Sancțiuni emise de BNR


În conformitate cu prevederile art. 234 alin. 4 din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007 cu modificările și completările ulterioare, Banca Națională a României publică, de îndată, pe website-ul său oficial, sancțiunile aplicate potrivit prevederilor art. 229 alin. 1 care nu au fost contestate în condițiile art. 275 și pe cele în privința cărora contestațiile au fost respinse în mod definitiv, precum și informații privind tipul și natura încălcării săvârșite și identitatea persoanei fizice sau juridice sancționate, după ce aceasta a fost informată cu privire la aplicarea sancțiunii.

Dispozițiile art. 234 alin. 5, 6 și 7 din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007 cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

În conformitate cu prevederile art. 253 alin. (1) și (2), coroborat cu art. 2 alin. (5) și art.5 alin.(1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, Banca Națională a României publică, fără întârziere, pe site-ul de internet al BNR, orice decizie prin care se impune o sancțiune sau o măsură administrativă, după ce persoana căreia i s-a impus sancţiunea a fost informată în legătură cu decizia respectivă.

Conform dispozițiilor art. 12 alin. (1) coroborat cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 210/2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, Banca Națională a României publică orice sancţiune aplicată în baza Legii nr. 210/2017.

Totodată, potrivit art. 29 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), coroborat cu art. 2341 lit. a) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, Banca Națională a României publică pe site-ul de internet oficial, fără întârziere nejustificată, deciziile împotriva cărora nu mai poate fi introdusă vreo cale de atac și prin care se impun sancțiuni sau măsuri administrative pentru încălcări menționate la articolul 24 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014, după ce persoanele cărora le-au fost impuse sancțiunile sau măsurile au fost informate cu privire la deciziile respective.

2024

Ordinul Persoana fizică/ instituția de credit căreia i se aplică sancțiunea Sancțiunea aplicată Tipul și natura încălcării săvârșite
Ordinul Prim - viceguvernatorului BNR nr. 14/12.02.2024 BRD – Groupe Société Générale S.A. Amendă în sumă de 100.000 lei
 • Nerespectarea de către instituția de credit a măsurilor dispuse la art.1 pct.5.7, pct.7.1 lit.d) și pct.7.3 din Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.16/03.02.2023 privind dispunerea unor măsuri BRD – Groupe Société Générale S.A.
Ordinul Prim - viceguvernatorului BNR nr. 3/16.01.2024 UniCredit Bank S.A. Avertisment scris
 • Neîndeplinirea în mod adecvat a măsurilor dispuse la Art.1 pct.3.1, pct.5.3, pct.5.6, pct.5.7, pct.6.3, pct.7.2.a) și pct.11.1 din Ordinul Prim-Viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.188/29.12.2022.

2023

Ordinul Persoana fizică/ instituția de credit căreia i se aplică sancțiunea Sancțiunea aplicată Tipul și natura încălcării săvârșite
Ordinul Viceguvernatorului BNR nr. 90/22.12.2023 Vista Bank (România)S.A Plan de măsuri în scopul remedierii deficiențelor constatate
 • Deficiențe în activitatea de prestare a serviciilor și activităților de investiții vizând nerespectarea prevederilor art.26 alin.(1) primul paragraf și alin.(2)-(3) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (MiFIR), precum și pentru nerespectarea art.15 alin.(1) lit.d) și h) din Regulamentul delegat (UE) 2017/590 al Comisiei din 28 iulie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru raportarea tranzacțiilor către autoritățile competente.
Ordinul Prim – viceguvernatorului BNR nr. 110/27.10.2023 Techventures Bank S.A. Avertisment scris
 • Fapte de natura celor prevăzute la art.228 alin.(1) lit.q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, constând în neîndeplinirea măsurii dispuse la art.1, pct.7.1. lit.a) din Ordinul Prim-viceguvernatorului BNR nr.133/28.09.2022, ceea ce atrage nerespectarea cerințelor de prudențialitate prevăzute la art.101 din același act normativ.
Ordinul Prim – viceguvernatorului BNR nr. 30/18.04.2023 Garanti Bank S.A Plan de măsuri în scopul remedierii deficiențelor constatate
 • Deficiențe în activitatea de prestare a serviciilor și activităților de investiții vizând aplicarea prevederilor art. 51 alin. (3), art. 88 alin. (1), art. 91 alin. (1) și art. 93 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, precum și a prevederilor art. 8 alin. (1) – (3) din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP).
Ordinul Prim – viceguvernatorului BNR nr. 29/18.04.2023 Garanti Bank S.A Amendă în cuantum de 20.000 lei
 • Nerespectarea obligațiilor de raportare prevăzute de art. 9 alin. (1) și (1e) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR).
Ordinul Prim – viceguvernatorului BNR nr. 20/20.02.2023 CEC Bank SA Avertisment scris
 • Deficiențe de natura celor prevăzute la art.228 alin.(1) lit.p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, constând în nerespectarea prevederilor art.101 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art.12 alin.(1) lit.m), art.143, art.34 alin.(1), art.346 alin.(5), art.382 alin.(5), art.68 alin.(2), art.681 alin.(4) lit.c) și art.83 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, constatate la nivelul cadrului de administrare a activității de natură a afecta profilul de risc al instituției de credit.

↑ sus

2022

Ordinul Persoana fizică/ instituția de credit căreia i se aplică sancțiunea Sancțiunea aplicată Tipul și natura încălcării săvârșite
Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.160/15.11.2022 BRD – Groupe Société Générale S.A. Avertisment scris
 • Deficiențe de natura celor prevăzute la art.228 alin.(1) lit.p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare, constând în nerespectarea cerințelor de prudențialitate prevăzute la art.101 din același act normativ, raportat la art.295 alin.(1), art.34 alin.(3) și art.1511 alin.(1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a neimplementării de către instituția de credit a unui cadru adecvat aferent controlului intern.
Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.134/28.09.2022 Techventures Bank S.A. Avertisment scris
 • Fapte de natura celor prevăzute la art.228 alin.(1) lit.p) și q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, constând în neîndeplinirea măsurii dispuse la art.1 pct.8.2 prin Ordinul Prim-Viceguvernatorului BNR nr.91/15.09.2020, precum și în acordarea de credite în condiții de favoare unui grup de debitori, ceea ce atrage nerespectarea cerințelor de prudențialitate prevăzute la art.101 din același act normativ.
Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.11/10.02.2022 Techventures Bank S.A. Avertisment scris
 • Fapte de natura celor prevăzute la art.228 alin.(1) lit.q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, constând în nerespectarea cerințelor de prudențialitate prevăzute la art.101 din același act normativ raportat la neîndeplinirea măsurii dispuse la art.1 lit.b) pct.ii) din Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.63/18.06.2021.

↑ sus

2021

Ordinul Persoana fizică/ instituția de credit căreia i se aplică sancțiunea Sancțiunea aplicată Tipul și natura încălcării săvârșite
Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.64/18.06.2021 Techventures Bank S.A. Avertisment scris
 • Deficienţe de natura celor prevăzute la art.228 alin.(1) lit.p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, constând în nerespectarea cerințelor de prudențialitate prevăzute la art.101 raportat la art.1261 din același act normativ, la art.256, art.288 şi art.296 alin.(1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art.1 alin.(2) din Ordinul Băncii Naționale a României nr.8/2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic.
Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.74/13.07.2021 PATRIA BANK S.A. Avertisment scris
 • Nerespectarea prevederilor art.89, art.1499 alin.2 și art.1511alin.1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, ceea ce a expus instituția de credit riscurilor juridic, reputațional și de credit.
Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.76/14.07.2021 Aedificium Banca pentru Locuințe S.A. avertisment scris
 • deficiențe de natura celor prevăzute la art.228 alin.(1) lit.q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, constând în nerespectarea unor măsuri dispuse prin Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.92/15.09.2020.
Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.65/24.06.2021 First Bank S.A. avertisment scris
 • neimplementarea unor controale interne eficiente, situație care a permis, în unele cazuri, exercitarea prerogativelor funcțiilor de conducere/conducere de nivel mediu a unor activități de importanță deosebită din cadrul instituției de credit înainte de obținerea aprobării prealabile din partea Băncii Naționale a României pentru exercitarea responsabilităților atribuite funcțiilor în cauză și, respectiv, a responsabilităților de administrator, în lipsa îndeplinirii formalităților de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cu privire la funcția deținută;
 • Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.40/02.04.2021 Banca Română de Credite și Investiții SA avertisment scris
 • nerespectarea prevederilor art. 395 alin. (1) paragraful (2) și art. 396 alin. (1) din Regulamentul nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012, cu modificările și completările ulterioare.
Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.28/11.03.2021 Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP avertisment scris
 • neîndeplinirea măsurii dispusă de Banca Națională a României la art.2 lit.a) din Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.55/20.05.2020, coroborată cu nerespectarea prevederilor cadrului de reglementare intern al băncilor cooperatiste, respectiv Îndrumarul pentru elaborarea regulamentului de organizare și funcționare a băncii cooperatiste – Cadru de administrare și Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Comitetului de administrare a riscurilor, având în vedere neasigurarea unei structuri adecvate și complete la nivelul băncilor cooperatiste cu privire la Consiliul de administrație (în cazul băncilor cooperatiste Deltacoop Tulcea, Unirea Brașov, Eurocoop Sf. Gheorghe) și Comitetul de administrare a riscurilor (în cazul băncilor cooperatiste Jijia Dorohoi, Unirea Brașov, Istrița Buzău, Deltacoop Tulcea);
 • Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.24/01.03.2021 Porsche Bank Romania SA avertisment scris
 • nerespectarea prevederilor art. 231 coroborat cu prevederile art. 233 alin. (1) și (2) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru neimplementarea unui cadru de administrare și control eficient și prudent al riscului asociat activităților externalizate.
Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.18/16.02.2021 Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP avertisment scris
 • nerespectarea prevederilor art.49 și art.50 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, corespondent cu prevederile art.49 alin.1 și art.51 alin.2 și alin.3 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, actualizat la data de 28.12.2020 cu modificările Regulamentului nr.11/2020, având în vedere aspectele de risc privind conflictele de interese de la nivelul Băncii Cooperatiste Unirea Brașov, aspecte care deși au fost aduse la cunoștința casei centrale de către banca cooperatistă, nu au fost analizate de funcția de conformitate și nu au fost aduse la cunoștința organului de conducere al casei centrale, nefiind totodată respectată politica de conformitate de la nivelul rețelei de bănci cooperatiste;
 • Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.16/16.02.2021 Banca Cooperatistă Unirea Brașov avertisment scris
 • nerespectarea prevederilor art.16 alin.1 și art.11 alin.1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, corespondent cu prevederile art.6752 alin.2 și art.11 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, actualizat la data de 28.12.2020 cu modificările Regulamentului nr.11/2020, coroborat cu art.8 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.6/2008 privind începerea activității și modificările în situația instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe, cu modificările și completările ulterioare, corespondent cu prevederile art.110 alin.1 și alin.2 din Regulamentul nr.12/2020 privind autorizarea instituțiilor de credit și modificările în situația acestora, intrat în vigoare la data de 24.12.2020, precum și cu prevederile art.107 alin.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere exercitarea neadecvată a responsabilităților de către membrii Consiliului de administrație al Băncii Cooperatiste Unirea Brașov, în raport cu perioada mare de timp în care funcția de director general adjunct nu a fost ocupată, post vacant încă din data de 01.05.2018, fără să fie întreprinse acțiuni în acest sens;
 • Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.11/03.02.2021 CEC Bank SA avertisment scris
 • nerespectarea pct.12 din Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.123/19.12.2019 privind dispunerea unor măsuri CEC Bank SA, respectiv:
  • instituția de credit nu a cuantificat fluxurile comportamentale aferente ieșirilor din facilități angajate, care fac obiectul raportării Indicatorilor Suplimentari de Monitorizare a Lichidității (ALMM) din formularul C.66.01.c, în conformitate cu prevederile din Anexa nr. XXIII la Regulamentul UE nr.680/2014, cu modificările și completările ulterioare.

↑ sus

2020

Ordinul Persoana fizică/ instituția de credit căreia i se aplică sancțiunea Sancțiunea aplicată Tipul și natura încălcării săvârșite
Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.105/11.11.2020 Credit Europe Bank (România) S.A. avertisment scris
 • nerespectarea prevederilor art.11 alin.1 și alin.2 lit.b) și art.12 alin.1 lit.b) și lit.f) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, și ale art.101 alin.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât organul de conducere nu a implementat un cadru de administrare efectiv și prudent al activității care să asigure prevenirea deficiențelor privind corectitudinea raportărilor financiare și respectarea termenelor legale de transmitere a acestora către Banca Națională a României.
Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.89/11.09.2020 Banca Transilvania S.A. avertisment scris
 • neimplementarea de către Banca Transilvania S.A. a unor controale interne eficiente, situație care a permis unei persoane exercitarea prerogativelor funcției de conducere de nivel mediu a unei activități de importanță deosebită din cadrul institutiei de credit înainte de obținerea aprobării prealabile din partea Băncii Naționale a României pentru numirea acesteia în pozitia respectiva.
Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.52/20.05.2020 Banca Cooperatistă Deltacoop Tulcea avertisment scris
 • nerespectarea prevederilor art.23 alin.5 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere lipsa efectuării de către Comitetul de administrare a riscurilor a verificării modului în care remunerația variabilă acordată personalului ia în considerare riscurile, capitalul, lichiditatea, precum și probabilitatea și calendarul profiturilor;
 • Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României Nr. 25/09.03.2020 BRD – Groupe Société Générale S.A. avertisment scris
 • neimplementarea de către BRD – Groupe Société Générale S.A. a unor controale interne eficiente, situație care a permis unei persoane exercitarea prerogativelor funcției de conducere de nivel mediu a unei activități de importanță deosebită din cadrul institutiei de credit înainte de obținerea aprobării prealabile din partea Băncii Naționale a României pentru numirea acesteia în pozitia respectiva.
Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.22/20.02.2020 Persoană fizică din cadrul Vista Bank (România) S.A. avertisment scris
 • nerespectarea art.35 alin.4 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, prin nedispunerea de acțiuni pentru efectuarea de cursuri de pregătire profesională de către personalul funcției de administrare a riscurilor, respectiv neinstruirea personalului funcției de risc cu privire la managementul expunerilor neperformante, conform noilor standarde internaționale (IFRS 9);
 • Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României Nr. 15/03.02.2020 Persoană fizică din cadrul Libra Internet Bank S.A. avertisment scris
 • nerespectarea prevederilor art.29 alin.5 coroborate cu cele ale art.30 alin.1 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că:
  • la nivelul instituției de credit nu se realizează o validare a informațiilor înregistrate în baza de date privind pierderile din riscul operațional;
  • nu au fost dispuse măsuri de remediere/îmbunătăţire a fluxului de lucru, respectiv propuneri pentru prevenirea apariției în viitor de situații similare, în vederea asigurării premiselor pentru îmbunătățirea cadrului de administrare a riscului operațional și cadrului de control intern, fapt ce poate conduce la amplificarea expunerii băncii la acest risc.
Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României Nr. 14/03.02.2020 Persoană fizică din cadrul Libra Internet Bank S.A. Amendă în sumă de 3.000 lei
 • nerespectarea dispoziţiilor art.34 alin.1 și alin.2 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât la nivelul Departamentului Decontări nu au fost generate rapoarte de reconciliere, neasigurâdu-se astfel un control eficient la nivelul activității de procesare a ordinelor de plată.

Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României Nr. 13/03.02.2020 Persoană fizică din cadrul Libra Internet Bank S.A. avertisment scris
 • nerespectarea prevederilor art.34, art.61 și art.155 alin.1 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere neautomatizarea fluxului de avizare a ordinelor de plată și neexercitarea unor controale la nivelul aplicațiilor informatice, formalizarea insuficientă a fluxului de efectuare a reconcilierilor și neidentificarea riscurilor potențiale aferente aspectelor identificate, care au condus la desfăşurarea în mod neadecvat a unor activităţi de control intern.

↑ sus

2019

Ordinul Persoana fizică/ instituția de credit căreia i se aplică sancțiunea Sancțiunea aplicată Tipul și natura încălcării săvârșite
Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 98/01.10.2019 Vista Bank (România) S.A. Avertisment scris
 • nerespectarea prevederilor art.11 alin.1 și alin.2 lit.a) și art.65 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere acordarea unui credit în GBP unei persoane, parte afiliată a instituției de credit, în condițiile în care Procedura de lucru – creditare persoane fizice, respectiv Strategia privind administrarea riscurilor semnificative 2019-2020 au fost modificate în ziua aprobării creditului, fără ca modificările de reglementări să fie implementate la nivelul băncii, deși Departamentul Risc și Departamentul Conformitate și AML au exprimat opinie nefavorabilă cu privire la acordarea creditului în această monedă;
 • nerespectarea prevederilor art.87 lit.e) și art.89 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere inexistența unui proces de monitorizare a creditelor acordate cu derogare de la Strategia privind administrarea riscurilor semnificative, aprobarea unor credite de valori mari fără să se ţină cont de opinia de risc nefavorabilă, respectiv aprobarea de facilități de credit fără o analiză corespunzătoare a capacității de rambursare a debitorilor, ceea ce nu asigură un mediu corespunzător și controlat în mod adecvat pentru riscul de credit;

Continuare »»

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.73/18.07.2019 Bank Leumi România S.A. Amendă în sumă de 50.000 lei
 • nerespectarea prevederilor art.30 alin.(5) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere lipsa în cadrul intern de reglementare a dispozițiilor referitoare la conținutul, frecvența și formatul de raportare cu privire la activitatea de recuperare a creanțelor prin procedura executării silite;
 • nerespectarea prevederilor art.29 alin.(2) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a faptului că nu s-au dispus măsurile necesare recuperării sumelor datorate băncii de către un debitor;

Continuare »»

Ordinul Prim – viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.65/03.07.2019 Banca Comercială Feroviara S.A. Avertisment scris
 • Deficienţe de natura celor prevăzute la art.228 alin.(1) lit.d) și q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, constând în:
  • nerespectarea cerințelor de prudențialitate prevăzute la art.101 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 raportat la art.24 din ordonanţa menționată și la art.4 alin.(1) lit.a) și d), art.6 alin.(1) și (2), art.33, art.34, art.35 alin.(4) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere lipsa, la nivelul băncii, a unui cadru de administrare solid şi cuprinzător aferent controlului intern, care să acopere instituţia de credit în ansamblul ei (inclusiv în ceea ce priveşte activităţile tuturor unităţilor operaţionale, ale funcţiilor-suport şi de control), Banca Comercială Feroviara S.A. neavând implementate controale interne corespunzătoare și personal suficient aferent funcţiilor de control;
  • neîndeplinirea măsurii de la art.1 pct.i) din Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.7/04.02.2019.
  Ordinul Prim – viceguvernatorului BNR nr. 52/03.06.2019 BCR Banca pentru Locuințe S.A Avertisment scris
  • Nerespectarea de către BCR Banca pentru Locuințe S.A. a prevederilor art.4 din Norma Băncii Naționale a României nr.5/2003 privind condițiile specifice de funcționare a caselor de economii pentru domeniul locativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv depășirea limitei de 70% din valoarea aferentă finanţărilor în baza contractelor de economisire-creditare şi a finanţărilor anticipate şi intermediare, prevăzută pentru creditele, altele decât cele acordate în baza contractelor de economisire-creditare.
  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.23/19.03.2019 Credit Europe Bank (România) S.A. Avertisment scris
  • nerespectarea prevederilor art.22 alin.2 lit.a), lit.e) şi lit.f) şi art.23 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, întrucât, în perioada 02 martie – 01 septembrie 2018, Comitetul de Audit şi Comitetul de Administrare a Riscurilor nu au desfăşurat activitate, neexercitând astfel responsabilitățile alocate acestora, prevăzute la art.22 alin.2 lit.a), lit.e) şi lit.f) şi art.23 alin.2 din regulamentul menționat;
  • nerespectarea prevederilor art.171 alin.1 lit.a) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât, deși a fost acordat bonus de performanță pentru activitatea din anul 2017, nu a fost definită o corelaţie între performanţă şi bonus, la nivel individual, prin care să se diferenţieze persoanele care pot beneficia de remuneraţie variabilă și nu a fost prezentat modul în care s-a stabilit valoarea remuneraţiei variabile acordate fiecărei persoane;

  Continuare »»

  ↑ sus

  2018

  Ordinul Persoana fizică/ instituția de credit căreia i se aplică sancțiunea Sancțiunea aplicată Tipul și natura încălcării săvârșite
  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 102/28.11.2018 Banca Comercială Feroviara S.A. Avertisment scris
  • Deficienţe de natura celor prevăzute la art.228 alin.(1) lit. p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, constând în nerespectări ale prevederilor art.101 şi ale art.1261 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/04.07.2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.288 şi art.296 alin.(1) şi alin.(3) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.1 alin.(2) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic.
  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 95/01.11.2018 Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP Avertisment scris
  • exercitarea necorespunzătoare a activității de control intern, precum și nefuncționarea adecvată a mecanismelor de control intern, fapt ce a condus la raportarea eronată de către instituția de credit a situaţiilor financiare FINREP (respectiv FIN 18), ceea ce reprezintă organizarea și desfășurarea în mod neadecvat a unor activități operative de control intern, neasigurându-se astfel îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor ce-i revin, de către organul de conducere, fiind încălcate prevederile art.11 alin.1 și alin.2 lit.a) coroborate cu cele ale art.34 alin.1, alin.2 și alin.4 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată, prin aceasta nu au fost respectate prevederile de la pct.4 din cadrul cap.IV - Verificarea şi raportarea situaţiilor financiare FINREP din Procedura CREDITCOOP privind întocmirea şi raportarea situaţiilor financiare FINREP/februarie 2018.
  • instituția de credit nu a luat măsuri corespunzătoare, în vederea retransmiterii raportării corecte, în maxim 5 zile de la termenul limită stabilit de cadrul legal, fapt ce denotă insuficiențe la nivelul activității de control intern a raportărilor efectuate către Banca Națională a României. Astfel, deficiențele consemnate în Raportul de supraveghere reprezintă nerespectări ale prevederilor art.101 alin.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006, cu modificările și completările ulterioare.
  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 86/27.09.2018 Patria Bank S.A. Avertisment scris
  • controalele implementate de instituția de credit nu au fost adecvate, conducând la întocmirea necorespunzătoare a unei raportări aferente lunii martie 2018, atât la nivel individual, cât și la nivel consolidat, nefiind asigurate cerințele art.61 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare;
  • procesul de întocmire, controalele implementate, precum şi fluxul aferent întocmirii unei raportări nu au fost formalizate în cadrul unor reglementări interne, nefiind asigurată respectarea prevederilor art.5 alin.1 și 2 coroborate cu art.31 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare;

  Continuare »»

  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 67/20.07.2018 Patria Bank S.A. Avertisment scris
  • nefuncționarea corespunzătoare a sistemul informatic, în ceea ce privește păstrarea valorii aferente perioadei precedente pentru nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii pe lei, ceea ce nu asigură respectarea prevederilor art.61 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare;
  • neactualizarea Procedurii nr.37 privind regimul rezervelor minime obligatorii v1.R0 nefiind respectate prevederile art.5 alin.1 și alin.2, coroborate cu art.31 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare;

  Continuare »»

  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 25/24.04.2018 BRD - Groupe Societe Generale S.A. Avertisment scris
  • Nerespectarea unei măsuri dispuse de Banca Națională a României prin Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.97/27.12.2017

  ↑ sus

  2017

  Ordinul Persoana fizică/ instituția de credit căreia i se aplică sancțiunea Sancțiunea aplicată Tipul și natura încălcării săvârșite
  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 76/17.11.2017 Persoana fizică din cadrul Libra Internet Bank S.A. Avertisment scris
  • încălcarea dispoziţiilor prevederilor art.169 alin.1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, întrucât organul de conducere în funcţia sa de supraveghere, nu s-a asigurat că politicile şi practicile de remunerare a personalului instituţiei de credit corespund culturii instituţiei, obiectivelor şi strategiei pe termen lung, precum şi mediului de control al acesteia, având în vedere că în urma evaluării efectuate, au fost identificate componente ale sistemului de bonusare care favorizează expunerea băncii la riscuri semnificative (bonusuri acordate pe baza unor indicatori prestabiliți care vizează doar aspecte cantitative referitoare la volume de vânzări, fără a se lua în considerare și elemente de risc, respectiv bonusuri acordate personalului din cadrul unităţilor teritoriale care sunt condiţionate de viteza cu care sunt efectuate anumite operaţiuni precum depunerile şi retragerile de numerar și “viteza în creditare”);
  • încălcarea dispoziţiilor art.5 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere neadaptarea cadrului de desfăşurare a activităţii în funcţie de natura activităţilor desfăşurate, la nivelul instituţiei de credit existând o pondere semnificativă a procedurilor nerevizuite în raport cu planul anual de revizuire al băncii;

  Continuare »»

  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 10/27.02.2017 Persoana fizică din cadrul Băncii Comerciale Feroviara S.A. Avertisment scris

  Neîndeplinirea de către Banca Comercială Feroviara S.A. a unora din măsurile dispuse prin Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.29/13.06.2016 referitoare la riscul de credit şi riscul de credit al contrapartidei, riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier, riscul de lichiditate şi de finanţare, precum şi la procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri.

  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 9/27.02.2017 Persoana fizică din cadrul Băncii Comerciale Feroviara S.A. Avertisment scris

  Neîndeplinirea de către Banca Comercială Feroviara S.A. a unora din măsurile dispuse prin Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.29/13.06.2016 referitoare la riscul de credit şi riscul de credit al contrapartidei, riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier, riscul de lichiditate şi de finanţare, precum şi la procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri.

  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 8/27.02.2017 Persoana fizică din cadrul Băncii Comerciale Feroviara S.A. Avertisment scris

  Neîndeplinirea obligațiilor ce au fost impuse conform art.2 din Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.29/13.06.2016, în ceea ce privește asumarea ca responsabilitate deplină/finală a organului de conducere, potrivit cerințelor și principiilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu completările ulterioare, a întregului proces de aducere la îndeplinire a măsurilor stabilite la art.1 din ordinul menționat, având în vedere nerespectarea de către Banca Comercială Feroviara S.A. a unora din măsurile dispuse prin Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.29/13.06.2016 referitoare la riscul de credit şi riscul de credit al contrapartidei, riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier, riscul de lichiditate şi de finanţare, precum şi la procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri.

  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 7/27.02.2017 Persoana fizică din cadrul Băncii Comerciale Feroviara S.A. Avertisment scris

  Neîndeplinirea obligațiilor ce au fost impuse conform art.2 din Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.29/13.06.2016, în ceea ce privește asumarea ca responsabilitate deplină/finală a organului de conducere, potrivit cerințelor și principiilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu completările ulterioare, a întregului proces de aducere la îndeplinire a măsurilor stabilite la art.1 din ordinul menționat, având în vedere nerespectarea de către Banca Comercială Feroviara S.A. a unora din măsurile dispuse prin Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.29/13.06.2016 referitoare la riscul de credit şi riscul de credit al contrapartidei, riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier, riscul de lichiditate şi de finanţare, precum şi la procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri.

  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 6/27.02.2017 Persoana fizică din cadrul Băncii Comerciale Feroviara S.A. Avertisment scris

  Neîndeplinirea obligațiilor ce au fost impuse conform art.2 din Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.29/13.06.2016, în ceea ce privește asumarea ca responsabilitate deplină/finală a organului de conducere, potrivit cerințelor și principiilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu completările ulterioare, a întregului proces de aducere la îndeplinire a măsurilor stabilite la art.1 din ordinul menționat, având în vedere nerespectarea de către Banca Comercială Feroviara S.A. a unora din măsurile dispuse prin Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.29/13.06.2016 referitoare la riscul de credit şi riscul de credit al contrapartidei, riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier, riscul de lichiditate şi de finanţare, precum şi la procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri.

  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 77/17.11.2017 Persoana fizică din cadrul Libra Internet Bank S.A. Avertisment scris
  • încălcarea dispoziţiilor prevederilor art.169 alin.1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, întrucât organul de conducere în funcţia sa de supraveghere, nu s-a asigurat că politicile şi practicile de remunerare a personalului instituţiei de credit corespund culturii instituţiei, obiectivelor şi strategiei pe termen lung, precum şi mediului de control al acesteia, având în vedere că în urma evaluării efectuate, au fost identificate componente ale sistemului de bonusare care favorizează expunerea băncii la riscuri semnificative (bonusuri acordate pe baza unor indicatori prestabiliți care vizează doar aspecte cantitative referitoare la volume de vânzări, fără a se lua în considerare și elemente de risc, respectiv bonusuri acordate personalului din cadrul unităţilor teritoriale care sunt condiţionate de viteza cu care sunt efectuate anumite operaţiuni precum depunerile şi retragerile de numerar și “viteza în creditare”);
  • încălcarea dispoziţiilor art.5 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere neadaptarea cadrului de desfăşurare a activităţii în funcţie de natura activităţilor desfăşurate, la nivelul instituţiei de credit existând o pondere semnificativă a procedurilor nerevizuite în raport cu planul anual de revizuire al băncii;

  Continuare »»

  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.79/17.11.2017 Persoană fizică din cadrul Băncii Libra Internet Bank S.A. Avertisment scris
  • încălcarea dispoziţiilor prevederilor art.169 alin.1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, întrucât organul de conducere în funcţia sa de supraveghere, nu s-a asigurat că politicile şi practicile de remunerare a personalului instituţiei de credit corespund culturii instituţiei, obiectivelor şi strategiei pe termen lung, precum şi mediului de control al acesteia, având în vedere că în urma evaluării efectuate, au fost identificate componente ale sistemului de bonusare care favorizează expunerea băncii la riscuri semnificative (bonusuri acordate pe baza unor indicatori prestabiliți care vizează doar aspecte cantitative referitoare la volume de vânzări, fără a se lua în considerare și elemente de risc, respectiv bonusuri acordate personalului din cadrul unităţilor teritoriale care sunt condiţionate de viteza cu care sunt efectuate anumite operaţiuni precum depunerile şi retragerile de numerar și “viteza în creditare”);
  • încălcarea dispoziţiilor art.5 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere neadaptarea cadrului de desfăşurare a activităţii în funcţie de natura activităţilor desfăşurate, la nivelul instituţiei de credit existând o pondere semnificativă a procedurilor nerevizuite în raport cu planul anual de revizuire al băncii;

  Continuare »»

  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.78/17.11.2017 Persoană fizică din cadrul Băncii Libra Internet Bank S.A. Avertisment scris
  • încălcarea dispoziţiilor prevederilor art.169 alin.1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, întrucât organul de conducere în funcţia sa de supraveghere, nu s-a asigurat că politicile şi practicile de remunerare a personalului instituţiei de credit corespund culturii instituţiei, obiectivelor şi strategiei pe termen lung, precum şi mediului de control al acesteia, având în vedere că în urma evaluării efectuate, au fost identificate componente ale sistemului de bonusare care favorizează expunerea băncii la riscuri semnificative (bonusuri acordate pe baza unor indicatori prestabiliți care vizează doar aspecte cantitative referitoare la volume de vânzări, fără a se lua în considerare și elemente de risc, respectiv bonusuri acordate personalului din cadrul unităţilor teritoriale care sunt condiţionate de viteza cu care sunt efectuate anumite operaţiuni precum depunerile şi retragerile de numerar și “viteza în creditare”);
  • încălcarea dispoziţiilor art.5 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere neadaptarea cadrului de desfăşurare a activităţii în funcţie de natura activităţilor desfăşurate, la nivelul instituţiei de credit existând o pondere semnificativă a procedurilor nerevizuite în raport cu planul anual de revizuire al băncii;

  Continuare »»

  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.75/17.11.2017 Persoană fizică din cadrul Băncii Libra Internet Bank S.A. Avertisment scris
  • încălcarea dispoziţiilor prevederilor art.169 alin.1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, întrucât organul de conducere în funcţia sa de supraveghere, nu s-a asigurat că politicile şi practicile de remunerare a personalului instituţiei de credit corespund culturii instituţiei, obiectivelor şi strategiei pe termen lung, precum şi mediului de control al acesteia, având în vedere că în urma evaluării efectuate, au fost identificate componente ale sistemului de bonusare care favorizează expunerea băncii la riscuri semnificative (bonusuri acordate pe baza unor indicatori prestabiliți care vizează doar aspecte cantitative referitoare la volume de vânzări, fără a se lua în considerare și elemente de risc, respectiv bonusuri acordate personalului din cadrul unităţilor teritoriale care sunt condiţionate de viteza cu care sunt efectuate anumite operaţiuni precum depunerile şi retragerile de numerar și “viteza în creditare”);
  • încălcarea dispoziţiilor art.5 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere neadaptarea cadrului de desfăşurare a activităţii în funcţie de natura activităţilor desfăşurate, la nivelul instituţiei de credit existând o pondere semnificativă a procedurilor nerevizuite în raport cu planul anual de revizuire al băncii;

  Continuare »»

  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.74/17.11.2017 Persoană fizică din cadrul Băncii Libra Internet Bank S.A. Avertisment scris
  • încălcarea dispoziţiilor prevederilor art.169 alin.1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, întrucât organul de conducere în funcţia sa de supraveghere, nu s-a asigurat că politicile şi practicile de remunerare a personalului instituţiei de credit corespund culturii instituţiei, obiectivelor şi strategiei pe termen lung, precum şi mediului de control al acesteia, având în vedere că în urma evaluării efectuate, au fost identificate componente ale sistemului de bonusare care favorizează expunerea băncii la riscuri semnificative (bonusuri acordate pe baza unor indicatori prestabiliți care vizează doar aspecte cantitative referitoare la volume de vânzări, fără a se lua în considerare și elemente de risc, respectiv bonusuri acordate personalului din cadrul unităţilor teritoriale care sunt condiţionate de viteza cu care sunt efectuate anumite operaţiuni precum depunerile şi retragerile de numerar și “viteza în creditare”);
  • încălcarea dispoziţiilor art.5 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere neadaptarea cadrului de desfăşurare a activităţii în funcţie de natura activităţilor desfăşurate, la nivelul instituţiei de credit existând o pondere semnificativă a procedurilor nerevizuite în raport cu planul anual de revizuire al băncii;

  Continuare »»

  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.73/17.11.2017 Persoană fizică din cadrul Băncii Libra Internet Bank S.A. Avertisment scris
  • încălcarea dispoziţiilor art.169 alin.1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, întrucât organul de conducere în funcţia sa de supraveghere, nu s-a asigurat că politicile şi practicile de remunerare a personalului instituţiei de credit corespund culturii instituţiei, obiectivelor şi strategiei pe termen lung, precum şi mediului de control al acesteia, având în vedere că în urma evaluării efectuate, au fost identificate componente ale sistemului de bonusare care favorizează expunerea băncii la riscuri semnificative (bonusuri acordate pe baza unor indicatori prestabiliți care vizează doar aspecte cantitative referitoare la volume de vânzări, fără a se lua în considerare și elemente de risc, respectiv bonusuri acordate personalului din cadrul unităților teritoriale care sunt condiționate de viteza cu care sunt efectuate anumite operațiuni, precum depunerile și retragerile de numerar și “viteza de creditare”);
  • încălcarea dispoziţiilor art.5 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere neadaptarea cadrului de desfăşurare a activităţii în funcţie de natura activităţilor desfăşurate, la nivelul instituţiei de credit existând o pondere semnificativă a procedurilor nerevizuite în raport cu planul anual de revizuire al băncii;

  Continuare »»

  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.51/06.09.2017 Garanti Bank S.A. Avertisment scris
  • Nerespectarea de către Garanti Bank S.A. a prevederilor din Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.33/14.06.2016 privind dispunerea unor măsuri Garanti Bank S.A., prin nerealizarea Planului de măsuri, respectiv neimplementarea unui model de clasificare în funcție de tipul de produs/clientelă, ca parte a procesului de selecție, evaluare, monitorizare a riscului de credit.
  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.47/16.08.2017 ProCredit Bank S.A. Avertisment scris
  • încălcări ale art.101 din O.U.G. nr.99/2006 coroborat cu cele ale art.3 alin.(1) lit.a) și art.5 alin.(1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.6/2008 privind începerea activității și modificările în situația instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe, cu modificările și completările ulterioare, raportat la cerințele art.18 alin.(1) lit.r) din O.U.G. nr.99/2006, având în vedere efectuarea de către ProCredit Bank S.A. România de servicii pentru ProCredit Bank A.G. Germania, fără a fi autorizată să desfășoare astfel de operațiuni, conform obiectului de activitate aprobat de Banca Națională a României.
  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.43/02.08.2017 Credit Europe Bank (România) S.A. Amendă în sumă de 20.000 lei
  • lipsa unei politici privind selectarea, monitorizarea şi planificarea succedării membrilor Consiliului de administrație, aspect care nu asigură respectarea prevederilor art.15 alin.4 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare;
  • lipsa unei politici de promovare a diversității în cadrul organului de conducere, aspect care nu asigură respectarea prevederilor art.19 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare;

  Continuare »»

  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.42/01.08.2017 Patria Bank S.A. Avertisment scris
  • nerespectarea măsurii dispusă la art.1 lit.o) din Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.91 din 03.10.2016 privind deţinerea permanentă a unui nivel de fonduri proprii adecvat profilului de risc al băncii, astfel încât să se asigure menţinerea ratei fondurilor proprii totale la minim 15,14%, a ratei fondurilor proprii de nivel 1 la minim 11,35% și a ratei fondurilor proprii de nivel 1 de bază la minim 8,48%;
  • nedefinirea, în perioada 31.08.2015 – 31.08.2016, a unor mecanisme de control adecvate care să asigure raportarea pe o bază continuă a riscului de conformitate identificat de alte structuri organizatorice, nestabilirea unei metodologii pentru elaborarea planului de testare a conformităţii şi nedefinirea unor controale corespunzătoare pentru identificarea situaţiilor de conflict de interese generat de alte activităţi în care poate fi implicat personalul instituţiei de credit, ceea ce a condus la nerespectarea prevederilor art.49 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare;

  Continuare »»

  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.21/07.06.2017 Bancpost S.A. Amenda in suma de 25.000 lei
  • încălcarea prevederilor art.101 alin.2 și art.1172 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a implementării unui proces defectuos de rambursare automată a ratelor de credit, prin efectuarea unor tranzacții prin care au fost percepute penalităţi care au condus la înregistrarea de venituri necuvenite, decurgând din operațiunile de creditare cu clienții, fără ca acestea să fie stipulate în contract;
  • încălcarea prevederilor art.11 alin.2 lit.a) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit cu modificările şi completările ulterioare, prin neexercitarea în mod adecvat a responsabilităţilor definite la art.84 alin.1 și la art.153 din regulamentul menţionat, prin aprobarea de către Comitetul de Reglementări Interne a unor norme care erau de competența organului de conducere, întrucât în cadrul acestora erau reglementate activităţi care generează risc semnificativ pentru bancă (Norma privind identificarea expunerilor neperformante și clasificarea expunerilor restructurate rezultate în urma operațiunilor de înlocuire/19.01.2016, modificată în 05.04.2016; Norma de creditare Persoane fizice/05.02.2016; Procedura de aprobare și acordare credite ipotecare/imobiliare și de consum/21.04.2016; Normă privind indicatorii cheie de risc operațional/16.06.2016, Procedura de raportare a evenimentelor de risc operațional/V5).

  Continuare »»

  ↑ sus

  2016

  Ordinul Persoana fizică/ instituția de credit căreia i se aplică sancțiunea Sancțiunea aplicată Tipul și natura încălcării săvârșite
  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.101/03.10.2016 Persoană fizică din cadrul Bancii Comerciale Carpatica S.A Amenda in suma de 25.000 lei
  • exercitarea necorespunzătoare a responsabilităţilor definite la pct.3.1 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei de credit, referitoare la coordonarea activităţilor de elaborare şi actualizare de politici, norme, proceduri şi instrucţiuni interne privind activitatea structurilor din subordine, ceea ce a condus la încălcarea art.26 alin.2 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere lipsa din cadrul Politicii privind conflictele de interese a unor prevederi referitoare la relaţiile, serviciile, activităţiile sau tranzacţiile în care pot apărea conflicte de interese şi modul de gestionare a acestora;
  • încălcarea art.26 alin.1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu completările şi modificările ulterioare, având în vedere că Directoratul, prin Hotărârea nr.605 din data 29.07.2015, a amânat implementarea măsurilor de remediere propuse de Direcția Conformitate referitoare la situaţiile potenţiale de conflict de interese în care se aflau angajaţi în relaţii de rudenie;

  Continuare »»

  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.100/03.10.2016 Persoană fizică din cadrul Bancii Comerciale Carpatica S.A Amenda in suma de 25.000 lei
  • exercitarea necorespunzătoare a responsabilităţilor definite la pct.3.1 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei de credit, referitoare la coordonarea activităţilor de elaborare şi actualizare de politici, norme, proceduri şi instrucţiuni interne privind activitatea structurilor din subordine, ceea ce a condus la încălcarea art.26 alin.2 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere lipsa din cadrul Politicii privind conflictele de interese a unor prevederi referitoare la relaţiile, serviciile, activităţiile sau tranzacţiile în care pot apărea conflicte de interese şi modul de gestionare a acestora;
  • exercitarea necorespunzătoare a responsabilităţilor definite la art.6 alin.1 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce a condus la încălcarea art.6 alin.3 din regulamentul menţionat, întrucât nu a supravegheat corespunzător activitatea directoratului, având în vedere menținerea, prin decizia Directoratului din data de 29.05.2015, a postului de director al Direcţiei Conformitate, ulterior desfiinţării acestuia, până în data de 30.10.2015, concomitent cu postul nou înfințat de director al Direcţiei Conformitate şi Securitate Bancară, care au fost ocupate de două persoane diferite;

  Continuare »»

  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.92/03.10.2016 Persoană fizică din cadrul Bancii Comerciale Carpatica S.A Amenda in suma de 25.000 lei
  • încălcarea prevederilor art.24 alin.2 lit.b) și c) coroborat cu art.21 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că nu s-a efectuat evaluarea cunoștințelor, competențelor și experienței fiecărui membru al organului de conducere și al organului de conducere în ansamblul său, respectiv a structurii, mărimii și componenței organului de conducere (având în vedere atribuțiile definite în sarcina Consiliului de Supraveghere la pct.5 lit.j și k din Anexa 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Supraveghere, ediția mai 2015 R0);
  • încălcarea art.8 alin.1 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de preşedinte al Consiliului de Supraveghere, având în vedere aprobarea, în şedinţa din data de 11.10.2013, în baza unei documentații în care nu se regăsea fundamentarea propunerii, unor modificări la nivelul structurii organizatorice, care nu au fost în concordanţă cu obiectivele din strategia de afaceri pentru perioada 2013 – 2017, respectiv înfiinţarea unui departament specializat pe relaţii comerciale cu clientela corporate, în condiţiile în care această categorie de clientelă nu s-a regăsit în clientela ţintă a băncii;

  Continuare »»

  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.93/03.10.2016 Persoană fizică din cadrul Bancii Comerciale Carpatica S.A Amenda in suma de 25.000 lei
  • încălcarea prevederilor art.24 alin.2 lit.b) și c) coroborat cu art.21 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că nu s-a efectuat o evaluare a cunoștințelor, competențelor și experienței fiecărui membru al organului de conducere și al organului de conducere în ansamblul său, respectiv a structurii, mărimii și componenței organului de conducere (având în vedere atribuțiile definite în sarcina Consiliului de Supraveghere la pct.5 lit.j și k din Anexa 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Supraveghere, ediția mai 2015 R0);
  • încălcarea prevederilor art.23 alin.2 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de membru al Comitetului de Administrare a Riscurilor, având în vedere nerealizarea atribuţiei acestui comitet, de consiliere a organului de conducere cu privire la strategia globală de administrare a riscurilor şi de asistare a organului de conducere în supravegherea implementării strategiei respective, întrucât nu a formulat recomandări pe linia îmbunătăţirii cadrului de administrare a riscurilor deşi, potrivit informaţiilor din rapoartele lunare privind administrarea riscurilor, prezentate de către Direcţia Risc pe parcursul anului 2014, profilul general de risc s-a situat la un nivel mediu ridicat în mai multe luni;

  Continuare »»

  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.105/03.10.2016 Persoană fizică din cadrul Bancii Comerciale Carpatica S.A Amenda in suma de 20.000 lei
  • exercitarea necorespunzătoare a responsabilităţilor definite la pct.C2-1, alin.3 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei de credit, ceea ce a condus la: încălcarea art.87 lit.b) din regulamentul menţionat, prin deținerea unor procese deficitare pe linia gestionării activelor neperformante, care au condus la înregistrarea unor expuneri neperformante de valori mari care, înregistrau un serviciu al datoriei semnificativ, mai mare de 90 de zile, și care nu au făcut obiectul unor proceduri de executare silită: … SRL (231 zile), … SA (334 zile), … SRL (213 zile), … SA (334 zile);
  • încălcarea art.86 lit.b) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere constituirea unui nivel insuficient de ajustări pentru depreciere pentru expunerile neperformante înregistrate față de un număr de 97 de debitori, totalizând 186,35 mil. lei, rata de acoperire cu ajustări pentru depreciere fiind sub 50%;

  Continuare »»

  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.102/03.10.2016 Persoană fizică din cadrul Bancii Comerciale Carpatica S.A Amenda in suma de 20.000 lei
  • exercitarea necorespunzătoare a responsabilităţilor definite la pct.3.1 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei de credit, referitoare la coordonarea activităţilor de elaborare şi actualizare de politici, norme, proceduri şi instrucţiuni interne privind activitatea structurilor din subordine, ceea ce a condus la încălcarea art.26 alin.2 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere lipsa din cadrul Politicii privind conflictele de interese a unor prevederi referitoare la relaţiile, serviciile, activităţiile sau tranzacţiile în care pot apărea conflicte de interese şi modul de gestionare a acestora;
  • încălcarea art.26 alin.1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu completările şi modificările ulterioare, având în vedere că Directoratul, prin Hotărârea nr.605 din data 29.07.2015, a amânat implementarea măsurilor de remediere propuse de Direcția Conformitate cu privire la situaţiile de conflict de interese în care se aflau angajaţi în relaţii de rudenie;

  Continuare »»

  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.95/03.10.2016 Persoană fizică din cadrul Bancii Comerciale Carpatica S.A Amenda in suma de 30.000 lei
  • încălcarea prevederilor art.24 alin.2 lit.b) și c) coroborat cu art.21 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că nu s-a efectuat o evaluare a cunoștințelor, competențelor și experienței fiecărui membru al organului de conducere și al organului de conducere în ansamblul său, respectiv a structurii, mărimii și componenței organului de conducere (având în vedere atribuțiile definite în sarcina Consiliului de Supraveghere la pct.5 lit.j și k din Anexa 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Supraveghere, ediția mai 2015 R0);
  • încălcarea prevederilor art.11 alin.1 şi alin.2 lit.d) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, întrucât nu a supravegheat în mod eficient activitatea Directoratului, în situația neîndeplinirii sau îndeplinirii cu întârziere de către acesta a recomandărilor formulate de Consiliul de Supraveghere;

  Continuare »»

  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.132/02.12.2016 Persoană fizică din cadrul Libra Internet Bank S.A. Avertisment scris
  • încălcarea prevederilor art.13 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere existenţa unor reglementări interne neactualizate în termenul prevăzut de procedura internă Ghidul reglementărilor interne;
  • încălcarea prevederilor art.22 alin.2 lit.f) coroborat cu art.11 alin.1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, întrucât în cazurile de depăşire a termenelor stabilite pentru implementarea recomandărilor de audit intern nu au fost efectuate analize ale cauzelor care au condus la depășirea termenelor inițiale;

  Continuare »»

  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.133/02.12.2016 Persoană fizică din cadrul Libra Internet Bank S.A. Avertisment scris
  • încălcarea prevederilor art.12 alin.4 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, întrucât Politica privind recrutarea, selecția, evaluarea și remunerarea membrilor organului de conducere și a personalului identificat în Libra Internet Bank, aprobată în ședința Consiliului de administrație din data de 31.12.2015, nu prevede obligativitatea evaluării adecvării persoanelor care dețin funcții-cheie înainte ca acestea să fie numite sau a reevaluării adecvării lor;
  • încălcarea prevederilor art.13 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere existenţa unor reglementări interne neactualizate în termenul prevăzut de procedura internă Ghidul reglementărilor interne;

  Continuare »»

  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.134/02.12.2016 Persoană fizică din cadrul Libra Internet Bank S.A. Avertisment scris
  • încălcarea prevederilor art.12 alin.4 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, întrucât Politica privind recrutarea, selecția, evaluarea și remunerarea membrilor organului de conducere și a personalului identificat în Libra Internet Bank, aprobată în ședința Consiliului de administrație din data de 31.12.2015, nu prevede obligativitatea evaluării adecvării persoanelor care dețin funcții-cheie înainte ca acestea să fie numite sau a reevaluării adecvării lor;
  • încălcarea prevederilor art.13 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere existenţa unor reglementări interne neactualizate în termenul prevăzut de procedura internă Ghidul reglementărilor interne;

  Continuare »»

  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.135/02.12.2016 Persoană fizică din cadrul Libra Internet Bank S.A. Avertisment scris
  • încălcarea prevederilor art.12 alin.4 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, întrucât Politica privind recrutarea, selecția, evaluarea și remunerarea membrilor organului de conducere și a personalului identificat în Libra Internet Bank, aprobată în ședința Consiliului de administrație din data de 31.12.2015, nu prevede obligativitatea evaluării adecvării persoanelor care dețin funcții-cheie înainte ca acestea să fie numite sau a reevaluării adecvării lor;
  • încălcarea prevederilor art.13 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere existenţa unor reglementări interne neactualizate în termenul prevăzut de procedura internă Ghidul reglementărilor interne;

  Continuare »»

  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.136/02.12.2016 Persoană fizică din cadrul Libra Internet Bank S.A. Avertisment scris
  • încălcarea prevederilor art.12 alin.4 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, întrucât Politica privind recrutarea, selecția, evaluarea și remunerarea membrilor organului de conducere și a personalului identificat în Libra Internet Bank, aprobată în ședința Consiliului de administrație din data de 31.12.2015, nu prevede obligativitatea evaluării adecvării persoanelor care dețin funcții-cheie înainte ca acestea să fie numite sau a reevaluării adecvării lor;
  • încălcarea prevederilor art.13 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere existenţa unor reglementări interne neactualizate în termenul prevăzut de procedura internă Ghidul reglementărilor interne;

  Continuare »»

  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.137/02.12.2016 Persoană fizică din cadrul Libra Internet Bank S.A. Avertisment scris
  • încălcarea prevederilor art.12 alin.4 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, întrucât Politica privind recrutarea, selecția, evaluarea și remunerarea membrilor organului de conducere și a personalului identificat în Libra Internet Bank, aprobată în ședința Consiliului de administrație din data de 31.12.2015, nu prevede obligativitatea evaluării adecvării persoanelor care dețin funcții-cheie înainte ca acestea să fie numite sau a reevaluării adecvării lor;
  • încălcarea prevederilor art.13 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere existenţa unor reglementări interne neactualizate în termenul prevăzut de procedura internă Ghidul reglementărilor interne;

  Continuare »»

  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.138/02.12.2016 Persoană fizică din cadrul Libra Internet Bank S.A. Avertisment scris
  • încălcarea prevederilor art.12 alin.4 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, întrucât Politica privind recrutarea, selecția, evaluarea și remunerarea membrilor organului de conducere și a personalului identificat în Libra Internet Bank, aprobată în ședința Consiliului de administrație din data de 31.12.2015, nu prevede obligativitatea evaluării adecvării persoanelor care dețin funcții-cheie înainte ca acestea să fie numite sau a reevaluării adecvării lor;
  • încălcarea prevederilor art.13 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere existenţa unor reglementări interne neactualizate în termenul prevăzut de procedura internă Ghidul reglementărilor interne;

  Continuare »»

  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.139/02.12.2016 Persoană fizică din cadrul Libra Internet Bank S.A. Avertisment scris
  • încălcarea prevederilor art.12 alin.4 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, întrucât Politica privind recrutarea, selecția, evaluarea și remunerarea membrilor organului de conducere și a personalului identificat în Libra Internet Bank, aprobată în ședința Consiliului de administrație din data de 31.12.2015, nu prevede obligativitatea evaluării adecvării persoanelor care dețin funcții-cheie înainte ca acestea să fie numite sau a reevaluării adecvării lor;
  • încălcarea prevederilor art.13 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere existenţa unor reglementări interne neactualizate în termenul prevăzut de procedura internă Ghidul reglementărilor interne;

  Continuare »»

  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.129/14.11.2016 Persoană fizică din cadrul Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP S.A. Avertisment scris
  • având în vedere lipsa formalizării, la nivelul cadrului de reglementare internă a tuturor cerinţelor de raportare a operaţiunilor suspecte, în sensul că nu au fost reglementate aspecte referitoare la obligaţia de raportare către Banca Naţională a României a operaţiunilor suspecte care, din cauza nivelului lor de semnificaţie, pot afecta siguranţa, soliditatea şi reputaţia instituţiei de credit, nefiind astfel respectate prevederile art.160 alin.1 şi alin.2 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare.
  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.97/03.10.2016 Persoană fizică din cadrul Băncii Comerciale Carpatica S.A. Amendă în sumă de 30.000 lei
  • exercitarea necorespunzătoare a responsabilităţilor definite la art.6 alin.1 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce a condus la încălcarea art.6 alin.3 din regulamentul menţionat, întrucât nu a supravegheat corespunzător activitatea directoratului, având în vedere menținerea, prin decizia Directoratului din data de 29.05.2015, a postului de director al Direcţiei Conformitate, ulterior desfiinţării acestuia, până în data de 30.10.2015, concomitent cu postul nou înfințat de director al Direcţiei Conformitate şi Securitate Bancară, care au fost ocupate de două persoane diferite;
  • exercitarea necorespunzătoare a responsabilităţilor definite la pct.3.1 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei de credit, referitoare la coordonarea activităţilor de elaborare şi actualizare de politici, norme, proceduri şi instrucţiuni interne privind activitatea structurilor din subordine, ceea ce a condus la încălcarea art.26 alin.2 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere lipsa din cadrul Politicii privind conflictele de interese a unor prevederi, referitoare la relaţiile, serviciile, activităţile sau tranzacţiile în care pot apărea conflicte de interese şi modul de gestionare a acestora;

  Continuare »»

  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.98/03.10.2016 Persoană fizică din cadrul Băncii Comerciale Carpatica S.A. Amendă în sumă de 15.000 lei
  • exercitarea necorespunzătoare a responsabilităţilor definite la pct.3.1 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei de credit, referitoare la coordonarea activităţilor de elaborare şi actualizare de politici, norme, proceduri şi instrucţiuni interne privind activitatea structurilor din subordine, ceea ce a condus la încălcarea art.26 alin.1 și alin.2 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere lipsa din cadrul Politicii privind conflictele de interese a unor prevederi referitoare la relaţiile, serviciile, activităţiile sau tranzacţiile în care pot apărea conflicte de interese şi modul de gestionare a acestora;

  Continuare »»

  ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 94/03.10.2016 Persoană fizică din cadrul Bancii Comerciale Carpatica S.A. Amenda in suma de 30.000 lei
  • încălcarea prevederilor art.24 alin.2 lit.b) și c) coroborat cu art.21 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că nu s-a efectuat o evaluare a cunoștințelor, competențelor și experienței fiecărui membru al organului de conducere și al organului de conducere în ansamblul său, respectiv a structurii, mărimii și componenței organului de conducere (având în vedere atribuțiile definite în sarcina Consiliului de Supraveghere la pct.5 lit.j și k din Anexa 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Supraveghere, ediția mai 2015 R0);
  • încălcarea art.8 alin.1 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, având în vedere aprobarea, în şedinţa din data de 11.10.2013, în baza unei documentații în care nu se regăsea fundamentarea propunerii, unor modificări la nivelul structurii organizatorice, care nu au fost în concordanţă cu obiectivele din strategia de afaceri pentru perioada 2013 – 2017, respectiv înfiinţarea unui departament specializat pe relaţii comerciale cu clientela corporate, în condiţiile în care această categorie de clientelă nu s-a regăsit în clientela ţintă a băncii;

  Continuare »»

  ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 96/03.10.2016 Persoană fizică din cadrul Bancii Comerciale Carpatica S.A. Amenda in suma de 25.000 lei
  • încălcarea prevederilor art.24 alin.2 lit.b) și c) coroborat cu art.21 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că nu s-a efectuat o evaluare a cunoștințelor, competențelor și experienței fiecărui membru al organului de conducere și al organului de conducere în ansamblul său, respectiv a structurii, mărimii și componenței organului de conducere (având în vedere atribuțiile definite în sarcina Consiliului de Supraveghere la pct.5 lit.j și k din Anexa 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Supraveghere, ediția mai 2015 R0);
  • încălcarea art.8 alin.1 şi art.14 alin.2 lit. a) şi b) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, având în vedere aprobarea, în şedinţa din data de 11.10.2013, în baza unei documentații în care nu se regăsea fundamentarea propunerii, unor modificări la nivelul structurii organizatorice, care nu au fost în concordanţă cu obiectivele din strategia de afaceri pentru perioada 2013 – 2017, respectiv înfiinţarea unui departament specializat pe relaţii comerciale cu clientela corporate, în condiţiile în care această categorie de clientelă nu s-a regăsit în clientela ţintă a băncii;

  Continuare »»

  ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 99/03.10.2016 Persoană fizică din cadrul Bancii Comerciale Carpatica S.A. Amenda in suma de 20.000 lei
  • exercitarea necorespunzătoare a responsabilităţilor definite la art.6 alin.1 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce a condus la încălcarea art.6 alin.3 din regulamentul menţionat, întrucât nu a supravegheat corespunzător activitatea directoratului, având în vedere menținerea, prin decizia Directoratului din data de 29.05.2015, a postului de director al Direcţiei Conformitate, ulterior desfiinţării acestuia, până în data de 30.10.2015, concomitent cu postul nou înființat de director al Direcţiei Conformitate şi Securitate Bancară, care au fost ocupate de două persoane diferite;
  • exercitarea necorespunzătoare a responsabilităţilor definite la pct.3.1 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei de credit, referitoare la coordonarea activităţilor de elaborare şi actualizare de politici, norme, proceduri şi instrucţiuni interne privind activitatea structurilor din subordine, ceea ce a condus la încălcarea art.26 alin.2 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere lipsa din cadrul Politicii privind conflictele de interese a unor prevederi referitoare la relaţiile, serviciile, activităţiile sau tranzacţiile în care pot apărea conflicte de interese şi modul de gestionare a acestora;

  Continuare »»

  ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 103/03.10.2016 Persoană fizică din cadrul Bancii Comerciale Carpatica S.A. Amenda in suma de 20.000 lei
  • - exercitarea necorespunzătoare a responsabilităţilor definite la pct.C1-1, alin.3 prima liniuţă din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei de credit, ceea ce a condus la:
   • încălcarea art.86 lit.b) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că nu a asigurat un nivel suficient de ajustări pentru depreciere în cazul expunerilor neperformante înregistrate față de un număr de 97 de debitori, totalizând 186,35 mil. lei, rata de acoperire cu ajustări pentru depreciere fiind sub 50%;

   Continuare »»

  • exercitarea necorespunzătoare a responsabilităţilor definite la pct.C1-1, alin.3 liniuţa trei din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei de credit, ceea ce a condus la încălcarea art.34 alin.1 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere implicarea funcțională a Directorului Sistemului de control intern în activitatea de audit intern, prin avizarea rapoartelor de audit intern, ceea ce afectează independența acestei funcții, în condiţiile în care persoana menţionată subordonează şi funcţiile de conformitate şi respectiv de administrare a riscurilor, care sunt evaluate de către auditul intern;
  • exercitarea necorespunzătoare a responsabilităţilor definite la pct.C1-1, alin.3 ultima liniuţă, din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei de credit, ceea ce a condus la încălcarea art.55 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere următoarele:
   • neîndeplinirea cerinţelor standardelor naţionale de audit intern cu privire la resursele umane existente la nivelul activităţii de audit intern, având în vedere lipsa unei persoane care să aibă cunoștințe legate de principalele riscuri și controale IT, cerinţă prevăzută la pct.1210.A3 din Normele de Audit Intern aprobate de Camera Auditorilor Financiari din România. Totodată, nu a fost îndeplinită măsura dispusă la art.1 lit. d) din Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.98/16.12.2013, referitoare la „completarea personalului Direcţiei Audit intern cu personal calificat pe domeniile specifice, pentru asigurarea condiţiilor prevăzute de art.56 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.18/2009, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.31 alin.1 din acelaşi regulament, în termen de 90 de zile lucrătoare de la primirea ordinului de dispunere a măsurilor”;
   • la întocmirea planurilor de audit pentru anii 2014 și 2015 a fost efectuată evaluarea doar a unităților teritoriale, nu și a direcțiilor/departamentelor de la nivelul centralei și a proceselor derulate, nu se regăsește formalizată documentarea scorurilor atribuite fiecărui factor de risc la evaluarea unităților teritoriale, din care să rezulte informațiile care au stat la baza stabilirii acestora, contrar cerinţelor standardului de audit 2010.A1 din Normele de audit intern aprobate de Camera Auditorilor Financiari din România;
   • în cadrul formularului definit pentru a consemna evaluarea preliminară a riscurilor structurilor auditate se are în vedere prezentarea doar a scorurilor atribuite obiectivelor auditabile, fără a fi prezentate elemente precum probabilitatea și impactul riscului identificat, descrierea consecinței, strategia existentă, contrar cerinţelor standardului de audit 2210.A1 din Normele de audit intern aprobate de Camera Auditorilor Financiari din România;
   • programele întocmite pentru misiunile de audit sunt foarte generale și nu cuprind toate componentele definite pentru fiecare etapă, respectiv informații privind datele colectate și prelucrate cu privire la activitatea auditată, evaluarea și ierarhizarea riscurilor, elaborarea procedurilor de audit, testele de verificare elaborate, contrar cerinţelor standardului de audit 2240.A1 din Normele de audit intern aprobate de Camera Auditorilor Financiari din România;
   • în cadrul fișelor de lucru care se regăsesc la dosarele de audit din eșantionul analizat (misiunile de audit intern a procesului de achiziție, gestiune și valorificare a activelor preluate în contul creanțelor, a procesului de recuperare credite, activităților legate de operațiuni de trezorerie pe piața monetară și valutară) nu se regăsesc consemnate, în toate cazurile, testele efectiv realizate, documentele analizate, nu se prezintă în toate situațiile cauzele producerii deficiențelor identificate, riscul pe care îl generează și impactul potențial asupra băncii, contrar cerinţelor standardelor 2110 şi 2300 din Normele de audit intern aprobate de Camera Auditorilor Financiari din România;
  • exercitarea necorespunzătoare a responsabilităţilor definite la pct.C1-1, alin.3 ultima liniuţă, din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei de credit, ceea ce a condus la încălcarea art.170 alin.2 lit.d) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că în cadrul documentelor aferente misiunii de audit care a avut ca obiect implementarea Politicii de remunerare (raport nr.284/31.07.2014) nu se regăseşte o analiză detaliată asupra modului în care au fost acordate remunerațiile sub formă de prime, bonusuri, pe baza unui eșantion de angajați care au beneficiat de astfel de remunerație, pentru a se asigura de acordarea lor în conformitate cu prevederile politicii și a programelor elaborate în baza acesteia, nefiind realizat obiectivul misiunii;
  • exercitarea în mod necorespunzător a responsabilităţilor definite la pct.C1-1, alin.3 prima liniuţă, din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei de credit, ceea ce a condus la încălcarea art.87 şi art.149 alin.1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere nevalidarea în perioada analizată a modelului intern de rating utilizat pentru evaluarea debitorilor persoane juridice, neefectuarea unui exerciţiu de back testing pentru calibrarea şi îmbunătăţirea acurateței acestuia, neasocierii scalei de rating de PD-uri care să reflecte probabilitatea ca un debitor să intre în stare de nerambursare, acestea reprezentând elemente care afectează calitatea şi eficienţa instrumentului, atât în ceea ce priveşte activitatea de creditare, cât şi controlul riscului de credit, expunând banca la risc de model, componentă a riscului operaţional;
  • exercitarea necorespunzătoare a responsabilităţilor definite la pct.C1-1, alin.3 prima liniuţă, din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei de credit, ceea ce a condus la încălcarea art.155 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că nu a dispus măsuri adecvate, imediate, la momentul luării la cunoştinţă cu privire la un incident de securitate IT, generat de transmiterea planului de securitate IT pentru anul 2014 unor terţi din afara băncii.
  • neîndeplinirea măsurii dispuse la art.1 lit.b) din Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.40/24.06.2015, prin efectuarea unei misiuni de audit intern necorespunzătoare, având ca obiectiv evaluarea oportunităţii încheierii contractelor de consultanţă în vigoare, având în vedere existenţa la nivelul băncii de structuri specializate/resurse umane care pot desfăşura activităţi similare serviciilor prestate de furnizorii externi.
  ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr.104/03.10.2016 Persoană fizică din cadrul Bancii Comerciale Carpatica S.A. Amenda in suma de 10.000 lei
  • exercitarea necorespunzătoare a responsabilităţilor definite la pct.C1-1.1, alin.3, prima liniuţă din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare – ediţia iunie 2015, ceea ce a condus la încălcarea prevederilor art.49 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere lipsa unei metodologii de atribuire a nivelului de risc de conformitate în raport cu gravitatea aspectelor constatate, aceasta fiind la latitudinea persoanei care face evaluarea, ceea ce nu asigură premisele pentru o abordare consecventă şi uniformă;
  • exercitarea în mod necorespunzător a responsabilităţilor definite la pct.C1-1.1, alin.3, a patra liniuţă din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare – ediţia iunie 2015, ceea ce a condus la încălcarea art.50 alin.2 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere utilizarea necorespunzătoare a instrumentelor de identificare a riscului de conformitate generat de conduita personalului, întrucât formularele privind conflictele de interese ale membrilor organelor de conducere şi persoanelor care ocupă funcţii cheie nu au fost actualizate urmare modificării formularului cadru definit în acest sens;

  Continuare »»

  ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr.106/03.10.201 6 Persoană fizică din cadrul Bancii Comerciale Carpatica S.A. Amenda in suma de 9.000 lei
  • exercitarea în mod necorespunzător a responsabilităţilor definite la pct.C1-1.2 alin.3 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei de credit, ceea ce a condus la:
   • încălcarea art.86 lit.b) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât nu a asigurat constituirea unui nivel suficient de ajustări pentru depreciere pentru expunerile neperformante înregistrate față de un număr de 97 de debitori, totalizând 186,35 mil. lei, rata de acoperire cu ajustări pentru depreciere fiind sub 50%;
   • încălcarea art.86 lit.b) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât nu a asigurat efectuarea de teste de depreciere şi după caz acoperirea riscului de credit asociat cu ajustări pentru depreciere, în cazul a 15 expuneri în sumă de 18,57 mil. lei, aferente unor contracte în urma cărora au fost generate creanţe cu plata în rate, ce aveau ca obiect vânzarea unor bunuri reposedate, care înregistrau un serviciu al datoriei între 92 şi 609 zile şi care prezentau indicii de depreciere;

   Continuare »»

  ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 124/03.11.2016 OTP Bank România S.A. Avertisment scris
  • existenţa unui cadru inadecvat de administrare a activităţii, ce a facilitat participarea și exercitarea votului în calitate de membru, în cadrul ședințelor unui comitet, a unei persoanei din cadrul instituției de credit, deși aceasta nu a fost aprobată de Banca Națională a României ca și conducător de nivel mediu, contrar prevederilor art.24, art.108 alin.(3) şi art.101 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi completările ulterioare, ultimul raportat la cerinţele art.21 alin.(1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.6/2008 privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare.
  • existenţa unor mecanisme necorespunzătoare de control intern în ceea ce priveşte întocmirea şi transmiterea la autoritatea de supraveghere a unor rapoarte anuale la nivel consolidat, având în vedere nereflectarea principalelor deficienţe identificate la nivelul funcţiilor de control intern şi condiţiilor în care s-a desfăşurat controlul intern la nivelul entităţilor incluse în aria de cuprindere a consolidării prudenţiale în cadrul Raportului anual asupra condiţiilor în care este desfăşurat controlul intern în OTP Bank Romania S.A. pentru anul 2015, neîntocmirea şi netransmiterea la Banca Naţională a României – Direcţia Supraveghere a Raportului privind măsurile luate pe linia administrării riscurilor semnificative în cadrul OTP Bank România S.A. – 2015 la nivel consolidat şi neîntocmirea şi netransmiterea la Banca Naţională a României – Direcţia Supraveghere a Raportului privind procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri în cadrul OTP Bank Romania S.A. pentru 2015 la nivel consolidat, contrar prevederilor art.24 şi art.101 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi completările ulterioare, ultimul raportat la cerinţele art.673 alin.(1), alin.(2) şi alin.(4) şi ale art.674 alin.(1) şi alin.(2) coroborate cu cele ale art.676 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu completările ulterioare.
  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.117/14.10.2016 Persoană fizică din cadrul EXIMBANK S.A. Avertisment scris Încălcarea prevederilor art.208 Cerințe privind garanțiile sub forma bunurilor imobile, alin.3 lit. a) din Regulamentul nr.575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012, având în vedere existenţa unui număr de 76 garanţii de tipul ipotecilor comerciale și altor tipuri de ipoteci (inclusiv terenuri) având o valoare contabilă de 170.979.319 lei, care nu au fost reevaluate în cadrul termenului stabilit, de 1 an.
  Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.111/12.10.2016 Alpha Bank România S.A. Avertisment scris
  • notificarea cu întârziere către Banca Națională a României a unor reglementări interne modificate, astfel: Politica privind numirea, evaluarea adecvării și planificarea succedării membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie (întârziere de 79 de zile), Manualul privind Politica şi Procedurile de Audit Intern (întârziere de 74 de zile), Politica privind remunerația în ABR (întârziere de 58 de zile), ceea ce reprezintă o încălcare a prevederilor art.34 alin.2 din Regulamentul Bancii Naționale a României nr.6/2008 privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, cu modificările și completările ulterioare;
  • neasigurarea unor criterii și procese solide și bine definite privind operațiunile de modificare, reînnoire a expunerilor existente, în condițiile în care în Anexa nr.2 la Manualul de Creditare pentru Clienții Corporate și IMM – ediția a VI-a este prevăzută posibilitatea aprobării de prelungiri temporare a maturității unui credit de până la 3 luni, fără a fi definită natura operațiunilor și situațiile în care se poate proceda la asemenea operațiuni, ceea ce reprezintă o încălcare a prevederilor art.89 din Regulamentul Bancii Naționale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările și completările ulterioare;

  Continuare »»

  ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 88/20.09.2016 Bancpost S.A. 3.000 lei
  • încălcarea prevederilor art. 34 alin.1 coroborate cu cele ale art.30 alin.1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere formalizarea necorespunzătoare a procesului de radiere a garanţiilor aferente creditelor acordate prin programul Prima casă;
  • exercitarea necorespunzătoare a responsabilităţilor cuprinse la cap.E.4.6 - pct.234 alin. 1, 6 şi 7 din Manualul de Guvernare Internă/14.06.2016 al Bancpost S.A. privind coordonarea, supervizarea, planificarea și controlul activităților desfășurate de structurile organizatorice din subordine, având în vedere că nu a coordonat şi controlat corespunzător structurile responsabile cu declanşarea formalităţilor de radiere a sarcinilor înscrise în Cartea funciară a unui imobil acceptat în garanţie pentru creditele acordate prin programul Prima casă.
  ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 71/07.07.2016 Marfin Bank (România) S.A. 50.000 lei
  • încălcarea prevederilor art.92 alin.1 lit.a) și lit.b) privind Secțiunea 1 - Cerințe de fonduri proprii din Regulamentul nr.575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012, respectiv a prevederilor art.101 alin.2 și art.126 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că, pentru datele de 31.01.2015, 28.02.2015 și 30.09.2015, banca nu a îndeplinit cerințele de fonduri proprii;
  • încălcarea prevederilor art.75 alin.2, alin.3 şi alin.4 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că banca nu a dezvoltat o strategie de menţinere a nivelurilor de capital și nu dispune de un plan explicit privind capitalul.
  ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 70/07.07.2016 Marfin Bank (România) S.A. 8.000 lei
  • încălcarea prevederilor art.11 alin.2 lit.a) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere neactualizarea Strategiei de afaceri în cursul anului 2015 și neelaborarea Strategiei de afaceri pentru anul 2016;
  • încălcarea prevederilor art.26 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.575/2013, având în vedere că instituția de credit a procedat la includerea profitului interimar în fondurile proprii (în luna martie 2015), înainte ca acesta să fie auditat și de a avea aprobarea prealabilă a autorităților competente;
  • încălcarea prevederilor art.65 alin.1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că strategia de afaceri a instituției de credit nu este adusă la cunoștiința personalului băncii prin canalele de comunicare internă;

  Continuare »»

  ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 69/07.07.2016 Marfin Bank (România) S.A. 6.000 lei
  • încălcarea prevederilor art.11 alin.2 lit.a) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere neactualizarea Strategiei de afaceri în cursul anului 2015 și neelaborarea Strategiei de afaceri pentru anul 2016;
  • încălcarea prevederilor art.26 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.575/2013, având în vedere că instituția de credit a procedat la includerea profitului interimar în fondurile proprii (în luna martie 2015), înainte ca acesta să fie auditat și de a avea aprobarea prealabilă a autorităților competente;
  • încălcarea prevederilor art.65 alin.1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că strategia de afaceri a instituției de credit nu este adusă la cunoștiința personalului băncii prin canalele de comunicare internă;

  Continuare »»

  ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 67/07.07.2016 Marfin Bank (România) S.A. 4.000 lei
  • încălcarea prevederilor art.182 alin.1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că banca nu a efectuat teste de stres pentru riscul reputaţional, un risc cu impact semnificativ la nivelul instituţiei de credit;
  • încălcarea prevederilor art.22 alin.2 lit.f) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că din analiza rapoartelor privind implementarea recomandărilor de audit, s-a constatat existența unor măsuri pentru care termenul de soluționare a fost depășit și nu au fost prezentate Comitetului de audit pentru aprobarea unei eventuale extinderi de termen sau acceptanță a riscului aferent;
  • încălcarea prevederilor art.178 alin.1 din Regulamentul (UE) nr.575/2013 și a standardelor tehnice pentru identificarea expunerilor neperformante, definite în cadrul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/227 al Comisiei de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului - Anexa V Raportare privind informațiile financiare cap.29 Expuneri neperformante, nefiind incluse expunerile cu plată improbabilă, fără restanțe sau cu un serviciu al datoriei mai mic de 90 de zile asociate unor debitori cu capacitate de rambursare diminuată sau fără capacitate de rambursare.
  ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 66/07.07.2016 Marfin Bank (România) S.A. 8.000 lei
  • încălcarea prevederilor art.11 alin.2 lit.a) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere neactualizarea Strategiei de afaceri în cursul anului 2015 și neelaborarea Strategiei de afaceri pentru anul 2016;
  • încălcarea prevederilor art.26 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.575/2013, având în vedere că instituția de credit a procedat la includerea profitului interimar în fondurile proprii (în luna martie 2015), înainte ca acesta să fie auditat și de a avea aprobarea prealabilă a autorităților competente;
  • încălcarea prevederilor art.65 alin.1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că strategia de afaceri a instituției de credit nu este adusă la cunoștiința personalului băncii prin canalele de comunicare internă;

  Continuare »»

  ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 65/07.07.2016 Marfin Bank (România) S.A. 8.000 lei
  • încălcarea prevederilor art.11 alin.2 lit.a) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere neactualizarea Strategiei de afaceri în cursul anului 2015 și neelaborarea Strategiei de afaceri pentru anul 2016;
  • încălcarea prevederilor art.26 alin.2 din Regulamentul nr.575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012, având în vedere că instituția de credit a procedat la includerea profitului interimar în fondurile proprii (în luna martie 2015), înainte ca acesta să fie auditat și de a avea aprobarea prealabilă a autorităților competente;

  Continuare »»

  ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 64/07.07.2016 Marfin Bank (România) S.A. 8.000 lei
  • încălcarea prevederilor art.11 alin.2 lit.a) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere neactualizarea Strategiei de afaceri în cursul anului 2015 și neelaborarea Strategiei de afaceri pentru anul 2016;
  • încălcarea prevederilor art.26 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.575/2013, având în vedere că instituția de credit a procedat la includerea profitului interimar în fondurile proprii (în luna martie 2015), înainte ca acesta să fie auditat și de a avea aprobarea prealabilă a autorităților competente;

  Continuare »»

  ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 62/01.07.2016 Credit Europe Bank (România) S.A. 4.000 lei
  • neîndeplinirea unei măsuri dispuse la art.1 lit.d) pct.1 din Ordinul Prim - Viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.110 din 20.11.2014, faptă prevăzută la art.228 alin.1 lit.q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: "revizuirea Metodologiei de calcul a provizioanelor IFRS (ajustări pentru depreciere), astfel încât să se asigure:(1) reducerea pragului de semnificaţie pentru activele financiare pentru care se constituie ajustări pentru depreciere individuale, în mod corespunzător mărimii, complexităţii şi profilului de risc ale instituţiei de credit […]"
  • încălcarea unor prevederi ale unor reglementări emise în aplicarea ordonanţei menţionate mai sus, faptă prevăzută la art.228 alin.1 lit.p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
   • Continuare »»

   ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 61/01.07.2016 Credit Europe Bank (România) S.A. 2.000 lei
   • neîndeplinirea măsurii dispuse la art.1 lit.d) pct.1 din Ordinul Prim -Viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.110 din 20.11.2014, faptă prevăzută la art.228 alin.1 lit.q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: "revizuirea Metodologiei de calcul a provizioanelor IFRS (ajustări pentru depreciere), astfel încât să se asigure:(1) reducerea pragului de semnificaţie pentru activele financiare pentru care se constituie ajustări pentru depreciere individuale, în mod corespunzător mărimii, complexităţii şi profilului de risc ale instituţiei de credit […]".
   • încălcarea unor prevederi ale unor reglementări emise în aplicarea ordonanţei menţionate mai sus, faptă prevăzută la art.228 alin.1 lit.p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
    • Continuare »»

    ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 60/01.07.2016 Credit Europe Bank (România) S.A. Avertisment scris
    • încălcarea prevederilor art.22 alin.2 lit.f) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere modul deficitar de implementare a măsurilor stabilite de auditul intern, prin înregistrarea unor situații de extindere a termenului de implementare a recomandărilor;
    • încălcarea prevederilor art.23 alin.5 Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, prin neefectuarea de către Comitetul de administrare a riscurilor a unor verificări cu privire la calculul stimulentelor oferite de sistemul de remunerare.
    ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 59/01.07.2016 Credit Europe Bank (România) S.A. Avertisment scris
    • încălcarea prevederilor art.22 alin.2 lit.f) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere modul deficitar de implementare a măsurilor stabilite de auditul intern, prin înregistrarea unor situații de extindere a termenului de implementare a recomandărilor;
    • încălcarea prevederilor art.23 alin.5 Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, prin neefectuarea de către Comitetul de administrare a riscurilor a unor verificări cu privire la calculul stimulentelor oferite de sistemul de remunerare.
    ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 58/01.07.2016 Credit Europe Bank (România) S.A. Avertisment scris
    • încălcarea prevederilor art.22 alin.2 lit.f) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere modul deficitar de implementare a măsurilor stabilite de auditul intern, prin înregistrarea unor situații de extindere a termenului de implementare a recomandărilor;
    • încălcarea prevederilor art.23 alin.5 Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, prin neefectuarea de către Comitetul de administrare a riscurilor a unor verificări cu privire la calculul stimulentelor oferite de sistemul de remunerare.
    ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 57/01.07.2016 Credit Europe Bank (România) S.A. 4.000 lei
    • neîndeplinirea măsurii dispuse la art.1 lit.d) pct.1 din Ordinul Prim - Viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.110 din 20.11.2014, respectiv: "revizuirea Metodologiei de calcul a provizioanelor IFRS (ajustări pentru depreciere), astfel încât să se asigure: (1) reducerea pragului de semnificaţie pentru activele financiare pentru care se constituie ajustări pentru depreciere individuale, în mod corespunzător mărimii, complexităţii şi profilului de risc ale instituţiei de credit […]."
    • încălcarea unor prevederi ale unor reglementări emise în aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, faptă prevăzută la art.228 alin.1 lit.p) din ordonanţă, respectiv:

    Continuare »»

    ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 54/01.07.2016 Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP S.A. Avertisment scris
    • încălcarea prevederilor art.16 alin.3 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că angajamentele scrise completate de organul de conducere nu cuprind timpul minim aşteptat de participare efectivă pentru exercitarea în mod adecvat a prerogativelor;
    • încălcarea prevederilor art.170 alin.2 lit.b), lit.f) și art.171 alin.1 lit.a), lit.n) și alin.4 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere neadecvarea politicii de remunerare la strategia de afaceri și la interesele pe termen lung ale instituției de credit, menținerea în politica de remunerare a unor indicatori care nu reflectă performanța individuală, modul de definire a criteriilor de performanţă utilizate la acordarea remuneraţiei variabile către membrii conducerii superioare, precum și nestabilirea unor criterii care să conducă la punerea în practică a acordurilor de tip malus sau de tip clawback;

    Continuare »»

    ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 53/01.07.2016 Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP S.A. Avertisment scris
    • încălcarea prevederilor art.16 alin.3 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că angajamentele scrise completate de organul de conducere nu cuprind timpul minim aşteptat de participare efectivă pentru exercitarea în mod adecvat a prerogativelor;
    • încălcarea prevederilor art.170 alin.2 lit.b), lit.f) și art.171 alin.1 lit.a), lit.n) și alin.4 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere neadecvarea politicii de remunerare la strategia de afaceri și la interesele pe termen lung ale instituției de credit, menținerea în politica de remunerare a unor indicatori care nu reflectă performanța individuală, modul de definire a criteriilor de performanţă utilizate la acordarea remuneraţiei variabile către membrii conducerii superioare, precum și nestabilirea unor criterii care să conducă la punerea în practică a acordurilor de tip malus sau de tip clawback;

    Continuare »»

    ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 52/01.07.2016 Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP S.A. Avertisment scris
    • încălcarea prevederilor art.16 alin.3 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că angajamentele scrise completate de organul de conducere nu cuprind timpul minim aşteptat de participare efectivă pentru exercitarea în mod adecvat a prerogativelor;
    • încălcarea prevederilor art.170 alin.2 lit.b), lit.f) și art.171 alin.1 lit.a), lit.n) și alin.4 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere neadecvarea politicii de remunerare la strategia de afaceri și la interesele pe termen lung ale instituției de credit, menținerea în politica de remunerare a unor indicatori care nu reflectă performanța individuală, modul de definire a criteriilor de performanţă utilizate la acordarea remuneraţiei variabile către membrii conducerii superioare, precum și nestabilirea unor criterii care să conducă la punerea în practică a acordurilor de tip malus sau de tip clawback;

    Continuare »»

    ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 51/01.07.2016 Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP S.A. Avertisment scris Încălcarea prevederilor art.178 alin.1 din Regulamentul (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, având în vedere modul defectuos de recunoaştere de către instituţia de credit a creditelor neperformante, respectiv a creanțelor în stare de nerambursare, cu impact asupra nivelului expunerilor neperformante identificate şi raportate de Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP, faptă prevăzută la art.228 alin.1 lit.p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 50/01.07.2016 Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP S.A. Avertisment scris
    • încălcarea prevederilor art.16 alin.3 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că angajamentele scrise completate de organul de conducere nu cuprind timpul minim aşteptat de participare efectivă pentru exercitarea în mod adecvat a prerogativelor;
    • încălcarea prevederilor art.170 alin.2 lit.b), lit.f) și art.171 alin.1 lit.a), lit.n) și alin.4 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere neadecvarea politicii de remunerare la strategia de afaceri și la interesele pe termen lung ale instituției de credit, menținerea în politica de remunerare a unor indicatori care nu reflectă performanța individuală, modul de definire a criteriilor de performanţă utilizate la acordarea remuneraţiei variabile către membrii conducerii superioare, precum și nestabilirea unor criterii care să conducă la punerea în practică a acordurilor de tip malus sau de tip clawback;

    Continuare »»

    ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 49/01.07.2016 Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP S.A. Avertisment scris
    • încălcarea prevederilor art.16 alin.3 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că angajamentele scrise completate de organul de conducere nu cuprind timpul minim aşteptat de participare efectivă pentru exercitarea în mod adecvat a prerogativelor;
    • încălcarea prevederilor art.170 alin.2 lit.b), lit.f) și art.171 alin.1 lit.a), lit.n) și alin.4 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere neadecvarea politicii de remunerare la strategia de afaceri și la interesele pe termen lung ale instituției de credit, menținerea în politica de remunerare a unor indicatori care nu reflectă performanța individuală, modul de definire a criteriilor de performanţă utilizate la acordarea remuneraţiei variabile către membrii conducerii superioare, precum și nestabilirea unor criterii care să conducă la punerea în practică a acordurilor de tip malus sau de tip clawback;

    Continuare »»

    ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 48/01.07.2016 Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP S.A. Avertisment scris
    • încălcarea prevederilor art.32 alin.2 și art.52 din Regulamentului Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu modificările și completările ulterioare, întrucât funcția de administrare a riscurilor și funcția de conformitate nu au fost implicate în aprobarea modificărilor operate la produsele existente;
    • încălcarea prevederilor art.30 alin.1 din Regulamentului Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere modul de aplicare a prevederilor Metodologiilor de evaluare a riscului de conformitate prin utilizarea unor indicatori de performanță la BCC CREDITCOOP/băncile cooperatiste, respectiv de întocmire a Machetei riscului de conformitate la nivelul rețelei cooperatiste, prin atribuirea unor punctaje diferite aferente indicatorilor de evaluare a riscului de conformitate;

    Continuare »»

    ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 46/01.07.2016 Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania S.A. Avertisment scris

    Nerespectarea unor reglementări emise în aplicarea O.U.G nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, precum și nerespectarea unei măsuri dispusă de Banca Națională a României, respectiv:

    • Neaducerea la îndeplinire a unor măsuri dispuse de Banca Națională a României prin Ordinul Prim - viceguvernatorului BNR nr.70/09.11.2015
    • nededucerea din nivelul fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar, pentru data de 31.12.2014, a unui procent de 80% din expunerile aferente unor persoane fizice (foști salariați), cărora instituția de credit le-a păstrat condițiile de favoare oferite în baza pachetelor de măsuri remuneratorii și stimulente pentru entitățile membre ale grupului instituției de credit
    ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 44/01.07.2016 OTP Bank România S.A. 10.000 lei
    • Neaducerea la îndeplinire a unor măsuri dispuse de Banca Națională a României prin Ordinul Prim - viceguvernatorului BNR nr.70/09.11.2015
    ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 43/01.07.2016 OTP Bank România S.A. 10.000 lei
    • Neaducerea la îndeplinire a unor măsuri dispuse de Banca Națională a României prin Ordinul Prim - viceguvernatorului BNR nr.70/09.11.2015
    ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 42/01.07.2016 OTP Bank România S.A. 10.000 lei
    • Neaducerea la îndeplinire a unor măsuri dispuse de Banca Națională a României prin Ordinul Prim - viceguvernatorului BNR nr.70/09.11.2015
    ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 37/23.06.2016 UniCredit Bank S.A. Avertisment scris Exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor prevăzute la art.50 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, care dispune că "funcţia de conformitate a unei instituţii de credit trebuie să asigure respectarea politicii de conformitate şi să raporteze organului de conducere asupra administrării riscului de conformitate", aspect care a favorizat participarea unei persoane, în calitate de preşedinte al Comitetului de Remunerare la şedinţa din data de 17.04.2015, anterior aprobării acesteia în calitate de membru al organului de conducere, respectiv exercitarea de responsabilităţi înaintea obţinerii aprobării băncii centrale, cu încălcarea prevederilor art.3 alin.1 lit.b) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.6/2008 privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, cu modificările şi completările ulterioare.
    ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 32/14.06.2016 Garanti Bank S.A. Avertisment scris

    Neasigurarea respectării cadrului de reglementare în materie de către instituția de credit, aspecte care au condus la:

    • neevidențierea, în mod adecvat, a unor expuneri restructurate în categoria expunerilor neperformante, în reglementările interne nefiind prevăzute în mod corespunzător perioadele de probă minime necesare pentru menținerea în aceeași categorie a expunerilor neperformante restructurate (1 an) și a expunerilor performante restructurate (2 ani)
    • efectuarea, în unele cazuri, de către instituția de credit, de operațiuni de extindere a perioadei de creditare, pe termene scurte de timp, fără a se analiza în mod adecvat riscurile asociate acestor operațiuni
    • aprobarea, în condiții derogatorii, a utilizării unui credit de refinanțare în baza unui contract de credit pentru investiții imobiliare, înainte de constituirea, în favoarea băncii, a garanțiilor menționate în contractul de credit
    ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 28/13.06.2016 Banca Comercială Feroviara S.A. Avertisment scris
    • existenţa unei politici de creditare şi administrare a riscului de credit necorespunzătoare;
    • constituirea necorespunzătoare a ajustărilor pentru depreciere aferente portofoliului de credite;
    • administrarea necorespunzătoare a riscului de lichiditate și de finanțare;
    • existența unui cadru necorespunzător de administrare a activității instituției de credit;
    • implementarea unui cadru necorespunzător în ceea ce privește evaluarea adecvării capitalului la riscuri.
    ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 13/06.04.2016 BRD - Groupe Société Générale S.A. Avertisment scris
    • nerespectarea unor măsuri dispuse de Banca Națională a României prin Ordinul Prim - viceguvernatorului BNR nr. 45/06.07.2015
    ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 9/28.03.2016 Marfin Bank (România) S.A. Avertisment scris
    • încălcarea prevederilor art. 395 alin.(1) din Regulamentul (UE) nr.575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, având în vedere înregistrarea unei expuneri care depășește 25% din capitalul eligibil
    ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 2/05.01.2016 Carpatica S.A. Avertisment scris
    • nerespectarea măsurii dispuse la art. 1 din Ordinul Prim-viceguvernatorului BNR nr. 52/04.08.2015 de reîncadrare a indicatorului rata fondurilor proprii totale, în limita de minim 10%, în termenul stabilit prin ordinul menționat

    ↑ sus

    2015

    ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 72/11.11.2015 Libra Internet Bank S.A. 5.000 lei
    • nerevizuirea performanţei financiare a unor debitori persoane juridice pe baza celor mai recente situaţii financiare si nealocarea performanţei financiare E în situaţia imposibilităţii reevaluării performanţei financiare (lipsa situaţiilor financiare) cu impact asupra nivelului ajustărilor prudenţiale de valoare calculat de banca
    ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 73/11.11.2015 Libra Internet Bank S.A. 4.000 lei
    • nerevizuirea performanţei financiare a unor debitori persoane juridice pe baza celor mai recente situaţii financiare si nealocarea performanţei financiare E în situaţia imposibilităţii reevaluării performanţei financiare (lipsa situaţiilor financiare) cu impact asupra nivelului ajustărilor prudenţiale de valoare calculat de banca
    ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 63/20.10.2015 Idea Bank S.A. 10.000 lei
    • administrarea necorespunzătoare a resurselor băncii
    • derecunoașterea în mod eronat a creanţelor neperformante
    • neasigurarea respectării cadrului de reglementare în materie de către instituţia de credit, aspecte care au condus la:
     • constituirea graduală a ajustărilor pentru depreciere
     • clasificarea unor debitori fără a determina performanţa financiară a acestora conform reglementărilor în materie și înregistrarea eronată a serviciului datoriei
     • neevaluarea unor garanţii, înregistrarea acestora în evidenţele proprii şi utilizarea lor ca diminuator de risc
     • neasigurarea reevaluării de către bancă a unor imobile preluate în contul creanţelor, în vederea reflectării în evidenţa contabilă a valorii juste actualizate a acestora
     • deducerea din expunerea înregistrată faţă de persoanele fizice a garanţiilor reprezentate de poliţe de risc de neplată, în condiţiile în care acestea nu îndeplineau criteriile necesare pentru a fi deduse la determinarea ajustărilor prudenţiale de valoare
     • derularea unui proces de evaluare internă a adecvării capitalului la riscuri pentru data de 30.09.2014, care nu a asigurat menţinerea unui capital adecvat raportat la profilul de risc, precum şi la neutilizarea rezultatelor testelor de stres la determinarea necesarului intern de capital, în condiţiile în care materializarea acestora indica reducerea ratei fondurilor proprii sub nivelul minim reglementat;
     • raportarea cu întârziere, la nivel consolidat, a unor indicatori prudenţiali
    ORDINUL Prim - Viceguvernatorului BNR nr. 64/20.10.2015 Idea Bank S.A. 10.000 lei
    ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 62/20.10.2015 Idea Bank S.A. 20.000 lei
    • administrarea necorespunzătoare a resurselor băncii
    • participarea la luarea unor decizii care au condus la:
     • derecunoașterea în mod eronat a creanţelor neperformante
     • stabilirea unor termene lungi de încasare a prețului pentru cesionarea unor expuneri neperformante și luarea în plată a unor garanţii, aspect ce a condus la anularea unor ajustări pentru depreciere şi a unor ajustări prudenţiale de valoare
     • constituirea graduală a ajustărilor pentru depreciere
     • clasificarea unor debitori fără a determina performanţa financiară a acestora conform reglementărilor în materie și înregistrarea eronată a serviciului datoriei
     • neevaluarea garanţiilor, înregistrarea acestora în evidenţele proprii şi utilizarea lor ca diminuator de risc
     • neasigurarea reevaluării de către bancă a unor imobile preluate în contul creanţelor, în vederea reflectării în evidenţa contabilă a valorii juste actualizate a acestora
     • neasigurarea menţinerii unui capital adecvat raportat la profilul de risc, precum şi la neutilizarea rezultatelor testelor de stres la determinarea necesarului intern de capital, în condiţiile în care materializarea acestora indica reducerea ratei fondurilor proprii sub nivelul minim reglementat;
    • neasigurarea respectării cadrului de reglementare în materie de către instituţia de credit, aspecte care au condus la deducerea din expunerea înregistrată faţă de persoanele fizice a garanţiilor reprezentate de poliţe de risc de neplată, în condiţiile în care acestea nu îndeplineau criteriile necesare pentru a fi deduse la determinarea ajustărilor prudenţiale de valoare
    ORDINUL Prim - Viceguvernatorului BNR nr. 65/20.10.2015 Idea Bank S.A. 20.000 lei
    ORDINUL Prim - Viceguvernatorului BNR nr. 66/20.10.2015 Idea Bank S.A. 20.000 lei
    ORDINUL Prim - Viceguvernatorului BNR nr. 68/20.10.2015 Idea Bank S.A. 20.000 lei
    ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 67/20.10.2015 Idea Bank S.A. 10.000 lei
    • administrarea necorespunzătoare a resurselor băncii
    • derecunoașterea în mod eronat a creanţelor neperformante
    • avizarea unor termene lungi de încasare a prețului pentru cesionarea unor expuneri neperformante și luarea în plată a unor garanţii, aspect ce a condus la anularea unor ajustări pentru depreciere şi a unor ajustări prudenţiale de valoare
    • neasigurarea respectării cadrului de reglementare în materie de către instituţia de credit, aspecte care au condus la:
     • constituirea graduală a ajustărilor pentru depreciere
     • clasificarea unor debitori fără a determina performanţa financiară a acestora conform reglementărilor în materie și înregistrarea eronată a serviciului datoriei
     • neevaluarea garanţiilor, înregistrarea acestora în evidenţele proprii şi utilizarea lor ca diminuator de risc
     • neasigurarea reevaluării de către bancă a unor imobile preluate în contul creanţelor, în vederea reflectării în evidenţa contabilă a valorii juste actualizate a acestora
     • deducerea din expunerea înregistrată faţă de persoanele fizice a garanţiilor reprezentate de poliţe de risc de neplată, în condiţiile în care acestea nu îndeplineau criteriile necesare pentru a fi deduse la determinarea ajustărilor prudenţiale de valoare
     • derularea unui proces de evaluare internă a adecvării capitalului la riscuri pentru data de 30.09.2014, care nu a asigurat menţinerea unui capital adecvat raportat la profilul de risc, precum şi la neutilizarea rezultatelor testelor de stres la determinarea necesarului intern de capital, în condiţiile în care materializarea acestora indica reducerea ratei fondurilor proprii sub nivelul minim reglementat;
     • raportarea cu întârziere, la nivel consolidat, a unor indicatori prudenţiali
    ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 32/22.04.2015 Marfin Bank (România) S.A. 5.000 lei
    • aprobarea de operaţiuni de reluare pe venituri a ajustărilor pentru depreciere calculate pentru o serie de debitori, deşi la momentul aprobării nu au intervenit evenimente care să justifice în mod obiectiv îmbunătăţirea calităţii creditelor acordate acestor societăţi
    ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 33/22.04.2015 Marfin Bank (România) S.A. 5.000 lei
    • aprobarea de operaţiuni de reluare pe venituri a ajustărilor pentru depreciere calculate pentru o serie de debitori, deşi la momentul aprobării nu au intervenit evenimente care să justifice în mod obiectiv îmbunătăţirea calităţii creditelor acordate acestor societăţi
    ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 34/22.04.2015 Marfin Bank (România) S.A. 5.000 lei
    • aprobarea de operaţiuni de reluare pe venituri a ajustărilor pentru depreciere calculate pentru o serie de debitori, deşi la momentul aprobării nu au intervenit evenimente care să justifice în mod obiectiv îmbunătăţirea calităţii creditelor acordate acestor societăţi
    ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 35/22.04.2015 Marfin Bank (România) S.A. Avertisment scris
    • lipsa formulării unei opinii de către funcţia de administrare a riscurilor, cu privire la riscul aferent operaţiunilor de reluare pe venituri a ajustărilor pentru depreciere calculate pentru o serie de debitori
    ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr.20/09.04.2015 OTP Bank România S.A. Avertisment scris
    • netransmiterea la Banca Naţională a României, la termen, a Raportării cu privire la cerinţa de acoperire a necesarului de lichiditate pe bază consolidată aferentă datei de referinţă 31.01.2015

    ↑ sus

    2014

    Ordinul Persoana fizică/ instituția de credit căreia i se aplică sancțiunea Sancțiunea aplicată Tipul și natura încălcării săvârșite
    Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 115/20.11.2014 Persoană fizică din cadrul Credit Europe Bank (România) S.A. Avertisment scris
    1. neîndeplinirea măsurii prevăzute la art.1 lit.f) din Ordinul Prim - viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.77/19.09.2013, prin care s-a dispus instituţiei de credit „elaborarea strategiei de menţinere a capitalului şi a planului de capital, în conformitate cu prevederile art.70 alin.2, 3 şi 31 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii ordinului de dispunere a măsurilor”;
    2. Continuare »»

    Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 114/20.11.2014 Persoană fizică din cadrul Credit Europe Bank (România) S.A. Avertisment scris
    1. neîndeplinirea unor măsuri dispuse prin Ordinul Prim - viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.77/19.09.2013 şi a unor măsuri din planul de măsuri emis de instituţia de credit în urma acţiunii de supraveghere finalizată prin încheierea Raportului de supraveghere nr.36402/27.05.2013, respectiv:
     • măsura de la art.1 lit.b) din ordin, prin care s-a dispus instituţiei de credit „revizuirea reglementărilor proprii cu privire la activele depreciate, prin completarea criteriilor stabilite de bancă în vederea identificării dovezilor obiective de depreciere a activelor, în conformitate cu prevederile art.96 lit. e) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale pct.59 din IAS 39, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii ordinului de dispunere a măsurilor”;
     • măsura de la lit.f) din ordin, prin care s-a dispus instituţiei de credit „elaborarea strategiei de menţinere a capitalului şi a planului de capital, în conformitate cu prevederile art.70 alin.2, 3 şi 31 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii ordinului de dispunere a măsurilor”;
     • măsurile nr.9, 11,13, 16, 17, 20, 26, 30, 34, 35, 36, 39, 41, 43, 47 şi 51 din planul de măsuri emis de instituţia de credit în urma acţiunii de supraveghere finalizată prin încheierea Raportului de supraveghere nr.36402/27.05.2013;
    2. Continuare »»

    Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 113/20.11.2014 Persoană fizică din cadrul Credit Europe Bank (România) S.A. Avertisment scris
    1. neîndeplinirea unor măsuri dispuse prin Ordinul Prim - viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.77/19.09.2013, respectiv:
     • măsura de la art.1 lit.b) din ordin, prin care s-a dispus instituţiei de credit „revizuirea reglementărilor proprii cu privire la activele depreciate, prin completarea criteriilor stabilite de bancă în vederea identificării dovezilor obiective de depreciere a activelor, în conformitate cu prevederile art.96 lit. e) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale pct.59 din IAS 39, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii ordinului de dispunere a măsurilor”;
     • măsura de la lit.f) din ordin, prin care s-a dispus instituţiei de credit „elaborarea strategiei de menţinere a capitalului şi a planului de capital, în conformitate cu prevederile art.70 alin.2, 3 şi 31 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii ordinului de dispunere a măsurilor”;
    2. Continuare »»

    Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 112/20.11.2014 Persoană fizică din cadrul Credit Europe Bank (România) S.A. Avertisment scris
    1. neîndeplinirea unor măsuri dispuse prin Ordinul Prim - viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.77/19.09.2013, respectiv:
     • măsura de la art.1 lit.b) din ordin, prin care s-a dispus instituţiei de credit „revizuirea reglementărilor proprii cu privire la activele depreciate, prin completarea criteriilor stabilite de bancă în vederea identificării dovezilor obiective de depreciere a activelor, în conformitate cu prevederile art.96 lit. e) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale pct.59 din IAS 39, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii ordinului de dispunere a măsurilor”;
     • măsura de la lit.f) din ordin, prin care s-a dispus instituţiei de credit „elaborarea strategiei de menţinere a capitalului şi a planului de capital, în conformitate cu prevederile art.70 alin.2, 3 şi 31 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii ordinului de dispunere a măsurilor”;
    2. Continuare »»

    Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 111/20.11.2014 Persoană fizică din cadrul Credit Europe Bank (România) S.A. Avertisment scris
    1. neîndeplinirea unor măsuri dispuse prin Ordinul Prim - viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.77/19.09.2013, respectiv:
     • măsura de la art.1 lit.b) din ordin, prin care s-a dispus instituţiei de credit „revizuirea reglementărilor proprii cu privire la activele depreciate, prin completarea criteriilor stabilite de bancă în vederea identificării dovezilor obiective de depreciere a activelor, în conformitate cu prevederile art.96 lit. e) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale pct.59 din IAS 39, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii ordinului de dispunere a măsurilor”;
     • măsura de la lit.f) din ordin, prin care s-a dispus instituţiei de credit „elaborarea strategiei de menţinere a capitalului şi a planului de capital, în conformitate cu prevederile art.70 alin.2, 3 şi 31 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii ordinului de dispunere a măsurilor”;
    2. Continuare »»

    Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 109/20.11.2014 Persoană fizică din cadrul Credit Europe Bank (România) S.A. Avertisment scris
    1. neîndeplinirea măsurii prevăzute la art.1 lit.f) din Ordinul Prim - viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.77/19.09.2013, prin care s-a dispus instituţiei de credit „elaborarea strategiei de menţinere a capitalului şi a planului de capital, în conformitate cu prevederile art.70 alin.2, 3 şi 31 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii ordinului de dispunere a măsurilor”;
    2. Continuare »»

    Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 108/20.11.2014 Persoană fizică din cadrul Credit Europe Bank (România) S.A. Avertisment scris
    1. neîndeplinirea unor măsuri dispuse prin Ordinul Prim - viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.77/19.09.2013, respectiv:
     • măsura de la art.1 lit.b) din ordin, prin care s-a dispus instituţiei de credit „revizuirea reglementărilor proprii cu privire la activele depreciate, prin completarea criteriilor stabilite de bancă în vederea identificării dovezilor obiective de depreciere a activelor, în conformitate cu prevederile art.96 lit. e) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale pct.59 din IAS 39, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii ordinului de dispunere a măsurilor”;
     • măsura de la lit.f) din ordin, prin care s-a dispus instituţiei de credit „elaborarea strategiei de menţinere a capitalului şi a planului de capital, în conformitate cu prevederile art.70 alin.2, 3 şi 31 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii ordinului de dispunere a măsurilor”;
    2. Continuare »»

    Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 107/20.11.2014 Persoană fizică din cadrul Credit Europe Bank (România) S.A. Avertisment scris
    1. neîndeplinirea unor măsuri dispuse prin Ordinul Prim - viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.77/19.09.2013, respectiv:
     • măsura de la art.1 lit.b) din ordin, prin care s-a dispus instituţiei de credit „revizuirea reglementărilor proprii cu privire la activele depreciate, prin completarea criteriilor stabilite de bancă în vederea identificării dovezilor obiective de depreciere a activelor, în conformitate cu prevederile art.96 lit. e) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale pct.59 din IAS 39, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii ordinului de dispunere a măsurilor”;
     • măsura de la lit.f) din ordin, prin care s-a dispus instituţiei de credit „elaborarea strategiei de menţinere a capitalului şi a planului de capital, în conformitate cu prevederile art.70 alin.2, 3 şi 31 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii ordinului de dispunere a măsurilor”;
    2. Continuare »»

    Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 106/20.11.2014 Persoană fizică din cadrul Credit Europe Bank (România) S.A. Avertisment scris
    1. neîndeplinirea măsurii prevăzute la art.1 lit.f) din Ordinul Prim - viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.77/19.09.2013, prin care s-a dispus instituţiei de credit „elaborarea strategiei de menţinere a capitalului şi a planului de capital, în conformitate cu prevederile art.70 alin.2, 3 şi 31 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii ordinului de dispunere a măsurilor”;
    2. Continuare »»

    Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 105/20.11.2014 Persoană fizică din cadrul Credit Europe Bank (România) S.A. Avertisment scris
    1. neîndeplinirea măsurii prevăzute la art.1 lit.f) din Ordinul Prim - viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.77/19.09.2013, prin care s-a dispus instituţiei de credit „elaborarea strategiei de menţinere a capitalului şi a planului de capital, în conformitate cu prevederile art.70 alin.2, 3 şi 31 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii ordinului de dispunere a măsurilor”;
    2. Continuare »»

    Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 104/20.11.2014 Persoană fizică din cadrul Credit Europe Bank (România) S.A. Avertisment scris
    1. neîndeplinirea măsurii prevăzute la art.1 lit.f) din Ordinul Prim - viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.77/19.09.2013, prin care s-a dispus instituţiei de credit „elaborarea strategiei de menţinere a capitalului şi a planului de capital, în conformitate cu prevederile art.70 alin.2, 3 şi 31 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii ordinului de dispunere a măsurilor”;
    2. Continuare »»

    Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 97/13.10.2014 Persoană fizică din cadrul Credit Europe Bank (România) S.A. Avertisment scris
    • încălcarea prevederilor art.80 alin.3 şi art.90 alin.2 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, având corespondenţă în prevederile art.39 lit.a) coroborate cu cele ale art.40 alin.5 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, având în vedere neasigurarea implicării funcţiei de administrare a riscurilor în procesul decizional aferent activităţii de aprobare a limitelor de expunere pe contrapartide de tip instituţii de credit şi instituţii financiare;
    • încălcarea prevederilor art.115 alin.2 şi art.117 alin.1 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.18/2009, având corespondenţă în dispoziţiile art.98 alin.2, respectiv art.100 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, având în vedere nedefinirea unor limite pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea, controlul şi raportarea riscului de ţară.
    Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 96/13.10.2014 Persoană fizică din cadrul Credit Europe Bank (România) S.A. Amendă în sumă de 4000 lei
    • încălcarea prevederilor art.101 alin.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere avizarea menţinerii, majorării sau alocării de limite noi pentru contrapartide financiare din ţări cu risc ridicat, ceea ce reflectă apetitul instituţiei de credit pentru investiţii care au asociate riscuri semnificative, aceste acţiuni nefiind compatibile cu o administrare prudentă şi sănătoasă a riscurilor, în condiţiile în care instituţia de credit nu are surse stabile care să genereze venituri suficiente pentru absorbirea pierderilor neprevăzute şi/sau consolidarea capitalului, respectiv avizarea alocării unei limite de expunere faţă de o entitate cu risc de ţară ridicat în luna februarie 2014, a reînnoirii limitei de expunere faţă de o ţară cu risc ridicat în luna aprilie 2014, a reînnoirii şi/sau majorării limitelor de expunere faţă de entităţi din cadrul unei ţări cu risc ridicat în lunile martie 2014 şi mai 2014.
     Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 95/13.10.2014 Persoană fizică din cadrul Credit Europe Bank (România) S.A. Amendă în sumă de 4000 lei
     • încălcarea prevederilor art.101 alin.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere avizarea menţinerii, majorării sau alocării de limite noi pentru contrapartide financiare din ţări cu risc ridicat, ceea ce reflectă apetitul instituţiei de credit pentru investiţii care au asociate riscuri semnificative, aceste acţiuni nefiind compatibile cu o administrare prudentă şi sănătoasă a riscurilor, în condiţiile în care instituţia de credit nu are surse stabile care să genereze venituri suficiente pentru absorbirea pierderilor neprevăzute şi/sau consolidarea capitalului, respectiv avizarea alocării unei limite de expunere faţă de o entitate cu risc de ţară ridicat în luna februarie 2014, a reînnoirii limitei de expunere faţă de o ţară cu risc ridicat în luna aprilie 2014, a reînnoirii şi/sau majorării limitelor de expunere faţă de entităţi din cadrul unei ţări cu risc ridicat în lunile martie 2014 şi mai 2014.
     Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 94/13.10.2014 Persoană fizică din cadrul Credit Europe Bank (România) S.A. Avertisment scris
     • încălcarea prevederilor art.80 alin.3 şi art.90 alin.2 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, având corespondenţă în prevederile art.39 lit.a) coroborate cu cele ale art.40 alin.5 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, având în vedere neasigurarea implicării funcţiei de administrare a riscurilor în procesul decizional aferent activităţii de aprobare a limitelor de expunere pe contrapartide de tip instituţii de credit şi instituţii financiare;
     • încălcarea prevederilor art.115 alin.2 şi art.117 alin.1 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.18/2009, având corespondenţă în dispoziţiile art.98 alin.2, respectiv art.100 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, având în vedere nedefinirea unor limite pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea, controlul şi raportarea riscului de ţară.
     Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 93/13.10.2014 Persoană fizică din cadrul Credit Europe Bank (România) S.A. Amendă în sumă de 3000 lei
     • încălcarea prevederilor art.79 alin.1 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, având corespondenţă în prevederile art.29 alin.2 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, având în vedere efectuarea unor tranzacţii de plasamente sau achiziţia unor obligaţiuni corporatiste, precum şi neadoptarea unor măsuri adecvate pentru diminuarea riscurilor asociate unor poziţii deschise pe titluri de stat şi obligaţiuni corporatiste emise de entităţi din ţări cu risc ridicat, afectate de evenimente economice, politice şi sociale, cu impact asupra creşterii expunerii băncii la riscul de ţară şi de credit, respectiv plasamente realizate în perioada februarie – mai 2014 la o entitate cu risc de ţară ridicat, achiziţia în luna mai 2014 a unor obligaţiuni corporatiste emise de o entitate cu risc de ţară ridicat, neadoptarea unor măsuri pentru diminuarea riscurilor asociate unor poziţii deschise, în sold la data de 23.05.2014, pe titluri de stat emise de autoritatea guvernamentală a unei ţări cu risc ridicat achiziţionate în luna ianuarie 2013, obligaţiuni corporatiste emise de două entităţi cu risc de ţară ridicat achiziţionate în luna ianuarie 2013.
     Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 77/09.07.2014 Persoană fizică din cadrul UniCredit Țiriac Bank S.A. Avertisment scris
     • pentru încălcarea reglementărilor emise în aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru încălcarea prevederilor art.54 alin.3 şi 4 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, având corespondenţă în prevederile art.58 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, având în vedere că recomandările formulate în cadrul rapoartelor de audit, ca urmare a identificării unor deficienţe, nu au fost preluate în totalitate în planuri de măsuri, nefiind astfel raportate structurii de conducere a instituţiei de credit, respectiv nu au făcut obiectul unei proceduri de urmărire de către aceasta.
     Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 49/24.04.2014 Persoană fizică din cadrul Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP Avertisment scris
     • încălcarea prevederilor art.6 alin.4, 5 şi 6 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere determinarea eronată a nivelului ajustărilor prudenţiale de valoare, în anumite cazuri, fapt ce a condus la înregistrarea unui nivel mai redus al acestora cu 124.535 lei;
     • Continuare »»

     Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 48/24.04.2014 Persoană fizică din cadrul Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP Avertisment scris
     • încălcarea prevederilor art.50 alin.1 lit.a) şi b) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că universul de audit stabilit la nivelul instituţiei de credit cuprinde în principal activitatea desfăşurată de către structurile interne ale băncii, fără ca acesta să fie defalcat pe activităţi cheie, procese, funcţii şi controale, aspect care afectează modul de îndeplinire corespunzătoare a obiectivelor funcţiei de audit intern, respectiv de asigurare că politicile şi procesele instituţiei de credit sunt respectate în cadrul tuturor activităţilor şi structurilor acesteia;
     • Continuare »»

     Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 47/24.04.2014 Persoană fizică din cadrul Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP Avertisment scris
     • neîndeplinirea măsurii de la pct.19 din Planul de măsuri, adoptat ca urmare a constatărilor consemnate în Raportul de supraveghere nr.2426/24.07.2012, respectiv neincluderea în Regulamentul de organizare şi funcţionare de atribuţii de raportare ale Şefului Serviciului Conformitate către Comitetul de audit, iar în perioada analizată, coordonatorul funcţiei de conformitate nu a efectuat raportări către Comitetul de audit al băncii şi nici nu a participat, cel puţin o dată pe an, la şedinţele acestui comitet;
     • Continuare »»

     Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 46/24.04.2014 Persoană fizică din cadrul Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP Avertisment scris
     • neîndeplinirea măsurilor prevăzute la pct.21, 30, 33, 44 şi 46, stabilite de instituţia de credit prin Planul de măsuri, adoptat ca urmare a constatărilor consemnate în Raportul de Supraveghere nr.2426/24.07.2012;
     • Continuare »»

     Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 45/24.04.2014 Persoană fizică din cadrul Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP Avertisment scris
     • nerespectarea măsurii prevăzută la art.1 lit.l) din Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.154/16.11.2012, prin neasigurarea implementării în sistemul IT a clasei de risc de nerambursare a clientelei pentru evaluarea corespunzătoare a riscului de credit asociat portofoliului de active problemă;
     • Continuare »»

     Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 44/24.04.2014 Persoană fizică din cadrul Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP Avertisment scris
     • nerespectarea măsurii prevăzută la art.1 lit.l) din Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.154/16.11.2012, prin neasigurarea implementării în sistemul IT a clasei de risc de nerambursare a clientelei pentru evaluarea corespunzătoare a riscului de credit asociat portofoliului de active problemă;
     • Continuare »»

     ↑ sus