Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Normă metodologică din 30.ian.2013
Monitorul Oficial, Partea I 93 14.feb.2013
Intrare în vigoare la 14.feb.2013
Normă metodologică privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit

CAPITOLUL I
Reguli generale privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportării contabile anuale

1. Generalităţi
1.1. Instituţiile de credit au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
1.2. Instituţiile de credit depun raportarea contabilă anuală la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în formă scrisă (pe suport hârtie) şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Instituţiile de credit pot depune raportarea contabilă anuală la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili. Depunerea raportării contabile anuale se realizează pe suport magnetic, împreună cu raportarea listată cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnată şi ştampilată, potrivit legii.
2. Prezentarea, semnarea, depunerea raportării contabile anuale, precum şi reguli generale referitoare la modul de completare a acesteia
2.1. Instituţiile de credit întocmesc şi depun o raportare contabilă anuală care cuprinde următoarele formulare:
a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
b) Contul de profit sau pierdere (cod 20);
c) Date informative (cod 30);
d) Imobilizări corporale şi necorporale (cod 40);
e) Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere (cod 50);
f) Alte informaţii (cod 60).
2.2. Instituţiile de credit completează datele de identificare (denumirea, adresa, telefonul şi numărul de înregistrare la registrul comerţului), precum şi pe cele referitoare la forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se trec codurile care delimitează încadrarea instituţiei de credit. Nomenclatorul formelor de proprietate este prevăzut la cap. VIII din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României.
2.3. Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" a datelor prevăzute la pct. 2.2. conduce la imposibilitatea identificării instituţiei de credit şi, în consecinţă, se consideră că raportarea nu a fost depusă, instituţia de credit fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2.4. Instituţiile de credit înscriu codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.
2.5. Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
2.6. Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
a) directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
b) persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie se înţelege orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.
2.7. Instituţiile de credit care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică verifică şi centralizează informaţiile aferente acestora, întocmind raportarea contabilă anuală cu respectarea prevederilor din prezentul ordin.
2.8. Raportarea contabilă anuală se depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, la termenul prevăzut în prezentele norme, împreună cu o copie de pe codul unic de înregistrare, o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice, precum şi o declaraţie din care să rezulte că toate formularele au fost editate în condiţiile prevăzute de prezentele reglementări, întocmirea şi, după caz, listarea formularelor s-au făcut pe baza fişierelor puse la dispoziţia instituţiei de credit de către Ministerul Finanţelor Publice, iar completarea datelor s-a efectuat cu respectarea prezentelor reglementări şi a instrucţiunilor tehnice.
2.9. Formatul electronic al raportării contabile anuale, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia instituţiilor de credit gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro
2.10. O copie a fişierelor conţinând formularele, completate cu datele raportării contabile anuale, se păstrează de către instituţia de credit, potrivit prevederilor art. 23 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2.11. Formularele care compun raportarea contabilă anuală se completează în lei.
2.12. Raportarea contabilă anuală a organizaţiilor cooperatiste de credit trebuie să reflecte operaţiunile şi situaţia lor financiară. Raportarea contabilă anuală întocmită de cooperativele de credit trebuie vizată de casa centrală a cooperativelor de credit.
2.13. Instituţiile de credit care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la data de 31 decembrie a anului de raportare, precum şi cele care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportarea contabilă anuală.
3. Termenul pentru depunerea raportării contabile anuale
3.1. Depunerea raportării contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
3.2. În cazul în care ultima zi a termenului de depunere a raportării contabile anuale este o zi nelucrătoare, raportarea contabilă anuală se depune cel târziu până în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.
3.3. Netransmiterea fişierelor cu formularele raportării contabile anuale completate cu date, pe baza cărora a fost listată raportarea contabilă anuală, nedepunerea raportării contabile anuale listate, semnate şi ştampilate, la termenul prevăzut în prezentele norme metodologice, precum şi prezentarea unei raportări contabile anuale care conţine date eronate sau necorelate se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Informaţii privind completarea raportării contabile anuale
4.1. Completarea raportării contabile anuale se efectuează folosind Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, prevăzut la cap. VI din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor corespunzătoare din Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 3/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
4.2. Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit este cel prevăzut la cap. II din prezentele norme metodologice, iar corelaţiile din cadrul formularelor, precum şi între formulare sunt cele prevăzute la cap. III din prezentele norme metodologice.

CAPITOLUL II
Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit

Judeţul ......................................|_|...... Forma de proprietate .............|_|_|
Instituţia de credit: ........................ Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN)
..................................
Adresă: localitatea: ....................... Cod clasă CAEN ..........................|_|_|_|_|
sectorul ......., strada .................... Cod unic de înregistrare ..|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
nr.: ..........................................
Telefon ..........., fax.....................
Număr din registrul comerţului ............

Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 31 decembrie .....
10 - lei -
ACTIV Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Numerar şi echivalente de numerar 010
- Numerar 011
- Depozite la vedere şi echivalente de numerar 012
Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării 020
- Instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării 021
- Instrumente de capitaluri proprii 022
- Instrumente de datorie 023
- Credite şi creanţe 024
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 030
- Instrumente de capitaluri proprii 031
- Instrumente de datorie 032
- Credite şi creanţe 033
Active financiare disponibile în vederea vânzării 040
- Instrumente de capitaluri proprii 041
- Instrumente de datorie 042
- Credite şi creanţe 043
Împrumuturi şi creanţe 050
- Instrumente de datorie 051
- Credite şi creanţe 052
Investiţii păstrate până la scadenţă 060
- Instrumente de datorie 061
- Credite şi creanţe 062
Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire 070
- Acoperirea valorii juste 071
- Acoperirea fluxurilor de trezorerie 072
- Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 073
- Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 074
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 080
Imobilizări corporale 090
- Imobilizări corporale 091
- Investiţii imobiliare 092
Imobilizări necorporale 100
- Fond comercial 101
- Alte imobilizări necorporale 102
Titluri de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun 110
Creanţe privind impozitele 120
- Creanţe privind impozitul curent 121
- Creanţe privind impozitul amânat 122
Alte active 130
Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 140
Total activ 150

10 - lei -
DATORII Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării 200
- Instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării 201
- Poziţii scurte 202
- Depozite 203
- Datorii constituite prin titluri 204
- Alte datorii financiare 205
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 210
- Depozite 211
- Datorii constituite prin titluri 212
- Alte datorii financiare 213
Datorii financiare evaluate la cost amortizat 220
- Depozite 221
- Datorii constituite prin titluri 222
- Alte datorii financiare 223
Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire 230
- Acoperirea valorii juste 231
- Acoperirea fluxurilor de trezorerie 232
- Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 233
- Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 234
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 240
Provizioane 250
- Provizioane pentru beneficiile angajaţilor 251
- Restructurare 252
- Cauze legale în curs de soluţionare şi litigii privind impozitele 253
- Angajamente de creditare şi garanţii 254
- Alte provizioane 255
Datorii privind impozitele 260
- Datorii privind impozitul curent 261
- Datorii privind impozitul amânat 262
Alte datorii 270
Capital social rambursabil la cerere 280
Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 290
Total datorii 300

10 - lei -
CAPITALURI PROPRII
Cod poziţie
Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Capital social 400
- Capital vărsat 401
- Capital subscris nevărsat 402
Prime de capital 410
Alte capitaluri proprii 420
- Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse 421
- Alte instrumente de capitaluri proprii 422
Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare aferente: 430
- Imobilizărilor corporale 431
- Imobilizărilor necorporale 432
- Conversiei valutare 433
- Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficientă] 434
- Activelor financiare disponibile în vederea vânzării 435
- Activelor imobilizate şi grupurilor destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării
436
- Altor elemente 437
Rezerve 440
Acţiuni proprii (-) 450
Total capitaluri proprii 460
Total datorii şi capitaluri proprii 500

Administrator,
Întocmit
Numele şi prenumele
Numele şi prenumele
Semnătura Calitatea
Semnătura
Ştampila unităţii Nr. de înregistrare
în organismul profesional

Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.
Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.

Contul de profit sau pierdere la data de 31 decembrie .....

20 - lei -
Denumirea indicatorului Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent*) Încheiat
A B 1 2
OPERAŢIUNI CONTINUE X X X
Venituri din dobânzi 010
Active financiare disponibile în vederea vânzării 011
Împrumuturi şi creanţe 012
Investiţii păstrate până la scadenţă 013
Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii 014
Alte active 015
Cheltuieli cu dobânzile 020
Datorii financiare evaluate la cost amortizat 021
Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii 022
Alte datorii 023
Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere 030
Venituri din dividende 040
Venituri din taxe şi comisioane 050
Cheltuieli cu taxe şi comisioane 060
Câştiguri (pierderi) realizate aferente activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net 070
Active financiare disponibile în vederea vânzării 071
Împrumuturi şi creanţe 072
Investiţii păstrate până la scadenţă 073
Datorii financiare evaluate la cost amortizat 074
Altele 075
Câştiguri sau pierderi privind activele şi datoriile financiare deţinute în vederea tranzacţionării - net 080
Câştiguri sau pierderi privind activele şi datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net 090
Câştiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire - net 100
Diferenţe de curs de schimb [câştig (pierdere)] - net 110
Câştiguri (pierderi) din derecunoaşterea activelor, altele decât cele deţinute în vederea vânzării - net 120
Alte venituri din exploatare 130
Alte cheltuieli de exploatare 140
Cheltuieli administrative 150
Cheltuieli cu angajaţii 151
Cheltuieli generale şi administrative 152
Amortizarea 160
Imobilizări corporale 161
Investiţii imobiliare 162
Alte imobilizări necorporale 163
(Provizioane) reluări de provizioane 170
Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 180
Active financiare evaluate la cost [instrumente de capitaluri proprii necotate şi instrumente derivate legate de acestea] 181
Active financiare disponibile în vederea vânzării 182
Împrumuturi şi creanţe 183
Investiţii păstrate până la scadenţă 184
Deprecierea activelor nefinanciare 190
Imobilizări corporale 191
Investiţii imobiliare 192
Fond comercial 193
Alte imobilizări necorporale 194
Titluri de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun 195
Altele 196
Fond comercial negativ recunoscut imediat în profit sau pierdere 200
Profitul sau pierderea din active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activităţi întrerupte 210
Total profit sau pierdere din operaţiuni continue înainte de impozitare 220
Cheltuieli sau venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operaţiuni continue 221
Total profit sau pierdere din operaţiuni continue după impozitare 230
Profit sau pierdere din activităţi întrerupte după impozitare 240
Total profit sau pierdere aferent/ă exerciţiului 250

*) Nu se completează pentru realizările aferente exerciţiului financiar al anului 2011.

Administrator, Întocmit
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
Semnătura Calitatea
Semnătura
Ştampila unităţii Nr. de înregistrare
în organismul profesional

Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.
Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.

Date informative la data de 31 decembrie ......

30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Cod poziţie Număr unităţi Sume
A B 1 2
Unităţi care au înregistrat profit 101
Unităţi care au înregistrat pierdere 102
II. Date privind plăţile restante Cod poziţie Total col. 2 + 3 din care:
Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiţii
A B 1 2 3
Plăţi restante - total (poz. 202+206+212 la 216+221+222+227), din care: 201
Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care: 202
- peste 30 de zile 203
- peste 90 de zile 204
- peste 1 an 205
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz. 207 la 211), din care: 206
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate 207
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 208
- contribuţia pentru pensia suplimentară 209
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 210
- alte datorii sociale 211
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri 212
Obligaţii restante faţă de alţi creditori 213
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 214
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 215
Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă - total (poz. 217 la 220), din care: 216
- restante până la 30 de zile 217
- restante după 30 de zile 218
- restante după 90 de zile 219
- restante după 1 an 220
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite 221
Depozite băneşti primite nerambursate la scadenţă - total (poz. 223 la 226), din care: 222
- restante până la 30 de zile 223
- restante după 30 de zile 224
- restante după 90 de zile 225
- restante după 1 an 226
Dobânzi neplătite aferente depozitelor băneşti primite 227
III. Număr de salariaţi Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Număr mediu de salariaţi 301
Numărul de salariaţi existenţi la data de 31 decembrie 302
IV. Plăţi de dobânzi, dividende şi redevenţe Cod poziţie Sume
A B 1
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care: 401
- impozitul datorat la bugetul de stat 402
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 403
- impozitul datorat la bugetul de stat 404
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: 405
- impozitul datorat la bugetul de stat 406
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 407
- impozitul datorat la bugetul de stat 408
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care: 409
- impozitul datorat la bugetul de stat 410
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: 411
- impozitul datorat la bugetul de stat 412
Venituri din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 413
- impozitul datorat la bugetul de stat 414
Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 415
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 416
Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care: 417
- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor 418
- subvenţii aferente veniturilor 419
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 420
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 421
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 422
V. Tichete de masă Cod poziţie Sume
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor 501
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**) Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: 601
- din fonduri publice 602
- din fonduri private 603
VII. Cheltuieli de inovare***) Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 702 la 704), din care: 701
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei 702
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei 703
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei 704
VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii 801
IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 901
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 902
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 903

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 267 din 14 august 2004.

Administrator, Întocmit
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
Semnătura Calitatea
Semnătura
Ştampila unităţii Nr. de înregistrare
în organismul profesional

Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.
Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.

Imobilizări corporale şi necorporale: valoarea contabilă la data de 31 decembrie ....

40 - lei -
Denumirea indicatorului Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Imobilizări corporale 010
Modelul reevaluării 011
Modelul costului 012
Investiţii imobiliare 020
Modelul valorii juste 021
Modelul costului 022
Alte imobilizări necorporale 030
Modelul reevaluării 031
Modelul costului 032

Administrator, Întocmit
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
Semnătura Calitatea
Semnătura
Ştampila unităţii Nr. de înregistrare
în organismul profesional

Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.
Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.

50 - Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere la data de 31 decembrie ......
Venituri şi cheltuieli cu dobânzile

50A - lei -
Dobânzi Cod poziţie Venituri Cheltuieli
Exerciţiul financiar precedent*) Exerciţiul financiar încheiat Exerciţiul financiar precedent*) Exerciţiul financiar încheiat
A B 1 2 3 4
Instrumente de datorie 020 X X
Credite şi creanţe 030 X X
Depozite 040 X X
Datorii constituite prin titluri 050 X X
Alte datorii financiare 060 X X

Câştiguri şi pierderi realizate aferente activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
50B - lei -
Active şi datorii financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere Cod poziţie Câştiguri realizate Pierderi realizate
Exerciţiul financiar precedent*) Exerciţiul financiar încheiat Exerciţiul financiar precedent*) Exerciţiul financiar încheiat
A B 1 2 3 4
Active financiare disponibile în vederea vânzării 010
Împrumuturi şi creanţe 020
Investiţii păstrate până la scadenţă 030
Datorii financiare evaluate la cost amortizat 040
Altele 050
Active şi datorii financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere:
Total
100

Câştiguri şi pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării

50C - lei -
Active şi datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării Cod poziţie Câştiguri (pierderi) nete
Exerciţiul financiar precedent*) Exerciţiul financiar încheiat
A B 1 2
Instrumente de rată a dobânzii şi instrumente derivate legate de acestea 010
Instrumente de capitaluri proprii şi instrumente derivate legate de acestea 020
Tranzacţii valutare şi instrumente derivate legate de acestea 030
Instrumente de risc de credit şi instrumente derivate legate de acestea 040
Mărfuri şi instrumente derivate legate de acestea 050
Altele 060
Active şi datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării:
Total
100

Câştiguri şi pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
50D - lei -
Active şi datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere Cod poziţie Câştiguri Pierderi Modificarea valorii juste atribuibile modificărilor riscului de credit
Exerciţiul financiar precedent*) Exerciţiul financiar încheiat Exerciţiul financiar precedent*) Exerciţiul financiar încheiat Exerciţiul financiar precedent*) Exerciţiul financiar încheiat
A B 1 2 3 4 5 6
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 010
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 020
Active şi datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere: Total 100

Câştiguri şi pierderi din contabilitatea de acoperire

50E - lei -
Câştiguri şi pierderi din contabilitatea de acoperire Cod poziţie Câştiguri Pierderi
Exerciţiul financiar precedent*) Exerciţiul financiar încheiat Exerciţiul financiar precedent*) Exerciţiul financiar încheiat
A B 1 2 3 4
Modificarea valorii juste a instrumentelor de
acoperire (inclusiv operaţiuni întrerupte)
010
Modificarea valorii juste a elementului
acoperit atribuibile riscului acoperit
020
Partea ineficientă din acoperirea fluxurilor de
trezorerie, recunoscută în profit sau pierdere
030
Câştiguri şi pierderi din contabilitatea de
acoperire:
Total
100

Câştiguri şi pierderi din derecunoaşterea activelor, altele decât cele deţinute în vederea vânzării
50F - lei -
Câştiguri şi pierderi din derecunoaşterea activelor, altele decât cele deţinute în vederea vânzării Cod poziţie Câştiguri Pierderi
Exerciţiul financiar precedent*) Exerciţiul financiar încheiat Exerciţiul financiar precedent*) Exerciţiul financiar încheiat
A B 1 2 3 4
Imobilizări corporale 010
Investiţii imobiliare 020
Imobilizări necorporale 030
Alte active 040
Câştiguri şi pierderi din derecunoaşterea activelor, altele decât cele deţinute în vederea vânzării: Total 100

Alte venituri şi cheltuieli de exploatare

50G - lei -
Alte venituri şi cheltuieli de exploatare Cod poziţie Venituri Cheltuieli
Exerciţiul financiar precedent*) Exerciţiul financiar încheiat Exerciţiul financiar precedent*) Exerciţiul financiar încheiat
A B 1 2 3 4
Active corporale evaluate utilizând modelul valorii juste 010
Investiţii imobiliare 020
Leasing operaţional 030
Altele 040
Alte venituri şi cheltuieli de exploatare:
Total
100

*) Nu se completează pentru realizările aferente exerciţiului financiar al anului 2011.

Administrator, Întocmit
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
Semnătura Calitatea
Semnătura
Ştampila unităţii Nr. de înregistrare
în organismul profesional

Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.
Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.

60 - ALTE INFORMAŢII
Elemente de activ
60A - lei -
Denumirea indicatorului Cod poziţie Amortizări şi ajustări pentru depreciere Active nete Active brute
Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar încheiat Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar încheiat Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar încheiat
A B 1 2 3 4 5 6
Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare
100
- Casa şi alte valori 110
- Casa 113
- Numerar în ATM-uri şi ASV-uri 116
- Alte valori 119
- Cont curent şi depozite la BNR, creanţe
ataşate şi sume de amortizat
120
- Conturi de corespondent la instituţii de credit
(nostro) şi creanţe ataşate

130
- Depozite la instituţii de credit, creanţe ataşate
şi sume de amortizat
140
- Credite acordate instituţiilor de credit, creanţe ataşate şi sume de amortizat
150
- Operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut, creanţe ataşate şi sume de amortizat
160
- Valori de recuperat, creanţe ataşate şi sume de amortizat
170
- Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele, creanţe ataşate şi sume de amortizat
180
- Creanţe restante nedepreciate, creanţe ataşate şi sume de amortizat
190
- Creanţe depreciate, creanţe ataşate şi sume de amortizat
200
Operaţiuni cu clientela 300
- Creanţe comerciale, creanţe ataşate şi sume de amortizat 310
- Credite de trezorerie, creanţe ataşate şi sume de amortizat
320
- Credite de consum şi vânzări în rate, creanţe ataşate şi sume de amortizat
330
- Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior, creanţe ataşate şi sume de amortizat
340
- Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente, creanţe ataşate şi sume de amortizat
350
- Credite pentru investiţii imobiliare, creanţe ataşate şi sume de amortizat
360
- Alte credite acordate clientelei, creanţe ataşate şi sume de amortizat
370
- Credite acordate instituţiilor financiare, creanţe ataşate şi sume de amortizat
380
- Operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut, creanţe ataşate şi sume de amortizat 390
- Conturi curente debitoare, creanţe ataşate şi sume de amortizat
400
- Valori de recuperat, creanţe ataşate şi sume de amortizat
410
- Creanţe restante nedepreciate, creanţe ataşate şi sume de amortizat
420
- Creanţe depreciate, creanţe ataşate şi sume de amortizat
430
Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse 500
- Active financiare deţinute în vederea
tranzacţionării
510
din care credite şi creanţe 511
- Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
520
din care credite şi creanţe 521
- Active financiare disponibile în vederea vânzării şi creanţe ataşate
530
din care credite şi creanţe 531
- Investiţii păstrate până la scadenţă şi creanţe
ataşate
540
din care credite şi creanţe 541
- Instrumente de capitaluri proprii evaluate la cost
550
- Instrumente derivate 560
- Conturi de decontare privind operaţiunile cu titluri şi creanţe ataşate
570
- Decontări intrabancare şi între organizaţiile
cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele
580
- Beneficii ale angajaţilor şi conturi asimilate 590
- Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate
600
- Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate
610
- Debitori diverşi, creanţe ataşate şi sume de amortizat
620
- Decontări din operaţiuni în asocieri în
participaţie
630
- Conturi de stocuri 640
- Conturi de regularizare 650
- Creanţe restante nedepreciate, creanţe
ataşate şi sume de amortizat
660
- Creanţe depreciate, creanţe ataşate şi sume de amortizat
670
Active imobilizate 700
-Credite subordonate, creanţe ataşate şi sume de amortizat
710
- Titluri de participare deţinute în filiale, în
entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun

720
- Dotări pentru unităţile proprii din străinătate 730
- Imobilizări în curs, imobilizări necorporale şi
corporale
740
- Creanţe din operaţiuni de leasing financiar,
creanţe ataşate şi sume de amortizat
750
- Creanţe restante nedepreciate, creanţe
ataşate şi sume de amortizat
760
- Creanţe depreciate, creanţe ataşate şi sume
de amortizat
770
Acţionari sau asociaţi (+/-)* 800
Total 900

* Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul (-).

Depozite atrase de la clientela nebancară

60B - lei -
Denumirea indicatorului Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Depozite atrase de la clientela nebancară 100
Conturi curente 110
Conturi de depozite 120
- Depozite la vedere 121
- Depozite la termen 122
- Depozite colaterale 123
- Depozite rambursabile după notificare 124
Certificate de depozit, carnete şi librete de economii 130
- Certificate de depozit 131
- Carnete şi librete de economii 132
Datorii ataşate şi sume de amortizat 140

Rezerve pentru riscuri bancare
60C - lei -
Denumirea indicatorului Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Rezerve pentru riscuri bancare 100
Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit 110
Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit 120
Rezerva reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale 130

Alte active şi datorii contingente

60D - lei -
Denumirea indicatorului
Cod poziţie
Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Alte active contingente 100
Alte datorii contingente 200

Număr de clienţi
60E - lei -
Denumirea indicatorului Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Număr clienţi, din care: 010
- Persoane fizice 020
- Persoane juridice 030

Administrator, Întocmit
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
Semnătura Calitatea
Semnătura
Ştampila unităţii Nr. de înregistrare
în organismul profesional

Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.
Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.

CAPITOLUL III
Controlul raportării contabile anuale a instituţiilor de credit

A. Corelaţii din cadrul formularelor de raportare contabilă anuală
A.1. Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10)
Controlul vertical
Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectate următoarele corelaţii:
010 = 011 + 012
020 = 021 + 022 + 023 + 024
030 = 031 + 032 + 033
040 = 041 + 042 + 043
050 = 051 + 052
060 = 061 + 062
070 = 071 + 072 + 073 + 074
090 = 091 + 092
100 = 101 + 102
120 = 121 + 122
150 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 +
100 + 110 + 120 + 130 + 140
200 = 201 + 202 + 203 + 204 + 205
210 = 211 + 212 + 213
220 = 221 + 222 + 223
230 = 231 + 232 + 233 + 234
250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255
260 = 261 + 262
300 = 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290
400 = 401 + 402
420 = 421 + 422
430 = 431 + 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437
460 = 400 + 410 + 420 + 430 + 440 + 450
500 = 300 + 460
150 = 500
A.2. Contul de profit sau pierdere (cod 20)
Controlul vertical
Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectate următoarele corelaţii:
010 = 011 + 012 + 013 + 014 + 015
020 = 021 + 022 + 023
070 = 071 + 072 + 073 + 074 + 075
150 = 151 + 152
160 = 161 + 162 + 163
180 = 181 + 182 + 183 + 184
190 = 191 + 192 + 193 + 194 + 195 + 196
220 = 010 + 040 + 050 ± 070 ± 080 ± 090 ± 100 ± 110 ± 120 +
130 - 020 - 030 - 060 - 140 - 150 - 160 ± 170 ± 180 ± 190 + 200 ± 210
230 = 220 ± 221
250 = 230 ± 240
A.3. Date informative (cod 30)
I. Date privind rezultatul înregistrat
Coloana 1
101 + 102 = 1
II. Date privind plăţile restante
Controlul orizontal
col. 1 = col. 2 + col. 3
Controlul vertical
Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2 şi 3 trebuie respectate următoarele corelaţii:
201 = 202 + 206 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 221 + 222 + 227
202 = 203 + 204 + 205
206 = 207 + 208 + 209 + 210 + 211
216 = 217 + 218 + 219 + 220
222 = 223 + 224 + 225 + 226
VII. Cheltuieli de inovare
Controlul vertical
Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectată următoarea corelaţie:
701 = 702 + 703 + 704
A.4. Imobilizări corporale şi necorporale: valoarea contabilă (cod 40)
Controlul vertical
Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectate următoarele corelaţii:
010 = 011 + 012
020 = 021 + 022
030 = 031 + 032
A.5. Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere (cod 50)
I. Câştiguri şi pierderi realizate aferente activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (cod 50B)
Controlul vertical
Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2, 3 şi 4 trebuie respectată următoarea corelaţie:
100 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050
II. Câştiguri şi pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării (cod 50C)
Controlul vertical
Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectată următoarea corelaţie:
100 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060
III. Câştiguri şi pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare clasificate la valoarea justă prin profit sau pierdere (cod 50D)
Controlul vertical
Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 trebuie respectată următoarea corelaţie:
100 = 010 + 020
IV. Câştiguri şi pierderi din contabilitatea de acoperire (cod 50E)
Controlul vertical
Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2, 3 şi 4 trebuie respectată următoarea corelaţie:
100 = 010 + 020 + 030
V. Câştiguri şi pierderi din derecunoaşterea activelor, altele decât cele deţinute în vederea vânzării (cod 50F)
Controlul vertical
Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2, 3 şi 4 trebuie respectată următoarea corelaţie:
100 = 010 + 020 + 030 + 040
VI. Alte venituri şi cheltuieli de exploatare (cod 50G)
Controlul vertical
Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2, 3 şi 4 trebuie respectată următoarea corelaţie:
100 = 010 + 020 + 030 + 040
A.6. Alte informaţii (cod 60)
I. Elemente de activ (cod 60A)
a) Controlul orizontal
Pentru fiecare linie din formularul cod 60A trebuie respectate următoarele corelaţii:
col. 1 + col. 3 = col. 5
col. 2 + col. 4 = col. 6
b) Controlul vertical
Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 trebuie respectate următoarele corelaţii:
110 = 113 + 116 + 119
100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200
300 = 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 +
400 + 410 + 420 + 430
500 = 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670
700 = 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770
900 = 100 + 300 + 500 + 700 + 800
II. Depozite atrase de la clientela nebancară (cod 60B)
Controlul vertical
Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectate următoarele corelaţii:
100 = 110 + 120 + 130 + 140
120 = 121 + 122 + 123 + 124
130 = 131 + 132
III. Rezerve pentru riscuri bancare (cod 60C)
Controlul vertical
Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectată următoarea corelaţie:
100 = 110 + 120 + 130

B. Corelaţii între formularele de raportare contabilă anuală

1. Corelaţii între formularul cod 20 şi formularul cod 30
col. 2 Relaţia Formular cod 30 col. 2
Dacă 250 ≥ 0:250 = 101
Dacă 250 < 0:- 250 = 102

2. Corelaţii între formularul cod 40 şi formularul cod 10

Formular cod 40 col. 1, 2 Relaţia Formular cod 10 col. 1, 2
010 + 020 = 090
010 = 091
020 = 092
030 = 102

3. Corelaţii între formularul cod 50 şi formularul cod 20
Formular cod 50 Relaţia Formular cod 20
50B.100 (col. 1 - col. 3) = 070 (col. 1)
50B.100 (col. 2 - col. 4) = 070 (col. 2)
50C.100 (col. 1) = 080 (col. 1)
50C.100 (col. 2) = 080 (col. 2)
50D.100 (col. 1 - col. 3) = 090 (col. 1)
50D.100 (col. 2 - col. 4) = 090 (col. 2)
50E.100 (col. 1 - col. 3) = 100 (col. 1)
50E.100 (col. 2 - col. 4) = 100 (col. 2)
50F.100 (col. 1 - col. 3) = 120 (col. 1)
50F.100 (col. 2 - col. 4) = 120 (col. 2)
50G.100 (col. 1) = 130 (col. 1)
50G.100 (col. 2) = 130 (col. 2)
50G.100 (col. 3) = 140 (col. 1)
50G.100 (col. 4) = 140 (col. 2)