• Caiet de studii nr.50/ 2020
  Implementarea amortizorului anticiclic de capital (CCyB) în România
  Alexie Alupoaiei, Matei Kubinschi, Luminița Tatarici, Alina Zaharia
  Comportamentul prociclic al sistemului financiar a fost identificat drept o sursă importantă de risc sistemic care a contribuit la amplificarea efectelor negative ale crizei financiare globale din anul 2008. Prin urmare, limitarea episoadelor de creștere excesivă a creditării a devenit un obiectiv central în definirea cadrului politicii macroprudențiale la nivel internațional. Analizând dinamica ciclurilor financiare, decidenții de politici au ajuns la un consens privind necesitatea introducerii unui instrument pentru acumularea unor rezerve de capital în perioadele de expansiune a creditării, care pot fi utilizate în cazul unui episod de contracție pentru a evita întreruperea procesului de intermediere financiară. Pornind de la considerațiile inițiale formulate în cadrul Băncii Reglementelor Internaționale (BRI), experiența implementării amortizorului anticiclic de capital (CCyB) a cunoscut o dezvoltare impresionantă pe măsură ce fiecare autoritate macroprudențială a ajustat metodologia de calibrare pentru a reflecta caracteristicile specifice sectorului financiar pe care îl supraveghează. În acest context, având în vedere faptul că anul 2020 marchează împlinirea unui deceniu*1 de la publicarea cadrului de reglementare Basel III, lucrarea de față realizează o sinteză a implementării instrumentului, atât în România, cât și în alte state membre ale UE, punând accent pe: (i) operaționalizarea cadrului de analiză, (ii) metodologia de implementare a amortizorului anticiclic de capital și (iii) menținerea, reducerea sau eliberarea completă a amortizorului.
  application/epub+zip 6 MB, Descarcă
 • Caiet de studii nr.49/ 2019
  Prognoza „marii“ recesiuni și a „slabei“ reveniri – rezultate pe baza unei suite de modele neliniare pentru România și zona euro
  Anca Gălățescu, Vincent Labhard (ECB)
  Această lucrare are ca scop evaluarea performanței predictive a unei suite de specificații neliniare bazate pe modele cu un singur indicator pentru prognoza PIB și a principalelor componente de cheltuieli pentru România și zona euro în jurul perioadei de minim a „marii“ recesiuni și a revenirii care a urmat. Rezultatele arată că în cazul ambelor entități și intervale de timp, suita de modele neliniare ar fi oferit semnale adecvate asupra evoluțiilor viitoare, acordând timp suplimentar pentru fundamentarea prognozelor. Lucrarea arată că atât în termenii unor semnale timpurii asupra evoluțiilor viitoare, cât și ai performanței predictive în general, avantajul modelelor neliniare ar fi fost considerabil în special în cazul zonei euro și pentru „marea“ recesiune.
  application/epub+zip 12 MB, Descarcă
 • Caiet de studii nr.48/ 2017
  Intermedierea financiară: probleme și posibile soluții
  Valentin Lazea (coordonator)
  Lucrarea de față își propune investigarea cauzelor nivelului redus al intermedierii financiare în România, identificarea principalelor obstacole în calea majorării sustenabile a valorii indicatorului și conturarea unor posibile soluții pentru depășirea acestora. În acest scop, sunt examinați o serie de factori cu impact nefavorabil asupra evoluției intermedierii financiare, care se manifestă pe plan international (fiind abordate fenomenele de redresare economică fără suportul creditării, de reducere a ratei creditelor neperformante și de dezintermediere bancară transfrontalieră) sau care sunt de natură autohtonă (de la apelul foarte facil al firmelor la legea insolvenței la carențe ale băncilor în pregătirea personalului propriu ori la caracteristici ale sectorului gospodăriilor care limitează accesul acestora la credite). Depășirea unor astfel de obstacole structurale presupune implicarea mai multor instituții ale statului, vizând în principal ajustări la nivelul cadrului legislativ și al implementării acestuia, precum și creșterea gradului de educație financiară a populației.
  application/x-zip-compressed 6 MB, Descarcă
 • Caiet de studii nr.47/ 2017
  Estimarea primei de risc la termen incluse în randamentele titlurilor de stat
  Cătălin Bodea, Răzvan Radu
  Lucrarea are drept scop descompunerea randamentelor titlurilor de stat în lei în două componente: una reflectând așteptările pieței privind evoluția viitoare a ratei nominale a dobânzii pe termen scurt, iar cealaltă, compensația pentru risc (prima de risc la termen) solicitată de investitori. În acest scop, este utilizat un model de structură la termen a ratelor dobânzilor gaussian de tip afin, cu factori latenți. Rezultatele estimărilor indică faptul că scăderea randamentelor începând cu anul 2011 s-a datorat predominant ajustării descendente a așteptărilor privind evoluția ratei nominale a dobânzii pe termen scurt, pe fondul consolidării procesului de dezinflație și al reducerii ratei dobânzii de politică monetară. Compresia primei de risc la termen a avut o contribuție mai importantă în cazul maturităților lungi. Pe scadența de 10 ani, aceasta se situa la aproximativ 300 puncte de bază în 2011, pentru ca începând din a doua parte a anului 2014 și până în prezent să oscileze în intervalul 100-200 puncte de bază. Ajustarea descendentă s-a datorat atât factorilor fundamentali, cât și unor schimbări cu caracter structural ale pieței, iar oscilațiile din ultimii ani au reflectat cu precădere corelația cu prima la termen pentru obligațiunile emise de Trezoreria SUA; intensitatea acestei legături a fost însă variabilă în timp.
  application/x-zip-compressed 3 MB, Descarcă
 • Caiet de studii nr.46/ 2017
  Pregătiți pentru viitor? O nouă perspectivă asupra economiei României
  Florian Neagu, Florin Dragu, Adrian Costeiu
  Studiul își propune să creioneze perspectivele economiei românești prin analizarea a trei categorii de firme care își vor menține rolul important în economie și peste un deceniu: (i) „veteranii în putere”; (ii) elita firmelor și (iii) întreprinderile de stat. Aceste companii considerăm că au format masa critică ce va modela viitorul economiei. Firmele din masa critică au capacitatea de a face față provocărilor viitoare (cum ar fi o posibilă adoptare a monedei unice europene), cu condiția ca autoritățile să devină foarte active în remedierea unor vulnerabilități care s-au acumulat în decenii.
  application/x-zip-compressed 8 MB, Descarcă
 • Caiet de studii nr.45/ 2016
  R.E.M. 2.0 Model DSGE cu euroizare parțială estimat pentru România
  Mihai Copaciu, Valeriu Nalban, Cristian Bulete
  Lucrarea de față descrie structura teoretică şi rezultatele estimării pentru un model DSGE cu euroizare parțială dezvoltat pentru economia României. Având la bază modelul pentru o economie mică şi deschisă augmentat cu fricțiuni financiare şi la nivelul pieței muncii al lui Christiano et al. (2011), mecanismele suplimentare pe care le introducem se referă la euroizarea parțială a sectorului financiar şi la extensia sectorului extern către un model semistructural pentru două economii. În cazul unei deprecieri a monedei domestice induse de un şoc de primă de risc suveran PIB scade din cauza unui efect de bilanț contracționist mai puternic (deoarece o parte dintre antreprenori sunt expuşi la riscul de curs de schimb) relativ la impactul expansionist indus prin intermediul canalului exportului net. Având în vedere că tranzacțiile financiare în monedă străină sunt derulate în EUR, iar comerțul cu bunuri şi servicii este derulat în EUR şi USD, şocurile externe au efecte diferite asupra economiei domestice, în funcție de origine (zona euro sau SUA). Astfel, este posibilă evaluarea impactului politicilor monetare divergente ale BCE şi Fed asupra economiilor emergente atât prin canalul financiar, cât şi prin cel comercial.
  application/x-zip-compressed 13 MB, Descarcă
 • Caiet de studii nr.44/ 2016
  Revenire economică, dar recuperare lentă a locurilor de muncă: rolul rigidităților salariale și al altor fricțiuni
  Ștefania Cristina Iordache, Mădălina Militaru, Mihaela Luiza Pandioniu
  Lucrarea de față oferă o analiză detaliată a factorilor sub acțiunea cărora reluarea creșterii economice în România în perioada postcriză nu a fost însoțită de o dinamizare similară a pieței muncii. Analiza pornește de la un set unic și bogat de date obținut la nivel microeconomic, în urma implementării în anul 2014 a primului sondaj pe piața muncii de către Banca Națională a României în cooperare cu Wage Dynamics Network (WDN), o rețea de cercetare a SEBC. Chestionarul a fost construit astfel încât să permită evaluarea modului în care s-a ajustat piața muncii din România în intervalul 2010-2013 și a impactului reformelor implementate în anul 2011 asupra activității firmelor. Mediul economic, așa cum transpare el din răspunsurile companiilor, a fost caracterizat în perioada vizată de sondaj de fluctuații moderate ale cererii. Firmele au manifestat o reticență relativ ridicată în a reduce salariile (nominale și reale) ale angajaților existenți, atitudine care s-a dovedit ulterior, pe baza estimării unor modele probit, că a crescut probabilitatea ca firma să renunțe la unii dintre salariați sau să limiteze crearea de locuri de muncă. Spre deosebire, cel puțin în perioada de revenire timpurie a ciclului de afaceri, rezultatele noastre indică o prociclicitate mai pronunțată în stabilirea salariilor noilor angajați. Dincolo de prezența rigidităților salariale, alte fricțiuni pe piața muncii care au complicat procesul de căutare a locului de muncă, respectiv a candidatului potrivit, pot fi asociate percepției unui nivel ridicat al taxării muncii, politicii salariului minim, modificărilor structurale ale economiei, dar și creșterii neconcordanței între pregătirea candidaților și cerințele angajatorilor. Deși au fost luate măsuri în direcția flexibilizării pieței muncii, firmele au perceput o influență modestă din partea reformelor, nefiind sesizate modificări notabile la nivelul cheltuielilor aferente procesului de angajare, respectiv de concediere a personalului. Totuși, estimările noastre pun în evidență unele efecte pozitive ale reformelor, în speță posibilitatea reducerii din motive economice a programului de lucru și îmbunătățirea cadrului de utilizare a contractelor de muncă temporare și pe perioadă determinată.
  application/x-zip-compressed 5 MB, Descarcă
 • Caiet de studii nr.43/ 2016
  Construirea unui indicator agregat al condițiilor de afaceri pentru România
  Andra Smădu, Irina Stanciu, Andrei Tănase
  În această lucrare estimăm un indicator agregat zilnic al condițiilor de afaceri pentru România folosind un set informativ compus din serii disponibile cu diferite frecvențe. Metodologia are la bază extragerea unui factor comun dinamic care sintetizează în timp real informațiile ce privesc diferite aspecte ale economiei, precum percepția riscului suveran, condiții ale pieței muncii, încrederea investitorilor sau dinamica cifrei de afaceri în comerțul cu amănuntul. Structura flexibilă a modelului permite extinderea acestuia într-un cadru care acoperă economiile mici și deschise. Prin gradul ridicat de corelație cu evoluția trimestrială a PIB și sintetizarea condițiilor economice curente, indicatorul își dovedește utilitatea în prognoza pe termen scurt a dinamicii PIB, cu precădere în cadrul exercițiilor trimestriale de prognoză a inflației efectuate de către o bancă centrală.
  application/x-zip-compressed 3 MB, Descarcă
 • Caiet de studii nr.42/ 2016
  După 20 de ani: schimbări structurale în economia României în primele decenii postdecembriste
  Florian Neagu, Florin Dragu, Adrian Costeiu
  Studiul investighează modificările structurale din economia României din perioada 1994-2014, având principal suport bilanțurile și conturile de rezultate ale tuturor companiilor care au funcționat în respectivul interval. Studiul arată că schimbările din economie au fost semnificative și alerte, cu rezultate favorabile la nivel de ansamblu, dar cu nuanțe importante când sunt analizate în detaliu. Sunt surprinse principalele dezechilibre acumulate în cele două decenii la nivelul firmelor, formulându-se eventuale propuneri de acțiune. În primul rând, economia trebuie să se recapitalizeze. Tiparul de finanțare a firmelor s-a schimbat semnificativ, iar direcția nu o considerăm sustenabilă. Finanțarea prin capitaluri proprii a fost înlocuită într-o mare măsură de cea prin datorii, astfel că gradul de îndatorare a ajuns printre cele mai ridicate din UE. În al doilea rând, intrarea și ieșirea firmelor din piață trebuie să se realizeze și mai facil. Deși numărul firmelor s-a dublat în ultimii 20 de ani, acest număr raportat la mia de locuitori are cea mai mică valoare din UE. Este nevoie de firme start-up pentru dinamizarea economiei, dar și pentru reîntinerirea acesteia (majoritatea firmelor din România fiind trecute de prima tinerețe). În paralel, ieșirea mai facilă și rapidă din piață va îmbunătăți calitatea spiritului antreprenorial (ceea ce este o necesitate; de exemplu, aproape jumătate din firme au capitaluri proprii negative). În al treilea rând, accentul trebuie să fie pus pe dezvoltarea inovativă și bazată pe cunoaștere. O asemenea dezvoltare a fost relativ modestă în ultimele decenii. Contribuția firmelor din sectoarele medium high-tech și high-tech la producerea valorii adăugate brute din economie a fost mai mare în anul 1994 comparativ cu anul 2014. În al patrulea rând, autoritățile cu atribuții fiscale trebuie să-și îmbunătățească activitatea. Firmele percep nivelul ridicat al fiscalității ca fiind cea mai presantă problemă cu care se confruntă. În paralel, autoritățile fiscale trebuie să investigheze în ce măsură două categorii de cheltuieli identificate în analiză au legătură cu buna desfășurare a activității firmelor sau sunt consecința unui comportament îndreptat excesiv către optimizare fiscală. În al cincilea rând, gradul mare de polarizare și eterogeneitate trebuie să scadă. Dezvoltarea trebuie să fie mai inclusivă și în rândul firmelor. Gradul de eterogeneitate a crescut atât la nivel agregat, cât și în plan teritorial. Există un singur pol de putere economică (București), fără să putem constata în cele două decenii de analiză detașarea unui pol secund de putere. Mai mult, firmele din județele aflate în jumătatea inferioară a clasamentului economic nu au reușit să-și amelioreze simțitor performanțele pe parcursul celor două decenii. În al șaselea rând, politicile care discriminează pozitiv anumite categorii de firme trebuie revizuite. Aceste politici trebuie să devină neutrale în ceea ce privește IMM față de corporații, respectiv în ceea ce privește firmele cu capital majoritar străin față de firme cu capital majoritar autohton. În al șaptelea rând, atipiile din economie trebuie diminuate. Ne referim în special la trei tipologii de atipii: firme care raportează un număr de salariați egal cu zero, companii cu cifră de afaceri zero și firme care au capitaluri proprii negative.
  application/x-zip-compressed 11 MB, Descarcă
 • Caiet de studii nr.41/ 2016
  Relația inversă dintre inflație și șomaj în România. Cât de puternică este în perioada postcriză?
  Ștefania Cristina Iordache, Mădălina Militaru, Mihaela Luiza Pandioniu
  Relația inversă dintre inflație și șomaj sau curba Phillips, după cum este cunoscută în literatura de specialitate, reprezintă un element fundamental în explicarea mecanismului de stabilire a prețurilor. După declanșarea crizei însă, modelele macroeconomice fundamentate astfel au subestimat în mod constant evoluția prețurilor, posibil în contextul creșterii șomajului structural, dar și al slăbirii intensității relației. Un fenomen similar a avut loc și în România, unde criza economică și financiară a condus la pierderea unui număr însemnat de locuri de muncă, inflația rămânând totuși relativ ridicată. Prin urmare, ne-am propus în această lucrare să estimăm o formă redusă a curbei Phillips, nu doar pentru a testa validitatea și intensitatea relației, ci și pentru a obține o estimare a șomajului structural în România – motiv pentru care am optat pentru modelul „triunghiular” care stă la baza estimărilor privind rata naturală a șomajului realizate de instituții internaționale precum OCDE, FMI sau CE. Specificația aleasă, care include gap-ul de șomaj, șocuri de ofertă și așteptări adaptive, s-a dovedit potrivită în a surprinde traiectoria inflației în România. De asemenea, estimările noastre validează empiric relația inversă dintre inflație și gap-ul șomajului și, în plus, arată o extindere a șomajului structural începând cu anul 2011, tendință relevată și de indicatorii calitativi – creșterea șomajului pe termen lung și scăderea eficienței procesului de identificare a locului de muncă, respectiv a candidatului potrivit. Totuși, este posibil să fi avut loc și o slăbire a intensității relației, în condițiile unei rigidități relativ ridicate la scădere a salariilor, dar și a creșterii importanței evoluțiilor externe în politica de preț a companiilor, în contextul globalizării. Astfel, un simplu exercițiu empiric de relaxare a ipotezei de liniaritate în modelul utilizat de noi relevă conturarea unei tendințe de aplatizare a curbei Phillips începând cu anul 2007, însă demersul este unul preliminar, dată fiind dimensiunea redusă a eșantionului, care acoperă, deocamdată, un singur ciclu complet.
  application/x-zip-compressed 2 MB, Descarcă
 • Caiet de studii nr.40/ 2015
  Experiențe internaționale privind utilizarea bazelor de date referitoare la Centrala Riscului de Credit și la Centrala Incidentelor de Plăți
  Gabriela Toma, Georgiana Grădinariu, Alina Sîrbu, Mariana Popescu, Gabriela Zainea, Diana Ardelean, Ramona Iancu, Andreea Ghinea, Daniela Radovici, Daniela Stancu
  i) Registrele centrale de credit – sisteme publice de raportare și de gestionare a informațiilor de credit; ii) Studiu comparativ privind sistemele de gestionare a refuzurilor bancare cu instrumente de plată de debit; iii) Utilizarea informațiilor din baza de date a Centralei Riscului de Credit (CRC); iv) Utilizarea informațiilor din baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți (CIP)
  application/x-zip-compressed 7 MB, Descarcă
 • Caiet de studii nr.39/ 2015
  Analiza transmisiei modificărilor cursului de schimb nominal în variația diferiților indici de preț din România
  Anca Stoian, Bogdan Murarașu
  Acest studiu investighează diferite aspecte empirice cu privire la transmisia modificărilor cursului de schimb nominal (Exchange Rate Pass-Through, ERPT) în variația diferiților indici de preț din economia românească. Pentru a cuantifica magnitudinea ERPT, a identifica posibile asimetrii și a caracteriza dinamica acestui fenomen, studiul abordează o gamă largă de metodologii econometrice, incluzând regresia cu coeficienți variabili în timp, modelul de Corecție a Erorilor (ECM) și Vectori Autoregresivi (VAR). Robustețea rezultatelor în cazul ultimei abordări enumerate a fost verificată prin estimarea modelelor VAR pentru mai multe subeșantioane, utilizând ferestre mobile, și prin folosirea unor vectori autoregresivi cu variabile de tip prag pentru a identifica posibile efecte asimetrice asupra magnitudinii coeficientului ERPT ale episoadelor de apreciere față de cele de depreciere ale monedei naționale, ale modificărilor mari față de cele reduse ale cursului de schimb și ale ratei inflației. Principalele rezultate obținute indică o transmisie aproape completă pe termen lung și una incompletă pe termen scurt a modificărilor cursului de schimb nominal în variația prețurilor de import; coeficienți de transmisie subunitari sunt identificați și în cazul prețurilor producției industriale și al celor de consum atât pe termen lung, cât și pe termen scurt. Lucrarea evidențiază existența unor asimetrii semnificative atât din punct de vedere statistic, cât și economic ale procesului de transmisie analizat, în funcție de semnul și magnitudinea modificărilor cursului de schimb nominal, de rata inflației, precum și în cazul unor perioade specifice de timp. O concluzie importantă care reiese din acest studiu este că, de-a lungul timpului, magnitudinea transmisiei modificărilor cursului de schimb nominal în variația diferiților indici de preț din România s-a redus.
  application/x-zip-compressed 3 MB, Descarcă
 • Caiet de studii nr.38/ 2015
  Construirea unui indice al condițiilor financiare pentru România
  Andreea Muraru
  În condiţiile în care analizarea interacţiunii dintre sectorul financiar şi economia reală a căpătat o semnificaţie sporită în contextul crizei financiare internaţionale izbucnită în toamna anului 2008, în acest studiu s-a urmărit construirea unui indice al condiţiilor financiare (ICF) – indicator de natură să sintetizeze în mod cuprinzător starea condiţiilor financiare din economia românească, implicit să ofere o perspectivă istorică asupra acesteia şi să faciliteze totodată evidenţierea factorilor care i-au imprimat caracterul (restrictiv sau relaxat). Indicatorul a fost construit prin intermediul a trei metode – media ponderată, având ca punct de pornire funcţiile de impuls-răspuns extrase dintr-un vector autoregresiv estimat pentru indicatorii financiari utilizaţi şi PIB, analiza componentelor principale şi modelul cu factori comuni dinamici – aplicate asupra unui set larg de variabile financiare aparținând mediului financiar intern şi celui extern. Rezultatele evaluărilor arată că, indiferent de modelul utilizat, ICF reprezintă un instrument capabil să ofere o imagine mai largă asupra relaţiei dintre variabilele financiare şi sectorul real, extinzând/completând informaţiile oferite de indicele condițiilor monetare; totodată, ICF s-a dovedit a avea capacitatea de a oferi indicii cu privire la evoluția activității economice pe termen scurt, putând fi utilizat, astfel, în activitatea de prognoză.
  application/x-zip-compressed 2 MB, Descarcă
 • Caiet de studii nr.37/ 2015
  Transmisia ratelor dobânzilor în România. Estimări recente și comparații regionale
  Raluca Enache, Răzvan Radu
  Lucrarea analizează transmisia ratelor dobânzilor la creditele și depozitele clienților nebancari în România pe parcursul perioadei 2005-2014, examinând eventualele asimetrii, precum și modificările survenite ulterior crizei economice și financiare declanșate la finele anului 2008. În vederea realizării unor comparații regionale relevante, un cadru empiric similar este aplicat ratelor dobânzilor din alte țări din regiune: Republica Cehă, Polonia și Ungaria
  application/x-zip-compressed 4 MB, Descarcă
 • Caiet de studii nr.36/ 2014
  Sondajul privind mecanismul de formare și modificare a prețurilor în România
  Ștefania Cristina Iordache, Mihaela Luiza Pandioniu
  Modul în care firmele stabilesc şi modifică preţurile reprezintă un aspect relevant din perspectiva funcţionării şi eficienţei mecanismului de transmisie a politicii monetare. Utilizând informațiile obținute în urma desfășurării unui sondaj în rândul companiilor nefinanciare, lucrarea de față își propune să analizeze modul de formare a prețurilor pe piața internă, precum şi reacţia firmelor la diferite şocuri economice. Rezultatele obţinute pun în evidenţă faptul că firmele din România identifică piaţa internă ca fiind puternic concurenţială, cu un grad ridicat de specializare şi caracterizată de existenţa unor relaţii pe termen lung cu clienţii. Pe ansamblul economiei, predomină o politică de evaluare a prețului de tip time-dependent, modificarea efectivă a acestuia având loc numai dacă apar schimbări semnificative în mediul economic. Potrivit sondajului, prețurile reacţionează mai degrabă la șocuri de ofertă, transmisia majorării costurilor cu materiile prime fiind relativ rapidă. În schimb, reacția companiilor la un şoc negativ de cerere este divergentă la nivel sectorial: doar firmele din agricultură, comerţ şi servicii optează pentru o scădere a prețului, în timp ce în industria prelucrătoare companiile preferă să scadă producția, iar în industria extractivă şi construcţii nu se poate identifica o strategie clară. Sondajul conţine şi o subsecţiune dedicată politicii salariale la nivelul firmelor; răspunsurile obţinute relevă existenţa unei rigidităţi nominale a salariilor, dar şi un recurs relativ limitat la practica indexării automate cu inflația.
  application/x-zip-compressed 7 MB, Descarcă
 • Caiet de studii nr.35/ 2014
  Identificarea ciclurilor de afaceri și proprietățile acestora
  Veaceslav Grigoraş, Irina Eusignia Stanciu
  Acest studiu identifică ciclurile de afaceri în România şi analizează proprietăţile acestora. Identificarea punctelor de cotitură este realizată pe baza algoritmului BBQ, care aproximează destul de bine deciziile experţilor NBER pentru ciclurile de afaceri din SUA. După identificarea punctelor de cotitură pe baza datelor PIB sunt calculate şi analizate câteva măsuri specifice ciclurilor de afaceri precum: amplitudinea, durata, panta, pierderea şi excesul. Ulterior, în cadrul analizei multivariate sunt incluse mai multe serii de date pentru a surprinde şi ciclurile specifice ale altor variabile macroeconomice. Importanţa şocurilor pentru proprietăţile ciclurilor de afaceri este ilustrată cu ajutorul unui model de tip vector autoregresiv structural. Ultima parte a lucrării analizează posibilitatea predicţiei recesiunilor.
  application/x-zip-compressed 7 MB, Descarcă
 • Caiet de studii nr.34/ 2014
  Estimarea și prognoza dinamicii PIB și ale componentelor PIB prin modelul cu factori comuni dinamici. Aplicație pentru România
  Andrei Tănase
  Analiza activităţii economice pentru trimestrul curent presupune evidenţierea corelaţiei dinamicii PIB şi a componentelor PIB cu cea a unui set vast de indicatori economici, un plus de complexitate provenind din faptul că această corelaţie nu este mereu simultană. În cadrul unui model econometric clasic, introducerea unui număr mare de regresori pentru evaluarea PIB şi a componentelor PIB ridică o serie de probleme de parcimonie, precum testarea gradului de semnificativitate a coeficienţilor. Modelele cu factori comuni dinamici răspund necesităţii de modelare a unor variabile în prezenţa unui număr mare de regresori. Ipoteza care stă la baza modelului este aceea că evoluţia întregului set de variabile observate poate fi explicată suficient de bine de un număr redus de factori comuni. Odată estimaţi, factorii comuni joacă rolul de regresori pentru orice variabilă de interes. În secţiunea empirică a acestei lucrări, estimăm şi prognozăm PIB real şi componentele PIB pentru trimestrul curent şi cel următor cu ajutorul modelului cu factori comuni dinamici. Metodologia de estimare a factorilor este cea propusă de autorii Forni, Hallin, Lippi şi Reichlin. Pentru PIB, valorile obţinute sunt interpretate ca indicatori coincident, respectiv leading pentru activitatea economică.
  application/x-zip-compressed 4 MB, Descarcă
 • Caiet de studii nr.33/ 2014
  Modelarea incertitudinii asociate datelor statistice în contextul revizuirilor istorice
  Valeriu Nalban

  application/x-zip-compressed 2 MB, Descarcă