Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Referent de specialitate


Direcția Statistică

Serviciul raportări statistice directe

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 18 octombrie 2017

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • colaborează cu furnizorii de date statistice – instituţii de credit, instituţii financiare nebancare, alte persoane juridice sau fizice în scopul obţinerii de date statistice, precum şi pentru clarificarea aspectelor metodologice privind întocmirea şi transmiterea raportărilor statistice;
 • verifică datele din chestionarele statistice electronice transmise trimestrial de întreprinderile investiţie străină directă;
 • primeşte, verifică şi prelucrează informatic notificările şi raportările transmise de către raportori (persoane juridice şi fizice rezidente) în legătură cu datoria privată externă pe termen mediu și lung;
 • colaborează cu persoanele din sucursalele regionale şi agenţiile BNR implicate în activitatea statistică, pentru implementarea în teren a cercetărilor statistice;
 • participă la întocmirea de note, situaţii, rapoarte, precum şi alte lucrări dispuse de conducerea serviciului sau a direcţiei;
 • elaborează proceduri pentru validarea datelor primite de la entităţile raportoare, propune şi implementează diverse modele de identificare şi tratare a valorilor atipice raportate de entităţile raportoare;
 • se documentează şi implementează cerinţele metodologice internaţionale în domeniul statistic, consultând materialele documentare/regulamentele emise de Banca Centrală Europeană, EUROSTAT, alte organisme ale Uniunii Europene, precum şi de FMI, Banca Mondială, OCDE.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul științelor economice;
 • cursuri de specializare în domeniul statistic, precum şi deţinerea unui masterat în domeniul financiar-bancar constituie un avantaj;
 • cunoştinţe de operare pe calculator: Pachetul Microsoft Office, dovedit prin certificat ECDL sau alte certificări; SQL şi/sau VBA; cunoaşterea SPSS / e-Views / Mathlab constituie un avantaj;
 • cunoaşterea limbii engleze nivel avansat;
 • experienţă profesională de minim 2 ani în funcții cu studii superioare, dovedită prin documente.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • managementul informațiilor.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 18 octombrie 2017 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 24 octombrie 2017.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE