Act legislativ


 


Guvernul României
Ordonanţă de urgenţă nr. 61 din 30.iun.2010
Monitorul Oficial, Partea I 446 1.iul.2010
Intrare în vigoare la 1.iul.2010
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată

    Având în vedere că transpunerea integrală şi implementarea în legislaţia naţională a Directivei 2007/64/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE şi 2006/48/CE şi de abrogare a Directivei 97/5/CE trebuie realizate în regim de urgenţă, întrucât este declanşată procedura de infringement de către Comisia Europeană împotriva României,
    adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă se impune pentru a permite crearea unui cadru juridic şi instituţional pentru soluţionarea reclamaţiilor înaintate de utilizatorii persoane juridice în legătură cu nerespectarea de către prestatori a obligaţiilor prevăzute de titlurile III şi IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, cât şi pentru asigurarea dreptului utilizatorilor persoane juridice de a apela la procedurile extrajudiciare de soluţionare a diferendelor.
    Luând în considerare faptul că în lipsa unei reglementări imediate a aspectelor menţionate mai sus s-ar încălca principiul egalităţii de tratament între utilizatorii persoane fizice şi utilizatorii persoane juridice cu privire la posibilitatea de a apela la procedurile extrajudiciare de soluţionare a diferendelor şi de a formula reclamaţii împotriva prestatorilor de servicii de plată care nu se conformează dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 şi de a se asigura impunerea, dacă este cazul, a unor sancţiuni adecvate, eficace, proporţionale şi cu efect de descurajare,
    având în vedere că neadoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ şi recurgerea la procedura legislativă obişnuită ar determina sesizarea României în faţa Curţii Europene de Justiţie şi obligarea la plata unor amenzi şi/sau penalităţi pentru neîndeplinirea obligaţiilor ce îi revin conform Tratatului de aderare,
    ţinând cont de faptul că aceste elemente constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată şi vizează interesul public,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

   Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 12 octombrie 2009, se modifică după cum urmează:
   1. La articolul 178, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:
    "Art. 178. - (1) În vederea asigurării respectării dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către prestatorii de servicii de plată, consumatorii, alte părţi interesate, inclusiv asociaţiile de consumatori, pot să sesizeze Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, iar utilizatorii persoane juridice pot să sesizeze Garda Financiară în legătură cu cazurile de încălcare de către prestatorii de servicii de plată a dispoziţiilor titlurilor III şi IV din prezenta ordonanţă de urgenţă ori să iniţieze acţiuni în justiţie împotriva prestatorilor de servicii de plată care au încălcat dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, respectiv Garda Financiară informează, după caz, reclamantul, în răspunsul formulat către acesta, despre existenţa procedurilor extrajudiciare de soluţionare a diferendelor.
    (3) În vederea soluţionării pe cale amiabilă a eventualelor diferende şi fără a se aduce atingere dreptului consumatorilor şi utilizatorilor persoane juridice de a iniţia acţiuni în justiţie împotriva prestatorilor de servicii de plată care au încălcat dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, respectiv Garda Financiară, consumatorii şi utilizatorii persoane juridice pot apela la procedurile extrajudiciare de soluţionare a diferendelor."
   2. Articolul 180 va avea următorul cuprins:
    "Art. 180. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 181 se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, respectiv de către Garda Financiară, la sesizarea consumatorilor, a asociaţiilor de consumatori, a utilizatorilor persoane juridice ori din oficiu, în cazul în care, prin încălcarea prevederilor legale, sunt sau pot fi afectate interesele acestora.
    (2) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Garda Financiară au competenţe conform alin. (1) în cazul prestatorilor de servicii de plată al căror stat membru de origine este România şi în cazul agenţiilor sau sucursalelor pentru care România este stat membru gazdă şi care acţionează în conformitate cu dreptul de stabilire."
   Art. II. - Prin derogare de la dispoziţiile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 2 al art. I intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
   
                         Contrasemnează:
───────────────
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mănoiu
    Bucureşti, 30 iunie 2010.
    Nr. 61.