Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Normă nr. 2 din 2.iul.2010
Monitorul Oficial, Partea I 13.iul.2010
Intrare în vigoare la 2.aug.2010
privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitaţiilor şi subscripţiilor de titluri de stat

    În baza prevederilor art. 13 alin. (3) şi art. 22 alin. (3) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României,
    având în vedere prevederile art. 29 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
    în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

    Banca Naţională a României emite prezenta normă.

   Art. 1. - Prezenta normă stabileşte termenii şi modalităţile de transmitere în sistem electronic a următoarelor documente:
   a) ofertele dealerilor primari de cumpărare a titlurilor de stat la licitaţiile/subscripţiile organizate de Banca Naţională a României, conform Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, denumit în continuare Regulamentul nr. 11/2005;
   b) notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor de cumpărare depuse de dealerii primari, prevăzute de Norma Băncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Norma nr. 13/2005.
   Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei norme, Banca Naţională a României, în calitate de administrator al pieţei primare a titlurilor de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice, primeşte şi, respectiv, transmite documentele prevăzute la art. 1, în sistem electronic, prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet, administrată de TRANSFOND - S.A.
   Art. 3. - (1) Fiecare dealer primar, după întocmirea ofertei de cumpărare de titluri de stat conform prevederilor Regulamentului nr. 11/2005, va efectua procedurile de transpunere în format electronic (prin scanare) a tuturor paginilor care fac obiectul ofertei de cumpărare, cât şi a documentelor însoţitoare, respectiv copiile ofertelor/ordinelor de cumpărare ale clienţilor dealerului primar.
   (2) Formularele folosite pentru întocmirea ofertelor de cumpărare competitive şi necompetitive sunt cele prevăzute în anexele nr. 3-7, 9 şi 10 la Norma nr. 13/2005.
   Art. 4. - Documentele specificate la art. 3 trebuie să fie scanate alb/negru, la rezoluţia minimă de 150 dpi, şi formatul electronic al fişierului rezultat trebuie să fie de tip PDF. Denumirea fişierului va fi de tipul XXXXYYYYYYYYYYYYZZ, în care:
   a) XXXX reprezintă codul dealerului primar, identificat de primele 4 caractere ale codului BIC;
   b) YYYYYYYYYYYY reprezintă codul ISIN aferent emisiunii pentru care se transmite oferta de cumpărare;
   c) ZZ reprezintă tipul ofertelor transmise, identificat prin "C" pentru ofertele competitive şi "N" pentru ofertele necompetitive.
   Art. 5. - Dealerul primar este obligat să verifice dacă fişierul electronic rezultat în urma scanării cuprinde toate informaţiile/datele conţinute în oferta sa de cumpărare de titluri de stat, astfel urmărindu-se ca imaginea rezultată să reproducă întocmai documentul supus scanării.
   Art. 6. - (1) În vederea transmiterii către Banca Naţională a României a fişierului întocmit conform prevederilor art. 4 prin reţeaua securizată VPN TFDnet, dealerii primari vor întocmi un mesaj electronic nou, prin lansarea aplicaţiei informatice Lotus Notes, mesaj întocmit după cum urmează:
   a) în câmpul "Subject" se va completa expresia: "Ofertă... (C pentru oferte competitive, C/N pentru oferte competitive şi necompetitive) a ................. (primele 4 caractere ale codului BIC al dealerului primar) pentru ...................(ISIN) din ............. (data licitaţiei, în formatul zz.ll.aaaa)";
   b) se va ataşa fişierul electronic rezultat în urma procedurii de scanare, care va conţine atât oferta competitivă, cât şi oferta necompetitivă, dacă este cazul, precum şi ofertele/ordinele de cumpărare ale clienţilor;
   c) prin activarea opţiunii "Delivery Options..." din meniul mesajului, se va deschide fereastra de dialog în care în tab-ul "Basic" se selectează opţiunea "Confirm delivery" din câmpul "Delivery report";
   d) în corpul mesajului se va menţiona: "Fişierul ataşat conţine un număr de .......... pagini.", ce reprezintă numărul total de pagini al ofertei de cumpărare, competitivă şi necompetitivă, dacă este cazul, precum şi documentele însoţitoare ale acestora.
   (2) Pentru a putea fi transmis în reţeaua VPN TFDnet, mesajul electronic trebuie să aibă dimensiunea maximă de 3 MB.
   Art. 7. - (1) Mesajul electronic întocmit potrivit art. 6 va fi trimis la Banca Naţională a României, în termenul specificat la art. 8, persoanelor desemnate de aceasta, la adresele de e-mail atribuite în reţeaua securizată TFDnet, comunicate dealerilor primari în mod separat prin corespondenţă pe suport hârtie şi/sau prin intermediul mesajelor de poştă electronică securizată din reţeaua VPN TFDnet.
   (2) Dealerii primari vor fi înştiinţaţi în timp util, prin corespondenţă pe suport hârtie şi/sau prin intermediul mesajelor de poştă electronică securizată din reţeaua VPN TFDnet, cu privire la înlocuirea persoanelor desemnate de Banca Naţională a României să primească mesajele electronice conţinând ofertele de cumpărare depuse de dealerii primari la licitaţiile/subscripţiile de titluri de stat.
   Art. 8. - (1) Dealerii primari trebuie să transmită mesajul electronic în ziua desfăşurării licitaţiei sau subscripţiei, până cel mai târziu la ora 12,00, dacă nu se specifică altfel în documentele de lansare a emisiunii.
   (2) În cadrul termenului-limită specificat la alin. (1), în cazul în care se intenţionează modificarea ofertei de cumpărare transmise în prealabil, dealerii primari pot transmite mai multe mesaje electronice conţinând oferte de cumpărare actualizate.
   (3) Comisia de licitaţie/subscripţie va considera drept valid numai ultimul mesaj electronic transmis, cu data şi ora transmiterii celei mai recente faţă de termenul-limită.
   (4) Fiecare nou mesaj transmis trebuie să conţină toate documentele ofertei, conform art. 6.
   (5) Mesajele conţinând ofertele de cumpărare ce au fost transmise după ora-limită nu vor fi luate în considerare în procesul licitaţiei/subscripţiei.
   Art. 9. - Menţiunile de dată şi oră făcute în cuprinsul prezentei norme se referă la ora setată şi afişată de serverul care administrează reţeaua securizată VPN TFDnet.
   Art. 10. - (1) Confirmarea primirii mesajelor electronice transmise de dealerii primari se face automat de către sistemul electronic, prin transmiterea mesajului: "DELIVERED: (Subject)" de la adresa "Mail Router" către dealerii primari.
   (2) În cazul neprimirii confirmării automate, dealerul primar va contacta membrii comisiei de licitaţie/subscripţie în vederea obţinerii unei confirmări generate manual.
   Art. 11. - Notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor de cumpărare de titluri de stat, prevăzute de Norma nr. 13/2005, vor fi transpuse de către Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă în format digital, prin scanare, şi vor fi transmise către dealerii primari, prin reţeaua securizată VPN TFDnet, persoanelor desemnate în acest sens, la adresele de mesagerie electronică comunicate conform anexei.
   Art. 12. - (1) În termen de maximum două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei norme, dealerii primari au obligaţia de a depune/transmite către Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă documentul întocmit conform anexei, conţinând utilizatorii serviciului de mesagerie electronică din cadrul reţelei securizate VPN TFDnet împuterniciţi a transmite mesajele electronice conţinând ofertele de cumpărare de titluri de stat şi a primi mesajele electronice conţinând notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor dealerilor primari.
   (2) Ori de câte ori se produce o modificare în conţinutul documentului prevăzut la alin. (1), dealerul primar are obligaţia ca în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de o zi lucrătoare anterioară desfăşurării licitaţiei/subscripţiei, să depună/transmită un nou document actualizat. Orice operaţiune cu titluri de stat angajată de persoane pentru care nu s-a depus/transmis la Banca Naţională a României documentul actualizat va fi considerată nulă.
   (3) Mesajele electronice întocmite conform prezentei norme pot fi transmise numai de la adresele utilizatorilor serviciului de poştă electronică Lotus Mail din cadrul reţelei securizate VPN TFDnet, administrată de TRANSFOND - S.A., de către persoanele desemnate conform prevederilor alin. (1).
   Art. 13. - În caz de nefuncţionare a serviciului de poştă electronică Lotus Mail (sau atunci când reţeaua securizată VPN TFDnet este indisponibilă), se vor aplica următoarele proceduri:
   a) în cazul transmiterii mesajelor electronice conţinând ofertele de cumpărare de titluri de stat, dealerul primar afectat de nefuncţionarea sistemului va anunţa Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă cel mai târziu până la termenul-limită desemnat conform art. 8 pentru transmiterea mesajelor electronice şi va lua măsurile necesare pentru transmiterea ofertei de cumpărare pe suport hârtie/prin fax la numerele de fax specificate de către Banca Naţională a României la momentul comunicării nefuncţionării reţelei de transmitere electronică;
   b) în cazul transmiterii notificărilor de acceptare/refuz a/al ofertelor, dealerii primari vor ridica notificările în format letric de la sediul Băncii Naţionale a României, prin persoanele special delegate în acest sens, conform prevederilor art. 16 din Norma nr. 13/2005.
   Art. 14. - (1) Prezenta normă intră în vigoare la data de 2 august 2010.
   (2) Anexa face parte integrantă din prezenta normă.

    Preşedintele Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 2 iulie 2010.
    Nr. 2.

   ANEXĂ
  la normă

    Antet oficial
    Nr. de înregistrare/Data

    Către
    Banca Naţională a României
    Domnului/Doamnei ..............
    Director
    Direcţia operaţiuni de piaţă

    LISTA
cu detaliile de contact ale persoanelor desemnate de ..................
(denumirea completă a dealerului primar)
să transmită şi să primească mesaje electronice în reţeaua securizată
VPN TFDnet aferente operaţiunilor cu titluri de stat pe piaţa primară

   A. ..................................................................... (denumirea completă a dealerului primar) desemnează pe fiecare dintre următoarele persoane ca fiind împuternicită pentru a transmite şi a primi mesaje în format electronic prin reţeaua securizată VPN TFDnet, administrată de TRANSFOND - S.A., în legătură cu ofertele de cumpărare de titluri de stat pe piaţa primară a titlurilor de stat.
   
Numele Prenumele Funcţia                    Adresa de mesagerie VPN TFDnet
.......................................... ....................................................
.......................................... ....................................................
.......................................... ....................................................
   B. .................................................................... (denumirea completă a dealerului primar) desemnează pe fiecare dintre următoarele persoane ca fiind împuternicită pentru a primi mesaje în format electronic prin reţeaua securizată VPN TFDnet, administrată de TRANSFOND - S.A., în legătură cu notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor de cumpărare de titluri de stat pe piaţa primară a titlurilor de stat.
   
Numele Prenumele Funcţia                    Adresa de mesagerie VPN TFDnet
.......................................... ....................................................
.......................................... ....................................................
.......................................... ....................................................
(semnături autorizate şi ştampila)

Numele ................... Numele .................
(LS) (LS)
Funcţia ................. Funcţia ................