Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 6 din 17.sep.2014
Monitorul Oficial, Partea I 699 24.sep.2014
Intrare în vigoare la 24.sep.2014
Ordinul nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială

Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

   (2) Prevederile prezentului ordin se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit cu sediul într-un stat terţ, denumite în continuare instituţii de credit.
   (3) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu situaţiile financiare FINREP la nivel individual întocmite pentru data de 30 septembrie 2014.
   Art. 2. - (1) Instituţiile de credit prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligaţia să întocmească situaţiile financiare FINREP la nivel individual, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin prezentul ordin.
   (2) Situaţiile financiare FINREP la nivel individual se transmit Băncii Naţionale a României electronic şi se depun în formă letrică la Direcţia supraveghere din Banca Naţională a României, la termenele stabilite prin normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aprobate prin prezentul ordin.
   (3) Situaţiile financiare FINREP la nivel individual întocmite pentru sfârşitul exerciţiului financiar vor fi auditate de persoane responsabile cu auditarea statutară, potrivit legii.
   Art. 3. - Persoanele care asigură administrarea şi/sau conducerea instituţiilor de credit sau alte persoane autorizate trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin.
   Art. 4. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 şi 418 bis din 15 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului ordin.
   
p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Bogdan Olteanu

    Bucureşti, 17 septembrie 2014.
    Nr. 6.