Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament din 21.mai.2001
Monitorul Oficial, Partea I 450 8.aug.2001
Intrare în vigoare la 8.aug.2001
privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată

   CAPITOLUL I
 Dispoziţii generale

   Art. 1. -(1) Titlurile de stat sunt emise de Ministerul Finanţelor Publice, în baza prevederilor Legii datoriei publice nr. 81/1999, conform unui calendar previzional anual, semestrial, trimestrial sau lunar. Titlurile de stat pot fi emise în lei sau în valută.
   (2) Caracteristicile emisiunilor de titluri de stat anunţate prin prospect de emisiune sunt valabile atât pentru operaţiunile pe piaţa primară, cât şi pentru operaţiunile pe piaţa secundară.
   Art. 2. - În baza dispoziţiilor art. 10 alin. (2) şi art. 12 alin. (3) din Legea datoriei publice nr. 81/1999 şi conform prevederilor art. 2 lit. a), art. 3, art. 6 lit. d) şi ale art. 12 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, precum şi ale art. 26, 30 şi 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României:
   1. Ministerul Finanţelor Publice elaborează regulamente care stabilesc regimul titlurilor de stat, stabileşte şi aplică reglementarea activităţilor şi a operaţiunilor pe piaţa primară a titlurilor de stat.
   2. Ministerul Finanţelor Publice, Banca Naţională a României şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare elaborează norme de reglementare a operaţiunilor pe piaţa secundară a titlurilor de stat.
   3. Banca Naţională a României are următoarele atribuţii:
   a) autorizează intermediarii pe aceste pieţe;
   b) supraveghează băncile autorizate ca intermediari pe aceste pieţe;
   c) supraveghează piaţa secundară a titlurilor de stat, alta decât Bursa de Valori Bucureşti.
   4. Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare are următoarele atribuţii:
   a) supraveghează societăţile de valori mobiliare ca intermediari pe piaţa titlurilor de stat;
   b) supraveghează piaţa secundară a titlurilor de stat la Bursa de Valori Bucureşti.

   CAPITOLUL II
 Piaţa primară a titlurilor de stat

   Art. 3. - Piaţa primară a titlurilor de stat cuprinde totalitatea operaţiunilor legate de vânzarea pentru prima dată a titlurilor de stat, în scopul atragerii pe termen scurt, mediu şi lung a capitalurilor financiare disponibile.

   Participanţi
   Art. 4. -(1) Participanţii pe piaţa primară a titlurilor de stat sunt intermediarii pieţei primare, intermediarii pieţei secundare, persoanele juridice şi persoanele fizice care pot, conform legii, să desfăşoare operaţiuni cu titluri de stat.
   (2) Cumpărarea titlurilor de stat de pe piaţa primară se realizează numai prin intermediarii autorizaţi ai pieţei primare.

   Intermediari
   Art. 5. - Intermediari ai pieţei primare a titlurilor de stat pot fi bănci şi societăţi de valori mobiliare, autorizate să funcţioneze pe teritoriul României în conformitate cu prevederile legii.
   Art. 6. - Intermediarii pieţei primare vor fi autorizaţi de Banca Naţională a României, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, în baza următoarelor condiţii minime:
   a) existenţa unui cont curent deschis la:
   (i) Banca Naţională a României, pentru bănci;
   (ii) o bancă autorizată ca intermediar al pieţei primare, pentru societăţile de valori mobiliare;
   b) capital social minim:
   (i) pentru bănci - capitalul social minim subscris şi vărsat, prevăzut în reglementările Băncii Naţionale a României;
   (ii) pentru societăţi de valori mobiliare - jumătate din capitalul social minim subscris şi vărsat, prevăzut în reglementările Băncii Naţionale a României pentru bănci persoane juridice române;
   c) existenţa unei structuri organizatorice distincte şi a unor spaţii specifice (ghişee de lucru cu clienţii, sală de tranzacţionare) necesare în vederea derulării operaţiunilor cu titluri de stat;
   d) reglementarea prin norme proprii a procedurilor de lucru cu clienţii, a relaţiei cu alţi intermediari ai pieţei, a sistemului de evidenţă contabilă specific, precum şi a controlului operaţiunilor cu titluri de stat;
   e) dotări tehnice specifice activităţilor de tranzacţionare:
   -echipamente informatice;
   -echipament de suport informaţional (Reuters, Telerate etc.);
   -echipamente de comunicaţii specifice (linii telefonice, fax, telex, SWIFT etc.);
   f) desemnarea personalului implicat în activităţile de pe piaţa primară a titlurilor de stat;
   g) avizul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pentru societăţile de valori mobiliare solicitante;
   h) dotări tehnice specifice activităţii de custodie:
   -sisteme informatizate de evidenţă, gestiune şi control;
   -sisteme de baze de date securizate;
   -sisteme de stocare şi arhivare a informaţiilor.
   Art. 7. -(1) În vederea selectării şi autorizării intermediarilor pieţei primare a titlurilor de stat Banca Naţională a României va analiza activitatea şi performanţa solicitanţilor pe piaţa titlurilor de stat pe o perioadă de un an anterioară solicitării autorizaţiei, având în vedere următoarele criterii stabilite de comun acord cu Ministerul Finanţelor Publice la începutul fiecărui an:
   a) frecvenţa participării la licitaţiile de titluri de stat;
   b) totalul valorii ofertelor prezentate la licitaţiile de titluri de stat;
   c) totalul valorii ofertelor adjudecate la licitaţiile de titluri de stat;
   d) volumul tranzacţiilor încheiate pe piaţa secundară a titlurilor de stat, rezultate în urma monitorizării acestor pieţe de Banca Naţională a României.
   (2) Pentru alte instituţii financiare care solicită pentru prima dată autorizarea ca intermediar al pieţei primare a titlurilor de stat se vor lua în considerare participarea acestora la licitaţii în calitate de clienţi ai intermediarilor autorizaţi şi volumul tranzacţiilor încheiate pe piaţa secundară a titlurilor de stat.
   (3) Banca Naţională a României va prezenta spre avizare Ministerului Finanţelor Publice instituţiile propuse să fie autorizate ca intermediari ai pieţei primare a titlurilor de stat. Avizul Ministerului Finanţelor Publice este obligatoriu şi conform.
   Art. 8. - Intermediarii autorizaţi ai pieţei primare trebuie să îndeplinească, în condiţii de concurenţă, performanţă şi transparenţă, următoarele obligaţii minime:
   a) să depună oferte de cumpărare într-un cuantum minim din totalul emisiunii, astfel încât în decursul unui an fiecare intermediar al pieţei primare să îşi adjudece un nivel minim din valoarea totală a titlurilor de stat adjudecate, considerat de Banca Naţională a României ca fiind performant în condiţiile de ansamblu ale pieţei titlurilor de stat;
   b) să menţină la nivel propriu registre secundare, beneficiind de toate drepturile şi îndeplinind toate obligaţiile ce decurg din calitatea de custode de titluri de stat;
   c) să contribuie la dezvoltarea pieţei secundare şi la menţinerea unui nivel corespunzător de lichiditate al acesteia. Astfel:
   (i) vor derula un volum minim anual de tranzacţii pe piaţa primară şi secundară. Nivelul volumului minim va fi stabilit de Banca Naţională a României;
   (ii) vor afişa în permanenţă atât la ghişeele lor de lucru cu clienţii, cât şi prin sistemele de difuzare a informaţiei (Reuters, Telerate, Bloomberg etc.), în timpul orelor de funcţionare a pieţei titlurilor de stat, cotaţii informative de vânzare-cumpărare pentru minimum 4 (patru) serii de titluri de stat, dintre care în mod obligatoriu ultimele 2 (două) emisiuni şi, la alegere, alte 2 (două) serii de titluri de stat aflate în circulaţie. Prin cotaţia informativă intermediarul pieţei primare indică un preţ la care este dispus să vândă sau să cumpere titlurile de stat respective;
   (iii) la solicitarea altor intermediari ai pieţei titlurilor de stat sau a clienţilor vor oferi cotaţii ferme de vânzare-cumpărare pentru oricare dintre cele minimum 4 (patru) serii de titluri de stat afişate, precum şi cotaţii informative de vânzare-cumpărare pentru orice alte serii de titluri de stat aflate în circulaţie. Cotaţia fermă reprezintă preţul efectiv la care se efectuează tranzacţia;
   d) să prezinte Băncii Naţionale a României orice informaţii, documente sau registre pe care aceasta le solicită în legătură cu supravegherea pieţei titlurilor de stat;
   e) să organizeze şi să participe la campanii promoţionale referitoare la emisiunile de titluri de stat;
   f) să participe la discuţii cu Ministerul Finanţelor Publice şi cu Banca Naţională a României, în vederea analizei funcţionării pieţei titlurilor de stat.
   Art. 9. - Intermediarii pieţei primare a titlurilor de stat au obligaţia de a prezenta autorităţii de supraveghere rapoarte anuale întocmite de o firmă independentă de audit.
   Art. 10. - Anual Banca Naţională a României va analiza performanţa intermediarilor pieţei primare şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va decide asupra reautorizării acestora.
   Art. 11. - Clienţii intermediarilor pieţei primare pot fi intermediarii pieţei secundare, precum şi persoane fizice şi juridice, rezidente sau nerezidente.
   Art. 12. - Conducerile executive ale intermediarilor autorizaţi să opereze pe piaţa primară a titlurilor de stat vor controla şi vor fi răspunzătoare de activitatea personalului din subordine, asigurându-se că acest personal cunoaşte şi respectă prevederile prezentului regulament şi ale celorlalte reglementări legale în vigoare.
   Art. 13. -(1) Conducerile executive ale intermediarilor autorizaţi să opereze pe piaţa primară a titlurilor de stat vor delimita atribuţiile şi răspunderea personalului implicat.
   (2) Fiecare persoană care tranzacţionează în numele instituţiei trebuie să aibă autoritatea şi pregătirea necesare să angajeze instituţia din punct de vedere legal.

   Plasarea/vânzarea titlurilor de stat
   Art. 14. - Agentul desemnat de Ministerul Finanţelor Publice va organiza şi va conduce activitatea de plasare/vânzare a titlurilor de stat în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
   Art. 15. - Vânzarea titlurilor de stat se realizează prin una dintre următoarele modalităţi:
   a) subscripţie publică;
   b) licitaţie.

   Comisia de plasare a emisiunii
   Art. 16. - În vederea bunei desfăşurări a plasării emisiunii agentul desemnat de Ministerul Finanţelor Publice va numi o comisie pentru coordonarea plasării emisiunilor prin subscripţie publică sau prin licitaţie, denumită în continuare comisie, care va fi formată din:
   -un preşedinte numit de agentul desemnat;
   -un secretar numit de agentul desemnat;
   -cel puţin 2 specialişti din cadrul compartimentului de specialitate din instituţia ce îndeplineşte funcţia de agent desemnat;
   -un membru numit de Ministerul Finanţelor Publice.
   Art. 17. - Preşedintele conduce lucrările comisiei, verifică modul de adjudecare şi semnează procesul-verbal încheiat la sfârşitul şedinţei şi comunicatul oficial care va fi dat publicităţii.
   Art. 18. - Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice semnează împreună cu preşedintele comisiei procesul-verbal şi comunicatul oficial, atestând corectitudinea desfăşurării subscripţiei publice sau a licitaţiei.
   Art. 19. - Secretarul comisiei împreună cu membrii acesteia derulează toate operaţiunile specifice legate de deschiderea, desfăşurarea şi stabilirea rezultatului subscripţiei publice sau al licitaţiei, întocmeşte procesul-verbal şi comunicatul oficial; semnează împreună cu membrii specialişti procesul-verbal şi comunicatul oficial.

   Subscripţia publică
   Art. 20. - Vânzarea prin subscripţie publică a titlurilor de stat se realizează de către agentul desemnat de Ministerul Finanţelor Publice. Ministerul Finanţelor Publice va anunţa elementele emisiunii.
   Art. 21. - Intermediarii pieţei primare pot depune oferte de cumpărare în contul lor şi în cel al clienţilor lor până la subscrierea integrală a emisiunii sau până la ora 12,00 din ultima zi a perioadei de subscriere, dacă nu se specifică altfel în documentele de lansare a emisiunii, considerată a fi data vânzării.
   Art. 22. -(1) Formularul ofertei de cumpărare prin subscripţie publică va include cel puţin următoarele elemente:
   -emisiunea pentru care este prezentată oferta;
   -data completării;
   -valoarea totală subscrisă;
   -defalcarea sumei totale subscrise în suma solicitată în cont propriu şi în contul clienţilor;
   -elementele de identificare a intermediarului pieţei primare, denumirea şi sediul social, semnăturile autorizate şi ştampila oficială etc.;
   -numărul contului curent şi numărul contului de evidenţă a titlurilor de stat.
   (2) Ministerul Finanţelor Publice poate stabili limite minime pentru oferta unui intermediar al pieţei primare din totalul emisiunii.
   (3) Ofertele de cumpărare trebuie să indice o valoare care să fie multiplu al valorii nominale a unui titlu de stat.
   Art. 23. -(1) Ofertele de subscriere vor fi transmise în plic sigilat care va purta ştampila şi antetul participanţilor. Secretarul comisiei va elibera o adeverinţă care va atesta primirea plicului.
   (2) Ofertele pot fi transmise, de asemenea, prin alte modalităţi considerate acceptabile de către agentul desemnat de Ministerul Finanţelor Publice (telex cifrat, SWIFT, sistem electronic etc.), procedura de subscripţie urmând să fie prezentată în reglementări specifice.
   (3) Ofertele de subscriere depuse nu pot fi retrase, acestea constituind angajamente ferme din partea participanţilor.

   Desfăşurarea subscripţiei publice
   Art. 24. -(1) Şedinţa de subscripţie publică începe la ora 13,00 din ultima zi a perioadei de subscriere, prin deschiderea de către secretarul comisiei, în prezenţa celorlalţi membri, a plicurilor conţinând ofertele de cumpărare ale participanţilor, dacă nu se specifică altfel în documentele de lansare a emisiunii.
   (2) Membrii comisiei vor verifica respectarea condiţiilor de formă prevăzute în prezentul regulament. Ofertele de cumpărare care nu îndeplinesc condiţiile stabilite prin prezentul regulament sunt considerate nule de drept.
   (3) În mod excepţional preşedintele comisiei poate decide, de comun acord cu participantul la subscripţia publică, rectificarea pe loc a erorilor de formă şi validarea ofertelor. Acordul participantului la subscripţia publică poate fi comunicat telefonic, cu condiţia confirmării în scris în cursul şedinţei de subscriere.
   Art. 25. -(1) Secretarul comisiei împreună cu membrii specialişti întocmesc centralizatorul ofertelor de cumpărare.
   (2) În situaţia în care cererile depăşesc valoarea emisiunii, toate cererile vor fi acceptate proporţional sau, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice, emisiunea poate fi majorată.
   (3) Titlurile de stat rămase nesubscrise până la ora 12,00 din ultima zi a perioadei de subscriere vor fi anulate şi emisiunea se va închide la valoarea subscrisă.

   Licitaţia
   Art. 26. -(1) Vânzarea titlurilor de stat prin licitaţie se face de agentul desemnat de Ministerul Finanţelor Publice. Ministerul Finanţelor Publice va anunţa elementele emisiunii. Elementele tehnice ale licitaţiei şi data desfăşurării acesteia vor fi stabilite după consultări cu agentul desemnat.
   (2) Agentul desemnat de Ministerul Finanţelor Publice va face publice data şi locul desfăşurării licitaţiei, precum şi elementele de identificare a emisiunii ce urmează să fie plasată prin licitaţie.
   Art. 27. - Intermediarii pieţei primare vor depune oferte de cumpărare în cont propriu şi în contul clienţilor în ziua desfăşurării licitaţiei, până la ora 12,00.
   Art. 28. -(1) Formularul ofertei de cumpărare la licitaţie va include cel puţin următoarele elemente:
   -emisiunea pentru care este prezentată oferta;
   -data completării;
   -data licitaţiei;
   -valoarea totală şi rata dobânzii licitate;
   -defalcarea sumei totale licitate în suma solicitată în cont propriu şi în suma solicitată în contul clienţilor;
   -elementele de identificare a intermediarului pieţei primare, denumirea şi sediul social, semnăturile autorizate şi ştampila oficială etc.;
   -numărul contului curent şi numărul contului de evidenţă a titlurilor de stat.
   (2) Numărul maxim de tranşe de preţ va fi stabilit de Ministerul Finanţelor Publice şi va fi anunţat prin prospectul de emisiune al seriei respective.
   (3) Ministerul Finanţelor Publice poate stabili limite minime pentru oferta unui intermediar al pieţei primare în totalul emisiunii, precum şi limite minime pentru valoarea unei tranşe de preţ.
   (4) Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca suma împrumutată, aferentă unei serii, să fie majorată sau micşorată până la anularea emisiunii, în funcţie de necesităţile de finanţare şi de nivelul randamentului rezultat în urma licitaţiei.
   Art. 29. -(1) Ofertele vor fi transmise în plicuri sigilate care vor purta ştampila şi antetul participanţilor. Secretarul comisiei va elibera o adeverinţă care să ateste primirea plicului.
   (2) Ofertele pot fi transmise, de asemenea, prin alte modalităţi acceptate de agentul desemnat de Ministerul Finanţelor Publice (telex cifrat, SWIFT, sistem electronic etc.), procedura de licitaţie urmând să fie prezentată în reglementări specifice.
   (3) Ofertele de cumpărare depuse nu pot fi retrase, acestea constituind angajamente ferme din partea participanţilor.

   Desfăşurarea licitaţiei
   Art. 30. -(1) Şedinţa de licitaţie începe la ora 13,00 prin deschiderea de către secretarul comisiei, în prezenţa celorlalţi membri, a plicurilor conţinând ofertele de cumpărare ale participanţilor la licitaţie.
   (2) Membrii comisiei verifică respectarea condiţiilor de formă prevăzute în prezentul regulament. Ofertele de cumpărare care nu îndeplinesc condiţiile stabilite în prezentul regulament sunt considerate nule de drept.
   (3) În mod excepţional preşedintele comisiei poate decide, de comun acord cu participantul la licitaţie, rectificarea pe loc a erorilor de formă şi validarea ofertei. Acordul participantului la licitaţie poate fi comunicat telefonic, cu condiţia confirmării în scris în cursul şedinţei de licitaţie.
   Art. 31. - Secretarul comisiei împreună cu membrii specialişti vor întocmi centralizatorul ofertelor de cumpărare şi, în baza grilei de cotare, vor determina nivelul la care cererea, cumulată crescător din punct de vedere al ratei dobânzii sau cumulată descrescător din punct de vedere al preţului, satisface oferta anunţată de Ministerul Finanţelor Publice, stabilind totodată:
   a) valoarea emisiunii oferite ce şi-a găsit contrapartida în cerere;
   b) preţul sau rata dobânzii maxime, minime şi medii la care au fost adjudecate ofertele de cumpărare.
   Art. 32. - În situaţia în care întreaga emisiune a fost vândută, iar la nivelul marginal (nivelul preţului minim, respectiv al ratei dobânzii maxime acceptate) sunt mai multe oferte de cumpărare ce nu pot fi satisfăcute integral şi în cazul în care Ministerul Finanţelor Publice nu majorează valoarea emisiunii până la concurenţa executării integrale a nivelului marginal, se va aplica principiul proporţionalităţii, fiecare primind valoarea rezultată. Toate valorile vor fi rotunjite până la cea mai apropiată valoare divizibilă cu valoarea nominală a unui titlu de stat.

   Determinarea preţului
   Art. 33. - Metodele folosite pentru determinarea preţului sunt:
   a) metoda preţului multiplu;
   b) metoda preţului uniform.
   Art. 34. -(1) Metoda preţului multiplu presupune alocarea titlurilor de stat pentru ofertele adjudecate la preţul sau la rata dobânzii pe care fiecare dintre ofertanţii câştigători a oferit-o, până la adjudecarea emisiunii.
   (2) În baza ofertelor de cumpărare adjudecate la preţuri sau la rate ale dobânzii diferite se va calcula un preţ sau o rată a dobânzii medie de adjudecare.
   Art. 35. - Metoda preţului uniform presupune alocarea titlurilor de stat pentru ofertele adjudecate la cel mai scăzut preţ sau la rata dobânzii cea mai ridicată care a fost acceptată pentru adjudecarea emisiunii.

   Tipuri de oferte
   Art. 36. - Ofertele de cumpărare la licitaţie sunt de două feluri:
   a) oferte de cumpărare competitive (concurenţiale);
   b) oferte de cumpărare necompetitive (neconcurenţiale).
   Art. 37. - Oferta de cumpărare competitivă reprezintă un instrument de participare prin care participantul indică, pe lângă valoarea pe care doreşte să o adjudece, şi preţul maxim (exprimat ca rată minimă a dobânzii) pe care este dispus să îl plătească.
   Art. 38. -(1) Oferta de cumpărare necompetitivă reprezintă un instrument de participare prin care participantul indică valoarea pe care doreşte să o adjudece, fără însă a indica preţul sau rata dobânzii.
   (2) Participarea pe bază de ofertă necompetitivă conferă investitorului garanţia executării cu prioritate a ofertei sale de cumpărare.
   (3) Ministerul Finanţelor Publice poate stabili:
   a) limita maximă privind ponderea ofertelor de cumpărare necompetitive în valoarea totală a emisiunii;
   b) limite minime şi/sau maxime pentru valoarea unei oferte de cumpărare necompetitive.
   (4) În situaţia în care ofertele necompetitive depăşesc valoarea maximă admisă din totalul emisiunii, alocarea va fi efectuată aplicându-se principiul proporţionalităţii. Ofertele de cumpărare necompetitive vor fi executate, după caz:
   -la preţul mediu ponderat sau la rata medie ponderată a dobânzii ofertelor de cumpărare competitive acceptate în licitaţiile adjudecate pe baza metodei preţului multiplu;
   -la preţul final sau la rata dobânzii finale a licitaţiilor adjudecate pe baza metodei preţului uniform.
   Art. 39. - Ofertele de cumpărare, indiferent de tipul acestora, trebuie să indice o valoare care să fie multiplu al valorii nominale a unui titlu.

   CAPITOLUL III
 Piaţa secundară a titlurilor de stat

   Art. 40. -(1) Piaţa secundară a titlurilor de stat reprezintă totalitatea operaţiunilor de vânzare, de cumpărare şi alte operaţiuni cu titluri de stat aflate în circulaţie, libere de sarcini.
   (2) Operaţiunile pe piaţa secundară a titlurilor de stat se vor efectua în interiorul termenului de scadenţă, dar numai până la data înregistrării curente.
   (3) Operaţiunile realizate pe piaţa secundară cu titluri de stat aparţinând unei noi serii pot fi efectuate începând cu data emisiunii.
   Art. 41. - Tranzacţiile pe piaţa secundară a titlurilor de stat emise cu scadenţă până la 365 de zile se vor desfăşura prin negociere între deţinătorii înregistraţi, persoane juridice şi persoane fizice, doar prin intermediarii pieţei primare sau prin intermediarii pieţei secundare. Aceste tranzacţii nu se realizează prin sistemul bursier.
   Art. 42. -(1) Tranzacţiile pe piaţa secundară a titlurilor de stat emise cu scadenţă la 365 de zile şi peste, se vor desfăşura prin negociere între deţinătorii înregistraţi, persoane juridice şi persoane fizice, doar prin intermediarii pieţei primare sau prin intermediarii pieţei secundare.
   (2) Titlurile de stat corespunzătoare unei emisiuni vor fi tranzacţionate pe o singură piaţă secundară, respectiv pe piaţa supravegheată de Banca Naţională a României sau la Bursa de Valori Bucureşti. Prin prospectul de emisiune Ministerul Finanţelor Publice va desemna piaţa secundară pe care respectivele serii de titluri de stat vor fi tranzacţionate.

   Participanţi
   Art. 43. -(1) Participanţii pe piaţa secundară a titlurilor de stat sunt intermediarii pieţei primare, intermediarii pieţei secundare, persoanele juridice şi persoanele fizice care pot, conform legii, să desfăşoare operaţiuni cu titluri de stat.
   (2) Tranzacţionarea titlurilor de stat pe piaţa secundară se realizează numai prin intermediarii autorizaţi ai pieţei primare şi ai pieţei secundare.

   Intermediari
   Art. 44. - Intermediari ai pieţei secundare a titlurilor de stat pot fi bănci şi societăţi de valori mobiliare, autorizate să funcţioneze pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile legii.
   Art. 45. -(1) Intermediarii pieţei secundare vor fi autorizaţi de Banca Naţională a României să funcţioneze în baza următoarelor condiţii minime:
   a) existenţa unui cont curent deschis la:
   (i) Banca Naţională a României, pentru bănci;
   (ii) o bancă autorizată ca intermediar al pieţei primare, pentru societăţile de valori mobiliare;
   b) capital social minim - o pătrime din capitalul social minim subscris şi vărsat, prevăzut în reglementările Băncii Naţionale a României pentru bănci persoane juridice române;
   c) existenţa unei structuri organizatorice distincte şi a unor spaţii specifice (ghişee de lucru cu clienţii) necesare în vederea derulării operaţiunilor cu titluri de stat;
   d) reglementarea prin norme proprii a procedurilor de lucru cu clienţii, a relaţiei cu alţi intermediari ai pieţei, a sistemului de evidenţă contabilă specific, precum şi a controlului operaţiunilor cu titluri de stat;
   e) dotări tehnice specifice activităţilor de tranzacţionare:
   -echipamente informatice;
   -echipamente de comunicaţii specifice (linii telefonice, fax, telex, SWIFT etc.);
   f) desemnarea personalului implicat în activităţile de pe piaţa secundară a titlurilor de stat;
   g) furnizarea către Banca Naţională a României sau către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, după caz, de informaţii, documente sau registre pe care aceasta le solicită în legătură cu activitatea privind titlurile de stat;
   h) avizul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pentru societăţile de valori mobiliare solicitante.
   (2) Băncile şi societăţile de valori mobiliare autorizate ca intermediari ai pieţei primare sunt implicit intermediari ai pieţei secundare.
   Art. 46. - Anual Banca Naţională a României va analiza performanţa intermediarilor pieţei secundare şi va decide asupra reautorizării acestora.
   Art. 47. - Intermediarii pieţei secundare sunt obligaţi să afişeze permanent în timpul orelor de funcţionare a pieţei titlurilor de stat, la ghişeele lor de lucru cu clienţii şi, opţional, prin sisteme de difuzare a informaţiei (tip Reuters, Telerate etc.), cotaţii informative de vânzare-cumpărare pentru cel puţin ultimele 2 (două) serii de titluri de stat emise.

   Condiţii de desfăşurare a tranzacţiilor
   Art. 48. - Piaţa secundară a titlurilor de stat din România funcţionează în fiecare zi lucrătoare între orele 9,00-15,00. Acest program va putea fi modificat în conformitate cu normele legale în vigoare.
   Art. 49. - Intermediarii autorizaţi vor cota preţul titlurilor de stat ca rată a dobânzii sau ca randament pentru titlurile de stat emise cu scadenţă până la un an (cu discont sau purtătoare de dobândă) şi ca preţ pentru titlurile de stat emise cu scadenţă peste un an (purtătoare de dobândă).
   Art. 50. - În situaţia în care cotaţia este acceptată de un client sau de un alt intermediar autorizat tranzacţia este considerată încheiată şi se execută necondiţionat.
   Art. 51. - În funcţie de data decontării tranzacţiile pe piaţa secundară a titlurilor de stat pot fi:
   a) astăzi (today) - tranzacţii ce au decontarea în data încheierii tranzacţiei;
   b) mâine (tomorrow) - tranzacţii ce au decontarea în prima zi lucrătoare ulterioară datei încheierii tranzacţiei;
   c) la vedere (spot) - tranzacţii ce au decontarea la două zile lucrătoare de la data încheierii tranzacţiei;
   d) la termen (forward) - tranzacţii ce au decontarea în altă zi lucrătoare ulterioară decontării la vedere.
   Art. 52. - Tranzacţiile cu titluri de stat sunt efectuate pe principiul "livrare contra plată" (delivery versus payment) astfel:
   -cumpărarea de titluri de stat se va deconta prin creditarea contului de titluri de stat concomitent cu debitarea contului curent de disponibilităţi;
   -vânzarea de titluri de stat se va deconta prin debitarea contului de titluri de stat concomitent cu creditarea contului curent de disponibilităţi.
   Art. 53. - Marja dintre preţurile de vânzare şi cele de cumpărare va fi determinată liber de raportul cerere-ofertă pe piaţa secundară a titlurilor de stat.
   Art. 54. - Intermediarii autorizaţi au obligaţia să asigure executarea cu prioritate a ordinelor clienţilor şi să nu concureze executarea ordinelor acestora cu ordinele în nume şi în cont propriu.
   Art. 55. - Conducerile executive ale intermediarilor autorizaţi să opereze pe piaţa secundară a titlurilor de stat vor controla şi vor fi răspunzătoare de activitatea personalului din subordine, asigurându-se că acest personal cunoaşte şi respectă prevederile prezentului regulament şi ale celorlalte reglementări legale în vigoare.
   Art. 56. -(1) Conducerile executive ale intermediarilor autorizaţi să opereze pe piaţa secundară a titlurilor de stat vor delimita atribuţiile şi răspunderea personalului implicat.
   (2) Fiecare persoană care tranzacţionează în numele instituţiei trebuie să aibă autoritatea şi pregătirea necesare să angajeze instituţia din punct de vedere legal.
   Art. 57. - Conducerile executive ale intermediarilor autorizaţi au datoria de a verifica corectitudinea tranzacţiilor încheiate de personalul implicat, în sensul evitării derulării unor tranzacţii la preţuri în afara pieţei titlurilor de stat, ce se bazează pe înţelegeri cu caracter oneros sau pe obţinerea unui profit personal.
   Art. 58. - Tranzacţiile între intermediari, efectuate atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, se încheie telefonic, prin telex, Reuters dealing sau prin alte sisteme de tranzacţionare agreate şi se confirmă letric prin telex, SWIFT etc., codificate corespunzător (letric-specimene de semnături, telex-chei telegrafice, SWIFT-chei SWIFT etc.). Confirmarea trebuie să includă cel puţin următoarele elemente:
   -contrapartida;
   -data încheierii tranzacţiei;
   -data decontării;
   -seria (seriile) implicată(e);
   -numărul de titluri de stat;
   -sumele tranzacţionate:
   ▪ valoarea nominală individuală;
   ▪ valoarea nominală totală;
   ▪ valoarea rezultată din tranzacţie;
   -tipul tranzacţiei;
   -preţul sau rata dobânzii;
   -alte informaţii privind decontarea şi tranzacţionarea;
   -modalitatea de încheiere a tranzacţiei (telefon, telex, Reuters dealing, alte sisteme de tranzacţionare agreate).
   Art. 59. - După confirmare fiecare tranzacţie va fi notificată Registrului primar, Registrului secundar sau Registrului Bursei de Valori Bucureşti, după caz.

   CAPITOLUL IV
 Înregistrarea şi transferul

   Art. 60. -(1) Înregistrarea este o operaţiune efectuată, după caz, de agentul desemnat de Ministerul Finanţelor Publice în Registrul primar de Bursa de Valori Bucureşti în registrul acesteia pentru emisiunile tranzacţionate la bursă sau de către intermediarii autorizaţi ai pieţei titlurilor de stat (intermediarii pieţei primare şi intermediarii pieţei secundare) în registrele secundare, care garantează deţinătorului înregistrat dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat. Dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat este evidenţiat prin înregistrările efectuate în conturile de titluri de stat pe baza documentelor primare aferente operaţiunilor pe piaţa primară şi secundară, prin înscrierea de menţiuni cu privire la:
   a) deţinătorii înregistraţi ai titlurilor de stat;
   b) transferurile dreptului de proprietate şi alte instrucţiuni de tranzacţionare privind titlurile de stat;
   c) stingerea dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat la data vânzării sau a răscumpărării acestora.
   (2) Agentul desemnat de Ministerul Finanţelor Publice va înfiinţa, va organiza şi va menţine un sistem de înregistrare şi transfer al proprietăţii asupra titlurilor de stat, numit Registru primar, pentru intermediarii autorizaţi ai pieţei titlurilor de stat.
   (3) Fiecare intermediar autorizat al pieţei titlurilor de stat va înfiinţa, va organiza şi va menţine un sistem de înregistrare şi transfer al proprietăţii asupra titlurilor de stat, numit Registru secundar, pentru clienţii deţinători de titluri de stat ai respectivului intermediar autorizat al pieţei titlurilor de stat.
   Art. 61. -(1) Înregistrarea în Registrul primar a titlurilor de stat deţinute în nume propriu de către intermediarii autorizaţi ai pieţei titlurilor de stat se va face de agentul desemnat de Ministerul Finanţelor Publice.
   (2) Înregistrarea în registrele secundare a titlurilor de stat deţinute de clienţii intermediarilor autorizaţi ai pieţei titlurilor de stat se va face de către respectivii intermediari autorizaţi.
   (3) Participanţii vor respecta regulile de înregistrare stabilite de Banca Naţională a României.
   Art. 62. - În cazul în care Bursa de Valori Bucureşti este desemnată ca piaţă secundară pentru o emisiune de titluri de stat, agentul desemnat de Ministerul Finanţelor Publice şi intermediarii pieţei primare vor transfera către Bursa de Valori Bucureşti registrul deţinătorilor titlurilor de stat, astfel cum a rezultat acesta din subscripţia sau licitaţia respectivă. Atât agentul desemnat de Ministerul Finanţelor Publice, cât şi intermediarii pieţei primare nu vor mai efectua nici o operaţiune în acest registru după transmiterea lui către Bursa de Valori Bucureşti. La data scadenţei respectivelor titluri de stat, cât şi la data plăţii cupoanelor Bursa de Valori Bucureşti va pune la dispoziţie agentului desemnat de Ministerul Finanţelor Publice forma finală a registrului, astfel cum a rezultat acesta din procesul de tranzacţionare, asumându-şi răspunderea pentru corectitudinea înregistrărilor.
   Art. 63. -(1) În cazul constatării unor neconcordanţe agentul desemnat de Ministerul Finanţelor Publice are dreptul să corecteze înregistrările în conturile de evidenţă a titlurilor de stat deschise în Registrul primar, prin:
   a) înregistrarea oricărei tranzacţii omise;
   b) înlocuirea unei înregistrări incorecte;
   c) anularea unei înregistrări.
   (2) Agentul desemnat de Ministerul Finanţelor Publice notifică intermediarilor autorizaţi ai pieţei titlurilor de stat corecţiile efectuate, aceştia fiind singurii răspunzători pentru orice obligaţie rezultată din aceste corecţii.
   Art. 64. -(1) În cazul constatării unor neconcordanţe intermediarul autorizat al pieţei titlurilor de stat are dreptul să corecteze înregistrările în conturile de evidenţă a titlurilor de stat deschise în Registrul secundar, prin:
   -înregistrarea oricărei tranzacţii omise;
   -înlocuirea unei înregistrări incorecte;
   -anularea unei înregistrări.
   (2) Intermediarul autorizat al pieţei titlurilor de stat notifică agentului desemnat de Ministerul Finanţelor Publice corecţiile efectuate.
   Art. 65. - Operaţiunile de înregistrare vor fi supravegheate astfel:
   -de Banca Naţională a României pentru intermediarii autorizaţi ai pieţei titlurilor de stat - bănci care menţin Registrul secundar;
   -de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare pentru intermediarii autorizaţi ai pieţei titlurilor de stat - societăţi de valori mobiliare care menţin Registrul secundar;
   -de Bursa de Valori Bucureşti, de comisarul general al Bursei de Valori Bucureşti şi de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare pentru Registrul Bursei de Valori Bucureşti.
   Art. 66. - Titlurile de stat aparţinând deţinătorilor înregistraţi nu vor fi considerate active sau pasive ale instituţiilor care menţin registrul titlurilor de stat.

   CAPITOLUL V
 Decontarea

   Decontarea operaţiunilor cu titluri de stat derulate pe piaţa primară
   Art. 67. -(1) La data emisiunii plata sumelor datorate este efectuată prin Banca Naţională a României, prin înregistrarea operaţiunilor corespunzătoare în conturile curente ale Ministerului Finanţelor Publice şi ale intermediarilor pieţei primare, conform ofertelor de cumpărare adjudecate.
   (2) La scadenţă răscumpărarea titlurilor de stat este efectuată prin Banca Naţională a României. Operaţiunile corespunzătoare se înregistrează în conturile curente ale Ministerului Finanţelor Publice şi ale intermediarilor autorizaţi ai pieţei titlurilor de stat, pe baza situaţiei privind deţinerile titlurilor de stat la data scadenţei.

   Decontarea operaţiunilor cu titluri de stat derulate pe piaţa secundară
   Art. 68. - Plata sumelor aferente tranzacţiilor efectuate pe piaţa secundară a titlurilor de stat se realizează, după caz, prin Banca Naţională a României sau prin intermediarii autorizaţi ai pieţei titlurilor de stat, prin înregistrarea operaţiunilor corespunzătoare în conturile curente ale intermediarilor autorizaţi ai pieţei titlurilor de stat sau ale clienţilor acestora, conform instrucţiunilor de tranzacţionare.
   Art. 69. - În cazul în care titlurile de stat sunt tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti decontarea şi transferul titlurilor de stat se vor face cu respectarea reglementărilor bursiere incidente, aprobate în prealabil de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
   Art. 70. - Transferurile titlurilor de stat şi plăţile devin efective după operarea de către Banca Naţională a României sau de intermediarii autorizaţi ai pieţei titlurilor de stat, după caz, în conturile curente ale participanţilor şi în conturile de evidenţă a titlurilor de stat ale deţinătorilor înregistraţi.
   Art. 71. - Intermediarii pieţei primare au obligaţia să respecte principiul "livrare contra plată" (delivery versus payment).

   CAPITOLUL VI
 Sancţiuni

   Art. 72. -(1) În conformitate cu prevederile art. 69 din Legea bancară nr. 58/1998 şi ale Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, în situaţia în care Banca Naţională a României, respectiv Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, constată că un intermediar autorizat se află în stare de insolvabilitate sau se face vinovat de:
   ▪ încălcarea unei prevederi a prezentului regulament;
   ▪ efectuarea de operaţiuni fictive;
   ▪ neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea de date eronate privind informaţiile prevăzute în reglementările în vigoare;
   ▪ refuzul de a pune la dispoziţie organelor de control documentele, datele şi informaţiile solicitate privind operaţiunile cu titluri de stat;
   ▪ nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control sau în urma acestora, Banca Naţională a României poate aplica următoarele sancţiuni în funcţie de gravitatea faptei şi de consecinţele acesteia:
   a) avertisment scris dat intermediarului autorizat;
   b) suspendarea temporară a licenţei de operare în calitate de intermediar al pieţei titlurilor de stat;
   c) retragerea definitivă a licenţei de operare în calitate de intermediar al pieţei titlurilor de stat sau orice altă sancţiune prevăzută de Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României pentru încălcarea normelor emise de Banca Naţională a României.
   (2) Constatarea faptelor descrise în prezentul capitol se face de personalul Băncii Naţionale a României sau al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, împuternicit în acest sens de conducerea Băncii Naţionale a României sau de conducerea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.
   (3) Actele de aplicare a măsurilor şi sancţiunilor prevăzute în prezentul capitol se emit de conducerea Băncii Naţionale a României.
   (4) Contestaţiile pot fi formulate în termen de 15 zile de la data comunicării sancţiunii şi se soluţionează de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României în termen de 30 de zile de la primirea acestora.
   (5) Aplicarea sancţiunilor nu înlătură răspunderea materială, civilă, administrativă sau penală, după caz.
   Art. 73. -(1) Atât în cazurile de retragere a calităţii de intermediar al pieţei titlurilor de stat, cât şi în cazurile de instituire a unor proceduri speciale (retragerea autorizaţiei de funcţionare, reorganizare judiciară, faliment etc.) prevăzute de lege asupra intermediarilor pieţei titlurilor de stat autorităţile competente vor dispune măsuri în sensul protejării portofoliilor de titluri de stat ale deţinătorilor înregistraţi.
   (2) Banca Naţională a României va determina măsurile care vor fi luate cu privire la tranzacţiile care sunt în curs de efectuare, răspunderea pentru toate actele încheiate până la data aplicării sancţiunii rămânând în sarcina intermediarului autorizat.

   CAPITOLUL VII
 Dispoziţii finale

   Art. 74. - Intermediarii autorizaţi ai pieţei titlurilor de stat au obligaţia de a contribui permanent la creşterea standardului profesional şi a reputaţiei pieţei titlurilor de stat din România prin promovarea unor norme şi principii de conduită specifice.
   Art. 75. - În cazul apariţiei oricăror situaţii ce contravin prevederilor legale în vigoare, participanţii pe piaţa titlurilor de stat pot înainta cazul spre soluţionare instanţelor de arbitraj competente, stabilite de comun acord.
   Art. 76. - Procesul de selectare a intermediarilor pieţei titlurilor de stat va avea un caracter continuu.
   Art. 77. -(1) Intermediarii autorizaţi şi salariaţii acestora pot înfiinţa asociaţii profesionale având drept scop ridicarea standardelor profesionale, stabilirea şi impunerea unor reguli de conduită şi etică profesională în desfăşurarea operaţiunilor pe piaţa titlurilor de stat din România.
   (2) Astfel de asociaţii pot emite coduri de conduită care sunt avizate de Banca Naţională a României sau de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, după caz.
   Art. 78. - Intermediarii autorizaţi au obligaţia de a asigura confidenţialitatea operaţiunilor desfăşurate pe piaţa titlurilor de stat.
   Art. 79. - Nivelul comisioanelor pentru operaţiunile cu titluri de stat face obiectul negocierii directe între părţi.