Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 4 din 18.feb.2008
Monitorul Oficial, Partea I 146 26.feb.2008
Intrare în vigoare la 26.feb.2008
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit şi a Normelor metodologice ale Băncii Naţionale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

   Având în vedere prevederile art. 150 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, precum şi ale art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006,
   în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 72 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006,

   Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 23 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 2, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
   "e) debitor, persoană fizică, expus la riscul valutar persoană fizică ce nu generează fluxuri de numerar nete pozitive în valuta de exprimare a creditului, care să permită rambursarea la termen a fiecărei rate de credit (principal şi dobândă). Intrările de numerar vor fi ajustate în funcţie de gradul de certitudine şi de caracterul de permanenţă al acestora."
   2. La articolul 5, alineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "În cazul persoanelor fizice performanţa financiară va fi încadrată în categorii de la A la E, potrivit criteriilor stabilite de instituţiile de credit prin norme interne."
   3. La articolul 7, alineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "Normele interne ale instituţiilor de credit prevăzute la alin. 1 trebuie validate de Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere."
   4. Tabelul nr. 3 din anexă se modifică şi va avea următorul cuprins:
   
              "Tabelul nr. 3 - Coeficienţi de provizionare aferenţi categoriilor de clasificare
┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ │ Coeficienţi de provizionare │ Coeficienţi de provizionare │
│ │ pentru credite │pentru creditele înregistrate în valută│
│ Categorii de clasificare │(altele decât cele înregistrate în valută│ sau indexate la cursul unei valute, │
│ a creditelor │ sau indexate la cursul unei valute, │ acordate persoanelor fizice expuse │
│ │ acordate persoanelor fizice expuse │ la riscul valutar │
│ │ la riscul valutar) │ │
├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Standard │ 0 │ 0.07 │
│În observaţie │ 0,05 │ 0.08 │
│Substandard │ 0,2 │ 0.23 │
│Îndoielnic │ 0,5 │ 0.53 │
│Pierdere │ 1 │ 1" │
└──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

   Art. II. - Normele metodologice ale Băncii Naţionale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 23 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
   1. Tabelul din anexa nr. 2 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul regulament.
   2. Tabelul din anexa nr. 21 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament.
   Art. III. - Împrumutătorii au obligaţia să aplice prevederile prezentului regulament în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia.
   În termenul prevăzut la alin. 1, instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special transmit la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere normele interne prevăzute la art. 7, respectiv la art. 202 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2002, cu modificările şi completările ulterioare, modificate corespunzător.
   Direcţia supraveghere din Banca Naţională a României comunică instituţiilor de credit decizia privind validarea normelor interne sau, după caz, modificările ce se impun a fi efectuate asupra acestora, precum şi termenul de realizare. Până la data validării de către Banca Naţională a României, instituţiile de credit aplică normele interne aşa cum au fost ele modificate, în vederea asigurării conformităţii cu prevederile prezentului regulament, şi aprobate de organele statutare ale acestora.
   Art. IV. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările şi completările ulterioare, şi Normele metodologice ale Băncii Naţionale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea egulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul regulament, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

   Preşedintele Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

   Bucureşti, 18 februarie 2008.
   Nr. 4.

   ANEXA  Nr. 1
(Anexa nr. 2 la Normele metodologice nr. 12/2002)

   SITUAŢIA
clasificării creditelor, precum şi a necesarului de provizioane
specifice de risc de credit la data de [.../.../...]

   Denumirea instituţiei de credit/casei centrale/reţelei: ..................
   
┌────┬────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬────────┬────────────────────────┐
│ │ │ Expuneri neajustate din │Expuneri ajustate din│ │ Provizioane specifice │
│Nr. │ Categoria de clasificare │ │ │ Coef. │de risc necesare pentru │
│crt.│ ├───────────┬─────────────┼──────────┬──────────┤ ├───────────┬────────────┤
│ │ │ principal │ dobândă │principal │ dobândă │ │ principal │ dobândă │
├────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6*) │ 7**) │
├────┴────────────────────────────┴───────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────────┴────────────┤
│I - credite (altele decât cele care sunt înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute şi care sunt │
│acordate persoanelor fizice expuse la riscul valutar) acordate clientelei din afara sectorului instituţiilor de │
│credit, pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit │
├────┬────────────────────────────┬───────────┬─────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────────┬────────────┤
│ 1 │Standard │ │ │ │ │ 0 │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│ 2 │În observaţie │ │ │ │ │ 0,05 │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│ 3 │Substandard │ │ │ │ │ 0,2 │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│ 4 │Îndoielnic │ │ │ │ │ 0,5 │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│ 5 │Pierdere ***), din care: │ │ │ │ │ 1 │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┴─────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│ 6 │Pierdere potrivit art. 2 │ │ │ │ 1 │ │ │
│ │lit. i) pct. 3.1.1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┤ ├──────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│ 7 │Pierdere potrivit art. 2 │ │ │ │ 1 │ │ │
│ │lit. i) pct. 3.1.2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┬─────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│ 8 │Total (rd. 1 la 5) │ │ │ │ │ X │ │ │
├────┴────────────────────────────┴───────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────────┴────────────┤
│II - credite (altele decât cele care sunt înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute şi care sunt │
│acordate persoanelor fizice expuse la riscul valutar) acordate clientelei din afara sectorului instituţiilor de │
│credit, pentru care nu se constituie provizioane specifice de risc de credit │
├────┬────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9 │Standard │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┤ │
│ 10 │În observaţie │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┤ │
│ 11 │Substandard │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┤ │
│ 12 │Îndoielnic │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┤ │
│ 13 │Pierdere │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┤ │
│ 14 │Total (rd. 9 la 13) │ │ │
├────┴────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│III - credite înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute, acordate clientelei din afara sectorului │
│instituţiilor de credit reprezentând persoane fizice expuse la riscul valutar, credite pentru care se constituie │
│provizioane specifice de risc de credit │
├────┬────────────────────────────┬───────────┬─────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────────┬────────────┤
│ 15 │Standard │ │ │ │ │ 0,07 │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│ 16 │În observaţie │ │ │ │ │ 0,08 │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│ 17 │Substandard │ │ │ │ │ 0,23 │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│ 18 │Îndoielnic │ │ │ │ │ 0,53 │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│ 19 │Pierdere ****), din care: │ │ │ │ │ 1 │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│ 20 │Pierdere potrivit art. 2 │ │ │ │ │ 1 │ │ │
│ │lit. i) pct. 3.1.1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┴─────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│ 21 │Pierdere potrivit art. 2 │ │ │ │ 1 │ │ │
│ │lit. i) pct. 3.1.2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┤ ├──────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│ 22 │Total (rd. 15 la 19) │ │ │ │ X │ │ │
├────┴────────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────────┴────────────┤
│IV - credite înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute, acordate clientelei din afara sectorului │
│instituţiilor de credit reprezentând persoane fizice expuse la riscul valutar, credite pentru care nu se constituie│
│provizioane specifice de risc de credit │
├────┬────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 23 │Standard │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┤ │
│ 24 │În observaţie │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┤ │
│ 25 │Substandard │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┤ │
│ 26 │Îndoielnic │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┤ │
│ 27 │Pierdere │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┤ │
│ 28 │Total (rd. 23 la 27) │ │ │
├────┴────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│V - credite acordate instituţiilor de credit, pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit │
├────┬────────────────────────────┬───────────┬─────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────────┬────────────┤
│ 29 │Standard │ │ │ │ │ 0 │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│ 30 │Pierdere *****), din care: │ │ │ │ │ 1 │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┴─────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│ 31 │Pierdere potrivit art. 2 │ │ │ │ 1 │ │ │
│ │lit. i) pct. 3.1.1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┤ ├──────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│ 32 │Pierdere potrivit art. 2 │ │ │ │ 1 │ │ │
│ │lit. i) pct. 3.1.2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┬─────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│ 33 │Total (rd. 29 la 30) │ │ │ │ │ X │ │ │
├────┴────────────────────────────┴───────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────────┴────────────┤
│VI - credite acordate instituţiilor de credit, pentru care nu se constituie provizioane specifice de risc de credit│
├────┬────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 34 │Standard │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┤ │
│ 35 │Pierdere │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┤ │
│ 36 │Total (rd. 34 la 35) │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┤ │
│ 37 │ Total │ │ │
│ │ (rd. 8+14+22+ │ │ │
│ │ 28+33+36) │ │ │
└────┴────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   *)col. 6 = col. 3 x col. 5
   **)col. 7 = col. 4 x col. 5
   ***)rd. 5 = rd. 6 + rd. 7 (pentru col. 3, 4, 6 şi 7)
   ****)rd. 19 = rd. 20 + rd. 21 (pentru col. 3, 4, 6 şi 7)
   *****)rd. 30 = rd. 31 + rd. 32 (pentru col. 3, 4, 6 şi 7)
   -Expunerea neajustată este expunerea instituţiei de credit faţă de debitor, indiferent de garanţii.
   -Expunerea ajustată este expunerea instituţiei de credit faţă de debitor, din care a fost dedusă valoarea garanţiilor.

   ANEXA  Nr. 2
(Anexa nr. 3 la Normele metodologice nr. 12/2002)

   SITUAŢIA
clasificării creditelor, precum şi a necesarului de provizioane
specifice de risc de credit la data de [......./......../...........]

   Denumirea instituţiei financiare nebancare: ...................
   
┌────┬────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬────────┬───────────────────────┐
│ │ │ Expuneri neajustate din │Expuneri ajustate din│ │ Provizioane specifice │
│Nr. │ Categoria de clasificare │ │ │ Coef. │de risc necesare pentru│
│crt.│ ├───────────┬─────────────┼──────────┬──────────┤ ├───────────┬───────────┤
│ │ │ principal │ dobândă │principal │ dobândă │ │ principal │ dobândă │
├────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6*) │ 7**) │
├────┴────────────────────────────┴───────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────────┴───────────┤
│I - credite (altele decât cele care sunt înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute şi care sunt │
│acordate persoanelor fizice expuse la riscul valutar) acordate clientelei │
├────┬────────────────────────────┬───────────┬─────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────────┬───────────┤
│1 │Standard │ │ │ │ │ 0 │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│2 │În observaţie │ │ │ │ │ 0,05 │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│3 │Substandard │ │ │ │ │ 0,2 │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│4 │Îndoielnic │ │ │ │ │ 0,5 │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│5 │Pierdere │ │ │ │ │ 1 │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│6 │Total (rd. 1 la 5) │ │ │ │ │ X │ │ │
├────┴────────────────────────────┴───────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────────┴───────────┤
│II - credite înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute, acordate clientelei reprezentând persoane │
│fizice expuse la riscul valutar │
├────┬────────────────────────────┬───────────┬─────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────────┬───────────┤
│7 │Standard │ │ │ │ │ 0,07 │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│8 │În observaţie │ │ │ │ │ 0,08 │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│9 │Substandard │ │ │ │ │ 0,23 │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│10 │Îndoielnic │ │ │ │ │ 0,53 │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│11 │Pierdere │ │ │ │ │ 1 │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│12 │Total (rd. 7 la 11) │ │ │ │ │ X │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│13 │Total │ │ │ │ │ X │ │ │
│ │(rd. 6+12) │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────────────────┴───────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────────┴───────────┘

   *)col. 6 = col. 3 x col. 5
   **)col. 7 = col. 4 x col. 5