Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 4 din 22.noi.2013
Monitorul Oficial, Partea I 729 27.noi.2013
Intrare în vigoare la 27.noi.2013
Ordinul nr. 4/2013 privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2011

Având în vedere prevederile art. 22 şi 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 37 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 40 din Legea nr. 127/2011, cu modificările ulterioare,

Banca Naţională a României emite prezentul ordin.

Art. I. - Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 şi 930 bis din 28 decembrie 2011, se modifică şi se completează conform anexei ce face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. - Prezentul ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2014.
Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

Bucureşti, 22 noiembrie 2013.
Nr. 4.

ANEXĂ

1. La punctul 178, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
"(4) Instituţiile care preiau creanţe prin cesiune, potrivit pct. 275 alin. (3), prezintă în notele explicative la situaţiile financiare anuale informaţii aferente acestora, după cum urmează:
a) modificările valorii creanţelor evidenţiate în conturi bilanţiere, prin completarea tabelului nr. 1 din nota nr. 14, prevăzută în cadrul cap. IX;
b) modificările valorii creanţelor evidenţiate în conturi în afara bilanţului (contul 9986 «Creanţe preluate prin cesiune»), prin completarea tabelului nr. 2 din nota nr. 14, prevăzută în cadrul cap. IX.
(5) Instituţiile care preiau creanţe potrivit pct. 275 alin. (6) prezintă în notele explicative la situaţiile financiare anuale informaţii aferente creanţelor preluate prin cesiune, referitoare la costul de achiziţie şi valoarea nominală a creanţelor preluate, încasate, cedate terţilor, trecute pe cheltuieli, precum şi soldul creanţelor la sfârşitul exerciţiului financiar."
2. La punctul 275, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Creanţele preluate prin cesiune se evidenţiază în conturi bilanţiere la costul de achiziţie, iar datoria faţă de cedent se înregistrează cu ajutorul contului 3566 «Alţi creditori diverşi». Valoarea nominală a creanţelor astfel preluate se evidenţiază în afara bilanţului (contul 9986 «Creanţe preluate prin cesiune»)."
3. La punctul 275, după alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alineatele (4)-(8), cu următorul cuprins:
"(4) În cazul achiziţiei unui portofoliu de creanţe, costul de achiziţie se alocă pentru fiecare creanţă astfel preluată.
(5) În cazul în care cesionarul recuperează de la debitorul preluat o sumă mai mare decât costul de achiziţie al creanţei faţă de acesta, diferenţa dintre suma încasată şi costul de achiziţie reprezintă venit la data încasării (contul 74997 «Alte venituri diverse de exploatare»/analitic distinct).
(6) În cazul în care cesionarul cedează creanţa faţă de debitorul preluat, acesta recunoaşte în contabilitate la data cedării:
a) o cheltuială (contul 667 «Pierderi din creanţe acoperite cu ajustări pentru depreciere»/668 «Pierderi din creanţe neacoperite cu ajustări pentru depreciere», după caz), dacă preţul de cesiune al creanţei cedate este mai mic decât costul de achiziţie al acesteia; sau
b) un venit (contul 74997 «Alte venituri diverse de exploatare»/analitic distinct), dacă preţul de cesiune al creanţei cedate este mai mare decât costul de achiziţie al acesteia.
(7) Pentru creanţele preluate prin cesiune existente în sold la data de 31 decembrie 2013 şi evidenţiate la valoarea nominală, în scopul aducerii acestora de la valoare nominală la cost de achiziţie, valoarea creanţelor se diminuează până la costul de achiziţie, cu ajutorul conturilor 667 «Pierderi din creanţe acoperite cu ajustări pentru depreciere»/668 «Pierderi din creanţe neacoperite cu ajustări pentru depreciere» şi, concomitent, se reiau pe venituri ajustările pentru depreciere înregistrate pentru aceste creanţe.
(8) În situaţia în care nu poate fi determinat costul de achiziţie al creanţelor preluate prin cesiune prevăzute la alin. (7), instituţia urmăreşte în continuare creanţele existente şi evidenţiate la valoarea nominală, până la data încasării, cedării către terţi sau a scoaterii din evidenţă a acestora. În acest caz, entitatea evidenţiază distinct creanţele achiziţionate până la data de 31 decembrie 2013, recunoscute la valoarea nominală, de creanţele achiziţionate începând cu data de 1 ianuarie 2014, recunoscute la cost de achiziţie."
4. Punctul 397, cuprinzând Planul de conturi, se completează după cum urmează:
- în cadrul CLASEI 9 - OPERAŢIUNI ÎN AFARA BILANŢULUI, Grupa 99 - ALTE CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI, la contul 998 "Alte conturi în afara bilanţului" se introduce contul sintetic de activ de gradul II - 9986 "Creanţe preluate prin cesiune".
5. Punctul 399, cuprinzând Conţinutul conturilor prevăzute de Planul de conturi, se completează după cum urmează:
- în cadrul CLASEI 9 - OPERAŢIUNI ÎN AFARA BILANŢULUI, Grupa 99 - ALTE CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI, la contul 998 "Alte conturi în afara bilanţului" se introduce contul sintetic de gradul II - 9986 "Creanţe preluate prin cesiune", cu următorul conţinut:
"9986 - valoarea nominală a creanţelor preluate prin cesiune."
6. La capitolul IX, la "Exemple de prezentare a notelor explicative", la nota 14 "Alte informaţii", după ultima liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:
"- Modificarea valorii creanţelor preluate prin cesiune înregistrate în bilanţ şi în afara bilanţului, conform următoarelor tabele:

TABEL Nr. 1
Situaţia creanţelor preluate prin cesiune (la cost de achiziţie)

- lei -
Creanţe Sold creanţe la începutul exerciţiului financiar Creanţe preluate în cursul exerciţiului financiar Creanţe cedate terţilor în cursul exerciţiului financiar Creanţe încasate în cursul exerciţiului financiar direct de la debitori, din care: Creanţe trecute pe cheltuieli în cursul exerciţiului financiar datorită imposibilităţii încasării Sold creanţe la sfârşitul exerciţiului financiar
evidenţiate anterior în conturi bilanţiere încasate pe seama conturilor de venituri (contul 74997 "Alte venituri diverse de exploatare"/analitic distinct)
0 1 2 3 4 5 6 7 = 1 + 2 - 3 - 4 - 6

TABEL Nr. 2

Situaţia creanţelor preluate prin cesiune (la valoare nominală)
- lei -
Creanţe Sold creanţe la începutul exerciţiului financiar Creanţe preluate în cursul exerciţiului financiar Creanţe scoase din evidenţa extracontabilă în cursul exerciţiului financiar, din care: Sold creanţe la sfârşitul exerciţiului financiar
scoase din evidenţă ca urmare a încasării direct de la debitori cedate terţilor în cursul exerciţiului financiar scoase din evidenţă datorită imposibilităţii încasării
0 1 2 3 4 5 6 = 1 + 2 - 3 - 4 - 5
"