucursalele Băncii Naţionale a României vor întocmi şi vor remite Direcţiei generale operaţiuni cu numerar şi metale preţioase o notă privind modul cum s-a desfăşurat această acţiune, precum şi eventualele aspecte deosebite ce au avut loc.

   GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISĂRESCU

   Bucureşti, 2 decembrie 1996.
   Nr. 33.