Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 11 din 19.aug.2008
Monitorul Oficial, Partea I 617 22.aug.2008
Intrare în vigoare la 22.aug.2008
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

   Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, şi ale art. 30 alin. (1) din titlul I al Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006,
   în baza prevederilor art. 101 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, şi ale art. 34 alin. (1) din titlul I al Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006,
   în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

   Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 14 martie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 4, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "f) fundamentarea nivelurilor maxime admise pentru gradul total de îndatorare, diferenţiat pe categoriile de clientelă, pe destinaţia creditului (de exemplu, credit de consum, credit ipotecar), pe tipul creditului (defalcat în funcţie de moneda de exprimare sau, după caz, de indexare, de tipul dobânzii, respectiv fixă sau variabilă, de termenul de acordare a creditului şi de comportamentul clientului în legătură cu onorarea serviciului datoriei determinat de calitatea garanţiei) şi cu luarea în considerare a riscului valutar, riscului de rată a dobânzii, precum şi a posibilităţii de majorare a costului creditului provenind din comisioane şi alte cheltuieli privind administrarea creditului prevăzute în contract."
   2. La articolul 4 se introduc trei noi alineate, alineatele (2), (3) şi (4), cu următorul cuprins:
   "(2) La fundamentarea nivelurilor maxime admise pentru gradul total de îndatorare se vor utiliza cel mult cea mai mare majorare a ratei dobânzii, conform statisticii Băncii Naţionale a României privind ratele medii ale dobânzii practicate de instituţiile de credit la creditele noi acordate gospodăriilor populaţiei, şi, după caz, cel mult nivelul cel mai ridicat al aprecierii faţă de moneda naţională a cursului de schimb al valutei în care se acordă creditul, inclusiv în cazul creditelor indexate, conform statisticii Băncii Naţionale a României privind indicatorii pieţei valutare, precum şi cea mai mare creştere a nivelului comisioanelor şi altor cheltuieli privind administrarea creditului prevăzute în contract, înregistrate în perioada de 18 luni anterioare datei de intrare în vigoare a prezentului regulament, respectiv intervalul martie 2007 - august 2008.
   (3) În cazul în care statistica Băncii Naţionale a României nu conţine date referitoare la ratele medii ale dobânzii practicate de instituţiile de credit la creditele noi acordate gospodăriilor populaţiei pentru o anumită valută, se va utiliza statistica Băncii Naţionale a României privind ratele medii ale dobânzii la euro practicate de instituţiile de credit la astfel de credite.
   (4) Gradul total de îndatorare se determină ca pondere a angajamentelor totale de plată decurgând din credite sau alte finanţări rambursabile în veniturile eligibile din care s-au dedus cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. e)."
   3. După capitolul II se introduce un nou capitol, capitolul II1, cu următorul cuprins:

   "CAPITOLUL II1
Dispoziţii privind practici de creditare sănătoase

   Art. 41. - Împrumutătorii trebuie să îşi organizeze activitatea de creditare astfel încât să asigure separarea clară şi efectivă a funcţiei de promovare şi vânzare a produselor de creditare de funcţia de analiză a riscului de credit şi monitorizare a expunerii.
   Art. 42. - (1) Împrumutătorii analizează capacitatea de rambursare a clienţilor pe baza unui nivel al veniturilor considerate eligibile de către împrumutători, care nu poate depăşi cu mai mult de 20% pe cel aferent anului anterior.
   (2) Împrumutătorii stabilesc venitul aferent anului anterior pe baza fişei fiscale puse la dispoziţia clientului de către angajator, în cazul salariaţilor şi al persoanelor care obţin venituri asimilate salariilor, şi/sau, după caz, a documentului fiscal depus de către client la unităţile administraţiei financiare.
   (3) În situaţia în care nu există obligaţii legale de punere la dispoziţia clientului a fişei fiscale de către angajator ori, după caz, obligaţii legale de depunere de către client a documentului fiscal la unităţile administraţiei financiare, împrumutătorii stabilesc venitul aferent anului anterior pe baza adeverinţei de venit ori a altor documente justificative.
   (4) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), împrumutătorii pot lua în calcul venituri ce depăşesc nivelul stabilit, numai după obţinerea de la client a documentelor justificative care să demonstreze caracterul de continuitate în viitor a acestora. Documentele justificative trebuie să dovedească modificările intervenite în situaţia veniturilor clientului, cum ar fi schimbarea încadrării în funcţie, schimbarea locului de muncă sau modificări cu impact semnificativ asupra creşterii volumului afacerilor persoanelor care obţin venituri din activităţi independente.
   Art. 43. - La acordarea creditului, împrumutătorii trebuie să se asigure că pe întreaga perioadă de acordare a creditului gradul total de îndatorare a solicitantului se încadrează în nivelul maxim admis aplicabil acestuia.
   Art. 44. - Împrumutătorii sunt obligaţi să informeze clienţii prin menţionarea în cadrul graficelor de rambursare aferente contractelor de credit ori, dacă nu se întocmesc grafice de rambursare, prin menţionarea distinctă în cadrul contractelor de credit a posibilităţii modificării, în sensul majorării, a sumelor datorate, în cazul materializării riscului valutar, a riscului de rată a dobânzii ori în cazul creşterii costului creditului provenind din comisioane şi alte cheltuieli privind administrarea creditului prevăzute în contract.
   Art. 45. - (1) Împrumutătorii trebuie să se asigure că terţele părţi implicate în analiza prealabilă a capacităţii de rambursare a clientului, de tipul intermediarilor de credit, aplică aceleaşi proceduri ca împrumutătorii.
   (2) Împrumutătorii urmăresc calitatea portofoliului de credite aferent clienţilor atraşi de fiecare terţă parte prevăzută la alin. (1), comparativ cu cea a portofoliului de credite aferent clienţilor atraşi direct de împrumutători.
   (3) Analiza efectuată potrivit alin. (2) stă la baza deciziei împrumutătorului de a continua relaţia de afaceri cu fiecare dintre terţele părţi prevăzute la alin. (1)."
   4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "Art. 6. - Până la îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 3 alin. (1), în cazul împrumutătorilor care la data intrării în vigoare a prezentului regulament desfăşoară activitatea de creditare a persoanelor fizice în baza normelor interne de creditare nevalidate de Banca Naţională a României, nivelul maxim al gradului de îndatorare este limitat la 35%."
   Art. II. -(1) Împrumutătorii care dispun de reglementări proprii validate de Banca Naţională a României notifică, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/2007, modificările realizate pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului regulament, în termen de cel mult 45 de zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   (2) Împrumutătorii care nu dispun de reglementări proprii validate de Banca Naţională a României vor întreprinde măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului regulament şi vor transmite normele de creditare astfel modificate Direcţiei supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. III. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 14 martie 2007, cu modificările şi completările aduse prin prezentul regulament, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

   Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii
Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

   Bucureşti, 19 august 2008.
   Nr. 11.