Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 27 din 16.dec.2010
Monitorul Oficial, Partea I 890 30.dec.2010
Intrare în vigoare la 30.dec.2010
pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit

    Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2010 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către instituţiile de credit, ca bază a contabilităţii şi pentru întocmirea de situaţii financiare anuale individuale, începând cu exerciţiul financiar al anului 2012,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. 1. - (1) Se aprobă Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, cuprinse în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.
   (2) Reglementările prevăzute la alin. (1) se aplică împreună cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, precum şi cu alte prevederi legale aplicabile, în scopul asigurării unui grad ridicat de transparenţă şi comparabilitate a situaţiilor financiare.
   Art. 2. - În înţelesul prezentului ordin, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, denumite în continuare IFRS, reprezintă standardele adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 paragraful 2 din Regulamentul nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate.
   Art. 3. - Prevederile prezentului ordin se aplică următoarelor entităţi, denumite în înţelesul prezentului ordin instituţii de credit:
   a) băncilor, persoane juridice române;
   b) organizaţiilor cooperatiste de credit;
   c) băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ;
   d) băncilor de credit ipotecar;
   e) sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine;
   f) sucursalelor din străinătate ale instituţiilor de credit, persoane juridice române.
   Art. 4. - Persoanele care asigură administrarea şi/sau conducerea instituţiilor de credit, directorii economici, contabilii-şefi sau alte persoane care au obligaţia gestionării instituţiei de credit trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin.
   Art. 5. - (1) Situaţiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS întocmite de instituţiile de credit sunt auditate statutar potrivit legii.
   (2) Fac obiectul auditului statutar, potrivit legii, şi situaţiile financiare anuale consolidate conforme cu IFRS întocmite de instituţiile de credit în calitate de societăţi-mamă.
   (3) Situaţiile financiare prevăzute la alin. (1) şi (2) se transmit Băncii Naţionale a României în termenul prevăzut de reglementările legale în vigoare.
   (4) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2012, instituţiile de credit depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare anuală întocmită pe baza datelor din evidenţa contabilă. Formatul standardizat, conţinutul şi termenul de depunere ale acestei raportări vor fi stabilite prin reglementări emise de Banca Naţională a României.
   Art. 6. - La transpunerea soldurilor conturilor contabile din balanţa de verificare întocmită pentru 31 decembrie 2011 în conturile de deschidere ale exerciţiului financiar al anului 2012, instituţiile de credit vor întocmi o situaţie care va cuprinde diferenţele dintre valorile înscrise în balanţa de verificare întocmită pentru 31 decembrie 2011 şi cele înregistrate în conturile de deschidere ale exerciţiului financiar al anului 2012, însoţite de explicaţii detaliate privind natura acestora, precum şi modul de transpunere a sumelor în conturile prevăzute de reglementările cuprinse în anexa nr. 1. Totodată se vor prezenta modificările aduse politicilor contabile generate de trecerea la aplicarea IFRS.
   Art. 7. - Concordanţele dintre conturile din planul de conturi prevăzut de reglementările cuprinse în anexa nr. 1 şi conturile corespunzătoare prevăzute de Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 13/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prezentate în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ___________
   *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

   Art. 8. - Banca Naţională a României va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
   Art. 9. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.
   Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    p. Preşedintele Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a României,
Florin Georgescu

    Bucureşti, 16 decembrie 2010.
    Nr. 27.