Sucursala regională Iași


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Informatician sucursală - Sucursala regională Iași


Direcția servicii informatice

Serviciul suport informatic

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 17 noiembrie 2017

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • asigură remedierea operativă a deranjamentelor apărute în funcţionarea staţiilor de lucru şi a imprimantelor din sucursala regională şi agenţiile arondate şi asigură interfaţa cu personalul firmelor care prestează activităţi de service pentru echipamente;
 • instalează şi configurează staţii de lucru, sisteme de operare, aplicaţii de uz general, imprimante etc., înregistrând incidentele de natură IT în aplicația de HelpDesk;
 • răspunde de gestionarea și întreţinerea echipamentelor de calcul, aflate în exploatare în cadrul sucursalei regionale și în cadrul agențiilor arondate sucursalei;
 • aplică standardele tehnice de securitate în vigoare, în conformitate cu Politica de securitate IT a Băncii Naţionale a României;
 • gestionează şi asigură funcţionarea sistemului de securitate, supraveghere și alarmare la efracție și incendiu, a sistemului de acces în sucursală cu cartele de acces (sistem multiacces), execută şi urmăreşte drepturile de acces, conform dispoziţiilor primite atât de la conducerea sucursalei regionale, cât și de la Direcția protecția valorilor, asigură distribuirea și retragerea cartelelor de acces.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă la una din următoarele facultăți: Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației sau echivalent, Facultatea de Automatică şi Calculatoare sau echivalent, Facultatea de Inginerie Aerospaţială sau echivalent, Facultatea de Matematică și Informatică sau echivalent, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică sau echivalent;
 • experienţă profesională de minimum 2 ani în domeniul IT, pe posturi cu studii superioare, dovedită prin documente;
 • experienţa în domeniul IT Helpdesk constituie un avantaj;
 • deţinerea certificatului de absolvire al cursului ITIL constituie un avantaj;
 • cunoştinţe privind instalarea, configurarea şi administrarea sistemelor de operare Microsoft Windows 7, Windows 8.1 si Windows 10 la nivel enterprise;
 • cunoştinţe avansate de utilizare a pachetelor Microsoft Office 2010 şi Microsoft Office 2013;
 • cunoştinţe de configurare, depanare şi instalare a infrastructurilor hardware specifice echipamentelor de tip desktop, laptop, imprimante, tablete, scanner-e şi a altor echipamente de tip IT existente în Banca Naţională a României;
 • cunoştinţe de bază LAN/WAN şi administrare Microsoft Windows Server 2012;
 • cunoaşterea limbii engleze.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 17 noiembrie 2017 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 23 noiembrie 2017.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE