Sucursala regională Cluj


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2552, 2527, 2529, 2553

############################################################################################################################

Controlor tezaur

Sucursala Regională Cluj
Serviciul casierie

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 7 iulie 2017

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • are atribuții de co-gestionar și răspunde solidar cu casierul de tezaur, de gestionarea corectă și integritatea tuturor valorilor încredințate;
 • participă la activitățile cu numerar și alte valori desfășurate în cadrul Serviciului casierie, cu respectarea tuturor reglementărilor în domeniu;
 • are atribuții de supervizor în aplicațiile informatice de gestionare a numerarului și a altor valori ce se găsesc depozitate în tezaurele sucursalei.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul științelor economice;
 • experiență profesională de minimum 2 ani pe posturi cu studii superioare sau în activități cu numerar, dovedită cu documente;
 • experiența în domeniul financiar-bancar constituie avantaj;
 • cunoștințe de operare pe calculator: MS Office și Internet Explorer;
 • cunoașterea limbii engleze.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate profesională;
 • orientare către client.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 7 iulie 2017 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • adeverinţă de la locul de muncă sau de la locurile de muncă din ultimii 3 ani, din care să rezulte că nu a produs pagube;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 24 iulie 2017.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.


TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE