Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 5 din 17.sep.2014
Monitorul Oficial, Partea I 693 23.sep.2014
Intrare în vigoare la 23.sep.2014
Ordinul nr. 5/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre

Având în vedere prevederile art. 59 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

   (2) Prevederile prezentului ordin se aplică sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, denumite în continuare sucursale.
   (3) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu raportările periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, denumite în continuare raportări periodice, întocmite pentru data de 30 septembrie 2014.
   (4) Ca excepţie de la prevederile alin. (3), prima dată de referinţă pentru raportare aferentă raportărilor periodice "3. Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire" şi "4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante", prevăzute în anexă, este data de 31 decembrie 2014.
   Art. 2. - (1) Sucursalele au obligaţia să întocmească raportări periodice în conformitate cu normele metodologice aprobate prin prezentul ordin.
   (2) Raportările periodice se transmit Băncii Naţionale a României electronic şi se depun în formă letrică la Direcţia supraveghere din Banca Naţională a României, la termenele stabilite prin normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aprobate prin prezentul ordin.
   Art. 3. - Persoanele care asigură administrarea şi/sau conducerea sucursalelor sau alte persoane autorizate trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin.
   Art. 4. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 2/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar- contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 şi 418 bis din 15 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului ordin.
   
p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Bogdan Olteanu

    Bucureşti, 17 septembrie 2014.
    Nr. 5.