Reglementări și măsuri ale BNR în privința creditării începând cu anul 2003


Anul intervenției Reglementare Măsurile stabilite
2003 Normele BNR nr. 15/2003 privind limitarea riscului de credit la creditul de consum
 • limitarea ratei lunare de credit şi a dobânzii aferente pentru creditele de consum la cel mult 30% din veniturile nete ale solicitantului;
 • instituirea obligaţiei participării debitorului cu un avans de 25% din valoarea bunurilor achiziţionate sau prezentarea de garanţii personale în cazul creditelor de consum destinate achiziţionării de bunuri;
 • constituirea, în cazul creditelor de consum care nu au ca obiect achiziţionarea de bunuri, de garanţii reale şi/sau personale cel puţin la nivelul creditului solicitat.
2003 Normele BNR nr. 16/2003 de modificare şi completare a Normelor metodologice nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
 • limitarea ratei lunare de credit şi a dobânzii aferente creditele ipotecare la 35% din veniturile nete;
 • limitarea valorii creditului ipotecar la 75% din valoarea imobilului pentru achiziţionarea căruia se solicită creditul şi/sau din valoarea devizului estimativ, astfel încât valoarea garanţiilor constituite să nu fie mai mică de 133% din valoarea creditului.
2004 Circulară nr. 19 din 06/08/2004
 • rata RMO la valută a crescut de la 25 la 30 la sută.
2005 Norma BNR nr. 10/2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice Suplimentarea măsurilor stabilite prin reglementările din 2003:
 • limitarea ponderii ”serviciului total al datoriei” persoanelor fizice provenit din credite ipotecare, imobiliare şi de consum la 40% din veniturile nete;
 • extinderea regimului creditelor ipotecare şi asupra creditelor imobiliare, limitând angajamentul debitorului ce rezultă din astfel de credite la 35% din veniturile nete.
2005 Norma nr. 11/2005 privind limitarea gradului de concentrare a expunerilor de credite în valută
 • limitarea expunerii în valută a unei instituţii de credit din credite acordate persoanelor fizice şi juridice, altele decât cele acoperite în mod natural la riscul valutar, la 300% din fondurile proprii, respectiv din capitalul de dotare în cazul sucursalelor instituţiilor de credit străine.
2005 Circulară nr. 24 din 13/07/2005,
Circulară nr. 44 din 28/12/2005
 • rata RMO la lei a scăzut de la 18 la 16 la sută;
 • rata RMO la valută a crescut de la 30 la 35 la sută.
2006 Ordonanța nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • aducerea sub monitorizare/supravegherea BNR a activităţii de creditare desfăşurate de instituţii financiare nebancare.
2006 Norma BNR nr. 20/2006 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 10/2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice
 • extinderea aplicării măsurilor prevăzute de Norma nr. 10/2005 și asupra instituțiilor financiare nebancare.
2006 Circulară nr. 3 din 14/02/2006,
Circulară nr. 11 din 03/07/2006
 • rata RMO la valută a crescut de la 35 la 40 la sută;
 • rata RMO la lei a crescut de la 16 la 20 la sută.
2007 Regulament BNR nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice
 • în contextul aderării la Uniunea Europeana și al alinierii la practicile comunitare în domeniu, au fost eliminate restricţiile administrative iar responsabilităţile privind creditarea prudentă au fost transferate asupra creditorilor aflaţi în aria de supraveghere prudenţială a BNR (instituţiile de credit şi instituţii financiare nebancare îşi stabilesc în cadrul normelor de creditare proprii limite maxime ale gradului de îndatorare pe categorii de clientelă, fundamentate în mod corespunzător în concordanţă cu profilul şi strategia de risc a entităţii creditoare).
2007 Norma BNR nr. 24/2006 pentru abrogarea Normei nr. 11/2005 privind limitarea gradului de concentrare a expunerilor din credite în valută
 • în contextul aderării la Uniunea Europeana și al alinierii la practicile comunitare în domeniu, a fost eliminată limita impusă instituţiilor de credit privind gradul de concentrare a expunerilor din creditele în valută.
2008 Regulament BNR nr. 4/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit şi a Normelor metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului nr. 5/2002
 • stabilirea unui nivel superior al coeficienţilor de provizionare pentru creditele acordate în valută sau indexate la cursul unei valute, acordate persoanelor fizice expuse la riscul valutar, comparativ cu cele aplicabile creditelor denominate în moneda naţională.
2008 Regulament BNR nr. 11/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice
 • stabilirea obligației împrumutătorilor de a determina gradul maxim de îndatorare aplicabil pentru fiecare categorie de clientelă, cu luarea în considerare a evoluţiilor negative anticipate, ale riscului valutar, riscului de rată a dobânzii şi ale valorii comisioanelor şi altor cheltuieli privind administrarea creditului prevăzute în contract;
 • impunerea utilizării fişei fiscale în procesul de validare a veniturilor, inclusiv pentru veniturile în valută;
 • introducerea obligativității împrumutătorilor de a informa clienţii, prin menţionarea în cadrul graficelor de rambursare aferente contractelor de credit ori, dacă nu se întocmesc grafice de rambursare, prin menţionarea distinctă în cadrul contractelor de credit a posibilităţii modificării, în sensul majorării, a sumelor datorate, în cazul materializării riscului valutar, a riscului de rată a dobânzii ori în cazul creşterii costului creditului provenind din comisioane şi alte cheltuieli privind administrarea creditului prevăzute în contract.
2008 Circulară nr. 34 din 03/11/2008
 • rata RMO la lei a scăzut de la 20 la 18 la sută.
2009 Circulară nr. 23 din 03/07/2009,
Circulară nr. 29 din 06/08/2009,
Circulară nr. 43 din 16/11/2009
 • rata RMO la lei a scăzut de la 18 la 15 la sută;
 • rata RMO la valută a scăzut în trei etape, de la 40 la 35 la sută, de la 35 la 30 la sută și de 30 la 25 la sută.
2011 Regulament BNR nr. 24/2011 privind creditele destinate persoanelor fizice
 • impunerea în sarcina creditorilor, în faza precontractuală, a obligaţiei de avertizare a solicitanţilor de credit în valută asupra consecinţelor materializării riscului valutar, precum şi de a oferi solicitanţilor recomandări asupra nivelului gradului de îndatorare acceptabil;
 • menținerea obligației de informare a clienților prin intermediul contractului de credit asupra consecințelor materializării riscului valutar și de rată a dobânzii;

 • introducerea restricţiei cantitative a creditului de consum în valută acordat debitorilor neprotejaţi la riscul valutar (grad de îndatorare în valută de maxim 10%), în cazul creditorilor care nu dispun de norme interne de creditare validate de BNR;
 • ajustarea, în sensul diminuării, a gradului maxim de îndatorare permis în cazul creditului de consum prin:
  1. introducerea unui criteriu suplimentar de ajustare - riscul de diminuare a veniturilor disponibile pe perioada de derulare a creditului (aplicarea, în acest sens, a unei corecţii a venitului eligibil de natură salarială de 6%) şi
  2. actualizarea perioadei de referinţă din care sunt extraşi factorii de ajustare (aplicarea, în acest context, a următoarelor şocuri: pentru rata dobânzii - 0,6 puncte procentuale, indiferent de monedă; pentru cursul de schimb - 35,5% EUR, 52,6% CHF, 40,9 % USD);
 • impunerea în cazul creditelor de consum a obligaţiei de prezentare de garanţii reale şi/sau personale la un nivel de minim 133% din valoarea creditului şi limitarea scadenţei iniţiale a creditului la maxim 5 ani; se propune ca limitarea maturităţii la 5 ani să nu se aplice în cazul creditelor în lei cu destinaţie imobiliară şi pentru care debitorul a făcut dovada deţinerii unui avans de minim 40% (pentru soluţionarea, într-o manieră nediscriminatorie, a situaţiei băncilor de economisire şi creditare);
 • impunerea în cazul creditelor cu destinaţie imobiliară şi garanţie ipotecară a unor niveluri maxime ale finanţării acordate raportat la valoarea garanţiei – LTV, astfel: 85% pentru creditele în lei, 80% pentru creditele în valută acordate debitorilor protejaţi natural la riscul valutar, 75% pentru creditele în euro acordate debitorilor neprotejaţi la riscul valutar şi 60% pentru creditele în alte valute acordate debitorilor neprotejaţi la riscul valutar;
 • includerea sucursalelor instituţiilor de credit din alte state membre în aria de aplicabilitate a reglementării privind creditarea populaţiei.
2011 Circulară nr. 13 din 04/04/2011
 • rata RMO la valută a scăzut de la 25 la 20 la sută.
2012 Regulament BNR nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare În scopul încorporării complete a Recomandărilor Consiliului General al Comitetului European pentru Risc Sistemic nr. 1/2011 privind creditarea în valută au fost introduse noi cerințe:
 • impunerea obligaţiei creditorilor de a prezenta solicitanţilor de credit - persoane fizice şi juridice, care nu sunt protejaţi natural la riscul valutar informaţii de avertizare în legătură cu impactul riscului valutar şi al ratei dobânzii asupra serviciului datoriei, particularizate la dimensiunea creditului în valută solicitat;
 • instituirea obligaţiei împrumutătorilor supravegheaţi de a condiţiona accesul la credite în valută pentru entităţile nefinanciare neprotejate natural/financiar la riscul valutar de îndeplinirea unor criterii de bonitate care să se menţină şi în condiţii de depreciere severă a monedei în care dispun de surse de rambursare, asociată cu majorarea ratei dobânzii;
 • impunerea obligaţiei împrumutătorilor supravegheaţi de banca centrală de a stabili condiţii mai stricte de acordare şi garantare a creditelor în valută comparativ cu cele în monedă naţională în cazul entităţilor nefinanciare neprotejate natural sau financiar la riscul valutar;
 • impunerea obligaţiei aplicării de către instituţiile de credit persoane juridice române şi filialele acestora care desfăşoară activitate de creditare în alte state membre în baza „paşaportului european” potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi completările ulterioare - a cerinţelor privind creditarea în valută stabilite de autorităţile competente din statele membre gazdă şi publicate pe website-ul băncii centrale în urma comunicării realizate de respectivele autorităţi competente;
 • includerea finanţărilor de tip leasing imobiliar în definiţia creditului pentru investiţii imobiliare şi, în consecinţă, raportarea la regimul aplicabil acestui tip de credit.
2014 Circulară nr. 2 din 10/01/2014,
Circulară nr. 22 din 04/07/2014,
Circulară nr. 33 din 03/10/2014,
Circulară nr. 40 din 10/11/2014
 • rata RMO la lei a scăzut în două etape, de la 15 la 12 la sută și de la 12 la 10 la sută;
 • rata RMO la valută a scăzut în trei etape, de la 20 la 18 la sută, de la 18 la 16 la sută și de 16 la 14 la sută.