Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Normă nr. 1 din 19.ian.2005
Monitorul Oficial, Partea I 75 21.ian.2005
Intrare în vigoare la 21.ian.2005
privind modul unitar de completare a menţiunilor din ordinele de plată în mesajele electronice utilizate în sistemul ReGIS şi în casa de compensare automată

   Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 63 şi 64 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare,
   în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,

   Banca Naţională a României emite prezentele norme.

   Art. 1. - În scopul asigurării condiţiilor necesare pentru procesarea automată (în engleză straight-through-processing sau STP) a plăţilor transmise prin sistemul ReGIS şi prin casa de compensare automată, prezentele norme stabilesc:
   a) modul unitar de completare a menţiunilor din ordinele de plată în mesajele electronice utilizate în sistemul ReGIS şi în casa de compensare automată;
   b) drepturile şi obligaţiile participanţilor la sistemele menţionate la lit. a), care decurg din utilizarea mesajelor electronice în cadrul respectivelor sisteme.
   Art. 2. - Participanţii care transmit mesaje electronice prin sistemul ReGIS şi prin casa de compensare automată vor respecta modul unitar de completare în mesajele respective a menţiunilor din ordinele de plată, conform prevederilor art. 3-17.
   Art. 3. - În mesajele de tip MT 103 iniţiate în sistemul ReGIS, pentru plăţile în nume propriu ale unei unităţi teritoriale a unui participant sau pentru plăţile unui client al unităţii teritoriale respective, care nu are cont deschis la aceasta, şi/sau pentru plăţile destinate unei unităţi teritoriale a unui participant sau pentru plăţile destinate unui client al unităţii teritoriale respective, care nu are cont deschis la aceasta, la menţiunea account din câmpurile 50K, respectiv 59 no letter option, se va completa codul IBAN alocat de participant respectivului cont al unităţii teritoriale respective.
   Art. 4. - În vederea efectuării de către centralele sau unităţile teritoriale ale participanţilor a oricăror plăţi în nume propriu în relaţia cu Trezoreria Statului, acestea vor aloca coduri IBAN conturilor interne din care se efectuează plăţile respective către Trezoreria Statului şi vor utiliza exclusiv mesaje de tip MT 103 sau, după caz, mesaje XML de tip Core Bulk LargeRemittance Credit Transfer şi Core Bulk Large Remittance Direct Debit Transfer, care vor fi completate cu respectivele coduri IBAN.
   Art. 5. - În mesajele de tip MT 103 iniţiate de un participant în sistemul ReGIS, informaţiile despre plătitor vor fi incluse întotdeauna în câmpul 50K, atât în cazul plăţilor unui client al său, cât şi în cazul plăţilor efectuate de participant în nume propriu sau de către o unitate teritorială a acestuia.
   Art. 6. - La menţiunea account din câmpul 50K din mesajele de tip MT 103 se va completa după cum urmează:
   a) IBAN plătitor, în cazul în care plata este făcută în numele unui client; sau
   b) codul BIC al centralei participantului plătitor, precedat de caracterele RO00, sau un cod IBAN alocat de către respectivul participant unui cont intern al centralei proprii, după caz, atunci când plata este făcută de centrala participantului în nume propriu; sau
   c) codul IBAN al contului unităţii teritoriale din care se face plata, în cazul în care plata este ordonată de către o unitate teritorială a participantului, în nume propriu, sau în cazul în care plata este ordonată de către un client care nu are cont deschis la unitatea teritorială respectivă.
   Art. 7. - Spaţiul de 4x35 de caractere din câmpul 50K din mesajele de tip MT 103 se va completa după cum urmează:
   a) pe primul rând se va trece: nume/denumire plătitor; în cazul în care numele/denumirea depăşeşte spaţiul disponibil de 35 de caractere, acesta va fi trunchiat corespunzător;
   b) pe rândurile 2 şi 3 se va trece: adresă plătitor; în cazul în care această informaţie lipseşte, dar există informaţia de pe rândul 4, pe fiecare dintre aceste rânduri se va completa câte un punct; dacă lipseşte informaţia nu numai din rândurile 2 şi 3, ci şi din rândul 4, aceste rânduri pot fi lăsate libere. În cazul în care adresa completă depăşeşte spaţiul disponibil de 70 de caractere, se vor folosi prescurtări;
   c) pe ultimul rând (rândul 4) se va trece: codul de înregistrare fiscală al plătitorului sau CNP plătitor, după caz. În cazul în care informaţia din acest câmp lipseşte, acest rând va fi lăsat liber. Completarea acestui câmp este obligatorie în cazul plăţilor către Trezoreria Statului.
   Art. 8. - În mesajele de tip MT 103 informaţiile despre beneficiar vor fi incluse întotdeauna în câmpul 59 no letter option, atât pentru plăţile destinate unui client al unui participant, cât şi pentru cele destinate participantului, respectiv unei unităţi teritoriale a acestuia.
   Art. 9. - La menţiunea account din câmpul 59 no letter option se va completa după cum urmează:
   a) IBAN beneficiar, în cazul în care plata este făcută către un client al unui participant; sau
   b) codul BIC al centralei participantului beneficiar, precedat de caracterele RO00, sau un cod IBAN alocat de către respectivul participant unui cont intern al centralei proprii, după caz, atunci când plata este făcută către centrala participantului; sau
   c) codul IBAN al contului unităţii teritoriale a participantului către care se face plata, dacă beneficiarul este chiar unitatea teritorială respectivă sau un client al acesteia care nu are cont deschis la aceasta.
   Art. 10. - Spaţiul de 4x35 de caractere din câmpul 59 no letter option se va completa după cum urmează:
   a) pe primul rând se va trece: nume/denumire beneficiar; în cazul în care numele depăşeşte spaţiul disponibil de 35 de caractere, acesta va fi trunchiat corespunzător;
   b) pe rândurile 2 şi 3 se va trece: adresă beneficiar; în cazul în care această informaţie lipseşte, dar există informaţia pe rândul 4, pe fiecare dintre aceste rânduri se va completa câte un punct; dacă lipseşte informaţia nu numai din rândurile 2 şi 3, ci şi din rândul 4, aceste rânduri pot fi lăsate libere. Această informaţie este obligatorie doar în cazul în care beneficiarul nu deţine cont deschis la unitatea teritorială respectivă. În cazul în care adresa completă depăşeşte spaţiul disponibil de 70 de caractere, se vor folosi prescurtări;
   c) pe ultimul rând (rândul 4) se va trece: codul de înregistrare fiscală al beneficiarului sau CNP beneficiar, după caz. În cazul în care informaţia din acest câmp lipseşte, acest rând va fi lăsat liber. Completarea acestui câmp este obligatorie în cazul tuturor plăţilor către Trezoreria Statului. Această informaţie va fi menţionată şi în cazul în care plătitorul este şi contribuabilul pentru care se plăteşte obligaţia.
   Art. 11. - În câmpul 70, informaţiile reprezentând referinţe privind conţinutul economic al operaţiunii se vor completa fie cu opţiunea/ROC/Informaţii reprezentând referinţe privind conţinutul economic al operaţiunii şi opţional //RFB/Număr ordin de plată, fie, în cazul plăţilor către Trezoreria Statului, în câmpul 70 se vor completa obligatoriu următoarele informaţii:
   a) pe primul rând: /ROC/Număr de evidenţă a plăţii (codul de 23 de caractere alocat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, iar în cazurile în care acesta nu există pe documentul de plată, se completează cu un punct);
   b) pe al doilea rând: /RFB/Nr. ordin de plată/data emiterii ordinului de plată/data plăţii ordinului de plată în format de dată SWIFT yyyymmdd. Cele trei informaţii vor fi separate prin caracterul "/" (spre exemplu, /RFB/1234/20041103/20041104);
   c) pe al treilea rând: Explicaţii privind conţinutul economic al operaţiunii. Este obligatoriu de completat în cazul în care nu există informaţia de pe primul rând. Dacă informaţia depăşeşte 35 de caractere, se va continua pe rândul al patrulea.
   Art. 12. -(1) În cazul în care informaţiile reprezentând referinţe privind conţinutul economic al operaţiunii depăşesc capacitatea câmpului 70, se va continua în câmpul 72.
   (2) În cazul în care în câmpul 72 se continuă informaţiile din câmpul 70, se vor folosi aceiaşi indicatori ca şi pentru câmpul 70, respectiv ROC şi RFB.
   (3) În cazul returnării unei plăţi eronate, în câmpul 72 se va folosi codul/REJT/ sau /RETN/, conform regulilor SWIFT, după cum urmează:
   a) pe primul rând: /REJT/(sau /RETN/)Câmpul din mesajul original datorită căruia are loc returnarea şi posibil alte elemente ale mesajului (spre exemplu, opţiunea de câmp sau identificatorul de secvenţă) ce pot fi utile iniţiatorului la determinarea motivului returnării;
   b) pe al doilea rând: Cod de eroare conform standardelor SWIFT;
   c) pe al treilea rând: /MREF/Referinţa mesajului iniţial refuzat.
   Art. 13. - Folosirea altor câmpuri ale mesajelor SWIFT utilizate în sistemul ReGIS este opţională, fiind reglementată de standardele SWIFT.
   Art. 14. - Câmpul 71A (Detail of charges) va fi completat întotdeauna cu opţiunea SHA (shared).
   Art. 15. - În mesajele XML de tip Core Bulk Large Remittance Credit Transfer şi Core Bulk Large Remittance Direct Debit Transfer, folosite în relaţia cu casa de compensare automată, câmpul IBAN plătitor se va completa la menţiunea .../ cu una dintre opţiunile următoare:
   a) IBAN plătitor în cazul în care plata este făcută în numele unui client; sau
   b) codul BIC al centralei participantului plătitor, precedat de caracterele RO00, sau un cod IBAN alocat de către respectivul participant unui cont intern al centralei proprii, după caz, atunci când plata este făcută de centrala participantului în nume propriu; sau
   c) codul IBAN al contului unităţii teritoriale din care se face plata, în cazul în care plata este ordonată de către o unitate teritorială a participantului în nume propriu sau, în cazul mesajelor XML de tip Core Bulk Large Remittance Credit Transfer, de către un client care nu deţine cont deschis la unitatea teritorială respectivă.
   Art. 16. - În mesajele XML de tip Core Bulk Large Remittance Credit Transfer şi Core Bulk Large Remittance Direct Debit Transfer, folosite în relaţia cu casa de compensare automată, câmpul IBAN beneficiar se va completa la menţiunea .../ cu una dintre opţiunile următoare:
   a) IBAN beneficiar, în cazul în care plata este făcută către un client al unui participant; sau
   b) codul BIC al centralei participantului beneficiar, precedat de caracterele RO00, sau un cod IBAN alocat de către respectivul participant unui cont intern al centralei proprii, după caz, atunci când plata este făcută către centrala participantului;
   c) codul IBAN al contului unităţii teritoriale a participantului către care se face plata, dacă beneficiarul este chiar unitatea teritorială respectivă sau, în cazul mesajelor XML de tip Core Bulk Large Remittance Credit Transfer, un client al acesteia care nu are cont deschis la aceasta.
   Art. 17. - În mesajele XML de tip Core Bulk Large Remittance Credit Transfer şi Core Bulk Large Remittance Direct Debit Transfer, informaţiile reprezentând referinţe privind conţinutul economic al operaţiunii, inclusiv informaţiile solicitate de către Ministerul Finanţelor Publice în cazul plăţilor către Trezoreria Statului sau referinţa unei plăţi returnate, vor fi completate în câmpul Remmitance Information, folosindu-se pentru delimitarea rândurilor separatorul descris în documentaţia tehnică a casei de compensare automată şi respectându-se indicatorii SWIFT folosiţi în cazul mesajelor SWIFT FIN MT 103 (a se vedea art. 9-12).
   Art. 18. -(1) În cazul în care un participant primeşte prin sistemul de plăţi un mesaj electronic care nu respectă prevederile prezentei norme, participantul în cauză poate condiţiona executarea instrucţiunii de plată aferente mesajului electronic respectiv de plata de către participantul care a transmis mesajul a unui comision pentru acoperirea cheltuielilor de procesare manuală a mesajului respectiv.
   (2) Comisioanele aferente mesajelor electronice de plată prin care se returnează sumele aferente unor mesaje care nu au respectat prevederile prezentelor norme se suportă de către participanţii care au transmis mesajele iniţiale în mod eronat.
   Art. 19. - Administratorul de sistem al casei de compensare automată va comunica în timp util Băncii Naţionale a României orice modificare a formatului sau tipului mesajelor electronice utilizate în sistemul pe care îl administrează, în vederea modificării corespunzătoare a prezentelor norme.

   Preşedintele Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a României,
Mugur Isărescu,
guvernator

   Bucureşti, 19 ianuarie 2005.
   Nr. 1.