Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Normă nr. 16 din 18.dec.2003
Monitorul Oficial, Partea I 940 29.dec.2003
Intrare în vigoare la 29.dec.2003
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare

   Banca Naţională a României
   Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

   Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, cu modificările şi completările ulterioare,
   în temeiul prevederilor art. 34 din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare,

   Banca Naţională a României şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare emit prezentele norme.

   Art. I. - Normele metodologice nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 24 aprilie 2000, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
   "Art. 1. - (1) În sensul Legii nr. 190/1999, creditorii ipotecari, denumiţi în continuare împrumutători, sunt instituţiile de credit persoane juridice române, aşa cum au fost definite prin Legea privind activitatea bancară nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare, sucursalele din România ale instituţiilor de credit persoane juridice străine, societăţile de credit ipotecar, aşa cum au fost definite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2002 privind societăţile de credit ipotecar, şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe."
   2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
   "Art. 2. - Supravegherea prudenţială a activităţii instituţiilor de credit persoane juridice române şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit persoane juridice străine se realizează de Banca Naţională a României, în condiţiile Legii nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare, iar supravegherea emisiunii şi tranzacţionării titlurilor de valoare şi a obligaţiunilor ipotecare se realizează de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.)."
   3. După litera c) a articolului 3 se introduce litera d) cu următorul cuprins:
   "d) consiliul de administraţie, în cazul societăţilor de credit ipotecar."
   4. Alineatul 2 al articolului 4 va avea următorul cuprins:
   "(2) În cazul instituţiilor de credit persoane juridice române şi al sucursalelor din România ale instituţiilor de credit persoane juridice străine creditele ipotecare de valoare mare se acordă cu avizul comitetului de risc, iar în cazul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi al societăţilor de credit ipotecar aceste credite se acordă cu avizul unui organ cu atribuţii similare comitetului de risc, înfiinţat în acest scop."
   5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
   "Art. 6. - (1) Creditele ipotecare se acordă pe bază de contract de credit ipotecar prin care se stabilesc cel puţin condiţiile de scadenţă, dobândă şi valoare a garanţiilor, precum şi clauzele referitoare la neonorarea la scadenţă a principalului şi/sau a dobânzii.
   (2) Valoarea unui credit ipotecar nu poate depăşi 75% din valoarea imobilului pentru achiziţionarea căruia se solicită creditul şi/sau din valoarea devizului estimativ, astfel încât valoarea garanţiilor, prevăzută în raportul de evaluare întocmit în condiţiile art. 8 alin. (2), să nu fie mai mică de 133% din valoarea utilizată a creditului ipotecar."
   6. Liniuţa a treia de la litera a) a alineatului (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:
   "- informaţii despre bonitatea solicitantului. În acest scop se face o analiză comparativă între veniturile solicitantului, inclusiv cele ale membrilor familiei sale, şi angajamentele de plată asumate. La evaluarea bonităţii solicitantului se are în vedere ca ratele de plătit, respectiv principalul şi dobânda, să reprezinte cel mult 35% din veniturile nete ale solicitantului şi ale familiei sale, calculate ca diferenţă între veniturile totale şi angajamentele asumate evidenţiate în declaraţia prevăzută la art. 7 lit. a) liniuţa a 3-a;"
   7. Prima teză a alineatului (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:
   "(2) Referatele prevăzute la alin. (1) vor fi însoţite de un raport de evaluare a devizului estimativ şi a imobilului şi, după caz, a altor bunuri ce urmează să fie aduse în garanţie."
   8. A doua liniuţă a alineatului (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:
   "- constituirea de garanţii, în conformitate cu dispoziţiile legii, şi semnarea contractului de garanţie în termen de 30 de zile de la data semnării contractului de credit ipotecar."
   9. Prima teză a alineatului (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:
   "(2) În cadrul garanţiilor constituite pentru creditul ipotecar sunt acceptate numai ipoteci de rang I şi privilegii, în afara cazului în care prin legea specială de constituire şi funcţionare a împrumutătorilor se prevede altfel."
   Art. II. - În tot cuprinsul Normelor metodologice nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, următorii termeni se vor înlocui astfel:
   a) bănci persoane juridice române, inclusiv Casa de Economii şi Consemnaţiuni, se va înlocui cu instituţii de credit persoane juridice române;
   b) bănci persoane juridice străine se va înlocui cu instituţii de credit persoane juridice străine.
   Art. III. - Prevederile prezentelor norme nu se aplică contractelor/convenţiilor care urmează a se încheia în baza certificatelor de solvabilitate emise de împrumutători până la data intrării în vigoare a prezentelor norme.
   Art. IV. - Prezentele norme intră în vigoare începând cu data de 1 februarie 2004.
   
 Preşedintele Consiliului de administraţie    Preşedintele Comisiei Naţionale
al Băncii Naţionale a României, a Valorilor Mobiliare,
Mugur Isărescu, Gabriela Anghelache
guvernator

   Bucureşti, 18 decembrie 2003.
   Nr. 16.