Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 15 din 12.dec.2012
Monitorul Oficial, Partea I 866 20.dec.2012
Intrare în vigoare la 20.dec.2012
Ordin privind raportarea situaţiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare

Având în vedere prevederile art. 101 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 202 din anexa nr. 1 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, al art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 25 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte forma, conţinutul, frecvenţa şi modalităţile de transmitere a formularelor de raportare a situaţiilor care se transmit periodic Băncii Naţionale a României în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, de către împrumutători, astfel cum au fost definiţi la art. 2 lit. b) din cadrul aceluiaşi regulament.
Art. 2. - Modelele formularelor de raportare sunt prezentate în anexă.
Art. 3. - Formularele de raportare se completează de împrumutători pe baza datelor prelucrate potrivit prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012, referitoare la:
a) ansamblul teritoriului naţional şi toate subunităţile din străinătate - la nivelul global al împrumutătorului;
b) operaţiunile reprezentând credite şi plasamente, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. n) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 16/2012, în toate monedele, evaluate în contravaloare lei.
Art. 4. - (1) Formularele de raportare se transmit de către împrumutători Băncii Naţionale a României, după cum urmează:
a) prin intermediul sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României (SIRBNR) în conformitate cu prevederile Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare;
b) pe suport hârtie, semnate de persoanele autorizate, formularele fiind adresate Direcţiei supraveghere.
(2) Formularele de raportare se transmit de către împrumutători lunar, în termen de 20 de zile de la încheierea lunii pentru care se întocmeşte raportarea.
Art. 5. - (1) În cazul reţelelor organizaţiilor cooperatiste de credit, casele centrale ale cooperativelor de credit întocmesc şi raportează două seturi de formulare, respectiv la nivelul casei centrale a cooperativelor de credit şi la nivelul întregii reţele.
(2) În vederea întocmirii raportărilor la nivelul reţelei, casele centrale ale cooperativelor de credit agregă datele aferente organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul întregii reţele. Pentru acest scop, operaţiunile de credit/plasament, desfăşurate între organizaţiile cooperatiste din cadrul aceleiaşi reţele, se exclud.
Art. 6. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea măsurilor şi/sau a sancţiunilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7. - Până la data de la care transmiterea raportărilor în format electronic se realizează exclusiv prin intermediul SIRBNR, potrivit prevederilor Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/2006, cu modificările ulterioare, instituţiile raportoare transmit Băncii Naţionale a României raportările respective prin reţeaua de comunicaţii interbancare (RCI), sub formă de fişiere Excel.
Art. 8. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, 
Mugur Constantin Isărescu
Bucureşti, 12 decembrie 2012.
Nr. 15.

ANEXĂ

SITUAŢIA (1)
privind clasificarea activelor financiare reprezentând credite/plasamente, precum şi ajustările de valoare aferente acestora la data de [.../.../...]

Denumirea instituţiei de credit/casei centrale/reţelei: ..................

- lei -
Nr. crt. Categorii de clasificare Valori brute Valori nete(1) Coef. Ajustări prudenţiale de valoare Ajustări pentru depreciere alocate
din care: Total
Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate
A B 1 2 3 4 = 2*3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7
I - debitori, instituţii de credit
1 Standard 0

2
Pierdere - total, din care:
1
3 - categoria 1*) 1
4 - categoria 2**) 1
5 Total (rd. 1 la 2) X
II - debitori din afara sectorului instituţiilor de credit, din care:
A. debitori, persoane juridice
6 Standard 0
7 În observaţie 0,05
8 Substandard 0,2
9 Îndoielnic 0,5

10
Pierdere - total, din care:
1
11 - categoria 1*) 1
12 - categoria 2**) 1
13 Total (rd. 6 la 10) X
B1. debitori, persoane fizice, alţii decât cei expuşi la riscul valutar
14 Standard 0
15 În observaţie 0,05
16 Substandard 0,2
17 Îndoielnic 0,5
18 Pierdere - total, din care: 1
19 - categoria 1*) 1
20 - categoria 2**) 1
21 Total (rd. 14 la 18) X
B2. debitori, persoane fizice, expuşi la riscul valutar (credite înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute)
22 Standard 0,07
23 În observaţie 0,08
24 Substandard 0,23
25 Îndoielnic 0,53

26
Pierdere - total, din care:
1
27 - categoria 1*) 1
28 - categoria 2**) 1
29 Total (rd. 22 la 26) X
30 Total (rd. 5 + 13 + 21 + 29) X

SITUAŢIA (2.1)
privind clasificarea la sfârşitul lunii anterioare, respectiv data de [ll/zz/aaaa], a activelor financiare înregistrate faţă de debitorii din afara sectorului instituţiilor de credit, reprezentând credite din categoria activelor-problemă care în cursul lunii curente au făcut obiectul operaţiunilor de înlocuire, precum şi nivelul ajustărilor de valoare aferente acestora

Denumirea instituţiei de credit/casei centrale/reţelei: ................................

- lei -
Nr. crt. Categorii de clasificare Valori brute Valori nete(1) Coef. Ajustări prudenţiale de valoare Ajustări pentru depreciere alocate
din care: Total
Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate
A B 1 2 3 4 = 2*3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7
A. debitori, persoane juridice
1 Standard 0
2 În observaţie 0,05
3 Substandard 0,2
4 Îndoielnic 0,5

5
Pierdere - total, din care:
1
6 - categoria 1*) 1
7 - categoria 2**) 1
8 Total (rd. 1 la 5) X
B1. debitori, persoane fizice, alţii decât cei expuşi la riscul valutar
9 Standard 0
10 În observaţie 0,05
11 Substandard 0,2
12 Îndoielnic 0,5
13 Pierdere - total, din care: 1
14 - categoria 1*) 1
15 - categoria 2**) 1
16 Total (rd. 9 la 13) X
B2. debitori, persoane fizice, expuşi la riscul valutar (credite înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute)
17 Standard 0,07
18 În observaţie 0,08
19 Substandard 0,23
20 Îndoielnic 0,53
21 Pierdere - total, din care: 1
22 - categoria 1*) 1
23 - categoria 2**) 1
24 Total (rd. 17 la 21) X
25 Total (rd. 8+16+24) X

SITUAŢIA (2.2)
privind clasificarea la sfârşitul lunii curente, respectiv data de [ll/zz/aaaa], a activelor financiare înregistrate faţă de debitorii din afara sectorului instituţiilor de credit, reprezentând credite din categoria activelor-problemă care în cursul lunii curente au făcut obiectul aplicării cerinţelor prevăzute de art. 6 alin. (7) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, precum şi nivelul ajustărilor de valoare aferente acestora

Denumirea instituţiei de credit/casei centrale/reţelei: ..................................

- lei -
Nr. crt. Categorii de clasificare Valori brute Valori nete(1) Coef. Ajustări prudenţiale de valoare Ajustări pentru depreciere alocate
din care: Total
Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare Ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate
A B 1 2 3 4 = 2*3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7
A. debitori, persoane juridice
1 Standard 0
2 În observaţie 0,05
3 Substandard 0,2
4 Îndoielnic 0,5

5
Pierdere - total, din care:
1
6 - categoria 1*) 1
7 - categoria 2**) 1
8 Total (rd. 1 la 5) X
B1. debitori, persoane fizice, alţii decât cei expuşi la riscul valutar
9 Standard 0
10 În observaţie 0,05
11 Substandard 0,2
12 Îndoielnic 0,5

13
Pierdere - total, din care:
1
14 - categoria 1*) 1
15 - categoria 2**) 1
16 Total (rd. 9 la 13) X
B2. debitori, persoane fizice, expuşi la riscul valutar (credite înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute)
17 Standard 0,07
18 În observaţie 0,08
19 Substandard 0,23
20 Îndoielnic 0,53

21
Pierdere - total, din care:
1
22 - categoria 1*) 1
23 - categoria 2**) 1
24 Total (rd. 17 la 21) X
25 Total (rd. 8+16+24) X

SITUAŢIA (2.3)
privind dinamica în cadrul categoriilor de performanţă financiară a activelor financiare înregistrate faţă de debitorii din afara sectorului instituţiilor de credit, reprezentând credite din categoria activelor-problemă cuprinse în cadrul raportărilor Situaţia (2.1) şi Situaţia (2.2), aferentă perioadei [.../.../...]-[.../.../...]

(sfârşitul lunii anterioare celei în care au fost desfăşurate operaţiunile de înlocuire - sfârşitul lunii în care au fost desfăşurate operaţiunile de înlocuire)

Denumirea instituţiei de credit/casei centrale/reţelei : ..................

%
Ponderea volumului de credite aferent categoriei de performanţă financiară finale în volumul total de credite aferent categoriei de performanţă financiară iniţiale
Categoria de performanţă financiară iniţială A B C D E Total Descriere(2)
A
B
C
D
E

Persoana de contact
...................................................
(numele, prenumele şi telefonul)
Persoana autorizată***)
...................................................
(numele, prenumele şi semnătura)
Persoana autorizată***)
...................................................
(numele, prenumele şi semnătura)

___________
(1) Valorile nete reprezintă valorile mai mari decât zero sau egale cu zero rezultate în urma diminuării valorilor brute ale activelor financiare, în funcţie de garanţiile aferente.
*) categoria 1 - active financiare reprezentând credite/plasamente clasificate în categoria "pierdere", în cazul cărora serviciul datoriei este de cel mult 90 de zile şi în cazul cărora nu au fost iniţiate proceduri judiciare.
**) categoria 2 - active financiare reprezentând credite/plasamente clasificate în categoria "pierdere", în cazul cărora serviciul datoriei este mai mare de 90 de zile şi/sau în cazul cărora au fost iniţiate proceduri judiciare.
(2) În cazul în care totalul nu este 100% se va întocmi o scurtă descriere a operaţiunilor care au condus la această situaţie.
***) Persoană autorizată - persoană abilitată să angajeze răspunderea juridică a instituţiei sau o altă persoană împuternicită de aceasta.