Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Normă nr. 20 din 13.sep.2006
Monitorul Oficial, Partea I 800 22.sep.2006
Intrare în vigoare la 22.oct.2006
pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 10/2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

   În baza prevederilor art. 56 alin. 1, art. 61 şi 78 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, ale art. 59 alin. (2) lit. g), ale art. 168 şi 177 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 72 din titlul I al Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare,
   în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

   Banca Naţională a României emite prezenta normă.

   Art. I. - Norma Băncii Naţionale a României nr. 10/2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 29 iulie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:
   "(2) Dispoziţiile art. 2-5, art. 6 alin. (1), art. 11 alin. (1)-(5), art. 12 alin. (1), art. 16, 18 şi 19 se aplică şi instituţiilor financiare nebancare persoane juridice române şi sucursalelor instituţiilor financiare nebancare străine, înscrise în Registrul general ţinut de Banca Naţională a României."
   2. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:
   "Art. 2. - (1) Împrumutătorii sunt obligaţi să încadreze creditele/finanţările destinate persoanelor fizice în una dintre următoarele categorii:
   a) credit de consum - reprezintă orice credit contractat de o persoană fizică în vederea satisfacerii nevoilor personale ale solicitantului şi/sau ale familiei acestuia ori pentru achiziţionarea de bunuri, altele decât cele care se circumscriu unei investiţii imobiliare, în sensul prevăzut la lit. b); în această categorie se include şi leasingul financiar ce corespunde destinaţiilor menţionate;
   b) credit pentru investiţii imobiliare - reprezintă orice credit contractat de o persoană fizică, inclusiv credit ipotecar, având ca destinaţie dobândirea ori menţinerea drepturilor de proprietate asupra unui teren şi/sau unei construcţii, realizate ori care urmează să se realizeze, precum şi creditul acordat în scopul reabilitării, modernizării, consolidării sau extinderii unei construcţii ori pentru viabilizarea unui teren; în această categorie se include şi leasingul financiar ce corespunde destinaţiilor menţionate."
   3. Literele a) şi g) ale alineatului (1) al articolului 4 vor avea următorul cuprins:
   "a) organizarea activităţii de acordare şi derulare a creditelor şi, după caz, modalităţile de garantare pe tipuri de credit;
   ...............................................................................................................................
   g) modalitatea de determinare, pentru scopurile prevăzute la art. 11, a angajamentelor totale de plată lunare, aferente acordării şi derulării creditelor, indiferent de frecvenţa efectuării plăţii acestora."
   4. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:
   "(2) Contractul de credit va cuprinde, în mod obligatoriu şi fără a fi limitative, clauze referitoare la:
   a) condiţiile de scadenţă şi/sau de dobândă ori alte costuri legate de acordarea şi derularea creditului, inclusiv pentru sumele neachitate la scadenţă reprezentând rate de credit şi/sau de dobândă sau alte costuri;
   b) neonorarea la scadenţă a principalului şi/sau a dobânzii ori a altor costuri;
   c) constituirea de garanţii, dacă este cazul."
   5. Alineatul (2) al articolului 7 se abrogă.
   6. Alineatele (1)-(3) ale articolului 11 vor avea următorul cuprins:
   "Art. 11. - (1) La evaluarea bonităţii solicitantului se va avea în vedere ca angajamentele totale de plată lunare ale solicitantului şi ale familiei acestuia, respectiv principalul, dobânda şi orice alte costuri decurgând din contractele de credit, indiferent de creditor, inclusiv din creditul a cărui acordare se solicită, să reprezinte cel mult 40% din veniturile nete lunare ale solicitantului şi, după caz, ale familiei acestuia.
   (2) În plus faţă de condiţia prevăzută la alin. (1), la acordarea creditelor trebuie respectate următoarele limite:
   a) angajamentele de plată lunare ale solicitantului şi ale familiei acestuia, respectiv principalul, dobânda şi orice alte costuri decurgând din credite de consum, indiferent de creditor, inclusiv din creditul a cărui acordare se solicită, nu vor depăşi 30% din veniturile nete ale solicitantului şi, după caz, ale familiei acestuia;
   b) angajamentele de plată lunare ale solicitantului şi ale familiei acestuia, respectiv principalul, dobânda şi orice alte costuri decurgând din credite pentru investiţii imobiliare, indiferent de creditor, inclusiv din creditul a cărui acordare se solicită, nu vor depăşi 35% din veniturile nete ale solicitantului şi, după caz, ale familiei acestuia.
   (3) Veniturile nete lunare vor fi calculate ca diferenţă între veniturile totale certe, cu caracter de permanenţă, ajustate prin aplicarea coeficienţilor prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. f), şi angajamentele de plată de altă natură decât cele decurgând din contracte de credit conform prevederilor alin. (1). Nu vor fi luate în calculul veniturilor totale ale familiei veniturile membrilor de familie, în înţelesul alin. (5), care sunt şi garanţi."
   7. După alineatul (3) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (3nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, sau, după caz, la art. 189 alin. 2 şi la art. 191 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ori la art. 34 din Legea nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările şi completările ulterioare, sau la art. 52 alin. (2) şi la art. 53 din titlul I al Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare."
   11. Articolul 19 se abrogă.
   Art. II. -(1) Prezenta normă intră în vigoare în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   (2) Până la data intrării în vigoare a prezentei norme, persoanele prevăzute la art. 1 din Norma Băncii Naţionale a României nr. 10/2005 vor proceda la elaborarea sau modificarea în mod corespunzător a reglementărilor interne, fără a putea stabili cerinţe mai puţin stricte decât cele stabilite prin prezenta normă.
   Art. III. - În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Norma Băncii Naţionale a României nr. 10/2005, astfel cum a fost modificată prin prezenta normă, înscrise în Registrul general ţinut de Banca Naţională a României ulterior intrării în vigoare a prezentei norme, dispoziţiile acesteia se aplică începând cu data înscrierii lor în registru.
   Art. IV. - Norma Băncii Naţionale a României nr. 10/2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 29 iulie 2005, cu modificările şi completările aduse prin prezenta normă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

   Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

   Bucureşti, 13 septembrie 2006.
   Nr. 20.