Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Normă nr. 4 din 25.sep.2001
Monitorul Oficial, Partea I 631 9.oct.2001
Intrare în vigoare la 9.oct.2001
privind supravegherea poziţiilor valutare ale băncilor

   În vederea limitării riscurilor ce pot apărea ca urmare a desfăşurării operaţiunilor valutare de către bănci,
   în temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) şi ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 38 alin. (1) şi ale art. 45 lit. f) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare,
   având în vedere prevederile Planului de conturi pentru societăţile bancare şi ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările şi completările ulterioare,

   Banca Naţională a României emite prezentele norme.

   CAPITOLUL I
 Dispoziţii generale

   Art. 1. - Prezentele norme reglementează nivelul maxim al poziţiilor valutare individuale ajustate şi al poziţiei valutare totale şi se aplică băncilor persoane juridice române, denumite în continuare bănci.
   Art. 2. -(1) În sensul prezentelor norme termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
   a) poziţia valutară într-o anumită deviză - soldul net al patrimoniului în deviza respectivă, fiind expresia riscului valutar;
   b) poziţia valutară bilanţieră într-o anumită deviză - suma evidenţiată în soldul creditor sau debitor al contului 3721 "Poziţie de schimb", deschis pe deviza în cauză;
   c) poziţia valutară extrabilanţieră într-o anumită deviză - suma evidenţiată în soldul creditor sau debitor al contului 9361 "Poziţie de schimb", deschis pe deviza în cauză;
   d) poziţia valutară individuală - poziţia valutară lungă sau poziţia valutară scurtă pe fiecare deviză, în echivalent lei;
   e) poziţia valutară individuală ajustată - poziţia valutară individuală ajustată cu echivalentul în lei actualizat al capitalului social subscris şi vărsat în devize şi al primelor de emisiune plătite în devize, calculat în funcţie de diferenţele de curs valutar aferente disponibilităţilor în devize reprezentând aportul la capitalul social şi primele de emisiune plătite în devize;
   f) poziţia valutară totală - valoarea cea mai mare, în modul, dintre totalul poziţiilor valutare individuale ajustate lungi şi totalul poziţiilor valutare individuale ajustate scurte.
   (2) Termenul fonduri proprii are semnificaţia prevăzută de Normele Băncii Naţionale a României nr. 7/1999 privind fondurile proprii ale băncilor.

   CAPITOLUL II
 Supravegherea riscului valutar

   SECŢIUNEA 1
Supravegherea indicatorilor de poziţie valutară

   Art. 3. - Supravegherea riscului valutar se realizează:
   a) de bănci, potrivit prevederilor art. 11;
   b) de Banca Naţională a României, pe baza indicatorilor de poziţie valutară raportaţi de bănci, în conformitate cu prezentele norme.
   Art. 4. -(1) Băncile vor raporta Băncii Naţionale a României nivelul poziţiilor lor valutare, potrivit formularului "Supravegherea poziţiilor valutare", prevăzut în anexa la prezentele norme. Raportările se vor întocmi şi se vor transmite Băncii Naţionale a României, după cum urmează:
   a) pentru fiecare zi bancară lucrătoare, prin Reţeaua de Comunicaţii Interbancare (RCI), în ziua bancară lucrătoare ulterioară datei pentru care acestea se întocmesc (directorul BC-SYS). În cazul imposibilităţii transmiterii datelor prin RCI, băncile urmează să raporteze datele pe suport hârtie Direcţiei supraveghere în termen de 3 zile bancare lucrătoare ulterioare datei pentru care acestea se întocmesc;
   b) pentru ultima zi bancară lucrătoare a lunii, pe suport hârtie, Direcţiei supraveghere, în termen de 3 zile bancare lucrătoare ulterioare datei pentru care acestea se întocmesc.
   (2) Formularul de raportare va cuprinde datele referitoare la activitatea globală a băncii (ansamblul teritoriului naţional şi toate subunităţile din străinătate ale băncii).
   (3) Formularul de raportare se întocmeşte pe baza datelor înscrise în evidenţa contabilă şi, după caz, în evidenţa extracontabilă şi se semnează de către conducătorul băncii menţionat la art. 11 lit. d) şi de către şeful compartimentului financiar-contabil.

   SECŢIUNEA a 2-a
Determinarea indicatorilor de poziţie valutară

   Art. 5. - Poziţia valutară într-o anumită deviză se calculează ca sumă algebrică a poziţiei valutare bilanţiere şi a poziţiei valutare extrabilanţiere.
   Art. 6. -(1) Poziţia valutară într-o anumită deviză este considerată poziţie valutară lungă atunci când prin însumarea algebrică a elementelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c) se obţine un rezultat pozitiv şi poziţie valutară scurtă atunci când prin însumarea algebrică a aceloraşi elemente se obţine un rezultat negativ.
   (2) În scopul determinării poziţiilor valutare pe fiecare deviză soldurile debitoare ale conturilor menţionate la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c) vor fi considerate cu semnul minus (-), iar soldurile creditoare vor fi considerate cu semnul plus (+).
   Art. 7. - Cursurile de schimb care se vor lua în considerare la determinarea poziţiilor valutare individuale sunt cele prevăzute în lista comunicată de Banca Naţională a României din ziua pentru care se face raportarea.
   Art. 8. -(1) În cazul băncilor cu capital social subscris şi vărsat în devize poziţia valutară individuală aferentă devizei în care a fost subscris şi vărsat capitalul social va fi ajustată cu echivalentul în lei actualizat al capitalului social subscris şi vărsat în devize şi al primelor de emisiune plătite în devize, calculat în funcţie de diferenţele de curs valutar aferente disponibilităţilor în deviza respectivă reprezentând aport la capitalul social şi prime de emisiune plătite în devize, care se va lua în considerare cu semnul minus (-).
   (2) Echivalentul în lei actualizat al capitalului social subscris şi vărsat în devize, menţionat la alin. (1), se determină prin însumarea capitalului social subscris şi vărsat în devize, evidenţiat în soldul contului 99832 "Capital social subscris şi vărsat în devize", transformat în lei prin utilizarea cursului de schimb comunicat de Banca Naţională a României din data subscrierii, cu diferenţele de curs valutar aferente disponibilităţilor în devize reprezentând aport la capitalul social, evidenţiate în soldul contului 519 "Alte rezerve", analitic distinct "Rezerve din diferenţe de curs valutar aferente disponibilităţilor în devize reprezentând aport la capitalul social", sau care au fost utilizate la majorarea capitalului social.
   (3) Echivalentul în lei actualizat al primelor de emisiune plătite în devize, menţionat la alin. (1), se determină prin însumarea primelor de emisiune plătite în devize, evidenţiate în soldul contului 9984 "Prime de emisiune plătite în devize", transformate în lei prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României din data efectuării plăţii, cu diferenţele de curs valutar aferente disponibilităţilor în devize reprezentând prime de emisiune plătite în devize, evidenţiate în soldul contului 519 "Alte rezerve", analitic distinct "Rezerve din diferenţe de curs valutar aferente disponibilităţilor în devize reprezentând prime de emisiune plătite în devize", sau care au fost utilizate la majorarea capitalului social.
   Art. 9. -(1) În scopul determinării poziţiei valutare totale, sumele reprezentând poziţii valutare individuale ajustate lungi vor fi considerate cu semnul plus (+), iar sumele reprezentând poziţii valutare individuale ajustate scurte vor fi considerate cu semnul minus (-).
   (2) Poziţia valutară totală va fi lungă atunci când totalul poziţiilor valutare individuale ajustate lungi este mai mare decât totalul poziţiilor valutare individuale ajustate scurte şi va fi scurtă atunci când totalul poziţiilor valutare individuale ajustate scurte este mai mare decât totalul poziţiilor valutare individuale ajustate lungi.
   Art. 10. - La sfârşitul fiecărei zile bancare lucrătoare poziţiile valutare ale unei bănci sunt supuse următoarelor limitări:
   a) maximum 10% din fondurile proprii ale băncii pentru oricare dintre poziţiile valutare individuale ajustate; şi
   b) maximum 20% din fondurile proprii ale băncii pentru poziţia valutară totală.

   SECŢIUNEA a 3-a
Cerinţe de management şi control intern

   Art. 11. - În vederea limitării riscului valutar băncile au următoarele obligaţii:
   a) să dispună de un sistem de evidenţă care să permită în permanenţă atât înregistrarea imediată a operaţiunilor în devize şi calcularea rezultatelor acestora, cât şi determinarea poziţiilor valutare individuale ajustate şi a poziţiei valutare totale;
   b) să deţină un sistem de supraveghere şi de gestiune a riscului valutar pe bază de norme şi proceduri interne, aprobate de consiliul de administraţie al băncii, care să respecte cerinţele prezentelor norme şi care să urmărească încadrarea poziţiilor valutare în limitele stabilite la art. 10;
   c) să dispună de un sistem de control permanent pentru verificarea respectării procedurilor interne, necesar în vederea îndeplinirii dispoziţiilor precedente;
   d) să desemneze un conducător care să asigure coordonarea permanentă a activităţii valutare a băncii. În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme băncile vor comunica Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere identitatea persoanei din conducerea băncii care asigură coordonarea respectivei activităţi. În cazul desemnării unui nou conducător în calitate de coordonator al acestei activităţi băncile vor comunica Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere identitatea noii persoane, în termen de 5 zile de la data desemnării acesteia.

   CAPITOLUL III
 Dispoziţii tranzitorii şi finale

   Art. 12. -(1) Limitarea prevăzută la art. 10 lit. a) nu se aplică poziţiilor valutare individuale ajustate, aferente devizelor care intră în componenţa monedei unice europene.
   (2) Poziţiile valutare individuale ajustate, prevăzute la alineatul precedent, participă la constituirea poziţiei valutare individuale ajustate, aferentă devizei euro. Poziţia valutară individuală ajustată aferentă devizei euro se calculează ca sumă algebrică a poziţiilor valutare individuale ajustate pentru euro şi pentru devizele care intră în componenţa monedei unice europene.
   Art. 13. - Nerespectarea de către bănci a prevederilor prezentelor norme atrage aplicarea sancţiunilor şi/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 şi, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998.
   Art. 14. -(1) Prezentele norme intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2002.
   (2) Anexa face parte integrantă din prezentele norme.
   Art. 15. - La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă Normele Băncii Naţionale a României nr. 15 din 24 octombrie 1995 privind supravegherea poziţiilor valutare ale societăţilor bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 13 noiembrie 1995, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

   PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL
BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISĂRESCU

   Bucureşti, 25 septembrie 2001.
   Nr. 4.
   ANEXĂ
 
   
   BANCA ................................................
Data pentru care se face raportarea ..................
Fonduri proprii (mii lei) ............................

SUPRAVEGHEREA POZIŢIILOR VALUTARE

┌──────┬─────────────────────────────────────────┬──────────┬──────┬────────────────┬───────────┬────────────────┬────────────────┬─────────┐
│ │ Elementele luate în calcul │ │ │ │ Ajustarea │ │ │ │
│ ├────────────────────┬────────────────────┤ │ │ │capitalului│ │ │Ponderea │
│ │ Poziţia valutară │ Poziţia valutară │ Poziţia │ │Poziţia valutară│social şi a│Poziţia valutară│Poziţia valutară│ faţă de │
│Deviza│ bilanţieră │ extrabilanţieră │ valutară │Cursul│ individuală │primelor de│ individuală │ individuală │fondurile│
│ │ (sold cont 3721) │ (sold cont 9361) │- unităţi │în lei│ (mii lei) │ emisiune │ ajustată lungă │ajustată scurtă │ proprii │
│ │- unităţi monetare -│- unităţi monetare -│monetare -│ │ │ (mii lei) │ │ │ │
│ ├─────────┬──────────┼─────────┬──────────┼──────────┤ ├────────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤ │
│ │ (+) │ (-) │ (+) │ (-) │ (+/-) │ │ (+/-) │ (-) │ (+) │ (-) │ │
├──────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├──────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┤
├──────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┤
├──────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┤
├──────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┤
├──────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┤
├──────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┤
├──────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┤
├──────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┤
│TOTAL:│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │
└──────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────┴────────────────┴───────────┴────────────────┴────────────────┴─────────┘

NOTĂ:
Următoarele coloane se calculează astfel:
5 = 1+2+3+4
7 = 5 * 6
9 = 7 + 8
10 = 7 + 8
11 = | x | / FP * 100 (în care x este cea mai mare dintre 9 şi 10)
Întocmit de .............................
Numele şi prenumele .....................
Telefon/Interior ........................

Conducătorul băncii, Conducătorul Compartimentului financiar-contabil,
................................... ..................................................
(numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)