Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Normă nr. 10 din 27.iul.2005
Monitorul Oficial, Partea I 683 29.iul.2005
Intrare în vigoare la 28.aug.2005
privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

   În baza prevederilor art. 56 alin. 1, 61 şi 78 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, ale art. 59 alin. 2 lit. g), ale art. 168 şi 177 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările şi completările ulterioare,
   în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

   Banca Naţională a României emite prezentele norme.

   Art. 1. -(1) Prezentele norme se aplică instituţiilor de credit persoane juridice române şi sucursalelor instituţiilor de credit străine, autorizate să funcţioneze pe teritoriul României, denumite în continuare împrumutători, şi reglementează condiţiile minime de acordare, garantare şi derulare a creditelor destinate persoanelor fizice.
   (2) Dispoziţiile art. 3, ale art. 4 alin. (1) lit. a)-e), ale art. 5-10 şi ale art. 14 şi 15 nu se aplică în cazul creditelor ipotecare destinate persoanelor fizice, acordate de împrumutători în baza Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, acordarea, garantarea şi derularea acestor credite realizându-se în condiţiile prevăzute de Normele metodologice nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, emise de Banca Naţională a României şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
   Art. 2. -(1) Instituţiile de credit sunt obligate să încadreze creditele destinate persoanelor fizice în una dintre următoarele categorii:
   a) credit de consum - reprezintă orice credit contractat de o persoană fizică în vederea sartisfacerii nevoilor personale ale solicitantului şi/sau ale familiei acestuia ori pentru achiziţionarea de bunuri, altele decât cele care se circumscriu unei investiţii imobiliare, în sensul prevăzut la lit. b);
   b) credit pentru investiţii imobiliare - reprezintă orice credit contractat de o persoană fizică, inclusiv credit ipotecar, având ca destinaţie dobândirea sau menţinerea drepturilor de proprietate asupra unui teren şi/sau unei construcţii, realizate sau care urmează să se realizeze, precum şi creditul acordat în scopul reabilitării, modernizării, consolidării sau extinderii unei construcţii ori pentru viabilizarea unui teren.
   (2) Încadrarea creditelor de refinanţare potrivit alin. (1) se va realiza în funcţie de categoria creditului iniţial a cărui rambursare este astfel finanţată.
   Art. 3. - Acordarea, garantarea şi derularea creditelor de consum şi a celor pentru investiţii imobiliare se realizează pe baza reglementărilor interne ale împrumutătorilor, aprobate de organele competente conform prevederilor actelor constitutive, în cazul instituţiilor de credit persoane juridice române, şi, respectiv, de organele statutare, în cazul sucursalelor instituţiilor de credit străine.
   Art. 4. -(1) Împrumutătorii vor stabili în cadrul reglementărilor interne, fără a fi limitative, următoarele:
   a) organizarea activităţii de acordare şi derulare a creditelor şi modalităţile de garantare pentru fiecare tip de credit;
   b) clauzele obligatorii ale contractului de credit, cu respectarea prevederilor legale în materie;
   c) documentaţia care stă la baza contractului de credit; în acest sens împrumutătorii trebuie să întocmească modele ale cererilor de acordare a creditelor, ale contractelor de credit, ale declaraţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) şi c) şi ale contractelor de garanţie;
   d) competenţele de aprobare a creditelor, în funcţie de valoarea acestora; în acest scop fiecare împrumutător trebuie să stabilească valoarea de la care un credit este considerat credit de valoare mare;
   e) indicatorii/criteriile pe baza cărora se evaluează bonitatea solicitantului de credit şi modul de calcul al acestor indicatori;
   f) categoriile de venituri considerate eligibile de către împrumutător, pentru scopurile prevăzute la art. 11. Pentru fiecare categorie de venituri împrumutătorul va stabili coeficienţi de ajustare în funcţie de gradul de certitudine şi de caracterul de permanenţă ale acestora;
   g) modalitatea de determinare, pentru scopurile prevăzute la art. 11, a angajamentelor lunare decurgând din facilităţi de creditare la care nu sunt stabilite scadenţe lunare.
   (2) Coeficienţii stabiliţi potrivit alin. (1) lit. f) vor fi reconsideraţi periodic, pe baza unei metodologii stabilite de către fiecare împrumutător în cadrul politicii proprii de creditare, în vederea asigurării acurateţei acestora pe o bază continuă.
   Art. 5. -(1) Creditele de consum şi creditele pentru investiţii imobiliare sunt acordate pe baza unui contract de credit ale cărui clauze vor fi stabilite prin reglementările interne ale împrumutătorilor, cu respectarea prevederilor prezentelor norme şi, după caz, a dispoziţiilor cuprinse în legi speciale aplicabile.
   (2) Contractul de credit va cuprinde, în mod obligatoriu şi fără a fi limitative, clauze referitoare la:
   a) condiţiile de scadenţă, dobândă, inclusiv pentru sumele neachitate la scadenţă reprezentând rate de credit şi/sau de dobândă;
   b) neonorarea la scadenţă a principalului şi/sau a dobânzii;
   c) constituirea de garanţii, dacă este cazul.
   Art. 6. -(1) În vederea obţinerii unui credit solicitantul trebuie să prezinte cel puţin următoarele documente:
   a) documente care atestă capacitatea solicitantului şi, după caz, a familiei acestuia de a dispune de venituri certe cu caracter de permanenţă, considerate eligibile potrivit reglementărilor interne ale împrumutătorului;
   b) declaraţie pe propria răspundere privind valoarea angajamentelor de plată ale solicitantului şi ale familiei acestuia la data solicitării creditului şi, în mod distinct, a obligaţiilor devenite exigibile şi neonorate la scadenţă la aceeaşi dată. Împrumutătorii pot solicita copii de pe documentele care atestă gradul de îndatorare a solicitantului şi a membrilor familiei acestuia;
   c) declaraţie pe propria răspundere privind litigiile cu terţii existente la data solicitării creditului, cu precizarea, după caz, a motivelor care au condus la situaţiile respective.
   (2) În cazul construirii, reabilitării, modernizării, consolidării sau extinderii imobilelor ori a viabilizării unui teren solicitantul de credit va prezenta un deviz estimativ al lucrării şi, după caz, un plan de finanţare, convenit cu constructorul, care să prevadă eşalonarea în timp a sumelor ce urmează să fie avansate. În cazul în care lucrările asupra imobilului se execută în regie proprie, termenele de utilizare a creditelor se stabilesc de comun acord cu împrumutatul.
   Art. 7. -(1) Aprobarea fiecărui credit se va face pe baza unui referat care va fi întocmit şi semnat potrivit reglementărilor interne ale împrumutătorului.
   (2) Creditele de valoare mare se acordă cu avizul structurilor de risc existente în instituţia de credit.
   (3) Referatul prevăzut la alin. (1) trebuie să conţină, fără a fi limitative, următoarele elemente:
   a) datele de identificare a solicitantului, precum numele, prenumele, domiciliul/reşedinţa, codul numeric personal, cetăţenia;
   b) informaţii/date referitoare la creditul solicitat, precum valoarea creditului, scadenţa/schema de rambursare, moneda şi, dacă este cazul, destinaţia, avansul depus de solicitant şi garanţiile prezentate, cu respectarea prevederilor art. 8-10;
   c) informaţii privind bonitatea solicitantului, cu respectarea prevederilor art. 11;
   d) situaţiile speciale în care se află solicitantul de credit în raport cu terţii, precum litigii care ar putea afecta în mod semnificativ bonitatea acestuia.
   (4) Pot face excepţie de la prevederile prezentului articol creditele de consum, altele decât cele de valoare mare.
   Art. 8. -(1) În situaţia în care creditul de consum are ca destinaţie achiziţionarea de bunuri, solicitantul trebuie să prezinte garanţii reale şi/sau personale la nivelul creditului solicitat sau să achite un avans de minimum 25% din valoarea respectivelor bunuri.
   (2) În situaţia în care creditul de consum are altă destinaţie decât cea prevăzută la alin. (1), solicitantul trebuie să prezinte garanţii reale şi/sau personale la nivelul creditului solicitat.
   (3) Poliţele de asigurare având ca obiect garantarea/preluarea riscului de neplată, încheiate fie de către debitor, fie de către împrumutător, se încadrează în categoria garanţiilor personale.
   (4) Pot face excepţie de la obligaţia de garantare facilităţile de creditare prin trageri în descoperit de cont, precum şi creditele acordate prin intermediul cardurilor de credit, a căror valoare nu depăşeşte de trei ori nivelul veniturilor nete lunare, calculate potrivit art. 11 alin. (3), fără a depăşi însă o limită stabilită prin reglementările interne ale împrumutătorului.
   Art. 9. -(1) Valoarea unui credit pentru investiţii imobiliare nu poate depăşi 75% din valoarea imobilului pentru achiziţionarea căruia se solicită creditul şi/sau din valoarea devizului estimativ.
   (2) Acordarea creditelor pentru investiţii imobiliare este condiţionată de prezentarea de către solicitant a unor garanţii reale şi/sau personale.
   (3) Valoarea garanţiilor nu va fi mai mică de 133% din valoarea creditului.
   Art. 10. - În cazul creditelor garantate cu garanţii personale împrumutătorii vor evalua bonitatea garanţilor potrivit condiţiilor stabilite prin reglementările interne.
   Art. 11. -(1) La evaluarea bonităţii solicitantului se va avea în vedere ca angajamentele totale de plată lunare, respectiv principalul şi dobânda, ale solicitantului şi ale familiei acestuia, decurgând din contractul de credit, precum şi din alte contracte de aceeaşi natură, cum ar fi: alte contracte de credit, contracte de leasing, contracte de cumpărare de bunuri în rate, indiferent de creditor, să reprezinte cel mult 40% din veniturile nete lunare ale solicitantului şi, după caz, ale familiei acestuia.
   (2) În plus faţă de condiţia de la alin. (1), la acordarea creditelor trebuie respectate următoarele limite:
   a) angajamentele de plată lunare, respectiv principalul şi dobânda, decurgând din credite de consum, precum şi din alte contracte de natura creditului de consum, indiferent de creditor, nu vor depăşi 30% din veniturile nete ale solicitantului şi ale familiei acestuia;
   b) angajamentele de plată lunare, respectiv principalul şi dobânda, decurgând din credite pentru investiţii imobiliare, precum şi din alte contracte de natura creditului pentru investiţii imobiliare, indiferent de creditor, nu vor depăşi 35% din veniturile nete ale solicitantului şi ale familiei acestuia.
   (3) Veniturile nete lunare vor fi calculate ca diferenţă între veniturile totale certe, cu caracter de permanenţă, ajustate prin aplicarea coeficienţilor prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. f), şi angajamentele de plată de altă natură decât cele decurgând din contracte de credit şi asimilate conform prevederilor alin. (1). Nu vor fi luate în calculul veniturilor totale ale familiei veniturile membrilor de familie, în înţelesul alin. (5), care sunt şi garanţi.
   (4) Toate angajamentele de plată vor fi evidenţiate în declaraţia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. b).
   (5) Pentru scopul prezentelor norme, prin familia solicitantului se înţelege soţul/soţia şi rudele şi afinii acestuia, care locuiesc şi gospodăresc împreună cu solicitantul. Prin reglementările interne împrumutătorii pot stabili o sferă de cuprindere mai restrânsă a noţiunii de familie.
   (6) În cazul caselor de economii în domeniul locativ condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) lit. b) vor fi incluse în cadrul condiţiilor care trebuie îndeplinite pentru plata sumei contractate în baza contractului de economisire-creditare, reprezentând credit acordat.
   Art. 12. -(1) Pot face excepţie de la prevederile art. 8 şi 11 creditele pentru efectuarea de tratamente medicale şi pentru deces.
   (2) Împrumutătorii vor stabili prin normele proprii de creditare condiţiile de acordare şi de garantare a creditelor prevăzute la alin. (1).
   Art. 13. -(1) Contractele de credit/finanţare încheiate de împrumutători cu societăţi comerciale, în baza cărora sunt acordate acestora linii de credit pentru achiziţionarea fondului de marfă, trebuie să includă clauze potrivit cărora în situaţia vânzării în rate/pe credit a respectivelor bunuri societăţile comerciale vor impune condiţii de acordare, derulare şi garantare a creditelor destinate persoanelor fizice cel puţin la fel de stricte ca cele cuprinse în prezentele norme.
   (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul contractelor de credit/finanţare încheiate de împrumutători cu alte categorii de creditori, care nu intră sub incidenţa prezentelor norme şi care acordă credite destinate persoanelor fizice.
   Art. 14. -(1) Pe durata derulării creditului pentru persoanele fizice împrumutătorii au obligaţia să urmărească îndeplinirea condiţiilor prevăzute în contractul de credit, precum cele referitoare la plata la scadenţă a ratelor reprezentând principalul şi dobânda şi, după caz, la situaţia garanţiilor şi la destinaţia creditului.
   (2) Împrumutatul trebuie să prezinte împrumutătorului, dacă este cazul, pentru sumele puse la dispoziţia sa, eşalonat sau integral, documente care să ateste utilizarea creditului în scopul solicitat, cum ar fi: contract de vânzare-cumpărare, facturi fiscale, chitanţe fiscale.
   (3) În cazul suplimentării creditelor acordate împrumutătorii vor respecta în mod corespunzător condiţiile prevăzute în prezentele norme.
   Art. 15. - În cazul creditelor acordate în scopul construirii, reabilitării, modernizării, consolidării sau extinderii unei construcţii ori pentru viabilizarea unui teren verificarea încadrării în graficul de execuţie a lucrărilor se va realiza în conformitate cu reglementările interne ale împrumutătorului.
   Art. 16. - Până la data intrării în vigoare a prezentelor norme instituţiile de credit vor proceda la modificarea în mod corespunzător a reglementărilor interne, fără a putea stabili cerinţe mai puţin stricte decât prezentele norme.
   Art. 17. - Casele centrale vor supraveghea respectarea de către cooperativele de credit afiliate a cerinţelor prevăzute în prezentele norme.
   Art. 18. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage aplicarea sancţiunilor şi/sau a măsurilor prevăzute la art. 99 alin. 2 şi la art. 100 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, sau, după caz, la art. 189 alin. 2 şi la 191 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ori la art. 34 din Legea nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 19. -(1) Prezentele norme intră în vigoare în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   (2) Prevederile prezentelor norme nu se aplică în cazul creditelor aprobate de către împrumutători anterior datei intrării în vigoare a acestora.
   Art. 20. - La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă Normele Băncii Naţionale a României nr. 15/2003 privind limitarea riscului de credit la creditul de consum, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 22 decembrie 2003.

   Preşedintele Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a României,
Mugur Isărescu

   Bucureşti, 27 iulie 2005.
   Nr. 10.