Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Referent de specialitate


Direcția Relații internaționale

Serviciul analiza conjuncturii financiare internaționale

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 21 septembrie 2017

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • participă la elaborarea, în cadrul serviciului, a analizelor de conjunctură financiară internațională și altor materiale legate de evoluțiile pe plan internațional;
 • participă la analiza sistematică a impactului evenimentelor și proceselor la nivel internațional asupra activității BNR și a sistemului financiar-bancar din România;
 • contribuie la analiza indicatorilor macroeconomici și a indicilor de pe pieţele financiare internaţionale cu relevanță pentru agenda conducerii executive a BNR;
 • participă la elaborarea punctelor de vedere și elementelor de mesaj necesare conducerii executive a băncii în vederea participării la reuniuni, negocieri și evenimente la nivel internațional;
 • contribuie la monitorizarea publicațiilor internaționale în vederea selectării aspectelor relevante pentru activitatea serviciului și a conducerii BNR;
 • procesează/sintetizează informațiile extrase din sursele specifice domeniului și elaborează materiale de sinteză destinate nevoilor Direcției relații internaționale și conducerii BNR;
 • colaborează cu alte direcții din BNR, cu atribuții în domeniul analizelor și studiilor la nivel internațional;
 • menține contactul și dialogul cu instituțiile și partenerii interni și internaționali, cu vocație pe linia relațiilor internaționale în domeniul financiar-bancar.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul ştiinţelor economice sau științelor politice; studiile de masterat constituie un avantaj;
 • cunoştinţe de operare pe calculator: pachetul Microsoft Office; experiența cu programe de analiză cantitativă constituie un avantaj;
 • cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat; cunoașterea și a altor limbi străine de circulație internațională constituie un avantaj;
 • experienţă profesională de minim 3 ani în domeniul financiar-bancar, al relațiilor internaționale sau al analizelor/cercetării cantitative constituie un avantaj;
 • abilităţi în redactarea de scrisori oficiale, precum şi a unor materiale de sinteză pe teme economice, în limba română și limba engleză;
 • perfecţionările la instituții/companii din străinătate constituie un avantaj.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • managementul relațiilor strategice.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 21 septembrie 2017 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 28 septembrie 2017.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE