Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 3 din 12.mar.2007Actualizat Indaco până la 22.aug.2008
Intrare în vigoare la 14.mar.2007
privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

   ___________
   Text actualizat la data de 22.08.2008. Actul include modificările din următoarele acte:
   -Regulamentul nr. 11/2008 publicat în MOF nr. 617 din 22/08/2008.

   Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi ale art. 30 alin. (1) din titlul I al Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006,
   în baza prevederilor art. 101 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 şi ale art. 34 alin. (1) din titlul I al Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006,
   în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a Românei,

   Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   CAPITOLUL I
 Domeniul de aplicare

   Art. 1. -(1) Prezentul regulament se aplică instituţiilor de credit persoane juridice române şi sucursalelor instituţiilor de credit din state terţe care funcţionează pe teritoriul României, instituţiilor financiare nebancare persoane juridice române şi sucursalelor instituţiilor financiare nebancare străine, înscrise în Registrul special, entităţi supuse supravegherii Băncii Naţionale a României, denumite în continuare împrumutători, şi reglementează condiţiile minime de acordare şi derulare a creditelor destinate persoanelor fizice.
   (2) Sunt exceptate de la aplicarea dispoziţiilor prezentului regulament instituţiile financiare care intră sub incidenţa secţiunii a 2-a a cap. IV şi secţiunii 1 a cap. VI ale titlului I al părţii I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.

   CAPITOLUL II
 Dispoziţii privind finanţarea persoanelor fizice

   Art. 2. - Acordarea, garantarea şi derularea creditelor destinate persoanelor fizice se realizează pe bază contractuală, în conformitate cu reglementările interne ale împrumutătorilor, aprobate de organele competente conform prevederilor actelor constitutive, în cazul împrumutătorilor persoane juridice române, şi, respectiv, de organele statutare, în cazul sucursalelor împrumutătorilor persoane juridice străine.
   Art. 3. -(1) Împrumutătorii desfăşoară activitatea de creditare a persoanelor fizice pe baza reglementărilor proprii validate de Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere.
   (2) Orice modificare ulterioară a reglementărilor proprii se notifică Băncii Naţionale a României şi devine aplicabilă numai după validarea acesteia de către Direcţia supraveghere.
   Art. 4. -(1) Împrumutătorii stabilesc în cadrul reglementărilor interne, în concordanţă cu profilul şi strategia lor de risc, cel puţin următoarele:
   a) modalitatea de organizare a activităţii de acordare şi derulare a creditelor destinate persoanelor fizice şi, după caz, condiţiile de garantare pentru fiecare tip de credit;
   b) categoriile de clienţi eligibili pentru finanţare;
   c) procedura de clasificare a clientelei-ţintă pe categorii de risc de nerambursare, fundamentat pe profilul general de risc al împrumutătorului;
   d) categoriile de venituri considerate eligibile de către împrumutător, diferenţiat pe categorii de clientelă, precum şi coeficienţii de ajustare aferenţi în funcţie de gradul de certitudine şi de caracterul de permanenţă ale acestora;
   e) categoriile de cheltuieli care se deduc din veniturile eligibile în scopul determinării gradului total de îndatorare, incluzând cel puţin cheltuielile de subzistenţă şi angajamentele de plată altele decât cele de natura creditului;
   f) fundamentarea nivelurilor maxime admise pentru gradul total de îndatorare, diferenţiat pe categoriile de clientelă, pe destinaţia creditului (de exemplu, credit de consum, credit ipotecar), pe tipul creditului (defalcat în funcţie de moneda de exprimare sau, după caz, de indexare, de tipul dobânzii, respectiv fixă sau variabilă, de termenul de acordare a creditului şi de comportamentul clientului în legătură cu onorarea serviciului datoriei determinat de calitatea garanţiei) şi cu luarea în considerare a riscului valutar, riscului de rată a dobânzii, precum şi a posibilităţii de majorare a costului creditului provenind din comisioane şi alte cheltuieli privind administrarea creditului prevăzute în contract.
   g) metodologia de reconsiderare periodică a coeficienţilor de ajustare a veniturilor şi nivelurilor maxime admise pentru gradul de îndatorare, în vederea asigurării acurateţei acestora pe o bază continuă.
   (2) La fundamentarea nivelurilor maxime admise pentru gradul total de îndatorare se vor utiliza cel mult cea mai mare majorare a ratei dobânzii, conform statisticii Băncii Naţionale a României privind ratele medii ale dobânzii practicate de instituţiile de credit la creditele noi acordate gospodăriilor populaţiei, şi, după caz, cel mult nivelul cel mai ridicat al aprecierii faţă de moneda naţională a cursului de schimb al valutei în care se acordă creditul, inclusiv în cazul creditelor indexate, conform statisticii Băncii Naţionale a României privind indicatorii pieţei valutare, precum şi cea mai mare creştere a nivelului comisioanelor şi altor cheltuieli privind administrarea creditului prevăzute în contract, înregistrate în perioada de 18 luni anterioare datei de intrare în vigoare a prezentului regulament, respectiv intervalul martie 2007 - august 2008.
   (3) În cazul în care statistica Băncii Naţionale a României nu conţine date referitoare la ratele medii ale dobânzii practicate de instituţiile de credit la creditele noi acordate gospodăriilor populaţiei pentru o anumită valută, se va utiliza statistica Băncii Naţionale a României privind ratele medii ale dobânzii la euro practicate de instituţiile de credit la astfel de credite.
   (4) Gradul total de îndatorare se determină ca pondere a angajamentelor totale de plată decurgând din credite sau alte finanţări rambursabile în veniturile eligibile din care s-au dedus cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. e).
   __________
   Litera f) a alineatului (1) a fost modificată prin art. I pct. 1 din Regulamentul nr. 11/2008.
   -Alineatele (2) - (4) au fost introduse prin art. I pct. 2 din Regulamentul nr. 11/2008.

   CAPITOLUL II1
 Dispoziţii privind practici de creditare sănătoase
   __________
   Capitolul a fost introdus prin art. I pct. 3 din Regulamentul nr. 11/2008.

   Art. 41. - Împrumutătorii trebuie să îşi organizeze activitatea de creditare astfel încât să asigure separarea clară şi efectivă a funcţiei de promovare şi vânzare a produselor de creditare de funcţia de analiză a riscului de credit şi monitorizare a expunerii.
   Art. 42. -(1) Împrumutătorii analizează capacitatea de rambursare a clienţilor pe baza unui nivel al veniturilor considerate eligibile de către împrumutători, care nu poate depăşi cu mai mult de 20% pe cel aferent anului anterior.
   (2) Împrumutătorii stabilesc venitul aferent anului anterior pe baza fişei fiscale puse la dispoziţia clientului de către angajator, în cazul salariaţilor şi al persoanelor care obţin venituri asimilate salariilor, şi/sau, după caz, a documentului fiscal depus de către client la unităţile administraţiei financiare.
   (3) În situaţia în care nu există obligaţii legale de punere la dispoziţia clientului a fişei fiscale de către angajator ori, după caz, obligaţii legale de depunere de către client a documentului fiscal la unităţile administraţiei financiare, împrumutătorii stabilesc venitul aferent anului anterior pe baza adeverinţei de venit ori a altor documente justificative.
   (4) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), împrumutătorii pot lua în calcul venituri ce depăşesc nivelul stabilit, numai după obţinerea de la client a documentelor justificative care să demonstreze caracterul de continuitate în viitor a acestora. Documentele justificative trebuie să dovedească modificările intervenite în situaţia veniturilor clientului, cum ar fi schimbarea încadrării în funcţie, schimbarea locului de muncă sau modificări cu impact semnificativ asupra creşterii volumului afacerilor persoanelor care obţin venituri din activităţi independente.
   Art. 43. - La acordarea creditului, împrumutătorii trebuie să se asigure că pe întreaga perioadă de acordare a creditului gradul total de îndatorare a solicitantului se încadrează în nivelul maxim admis aplicabil acestuia.
   Art. 44. - Împrumutătorii sunt obligaţi să informeze clienţii prin menţionarea în cadrul graficelor de rambursare aferente contractelor de credit ori, dacă nu se întocmesc grafice de rambursare, prin menţionarea distinctă în cadrul contractelor de credit a posibilităţii modificării, în sensul majorării, a sumelor datorate, în cazul materializării riscului valutar, a riscului de rată a dobânzii ori în cazul creşterii costului creditului provenind din comisioane şi alte cheltuieli privind administrarea creditului prevăzute în contract.
   Art. 45. -(1) Împrumutătorii trebuie să se asigure că terţele părţi implicate în analiza prealabilă a capacităţii de rambursare a clientului, de tipul intermediarilor de credit, aplică aceleaşi proceduri ca împrumutătorii.
   (2) Împrumutătorii urmăresc calitatea portofoliului de credite aferent clienţilor atraşi de fiecare terţă parte prevăzută la alin. (1), comparativ cu cea a portofoliului de credite aferent clienţilor atraşi direct de împrumutători.
   (3) Analiza efectuată potrivit alin. (2) stă la baza deciziei împrumutătorului de a continua relaţia de afaceri cu fiecare dintre terţele părţi prevăzute la alin. (1).

   CAPITOLUL III
 Sancţiuni

   Art. 5. - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea măsurilor şi/sau a sancţiunilor prevăzute la art. 226 şi 229 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 sau, după caz, la art. 52 alin. (2) şi la art. 53 din titlul I al Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiarfiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006.

   CAPITOLUL IV
 Dispoziţii tranzitorii

   Art. 6. - Până la îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 3 alin. (1), în cazul împrumutătorilor care la data intrării în vigoare a prezentului regulament desfăşoară activitatea de creditare a persoanelor fizice în baza normelor interne de creditare nevalidate de Banca Naţională a României, nivelul maxim al gradului de îndatorare este limitat la 35%.
   __________
   Articolul a fost modificat prin art. I pct. 4 din Regulamentul nr. 11/2008.

   CAPITOLUL V
 Dispoziţii finale

   Art. 7. - Casele centrale supraveghează respectarea de către cooperativele de credit afiliate a cerinţelor prevăzute în prezentul regulament.
   Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Normele Băncii Naţionale a României nr. 10 din 27 iulie 2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 29 iulie 2005, modificate şi completate prin Norma Băncii Naţionale a României nr. 20 din 13 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 10/2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 22 septembrie 2006.

   Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

   Bucureşti, 12 martie 2007.
   Nr. 3.