Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Normă nr. 11 din 8.sep.2005
Monitorul Oficial, Partea I 840 16.sep.2005
Intrare în vigoare la 26.sep.2005
privind limitarea gradului de concentrare a expunerilor din credite în valută

   Având în vedere prevederile art. 25 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 56 alin. 1 şi 2, ale art. 62, 92 şi 95 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, ale art. 3 alin. 2, art. 171 alin. 2 şi ale art. 284 alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările şi completările ulterioare,
   în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

   Banca Naţională a României emite prezentele norme.

   Art. 1. - Prezentele norme se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi sucursalelor instituţiilor de credit străine, autorizate să funcţioneze pe teritoriul României, şi reglementează gradul de concentrare a expunerilor din credite în valută.
   Art. 2. -(1) Expunerea unei instituţii de credit din credite în valută acordate persoanelor fizice şi juridice, altele decât instituţiile de credit, înainte de deducerea provizioanelor specifice de risc de credit, nu poate depăşi 300% faţă de fondurile proprii, în cazul instituţiilor de credit, persoane juridice române, sau faţă de capitalul iniţial, în cazul sucursalelor instituţiilor de credit străine, determinate pentru luna anterioară celei pentru care se efectuează raportarea.
   (2) Procentul de la alin. (1) va fi respectat atât la nivel individual, cât şi la nivel consolidat, corespunzător activităţii desfăşurate pe teritoriul României.
   (3) Fondurile proprii şi capitalul iniţial se vor determina potrivit prevederilor Normelor Băncii Naţionale a României nr. 11/2003 privind supravegherea pe bază individuală şi consolidată a fondurilor proprii.
   (4) La determinarea expunerii care face obiectul prevederilor alin. (1) nu se vor lua în calcul expunerile din credite în valută acordate acelor persoane juridice şi fizice care sunt acoperite în mod natural la riscul valutar ("hedged borrowers") care induce risc de credit instituţiilor de credit finanţatoare.
   (5) Se consideră că o persoană este acoperită în mod natural la riscul valutar în cazul în care aceasta generează fluxuri de numerar nete pozitive în valută cotată, care să permită rambursarea la termen a fiecărei rate de credit (principal şi dobândă). Intrările de numerar vor fi ajustate în funcţie de gradul de certitudine şi de caracterul de permanenţă al acestora.
   Art. 3. - Depăşirea procentului stabilit la art. 2 alin. (1) se deduce din fondurile proprii/capitalul iniţial aferente lunii pentru care se întocmeşte raportarea.
   Art. 4. -(1) Instituţiile de credit trebuie să dispună de politici, proceduri şi sisteme informaţionale adecvate care să permită identificarea, evaluarea şi monitorizarea expunerilor din credite în valută astfel încât să se asigure respectarea în permanenţă a prevederilor art. 2 alin. (1), (2) şi (4).
   (2) Procedurile interne de creditare ale instituţiilor de credit vor fi astfel modificate/completate încât să asigure atât conformarea cu prevederile art. 2 alin. (5), cât şi modul de întocmire şi păstrare a documentaţiei aferente.
   (3) Instituţiile de credit urmează a se conforma cu prevederile alin. (1) şi (2) de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.
   Art. 5. -(1) Instituţiile de credit care la data intrării în vigoare a prezentelor norme înregistrează depăşiri ale procentului prevăzut la alin. (1) al art. 2 se vor încadra în respectiva limită într-o perioadă ce va fi stabilită de Banca Naţională a României cu luarea în considerare a scadenţelor stabilite în contractele de credit valabile la data intrării în vigoare a prezentelor norme.
   (2) Pe perioada prevăzută la alin. (1), instituţiile de credit nu mai pot acorda noi credite în valută sau suplimenta pe cele deja acordate, cu excepţia celor acordate categoriei de clienţi prevăzute la art. 2 alin. (4).
   (3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, instituţiile de credit vor transmite Direcţiei supraveghere planul de acţiuni, ce urmează a fi aprobat de Banca Naţională a României, în vederea conformării cu prevederile prezentelor norme.
   (4) Până la aprobarea planului de acţiuni, precum şi în cadrul perioadei prevăzute la alin. (1) nu sunt aplicabile prevederile art. 3.
   (5) În cazul în care în perioada prevăzută la alin. (1) se înregistrează, cu ocazia raportărilor lunare, un nivel al procentului calculat conform prevederilor alin. (1) al art. 2 mai mare decât cel stabilit prin planul de acţiuni aprobat de Banca Naţională a României, suma reprezentând depăşirea va fi dedusă din fondurile proprii/capitalul iniţial aferente lunii pentru care se întocmeşte raportarea.
   Art. 6. - Direcţia supraveghere va monitoriza acţiunile întreprinse de instituţiile de credit, inclusiv pe perioada prevăzută la art. 5 alin. (1), în vederea conformării cu prevederile prezentelor norme.
   Art. 7. -(1) Instituţiile de credit vor raporta lunar, în termen de cel mult 17 zile calendaristice de la finele lunii pentru care se face raportarea, nivelul expunerilor din credite în valută acordate, cu defalcare pe persoane fizice şi persoane juridice, care nu sunt acoperite în mod natural la riscul valutar, precum şi nivelul expunerilor din credite în valută acordate, cu defalcare pe persoane fizice şi persoane juridice, care sunt acoperite în mod natural la riscul valutar ("hedged borrowers"). Raportarea se va efectua letric, în echivalent lei.
   (2) Prima raportare va fi efectuată cel târziu la sfârşitul lunii în care intră în vigoare prezentele norme, pentru expunerile din creditele în valută existente în sold la sfârşitul lunii precedente intrării în vigoare a prezentelor norme.
   (3) Direcţia supraveghere poate solicita instituţiilor de credit orice informaţii suplimentare pe care le consideră relevante pentru scopul supravegherii gradului de concentrare a expunerilor din credite în valută. Formularul de raportare, modalitatea şi termenul de transmitere pentru informaţiile suplimentare vor fi stabilite şi comunicate de Direcţia supraveghere.
   Art. 8. - Nerespectarea prezentelor norme atrage aplicarea sancţiunilor şi/sau a măsurilor prevăzute de Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Legea nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 9. - Banca Naţională a României poate modifica, prin circulară, procentul prevăzut la alin. (1) al art. 2.
   Art. 10. - Prezentele norme intră în vigoare la 10 zile de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

   Bucureşti, 8 septembrie 2005.
   Nr. 11.