Anexa 2

la Regulamentul nr. 6/2015


II. ANEXA Nr. 2
Anexa XI.1 tabelul 1 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa XI.1 tabelul 2 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa XI.1 tabelul 3 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa XI.1 tabelul 4 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa XII.1 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa XII.2 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa XII.3 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa XII.4 la Regulamentul nr. 4/2014
ANEXA Nr. 2
Anexa XI.1 tabelul 1 la Regulamentul nr. 4/2014)

Denumire indicator Defalcare geografică Value 1 Unitatede măsură Frecvenţa de raportare Perioada de referinţă
INSTITUTII DE CREDIT
Numărul de depozite overnight deţinute de non-IFM naţional număr semestrială semestrială
din care
Numărul de depozite overnigt, accesibile prin la Internet/PC naţional număr semestrială semestrială
Numărul de depozite overnight transferabile naţional număr semestrială semestrială
din care
Numărul de depozite overnight transferabile, accesibile prin Internet/PC naţional număr semestrială semestrială
Numărul de conturi de plati naţional număr semestrială semestrială
Numărul de conturi de moneda electronică naţional număr semestrială semestrială
Valoarea rămasă a monedei electronice înregistrată pe mijloacele de stocare a monedei electronice emise naţional valoare semestrială semestrială
Valoarea depozitelor overnight ale instituţiilor de credit la alte instituţii de credit naţional valoare semestrială trimestrială
Valoarea depozitelor overnight deţinute de non-IFM in euro naţional valoare semestrială lunară
din care
ale administraţiilor centrale nationale naţional valoare semestrială lunară
ale administraţiilor centrale ale statelor membre din zona euro naţional valoare semestrială lunară
ale clientilor din alte categorii cu excepţia bancilor naţional valoare semestrială lunară
Valoarea depozitelor overnight deţinute de non-IFM in alte valute naţional valoare semestrială lunară
din care
ale administraţiilor centrale nationale naţional valoare semestrială lunară
ale administraţiilor centrale ale statelor membre din zona euro naţional valoare semestrială lunară
ale clientilor din alte categorii cu excepţia bancilor naţional valoare semestrială lunară
Valoarea depozitelor overnight deţinute de non-IFM in lei
din care
ale administraţiilor centrale nationale naţional valoare semestrială lunară
ale administraţiilor centrale ale statelor membre din zona euro naţional valoare semestrială lunară
ale clientilor din alte categorii cu excepţia bancilor naţional valoare semestrială lunară
Numărul de puncte de lucru naţional număr semestrială semestrială
INSTITUTII EMITENTE DE MONEDA ELECTRONICA
Numărul de conturi de plati naţional număr semestrială semestrială
Numărul de conturi de moneda electronică naţional număr semestrială semestrială
Valoarea rămasă a monedei electronice înregistrată pe mijloacele de stocare a monedei electronice emise naţional valoare semestrială semestrială
ALŢI PRESTATORI DE SERVICII DE PLATĂ
Numărul de puncte de lucru naţional număr semestrială semestrială
Valoarea depozitelor overnight detinute de non-IFM naţional valoare semestrială trimestrială
Numărul de depozite overnight detinute de non-IFM naţional număr semestrială semestrială
Numărul de conturi de plati naţional număr semestrială semestrială
INSTITUTII DE PLATA
Numărul de conturi de plati naţional număr semestrială semestrială
ALTI EMITENTI DE MONEDA ELECTRONICA
Numărul de conturi de plati naţional număr semestrială semestrială
Numărul de conturi de moneda electronică naţional număr semestrială semestrială
Valoarea rămasă a monedei electronice înregistrată pe mijloacele de stocare a monedei electronice emise naţional valoare semestrială semestrială

Metodologie raportare privind plăţile şi sistemele de plăţi

XI.1 TABEL 1
Nr. crt. Indicator Semnificaţie indicator
1 Numărul de depozite overnight Numărul de depozite deţinute de non-IFM convertibile în numerar şi/sau transferabile la cerere prin instrumente de plată de tipul cecului, transferului credit, debitării directe sau prin mijloace similare, fără întârzieri, restricţii sau penalităţi semnificative.
Măsurare: numărul de depozite overnight denominate în monedă naţională şi valute.
Perioada de referinţă: numărul la sfârşitul semestrului.
2 Numărul de depozite overnight, accesibile prin Internet/PC Numărul de depozite overnight deţinute de non- IFM, depozite pe care deţinătorul contului le poate accesa şi utiliza electronic prin internet sau prin aplicaţii bancare PC, utilizând o aplicaţie informatică dedicată şi linii de telecomunicaţie dedicate.
Măsurare: numărul de depozite overnight accesibile prin Internet/PC denominate în moneda naţională şi valute.
Perioada de referinţă: numărul la sfârşitul semestrului.
3 Numărul de depozite overnight transferabile Numărul de depozite overnight deţinute de non- IFM transferabile direct, la cerere pentru efectuarea de plăţi către alţi agenţi economici prin mijloace de plată folosite în mod obişnuit, fără întârzieri, restricţii sau penalităţi semnificative.
Măsurare: numărul de depozite overnight transferabile denominate în moneda naţională şi valute.
Perioada de referinţă: numărul la sfârşitul semestrului.
4 Numărul de depozite overnight transferabile, accesibile prin internet/PC Numărul de depozite overnight transferabile deţinute de non-IFM, depozite pe care deţinătorul contului le poate accesa şi utiliza electronic prin
internet sau prin aplicaţii bancare PC, utilizând o aplicaţie informatică dedicată şi linii de telecomunicaţie dedicate.
Măsurare: numărul de depozite overnight transferabile accesibile prin Internet/PC denominate în moneda naţională şi valute.
Perioada de referinţă: numărul la sfârşitul semestrului.
5 Numărul de conturi de plăţi Numărul de conturi de plăţi deţinute de non-IFM, prin cont de plăţi înţelegându-se contul deţinut în numele unuia sau al mai multor utilizatori de servicii de plată şi utilizat pentru executarea operaţiunilor de plată (definiţie conform art. 5, pct. 7 din OUG nr. 113/2009).
Măsurare: numărul de conturi de plăţi denominate în moneda naţională şi valute.
Perioada de referinţă: numărul la sfârşitul semestrului.
6 Numărul de conturi de monedă electronică Numărul de conturi în care este stocată monedă electronică. Fondurile existente în sold pot fi utilizate de către titularul contului pentru a face plăţi şi pentru a transfera fonduri între conturi. Nu se raportează la acest indicator cardurile pe care moneda electronică este stocată direct.
Măsurare: numărul de conturi de monedă electronică denominate în monedă naţională şi valute.
Perioada de referinţă: numărul la sfârşitul semestrului.
7 Valoarea rămasă a monedei electronice înregistrată pe mijloacele de stocare a monedei electronice emise Valoarea, la sfârşitul perioadei de raportare, a monedei electronice emise de emitenţii de monedă electronică şi deţinute de alte entităţi decât emitentul, inclusiv de alţi emitenţi de monedă electronică decât emitentul şi înregistrată pe mijloace de stocare.
Măsurare: valoarea monedei electronice rămase
neutilizate şi care nu este la emitent.

Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a semestrului pentru care se face raportarea.
Moneda de raportare: RON
8 Valoarea depozitelor overnight ale instituţiilor de credit la alte instituţii de credit Valoarea depozitelor denominate în euro ale instituţiilor de credit la alte instituţii de credit, care sunt convertibile în numerar şi/sau transferabile la cerere pentru efectuarea de plăţi către alţi agenţi economici prin mijloacele utilizate de regulă în scopul efectuării de plăţi (de exemplu prin cecuri, transfer de credit, debitare directă sau prin alte mijloace similare) fără întârzieri, restricţii sau penalităţi semnificative.
A se vedea Regulamentul BCE nr. 1071/2013 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (reformat) (Regulation (EU) No 1071/2013 of the European Central Bank of 24 September 2013 concerning the balance sheet of the monetary financial institutions sector (recast) (ECB/2013/33) (OJ L 297, 7.11.2013, p. 1)).
Raportează instituţia de credit care gestionează contul "nostro".
Măsurare: valoarea depozitelor overnight denominate în euro ale instituţiilor de credit la alte instituţii de credit.
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea.
Moneda de raportare: RON
9 Valoarea depozitelor overnight ale clienţilor, care nu sunt instituţii financiare monetare, la instituţii financiare monetare Valoarea depozitelor denominate în lei, euro şi alte valute.
Valoarea depozitelor overnight ale clienţilor, care nu sunt instituţii financiare monetare, la instituţii financiare monetare, altele decât banca centrală, care sunt convertibile în numerar şi/sau transferabile la cerere prin cecuri, transfer credit, debitare directă sau prin alte mijloace similare fără întârzieri, restricţii sau penalităţi semnificative. Se includ soldurile reprezentând fonduri utilizate pentru plata în avans a monedei electronice stocată în forma "hardware-based" sau "software-based" (ex. cardurile preplătite) emisă de instituţii financiare monetare.
Se raportează defalcat depozitele clienţilor:
1. autorităţi centrale naţionale;
2. autorităţi centrale din state membre situate în zona euro;
3. ale clienţilor din alte categorii decât cele de la 1 şi 2 cu excepţia băncilor. A se vedea Regulamentul BCE nr. 1071/2013 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (reformat) (Regulation (EU) No 1071/2013 of the European Central Bank of 24 September 2013 concerning the balance sheet of the monetary financial institutions sector (recast) (ECB/2013/33) (OJ L 297, 7.11.2013, p. 1)).
Măsurare: valoarea depozitelor overnight în lei, euro şi alte valute, segregate pe "lei", "euro" şi pe
"alte valute", în structura prezentată mai sus. Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a total lunii pentru care se face raportarea.
Moneda de raportare: RON
10 Valoarea depozitelor overnight ale clienţilor care nu sunt instituţii financiare monetare la PSP Valoarea depozitelor denominate în euro şi alte valute.
Valoarea depozitelor overnight ale clienţilor, care nu sunt instituţii financiare monetare la prestatori de servicii de plată alţii decât instituţiile de credit, care sunt convertibile în numerar şi/sau transferabile la cerere prin cecuri, transfer de credit, debitare directă sau prin alte mijloace similare fără întârzieri, restricţii sau penalităţi semnificative. Se includ soldurile reprezentând fonduri utilizate pentru plata în avans a monedei electronice stocată în forma "hardware-based" sau "software-based" (ex. cardurile preplătite) emisă de instituţii financiare monetare.
A se vedea Regulamentul BCE nr. 1071/2013 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (reformat) (Regulation (EU) No 1071/2013 of the European Central Bank of 24 September 2013 concerning the balance sheet of the monetary financial institutions sector (recast) (ECB/2013/33) (OJ L 297, 7.11.2013, p. 1)).
Măsurare: valoarea depozitelor overnight ale clienţilor care nu sunt instituţii financiare monetare la PSP (alţii decât instituţii de credit şi banca
centrală).
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea.
Moneda de raportare: RON
11 Numărul de puncte de lucru Numărul de puncte de lucru ale entităţii raportoare existente în România. Se includ doar acele puncte de lucru care oferă servicii de plăţi, de compensare şi decontare fără numerar. Nu se includ birourile mobile. Fiecare sediu de activitate constituit în România este considerat separat. Sediul central al instituţiei se include doar dacă oferă servicii de plăţi, de compensare şi decontare fără numerar.
Măsurare: numărul total de birouri amplasate în România
Perioada de referinţă: numărul la sfârşitul semestrului

ANEXA Nr. 2
(Anexa XI.1 tabelul 2 la Regulamentul nr. 4/2014)

Denumire indicator Defalcare geografică Numar Value 1 Unitatea de măsură Frecvenţa raportării Perioada de referinţă
SISTEME DE PLATI (inclusiv TARGET2)
Numărul de participanti naţional şi transfrontalier buc. semestrială semestrială

din care

Participanti directi naţional şi transfrontalier buc. semestrială semestrială
din care
Institutii de credit naţional şi transfrontalier buc. semestrială semestrială
Banca centrala naţional şi transfrontalier buc. semestrială semestrială
Alti participanti directi naţional şi transfrontalier buc. semestrială semestrială

din care

Administratii publice naţional şi transfrontalier buc. semestrială semestrială
Organizatii de compensare şi decontare naţional şi transfrontalier buc. semestrială semestrială
Alte instituţii financiare naţional şi transfrontalier buc. semestrială semestrială
Altii naţional şi transfrontalier buc. semestrială semestrială
Participanti indirecti naţional şi transfrontalier buc. semestrială semestrială

Metodologie raportare privind plăţile şi sistemele de plăţi

XI.1 TABEL 2
1 Numărul de participanţi la sistemul de plăţi Numărul entităţilor care participă la sistemul de plăţi fie direct (ca participanţi direcţi), fie indirect (ca participanţi indirecţi).
Măsurare: numărul entităţilor.
Perioada de referinţă: numărul la sfârşitul semestrului.
2 Participant direct Numărul entităţilor identificate sau recunoscute de un sistem de plăţi şi autorizate să trimită şi să primească mesaje de plată direct către şi de la sistem fără un intermediar sau care se supune direct regulilor impuse în sistemul de plăţi. În anumite sisteme, participanţii direcţi schimbă şi ordine de transfer în numele participanţilor indirecţi.
Participantul care iniţiază un ordin de plată este instituţia care trimite, prin intermediul unuia dintre instrumentele de plată acceptate în sistemul de plăţi, o instrucţiune de plată în vederea decontării unei tranzacţii. Fiecare participant care are acces individual la sistem se raportează separat chiar şi în situaţia în care există o legătură între doi/mai mulţi participanţi (de exemplu, fuziunea). Fiecare participant care are acces direct în sistem se raportează individual.
Se includ subcategoriile: instituţiile de credit, banca centrală şi alţi participanţi direcţi.
Măsurare: numărul entităţilor care participă direct la sistemul de plăţi.
Perioada de referinţă: numărul la sfârşitul semestrului.
3 Participant indirect Numărul participanţilor indirecţi la un sistem de plăţi. Un participant, într-un sistem de plăţi structurat pe niveluri de participare, care utilizează un participant direct ca intermediar pentru efectuarea unora dintre activităţi, în special decontarea permisă în sistem.
Toate tranzacţiile unui participant indirect sunt
decontate în contul unui participant direct care a convenit să-l reprezinte pe participantul indirect în cauză. Fiecare participant care poate fi identificat în mod individual în cadrul sistemului este luat în considerare separat, indiferent dacă din punct de vedere juridic există o relaţie între doi sau mai mulţi astfel de participanţi.
Măsurare: numărul entităţilor care participă indirect la sistemul de plăţi.
Perioada de referinţă: numărul la sfârşitul semestrului

ANEXA Nr. 2
(Anexa XI.1 tabelul 3 la Regulamentul nr. 4/2014)

Denumire indicator Defalcare geografică Număr de tranzacţii Value 1 Valoare de tranzacţii Value 2 Unitatea de măsură Frecvenţa raportării Perioada de referinţă
SISTEME DE PLATI (altele decât TARGET2)
Tranzacţii de plată trimise
Transfer credit naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
din care
iniţiate pe suport hârtie naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
iniţiate electronic naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Debitari directe naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Tranzacţii de plată cu carduri naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Tranzacţii la ATM (cu excepţia tranzacţiilor de plată cu moneda electronică) naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Tranzacţii de plată cu moneda electronică naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Cecuri naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Bilete la ordin naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Cambii naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Alte servicii de plata naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Coeficient de concentrare naţional şi transfrontalier procente semestrială semestrială

Metodologie raportare privind plăţile şi sistemele de plăţi

XI.1 TABEL 3
1 Transferuri credit trimise către sistemul de plăţi (altul decât TARGET2) Numărul/Valoarea transferurilor credit procesate într-un anumit sistem de plăţi, altul decât TARGET2.
Sunt incluse transferurile credit trimise de un participant care sunt procesate prin sistemul de plăţi.
În cazul unui sistem de plăţi în care efectuează decontarea poziţiilor altui sistem de plăţi, de exemplu un sistem de plăţi auxiliar, se aplică următoarele principii:
(a) sistemul în care se efectuează decontarea raportează numărul efectiv de operaţiuni de decontare şi suma efectiv decontată; (b) atunci când tranzacţiile de plată sunt compensate în afara sistemului de plăţi şi doar poziţiile nete sunt decontate prin sistemul de plăţi, sunt luate în considerare numai tranzacţiile pentru decontarea poziţiilor nete, iar acestea sunt alocate serviciului de plată utilizat pentru tranzacţia de decontare.
Fiecare transfer credit este luat în considerare o singură dată la nivelul participantului care trimite ordinul de transfer, în sensul că debitarea contului plătitorului şi creditarea contului beneficiarului plăţii nu sunt raportate separat.
Pentru transferuri credit multiple, în sensul de plăţi colective de tip transfer credit, fiecare plată este luată în considerare.
În cazul sistemelor de compensare (netting), se raportează numărul şi valoarea brută a transferurilor credit, nu rezultatul după compensare (netting).
Sistemele de plăţi disting şi raportează tranzacţiile naţionale şi transfrontaliere în funcţie de rezidenţa participanţilor care trimit şi primesc aceste
tranzacţii. Clasificarea "tranzacţii naţionale" sau
"tranzacţii transfrontaliere" reflectă situarea părţilor implicate în tranzacţie.
Pentru a evita dubla înregistrare, transferurile credit transfrontaliere sunt luate în considerare în ţara în care este iniţiată tranzacţia.
Transferurile credit anulate sunt excluse. Transferurile credit decontate şi anulate ulterior sunt incluse.
Măsurare: numărul/valoarea transferurilor credit trimise de participanţi către un sistem de plăţi.
Perioada de referinţă: total semestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi alte valute.
Moneda de raportare: RON
2 Debitări directe trimise către sistemul de plăţi (altul decât TARGET2) Numărul/Valoarea debitărilor directe procesate într-un anumit sistem de plăţi, altul decât TARGET2.
În cazul unui sistem de plăţi în care efectuează decontarea poziţiilor altui sistem de plăţi, de exemplu un sistem de plăţi auxiliar, se aplică următoarele principii:
(a) sistemul în care se efectuează decontarea raportează numărul efectiv de operaţiuni de decontare şi suma efectiv decontată;
(b) atunci când tranzacţiile de plată sunt compensate în afara sistemului de plăţi şi doar poziţiile nete sunt decontate prin sistemul de plăţi, sunt luate în considerare numai tranzacţiile pentru decontarea poziţiilor nete, iar acestea sunt alocate serviciului de plată utilizat pentru tranzacţia de decontare.
Fiecare debitare directă este luată în considerare o singură dată la nivelul participantului care trimite ordinul de transfer, în sensul că debitarea contului plătitorului şi creditarea contului beneficiarului
plăţii nu sunt raportate separat.
Pentru debitări directe multiple, în sensul de plăţi colective de tip debitare directă, fiecare plată este luată în considerare.
În cazul sistemelor de compensare (netting), se raportează numărul şi valoarea brută a debitărilor directe, nu rezultatul după compensare (netting).
Sistemele de plăţi disting şi raportează tranzacţiile naţionale şi transfrontaliere în funcţie de rezidenţa participanţilor care trimit şi primesc aceste tranzacţii. Clasificarea "tranzacţii naţionale" sau "tranzacţii transfrontaliere" reflectă situarea părţilor implicate în tranzacţie.
Pentru a evita dubla înregistrare, debitările directe transfrontaliere sunt luate în considerare în ţara în care este iniţiată tranzacţia.
Debitările directe anulate sunt excluse. Debitările directe decontate şi anulate ulterior sunt incluse.
Măsurare: numărul/valoarea debitărilor directe trimise de participanţi către un sistem de plăţi.
Perioada de referinţă: total semestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi alte valute.
Moneda de raportare: RON
3 Tranzacţii de plată cu carduri trimise către sistemul de plăţi (altul decât TARGET2) Numărul/Valoarea tranzacţiilor de plată cu card procesate într-un anumit sistem de plăţi, altul decât TARGET2, indiferent unde a fost emis sau utilizat cardul.
În cazul unui sistem de plăţi în care efectuează decontarea poziţiilor altui sistem de plăţi, de exemplu un sistem de plăţi auxiliar, se aplică următoarele principii:
(a) sistemul în care se efectuează decontarea raportează numărul efectiv de operaţiuni de decontare şi suma efectiv decontată;
(b) atunci când tranzacţiile de plată sunt compensate în afara sistemului de plăţi şi doar poziţiile nete sunt decontate prin sistemul de plăţi, sunt luate în considerare numai tranzacţiile pentru decontarea poziţiilor nete, iar acestea sunt alocate serviciului de plată utilizat pentru tranzacţia de decontare.
Fiecare debitare directă este luată în considerare o singură dată la nivelul participantului care trimite ordinul de transfer, în sensul că debitarea contului plătitorului şi creditarea contului beneficiarului plăţii nu sunt raportate separat.
În cazul sistemelor de compensare (netting), se raportează numărul şi valoarea brută a tranzacţiilor de plată cu card, nu rezultatul după compensare (netting).
Tranzacţiile de plată cu card anulate sunt excluse. Tranzacţiile de plată cu card decontate şi anulate ulterior sunt incluse.
Se includ tranzacţiile la ATM în cazul în care datele nu pot fi defalcate; altfel, tranzacţiile la ATM sunt incluse separat, la indicatorul "tranzacţii la ATM".
Măsurare: numărul/valoarea tranzacţiilor de plată cu card trimise de participanţi către un sistem de plăţi.
Perioada de referinţă: total semestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi alte valute.
Moneda de raportare: RON
4 Tranzacţii la ATM (cu excepţia tranzacţiilor cu monedă electronică) trimise către sistemul de plăţi (altul decât TARGET2) Numărul/Valoarea tranzacţiilor la ATM procesate într-un anumit sistem de plăţi, altul decât TARGET2.
În cazul unui sistem de plăţi în care efectuează decontarea poziţiilor altui sistem de plăţi, de exemplu un sistem de plăţi auxiliar, se aplică
următoarele principii:
(a) sistemul în care se efectuează decontarea raportează numărul efectiv de operaţiuni de decontare şi suma efectiv decontată;
(b) atunci când tranzacţiile de plată sunt compensate în afara sistemului de plăţi şi doar poziţiile nete sunt decontate prin sistemul de plăţi, sunt luate în considerare numai tranzacţiile pentru decontarea poziţiilor nete, iar acestea sunt alocate serviciului de plată utilizat pentru tranzacţia de decontare.
În cazul sistemelor de compensare (netting), se raportează numărul şi valoarea brută a tranzacţiilor de plată cu card, nu rezultatul după compensare (netting).
Tranzacţiile la ATM anulate sunt excluse. Tranzacţiile la ATM decontate şi anulate ulterior sunt incluse.
Măsurare: numărul/valoarea tranzacţiilor la ATM trimise de participanţi către un sistem de plăţi.
Perioada de referinţă: total semestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi alte valute.
Moneda de raportare: RON
5 Tranzacţii de plată cu monedă electronică trimise către sistemul de plăţi (altul decât TARGET2) Numărul/Valoarea tranzacţiilor de plată cu monedă electronică procesate într-un anumit sistem de plăţi, altul decât TARGET2
Sunt incluse tranzacţiile de plată cu monedă electronică efectuate de prestatorii de servicii de plată în relaţia cu non-IFM care sunt procesate prin sisteme de plăţi.
În cazul unui sistem de plăţi în care efectuează decontarea poziţiilor altui sistem de plăţi, de exemplu un sistem de plăţi auxiliar, se aplică următoarele principii:
(a) sistemul în care se efectuează decontarea raportează numărul efectiv de operaţiuni de decontare şi suma efectiv decontată;
(b) atunci când tranzacţiile de plată sunt compensate în afara sistemului de plăţi şi doar poziţiile nete sunt decontate prin sistemul de plăţi, sunt luate în considerare numai tranzacţiile pentru decontarea poziţiilor nete, iar acestea sunt alocate serviciului de plată utilizat pentru tranzacţia de decontare.
În cazul sistemelor de compensare (netting), se raportează numărul şi valoarea brută a tranzacţiilor de plată cu card, nu rezultatul după compensare (netting).
Tranzacţiile de plată cu monedă electronică anulate sunt excluse. Tranzacţiile de plată cu monedă electronică decontate şi anulate ulterior sunt incluse.
Măsurare: numărul/valoarea tranzacţiilor de plată cu monedă electronică trimise de participanţi către un sistem de plăţi.
Perioada de referinţă: total semestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi alte valute.
Moneda de raportare: RON
6 Tranzacţii cu cecuri trimise către sistemul de plăţi (altul decât TARGET2) Numărul/Valoarea tranzacţiilor cu cecuri procesate într-un anumit sistem de plăţi, altul decât TARGET2.
Sunt incluse tranzacţiile cu cecuri efectuate de prestatorii de servicii de plată în relaţia cu non- IFM care sunt procesate prin sisteme de plăţi.
În cazul unui sistem de plăţi în care efectuează decontarea poziţiilor altui sistem de plăţi, de exemplu un sistem de plăţi auxiliar, se aplică următoarele principii:
(a) sistemul în care se efectuează decontarea raportează numărul efectiv de operaţiuni de decontare şi suma efectiv decontată;
(b) atunci când tranzacţiile de plată sunt compensate în afara sistemului de plăţi şi doar poziţiile nete sunt decontate prin sistemul de plăţi, sunt luate în considerare numai tranzacţiile pentru decontarea poziţiilor nete, iar acestea sunt alocate serviciului de plată utilizat pentru tranzacţia de decontare.
În cazul sistemelor de compensare (netting), se raportează numărul şi valoarea brută a tranzacţiilor cu cecuri, nu rezultatul după compensare (netting).
Sistemele de plăţi disting şi raportează tranzacţiile naţionale şi transfrontaliere în funcţie de rezidenţa participanţilor care trimit şi primesc aceste tranzacţii. Clasificarea "tranzacţii naţionale" sau "tranzacţii transfrontaliere" reflectă situarea părţilor implicate în tranzacţie.
Pentru a evita dubla înregistrare, tranzacţiile cu cecuri transfrontaliere sunt luate în considerare în ţara în care este iniţiată tranzacţia.
Tranzacţiile cu cecuri anulate sunt excluse. Tranzacţiile cu cecuri decontate şi anulate ulterior sunt incluse.
Măsurare: numărul/valoarea tranzacţiilor cu cecuri trimise de participanţi către un sistem de plăţi.
Perioada de referinţă: total semestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi alte valute.
Moneda de raportare: RON
7 Tranzacţii cu bilete la ordin trimise către sistemul de plăţi (altul decât TARGET2) Numărul/Valoarea tranzacţiilor cu bilete la ordin procesate într-un anumit sistem de plăţi, altul decât TARGET2.
În cazul unui sistem de plăţi în care efectuează decontarea poziţiilor altui sistem de plăţi, de exemplu un sistem de plăţi auxiliar, se aplică următoarele principii:
(a) sistemul în care se efectuează decontarea raportează numărul efectiv de operaţiuni de decontare şi suma efectiv decontată;
(b) atunci când tranzacţiile de plată sunt compensate în afara sistemului de plăţi şi doar poziţiile nete sunt decontate prin sistemul de plăţi, sunt luate în considerare numai tranzacţiile pentru decontarea poziţiilor nete, iar acestea sunt alocate serviciului de plată utilizat pentru tranzacţia de decontare.
În cazul sistemelor de compensare (netting), se raportează numărul şi valoarea brută a tranzacţiilor cu cecuri, nu rezultatul după compensare (netting).
Sistemele de plăţi disting şi raportează tranzacţiile naţionale şi transfrontaliere în funcţie de rezidenţa participanţilor care trimit şi primesc aceste tranzacţii. Clasificarea "tranzacţii naţionale" sau
"tranzacţii transfrontaliere" reflectă situarea părţilor implicate în tranzacţie.
Pentru a evita dubla înregistrare, tranzacţiile cu bilete la ordin transfrontaliere sunt luate în considerare în ţara în care este iniţiată tranzacţia.
Tranzacţiile cu bilete la ordin anulate sunt excluse. Tranzacţiile cu bilete la ordin decontate şi anulate ulterior sunt incluse.
Măsurare: numărul/valoarea tranzacţiilor cu bilete la ordin trimise de participanţi către un sistem de plăţi.
Perioada de referinţă: total semestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi alte valute.
Moneda de raportare: RON
8 Tranzacţii cu cambii trimise către sistemul de plăţi (altul decât TARGET2) Numărul/Valoarea tranzacţiilor cu cambii procesate într-un anumit sistem de plăţi, altul decât TARGET2.
Sunt incluse tranzacţiile cu cambii efectuate de prestatorii de servicii de plată în relaţia cu non- IFM care sunt procesate prin sisteme de plăţi.
În cazul unui sistem de plăţi în care efectuează decontarea poziţiilor altui sistem de plăţi, de exemplu un sistem de plăţi auxiliar, se aplică următoarele principii:
(a) sistemul în care se efectuează decontarea raportează numărul efectiv de operaţiuni de decontare şi suma efectiv decontată;
(b) atunci când tranzacţiile de plată sunt compensate în afara sistemului de plăţi şi doar poziţiile nete sunt decontate prin sistemul de plăţi, sunt luate în considerare numai tranzacţiile pentru decontarea poziţiilor nete, iar acestea sunt alocate serviciului de plată utilizat pentru tranzacţia de decontare.
În cazul sistemelor de compensare (netting), se raportează numărul şi valoarea brută a tranzacţiilor cu cecuri, nu rezultatul după compensare (netting).
Sistemele de plăţi disting şi raportează tranzacţiile naţionale şi transfrontaliere în funcţie de rezidenţa participanţilor care trimit şi primesc aceste tranzacţii. Clasificarea "tranzacţii naţionale" sau
"tranzacţii transfrontaliere" reflectă situarea părţilor implicate în tranzacţie.
Pentru a evita dubla înregistrare, tranzacţiile cu cambii transfrontaliere sunt luate în considerare în ţara în care este iniţiată tranzacţia.
Tranzacţiile cu cambii anulate sunt excluse. Tranzacţiile cu cambii decontate şi anulate ulterior sunt incluse.
Măsurare: numărul/valoarea tranzacţiilor cu cambii trimise de participanţi către un sistem de plăţi.
Perioada de referinţă: total semestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi alte valute.
Moneda de raportare: RON
9 Alte tranzacţii de plată trimise către sistemul de plăţi (altul decât TARGET2) Numărul/Valoarea tranzacţiilor efectuate prin utilizarea altor servicii de plată - aşa cum sunt definite la articolul 8 din OUG 113/2009 - care nu sunt menţionate explicit în acest regulament şi sunt procesate într-un anumit sistem de plăţi, altul decât TARGET2.
În cazul unui sistem de plăţi în care efectuează decontarea poziţiilor altui sistem de plăţi, de exemplu un sistem de plăţi auxiliar, se aplică următoarele principii:
(a) sistemul în care se efectuează decontarea raportează numărul efectiv de operaţiuni de decontare şi suma efectiv decontată;
(b) atunci când tranzacţiile de plată sunt compensate în afara sistemului de plăţi şi doar poziţiile nete sunt decontate prin sistemul de plăţi, sunt luate în considerare numai tranzacţiile pentru decontarea poziţiilor nete, iar acestea sunt alocate serviciului de plată utilizat pentru tranzacţia de decontare.
În cazul sistemelor de compensare (netting), se raportează numărul şi valoarea brută a tranzacţiilor cu cecuri, nu rezultatul după compensare (netting).
Sistemele de plăţi disting şi raportează tranzacţiile naţionale şi transfrontaliere în funcţie de rezidenţa participanţilor care trimit şi primesc aceste tranzacţii. Clasificarea "tranzacţii naţionale" sau
"tranzacţii transfrontaliere" reflectă situarea părţilor implicate în tranzacţie.
Pentru a evita dubla înregistrare, tranzacţiile cu alte servicii de plată transfrontaliere sunt luate în considerare în ţara în care este iniţiată tranzacţia.
Tranzacţiile cu alte servicii de plată anulate sunt excluse. Tranzacţiile cu alte servicii de plată decontate şi anulate ulterior sunt incluse.
Măsurare: numărul/valoarea tranzacţiilor cu alte servicii de plată trimise de participanţi către un sistem de plăţi.
Perioada de referinţă: total semestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi alte valute.
Moneda de raportare: RON
10 Coeficient de concentrare Cota de piaţă a primilor cinci participanţi la sistemul de plăţi având cel/cea mai mare număr/valoare a tranzacţiilor de plată trimise prin respectivul sistem de plăţi. Banca centrală poate fi inclusă.
Măsurare: procente.
Perioada de referinţă: semestrial.

ANEXA Nr. 2
(Anexa XI.1 tabelul 4 la Regulamentul nr. 4/2014)

Denumire indicator Defalcare geografică Număr de tranzacţii Value 1 Valoare de tranzacţii Value 2 Unitatea de măsură Frecvenţa raportării Perioada de referinţă
TARGET2
Tranzacţii de plată trimise
Transferuri credit şi debitări directe naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
din care
în cadrul aceleiaşi componenete TARGET2 naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
în cadrul altei componente TARGET2 transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
din care
către o componentă TARGET2 din zona euro transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
către o componentă TARGET2 din zona non-euro transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Coeficient de concentrare naţional şi transfrontalier procente semestrială semestrială

Metodologie raportare privind plăţile şi sistemele de plăţi

XI.1 TABEL 4
1 Transferuri credit şi debitări directe trimise către sistemul de plăţi TARGET2 Numărul/Valoarea transferurilor credit şi debitărilor directe procesate în sistemul de plăţi TARGET2 componenta România.
Sunt incluse transferurile credit şi debitările directe efectuate de prestatorii de servicii de plată în relaţia cu non-IFM care sunt procesate prin sistemul de plăţi TARGET2.
Tranzacţiile naţionale şi transfrontaliere se raportează în funcţie de locaţia componentei TARGET2 către care se trimit aceste tranzacţii şi nu în funcţie de rezidenţa participanţilor care trimit tranzacţiile, ca în cazul celelorlalte sisteme. Clasificarea "tranzacţii naţionale" sau "tranzacţii transfrontaliere" reflectă situarea componentelor TARGET2.
Măsurare: numărul/valoarea transferurilor credit şi debitărilor directe trimise de participanţi către un sistem de plăţi TARGET2.
Perioada de referinţă: total semestrial. Moneda de tranzacţionare: euro.
Moneda de raportare: EURO

ANEXA Nr. 2
(Anexa XII.1 la Regulamentul nr. 4/2014)

Denumire indicator Persoana Tehnologie Defalcare geografică Număr Value 1 Unitatea de măsură Frecvenţa de raportare Perioada de referinţă
Numărul de carduri cu funcţie de numerar
marca VISA naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
marca MasterCard naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
marca American Express naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
altele naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
Numărul de carduri cu funcţie de plată (cu excepţia cardurilor care au doar funcţie de monedă electronică)
marca VISA naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
marca MasterCard naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
marca American Express naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda naţional unităţi trimestrială trimestrială
magnetică
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
altele naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
Numărul de carduri cu funcţie de debit
marca VISA naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
marca MasterCard naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
marca American Express naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
altele naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
Numărul de carduri cu funcţie de debit amânat
marca VISA naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
marca MasterCard naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
marca American Express naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda naţional unităţi trimestrială trimestrială
magnetică
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
altele naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
Numărul de carduri cu funcţie de credit
marca VISA naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
marca MasterCard naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
marca American Express naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
altele naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
Numărul de carduri cu funcţie de debit si/sau debit amânat
marca VISA naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
marca MasterCard naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
marca American Express naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
altele naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
Numărul de carduri cu funcţie de credit si/sau debit amânat
marca VISA naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda naţional unităţi trimestrială trimestrială
magnetică
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
marca MasterCard naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
marca American Express naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
altele naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
Numărul de carduri pe care se stochează monedă electronică
marca VISA naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
marca MasterCard naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
marca American Express naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
altele naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
Numărul de carduri care permit accesul la moneda electronică din conturile de monedă electronică
marca VISA naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
marca MasterCard naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
marca American Express naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
altele naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
Numărul de carduri cu funcţie de monedă electronică încărcate cel puţin o dată
marca VISA naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
marca MasterCard naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
marca American Express naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
altele naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
Numărul total de carduri în circulaţie (inclusiv cobranded şi cu funcţie de monedă electronică)
marca VISA naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana naţional unităţi trimestrială trimestrială
fizica
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
marca MasterCard naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
marca American Express naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
altele naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
Numărul de carduri active (inclusiv cobranded şi cu funcţie de monedă electronică)
marca VISA naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
marca MasterCard naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
marca American Express naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
altele naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
Numărul de carduri cu funcţie combinată de debit, de numerar şi de monedă electronică
marca VISA naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
marca MasterCard naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
marca American naţional unităţi trimestrială trimestrială
Express
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
altele naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana fizică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială
persoana juridică naţional unităţi trimestrială trimestrială
banda magnetică naţional unităţi trimestrială trimestrială
chip PIN naţional unităţi trimestrială trimestrială
contactless naţional unităţi trimestrială trimestrială

Metodologie raportare privind plăţile şi sistemele de plăţi

XII.1


1
Numărul de carduri cu funcţie de numerar Numărul de carduri care permit deţinătorului să retragă numerar de la un ATM şi/sau să depună numerar la un ATM.
În cazul în care un card cu funcţie de numerar oferă mai multe funcţii, acesta este luat în considerare în fiecare subcategorie aplicabilă pentru care se solicită raportare.
Sunt incluse:
- cardurile cu funcţie de numerar, indiferent când au fost emise sau dacă au fost utilizate. - cardurile cu funcţie de numerar emise de scheme de carduri, respectiv schemele cu trei sau patru părţi.
Cardurile expirate sau retrase nu sunt incluse.
Cardurile sunt raportate de către emitenţii de carduri, indiferent de rezidenţa deţinătorului cardului sau de locaţia contului ataşat cardului.
Se raportează numărul de carduri cu funcţie de numerar care au fost emise de instituţia raportoare, indiferent dacă sunt co-branded sau nu. Sunt incluse cardurile emise de PSP în cooperare cu comercianţi.
Măsurare: Numărul de carduri cu funcţie de numerar
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea.
2 Număr de carduri cu funcţie de plată (cu excepţia cardurilor care au doar funcţie de monedă electronică) Numărul de carduri care au cel puţin una din următoarele funcţii: funcţie de debit, funcţie de debit amânat sau funcţie de credit. Cardul poate avea şi alte funcţii, precum funcţie de monedă electronică, dar cardurile doar cu funcţie de monedă electronică nu sunt luate în considerare în această categorie.
În cazul în care un card cu funcţie de plată (cu excepţia cardurilor doar cu funcţie de monedă electronică) are mai multe funcţii, acesta este luat în considerare în fiecare subcategorie aplicabilă pentru care se solicită raportare.
Sunt incluse:
- cardurile cu funcţie de plată, indiferent când au fost emise sau dacă au fost utilizate.
- cardurile cu funcţie de plată emise de scheme de carduri, respectiv schemele cu trei sau patru părţi.
Cardurile expirate sau retrase nu sunt incluse.
Cardurile sunt raportate de către emitenţii de carduri, indiferent de rezidenţa deţinătorului cardului sau de locaţia contului ataşat cardului.
Se raportează numărul de carduri cu funcţie de plată care au fost emise de instituţia raportoare, indiferent dacă sunt co-branded sau nu. Sunt incluse cardurile emise de PSP în cooperare cu comercianţi.
Măsurare: numărul de carduri cu funcţie de plată.
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea
3 Numărul de carduri cu funcţie de debit Numărul de carduri care permit deţinătorilor plata cumpărăturilor direct şi imediat din conturile lor, indiferent dacă aceste conturi sunt deţinute la emitentul cardului sau nu.
Un card cu funcţie de debit poate fi ataşat unui cont care oferă facilităţi de descoperit de cont ca o caracteristică suplimentară. Numărul de carduri cu funcţie de debit se referă la numărul total de carduri în circulaţie şi nu la numărul de conturi la care sunt ataşate cardurile.
Caracteristica distinctivă a unui card cu funcţie de debit, spre deosebire de cardul cu funcţie de credit sau cel cu funcţie de debit amânat, constă în acordul contractual care permite plata cumpărăturilor direct din fonduri deţinute în contul curent de către deţinătorul cardului.
În cazul în care un card cu funcţie de debit oferă mai multe funcţii, acesta este luat în considerare în fiecare subcategorie aplicabilă pentru care se solicită raportare.
Sunt incluse:
- cardurile cu funcţie de debit, indiferent când au fost emise sau dacă au fost utilizate.
- cardurile cu funcţie de debit emise de scheme de
carduri, respectiv schemele cu trei sau patru părţi. Cardurile expirate sau retrase nu sunt incluse.
Cardurile sunt raportate de către emitenţii de carduri, indiferent de rezidenţa deţinătorului cardului sau de locaţia contului ataşat cardului.
Se raportează numărul de carduri cu funcţie de debit care au fost emise de instituţia raportoare, indiferent dacă sunt co-branded sau nu. Sunt incluse cardurile emise de PSP în cooperare cu comercianţi.
Măsurare: numărul de carduri cu funcţie de debit
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea
4 Numărul de carduri cu funcţie de debit amânat Numărul de carduri care permit deţinătorilor să-şi plătească cumpărăturile dintr-un cont deţinut la emitentul cardului, plata fiind autorizată până la o anumită limită stabilită de emitent.
Suma utilizată este rambursată în întregime la sfârşitul perioadei predefinite, deţinătorul având obligaţia de a plăti de obicei un comision anual.
Spre deosebire de cardul cu funcţie de credit sau funcţie de debit, caracteristica distinctivă a unui card cu funcţie de debit amânat este acordul contractual prin care se acordă o linie de credit, dar cu obligaţia de a deconta datoria contractată la sfârşitul unei perioade predeterminate.
Acest tip de card este denumit în general "charge card".
În cazul în care un card cu funcţie debit amânat oferă mai multe funcţii, acesta este luat în considerare în fiecare subcategorie aplicabilă pentru care se solicită raportare.
Sunt incluse:
- cardurile cu funcţie de debit amânat, indiferent când au fost emise sau dacă au fost utilizate.
- cardurile cu funcţie de debit amânat emise de scheme de carduri, respectiv schemele cu trei sau patru părţi.
Cardurile expirate sau retrase nu sunt incluse. Cardurile sunt raportate de către emitenţii de
carduri, indiferent de rezidenţa deţinătorului cardului sau de locaţia contului ataşat cardului.
Se raportează numărul de carduri cu funcţie de debit amânat care au fost emise de instituţia raportoare, indiferent dacă sunt co-branded sau nu. Sunt incluse cardurile emise de PSP în cooperare cu comercianţi.
Măsurare: numărul de carduri cu funcţie de debit amânat.
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea.
5 Numărul de carduri cu funcţie de credit Numărul de carduri care permit deţinătorilor de carduri să efectueze achiziţii, şi în anumite cazuri, să retragă numerar, până la o anumită limită de credit autorizată de emitent.
Creditul acordat poate fi rambursat în întregime până la sfârşitul unei perioade specificate sau poate fi rambursat parţial, creditul nerambursat la perioada specificată fiind considerat un credit extins la care, de obicei, se percepe dobândă.
Caracteristica distinctivă a unui card cu funcţie de credit, în contrast cu un card cu funcţie de debit sau funcţie de debit amânat, este acordul contractual care oferă deţinătorului de card o linie de credit care permite un credit extins.
În cazul în care un card cu funcţie de credit oferă mai multe funcţii, acesta este luat în considerare în fiecare subcategorie aplicabilă pentru care se solicită raportare.
Sunt incluse:
- cardurile cu funcţie de credit, indiferent când au fost emise sau dacă au fost utilizate.
- cardurile cu funcţie de credit emise de scheme de carduri, respectiv schemele cu trei sau patru părţi.
Cardurile expirate sau retrase nu sunt incluse.
Cardurile sunt raportate de către emitenţii de carduri, indiferent de rezidenţa deţinătorului cardului sau de locaţia contului ataşat cardului.
Se raportează numărul de carduri cu funcţie de credit care au fost emise de instituţia raportoare, indiferent dacă sunt co-branded sau nu. Sunt incluse
cardurile emisede PSP în colaborare cu comercianţi. Măsurare: numărul de carduri cu funcţie de credit.
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea.
6 Numărul de carduri cu funcţie de debit şi/sau debit amânat Numărul de carduri care au funcţie de debit sau de debit amânat.
Acest indicator se raportează numai dacă datele nu pot fi defalcate pentru a fi raportate la indicatorii "carduri cu funcţie de debit" şi "carduri cu funcţie de debit amânat"
Sunt incluse:
- cardurile cu funcţie de debit sau debit amânat, indiferent când au fost emise sau dacă au fost utilizate.
- cardurile cu funcţie de debit sau debit amânat emise de scheme de carduri, respectiv schemele cu trei sau patru părţi.
Cardurile expirate sau retrase nu sunt incluse.
Cardurile sunt raportate de către emitenţii de carduri, indiferent de rezidenţa deţinătorului cardului sau de locaţia contului ataşat cardului.
Se raportează numărul de carduri cu funcţie de debit sau debit amânat care au fost emise de instituţia raportoare, indiferent dacă sunt co-branded sau nu. Sunt incluse cardurile emise de PSP în colaborare cu comercianţi.
Măsurare: numărul de carduri cu funcţie de debit sau funcţie de debit amânat.
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea.
7 Numărul de carduri cu funcţie de credit şi/sau debit amânat Numărul de carduri care au funcţie de credit sau de debit amânat.
Acest indicator se raportează numai dacă datele nu pot fi defalcate pentru a fi raportate la indicatorii "carduri cu funcţie de credit" şi "carduri cu funcţie de debit amânat.
Sunt incluse:
- cardurile cu funcţie de credit sau debit amânat, indiferent când au fost emise sau dacă au fost utilizate.
- cardurile cu funcţie de credit sau debit amânat emise de scheme de carduri, respectiv schemele cu trei sau patru părţi.
Cardurile expirate sau retrase nu sunt incluse.
Cardurile sunt raportate de către emitenţii de carduri, indiferent de rezidenţa deţinătorului cardului sau de locaţia contului ataşat cardului.
Se raportează numărul de carduri cu funcţie de credit sau debit amânat care au fost emise de instituţia raportoare, indiferent sunt co-branded sau nu. Sunt incluse cardurile emise de PSP în colaborare cu comercianţi.
Măsurare: numărul de carduri cu funcţie de credit sau de debit amânat.
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea
8 Numărul de carduri pe care se stochează monedă electronică Numărul de carduri cu funcţie de monedă electronică aflate în posesia deţinătorilor şi pe care moneda electronică este stocată direct pe card.
Sunt excluse cardurile care permit accesul la moneda electronică din conturile de monedă electronică.
În cazul în care un card pe care moneda electronică este stocată direct oferă mai multe funcţii, acesta este luat în considerare în fiecare subcategorie aplicabilă pentru care se solicită raportare.
Sunt incluse:
- cardurile pe care moneda electronică poate fi stocată direct, indiferent când au fost emise sau dacă au fost utilizate.
- cardurile pe care moneda electronică poate fi stocată direct emise de scheme de carduri, respectiv schemele cu trei sau patru părţi.
Cardurile expirate sau retrase nu sunt incluse.
Cardurile sunt raportate de către emitenţii de carduri, indiferent de rezidenţa deţinătorului cardului sau de locaţia contului ataşat cardului.
Se raportează numărul de carduri cu funcţie de monedă electronică emise de instituţia raportoare, indiferent dacă sunt co-branded sau nu. Sunt incluse cardurile emisede PSP în colaborare cu comercianţi.
Măsurare: numărul de carduri cu funcţie de monedă electronică
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea
9 Numărul de carduri care permit accesul la moneda electronică din conturile de monedă electronică Numărul de carduri cu funcţie de monedă electronică, aflate în posesia deţinătorilor şi care oferă acces la moneda electronică stocată în conturile de monedă electronică ale deţinătorului.
Sunt excluse cardurile pe care moneda electronică poate fi stocată direct.
În cazul în care un card cu funcţie de monedă electronică aflat în posesia deţinătorilor şi care oferă acces la moneda electronică stocată în conturi de monedă electronică ale deţinătorului oferă mai multe funcţii, acesta este luat în considerare fiecare subcategorie aplicabilă pentru care se solicită raportare.
Sunt incluse:
- cardurile cu funcţie de monedă electronică, aflate în posesia deţinătorilor şi care oferă acces la moneda electronică stocată în conturile de monedă electronică ale deţinătorului, indiferent când au fost emise sau dacă au fost utilizate.
- cardurile cu funcţie de monedă electronică, aflate în posesia deţinătorilor şi care oferă acces la moneda electronică stocată în conturile de monedă electronică ale deţinătorului, emise de scheme de carduri, respectiv schemele cu trei sau patru părţi.
Cardurile expirate sau retrase nu sunt incluse.
Cardurile sunt raportate de către emitenţii de carduri, indiferent de rezidenţa deţinătorului cardului sau de locaţia contului ataşat cardului.
Se raportează numărul de carduri care oferă acces la moneda electronică stocată în conturile de monedă electronică ale deţinătorului care au fost emise de instituţia raportoare, indiferent dacă sunt co-branded sau nu. Sunt incluse cardurile emise de PSP în cooperare cu comercianţi.
Măsurare: Numărul de carduri cu funcţie de monedă electronică, aflate în posesia deţinătorilor şi care oferă acces la moneda electronică stocată în conturile de monedă electronică ale deţinătorului.
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea.
10 Numărul de carduri cu funcţie de monedă electronică încărcate cel puţin o dată Numărul de carduri cu funcţie de monedă electronică care au fost încărcate cel puţin o dată, şi care astfel pot fi considerate activate. Încărcarea poate fi interpretată ca indicând intenţia de a utiliza funcţia de monedă electronică.
În cazul în care un card cu funcţie de monedă electronică încarcat cel puţin o dată, oferă mai multe funcţii, acesta este luat în considerare în fiecare subcategorie aplicabilă pentru care se solicită raportare.
Sunt incluse:
- cardurile cu funcţie de monedă electronică încărcate cel puţin o dată, indiferent când au fost emise sau dacă au fost utilizate.
- cardurile cu funcţie de monedă electronică încărcate cel puţin o dată, emise de scheme de carduri, respectiv schemele cu trei sau patru părţi.
Cardurile expirate sau retrase nu sunt incluse.
Cardurile sunt raportate de către emitenţii de carduri, indiferent de rezidenţa deţinătorului cardului sau de locaţia contului ataşat cardului.
Se raportează numărul de carduri cu funcţie de monedă electronică încărcate cel puţin o dată, care au fost emise de instituţia raportoare, indiferent dacă sunt co-branded sau nu. Sunt incluse cardurile emise de PSP în colaborare cu comercianţi.
Măsurare: numărul de carduri cu funcţie de monedă electronică ce au fost încărcate cel puţin o dată.
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a
trimestrului pentru care se face raportarea.
11 Numărul total de carduri Numărul total de carduri în circulaţie, indiferent de numărul funcţiilor fiecărui card. Acestea pot avea una sau mai multe din următoarele funcţii: numerar, debit, credit, debit amânat sau monedă electronică.
Sunt incluse:
- cardurile cu funcţie de numerar, funcţie de debit, funcţie de credit, funcţie de debit amânat sau funcţie de monedă electronică, indiferent când au fost emise sau dacă au fost utilizate.
- cardurile cu funcţie de numerar, funcţie de debit, funcţie de credit, funcţie de debit amânat sau funcţie de monedă electronică, de scheme de carduri, respectiv schemele cu trei sau patru părţi.
Cardurile expirate sau retrase nu sunt incluse.
Cardurile sunt raportate de către emitenţii de carduri, indiferent de rezidenţa deţinătorului cardului sau de locaţia contului ataşat cardului.
Se raportează numărul de carduri cu funcţie de numerar, debit, credit, debit amânat sau funcţie de monedă electronică, care au fost emise de instituţia raportoare, indiferent dacă sunt co-branded sau nu.
Sunt incluse cardurile emise de PSP în cooperare cu comercianţi
Măsurare: Numărul total de carduri în circulaţie, indiferent de funcţia acestora.
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea
12 Numărul de carduri active (inclusiv co- branded şi cu funcţie de monedă electronică) Numărul de carduri în circulaţie care au fost utilizate cel puţin o dată pentru efectuarea tranzacţiilor de: retragere de numerar şi/sau transfer de fonduri/plată.
Acestea pot avea una sau mai multe din următoarele funcţii: de numerar, debit, credit, debit amânat sau funcţie de monedă electronică.
Cardurile care au mai multe funcţii se iau în calcul la acest indicator o singură dată.
Se raportează toate cardurile în circulaţie care corespund definiţiei de mai sus, indiferent de momentul emiterii lor.
Cardurile re-emise şi puse la dispoziţie deţinătorilor ca urmare a expirării perioadei de valabilitate şi cardurile emise ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorării se vor raporta o singură dată.
Cardurile expirate sau retrase nu sunt incluse.
Se raportează numărul de carduri care au fost emise de instituţia raportoare, indiferent dacă sunt co- branded sau nu. Sunt incluse cardurile emise de PSP în cooperare cu comercianţi.
Sunt incluse:
- cardurile inactive temporar şi neutilizate în momentul la care se efectuează raportarea.
- cardurile emise de scheme cu trei sau patru părţi.
Cardurile sunt raportate de către emitenţii de carduri, indiferent de rezidenţa deţinătorului cardului sau de locaţia contului ataşat cardului.
Măsurare: numărul de carduri active.
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea.
13 Numărul de carduri cu funcţie combinată de debit, de numerar şi de monedă electronică Numărul de carduri care au funcţie combinată de debit, numerar şi monedă electronică.
Acest indicator se va raporta şi la fiecare dintre subcategoriile:
- carduri cu funcţie de numerar;
- carduri cu funcţie de debit;
- carduri cu funcţie de monedă electronică.
Dacă un asemenea card are şi alte funcţii suplimentare, atunci cardul se va raporta la fiecare dintre indicatorii relevanţi solicitaţi în raportare.
Sunt incluse:
- cardurile cu funcţie combinată de debit, numerar şi monedă electronică, indiferent când au fost emise sau dacă au fost utilizate.
- cardurile cu funcţie combinată de debit, numerar şi monedă electronică, emise de scheme de carduri, respectiv schemele cu trei sau patru părţi.
Cardurile expirate sau retrase nu sunt incluse.
Cardurile sunt raportate de către emitenţii de carduri, indiferent de rezidenţa deţinătorului cardului sau de locaţia contului ataşat cardului.
Se raportează numărul de carduri cu funcţie combinată de debit, numerar şi monedă electronică, care au fost emise de instituţia raportoare, indiferent dacă sunt co-branded sau nu. Sunt incluse cardurile emise de PSP în cooperare cu comercianţi.
Măsurare: numărul de carduri cu funcţie combinată de debit, numerar şi monedă electronică
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea

ANEXA Nr. 2
(Anexa XII.2 la Regulamentul nr. 4/2014)

Denumire indicator Defalcare geografică Numar Value 1 Unitatea de măsură Frecvenţa raportării Perioada de referinţă
TERMINALE FURNIZATE DE PSP REZIDENTI
Numărul de ATM-uri Naţional unităţi trimestrială trimestrială
Austria unităţi trimestrială trimestrială
Belgia unităţi trimestrială trimestrială
Bulgaria unităţi trimestrială trimestrială
Cipru unităţi trimestrială trimestrială
Croaţia unităţi trimestrială trimestrială
Danemarca unităţi trimestrială trimestrială
Estonia unităţi trimestrială trimestrială
Finlanda unităţi trimestrială trimestrială
Franta unităţi trimestrială trimestrială
Germania unităţi trimestrială trimestrială
Grecia unităţi trimestrială trimestrială
Irlanda unităţi trimestrială trimestrială
Italia unităţi trimestrială trimestrială
Letonia unităţi trimestrială trimestrială
Lituania unităţi trimestrială trimestrială
Luxemburg unităţi trimestrială trimestrială
Malta unităţi trimestrială trimestrială
Polonia unităţi trimestrială trimestrială
Portugalia unităţi trimestrială trimestrială
Olanda unităţi trimestrială trimestrială
Cehia unităţi trimestrială trimestrială
Slovacia unităţi trimestrială trimestrială
Slovenia unităţi trimestrială trimestrială
Spania unităţi trimestrială trimestrială
Suedia unităţi trimestrială trimestrială
Ungaria unităţi trimestrială trimestrială
UK unităţi trimestrială trimestrială
Alte ţări unităţi trimestrială trimestrială
din care
Numărul de ATM-uri cu funcţie de retragere de numerar naţional unităţi trimestrială trimestrială
Austria unităţi trimestrială trimestrială
Belgia unităţi trimestrială trimestrială
Bulgaria unităţi trimestrială trimestrială
Cipru unităţi trimestrială trimestrială
Croaţia unităţi trimestrială trimestrială
Danemarca unităţi trimestrială trimestrială
Estonia unităţi trimestrială trimestrială
Finlanda unităţi trimestrială trimestrială
Franta unităţi trimestrială trimestrială
Germania unităţi trimestrială trimestrială
Grecia unităţi trimestrială trimestrială
Irlanda unităţi trimestrială trimestrială
Italia unităţi trimestrială trimestrială
Letonia unităţi trimestrială trimestrială
Lituania unităţi trimestrială trimestrială
Luxemburg unităţi trimestrială trimestrială
Malta unităţi trimestrială trimestrială
Polonia unităţi trimestrială trimestrială
Portugalia unităţi trimestrială trimestrială
Olanda unităţi trimestrială trimestrială
Cehia unităţi trimestrială trimestrială
Slovacia unităţi trimestrială trimestrială
Slovenia unităţi trimestrială trimestrială
Spania unităţi trimestrială trimestrială
Suedia unităţi trimestrială trimestrială
Ungaria unităţi trimestrială trimestrială
UK unităţi trimestrială trimestrială
Alte ţări unităţi trimestrială trimestrială
din care
Numărul de ATM-uri cu funcţie de transfer credit naţional unităţi trimestrială trimestrială
Austria unităţi trimestrială trimestrială
Belgia unităţi trimestrială trimestrială
Bulgaria unităţi trimestrială trimestrială
Cipru unităţi trimestrială trimestrială
Croaţia unităţi trimestrială trimestrială
Danemarca unităţi trimestrială trimestrială
Estonia unităţi trimestrială trimestrială
Finlanda unităţi trimestrială trimestrială
Franta unităţi trimestrială trimestrială
Germania unităţi trimestrială trimestrială
Grecia unităţi trimestrială trimestrială
Irlanda unităţi trimestrială trimestrială
Italia unităţi trimestrială trimestrială
Letonia unităţi trimestrială trimestrială
Lituania unităţi trimestrială trimestrială
Luxemburg unităţi trimestrială trimestrială
Malta unităţi trimestrială trimestrială
Polonia unităţi trimestrială trimestrială
Portugalia unităţi trimestrială trimestrială
Olanda unităţi trimestrială trimestrială
Cehia unităţi trimestrială trimestrială
Slovacia unităţi trimestrială trimestrială
Slovenia unităţi trimestrială trimestrială
Spania unităţi trimestrială trimestrială
Suedia unităţi trimestrială trimestrială
Ungaria unităţi trimestrială trimestrială
UK unităţi trimestrială trimestrială
Alte ţări unităţi trimestrială trimestrială
Numărul de POS-uri naţional unităţi trimestrială trimestrială
Austria unităţi trimestrială trimestrială
Belgia unităţi trimestrială trimestrială
Bulgaria unităţi trimestrială trimestrială
Cipru unităţi trimestrială trimestrială
Croaţia unităţi trimestrială trimestrială
Danemarca unităţi trimestrială trimestrială
Estonia unităţi trimestrială trimestrială
Finlanda unităţi trimestrială trimestrială
Franta unităţi trimestrială trimestrială
Germania unităţi trimestrială trimestrială
Grecia unităţi trimestrială trimestrială
Irlanda unităţi trimestrială trimestrială
Italia unităţi trimestrială trimestrială
Letonia unităţi trimestrială trimestrială
Lituania unităţi trimestrială trimestrială
Luxemburg unităţi trimestrială trimestrială
Malta unităţi trimestrială trimestrială
Polonia unităţi trimestrială trimestrială
Portugalia unităţi trimestrială trimestrială
Olanda unităţi trimestrială trimestrială
Cehia unităţi trimestrială trimestrială
Slovacia unităţi trimestrială trimestrială
Slovenia unităţi trimestrială trimestrială
Spania unităţi trimestrială trimestrială
Suedia unităţi trimestrială trimestrială
Ungaria unităţi trimestrială trimestrială
UK unităţi trimestrială trimestrială
Alte ţări unităţi trimestrială trimestrială
din care
Numărul de EFTPOS-uri naţional unităţi trimestrială trimestrială
Austria unităţi trimestrială trimestrială
Belgia unităţi trimestrială trimestrială
Bulgaria unităţi trimestrială trimestrială
Cipru unităţi trimestrială trimestrială
Croaţia unităţi trimestrială trimestrială
Danemarca unităţi trimestrială trimestrială
Estonia unităţi trimestrială trimestrială
Finlanda unităţi trimestrială trimestrială
Franta unităţi trimestrială trimestrială
Germania unităţi trimestrială trimestrială
Grecia unităţi trimestrială trimestrială
Irlanda unităţi trimestrială trimestrială
Italia unităţi trimestrială trimestrială
Letonia unităţi trimestrială trimestrială
Lituania unităţi trimestrială trimestrială
Luxemburg unităţi trimestrială trimestrială
Malta unităţi trimestrială trimestrială
Polonia unităţi trimestrială trimestrială
Portugalia unităţi trimestrială trimestrială
Olanda unităţi trimestrială trimestrială
Cehia unităţi trimestrială trimestrială
Slovacia unităţi trimestrială trimestrială
Slovenia unităţi trimestrială trimestrială
Spania unităţi trimestrială trimestrială
Suedia unităţi trimestrială trimestrială
Ungaria unităţi trimestrială trimestrială
UK unităţi trimestrială trimestrială
Alte ţări unităţi trimestrială trimestrială
Numărul de terminale pentru carduri cu funcţie de moneda electronică naţional unităţi trimestrială trimestrială
Austria unităţi trimestrială trimestrială
Belgia unităţi trimestrială trimestrială
Bulgaria unităţi trimestrială trimestrială
Cipru unităţi trimestrială trimestrială
Croaţia unităţi trimestrială trimestrială
Danemarca unităţi trimestrială trimestrială
Estonia unităţi trimestrială trimestrială
Finlanda unităţi trimestrială trimestrială
Franta unităţi trimestrială trimestrială
Germania unităţi trimestrială trimestrială
Grecia unităţi trimestrială trimestrială
Irlanda unităţi trimestrială trimestrială
Italia unităţi trimestrială trimestrială
Letonia unităţi trimestrială trimestrială
Lituania unităţi trimestrială trimestrială
Luxemburg unităţi trimestrială trimestrială
Malta unităţi trimestrială trimestrială
Polonia unităţi trimestrială trimestrială
Portugalia unităţi trimestrială trimestrială
Olanda unităţi trimestrială trimestrială
Cehia unităţi trimestrială trimestrială
Slovacia unităţi trimestrială trimestrială
Slovenia unităţi trimestrială trimestrială
Spania unităţi trimestrială trimestrială
Suedia unităţi trimestrială trimestrială
Ungaria unităţi trimestrială trimestrială
UK unităţi trimestrială trimestrială
Alte ţări unităţi trimestrială trimestrială
din care
Numărul de terminale care permit încărcarea/descărcarea cardurilor cu funcţie de moneda electronică naţional unităţi trimestrială trimestrială
Austria unităţi trimestrială trimestrială
Belgia unităţi trimestrială trimestrială
Bulgaria unităţi trimestrială trimestrială
Cipru unităţi trimestrială trimestrială
Croaţia unităţi trimestrială trimestrială
Danemarca unităţi trimestrială trimestrială
Estonia unităţi trimestrială trimestrială
Finlanda unităţi trimestrială trimestrială
Franta unităţi trimestrială trimestrială
Germania unităţi trimestrială trimestrială
Grecia unităţi trimestrială trimestrială
Irlanda unităţi trimestrială trimestrială
Italia unităţi trimestrială trimestrială
Letonia unităţi trimestrială trimestrială
Lituania unităţi trimestrială trimestrială
Luxemburg unităţi trimestrială trimestrială
Malta unităţi trimestrială trimestrială
Polonia unităţi trimestrială trimestrială
Portugalia unităţi trimestrială trimestrială
Olanda unităţi trimestrială trimestrială
Cehia unităţi trimestrială trimestrială
Slovacia unităţi trimestrială trimestrială
Slovenia unităţi trimestrială trimestrială
Spania unităţi trimestrială trimestrială
Suedia unităţi trimestrială trimestrială
Ungaria unităţi trimestrială trimestrială
UK unităţi trimestrială trimestrială
Alte ţări unităţi trimestrială trimestrială
Numărul de terminale care accepta carduri cu funcţie de moneda electronică naţional unităţi trimestrială trimestrială
Austria unităţi trimestrială trimestrială
Belgia unităţi trimestrială trimestrială
Bulgaria unităţi trimestrială trimestrială
Cipru unităţi trimestrială trimestrială
Croaţia unităţi trimestrială trimestrială
Danemarca unităţi trimestrială trimestrială
Estonia unităţi trimestrială trimestrială
Finlanda unităţi trimestrială trimestrială
Franta unităţi trimestrială trimestrială
Germania unităţi trimestrială trimestrială
Grecia unităţi trimestrială trimestrială
Irlanda unităţi trimestrială trimestrială
Italia unităţi trimestrială trimestrială
Letonia unităţi trimestrială trimestrială
Lituania unităţi trimestrială trimestrială
Luxemburg unităţi trimestrială trimestrială
Malta unităţi trimestrială trimestrială
Polonia unităţi trimestrială trimestrială
Portugalia unităţi trimestrială trimestrială
Olanda unităţi trimestrială trimestrială
Cehia unităţi trimestrială trimestrială
Slovacia unităţi trimestrială trimestrială
Slovenia unităţi trimestrială trimestrială
Spania unităţi trimestrială trimestrială
Suedia unităţi trimestrială trimestrială
Ungaria unităţi trimestrială trimestrială
UK unităţi trimestrială trimestrială
Alte ţări unităţi trimestrială trimestrială
Numărul de POS-uri pentru carduri cu funcţie de moneda electronică naţional unităţi trimestrială trimestrială
Austria unităţi trimestrială trimestrială
Belgia unităţi trimestrială trimestrială
Bulgaria unităţi trimestrială trimestrială
Cipru unităţi trimestrială trimestrială
Croaţia unităţi trimestrială trimestrială
Danemarca unităţi trimestrială trimestrială
Estonia unităţi trimestrială trimestrială
Finlanda unităţi trimestrială trimestrială
Franta unităţi trimestrială trimestrială
Germania unităţi trimestrială trimestrială
Grecia unităţi trimestrială trimestrială
Irlanda unităţi trimestrială trimestrială
Italia unităţi trimestrială trimestrială
Letonia unităţi trimestrială trimestrială
Lituania unităţi trimestrială trimestrială
Luxemburg unităţi trimestrială trimestrială
Malta unităţi trimestrială trimestrială
Polonia unităţi trimestrială trimestrială
Portugalia unităţi trimestrială trimestrială
Olanda unităţi trimestrială trimestrială
Cehia unităţi trimestrială trimestrială
Slovacia unităţi trimestrială trimestrială
Slovenia unităţi trimestrială trimestrială
Spania unităţi trimestrială trimestrială
Suedia unităţi trimestrială trimestrială
Ungaria unităţi trimestrială trimestrială
UK unităţi trimestrială trimestrială
Alte ţări unităţi trimestrială trimestrială

Metodologie raportare privind plăţile şi sistemele de plăţi

XII.2
1 Numărul de ATM-uri Numărul de dispozitive electromecanice furnizate de instituţia raportoare ce permit utilizatorilor autorizaţi, ca prin utilizarea unui card fizic care poate fi citit de un aparat, să poată retrage numerar din propriile conturi şi/sau să aibă acces la alte servicii, precum obţinerea de informaţii privind soldurile conturilor, transferul de fonduri sau efectuarea de depozite.
Un dispozitiv care permite doar obţinerea de informaţii privind soldurile conturilor nu poate fi inclus în categoria ATM-urilor.
ATM-ul poate funcţiona online, cu solicitare de autorizare in timp real a tranzacţiei, sau off-line.
Sunt raportate toate terminalele furnizate de instituţia raportoare, situate în ţară şi în afara ţării.
Entitatea care furnizează terminalele este prestatorul de servicii de acceptare la plată, indiferent de proprietatea asupra terminalelor. Prin urmare, sunt luate în considerare numai terminalele furnizate de prestatorul de servicii de acceptare la plată.
ATM-urile furnizate de către sucursalele şi/sau filialele instituţiei raportoare situate în străinătate nu sunt raportate de aceasta în calitate de societate- mamă, ci de către sucursale şi/sau filiale.
Fiecare ATM este luat în considerare în mod individual, chiar dacă există mai multe terminale de acelaşi tip în aceeaşi incintă a comerciantului.
În cazul în care un ATM oferă mai multe funcţii, acesta este luat în considerare în fiecare subcategorie aplicabilă.
Măsurare: numărul de ATM-uri
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea.
2 Numărul de ATM-uri cu funcţie de retragere de numerar Numărul de ATM-uri furnizate de instituţia raportoare ce permit utilizatorilor autorizaţi să retragă numerar din conturile lor, utilizând un card cu funcţie de numerar.
Un dispozitiv care permite doar obţinerea de informaţii privind soldurile conturilor nu poate fi inclus în categoria ATM-urilor şi nu se raportează la acest indicator.
ATM-ul poate funcţiona online, cu solicitare de autorizare in timp real a tranzacţiei, sau off-line.
Sunt raportate toate terminalele furnizate de instituţia raportoare, situate în ţară şi în afara ţării.
Entitatea care furnizează terminalele este prestatorul de servicii de acceptare la plată, indiferent de proprietatea asupra terminalelor. Prin urmare, sunt luate în considerare numai terminalele furnizate de prestatorul de servicii de acceptare la plată.
ATM-urile furnizate de către sucursalele şi/sau filialele ale instituţiei raportoare situaţe în străinătate nu sunt raportate de aceasta în calitate de societate-mamă, ci chiar de către sucursale şi/sau filiale.
Fiecare ATM este luat în considerare în mod individual, chiar dacă există mai multe terminale de acelaşi tip în aceeaşi incintă a comerciantului.
În cazul în care un ATM oferă mai multe funcţii, acesta este luat în considerare în fiecare subcategorie aplicabilă.
Măsurare: numărul de ATM-uri cu funcţie de retragere numerar
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea.
3 Numărul de ATM-uri cu funcţie de transfer credit Numărul de ATM-uri ce permit utilizatorilor autorizaţi să efectueze transferuri credit utilizând un card de plată.
Un dispozitiv care permite doar obţinerea de informaţii privind soldurile conturilor nu poate fi calificat drept ATM.
ATM-ul poate funcţiona online, cu solicitare de autorizare in timp real a tranzacţiei, sau off-line.
Sunt raportate toate terminalele furnizate de instituţia raportoare, situate în ţară şi în afara ţării.
Entitatea care furnizează terminalele este prestatorul de servicii de acceptare la plată, indiferent de proprietatea asupra terminalelor. Prin urmare, sunt luate în considerare numai terminalele furnizate de prestatorul de servicii de acceptare la plată.
ATM-urile furnizate de către sucursalele şi/sau filialele instituţiei raportoare situaţe în străinătate nu sunt raportate de aceasta în calitate de societate- mamă, ci chiar de către sucursale şi/sau filiale.
Fiecare ATM este luat în considerare în mod individual, chiar dacă există mai multe terminale de acelaşi tip în aceeaşi incintă a comerciantului.
În cazul în care un ATM oferă mai multe funcţii, acesta este luat în considerare în fiecare subcategorie aplicabilă.
Măsurare: numărul de ATM-uri cu funcţie de transfer credit
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea.
4 Numărul de POS-uri Numărul de terminale care permit utilizarea cardurilor de plată la un punct de vânzare fizic (nu virtual).
Informaţiile aferente plăţilor sunt preluate fie pe suport hârtie (vouchere) fie pe suport electronic - EFTPOS.
Terminalul POS este conceput să permită transmiterea informaţiilor online, cu solicitare de autorizare în timp real şi/sau offline.
Sunt raportate toate terminalele furnizate de instituţia raportoare, situate în ţara şi în afara ţării.
Entitatea care furnizează terminalele este prestatorul de servicii de acceptare la plată, indiferent de proprietatea asupra terminalelor. Prin urmare, sunt luate în considerare numai terminalele furnizate de prestatorul de servicii de acceptare la plată.
Terminalele POS furnizate de sucursalele şi/sau filialele instituţiei raportoare situate în străinătate nu sunt raportate de aceasta în calitate de societate- mamă, ci chiar de sucursale şi/sau filiale.
Fiecare terminal POS se ia în calcul în mod individual (chiar şi în situaţia în care sunt amplasate mai multe terminale în aceeaşi locaţie aparţinând unui comerciant).
Terminalele POS furnizate de sucursalele şi/sau filialele instituţiei raportoare situate în străinătate nu sunt raportate de aceasta în calitate de societate- mamă, ci chiar de sucursale şi/sau filiale.
Terminalele POS sunt structurate în două subcategorii: "terminale EFTPOS" şi "terminale de POS-uri pentru carduri cu funcţie de monedă electronică". În cazul în care un POS oferă mai multe funcţii, acesta este luat în considerare în fiecare subcategorie aplicabilă.
Măsurare: numărul de POS-uri
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea.
5 Numărul de EFTPOS Numărul de terminale EFTPOS care captează informaţiile aferente plăţilor prin mijloace electronice şi care sunt proiectate, în anumite cazuri, să transmită aceste informaţii fie online, cu solicitare de autorizare în timp real, fie offline.Se includ terminalele neasistate.
Sunt raportate toate terminalele EFTPOS furnizate de instituţia raportoare, situate în ţara şi în afara ţării.
Entitatea care furnizează terminalele EFTPOS este prestatorul de servicii de acceptare la plată, indiferent de proprietatea asupra terminalelor. Prin urmare, sunt luate în considerare numai terminalele furnizate de prestatorul de servicii de acceptare la plată.
Terminalele EFTPOS furnizate de sucursalele şi/sau filialele instituţiei raportoare situate în străinătate nu sunt raportate de aceasta în calitate de societate-mamă, ci chiar de sucursale şi/sau filiale.
Fiecare terminal EFTPOS se ia în calcul în mod individual (chiar şi în situaţia în care sunt amplasate mai multe terminale în aceeaşi locaţie aparţinând unui comerciant).
Măsurare: numărul de EFTPOS-uri
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea.
6 Numărul de terminale pentru carduri cu funcţie de monedă electronică Numărul de terminale care permit transferul de monedă electronică de la un emitent de monedă electronică la un card cu funcţie de monedă electronică şi invers, sau din soldul de pe card în soldul contului deţinut de un beneficiar.
Sunt raportate toate terminalele furnizate de instituţia raportoare, situate în ţară şi terminalele în afara ţării.
Entitatea care furnizează terminalele este prestatorul de servicii de acceptare la plată, indiferent de proprietatea asupra terminalelor. Prin urmare, sunt luate în considerare numai terminalele furnizate de prestatorul de servicii de acceptare la plată.
Terminalele furnizate de către sucursalele şi/sau filialele instituţiei raportoare situate în străinătate nu sunt raportate de aceasta în calitate de societate- mamă, ci chiar de către sucursale şi/sau filiale.
Fiecare terminal este luat în considerare în mod individual, chiar dacă există mai multe terminale de acelaşi tip în aceeaşi incintă a comerciantului.
În cazul în care un terminal pentru carduri cu funcţie de monedă electronică oferă mai multe funcţii, acesta este luat în considerare în fiecare subcategorie aplicabilă.
Măsurare: numărul de terminale pentru carduri cu funcţie de monedă electronică.
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea.
7 Numărul de terminale care permit încărcarea/descărcarea cardurilor cu funcţie de monedă electronică Numărul de terminale care permit deţinătorilor de monedă electronică să efectueze transferul acesteia de la un emitent de monedă electronică la deţinătorul de card cu funcţie de monedă electronică şi invers, respectiv încărcare şi descărcare.
Sunt raportate toate terminalele furnizate de instituţia raportoare, situate în ţară şi terminalele în afara ţării.
Entitatea care furnizează terminalele este prestatorul de servicii de acceptare la plată, indiferent de proprietatea asupra terminalelor. Prin urmare, sunt luate în considerare numai terminalele furnizate de prestatorul de servicii de acceptare la plată.
Terminalele furnizate de către sucursalele şi/sau filialele instituţiei raportoare situaţe în străinătate nu sunt raportate de aceasta în calitate de societate- mamă, ci chiar de către sucursale şi/sau filiale.
Fiecare terminal cu funcţie de încărcare/descărcare a cardurilor cu funcţie de monedă electronică este luat în considerare în mod individual, chiar dacă există mai multe terminale de acelaşi tip în aceeaşi incintă a comerciantului.
În cazul în care un terminal cu funcţie de încărcare/descărcare a cardurilor cu funcţie de monedă electronică oferă mai multe funcţii, acesta este luat în considerare în fiecare subcategorie aplicabilă.
Măsurare: numărul de terminale cu funcţie de încărcare/descărcare a cardurilor cu funcţie de monedă electronică
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea.
8 Numărul de terminale care acceptă carduri cu funcţie de monedă electronică Numărul de terminale care permit deţinătorilor de carduri cu monedă electronică să transfere valoare monetară din soldul lor în soldul comerciantului sau al altui beneficiar.
Sunt raportate toate terminalele furnizate de instituţia raportoare, situate în ţară şi în afara ţării.
Entitatea care furnizează terminalele este prestatorul de servicii de acceptare la plată, indiferent de proprietatea asupra terminalelor. Prin urmare, sunt luate în considerare numai terminalele furnizate de prestatorul de servicii de acceptare la plată.
Terminalele furnizate de către sucursalele şi/sau filialele ale instituţiei raportoare situate în
străinătate nu sunt raportate de aceasta în calitate de societate-mamă, ci chiar de sucursale şi/sau filiale.
Fiecare terminal este luat în considerare în mod individual, chiar dacă există mai multe terminale de acelaşi tip în aceeaşi incintă a comerciantului.
În cazul în care un terminal pentru carduri cu funcţie de monedă electronică oferă mai multe funcţii, acesta este luat în considerare în fiecare subcategorie aplicabilă.
Măsurare: numărul de terminale care acceptă carduri cu funcţie de monedă electronică
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea.
9 Numărul de POS-uri pentru carduri cu funcţie de moneda electronică Numărul de terminale de tip POS care permit utilizarea cardurilor cu funcţie de monedă electronică la un punct de vânzare fizic (nu virtual).
Terminalul de tip POS care permite utilizarea cardurilor cu funcţie de monedă electronică este conceput să permită transmiterea informaţiilor online, cu solicitare de autorizare în timp real şi/sau offline.
Sunt raportate toate terminalele furnizate de instituţia raportoare, situate în ţară şi în afara ţării.
Entitatea care furnizează terminalele de tip POS care permit utilizarea cardurilor cu funcţie de monedă electronică este prestatorul de servicii de acceptare la plată, indiferent de proprietatea asupra terminalelor. Prin urmare, sunt luate în considerare numai terminalele furnizate de prestatorul de servicii de acceptare la plată a cardurilor cu funcţie de monedă electronică.
Terminalele de tip POS care permit utilizarea cardurilor cu funcţie de monedă electronică furnizate de sucursalele şi/sau filialele instituţiei raportoare situate în străinătate nu sunt raportate de aceasta în calitate de societate-mamă, ci chiar de sucursale şi/sau filiale.
Fiecare terminal de tip POS care permite utilizarea cardurilor cu funcţie de monedă electronică se ia în calcul în mod individual (chiar şi în situaţia în care sunt amplasate mai multe terminale în aceeaşi locaţie aparţinând unui comerciant).
Terminalele de tip POS care permit utilizarea cardurilor cu funcţie de monedă electronică furnizate de sucursalele şi/sau filialele instituţiei raportoare situate în străinătate nu sunt raportate de aceasta în calitate de societate-mamă, ci chiar de sucursale şi/sau filiale.
Măsurare: numărul de terminale de tip POS care permit utilizarea cardurilor cu funcţie de monedă electronică
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea.

ANEXA Nr. 2
(Anexa XII.3 la Regulamentul nr. 4/2014)


Denumire indicator Defalcare geografică Numar Value 1 Valoare Value 2 Unitatea de măsură Frecvenţa raportării Perioada de referinţă
Retrageri de numerar la ATM cu carduri emise de PSP rezidenţi (cu excepţia tranzacţiilor de monedă electronică) Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Austria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Belgia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Bulgaria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cipru număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Croaţia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Danemarca număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Estonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Finlanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Franta număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Germania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Grecia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Irlanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Italia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Letonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Lituania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Luxemburg număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Malta număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Polonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Portugalia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Olanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cehia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Slovacia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Slovenia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Spania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Suedia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Ungaria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
UK număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Alte ţări număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Tranzacţii frauduloase Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu carduri VISA Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu carduri MasterCard Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu carduri AmericanExpress Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
de identificare de către persoane neautorizate
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu alte carduri Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Depuneri de numerar la ATM cu carduri emise de PSP rezidenţi (cu excepţia tranzacţiilor cu monedă electronică) Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Austria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Belgia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Bulgaria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cipru număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Croaţia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Danemarca număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Estonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Finlanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Franta număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Germania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Grecia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Irlanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Italia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Letonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Lituania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Luxemburg număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Malta număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Polonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Portugalia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Olanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cehia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Slovacia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Slovenia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Spania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Suedia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Ungaria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
UK număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Alte ţări număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Tranzacţii frauduloase Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu carduri VISA Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu carduri MasterCard Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu carduri AmericanExpress Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu alte carduri Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Tranzacţii POS cu carduri emise de PSP rezidenţi (cu excepţia tranzacţiilor de monedă electronică) naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Austria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Belgia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Bulgaria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cipru număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Croaţia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Danemarca număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Estonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Finlanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Franta număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Germania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Grecia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Irlanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Italia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Letonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Lituania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Luxemburg număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Malta număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Polonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Portugalia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Olanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cehia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Slovacia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Slovenia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Spania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Suedia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Ungaria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
UK număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Alte ţări număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Tranzacţii frauduloase Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu carduri VISA Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu carduri MasterCard Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu carduri AmericanExpress Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu alte carduri Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Încărcare şi descărcare carduri cu funcţie de monedă electronică emise de PSP rezidenţi Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Austria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Belgia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Bulgaria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cipru număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Croaţia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Danemarca număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Estonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Finlanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Franta număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Germania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Grecia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Irlanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Italia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Letonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Lituania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Luxemburg număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Malta număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Polonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Portugalia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Olanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cehia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Slovacia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Slovenia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Spania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Suedia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Ungaria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
UK număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Alte ţări număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Tranzacţii frauduloase Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu carduri VISA Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială Trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu carduri MasterCard Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu carduri AmericanExpress Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
de identificare de către persoane neautorizate
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu alte carduri Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Plăţi cu monedă electronică efectuate cu carduri cu funcţie de monedă electronică emise de PSP rezidenţi Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Austria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Belgia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Bulgaria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cipru număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Croaţia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Danemarca număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Estonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Finlanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Franta număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Germania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Grecia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Irlanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Italia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Letonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Lituania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Luxemburg număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Malta număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Polonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Portugalia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Olanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cehia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Slovacia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Slovenia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Spania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Suedia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Ungaria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
UK număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Alte ţări număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Tranzacţii frauduloase Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu carduri VISA Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu carduri MasterCard Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu carduri AmericanExpress Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu alte carduri Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Retrageri de numerar la ATM cu carduri emise de PSP nerezidenţi (cu excepţia tranzacţiilor de monedă electronică) Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Austria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Belgia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Bulgaria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cipru număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Croaţia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Danemarca număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Estonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Finlanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Franta număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Germania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Grecia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Irlanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Italia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Letonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Lituania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Luxemburg număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Malta număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Polonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Portugalia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Olanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cehia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Slovacia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Slovenia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Spania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Suedia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Ungaria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
UK număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Alte ţări număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Tranzacţii frauduloase Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu carduri VISA Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu carduri MasterCard Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu carduri AmericanExpress Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu alte carduri Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Depuneri de numerar la ATM cu carduri emise de PSP nerezidenţi (cu excepţia tranzacţiilor cu monedă electronică) Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Austria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Belgia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Bulgaria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cipru număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Croaţia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Danemarca număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Estonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Finlanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Franta număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Germania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Grecia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Irlanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Italia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Letonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Lituania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Luxemburg număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Malta număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Polonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Portugalia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Olanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cehia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Slovacia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Slovenia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Spania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Suedia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Ungaria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
UK număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Alte ţări număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Tranzacţii frauduloase Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu carduri VISA Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu carduri MasterCard Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială Trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială Trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială Trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu carduri AmericanExpress Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu alte carduri Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Tranzacţii POS cu carduri emise de PSP nerezidenţi (cu excepţia tranzacţiilor de monedă electronică) Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Austria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Belgia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Bulgaria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cipru număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Croaţia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Danemarca număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Estonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Finlanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Franta număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Germania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Grecia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Irlanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Italia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Letonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Lituania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Luxemburg număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Malta număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Polonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Portugalia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Olanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cehia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Slovacia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Slovenia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Spania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Suedia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Ungaria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
UK număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Alte ţări număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Tranzacţii frauduloase Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu carduri VISA Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu carduri MasterCard Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoasterea Naţional şi număr/valoare trimestrială trimestrială
PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate transfrontalier tranzacţii
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu carduri AmericanExpress Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu alte carduri Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Încărcare şi descărcare carduri Naţional număr/valoare trimestrială trimestrială
cu funcţie de monedă electronică emise de PSP nerezidenţi tranzacţii
Austria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Belgia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Bulgaria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cipru număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Croaţia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Danemarca număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Estonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Finlanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Franta număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Germania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Grecia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Irlanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Italia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Letonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Lituania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Luxemburg număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Malta număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Polonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Portugalia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Olanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cehia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Slovacia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Slovenia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Spania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Suedia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Ungaria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
UK număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Alte ţări număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Tranzacţii frauduloase Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu carduri VISA Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu carduri MasterCard Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu carduri AmericanExpress Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu alte carduri Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Plăţi cu monedă electronică efectuate cu carduri cu funcţie de monedă electronică emise de PSP nerezidenţi Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Austria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Belgia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Bulgaria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cipru număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Croaţia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Danemarca număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Estonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Finlanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Franta număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Germania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Grecia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Irlanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Italia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Letonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Lituania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Luxemburg număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Malta număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Polonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Portugalia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Olanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cehia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Slovacia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Slovenia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Spania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Suedia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Ungaria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
UK număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Alte ţări număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Tranzacţii frauduloase Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu carduri VISA Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu carduri MasterCard Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu carduri AmericanExpress Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu alte carduri Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Retrageri de numerar la ATM furnizate de PSP nerezidenţi cu carduri emise de instituţia raportoare (cu excepţia tranzacţiilor de monedă electronică) Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Austria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Belgia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Bulgaria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cipru număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Croaţia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Danemarca număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Estonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Finlanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Franta număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Germania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Grecia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Irlanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Italia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Letonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Lituania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Luxemburg număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Malta număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Polonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Portugalia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Olanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cehia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Slovacia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Slovenia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Spania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Suedia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Ungaria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
UK număr/valoare trimestrială trimestrială
tranzacţii
Alte ţări număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Tranzacţii frauduloase Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu carduri VISA Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu carduri MasterCard Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card Naţional şi număr/valoare trimestrială trimestrială
contrafacut/compromis transfrontalier tranzacţii
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu carduri AmericanExpress Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu alte carduri Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Depuneri de numerar la ATM furnizate de PSP nerezidenţi cu carduri emise de instituţia raportoare (cu excepţia tranzacţiilor cu monedă electronică) Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Austria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Belgia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Bulgaria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cipru număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Croaţia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Danemarca număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Estonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Finlanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Franta număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Germania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Grecia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Irlanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Italia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Letonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Lituania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Luxemburg număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Malta număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Polonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Portugalia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Olanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cehia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Slovacia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Slovenia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Spania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Suedia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Ungaria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
UK număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Alte ţări număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Tranzacţii frauduloase Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu carduri VISA Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu carduri MasterCard Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu carduri AmericanExpress Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu alte carduri Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Tranzacţii POS furnizate de PSP nerezidenţi cu carduri emise de instituţia raportoare (cu excepţia tranzacţiilor de monedă electronică) Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Austria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Belgia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Bulgaria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cipru număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Croaţia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Danemarca număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Estonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Finlanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Franta număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Germania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Grecia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Irlanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Italia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Letonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Lituania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Luxemburg număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Malta număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Polonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Portugalia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Olanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cehia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Slovacia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Slovenia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Spania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Suedia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Ungaria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
UK număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Alte ţări număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Tranzacţii frauduloase Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu carduri VISA Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu carduri MasterCard Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu carduri AmericanExpress Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu alte carduri Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Încărcare şi descărcare carduri cu funcţie de monedă electronică emise de instituţia raportoare la terminale furnizate de PSP nerezidenţi Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Austria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Belgia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Bulgaria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cipru număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Croaţia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Danemarca număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Estonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Finlanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Franta număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Germania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Grecia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Irlanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Italia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Letonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Lituania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Luxemburg număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Malta număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Polonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Portugalia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Olanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cehia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Slovacia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Slovenia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Spania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Suedia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Ungaria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
UK număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Alte ţări număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Tranzacţii frauduloase Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu carduri VISA Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu carduri MasterCard Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu carduri AmericanExpress Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu alte carduri Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Plăţi cu monedă electronică efectuate cu carduri cu funcţie de monedă electronică emise de instituţia raportoare la terminale furnizate de PSP nerezidenţi Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Austria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Belgia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Bulgaria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cipru număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Croaţia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Danemarca număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Estonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Finlanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Franta număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Germania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Grecia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Irlanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Italia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Letonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Lituania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Luxemburg număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Malta număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Polonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Portugalia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Olanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cehia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Slovacia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Slovenia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Spania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Suedia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Ungaria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
UK număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Alte ţări număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Tranzacţii frauduloase Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu carduri VISA Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu carduri MasterCard Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu carduri AmericanExpress Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
de identificare de către persoane neautorizate
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu alte carduri Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/compromis Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Avansuri de numerar la POS Naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială

Metodologie raportare privind plăţile şi sistemele de plăţi

XII.3
1 Retrageri de numerar la ATM cu carduri emise de PSP rezidenţi (cu excepţia tranzacţiilor de monedă electronică) Numărul/valoarea retragerilor de numerar efectuate la ATM furnizate de instituţia raportoare utilizând carduri cu funcţie de numerar emise de prestatorii de servicii de plată rezidenţi şi acceptate de instituţia raportoare (indiferent dacă ATM-ul este situat în interiorul sau exteriorul ţării în care este situată instituţia raportoare).
Avansurile de numerar împreună cu o tranzacţie de plată nu sunt incluse, acestea fiind incluse la indicatorul Avansuri de numerar la POS sau, în cazul în care nu pot fi identificate separat la indicatorul "Tranzacţii de plată la POS".
Retragerile de numerar la terminale POS utilizând carduri cu funcţie de debit, credit sau debit amânat sunt incluse numai dacă nu au legătură cu o tranzacţie de plată.
Tranzacţiile de retragere de numerar la terminale ATM furnizate de sucursale sau filiale ale instituţiei raportoare situate în străinătate nu sunt raportate de instituţia raportoare în calitate de societate-mamă.
Tranzacţiile sunt raportate la nivelul acceptării.
Pentru defalcarea geografică se are în vedere ţara în care este localizat terminalul.
Tranzacţiile frauduloase se raportează defalcat în funcţie de brand-ul cardului şi tipul fraudei.
Măsurare: Numărul/valoarea retragerilor de numerar la ATM cu carduri emise de prestatorii de servicii de plată rezidenţi (cu excepţia tranzacţiilor cu monedă electronică)
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea
Moneda de raportare: RON
2 Depuneri de numerar la ATM cu carduri emise de PSP rezidenţi (cu excepţia tranzacţiilor cu monedă electronică) Numărul/valoarea depunerilor de numerar efectuate la ATM furnizate de instituţia raportoare utilizând carduri cu funcţie de numerar emise de prestatorii de servicii de plată rezidenţi şi acceptate de instituţia raportoare, (indiferent dacă ATM-ul este situat în interiorul sau exteriorul ţării în care este situat prestatorul de servicii de plată).
Sunt incluse toate tranzacţiile în care numerarul este depus la un terminal, fără intervenţie manuală, iar plătitorul este identificat cu un card de plată.
Tranzacţiile de depunere de numerar efectuate la terminale ATM furnizate de sucursale sau filiale ale instituţiei raportoare situate în străinătate nu sunt raportate de instituţia raportoare în calitate de societate-mamă.
Tranzacţiile sunt raportate la nivelul acceptării.
Pentru defalcarea geografică se are în vedere ţara în care este localizat terminalul.
Măsurare: Numărul/valoarea depunerilor de numerar la ATM efectuate cu carduri emise de prestatorii de servicii de plată rezidenţi (cu excepţia tranzacţiilor cu monedă electronică).
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea.
Moneda de raportare: RON
3 Tranzacţii POS cu carduri emise de PSP rezidenţi (cu excepţia tranzacţiilor de monedă electronică) Numărul/valoarea tranzacţiilor efectuate la terminale POS furnizate de instituţia raportoare utilizând carduri cu funcţie de debit, credit sau debit amânat, emise de prestatorii de servicii de plată rezidenţi şi acceptate de instituţia raportoare (indiferent dacă POS-ul este situat în interiorul sau exteriorul ţării în care este situată instituţia raportoare).
Tranzacţiile iniţiate cu carduri cu funcţie de monedă electronică nu sunt incluse.
Sunt incluse avansurile de numerar efectuate împreună cu o tranzacţie de plată numai dacă nu pot fi identificate separat şi raportate la indicatorul Avansuri de numerar la POS.
Tranzacţiile de plată sunt efectuate la terminale fizice (nu virtuale).
Tranzacţiile la terminale POS furnizate de sucursale sau filiale ale instituţiei raportoare situate în străinătate nu sunt raportate de societatea-mamă.
Tranzacţiile la terminale POS iniţiate cu carduri emise de prestatorii de servicii de plată rezidenţi sunt raportate la nivelul acceptării.
Pentru defalcarea geografică se are în vedere ţara în care este localizat terminalul.
Tranzacţiile frauduloase se raportează defalcat în funcţie de brand-ul cardului şi tipul fraudei.
Măsurare: Numărul/valoarea tranzacţiilor la POS efectuate cu carduri emise de prestatorii de servicii de plată rezidenţi (cu excepţia tranzacţiilor cu monedă electronică).
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea.
Moneda de raportare: RON
4 Încărcare şi descărcare carduri cu funcţie de monedă electronică emise de PSP rezidenţi Numărul/valoarea tranzacţiilor care permit transferul de valoare monetară stocată electronic de la un emitent de monedă electronică la un card cu funcţie de monedă electronică şi invers.
Se raportează atât tranzacţiile de încărcare, cât şi cele de descărcare.
Se raportează tranzacţiile efectuate la un terminal fizic (nu virtual).
Tranzacţiile de încărcare şi descărcare la terminale furnizate de sucursale sau filiale ale instituţiei raportoare situate în străinătate nu sunt raportate de instituţia raportoare în calitate de societate-mamă.
Tranzacţiile la terminale furnizate de instituţia raportoare cu carduri emise de prestatorii de servicii de plată rezidenţi sunt raportate la nivelul acceptării.
Pentru defalcarea geografică se are în vedere ţara în care este localizat terminalul.
Tranzacţiile frauduloase se raportează defalcat în funcţie de brand-ul cardului şi tipul fraudei.
Măsurare: Numărul/valoarea tranzacţiilor de încărcare şi descărcare a cardurilor cu funcţie de monedă electronică emise de prestatorii de servicii de plată rezidenţi
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea.
Moneda de raportare: RON
5 Plăţi cu monedă electronică efectuate cu carduri cu funcţie de monedă electronică emise de PSP rezidenţi Numărul/valoarea tranzacţiilor efectuate de deţinătorul unui card cu funcţie de monedă electronică la terminale furnizate de instituţia raportoare prin care acesta transferă valoare electronică din soldul său către soldul beneficiarului.
Se raportează atât tranzacţiile iniţiate cu carduri pe care moneda este stocată direct cât şi tranzacţiile efectuate cu carduri emise de PSP rezidenţi care dau acces la moneda electronică stocată în cont deschis pe numele deţinătorului.
Se raportează tranzacţiile de plată efectuate la terminale fizice (nu virtuale).
Tranzacţiile de plată la terminale furnizate de sucursale sau filiale ale instituţiei de plată situate în străinătate nu sunt raportate de aceasta în calitate de societate-mamă.
Pentru defalcarea geografică se are în vedere ţara în care este localizat terminalul.
Tranzacţiile sunt raportate la nivelul acceptării.
Tranzacţiile frauduloase se raportează defalcat în funcţie de brand-ul cardului şi tipul fraudei.
Măsurare: Numărul/valoarea tranzacţiilor de plată cu monedă electronică la terminale furnizate de instituţia raportoare efectuate cu carduri cu funcţie de monedă electronică emise de prestatori de servicii de plată rezidenţi.
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea
Moneda de raportare: RON
6 Retrageri de numerar la ATM cu carduri emise de PSP nerezidenţi (cu excepţia tranzacţiilor de monedă electronică) Numărul/valoarea retragerilor de numerar efectuate la ATM furnizate de instituţia raportoare utilizând carduri cu funcţie de numerar emise de către prestatorii de servicii de plată nerezidenţi (indiferent dacă ATM-ul este situat în interiorul sau exteriorul ţării în care este situată instituţia raportoare) şi acceptate de instituţia raportoare.
Avansurile de numerar împreună cu o tranzacţie de plată nu sunt incluse, acestea fiind incluse la indicatorul Avansuri de numerar la POS sau, în cazul în care nu pot fi identificate separat la indicatorul "Tranzacţii de plată la POS".
Retragerile de numerar la terminale POS utilizând carduri cu funcţie de debit, credit sau debit amânat sunt incluse numai dacă nu au legătură cu o tranzacţie de plată.
Tranzacţiile de retragere de numerar la terminale ATM furnizate de sucursale sau filiale ale instituţiei raportoare situate în străinătate nu sunt raportate de instituţia raportoare în calitate de societate-mamă.
Tranzacţiile sunt raportate la nivelul acceptării.
Pentru defalcarea geografică se are în vedere ţara în care este localizat terminalul.
Tranzacţiile frauduloase se raportează defalcat în funcţie de brand-ul cardului şi tipul fraudei.
Măsurare: Numărul/valoarea retragerilor de numerar la ATM furnizate de instituţia raportoare cu carduri emise de prestatorii de servicii de plată nerezidenţi (cu excepţia tranzacţiilor cu monedă electronică).
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea.
Moneda de raportare: RON
7 Depuneri de numerar la ATM cu carduri emise de PSP nerezidenţi (cu excepţia tranzacţiilor cu monedă electronică) Numărul/valoarea depunerilor de numerar efectuate la ATM furnizate de instituţia raportoare utilizând carduri cu funcţie de numerar emise de prestatorii de servicii de plată nerezidenţi, (indiferent dacă ATM-ul este situat în interiorul sau exteriorul ţării în care este situată instituţia raportoare).
Sunt incluse toate tranzacţiile în care numerarul este depus la un terminal, fără intervenţie manuală, iar plătitorul este identificat cu un card de plată.
Tranzacţiile de depunere de numerar efectuate la terminale ATM furnizate de sucursale sau filiale ale instituţiei raportoare situate în străinătate nu sunt raportate de instituţia raportoare în calitate de societate-mamă.
Tranzacţiile sunt raportate la nivelul acceptării.
Pentru defalcarea geografică se are în vedere ţara în care este localizat terminalul.
Măsurare: Numărul/valoarea depunerilor de numerar la ATM efectuate cu carduri emise de prestatorii de servicii de plată nerezidenţi (cu excepţia tranzacţiilor cu monedă electronică).
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea.
Moneda de raportare: RON
8 Tranzacţii POS cu carduri emise de PSP nerezidenţi (cu excepţia tranzacţiilor de monedă electronică) Numărul/valoarea tranzacţiilor efectuate la terminale POS furnizate de instituţia raportoare utilizând carduri cu funcţie de debit, credit sau debit amânat, emise de prestatorii de servicii de plată nerezidenţi, şi acceptate de instituţia raportoare (indiferent dacă POS-ul este situat în interiorul sau exteriorul ţării în care este situată instituţia raportoare)
Tranzacţiile iniţiate cu carduri cu funcţie de monedă electronică nu sunt incluse.
Sunt incluse avansurile de numerar efectuate împreună cu o tranzacţie de plată numai dacă nu pot fi identificate separat şi raportate la indicatorul Avansuri de numerar la POS.
Tranzacţiile de plată sunt efectuate la terminale fizice (nu virtuale).
Tranzacţiile la terminale POS furnizate de sucursale sau filiale ale instituţiei raportoare situate în străinătate nu sunt raportate de aceasta în calitate de societate-mamă.
Tranzacţiile la terminale POS iniţiate cu carduri emise de prestatorii de servicii de plată nerezidenţi sunt raportate la nivelul acceptării.
Pentru defalcarea geografică se are în vedere ţara în care este localizat terminalul.
Tranzacţiile frauduloase se raportează defalcat în funcţie de brand-ul cardului şi tipul fraudei.
Măsurare: Numărul/valoarea tranzacţiilor la POS efectuate cu carduri emise de prestatorii de servicii de plată nerezidenţi (cu excepţia tranzacţiilor cu monedă electronică)
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea.
Moneda de raportare: RON
9 Încărcare şi descărcare carduri cu funcţie de monedă electronică emise de PSP nerezidenţi Numărul/valoarea tranzacţiilor care permit transferul de valoare monetară stocată electronic de la un emitent de monedă electronică la un card cu funcţie de monedă electronică şi invers.
Sunt incluse atât tranzacţiile de încărcare, cât şi cele de descărcare.
Se raportează tranzacţiile efectuate la un terminal fizic (nu virtual).
Tranzacţiile la terminale furnizate de sucursale sau filiale ale instituţiei raportoare situate în străinătate nu sunt raportate de prestatorii de servicii de plată-mamă.
Tranzacţiile la terminale furnizate de instituţia raportoare cu carduri emise de prestatorii de servicii de plată nerezidenţi sunt raportate la nivelul acceptării.
Pentru defalcarea geografică se are în vedere ţara în care este localizat terminalul
Tranzacţiile frauduloase se raportează defalcat în funcţie de brand-ul cardului şi tipul fraudei.
Măsurare: Numărul/valoarea tranzacţiilor de încărcare şi descărcare a cardurilor cu funcţie de monedă electronică emise de prestatorii de servicii de plată nerezidenţi
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea.
Moneda de raportare: RON
10 Plată cu monedă electronică efectuate cu carduri cu funcţie de monedă electronică emise de PSP nerezidenţi Numărul/valoarea tranzacţiilor efectuate de deţinătorul unui card cu funcţie de monedă electronică la terminale furnizate de instituţia raportoare prin care acesta transferă valoare electronică din soldul său către soldul beneficiarului.
Se raportează atât tranzacţiile iniţiate cu carduri pe care moneda este stocată direct cât şi tranzacţiile efectuate cu carduri emise de PSP nerezidenţi care dau acces la moneda electronică stocată în cont deschis pe numele deţinătorului.
Se raportează tranzacţiile de plată efectuate la terminale fizice (nu virtuale). .
Tranzacţiile de plată la terminale furnizate de sucursale sau filiale ale instituţiei raportoare situate în străinătate nu sunt raportate de aceasta în calitate de societate-mamă.
Pentru defalcarea geografică se are în vedere ţara în care este localizat terminalul.
Tranzacţiile sunt raportate la nivelul acceptării.
Tranzacţiile frauduloase se raportează defalcat în funcţie de brand-ul cardului şi tipul fraudei.
Măsurare: Numărul/valoarea tranzacţiilor de plată cu monedă electronică cu carduri cu funcţie de monedă electronică emise de prestatorii de servicii de plată nerezidenţi.
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea
Moneda de raportare: RON
11 Retrageri de numerar la ATM furnizate de PSP nerezidenţi cu carduri emise de instituţia raportoare (cu excepţia tranzacţiilor de monedă electronică) Numărul/valoarea retragerilor de numerar efectuate la ATM furnizate de prestatorii de servicii de plată nerezidenţi, utilizând un card cu funcţie de numerar emis de instituţia raportoare.
Avansurile de numerar împreună cu o tranzacţie de plată nu sunt incluse, acestea fiind incluse la indicatorul Avansuri de numerar la POS sau, în cazul în care nu pot fi identificate separat la indicatorul "Tranzacţii de plată la POS".
Retragerile de numerar la terminale POS utilizând un card cu funcţie de debit, credit sau debit amânat sunt incluse numai dacă nu au legătură cu o tranzacţie de plată.
Tranzacţiile sunt raportate la nivelul emiterii.
Prestatorii de servicii de plată rezidenţi furnizează informaţii cu privire la toate tranzacţiile retragere de numerar efectuate cu carduri emise de aceştia la terminale ATM furnizate de prestatorii de servicii de plată nerezidenţi.
Pentru defalcarea geografică se are în vedere ţara în care este localizat terminalul.
Tranzacţiile frauduloase se raportează defalcat în funcţie de brand-ul cardului şi tipul fraudei.
Măsurare: Numărul/valoarea retragerilor de numerar la ATM furnizate de prestatorii de servicii de plată nerezidenţi cu
carduri emise de instituţia raportoare (cu excepţia tranzacţiilor cu monedă electronică).
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea.
Moneda de raportare: RON
12 Depuneri de numerar la ATM furnizate de PSP nerezidenţi cu carduri emise de instituţia raportoare (cu excepţia tranzacţiilor cu monedă electronică) Numărul/valoarea depunerilor de numerar efectuate la ATM furnizate de prestatorii de servicii de plată nerezidenţi, utilizând un card cu funcţie de numerar emis de instituţia raportoare.
Sunt incluse toate tranzacţiile în care numerarul este depus la un terminal, fără intervenţie manuală, iar plătitorul este identificat cu un card de plată.
Prestatorii de servicii de plată rezidenţi furnizează informaţii cu privire la toate tranzacţiile de depunere de numerar efectuate cu carduri emise de aceştia la terminale furnizate de prestatorii de servicii de plată nerezidenţi.
Tranzacţiile sunt raportate la nivelul emiterii.
Pentru defalcarea geografică se are în vedere ţara în care este localizat terminalul.
Tranzacţiile frauduloase se raportează defalcat în funcţie de brand-ul cardului şi tipul fraudei.
Măsurare: Numărul/valoarea depunerilor de numerar la ATM furnizate de prestatorii de servicii de plată nerezidenţi cu carduri emise de instituţia raportoare (cu excepţia tranzacţiilor cu monedă electronică).
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea.
Moneda de raportare: RON
13 Tranzacţii POS furnizate de PSP nerezidenţi cu carduri emise de instituţia raportoare (cu excepţia tranzacţiilor de monedă electronică) Numărul/valoarea tranzacţiilor efectuate la terminale POS furnizate de prestatorii de servicii de plată nerezidenţi, utilizând carduri cu funcţie de debit, credit sau debit amânat, emise de către instituţia raportoare.
Tranzacţiile în care se utilizează un card cu funcţie de monedă electronică nu sunt incluse.
Sunt incluse avansurile de numerar efectuate împreună cu o tranzacţie de plată numai dacă nu pot fi identificate separat şi raportate la indicatorul Avansuri de numerar la POS.
Tranzacţiile de plată sunt efectuate la terminale fizice (nu virtuale).
Tranzacţiile sunt raportate la nivelul emiterii.
Pentru defalcarea geografică se are în vedere ţara în care este localizat terminalul.
Tranzacţiile frauduloase se raportează defalcat în funcţie de brand-ul cardului şi tipul fraudei.
Măsurare: Numărul/valoarea tranzacţiilor la POS furnizate de prestatorii de servicii de plată nerezidenţi cu carduri emise de instituţia raportoare (cu excepţia tranzacţiilor cu monedă electronică).
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea
Moneda de raportare: RON
14 Încărcare şi descărcare carduri cu funcţie de monedă electronică emise de instituţia raportoare la terminale furnizate de PSP nerezidenţi Numărul/valoarea tranzacţiilor care permit transferul de valoare monetară stocată electronic de la un emitent de monedă electronică la un card cu funcţie de monedă electronică şi invers.
Se raportează atât tranzacţiile de încărcare, cât şi cele de descărcare.
Se raportează tranzacţiile efectuate la un terminal fizic (nu virtual).
Prestatorii de servicii de plată rezidenţi furnizează informaţii cu privire la toate tranzacţiile de plată, cu carduri emise de aceştia, la terminale furnizate de prestatorii de servicii de plată nerezidenţi.
Tranzacţiile sunt raportate la nivelul emiterii.
Pentru defalcarea geografică se are în vedere ţara în care este localizat terminalul.
Tranzacţiile frauduloase se raportează defalcat în funcţie de brand-ul cardului şi tipul fraudei.
Măsurare: Numărul/valoarea tranzacţiilor de încărcare şi descărcare ale cardurilor cu funcţie de monedă electronică emise de instituţia raportoare la terminale furnizate de prestatori de servicii de plată nerezidenţi
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea.
Moneda de raportare: RON
15 Plăţi cu monedă electronică efectuate cu carduri cu funcţie de monedă electronică emise de instituţia raportoare la terminale furnizate de PSP nerezidenţi Numărul/valoarea tranzacţiilor prin care deţinătorul unui card cu funcţie de monedă electronică transferă valoare electronică din soldul său către soldul beneficiarului.
Indicatorul se referă la tranzacţiile de plată cu monedă electronică efectuate la un terminal fizic (nu virtual).
Tranzacţiile sunt raportate la nivelul emiterii.
Pentru defalcarea geografică se are în vedere ţara în care este localizat terminalul.
Tranzacţiile frauduloase se raportează defalcat în funcţie de brand-ul cardului şi tipul fraudei.
Măsurare: Numărul/valoarea tranzacţiilor de plată cu monedă electronică efectuate cu carduri cu funcţie de monedă electronică emise de Instituţia raportoare la terminale furnizate de prestatori de servicii de plată nerezidenţi
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea.
Moneda de raportare: RON
16 Avansuri de numerar la POS Numărul/valoarea tranzacţiilor în care deţinătorul unui card primeşte numerar la un terminal POS în combinaţie cu o tranzacţie de plată pentru bunuri şi servicii.
În cazul nu care nu este posibilă distingerea datelor privind retragerile de numerar la terminalele POS, acestea vor fi raportate ca "Tranzacţii de plată la POS".
Măsurare: Numărul/valoarea tranzacţiilor reprezentând avansuri de numerar la terminale POS
Perioada de referinţă: ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea.
Moneda de raportare: RON

ANEXA Nr. 2 (Anexa XII.4 la Regulamentul nr. 4/2014)


Denumire indicator Defalcare geografică Număr instrumente Value 1 Valoare instrumente Value 2 Unitatea de măsură Perioada de referinţă Frecvenţa raportării
TRANZACTII DE PLATA TRIMISE
Transferuri credit Naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Austria număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Belgia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Bulgaria număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Cipru număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Croaţia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Danemarca număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Estonia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Finlanda număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Franta număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Germania număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Grecia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Irlanda număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Italia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Letonia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Lituania număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Luxemburg număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Malta număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Polonia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Portugalia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Olanda număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Cehia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Slovacia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Slovenia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Spania număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Suedia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Ungaria număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
UK număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Alte ţări număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
din care
iniţiate pe suport hârtie naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
iniţiate electronic naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
din care
iniţiate in fişier/pachet de instructiuni naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
din care
tranzacţii frauduloase naţional număr/valoare
tranzacţii
semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
din care
iniţiate prin internet naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
iniţiate prin telefon mobil naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
iniţiate prin alte dispozitive naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
iniţiate sub forma unei plăţi unice naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
din care
tranzacţii frauduloase naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
din care
iniţiate prin internet naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
iniţiate prin telefon mobil naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
iniţiate prin alte dispozitive naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
din care
iniţiate prin scheme de tip online banking naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
din care
Transfer credit de tip NON- SEPA naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
din care
Transferuri credit de tip SEPA-RON naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
din care
Tranzacţii frauduloase naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Debitari directe Naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Austria număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Belgia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Bulgaria număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Cipru număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Croaţia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Danemarca număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Estonia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Finlanda număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Franta număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Germania număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Grecia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Irlanda număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Italia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Letonia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Lituania număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Luxemburg număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Malta număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Polonia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Portugalia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Olanda număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Cehia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Slovacia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Slovenia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Spania număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Suedia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Ungaria număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
UK număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Alte ţări număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
iniţiate in fişier/pachet de instructiuni naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
din care
Tranzacţii frauduloase naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
din care
iniţiate prin internet naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
iniţiate prin telefon mobil naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
iniţiate prin alte dispozitive naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
iniţiate sub forma unei plăţi unice naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
din care
tranzacţii frauduloase naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
din care
iniţiate prin internet naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
iniţiate prin telefon mobil naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
iniţiate prin alte dispozitive naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
din care
Debitari directe de tip NON-SEPA naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
din care
Debitari directe de tip SEPA-RON naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
din care
Tranzacţii frauduloase naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Tranzacţii de plată cu carduri emise de PSP rezidenţi (exceptie tranzacţiile cu moneda electronică) Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Austria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Belgia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Bulgaria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cipru număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Croaţia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Danemarca număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Estonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Finlanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Franta număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Germania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Grecia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Irlanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Italia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Letonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Lituania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Luxemburg număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Malta număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Polonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Portugalia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Olanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cehia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Slovacia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Slovenia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Spania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Suedia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Ungaria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
UK număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Alte ţări număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Tranzacţii de plată cu carduri cu funcţie de debit naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Marca VISA naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Tranzacţii frauduloase naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card cu funcţie de debit declarat pierdut/furat/ distrus/blocat naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card cu funcţie de debit contrafacut/c ompromis naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN- ului/parolei/c odului de identificare de către persoane neautorizate naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
marca MasterCard naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Tranzacţii frauduloase naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card cu funcţie de debit declarat pierdut/furat/ distrus/blocat naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card cu funcţie de debit contrafacut/c ompromis naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN- ului/parolei/c odului de identificare de către persoane neautorizate naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Marca AmericanExpress naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Tranzacţii frauduloase naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card cu funcţie de debit declarat pierdut/furat/ distrus/blocat naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card cu funcţie de debit contrafacut/c ompromis naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN- ului/parolei/c odului de identificare de către persoane neautorizate naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Tranzacţii frauduloase naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card cu funcţie de debit declarat pierdut/furat/ distrus/blocat naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card cu funcţie de debit contrafacut/c ompromis naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN- ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Tranzacţii de plată cu carduri cu funcţie de debit amanat naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Marca VISA naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Tranzacţii frauduloase naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card cu funcţie de debit amanat declarat pierdut/furat/ distrus/blocat naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card cu funcţie de debit amanat contrafacut/c ompromis naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN- ului/parolei/c odului de identificare de către persoane neautorizate naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
marca MasterCard naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Tranzacţii frauduloase naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card cu funcţie de debit amanat declarat pierdut/furat/ distrus/blocat naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card cu funcţie de debit amanat contrafacut/c ompromis naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN- ului/parolei/c odului de identificare de către persoane neautorizate naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
marca AmericanExpress naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Tranzacţii frauduloase naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card cu funcţie de debit amanat declarat pierdut/furat/ distrus/blocat naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card cu funcţie de naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
debit amanat contrafacut/c ompromis
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN- ului/parolei/c odului de identificare de către persoane neautorizate naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Tranzacţii frauduloase naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card cu funcţie de debit amanat declarat pierdut/furat/ distrus/blocat naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card cu funcţie de debit amanat contrafacut/c ompromis naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN- ului/parolei/c odului de identificare de către persoane neautorizate naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Tranzacţii de plată cu carduri cu funcţie de credit naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Marca VISA naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Tranzacţii frauduloase naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card cu funcţie de credit declarat pierdut/furat/ distrus/blocat naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card cu funcţie de credit contrafacut/compromis naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN- ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
marca MasterCard naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Tranzacţii frauduloase naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card cu funcţie de credit declarat pierdut/furat/ distrus/blocat naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card cu funcţie de credit contrafacut/c ompromis naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN- ului/parolei/c odului de identificare de către persoane neautorizate naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
marca AmericanExpress naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Tranzacţii frauduloase naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card cu funcţie de credit declarat pierdut/furat/ distrus/blocat naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card cu funcţie de credit contrafacut/compromis naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN- ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Tranzacţii frauduloase naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card cu funcţie de credit declarat pierdut/furat/ distrus/blocat naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card cu funcţie de credit contrafacut/c ompromis naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN- ului/parolei/c odului de identificare de către persoane neautorizate naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Tranzacţii de plată cu carduri cu funcţie de debit si/sau debit amanat naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Tranzacţii de plată cu carduri cu funcţie de credit si/sau debit amanat naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Tranzacţii de plată cu cardul iniţiate la un EFTPOS fizic naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Tranzacţii frauduloase naţional număr/valoare trimestrială trimestrială
tranzacţii
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/ distrus/blocat naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/c ompromis naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN- ului/parolei/c odului de identificare de către persoane neautorizate naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Tranzacţii de plată cu carduri iniţiate la distanta (card-not-present) naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Initiate prin internet naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Tranzacţii frauduloase naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/ distrus/blocat naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/c ompromis naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN- ului/parolei/c odului de identificare naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
de către persoane neautorizate
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Initiate prin telefon mobil naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Tranzacţii frauduloase naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/ distrus/blocat naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/c ompromis naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN- ului/parolei/c odului de identificare de către persoane neautorizate naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Initiate prin alte dispozitive naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Tranzacţii frauduloase naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/ distrus/blocat naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare
tranzacţii
trimestrială trimestrială
Iniţiate cu card contrafacut/c ompromis naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Iniţiate prin cunoaşterea PIN- ului/parolei/c odului de identificare de către persoane neautorizate naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
altele naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Tranzacţii de plată cu moneda electronică emisa de PSP rezidenţi Naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Austria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Belgia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Bulgaria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cipru număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Croaţia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Danemarca număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Estonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Finlanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Franta număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Germania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Grecia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Irlanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Italia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Letonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Lituania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Luxemburg număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Malta număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Polonia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Portugalia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Olanda număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cehia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Slovacia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Slovenia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Spania număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Suedia număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Ungaria număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
UK număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Alte ţări număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
cu carduri pe care moneda electronică este stocata direct naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Tranzacţii frauduloase naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
cu conturi de moneda electronică naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
Tranzacţii frauduloase naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
din care
accesate printr-un card naţional număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cecuri Naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Austria număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Belgia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Bulgaria număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Cipru număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Croaţia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Danemarca număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Estonia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Finlanda număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Franta număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Germania număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Grecia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Irlanda număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Italia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Letonia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Lituania număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Luxemburg număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Malta număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Polonia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Portugalia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Olanda număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Cehia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Slovacia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Slovenia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Spania număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Suedia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Ungaria număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
UK număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Alte ţări număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Bilete la ordin Naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Austria număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Belgia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Bulgaria număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Cipru număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Croaţia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Danemarca număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Estonia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Finlanda număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Franta număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Germania număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Grecia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Irlanda număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Italia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Letonia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Lituania număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Luxemburg număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Malta număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Polonia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Portugalia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Olanda număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Cehia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Slovacia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Slovenia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Spania număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Suedia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Ungaria număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
UK număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Alte ţări număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Cambii Naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Austria număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Belgia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Bulgaria număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Cipru număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Croaţia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Danemarca număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Estonia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Finlanda număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Franta număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Germania număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Grecia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Irlanda număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Italia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Letonia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Lituania număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Luxemburg număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Malta număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Polonia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Portugalia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Olanda număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Cehia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Slovacia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Slovenia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Spania număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Suedia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Ungaria număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
UK număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Alte ţări număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Alte servicii de plata Naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Austria număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Belgia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Bulgaria număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Cipru număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Croaţia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Danemarca număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Estonia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Finlanda număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Franta număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Germania număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Grecia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Irlanda număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Italia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Letonia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Lituania număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Luxemburg număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Malta număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Polonia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Portugalia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Olanda număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Cehia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Slovacia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Slovenia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Spania număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Suedia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Ungaria număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
UK număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Alte ţări număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Creditari in cont doar pe baza inregistrarii contabile naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Debitari in cont doar pe baza inregistrarii contabile naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Remiteri de bani Naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Austria număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Belgia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Bulgaria număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Cipru număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Croaţia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Danemarca număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Estonia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Finlanda număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Franta număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Germania număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Grecia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Irlanda număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Italia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Letonia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Lituania număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Luxemburg număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Malta număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Polonia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Portugalia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Olanda număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Cehia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Slovacia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Slovenia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Spania număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Suedia număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Ungaria număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
UK număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Alte ţări număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Tranzacţii iniţiate prin mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Retrageri de numerar la ghiseu naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii lunară semestrială
din care
Retrageri de numerar la ghiseu in lei naţional număr/valoare tranzacţii lunară semestrială
Depuneri de numerar la ghiseu naţional şi transfrontalier număr/valoare tranzacţii lunară semestrială
din care
Depuneri de numerar la ghiseu in lei naţional număr/valoare tranzacţii lunară semestrială
Alte servicii care nu sunt incluse in OUG 113/2009 naţional număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
TRANZACTII DE PLATA PRIMITE/INCASATE
Transferuri credit transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Debitari directe transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Tranzacţii de plată cu moneda electronică emisa de către PSP rezidenţi transfrontalier număr/valoare tranzacţii trimestrială trimestrială
Cecuri transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Bilete la ordin transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Cambii transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Alte servicii de plata transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Remiteri de bani transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială
Tranzacţii iniţiate prin mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice transfrontalier număr/valoare tranzacţii semestrială semestrială

Metodologie raportare privind plăţile şi sistemele de plăţi

XII.4
1 Transferuri credit Numărul/Valoarea transferurilor credit iniţiate şi respectiv recepţionate de instituţia raportoare în relaţia cu non-IFM care permit plătitorului să dea instrucţiuni instituţiei la care deţine contul în vederea transferării de fonduri în favoarea unui beneficiar. Transferul credit poate fi un ordin de plată sau o serie de ordine de plată reprezentând o instrucţiune/instrucţiuni date în scopul de a pune fonduri la dispoziţia unui beneficiar. Atât ordinul de plată, cât şi fondurile corespunzătoare se transferă de la PSP al plătitorului la PSP al beneficiarului plăţii şi în final la beneficiar, eventual prin intermediul mai multor instituţii de credit şi/sau unul sau mai multe sisteme de plăţi şi/sau sisteme de decontare.
Se includ: - transferurile credit destinate rambursării sumelor datorate de deţinătorii de carduri cu funcţie de credit sau debit amânat; - transferurile credit executate între două conturi deţinute la prestatori de servicii de plată diferiţi şi executate prin intermediar (respectiv atunci când plăţile sunt trimise altui PSP sau unui sistem de plăţi);
- transferurile de fonduri executate între două conturi deţinute la acelaşi PSP, tranzacţia fiind decontată direct în conturile respectivului PSP sau prin utilizarea unui intermediar (respectiv alt PSP sau un sistem de plăţi);
- transferurile credit între conturi deţinute de aceeaşi persoană şi cele executate între diferite tipuri de conturi diferite (de ex. între un cont de tipul cont de depozit overnight transferabil şi un cont de depozit netransferabil);
- tranzacţiile care implică numerar la unul sau
ambele capete ale tranzacţiei de plată şi care presupun un serviciu de plată de tip transfer credit;
- transferurile credit iniţiate la un ATM cu funcţie de transfer credit.
- tranzacţiile iniţiate/recepţionate de instituţia raportoare numai în situaţia în care reprezintă plăţi către/dinspre non-IFM;
Se raportează:
- ordinele de plată programată de tip transfer credit
- toate ordinele de plată de transfer credit incluse într-un pachet;
- transferurile credit care respectă standardele din Zona unică de plăţi în euro (SEPA), precum şi tranzacţiile non-SEPA (acestea din urmă se raportează şi în subcategoria transferuri credit de tip non-SEPA).
- Transferuri credit în lei care se execută prin schema de plată SEPA-RON se raportează şi separat la subcategoria transferuri credit de tip SEPA-RON
Nu se includ:
- tranzacţiile de plată iniţiate de un PSP rezident şi executate fără un ordin de transfer specific, respectiv fără utilizarea unui serviciu de plată, prin simpla înregistrare contabilă în contul unui non- IFM. În cazul în care nu pot fi identificate, aceste tranzacţii sunt incluse ca "tranzacţii pe tip de serviciu de plată".
- plăţile în numerar într-un cont, utilizându-se un formular bancar.
Transferurile credit iniţiate se raportează de către instituţia plătitorului iar cele recepţionate se raportează de către instituţia beneficiarului.
Se raportează defalcat transferurile credit iniţiate pe suport hârtie şi cele iniţiate electronic.
Se raportează defalcat şi tranzacţiile de transfer credit care nu respectă standardele SEPA.
Măsurare: numărul/valoarea operaţiunilor de transfer credit.
Perioada de referinţă: total semestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi toate valutele.
Moneda de raportare: RON
2 Transferuri credit iniţiate pe suport de hârtie Numărul/valoarea transferurilor credit pe care plătitorul le iniţiază pe suport de hârtie.
Sunt incluse transferurile credit care respectă standardele din Zona unică de plăţi în euro (SEPA), precum şi tranzacţiile non-SEPA (acestea se raportează şi la transferuri credit non-SEPA).
Se raportează de către instituţia plătitorului.
Măsurare: numărul/valoarea operaţiunilor de transfer credit iniţiate pe suport-hârtie.
Perioada de referinţă: total semestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi toate valutele.
Moneda de raportare: RON
3 Transferuri credit iniţiate electronic Numărul/Valoarea transferurilor credit pe care plătitorul le iniţiază electronic, fără utilizarea formularelor de hârtie.
Se includ:
- transmiterile prin telefax sau alte mijloace, precum tranzacţii bancare automate prin telefon, în cazul în care sunt transformate în plăţi electronice fără intervenţie manuală.
- ordinele de plată programată de tip transfer credit transmise pe suport de hârtie, dar apoi executate
electronic.
- transferurile credit care sunt executate de instituţia raportoare pe baza unui serviciu financiar, în cazul în care serviciul financiar este iniţiat electronic, sau în cazul în care formularul de transmitere pentru iniţierea utilizării serviciului nu este cunoscut, iar instituţia raportoare a executat transferul electronic.
- transferurile credit iniţiate la un ATM cu funcţie de transfer credit.
- transferurile credit care respectă standardele din Zona unică de plăţi în euro (SEPA), precum şi tranzacţiile non-SEPA (acestea se raportează şi în subcategoria non-SEPA).
Se raportează la nivelul instituţiei plătitorului.
Se raportează defalcat tranzacţiile iniţiate în fişier/pachet de instrucţiuni şi tranzacţiile iniţiate sub forma unei plăţi unice.
Tranzacţiile frauduloase de transfer credit iniţiate electronic se raportează de PSP al plătitorului (la nivelul PSP prin care se iniţiază tranzacţia) în funcţie de modalitatea de transmitere a instrucţiunilor de plată (în fişier/pachet sau sub forma unei plăţi unice) şi de canalul/instrumentul utilizat pentru iniţierea instrucţiunii de plată (internet, telefon mobil, etc.).
Măsurare: numărul/valoarea operaţiunilor de transfer credit iniţiate electronic.
Perioada de referinţă: total semestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi toate valutele.
Moneda de raportare: RON
4 Transferuri credit iniţiate în fişier/pachet Numărul/Valoarea transferurilor credit iniţiate electronic care fac parte dintr-un grup de transferuri credit iniţiate printr-o singură instrucţiune de plătitor, printr-o linie dedicată. Fiecare transfer credit cuprins într-un pachet este luat în considerare ca un transfer credit separat la raportarea numărului de tranzacţii.
Sunt incluse transferurile credit care respectă
standardele din Zona unică de plăţi în euro (SEPA), precum şi tranzacţiile non-SEPA (acestea se raportează şi la transferuri credit non-SEPA).
Se raportează la nivelul instituţiei plătitorului.
Măsurare: numărul/valoarea operaţiunilor de transfer credit iniţiate în tranşă/pachet.
Perioada de referinţă: total semestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi toate valutele.
Moneda de raportare: RON
5 Tranzacţii frauduloase Transferuri de fonduri iniţiate prin intermediul unui serviciu de plată prin încălcarea unor dispoziţii legale şi/sau contractuale, în scopul obţinerii unor foloase necuvenite.
Datele se raportează defalcat, la indicatorii prin care se colectează date statistice cu privire la
• tranzacţiile efectuate cu instrumente de plată (Tabelul 4) şi
• tranzacţiile efectuate la terminale (Tabelul 5),
Măsurare: numărul/valoarea tranzacţiilor frauduloase
Perioada de referinţă: total trimestrial sau semestrial în funcţie de perioada de referinţă a serviciului/instrumentului de plată pentru care se raportează aceste tranzacţii.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi toate valutele.
Moneda de raportare: RON
6 Transferuri credit iniţiate sub forma unei plăţi unice Numărul/Valoarea transferurilor credit iniţiate electronic, care sunt iniţiate independent, în sensul că nu fac parte dintr-un grup de transferuri credit iniţiate printr-o singură instrucţiune de plătitor.
Sunt incluse transferurile credit care respectă standardele din Zona unică de plăţi în euro (SEPA), precum şi tranzacţiile non-SEPA (acestea se raportează şi la transferuri credit non-SEPA).
Se raportează defalcat tranzacţiile de transfer credit
iniţiate prin scheme de tip online banking.
Se raportează la nivelul instituţiei plătitorului.
Măsurare: numărul/valoarea operaţiunilor de transfer credit iniţiate sub forma unei plăţi unice.
Perioada de referinţă: total semestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi toate valutele.
Moneda de raportare: RON
7 Transferuri credit iniţiate prin scheme de tip online banking Numărul/Valoarea transferurilor credit iniţiate prin intermediul schemelor de tip online banking şi a serviciilor de iniţiere a plăţilor. Nu se includ transferurile credit şi plăţile de facturi iniţiate de plătitor prin intermediul online banking şi care nu presupun şi efectuarea unei tranzacţii de cumpărare în acelaşi timp.
Sunt incluse transferurile credit iniţiate prin scheme de tip online banking care respectă standardele din Zona unică de plăţi în euro (SEPA), precum şi tranzacţiile non-SEPA (acestea se raportează şi la transferuri credit non-SEPA).
Se raportează la nivelul instituţiei plătitorului. Perioada de referinţă: total semestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi toate valutele.
Moneda de raportare: RON
8 Transferuri credit non- SEPA Numărul/Valoarea transferurilor credit care nu îndeplinesc cerinţele pentru transferurile credit din Zona unică de plăţi în euro (SEPA), astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 260/2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi comerciale aplicabile operaţiunilor de transfer credit şi de debitare directă în euro.
Fraudele prin servicii de plată de tip transfer credit non-SEPA efectuate prin schema de plată în lei de tip transfer credit SEPA RON se raportează distinct.
Se raportează de către instituţia plătitorului.
Măsurare: numărul/valoarea operaţiunilor de transfer credit non-SEPA.
Perioada de referinţă: total semestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi toate valutele.
Moneda de raportare: RON
9 Debitări directe Numărul/valoarea tranzacţiilor de debitare directă a contului de plăţi al unui plătitor.
Se includ:
- tranzacţiile iniţiate de beneficiarul plăţii pe baza consimţământului plătitorului dat beneficiarului fie PSP-ului beneficiarului plăţii sau fie PSP plătitorului.
- debitările directe destinate rambursării sumelor datorate de deţinătorii de carduri cu funcţie de credit sau debit amânat;
- debitările directe cu caracter recurent, cât şi cele nerecurente. În cazul debitărilor directe recurente, fiecare tranzacţie se raportează individual;
- tranzacţiile iniţiate/recepţionate de instituţia raportoare numai în situaţia în care reprezintă plăţi către/dinspre cu non-IFM;
- tranzacţiile de debitare directă atât în moneda naţională, cât şi în valută.
Nu se includ plăţile în numerar dintr-un cont efectuate printr-un formular bancar.
Sunt incluse debitările directe care respectă standardele din Zona unică de plăţi în euro (SEPA), precum şi tranzacţiile non-SEPA (acestea se raportează şi la indicatorul debitări directe non- SEPA).
Debitările directe trimise se raportează de instituţia beneficiarului iar cele primite (recepţionate) se
raportează de instituţia plătitorului.
Tranzacţiile frauduloase de debitare directă trimise se raportează de PSP al beneficiarului în funcţie de modalitatea de transmitere a instrucţiunilor de plată (în fişier/pachet sau sub forma unei plăţi unice) şi de canalul/instrumentul utilizat pentru iniţierea instrucţiunii de plată (internet, telefon mobil, etc.). Se raportează defalcat debitările directe iniţiate în
fişier/pachet şi cele iniţiate sub forma unei plăţi unice.
Se raportează defalcat tranzacţiile de debitare directă care nu respectă standardele SEPA.
Măsurare: numărul/valoarea operaţiunilor de debitare directă.
Perioada de referinţă: total semestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi toate valutele.
Moneda de raportare: RON
10 Debitare directă iniţiată în fişier/pachet Numărul/Valoarea operaţiunilor de debitare directă iniţiate electronic, care fac parte dintr-un grup de debitări directe iniţiate printr-o singură instrucţiune de beneficiar. Fiecare debitare directă cuprinsă într- un pachet este luată în considerare ca o debitare directă separată la raportarea numărului de tranzacţii.
Sunt incluse debitările directe care respectă standardele din din Zona unică de plăţi în euro (SEPA), precum şi tranzacţiile non-SEPA (acestea se raportează şi în subcategoria non-SEPA).
Se raportează la nivelul instituţiei beneficiarului.
Măsurare: numărul/valoarea operaţiunilor de debitare directă iniţiate în tranşă/pachet.
Perioada de referinţă: total semestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi toate valutele.
Moneda de raportare: RON
11 Debitare directă iniţiată sub forma unei plăţi unice Numărul/Valoarea operaţiunilor de debitare directă iniţiate electronic, care sunt iniţiate independent, în sensul că un fac parte dintr-un grup de debitări directe iniţiate printr-o singură instrucţiune de către beneficiar.
Sunt incluse debitările directe care respectă standardele din Zona unică de plăţi în euro (SEPA), precum şi tranzacţiile non-SEPA (acestea se raportează şi în subcategoria non-SEPA).
Se raportează la nivelul instituţiei beneficiarului.
Măsurare: numărul/valoarea operaţiunilor de debitare directă iniţiate sub forma unei plăţi unice.
Perioada de referinţă: total semestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi toate valutele.
Moneda de raportare: RON
12 Debitări directe non- SEPA Numărul/Valoarea operaţiunilor de debitare directă care nu îndeplinesc cerinţele pentru debitările directe de tip SEPA, aşa cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 260/2012.
Se raportează de către instituţia beneficiarului.
Tranzacţiile frauduloase de debitare directă non- SEPA efectuate prin schema de plată în lei de tip Debitare Directă SEPA RON se raportează şi individual.
Măsurare: numărul/valoarea operaţiunilor de debitare directă de tip non-SEPA.
Perioada de referinţă: total semestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi toate valutele.
Moneda de raportare: RON
13 Tranzacţii de plată cu carduri emise de PSP rezidenţi (nu sunt incluse tranzacţiile cu carduri cu funcţie de monedă electronică) Numărul/valoarea tranzacţiilor de plată iniţiate cu carduri de debit, credit sau debit amânat la un
terminal sau prin alte canale.
Sunt incluse toate tranzacţiile iniţiate cu cardul, respectiv:
1. tranzacţiile în care PSP care acceptă la plată cardul (acquirer) şi PSP emitent al cardului (isuuer) sunt entităţi diferite;
2. tranzacţiile în care PSP care acceptă la plată cardul (acquirer) şi PSP emitent al cardului (isuuer) este aceeaşi entitate.
Sunt incluse tranzacţiile de plată iniţiate cu cardul prin telefon sau pe internet. Nu se includ tranzacţiile de plată cu monedă electronică.
Retragerile şi depunerile de numerar la ATM-uri nu sunt incluse, acestea fiind raportare la indicatorul "Retrageri de numerar la ATM" respectiv la indicatorul "Depuneri de numerar la ATM".
Transferurile credit iniţiate la ATM nu se includ. Acestea sunt raportate ca "transferuri credit".
Sunt incluse deducerile din contul PSP care rezultă din decontarea unei tranzacţii cu card în care atât prestatorul de servicii de acceptare la plată cât şi emitentul cardului sunt aceeaşi entitate.
Avansurile de numerar la POS nu se includ.
Se raportează la nivelul instituţiei plătitorului (instituţia emitentă a cardului).
Măsurare: numărul/valoarea tranzacţiilor de plată cu carduri emise de PSP rezidenţi
Perioada de referinţă: total trimestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi toate valutele.
Moneda de raportare: RON
14 Tranzacţii de plată cu carduri cu funcţie de debit Numărul/valoarea tranzacţiilor de plată iniţiate cu carduri cu funcţie de debit la terminale fizice sau prin alte canale.
Tranzacţiile frauduloase iniţiate cu carduri cu funcţie de debit se raportează defalcat în funcţie de brandul cardului şi tipul fraudei.
Se raportează de către instituţia plătitorului (instituţia emitentă a cardului).
Măsurare: numărul/valoarea tranzacţiilor de plată cu carduri cu funcţie de debit
Perioada de referinţă: total trimestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi toate valutele.
Moneda de raportare: RON
15 Tranzacţii de plată cu carduri cu funcţie de debit amânat Numărul/valoarea tranzacţiilor de plată iniţiate cu carduri cu funcţie de debit amânat la terminale fizice sau prin alte canale.
Tranzacţiile frauduloase iniţiate cu carduri cu funcţie de debit amânat se raportează defalcat în funcţie de brandul cardului şi tipul fraudei.
Se raportează de către instituţia plătitorului (instituţia emitentă a cardului).
Măsurare: numărul/valoarea tranzacţiilor de plată cu carduri cu funcţie de debit amânat
Perioada de referinţă: total trimestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi toate valutele.
Moneda de raportare: RON
16 Tranzacţii de plată cu carduri cu funcţie de credit Numărul/valoarea tranzacţiilor de plată iniţiate cu carduri cu funcţie de credit la terminale fizice sau prin alte canale.
Tranzacţiile frauduloase iniţiate cu carduri cu funcţie de credit se raportează defalcat în funcţie de brandul cardului şi tipul fraudei.
Se raportează de către instituţia plătitorului (instituţia emitentă a cardului).
Măsurare: numărul/valoarea tranzacţiilor de plată cu carduri cu funcţie de credit
Perioada de referinţă: total trimestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi
toate valutele.
Moneda de raportare: RON
17 Tranzacţii de plată cu carduri cu funcţie de debit şi/sau debit amânat Numărul/valoarea tranzacţiilor de plată iniţiate cu carduri cu funcţie de debit şi/sau debit amânat la terminale sau prin alte canale. Această sub- categorie se raportează doar dacă datele nu pot fi segregate şi raportate separate la indicatorul "Tranzacţii de plată cu carduri cu funcţie de debit" sau "Tranzacţii de plată cu carduri cu funcţie de debit şi/sau debit amânat".
Se raportează de către instituţia plătitorului (instituţia emitentă a cardului).
Tranzacţiile frauduloase iniţiate cu carduri cu funcţie de debit şi/sau debit amânat se raportează defalcat în funcţie de brandul cardului şi tipul fraudei.
Măsurare: numărul/valoarea tranzacţiilor de plată cu carduri cu funcţie de debit şi/sau debit amânat
Perioada de referinţă: total trimestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi toate valutele.
Moneda de raportare: RON
18 Tranzacţii de plată cu carduri cu funcţie de credit şi/sau debit amânat Numărul/valoarea tranzacţiilor de plată iniţiate cu carduri cu funcţie de credit şi/sau debit amânat la terminale fizice sau prin alte canale. Această sub- categorie se raportează doar dacă datele nu pot fi segregate şi raportate separate la indicatorul "Tranzacţii de plată cu carduri cu funcţie de credit" sau "Tranzacţii de plată cu carduri cu funcţie de credit amânat".
Se raportează la nivelul instituţiei plătitorului (instituţia emitentă a cardului).
Tranzacţiile frauduloase iniţiate cu carduri cu funcţie de debit şi/sau debit amânat se raportează defalcate în funcţie de brandul cardului şi tipul fraudei.
Măsurare: numărul/valoarea tranzacţiilor de plată cu carduri cu funcţie de credit şi/sau debit amânat Perioada de referinţă: total trimestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi
toate valutele.
Moneda de raportare: RON
19 Tranzacţii de plată cu cardul iniţiate la un EFTPOS fizic Numărul/valoarea tranzacţiilor de plată iniţiate cu cardul la un terminal POS fizic care permit transferuri electronice de fonduri. Acest indicator include de regulă tranzacţiile de plată cu carduri iniţiate prin terminale destinate transferului electronic de fonduri instalate la puncte de vânzare în locaţii ale comercianţilor. Nu se includ tranzacţiile de plată cu monedă electronică.
Se raportează de către instituţia plătitorului (instituţia emitentă a cardului).
Tranzacţiile frauduloase iniţiate cu carduri cu funcţie de debit şi/sau debit amânat se raportează defalcat în funcţie de brandul schemei de plată cu cardul şi tipul fraudei.
Măsurare: numărul/valoarea tranzacţiilor de plată cu carduri iniţiate la un EFTPOS fizic
Perioada de referinţă: total trimestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi toate valutele.
Moneda de raportare: RON
20 Tranzacţii de plată cu carduri iniţiate la distanţă Numărul/valoarea tranzacţiilor de plată cu cardul care nu sunt iniţiate la un terminal POS fizic. Acest indicator include de regulă tranzacţiile de plată cu carduri iniţiate prin telefon sau internet pentru a cumpăra produse şi servicii.
Se raportează de către instituţia plătitorului (instituţia emitentă a cardului).
Tranzacţiile frauduloase de plată iniţiate electronic la distanţă cu cardul se raportează în funcţie de canalul/instrumentul utilizat pentru iniţierea instrucţiunii de plată (internet, telefon mobil, etc.) şi de tipul fraudei.
Măsurare: numărul/valoarea tranzacţiilor de plată cu carduri iniţiate la distanţă
Perioada de referinţă: total trimestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi toate valutele.
Moneda de raportare: RON
21 Tranzacţii de plată cu monedă electronică Numărul/valoarea tranzacţiilor prin care un deţinător de monedă electronică transferă valoare monetară din soldul propriu în soldul beneficiarului, fie cu un card pe care poate fi stocată în mod direct monedă electronică, fie în conturi de monedă electronică.
Tranzacţiile de plată cu monedă electronică sunt luate în considerare fie la plătitor, fie la beneficiarul plăţii, în funcţie de canalul de iniţiere. De exemplu, în cazul în care tranzacţia de plată cu monedă electronică este efectuată la initiativa plătitorului (similar tranzacţiilor de plată de tip transfer credit) se raportează de PSP al plătitorului.
În cazul în care este luată în considerare la nivelul plătitorului/beneficiarului plăţii la tranzacţii primite, tranzacţia ar trebui considerată la nivelul beneficiarului plăţii/plătitorului la tranzacţii trimise.
Tranzacţiile frauduloase iniţiate cu monedă electronică se raportează, în funcţie de canalul de iniţiere, fie de PSP al plătitorului fie de PSP al beneficiarului.
Măsurare: numărul/valoarea tranzacţiilor de plată cu monedă electronică emisă/recepţionată de PSP rezidenţi.
Măsurare: numărul/valoarea tranzacţiilor de plată cu monedă electronică
Perioada de referinţă: total trimestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi toate valutele.
Moneda de raportare: RON
22 Tranzacţii de plată cu carduri pe care moneda electronică poate fi stocată direct Numărul/valoarea tranzacţiilor prin care deţinătorul unui card cu funcţie de monedă electronică transferă monedă electronică din soldul său de monedă electronică stocată pe card către soldul de monedă electronică al beneficiarului.
Se raportează la nivelul instituţiei plătitorului (instituţia emitentă a cardului).
Măsurare: numărul/valoarea tranzacţiilor de plată cu carduri cu monedă electronică emisă de PSP rezidenţi.
Perioada de referinţă: total trimestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi toate valutele.
Moneda de raportare: RON
23 Tranzacţii de plată cu monedă electronică stocată în conturi de monedă electronică Numărul/Valoarea tranzacţiilor în care fondurile sunt transferate din contul de monedă electronică al unui plătitor în contul de monedă electronică al unui beneficiar. A se vedea definiţia indicatorului
"Numărul de conturi de monedă electronică".
Măsurare: numărul/valoarea tranzacţiilor de plată cu monedă electronică emisă de instituţia raportoare, stocată în conturi de monedă electronică.
Se raportează fie la nivelul instituţiei plătitorului, fie la nivelul instituţiei beneficiarului plăţii, în funcţie de canalul de iniţiere.
Perioada de referinţă: total trimestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi toate valutele.
Moneda de raportare: RON
24 Tranzacţii de plată cu conturi de moneda electronică, din care accesate printr-un card Numărul/valoarea tranzacţiilor în care se utilizează un card pentru a accesa un cont de monedă electronică, iar ulterior fondurile sunt transferate din contul de monedă electronică al plătitorului în contul de monedă electronică unui beneficiar al plăţii. A se vedea definiţia indicatorului "Numărul de conturi de monedă electronică".
Se raportează la nivelul instituţiei plătitorului (instituţia emitentă a cardului).
Măsurare: numărul/valoarea tranzacţiilor de plată cu monedă electronică stocată în conturi de monedă electronică accesate printr-un card.
Perioada de referinţă: total trimestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi toate valutele.
Moneda de raportare: RON
25 Tranzacţii de plată cu cecuri Numărul/Valoarea tranzacţiilor decontate cu cecuri emise de clienţii instituţiei raportoare care nu sunt instituţii financiare monetare şi ale instituţiei raportoare în relaţia cu non-IFM. Cecul reprezintă un ordin scris al unei părţi (trăgător), către altă parte (tras, de regulă o instituţie de credit), prin care se solicită ca trasul să plătească, la cerere, o suma specificată trăgătorului sau unei terţe părţi indicate de către acesta.
Se raportează tranzacţiile trimise la nivelul instituţiei beneficiarului iar tranzacţiile primite la nivelul instituţiei plătitorului. Se includ:
- retragerile de numerar cu cecuri;
- tranzacţiile iniţiate de instituţia raportoare doar în situaţia în care reprezintă plăţi în relaţia cu non-IFM;
Nu se includ:
- cecurile emise, dar care nu sunt prezentate în vederea compensării şi decontării;
Măsurare: numărul/valoarea operaţiunilor cu cecuri. Perioada de referinţă: total semestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi toate valutele.
Moneda de raportare: RON
26 Tranzacţii de plată cu bilete la ordin Numărul/Valoarea tranzacţiilor decontate cu bilete la ordin de clienţii instituţiei raportoare care nu sunt instituţii financiare monetare şi ale instituţiei raportoare în relaţia cu non-IFM.
Biletul la ordin este un titlu de credit, sub semnătură privată, care pune în legătură în procesul creării sale două persoane: subscriitorul sau emitentul şi beneficiarul. Titlul este creat de subscriitor sau emitent în calitate de debitor, care se obligă să plătească o sumă de bani fixată, la un anumit termen sau la prezentare unei alte persoane, denumită beneficiar, care are calitatea de creditor.
Se raportează tranzacţiile iniţiate la nivelul instituţiei beneficiarului iar tranzacţiile primite la nivelul instituţiei plătitorului.
Nu se includ biletele la ordin emise, dar care nu sunt prezentate în vederea compensării şi decontării.
Măsurare: numărul/valoarea operaţiunilor cu bilete la ordin.
Perioada de referinţă: total semestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi toate valutele.
Moneda de raportare: RON
27 Tranzacţii de plată cu cambii Numărul/Valoarea tranzacţiilor decontate cu cambii de clienţii instituţiei raportoare care nu sunt instituţii financiare monetare şi ale instituţiei raportoare în relaţia cu non-IFM. Cambia este un titlu de credit, sub semnătură privată, care pune în legătură în procesul creării sale trei persoane: trăgătorul, trasul şi beneficiarul. Titlul este creat de trăgător în calitate de creditor care dă ordin debitorului sau numit tras să plătească o sumă fixată la o dată determinată în timp, fie unui beneficiar, fie la ordinul acestuia din urmă.
Se raportează tranzacţiile iniţiate la nivelul instituţiei beneficiarului iar tranzacţiile primite la nivelul instituţiei plătitorului.
Nu se includ cambiile emise, dar care nu sunt prezentate în vederea compensării şi decontării;
Măsurare: numărul/valoarea operaţiunilor cu cambii.
Perioada de referinţă: total semestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi toate valutele.
Moneda de raportare: RON
28 Alte servicii de plată Numărul/Valoarea serviciilor de plată aşa cum sunt definite la articolul 8 din OUG 113/2009 şi care nu sunt menţionate explicit în acest regulament.
Măsurare: numărul/valoarea altor servicii de plată Perioada de referinţă: total semestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi toate valutele.
Moneda de raportare: RON
29 Creditări în cont doar pe baza înregistrării contabile Numărul/Valoarea tranzacţiilor de creditare a conturilor clienţilor iniţiate de instituţia raportoare fără existenţa unui ordin de plată specific, executate prin simpla înregistrare contabilă. Ca urmare aceste tranzacţii sunt înregistrate în conturile clienţilor, fără a fi utilizat un instrument de plată tradiţional.
Se includ următoarele operaţiuni:
1. operaţiuni de plată a dobânzii de către PSP;
2. operaţiuni de plată a dividendelor de către PSP;
3. operaţiuni de "creditarea-încasarea" unui credit în contul unui client.
4. alte creditări ale contului pe baza simplei înregistrări contabile.
Aceste date nu se raportează şi la indicatorul transferuri credit.
Măsurare: numărul/valoarea operaţiunilor de creditare a contului clientului efectuate în lei şi/sau valută doar pe baza înregistrării contabile
Perioada de referinţă: numărul/valoarea la sfârşitul semestrului
Moneda de raportare: RON
30 Debitări în cont doar pe baza înregistrării contabile Numărul/Valoarea tranzacţiilor de debitare a conturilor clienţilor iniţiate de instituţia raportoare fără existenţa unui ordin de plată specific, executate prin simpla înregistrare contabilă. Ca urmare aceste tranzacţii sunt înregistrate în conturile clienţilor, fără a fi utilizat un instrument de plată tradiţional.
Se includ următoarele operaţiuni realizate pe baza înregistrării contabile directe în cont fără utilizarea unui
instrument de plată:
1. operaţiuni de plată a comisioanelor, spezelor şi taxelor de către clienţi;
2. operaţiuni de percepere a dobânzii;
3. operaţiuni de plată a taxelor pentru operaţiunile cu instrumente financiare efectuate de către client, dacă acestea sunt plăţi separate dar nu sunt autorizate individual de către acesta.
4. operaţiunile de rambursare a unui credit de către client
5. alte debitări ale contului pe baza simplei înregistrări contabile
Aceste date nu se raportează şi la indicatorul debitări directe.
Măsurare: numărul/valoarea operaţiunilor de debitări în cont doar pe baza înregistrării contabile Perioada de referinţă: numărul/valoarea la sfârşitul semestrului
Moneda de raportare: RON
31 Remitere de bani Serviciu de plată prin care fondurile sunt primite de la plătitor, fără crearea unui cont de plăţi pe numele plătitorului sau al beneficiarului plăţii, cu scopul unic de a transfera o sumă echivalentă beneficiarului plăţii sau unui alt prestator de servicii de plată care acţionează în numele beneficiarului plăţii, şi/sau prin care fondurile sunt primite în numele beneficiarului plăţii şi sunt puse la dispoziţia acestuia.
Măsurare: numărul/valoarea operaţiunilor de remitere de bani
Perioada de referinţă: numărul/valoarea la sfârşitul semestrului
Moneda de raportare: RON
32 Tranzacţii iniţiate prin mijloace de telecomunicaţie, digitale sau informatice Numărul/Valoarea serviciilor de plată de tipul tranzacţiilor iniţiate prin mijloace de telecomunicaţie, digitale sau informatice. Acestea sunt servicii de plată în care consimţământul plătitorului pentru realizarea unei operaţiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicaţie, digitale sau informatice, şi plata este efectuată către operatorul sistemului sau reţelei informatice ori de telecomunicaţii care acţionează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată şi furnizorul bunurilor şi serviciilor.
Măsurare: numărul/valoarea tranzacţiilor iniţiate prin mijloace de telecomunicaţie, digitale sau informatice
Perioada de referinţă: numărul/valoarea la sfârşitul semestrului
Moneda de raportare: RON
33 Alte servicii Numărul/Valoarea serviciilor altele decât cele care sunt definite la articolul 8 din OUG 113/2009.
Măsurare: numărul/valoarea altor servicii Perioada de referinţă: total semestrial.
Moneda de tranzacţionare: moneda naţională şi toate valutele.
Moneda de raportare: RON
34 Retrageri de numerar la ghişeu Numărul/Valoarea operaţiunilor de retragere de numerar dintr-un cont, efectuate utilizând formulare bancare sau la terminale POS instalate la ghişeele unităţilor instituţiei raportoare.
Aceste tranzacţii nu reprezintă plăţi, în sensul strict al cuvântului, ci doar transformarea monedei de cont în numerar.
Retragerile de numerar la ghişeu efectuate în monedă naţională se raportează separat.
Măsurare: numărul/valoarea operaţiunilor de retragere de numerar la ghişeu
Perioada de referinţă: numărul/valoarea la sfârşitul lunii
Moneda de raportare: RON
35 Depuneri de numerar la ghişeu Numărul/Valoarea operaţiunilor de depunere de numerar într-un cont utilizând formulare bancare, inclusiv depunerile de numerar, în timpul zilei sau al nopţii, în casete deţinute de prestatorii de servicii de plată, în scopul creditării ulterioare a unui cont.
Aceste tranzacţii nu reprezintă plăţi, în sensul strict al cuvântului, ci doar transformarea numerarului în monedă de cont.
Depunerile de numerar la ghişeu efectuate în monedă naţională se raportează separat.
Măsurare: numărul/valoarea operaţiunilor de depunere de numerar la ghişeu. Perioada de referinţă: numărul/valoarea la sfârşitul lunii Moneda de raportare: RON