Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Normă metodologică from 17/sep/2014
Monitorul Oficial, Partea I 693 bis 1 23/sep/2014
Inforce from 23/sep/2014
Normele metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre din 17.09.2014

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE
   1. Sucursalele din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, denumite în continuare sucursale, au obligaţia, potrivit legii, să întocmească raportări periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, la termenele şi în forma stabilite prin normele metodologice.
   2. Raportările periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă privesc ansamblul teritoriului naţional în care sucursala îşi desfăşoară activitatea, respectiv sucursala însăşi şi sediile secundare subordonate acesteia.

   CAPITOLUL II
  STRUCTURA, REGULI GENERALE DE ÎNTOCMIRE, DEPUNERE ŞI TRANSMITERE A RAPORTĂRILOR PERIODICE CUPRINZÂND INFORMAŢII STATISTICE DE NATURĂ FINANCIAR-CONTABILĂ APLICABILE SUCURSALELOR

   Secţiunea 1
  Structura raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă

   3. Sucursalele au obligaţia să întocmească raportări periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, denumite în continuare raportări periodice, care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei şi performanţei financiare a sucursalelor pentru respectiva perioadă de timp.
   4. Raportările periodice sunt următoarele:
   1. Bilanţul [situaţia poziţiei financiare]
   2. Contul de profit sau pierdere
   3. Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire
   4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante
   5. Alte informaţii, având următoarea structură:
   A. Elemente de activ
   B. Elemente de datorii
   C. Elemente în afara bilanţului
   D. Număr de clienţi

   Secţiunea a 2-a
  Reguli generale de întocmire

   5. (1) În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au următoarea semnificaţie:
   a) "IAS" sau "IFRS" - "Standarde Internaţionale de Contabilitate", astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate.
   b) "Regulamentul BCE BSI" se referă la Regulamentul (CE) nr. 25/2009 al Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (Reformare) (BCE/2008/32);
   c) "CRR" - Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.
   (2) La întocmirea raportărilor periodice de către sucursale se au în vedere prevederile Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare (denumite în continuare Reglementările contabile), prezentele norme metodologice, prevederile IFRS, precum şi alte prevederi legale aplicabile.
   6. Raportările periodice sunt întocmite în monedă naţională - leu. Elementele exprimate în valută sunt convertite în monedă naţională potrivit regulilor prevăzute de Reglementările contabile.
   7. Formularele raportărilor periodice includ reguli de validare implicite care sunt definite în cadrul acestora prin utilizarea următoarelor convenţii:
   a) utilizarea de paranteze în indicarea unui element în cadrul unui formular înseamnă că elementul respectiv trebuie scăzut pentru a obţine un rezultat total, dar nu înseamnă că acesta trebuie raportat ca fiind negativ;
   b) elementele care sunt raportate ca fiind negative sunt identificate în formulare prin includerea semnului "(-)" în faţa denumirii acestora;
   c) fiecare punct de date are un "element de bază" căruia i se alocă atributul "credit/debit". Alocarea garantează că toate entităţile care raportează puncte de date respectă "convenţia privind semnele" şi permite cunoaşterea atributului "credit/debit" corespunzător fiecărui punct de date. Schematic, această convenţie funcţionează astfel cum se indică în tabelul următor:

    CONVENŢIA CREDIT/DEBIT, SEMNE POZITIVE ŞI NEGATIVE

   
Element Credit /Debit Sold / Variaţie Cifra raportată
Active Debit Soldul activelor Pozitivă
("Normal", fără semn)
Creştere a activelor Pozitivă
("Normal", fără semn)
Soldul negativ al activelor Negativă
(este necesar semnul minus "-")
Scădere a activelor Negativă
(este necesar semnul minus "-")
Cheltuieli Valoare a cheltuielilor Pozitivă
("Normal", fără semn)
Creştere a cheltuielilor Pozitivă
("Normal", fără semn)
Valoarea negativă (inclusiv reluările) a cheltuielilor Negativă
(este necesar semnul minus "-")
Scădere a cheltuielilor Negativă
(este necesar semnul minus "-")
Datorii Credit Soldul datoriilor Pozitivă
("Normal", fără semn)
Creştere a datoriilor Pozitivă
("Normal", fără semn)
Soldul negativ al datoriilor Negativă
(este necesar semnul minus "-")
Scădere a datoriilor Negativă
(este necesar semnul minus "-")
Capitaluri proprii Soldul capitalurilor proprii Pozitivă
("Normal", fără semn)
Creştere a capitalurilor proprii Pozitivă
("Normal", fără semn)
Soldul negativ al capitalurilor proprii Negativă
(este necesar semnul minus "-")
Scădere a capitalurilor proprii Negativă
(este necesar semnul minus "-")
Venituri Valoare a veniturilor Pozitivă
("Normal", fără semn)
Creştere a veniturilor Pozitivă
("Normal", fără semn)
Valoare negativă (inclusiv reluările) a veniturilor Negativă
(este necesar semnul minus "-")
Scădere a veniturilor Negativă
(este necesar semnul minus "-")

   8. În scopul întocmirii raportărilor periodice, sucursalele vor utiliza în ceea ce priveşte data recunoaşterii/derecunoaşterii în/din bilanţ a activelor financiare, fie data tranzacţiei (data la care entitatea se angajează să cumpere sau să vândă activul), fie data decontării (data la care activul este efectiv livrat), corespunzător politicilor şi metodelor de contabilizare aprobate de persoanele care asigură administrarea şi/sau conducerea sucursalelor. Metoda utilizată este supusă condiţiei aplicării consecvente.
   9. Pentru raportarea instrumentelor financiare deţinute în vederea tranzacţionării şi a instrumentelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, în bilanţ şi în contul de profit sau pierdere, se va utiliza convenţia "preţului murdar", respectiv veniturile din dobânzi şi din dividende, precum şi cheltuielile cu dobânzile aferente instrumentelor financiare deţinute în vederea tranzacţionării şi instrumentelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere se raportează în cadrul postului de câştiguri/pierderi din aceste categorii de instrumente.
   10. Informaţiile referitoare la contul de profit sau pierdere au în vedere sumele înregistrate în conturile de cheltuieli şi venituri, respectiv operaţiunile efectuate de la începutul exerciţiului financiar, până la data de referinţă pentru raportare, inclusiv.
   11. La elaborarea raportărilor periodice se are în vedere abordarea de portofoliu.
   12. În cazul activelor financiare, se utilizează următoarele portofolii contabile conforme cu IFRS:
   a) active financiare deţinute în vederea tranzacţionării,
   b) active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere,
   c) active financiare disponibile în vederea vânzării,
   d) împrumuturi şi creanţe,
   e) investiţii păstrate până la scadenţă.
   13. "Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire" include instrumentele derivate deţinute în vederea contabilităţii de acoperire conform IFRS.
   14. În cazul datoriilor financiare, se utilizează următoarele portofolii contabile conforme cu IFRS:
   a) datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării,
   b) datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;
   c) datorii financiare evaluate la cost amortizat.
   15. Reguli generale de prezentare a informaţiilor referitoare la instrumente financiare
   (1) Active financiare
   a) Valoarea contabilă înseamnă valoarea de raportat în activul bilanţier. Valoarea contabilă a activelor financiare include dobânda cumulată.
   b) Activele financiare se distribuie în următoarele clase de instrumente: "numerar", "instrumente financiare derivate", "instrumente de capital", "titluri de datorie", şi "credite şi avansuri".
   c) "Titlurile de datorie" sunt instrumente de datorie deţinute de sucursală, emise ca titluri care nu sunt împrumuturi conform Regulamentului BCE BSI.
   d) "Credite şi avansuri" sunt instrumente de datorie deţinute de sucursale care nu sunt titluri de valoare; acest element include "credite" conform Regulamentului BCE BSI, precum şi avansurile care nu pot fi clasificate ca "împrumuturi" conform Regulamentului BCE BSI.
   (2) Datorii financiare
   a) Valoarea contabilă înseamnă valoarea de raportat în secţiunea din bilanţ aferentă datoriilor. Valoarea contabilă a datoriilor financiare include dobânda cumulată.
   b) Datoriile financiare se distribuie în următoarele clase de instrumente: "instrumente financiare derivate", "poziţii scurte", "depozite", "titluri de datorie emise" şi "alte datorii financiare".
   c) "Depozite" sunt definite la fel ca în Regulamentul BCE BSI.
   d) "Titluri de datorie emise" sunt instrumente de datorie emise sub formă de titluri de către sucursală şi care nu sunt depozite conform Regulamentului BCE BSI.
   e) "Alte datorii financiare" includ toate datoriile financiare altele decât instrumentele financiare derivate, poziţiile scurte, depozitele şi titlurile de datorie emise.
   f) "Alte datorii financiare" pot include garanţii financiare atunci când acestea sunt evaluate fie la valoarea justă prin profit sau pierdere [IAS 39.47 (a)], fie la valoarea recunoscută iniţial minus amortizarea cumulativă [IAS 39.47 (c) (ii)]. Angajamentele de creditare se raportează ca "alte datorii financiare" atunci când sunt desemnate ca fiind datorii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere [IAS 39.4 (a)] sau atunci când reprezintă angajamente de a oferi un împrumut la o rată a dobânzii sub valoarea de pe piaţă [IAS 39.4 (b), 47 (d)]. Provizioanele care rezultă din astfel de contracte [IAS 39.47 (c) (i), (d) (i)] se raportează ca provizioane pentru "angajamente şi garanţii date".
   g) "Alte datorii financiare" pot include, de asemenea, sumele de plătit înregistrate în conturile de aşteptare şi de tranzit şi sumele de plătit referitoare la decontări viitoare ale tranzacţiilor în titluri de valoare sau tranzacţii în valută (sume de plătit pentru tranzacţiile recunoscute înainte de termenul de plată).
   16. (1) Prezentarea raportărilor periodice este standardizată, iar informaţiile pe care acestea le furnizează sunt sintetizate în antet, pe linii şi pe coloane.
   (2) În antetul raportărilor periodice figurează următoarele informaţii:
   a) denumirea sucursalei;
   b) data pentru care se întocmesc raportările periodice;
   c) identificarea formularului sau, după caz, a formularelor, întrucât o raportare periodică poate avea unul sau mai multe formulare.
   (2) Liniile formularelor sunt codificate în corelaţie cu Planul de conturi aplicabil sucursalelor, prevăzut de Reglementările contabile.
   (3) Coloanele formularelor grupează informaţiile în funcţie de necesităţi.
   (4) Pentru completarea poziţiilor formularelor care nu au corespondenţă cu planul de conturi, sucursalele trebuie să-şi adapteze modul de ţinere a evidenţei pentru a fi în măsură să răspundă acestor cerinţe de raportare.
   (5) Formularele vor fi semnate de persoanele autorizate şi vor avea aplicată ştampila sucursalei.

   Secţiunea a 3-a
  Termene de transmitere şi depunere a raportărilor periodice

   17. (1) Raportările periodice se depun, într-un exemplar, la Banca Naţională a României, lunar, cu excepţia raportărilor periodice "3. Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire" şi "4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante " care se depun trimestrial, şi vor fi însoţite, trimestrial, de o copie de pe balanţa de verificare a conturilor sintetice semnată de persoanele autorizate.
   (2) Raportările periodice întocmite de către sucursale, precum şi declaraţiile celor care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la sfârşitul perioadei de raportare, se transmit şi se depun la Direcţia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la sfârşitul lunii/ trimestrului pentru care se face raportarea.
   (3) Ca excepţie de la prevederile alin. (2), raportările periodice "3. Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire" şi "4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante" aferente datei de referinţă pentru raportare 31.12.2014 se transmit la Banca Naţională a României cel mai târziu până la data de 31.01.2015.
   (4) În cazul în care informaţiile prezentate în raportările periodice întocmite pentru sfârşitul exerciţiului financiar înregistrează modificări în perioada cuprinsă între data încheierii exerciţiului financiar şi data transmiterii la instituţia de credit străină de care aparţine a informaţiilor referitoare la activitatea proprie, sucursalele vor retransmite şi depune respectivele raportări, în termen de 130 de zile de la încheierea exerciţiului financiar împreună cu raportările aferente exerciţiului financiar curent, transmise şi depuse până la respectivul termen.
   (5) În cazul în care ultima zi a termenului de transmitere şi depunere este o zi nelucrătoare, raportările se vor transmite şi depune cel târziu până în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.
   (6) În adresa de înaintare către Direcţia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, semnată de persoanele autorizate, se va preciza lista formularelor ce se depun, precum şi faptul că toate formularele au fost editate în condiţiile prevăzute de normele metodologice.
   (7) La Direcţia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, sucursalele vor depune numai acele formulare în care se completează cel puţin valoarea unui indicator, corespunzător datelor înregistrate în evidenţa contabilă urmare operaţiunilor efectuate în perioada raportată sau preluării soldurilor conturilor respective aferente operaţiunilor din exerciţiile financiare încheiate sau perioadele precedente.
   18. Sucursalele care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării şi până la sfârşitul perioadei de raportare, nu întocmesc raportări periodice pentru perioadele în cauză, urmând să depună la Direcţia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României o declaraţie pe proprie răspundere, din care să rezulte acest lucru, care să cuprindă toate datele de identificare a sucursalei:
   a) denumirea completă, conform certificatului de înregistrare;
   b) adresa sediului, precum şi numărul de telefon al conducătorului sucursalei;
   c) numărul de înregistrare la registrul comerţului;
   d) codul unic de înregistrare.


   CAPITOLUL III
  REGULI SPECIFICE DE ÎNTOCMIRE A RAPORTĂRILOR PERIODICE ŞI MODELELE ACESTORA

   19. (1) Bilanţul este raportarea periodică care conţine informaţii privind activele, datoriile şi capitalurile proprii ale sucursalei. La întocmirea acestei raportări se vor avea în vedere următoarele precizări:
   A. Active
   a) Poziţia "Numerar" include deţinerile de bancnote şi monede naţionale şi străine în circulaţie care sunt utilizate în mod obişnuit pentru a face plăţi.
   b) Poziţia "Solduri de numerar la bănci centrale" include soldurile de încasat la vedere la băncile centrale.
   c) Poziţia "Alte depozite la vedere" include soldurile de încasat la vedere la instituţii de credit.
   d) Activele care nu sunt active financiare şi care datorită naturii lor nu au putut fi clasificate în posturi specifice din bilanţ se raportează la poziţia "Alte active"; acest post poate include aur, argint şi alte mărfuri, inclusiv atunci când sunt deţinute cu intenţia de a fi tranzacţionate.
   e) Poziţia "Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării" are acelaşi înţeles cu cel prevăzut de IFRS 5.
   B. Datorii
   a) Provizioanele pentru "Pensii şi alte obligaţii privind beneficiile determinate post-angajare" includ valoarea datoriilor nete privind beneficiile determinate.
   b) Provizioanele pentru "Alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor" includ valoarea deficitelor din planurile de beneficii ale angajaţilor pe termen lung enumerate la IAS 19.153. Cheltuielile cumulate din beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor [IAS 19.11 (a)], planurile de contribuţii determinate [IAS 19.51 (a)] şi beneficiile pentru terminarea contractului de muncă [IAS 19.169 (a)] se includ la "alte datorii".
   c) Datoriile care nu sunt datorii financiare şi care datorită naturii lor nu au putut fi clasificate la posturi specifice din bilanţ se raportează la "Alte datorii".
   d) Poziţia "Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării" are acelaşi înţeles cu cel prevăzut de IFRS 5.
   C. Capitaluri proprii
   a) instrumentele de capital care sunt instrumente financiare includ contractele care intră sub incidenţa IAS 32;
   b) poziţia "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse" include componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (instrumente financiare care comportă atât o componentă de datorie cât şi una de capitaluri proprii) emise de sucursală, atunci când sunt separate în conformitate cu IFRS (inclusiv instrumentele financiare compuse cu instrumente derivate încorporate multiple ale căror valori sunt interdependente);
   c) poziţia "Alte instrumente de capital emise" include instrumentele de capital care sunt instrumente financiare, altele decât capitalul social şi "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse";
   d) poziţia "Alte capitaluri proprii" cuprinde toate instrumentele de capital care nu sunt instrumente financiare, inclusiv, printre altele, tranzacţiile cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în acţiuni [IFRS 2.10];
   e) "Rezervele din reevaluare" includ valoarea rezervelor care rezultă din prima adoptare a IAS care nu au fost transferate la alte tipuri de rezerve;
   f) poziţia "Alte rezerve" include alte rezerve decât cele prezentate separat la celelalte elemente de capitaluri proprii şi poate include rezerve legale şi rezerve statutare;
   (2) "Bilanţul" are următorul format:
    DENUMIREA SUCURSALEI:
    DATA RAPORTĂRII:

    1. Bilanţul [situaţia poziţiei financiare]

   
- lei -
1.1 - Active Cod Poziţie Valoare contabilă
A B 010
Numerar şi solduri de numerar la bănci centrale 010
Numerar 020
Solduri de numerar la bănci centrale 030
Alte depozite la vedere 040
Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării 050
Instrumente financiare derivate 060
Instrumente de capital 070
Titluri de datorie 080
Credite şi avansuri 090
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 100
Instrumente de capital 110
Titluri de datorie 120
Credite şi avansuri 130
Active financiare disponibile în vederea vânzării 140
Instrumente de capital 150
Titluri de datorie 160
Credite şi avansuri 170
Împrumuturi şi creanţe 180
Titluri de datorie 190
Credite şi avansuri 200
Investiţii păstrate până la scadenţă 210
Titluri de datorie 220
Credite şi avansuri 230
Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire 240
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 250
Imobilizări corporale 270
Imobilizări corporale 280
Investiţii imobiliare 290
Imobilizări necorporale 300
Creanţe privind impozitele 330
Creanţe privind impozitul curent 340
Creanţe privind impozitul amânat 350
Alte active 360
Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 370
TOTAL ACTIVE 380

   
1.2 - Datorii Cod poziţie Valoare contabilă
A B 010
Datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării 010
Instrumente financiare derivate 020
Poziţii scurte 030
Depozite 040
Titluri de datorie emise 050
Alte datorii financiare 060
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 070
Depozite 080
Titluri de datorie emise 090
Alte datorii financiare 100
Datorii financiare evaluate la cost amortizat 110
Depozite 120
Titluri de datorie emise 130
Alte datorii financiare 140
Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire 150
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 160
Provizioane 170
Pensii şi alte obligaţii privind beneficiile determinate post-angajare 180
Alte beneficii pe termen lung pentru angajaţi 190
Restructurare 200
Aspecte juridice nesoluţionate şi litigii fiscale 210
Angajamente şi garanţii date 220
Alte provizioane 230
Datorii privind impozitele 240
Datorii privind impozitul curent 250
Datorii privind impozitul amânat 260
Alte datorii 280
Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 290
TOTAL DATORII 300

   
1.3 - Capitaluri proprii Cod poziţie Valoare contabilă
A B 010
Capital de dotare 010
Instrumente de capital emise, altele decât capitalul social 050
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare
compuse
060
Alte instrumente de capital emise 070
Alte capitaluri proprii 080
Valoarea cumulată a altor elemente ale rezultatului global 090
Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere 095
Imobilizări corporale 100
Imobilizări necorporale 110
Câştiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate 120
Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deeinute în vederea vânzării 122
Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere 128
Conversia valutară 140
Instrumente derivate de acoperire. Acoperirea fluxurilor de numerar [partea eficientă] 150
Active financiare disponibile în vederea vânzării 160
Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deeinute în vederea vânzării 170
Rezultatul reportat 190
Rezerve de reevaluare 200
Alte rezerve 210
Profit sau (-) pierdere aferent (ă) exerciţiului 250
(-) Repartizarea profitului 255
TOTAL CAPITALURI PROPRII 300
TOTAL DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII 310

   
PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
Numele, prenumele, semnătura şi ştampila sucursalei Numele, prenumele şi semnătura

   20. (1) Contul de profit sau pierdere este raportarea periodică care conţine informaţii privind veniturile şi cheltuielile legate de activitatea sucursalelor. La întocmirea acesteia se vor avea în vedere următoarele precizări:
   a) Veniturile din dobânzi şi cheltuielile cu dobânzile aferente instrumentelor financiare deţinute în vederea tranzacţionării şi instrumentelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere se raportează ca parte a câştigurilor sau pierderilor din aceste categorii de instrumente ("convenţia preţului murdar").
   b) Sucursalele raportează următoarele elemente defalcate pe portofolii contabile:
   i) venituri din dobânzi;
   ii) cheltuieli cu dobânzile;
   iii) câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu au fost evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, nete;
   iv) deprecierea sau (-) venituri din reluarea deprecierii activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
   c) Poziţiile "Venituri din dobânzi. Instrumente financiare derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii" şi "Cheltuieli cu dobânzile. Instrumente financiare derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii" includ sumele aferente instrumentelor financiare derivate clasificate în categoria "contabilitatea de acoperire" care acoperă riscul de rată a dobânzii. Acestea se raportează ca venituri din dobânzi şi cheltuieli cu dobânzile la valoarea brută, pentru a prezenta valori corecte ale veniturilor din dobânzi şi ale cheltuielilor cu dobânzile din elementele acoperite împotriva riscurilor de care sunt legate.
   d) Valorile aferente instrumentelor financiare derivate clasificate în categoria "deţinute în vederea tranzacţionării" care sunt instrumente de acoperire împotriva riscurilor din punct de vedere economic, dar nu şi contabil, pot fi raportate ca venituri din dobânzi şi cheltuieli cu dobânzile, pentru a prezenta valori corecte ale veniturilor din dobânzi şi ale cheltuielilor cu dobânzile din instrumentele financiare care sunt acoperite împotriva riscurilor. În acest caz, respectivele valori sunt incluse la elementele "Venituri din dobânzi. Alte active" şi "Cheltuieli cu dobânzile. Alte datorii".
   e) "Venituri din dobânzi - alte active" include valorile aferente veniturilor din dobânzi care nu au fost incluse la alte elemente. Acest element poate include veniturile din dobânzi aferente numerarului şi soldurilor de numerar la bănci centrale şi activelor imobilizate şi grupurilor destinate cedării clasificate drept deţinute în vederea vânzării, precum şi veniturile nete din dobânzi din activele nete aferente beneficiilor determinate.
   f) "Cheltuieli cu dobânzile - alte datorii" include valorile aferente cheltuielilor cu dobânzile care nu au fost incluse la alte elemente. Acest element poate include cheltuielile cu dobânzile aferente datoriilor incluse în grupuri destinate cedării clasificate drept deţinute în vederea vânzării, cheltuielile derivate din majorările valorii contabile a unui provizion reflectând trecerea timpului sau cheltuielile nete cu dobânzile din datorii nete aferente beneficiilor determinate.
   g) "Profit sau pierdere din active imobilizate şi grupuri destinate cedării clasificate drept deţinute în vederea vânzării care nu pot fi considerate activităţi întrerupte" include profitul sau pierderile generate de activele imobilizate şi grupurile destinate cedării clasificate drept deţinute în vederea vânzării şi care nu pot fi considerate activităţi întrerupte.
   h) Veniturile din dividende din active financiare deţinute în vederea tranzacţionării şi din active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere se raportează ca parte a câştigurilor şi pierderilor din aceste categorii de instrumente ("convenţia preţului murdar").
   i) Deprecierea "Activelor financiare la cost" include pierderile din depreciere rezultate din aplicarea regulilor privind deprecierea prevăzute la IAS 39.66.
   j) Pentru "câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire - nete", sucursalele raportează modificările valorii juste a instrumentelor de acoperire împotriva riscurilor şi a elementelor acoperite împotriva riscurilor, inclusiv rezultatul ineficacităţii rezultate din acoperirea fluxurilor de trezorerie.
   (2) "Contul de profit sau pierdere" are următorul format:
    DENUMIREA SUCURSALEI:
    DATA RAPORTĂRII:

    2. Contul de profit sau pierdere

   
- lei -
DENUMIRE INDICATOR Cod poziţie Valoare
A B 010
Venituri din dobânzi 010
Active financiare disponibile în vederea vânzării 040
Împrumuturi şi creanţe 050
Investiţii păstrate până la scadenţă 060
Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii 070
Alte active 080
(Cheltuieli cu dobânzile) 090
(Datorii financiare evaluate la cost amortizat) 120
(Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii) 130
(Alte datorii) 140
Venituri din dividende 160
Venituri din taxe şi comisioane 200
(Cheltuieli cu taxe şi comisioane) 210
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net 220
Active financiare disponibile în vederea vânzării 230
Împrumuturi şi creanţe 240
Investiţii păstrate până la scadenţă 250
Datorii financiare evaluate la cost amortizat 260
Altele 270
Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării - net 280
Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net 290
Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire - net 300
Diferenţe de curs de schimb [câştig sau (-) pierdere] - net 310
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare, altele decât cele deţinute în vederea vânzării - net 330
Alte venituri din exploatare 340
(Alte cheltuieli de exploatare) 350
VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE - NET 355
(Cheltuieli administrative) 360
(Cheltuieli cu personalul) 370
(Alte cheltuieli administrative) 380
(Amortizare) 390
(Imobilizări corporale) 400
(Investiţii imobiliare) 410
(Alte imobilizări necorporale) 420
(Provizioane sau (-) reluări de provizioane) 430
(Angajamente şi garanţii date) 440
(Alte provizioane) 450
(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere) 460
(Active financiare evaluate la cost) 470
(Active financiare disponibile în vederea vânzării) 480
(Împrumuturi şi creanţe) 490
(Investiţii păstrate până la scadenţă) 500
(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare) 520
(Imobilizări corporale) 530
(Investiţii imobiliare) 540
(Imobilizări necorporale) 560
(Altele) 570
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activităţi întrerupte 600
PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE 610
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operaţiuni continue) 620
PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE 630
DUPĂ IMPOZITARE
Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte după impozitare 640
Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte înainte de impozitare 650
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul, legate de activităţi întrerupte) 660
PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT/Ă EXERCIŢIULUI 670

   
PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
Numele, prenumele, semnătura şi ştampila sucursalei Numele, prenumele şi semnătura

   21. (1) La întocmirea raportării periodice "Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire" se vor avea în vedere următoarele precizări:
   a) Valoarea contabilă şi valoarea noţională a instrumentelor financiare derivate deţinute pentru contabilitatea de acoperire se raportează clasificate după tipul de risc suport, după tipul pieţei (pieţe extrabursiere contra pieţe organizate) şi după tipul de produs.
   b) Instituţiile raportează instrumentele financiare derivate deţinute pentru contabilitatea de acoperire clasificate după tipul de acoperire.
   c) Instrumentele financiare derivate incluse în instrumentele hibride care au fost separate de contractul gazdă se raportează în raportarea periodică 3 în funcţie de natura instrumentului derivat. Valoarea contractului gazdă nu este inclusă în acest formular. Cu toate acestea, dacă instrumentul hibrid este evaluat la valoarea justă prin profit sau pierdere, contractul pe ansamblu este inclus în categoria "deţinute în vederea tranzacţionării" sau "instrumente financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere" (şi, astfel, instrumentele financiare derivate încorporate nu se raportează în raportarea periodică 3).
   (2) Clasificarea instrumentelor financiare derivate după tipul de risc
    Toate instrumentele financiare derivate se clasifică în următoarele categorii de risc:
   - rata dobânzii: instrumentele financiare derivate pe rata dobânzii sunt contracte legate de un instrument financiar purtător de dobândă ale cărui fluxuri de numerar sunt determinate prin referire la ratele dobânzii sau la alt contract pe rata dobânzii, cum ar fi o opţiune în cadrul unui contract futures de a achiziţiona un bilet de trezorerie. Această categorie se limitează la tranzacţiile în care toate părţile sunt expuse la rata dobânzii aferentă unei singure monede. Astfel, aceasta exclude contractele care implică schimbul uneia sau mai multor valute, cum ar fi swap-urile valutare încrucişate şi opţiunile pe valute, precum şi alte contracte a căror caracteristică predominantă de risc este riscul de schimb valutar, care trebuie raportate drept contracte de schimb valutar. Contractele pe rata dobânzii includ acorduri forward pe rata dobânzii, swap-uri pe rata dobânzii într-o singură valută, futures pe rata dobânzii, opţiuni pe rata dobânzii (inclusiv caps, floors, collars şi corridors), swaption pe rata dobânzii şi warrante pe rata dobânzii.
   - instrumente de capital: instrumentele financiare derivate pe instrumente de capital sunt contracte în cazul cărora randamentul sau o parte a randamentului este legat de preţul unui anumit instrument de capital sau de un indice al preţurilor unui instrument de capital.
   - schimb valutar şi aur: aceste instrumente financiare derivate includ contractele care presupun schimb valutar pe piaţa la termen şi expunerea la aur. Prin urmare, acestea acoperă angajamentele ferme de cumpărare la termen, swap-urile pe cursul de schimb, swap-urile valutare (inclusiv swap- uri pe rata dobânzii în valute diferite), contracte futures pe valute, opţiuni pe valută, swaption pe valută şi warrant pe valută. Instrumentele financiare derivate pe curs de schimb includ toate tranzacţiile care implică expunerea la mai multe monede, fie prin rate ale dobânzii, fie prin cursuri de schimb. Contractele pe aur includ toate tranzacţiile care implică expunerea la această marfă.
   - risc de credit: instrumentele financiare derivate pe risc de credit sunt contracte care nu corespund definiţiei garanţiilor financiare şi în care plata este legată în primul rând de o măsură a bonităţii unui anumit credit de referinţă. Contractele menţionează un schimb de plăţi în care cel puţin una dintre cele două părţi este determinată de performanţa creditului de referinţă. Plăţile pot fi determinate de un număr de evenimente, inclusiv o nerespectare a obligaţiilor de plată, o scădere a ratingului sau o modificare stipulată a marjei de credit a activului de referinţă.
   - mărfuri: aceste instrumente financiare derivate sunt contracte care au un randament sau o parte a randamentului acestora legat de preţul sau indicele de preţ al unor mărfuri cum ar fi un metal preţios (cu excepţia aurului), petrol, lemn sau produse agricole.
   - altele: aceste instrumente financiare derivate sunt oricare alte contracte derivate care nu implică o expunere la schimb valutar, rată a dobânzii, capitaluri proprii, mărfuri sau risc de credit, cum ar fi instrumentele financiare derivate climatice sau instrumentele financiare derivate de asigurări.
   (3) Atunci când un instrument derivat este influenţat de mai multe tipuri de risc-suport, instrumentul se alocă tipului de risc celui mai sensibil. Pentru instrumentele financiare derivate cu expunere multiplă, în caz de incertitudine, tranzacţiile se alocă conform următoarei ordini de prioritate:
   - mărfuri: toate tranzacţiile cu instrumente financiare derivate care implică o marfă sau o expunere la un indice de mărfuri, fie că implică sau nu o expunere comună la mărfuri sau oricare altă categorie de risc care ar putea include schimb valutar, rată a dobânzii sau capitaluri proprii, se raportează în această categorie.
   - instrumente de capital: cu excepţia contractelor cu expunere comună la mărfuri şi instrumente de capital, care se raportează ca mărfuri, toate tranzacţiile cu instrumente financiare derivate corelate cu performanţa instrumentelor de capital sau cu indicii preţurilor unor instrumente de capital se raportează în categoria instrumentelor de capital. Tranzacţiile cu instrumente de capital cu expunere la schimb valutar sau rate ale dobânzii ar trebui incluse în această categorie.
   - schimburi valutare şi aur: această categorie include toate tranzacţiile cu instrumente financiare derivate (cu excepţia celor deja raportate în categoriile privind mărfurile sau instrumentele de capital) cu expunere la mai multe valute, fie că aparţin instrumentelor financiare purtătoare de dobândă sau instrumentelor pe rate de schimb.
   (4) Sumele de raportat pentru instrumentele financiare derivate
   a) "Valoarea contabilă" pentru instrumentele financiare derivate este valoarea justă. Instrumentele financiare derivate cu o valoare justă pozitivă (peste zero) sunt "active financiare", iar instrumentele financiare derivate cu o valoare justă negativă (sub zero) sunt "datorii financiare". "Valoarea contabilă" se raportează separat pentru instrumentele financiare derivate cu o valoare justă pozitivă ("active financiare") şi pentru cele cu o valoare justă negativă ("datorii financiare"). La data recunoaşterii iniţiale, un instrument financiar derivat este clasificat ca "activ financiar" sau ca "datorie financiară" în funcţie de valoarea sa justă iniţială. Ulterior recunoaşterii iniţiale, pe măsură ce valoarea justă a unui instrument financiar derivat creşte sau scade, termenii de schimb pot deveni fie favorabili instituţiei (şi instrumentul derivat este clasificat ca "activ financiar"), fie defavorabili (şi instrumentul derivat este clasificat ca "datorie financiară").
   b) "Valoarea noţională" este valoarea nominală brută a tuturor tranzacţiilor încheiate şi nedecontate încă la data de referinţă. În special, următoarele elemente se iau în calcul la determinarea valorii noţionale:
   - pentru contractele cu valori nominale sau valori ale principalului noţional variabile, baza pentru raportare o constituie valoarea nominală sau a principalului noţional la data de referinţă.
   - valoarea noţională care trebuie raportată pentru un contract pe instrumente financiare derivate cu o componentă de multiplicare este valoarea noţională efectivă sau valoarea nominală a contractului.
   - swap-uri: valoarea noţională a unui swap este valoarea principalului activului suport pe care se bazează schimbul de dobândă, schimbul valutar sau alte venituri sau cheltuieli.
   - contracte pe instrumente de capital şi mărfuri: valoarea noţională care trebuie raportată pentru un contract pe instrumente de capital sau mărfuri este cantitatea aferentă mărfii sau instrumentului de capital contractat în vederea cumpărării sau vânzării înmulţită cu preţul din contract pentru o unitate. Valoarea noţională care trebuie raportată pentru contractele privind mărfurile cu schimburi multiple de principal este valoarea contractuală înmulţită cu numărul de schimburi de principal rămase în contract.
   - instrumente financiare derivate pe risc de credit: valoarea contractuală care trebuie raportată pentru instrumentele financiare derivate de credit este valoarea nominală a creditului de referinţă relevant.
   - opţiunile digitale au o plată predefinită care poate fi fie o valoare monetară, fie un număr de contracte ale unui activ-suport. Valoarea noţională pentru opţiunile digitale este definită fie ca valoarea monetară predefinită, fie ca valoarea justă a activului-suport la data de referinţă.
   c) Coloana "Valoarea noţională" din instrumente financiare derivate include, pentru fiecare element- rând, suma valorilor noţionale a tuturor contractelor la care instituţia este contraparte, independent de faptul dacă instrumentele financiare derivate sunt considerate active sau datorii în bilanţ. Toate valorile noţionale se raportează indiferent dacă valoarea justă a instrumentelor financiare derivate este pozitivă, negativă sau egală cu zero. Nu este permisă compensarea între valorile noţionale.
   d) "Valoarea noţională" se raportează după "total" şi după "din care: vândute" pentru elementele- rânduri:"opţiuni extrabursiere", "opţiuni pe pieţe organizate", "mărfuri" şi "altele". Elementul "din care: vândute" include valorile noţionale (preţ de exercitare) ale contractelor în care contrapărţile (titularii opţiunilor) instituţiei (emitentul opţiunilor) au dreptul de a exercita opţiunea, iar pentru elementele legate de instrumentele financiare derivate pe risc de credit, valorile noţionale ale contractelor în care instituţia (vânzătorul de protecţie) a vândut (oferă) protecţie contrapărţilor acestora (cumpărătorii de protecţie).
   (5) Instrumentele financiare derivate care nu sunt instrumente eficace de acoperire împotriva riscurilor în conformitate cu IAS 39 ar trebui incluse la portofoliul "deţinute în vederea tranzacţionării". Acest lucru este valabil, de asemenea, pentru instrumentele financiare derivate deţinute în scopuri de acoperire împotriva riscurilor care nu îndeplinesc cerinţele de la IAS 39 pentru a fi instrumente eficace de acoperire împotriva riscurilor, precum şi pentru instrumentele financiare derivate legate de instrumente de capital necotate a căror valoare justă nu poate fi evaluată în mod credibil.
   (6) Clasificarea instrumentelor financiare derivate după sectorul contrapărţii. Valoarea contabilă şi valoarea noţională totală a instrumentelor financiare derivate deţinute în vederea tranzacţionării, precum şi a instrumentelor financiare derivate deţinute în vederea contabilităţii de acoperire care sunt tranzacţionate pe piaţa extrabursieră se raportează după contraparte folosind următoarele categorii:
   - "instituţii de credit",
   - "alte societăţi financiare" şi
   - "altele" cuprinzând toate celelalte contrapărţi.
   (7) Toate instrumentele financiare derivate extrabursiere, indiferent de tipul de risc aferent acestora, sunt clasificate după aceste contrapărţi. Clasificarea contrapărţilor pentru instrumentele financiare derivate pe risc de credit se referă la sectorul alocat contrapărţii instituţiei din contract (cumpărător sau vânzător de protecţie).
   (8) Raportarea periodică "Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire" are următorul format:
    DENUMIREA SUCURSALEI:
    DATA RAPORTĂRII:

    3. Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire
   
- lei -
Pe tipuri de produse sau pe tipuri de pieţe Cod Poziţie Valoarea contabilă Valoarea noţională
Active Datorii Total instrumente de acoperire din care: vândute
A B 010 020 030 040
Rata dobânzii 010
Opţiuni extrabursiere 020
Extrabursier - altele 030
Opţiuni pe pieţe organizate 040
Pieţe organizate - altele 050
Instrumente de capital 060
Opţiuni extrabursiere 070
Extrabursier - altele 080
Opţiuni pe pieţe organizate 090
Pieţe organizate - altele 100
Schimb valutar şi aur 110
Opţiuni extrabursiere 120
Extrabursier - altele 130
Opţiuni pe pieţe organizate 140
Pieţe organizate - altele 150
Credit 160
Swap pe riscul de credit (Credit default swap) 170
Opţiune pe marja de credit 180
Swap global de randament 190
Altele 200
Marfă 210
Altele 220
OPERAŢIUNI DE ACOPERIRE A VALORII JUSTE ÎMPOTRIVA RISCURILOR 230
Rata dobânzii 240
Opţiuni extrabursiere 250
Extrabursier - altele 260
Opţiuni pe pieţe organizate 270
Pieţe organizate - altele 280
Instrumente de capital 290
Opţiuni extrabursiere 300
Extrabursier - altele 310
Opţiuni pe pieţe organizate 320
Pieţe organizate - altele 330
Schimb valutar şi aur 340
Opţiuni extrabursiere 350
Extrabursier - altele 360
Opţiuni pe pieţe organizate 370
Pieţe organizate - altele 380
Credit 390
Swap pe riscul de credit (Credit default swap) 400
Opţiune pe marja de credit 410
Swap global de randament 420
Altele 430
Marfă 440
Altele 450
ACOPERIRI ALE FLUXURILOR DE NUMERAR 460
OPERAŢIUNI DE ACOPERIRE A VALORII JUSTE A UNUI PORTOFOLIU ÎMPOTRIVA RISCULUI DE RATĂ A DOBÂNZII 480
OPERAŢIUNI DE ACOPERIRE A FLUXULUI DE NUMERAR AL UNUI PORTOFOLIU ÎMPOTRIVA RISCULUI DE RATĂ A DOBÂNZII 490
INSTRUMENTE DERIVATE - CONTABILITATE DE ACOPERIRE 500
din care: Extrabursier - instituţii de credit 510
din care: Extrabursier - alte societăţi financiare 520
din care: Extrabursier - altele 530

   
PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
Numele, prenumele, semnătura şi ştampila sucursalei Numele, prenumele şi semnătura

   22. (1) Pentru scopul raportării periodice "Informaţii privind expunerile performante şi neperformante", expunerile neperformante sunt cele care îndeplinesc cel puţin unul dintre criteriile de mai jos:
   (a) expuneri semnificative care înregistrează restanţe mai mari de 90 de zile;
   (b) este improbabil ca debitorul să-şi îndeplinească integral obligaţiile de plată fără executarea colateralului, indiferent de existenţa unor sume restante sau de numărul de zile de întârziere la plată.
   (2) Această clasificare se va aplica fără a ţine seama de clasificarea unei expuneri ca fiind în stare de nerambursare, pentru scopuri de reglementare în conformitate cu articolul 178 din CRR, sau depreciată pentru scopuri contabile.
   (3) Expunerile pentru care se consideră că starea de nerambursare a avut loc în conformitate cu articolul 178 din CRR şi expunerile depreciate în conformitate cu IFRS vor fi considerate întotdeauna expuneri neperformante. Expunerile pentru care au fost constituite ajustări pentru pierderi suportate, dar neraportate nu vor fi considerate expuneri neperformante decât dacă îndeplinesc criteriile pentru expuneri neperformante.
   (4) Expunerile vor fi clasificate ca neperformante pentru întreaga valoare şi fără a lua în considerare existenţa oricărui colateral. Pragul de semnificaţie al unei expuneri, pentru scopul paragrafului (1) (a) de mai sus, se va evalua în conformitate cu prevederile articolului 178 din CRR.
   (5) Pentru scopul acestui formular, termenul "expuneri" include toate instrumentele de datorie (credite şi avansuri şi titluri de datorie) şi expunerile extrabilanţiere, cu excepţia celor deţinute în vederea tranzacţionării. Expunerile extrabilanţiere cuprind următoarele elemente revocabile şi irevocabile: angajamente de creditare date, garanţii financiare date şi alte angajamente date.
   (6) Pentru scopul acestui formular, o expunere este "restantă" atunci când orice sumă reprezentând principal, dobândă sau comision nu a fost plătită la scadenţă.
   (7) Pentru scopul acestui formular, termenul "debitor" se referă la debitor în înţelesul articolului 178 din CRR.
   (8) Un angajament va fi considerat expunere neperformantă la valoarea sa nominală dacă, atunci când are loc tragerea sau la utilizarea sub altă formă, va conduce la expuneri care prezintă un risc de neplată integrală fără executarea colateralului.
   (9) Garanţiile financiare date vor fi considerate expuneri neperformante la valoarea lor nominală atunci când garanţia financiară prezintă risc de solicitare din partea contrapărţii ("partea garantată"), inclusiv, în particular, atunci când expunerea - suport garantată îndeplineşte criteriile pentru a fi considerată neperformantă. În cazul în care partea garantată înregistrează restanţe pentru suma scadentă care intră sub incidenţa contractului de garanţie, instituţia raportoare va evalua dacă creanţa rezultată îndeplineşte criteriile privind expunerile neperformante.
   (10) Expunerile vor fi evaluate ca neperformante pe o bază individuală ("abordarea pe tranzacţie") sau prin luarea în considerare a expunerii totale faţă de un debitor dat ("abordarea pe debitor") utilizând următoarele abordări:
   (a) pentru expunerile neperformante care sunt în stare de nerambursare sau depreciate, abordările utilizate vor fi cele prevăzute la articolul 178 din CRR, respectiv cele utilizate pentru recunoaşterea deprecierii;
   (b) pentru alte expuneri neperformante, se vor aplica prevederile articolului 178 din CRR aferente expunerilor în stare de nerambursare.
   (11) În situaţia în care expunerile faţă de un anumit debitor, cu restanţe mai mari de 90 de zile, reprezintă cel puţin 20% din valoarea brută a tuturor expunerilor bilanţiere faţă de debitor, toate expunerile din bilanţ şi din afara bilanţului faţă de respectivul debitor vor fi considerate neperformante. Atunci când un debitor aparţine unui grup, se va evalua şi necesitatea clasificării ca expuneri neperformante a expunerilor faţă de alte entităţi din cadrul grupului, atunci când acestea nu sunt deja considerate ca depreciate sau în stare de nerambursare în conformitate cu articolul 178 din CRR, cu excepţia expunerilor afectate de evenimente izolate care nu au legătură cu solvabilitatea contrapărţii.
   (12) Se poate considera că expunerile au ieşit din categoria neperformantelor atunci când toate condiţiile de mai jos sunt îndeplinite:
   (a) expunerea îndeplineşte criteriile de ieşire aplicate de instituţia raportoare pentru întreruperea clasificării ca expunere depreciată sau în stare de nerambursare;
   (b) situaţia debitorului s-a îmbunătăţit, astfel că devine probabil ca debitorul să-şi îndeplinească integral obligaţiile de plată, în conformitate cu condiţiile contractuale iniţiale sau modificate, după caz;
   (c) debitorul nu înregistrează restanţe mai mari de 90 de zile.
    O expunere trebuie să rămână clasificată ca neperformantă atâta timp cât aceste criterii nu sunt îndeplinite, chiar dacă expunerea a îndeplinit deja criteriile de ieşire aplicate de instituţia raportoare pentru întreruperea clasificării ca expunere depreciată sau în stare de nerambursare.
   (13) Atunci când se aplică măsuri de restructurare ca urmare a dificultăţilor financiare ale debitorului (denumite în continuare măsuri de restructurare) pentru expunerile neperformante, se poate considera că expunerile au ieşit din categoria neperformantelor doar atunci când toate condiţiile de mai jos sunt îndeplinite:
   (a) aplicarea măsurilor de restructurare nu conduce la recunoaşterea unei deprecieri sau la starea de nerambursare;
   (b) a trecut un an de la aplicarea măsurilor de restructurare;
   (c) urmare aplicării măsurilor de restructurare, nu există sume restante sau îngrijorări privind rambursarea integrală a expunerii în conformitate cu condiţiile post - restructurare. Absenţa îngrijorărilor trebuie determinată după o analiză a situaţiei financiare a debitorului. Această condiţie se consideră îndeplinită dacă debitorul a plătit, prin intermediul plăţilor sale regulate în conformitate cu condiţiile post - restructurare, o sumă egală cu suma restantă anterior sau, după caz, cu suma care a făcut obiectul operaţiunii de write-off (dacă nu au existat sume restante) sau a demonstrat într-un alt mod capacitatea sa de a se conforma condiţiilor post - restructurare.
    Aceste criterii specifice de ieşire se vor aplica în completarea criteriilor aplicate de instituţiile raportoare pentru expuneri depreciate şi aflate în stare de nerambursare.
   (14) Expunerile restante vor fi raportate separat în cadrul categoriilor de expuneri performante şi neperformante. Expunerile performante care înregistrează restanţe mai mici de 90 de zile vor fi raportate separat.
   (15) Expunerile neperformante vor fi raportate pe benzi de scadenţă, în funcţie de numărul de zile de restanţă. Expunerile care nu sunt restante sau care înregistrează restanţe mai mici sau egale cu 90 de zile, dar care totuşi sunt identificate ca neperformante din cauza probabilităţii de nerambursare integrală vor fi raportate într-o coloană dedicată. Expunerile care prezintă atât sume restante cât şi probabilitate de nerambursare integrală vor fi alocate pe benzi de scadenţă, în funcţie de numărul de zile de restanţă.
   (16) Următoarele tipuri de expuneri vor fi raportate în coloane separate:
   (a) expunerile care sunt considerate depreciate în conformitate IFRS, cu excepţia cazului în care pentru acestea au fost constituite ajustări pentru pierderi suportate, dar neraportate;
   (b) expunerile pentru care starea de nerambursare se consideră că a avut loc în conformitate cu articolul 178 din CRR.
   (17) Sumele aferente "Deprecierii cumulate" şi "Modificărilor cumulate ale valorii juste datorate riscului de credit" vor fi raportate în conformitate cu prevederile punctului 28 (1) lit. e) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială. "Deprecierea cumulată" se referă la reducerea valorii contabile fie în mod direct, fie prin utilizarea unui cont de ajustări pentru depreciere. Sumele aferente "Deprecierii cumulate" raportate pentru expunerile neperformante nu vor include ajustările constituite pentru pierderi suportate, dar neraportate. Ajustările constituite pentru pierderi suportate, dar neraportate vor fi incluse în sumele aferente "Deprecierii cumulate" pentru expuneri performante. "Modificările cumulate ale valorii juste datorate riscului de credit" vor fi raportate pentru expuneri desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere în conformitate cu IFRS.
   (18) Informaţiile cu privire la colateralul deţinut şi la garanţiile financiare primite pentru expunerile neperformante vor fi raportate separat. Sumele raportate pentru colateralul primit şi garanţiile financiare primite se vor calcula în conformitate cu prevederile punctului 34 (1) lit. A din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială. Prin urmare, suma valorilor raportate pentru ambele categorii se va limita la valoarea contabilă a expunerii aferente.
   (19) Raportarea periodică "Informaţii privind expunerile performante şi neperformante" are următorul format:
    DENUMIREA SUCURSALEI:
    DATA RAPORTĂRII:

    4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante

   
Cod poziţie Valoare contabilă brută Depreciere cumulată, modificarea cumulată a valorii juste datorată riscului de credit Garanţii reale şi garanţii financiare primite
Performante Neperformante Aferentă expunerilor performante Aferentă expunerilor neperformante Garanţii reale primite pentru expuneri neper-formante Garanţii financiare primite pentru expuneri neper-formante
Fără restanţe sau cu res-tanţe ≤ 30 zile Res-tanţe > 30 zile
≤ 60 zile
Res-tanţe > 60 zile
≤ 90 zile
Plată impro-babilă, fără res-tanţe sau cu res-tanţe ≤ 90 zile Res-tanţe > 90 zile
≤ 180 zile
Res-tanţe > 180 zile
≤ 1 an
Res-tanţe > 1 an Din care: în stare de neram-bursare Din care:
depre-ciate
Plată impro-babilă, fără res-tanţe sau cu res-tanţe ≤ 90 zile Res-tanţe > 90 zile ≤
180 zile
Res-tanţe > 180 zile
≤ 1 an
Res-tanţe > 1 an
A B 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210
Titluri de datorie 010
Credite şi avansuri 070
INSTRUMENTE DE DATORIE LA COST AMORTIZAT 180
Titluri de datorie 190
Credite şi avansuri 250
INSTRUMENTE DE DATORIE EVALUATE LA VALOARE JUSTĂ, ALTELE DECÂT CELE DEŢINUTE ÎN VEDEREA TRANZACŢIONĂRII 320
INSTRUMENTE DE DATORIE, ALTELE DECÂT CELE DEŢINUTE ÎN VEDEREA TRANZACŢIONĂRII 330
Angajamente de creditare date 340
Garanţii financiare date 410
Alte angajamente date 480
TOTAL EXPUNERI EXTRABILANŢIERE 550
Titluri de datorie 010
Credite şi avansuri 070
INSTRUMENTE DE DATORIE LA COST AMORTIZAT 180
Titluri de datorie 190
Credite şi avansuri 250
INSTRUMENTE DE DATORIE EVALUATE LA VALOARE JUSTĂ, ALTELE DECÂT CELE DEŢINUTE ÎN VEDEREA TRANZACŢIONĂRII 320
INSTRUMENTE DE DATORIE, ALTELE DECÂT CELE DEŢINUTE ÎN VEDEREA TRANZACŢIONĂRII 330
Angajamente de creditare date 340
Garanţii financiare date 410
Alte angajamente date 480
TOTAL EXPUNERI EXTRABILANŢIERE 550

   
PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
Numele, prenumele, semnătura şi ştampila sucursalei Numele, prenumele şi semnătura

   23. (1) La întocmirea raportării periodice "Alte informaţii" se vor avea în vedere următoarele precizări:
   a) raportarea periodică 5.A prezintă informaţii referitoare la valoarea contabilă brută, amortizări şi ajustări de depreciere constituite, precum şi valoarea contabilă netă a tuturor activelor sucursalelor;
   b) raportarea periodică 5.B prezintă informaţii privind depozitele atrase, pe tipuri de depozite, precum şi datoriile subordonate. Pentru completarea acestei raportări se vor avea în vedere următoarele:
   b1) accepţiunea termenilor este cea prevăzută de Regulamentul BCE BSI;
   b2) depozitele atrase de la clientela nebancară, nu cuprind depozitele evaluate la valoarea justă. Conform liniilor tabelului, acestea sunt detaliate pe tipuri de depozite, respectiv conturi curente, depozite la vedere, depozite la termen, depozite colaterale, depozite rambursabile după notificare, precum şi certificate de depozit şi carnete şi librete de economii, nenegociabile,
   b3) datoriile ataşate şi sumele de amortizat aferente depozitelor atrase de la clientela nebancară, reprezentând dobânzi de plătit, calculate potrivit înţelegerilor contractuale şi neajunse la scadenţă, precum şi celelalte sume care sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii, se înscriu la poziţia "Datorii ataşate şi sume de amortizat".
   b4) datoriile subordonate emise sub forma de titluri de valoare trebuie să fie clasificate ca "datorii constituite prin titluri";
   b5) datoriile subordonate sub forma depozitelor sau împrumuturilor vor fi clasificate ca "depozite".
   c) raportarea periodică 5.C cuprinde informaţii privind angajamentele de creditare, garanţiile financiare, alte angajamente date sau primite, atât revocabile cât şi irevocabile, alte active şi datorii contingente, precum şi garanţiile reale date şi primite. La întocmirea raportării se vor avea în vedere următoarele precizări:
   c1) "Angajamentele de creditare" reprezintă angajamentele ferme de a acorda credite conform unor termeni şi condiţii prestabilite; cu excepţia celor care sunt instrumente financiare derivate deoarece acestea pot fi decontate net în numerar sau prin livrarea sau emiterea altui instrument financiar;
   c2) "Garanţiile financiare" sunt contracte care solicită emitentului să efectueze plăţi specificate pentru a rambursa deţinătorului o pierdere pe care acesta o suportă, deoarece un anumit debitor nu efectuează plata atunci când aceasta este scadentă în conformitate cu termenii iniţiali sau modificaţi ai unui instrument de datorie. Contractele respective corespund definiţiei contractelor de garanţie financiară, prevăzute la IAS 39.9 şi la IFRS 4.A.
   c3) "Alte angajamente" cuprinde elementele care nu sunt incluse în categoriile precedente;
   c4) poziţiile "Angajamente de creditare date - din care: îndoielnice", "Garanţii financiare date - din care îndoielnice" şi "Alte angajamente date - din care îndoielnice" includ valoarea noţională a acestor angajamente de creditare, garanţii financiare şi a altor angajamente a căror contrapartidă nu şi-a îndeplinit obligaţiile;
   c5) pentru expunerile extrabilanţiere, "Valoarea noţională" este valoarea care reprezintă cel mai bine expunerea maximă la riscul de credit a entităţii raportoare, fără a se lua în considerare nicio garanţie reală deţinută sau alte îmbunătăţiri ale calităţii creditului [a se vedea IFRS 7.36 (a)]. În particular, trebuie utilizate următoarele criterii:
   (i) pentru garanţii financiare date, valoarea noţională este valoarea maximă pe care entitatea ar putea fi nevoită să o plătească dacă garanţia ar fi executată; şi
   (ii) pentru angajamentele de creditare date, valoarea noţională este valoarea totală pe care entitatea s-a angajat să o acorde drept credit.
   (iii) pentru angajamentele de creditare primite, valoarea noţională este valoarea neutilizată totală pe care o contraparte s-a angajat să o împrumute instituţiei.
   (iv) pentru alte angajamente primite, valoarea noţională este valoarea totală la care s-a angajat cealaltă parte la tranzacţie.
   d) raportarea periodică 5.D prezintă numărul de clienţi ai sucursalei. Pentru completarea acestui tabel se vor avea în vedere persoanele cu care, în desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 18 şi la art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind institueiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi completările ulterioare, sucursala a negociat o tranzacţie care se derulează şi în prezent, precum şi orice persoană care beneficiază de serviciile respectivei sucursale.
   (2) Raportarea periodică "Alte informaţii" are următorul format:
    DENUMIREA SUCURSALEI:
    DATA RAPORTĂRII:

    5. Alte informaţii

   5.A: Elemente de activ
   
- lei -
Cod poziţie Amortizări şi ajustări pentru depreciere Active nete Active brute
A B 010 020 030
Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare 100
- Casa şi alte valori 110
- Casa 113
- Numerar în ATM-uri şi ASV-uri 116
- Alte valori 119
- Cont curent şi depozite la BNR, creanţe ataşate şi sume de amortizat 120
- Conturi de corespondent la instituţii de credit (nostro) şi creanţe ataşate 130
- Depozite la instituţii de credit, creanţe ataşate şi sume de amortizat 140
- Credite acordate instituţiilor de credit, creanţe ataşate şi sume de amortizat 150
- Operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut, creanţe ataşate şi sume de amortizat 160
- Valori de recuperat, creanţe ataşate şi sume de amortizat 170
- Creanţe restante nedepreciate, creanţe ataşate şi sume de amortizat 180
- Creanţe depreciate, creanţe ataşate şi sume de amortizat 190
Operaţiuni cu clientela 300
- Creanţe comerciale, creanţe ataşate şi sume de amortizat 310
- Credite de trezorerie, creanţe ataşate şi sume de amortizat 320
- Credite de consum şi vânzări în rate, creanţe ataşate şi sume de amortizat 330
- Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior, creanţe ataşate şi sume de amortizat 340
- Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente, creanţe ataşate şi sume de amortizat 350
- Credite pentru investiţii imobiliare, creanţe ataşate şi sume de amortizat 360
- Alte credite acordate clientelei, creanţe ataşate şi sume de amortizat 370
- Credite acordate instituţiilor financiare, creanţe ataşate şi sume de amortizat 380
- Operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut, creanţe ataşate şi sume de amortizat 390
- Conturi curente debitoare, creanţe ataşate şi sume de amortizat 400
- Valori de recuperat, creanţe ataşate şi sume de amortizat 410
- Creanţe restante nedepreciate, creanţe ataşate şi sume de amortizat 420
- Creanţe depreciate, creanţe ataşate şi sume de amortizat 430
Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse 500
- Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării 510
din care, credite şi creanţe 511
- Active financiare desemnate ca fiind la valoare justă prin profit sau pierdere 520
din care, credite şi creanţe 521
- Active financiare disponibile în vederea vânzării şi creanţe ataşate 530
din care, credite şi creanţe 531
- Investiţii păstrate până la scadenţă sau clasificate ca împrumuturi şi creanţe şi creanţe ataşate 540
din care, credite şi creanţe 541
- Instrumente de capitaluri proprii evaluate la cost 550
- Instrumente derivate 560
- Conturi de decontare privind operaţiunile cu titluri şi creanţe ataşate 570
- Decontări intrabancare 580
- Beneficii ale angajaţilor şi conturi asimilate 590
- Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate 600
- Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate 610
- Debitori diverşi, creanţe ataşate şi sume de amortizat 620
- Decontări din operaţiuni în asocieri în participaţie 630
- Conturi de stocuri 640
- Conturi de regularizare 650
- Creanţe restante nedepreciate, creanţe ataşate şi sume de amortizat 660
- Creanţe depreciate, creanţe ataşate şi sume de amortizat 670
Active imobilizate 700
- Credite subordonate, creanţe ataşate şi sume de amortizat 710
- Imobilizări în curs, imobilizări necorporale si corporale 720
- Creanţe din operaţiuni de leasing financiar, creanţe ataşate şi sume de amortizat 730
- Creanţe restante nedepreciate, creanţe ataşate şi sume de amortizat 740
- Creanţe depreciate, creanţe ataşate şi sume de amortizat 750
Total 800

   
PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
Numele, prenumele, semnătura şi ştampila sucursalei Numele, prenumele şi semnătura

   5.B: - Elemente de datorii
   
- lei -
Cod poziţie Valoare
A B 010
Depozite atrase de la clientela nebancară 100
Conturi curente 110
Conturi de depozite 120
- Depozite la vedere 121
- Depozite la termen 122
- Depozite colaterale 123
- Depozite rambursabile după notificare 124
Certificate de depozit, carnete şi librete de economii 130
- Certificate de depozit 131
- Carnete şi librete de economii 132
Datorii ataşate şi sume de amortizat 140
Datorii subordonate 200
Depozite 210
Datorii constituite prin titluri 220

   
PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
Numele, prenumele, semnătura şi ştampila sucursalei Numele, prenumele şi semnătura

   5.C: - Elemente în afara bilanţului
   
- lei -
Cod poziţie Valoarea noţională
A B 010
Angajamente de creditare
Date 100
Din care: îndoielnice 110
Primite 200
Garanţii financiare
Garanţii date 300
Din care: îndoielnice 310
Garanţii primite (inclusiv instrumente derivate pe riscul de credit) 400
Alte angajamente
Date 500
Din care: îndoielnice 510
Primite 600
Alte active contingente 700
Alte datorii contingente 800
Garanţii reale date 900
Garanţii reale primite 1000

   
PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
Numele, prenumele, semnătura şi ştampila sucursalei Numele, prenumele şi semnătura

   5.D: - Număr de clienţi
   
Cod
poziţie
Număr
A B 010
Număr clienţi, din care: 050
- Persoane fizice 060
- Persoane juridice 070

   
PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
Numele, prenumele, semnătura şi ştampila sucursalei Numele, prenumele şi semnătura

   CAPITOLUL IV
  CORESPONDENŢA1 CU PLANUL DE CONTURI APLICABIL INSTITUŢIILOR DE CREDIT

    1. Bilanţul [situaţia poziţiei financiare]

   
Cod poziţie Plan de conturi
1.1 - Active
010 101 + 102 + 109 + 1111 + 1112 + 1115 ± ex.21171 + 121 + 1271 + 1311 + 1314 ± ex.1317 + 1411 ± ex.1417 ± ex.181 ± ex.182 - ex.191- ex.192 - ex.193
020 101 + 102
030 1111 + 1112 + 1115 ± ex.1171 ± ex.181 ± ex.182 - ex.191- ex.192 - ex.193
040 109 + 121 + 1271 + 1311 + 1314 ± ex.1317 + 1411 ± ex.1417 ± ex.181 ± ex.182 - ex.191- ex.192 - ex.193
050 3011 + 311 (solduri debitoare)3 + ex.305 - ex.3912
060 311 (solduri debitoare)
070 30111 + ex.305 - ex.3912
080 30112
090 30113
100 3021
110 30211
120 30212
130 30213
140 303 + ex.305 - ex.3912
150 3031 + ex.305 - ex.3912
160 3032 + ex.3037
170 3033 + ex.3037
180 1113 + 1114 ± ex. 1171 + 1312 + 1313 ± ex. 1317 + 1412 ± ex. 1417 ± 152 ± 161 ± ex. 181 ± ex. 182 - ex.191 - ex.192 - ex.193 ± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 + 2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ± 281 ± 282 - 291 - 292 - 293 + ex.3041 + ex.3047 + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex.3515 + ex.35192 ± ex.355 + 3571 + 371 + 378 ± 381 ± 382 - ex.39111 - 392 + 401 + 402 ± 407 ± 471 ± 481 ± 482 - 493 - 494
190 ex.3041 + ex.3047 - ex.39111
200 1113 + 1114 ± ex. 1171 + 1312 + 1313 ± ex. 1317 + 1412 ± ex. 1417 ± 152 ± 161 ± ex. 181 ± ex. 182 - ex.191 - ex.192 - ex.193 ± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 + 2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ± 281 ± 282 - 291 - 292 - 293 + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex.3515 + ex.35192 ± ex.355 + 3571 + 371 + 378 ± 381 ± 382 - 392 + 401 + 402 ± 407 ± 471 ± 481 ± 482 - 493 - 494
210 ex.304 - ex.3911
220 ex.3041 + ex.3047 - ex.39111
230 3042 + ex.3047 - 39112
240 312 (solduri debitoare) + 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) + 315 (solduri debitoare)
250 316 (solduri debitoare)
270 432 + 442 - 4612 - 49212 - 4923
280 432 + 4421 + 4422 + 4423 + 4424 - 46121- 46122 - 46123 - 46124 - 49212 - 49231 - 49232 - 49233 - 49234
290 4425 - 46125 - 49235
300 431 + 4419 - 4611- 49211 - 49222
330 3531 (sold debitor)4
340 35311 (sold debitor)
350 35312 (sold debitor)
360 341 (sold debitor) + ex.3515 + ex.35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 ± ex.355 + 3611 + ex.3612 + 3613 + 362 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 375 + 3799 (solduri debitoare) - ex.393 + 421
370 ex.3612 + 363 - ex.393
1.2 - Datorii
010 3012 + 311 (solduri creditoare)
020 311 (solduri creditoare)
030 30121
040 30122
050 30123
060 30129
070 3022
080 30221
090 30222
100 30229
110 112 ± 1172 + 122 + 1272 ± 132 ± 142 ± 151 ± 162 ± 232 ± 241 + 2511 (solduri creditoare) ± 25172 ± 253 ± 254 ± 262 ± 321 ± 322 ± 325 ± 326 + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372 + ex.35191 ± ex.356 + 3572 + 377 + 3791 ± 472 + 531 + 532 ± 537
120 112 ± 1172 + 122 + 1272 ± 132 ± 142 ± 151 ± 232 ± 241 + 2511 (solduri creditoare) ± 25172 ± 253 ± 254 ± ex.356 ± 472 + 5312 + 5322 ± ex.537
130 ±321 ± 322 ± 325 ± 326 + 5311 + 5321 ± ex.537
140 ±162 ± 262 + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372 + ex.35191 ± ex.356 + 3572 + 377 + 3791
150 312 (solduri creditoare) + 313 (solduri creditoare) + 314 (solduri creditoare) + 315 (solduri creditoare)
160 316 (solduri creditoare)
170 551 + 552 + 553 + 554 + 555 + 559
180 5523 + 5525 + ex.5527
190 5526
200 554
210 553
220 551
230 5521 + 5522 + ex.5527 + 5529 + 555 + 559
240 3531 (sold creditor)
250 35311 (sold creditor)
260 35312 (sold creditor)
280 341 (sold creditor) + 3511 + 3512 + 3513 + 3514 + 3516 + 3517 + 3518 + ex.35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 ± ex.356 + 3723 (sold creditor) + 3729 (sold creditor) + 376 + 3799 (solduri creditoare)
1.3 - Capitaluri proprii
010 502 ± 504
050 + 527 ± ex.529 ± ex.524
060 527 ± ex.524
070 ± ex.529 ± ex.524
080 ± 525 ± ex.529 ± ex.524
090 516 ± 521 ± 522 ± 523 ± 526 ± ex.529 ± ex.524
095 516 ± ex.526 ± ex.529 ± ex.524
100 5162 ± ex.524
110 5161 ± ex.524
120 ± ex.529 ± ex.524
122 ± ex.526 ± ex.524
128 ± 521 ± 522 ± 523 ± ex.526 ± ex.524
140 ± 521 ± ex.524
150 ± 523 ± ex.524
160 ± 522 ± ex.524
170 ± ex.526 ± ex.524
190 ± 5811 ± 5814 ± 5815 ± 5816 ± 5817
200 ± 5812 ± 5813
210 512 + 513 + 514 + 517 + 519 ± ex.524
250 ± 591
255 -592

   1 Corespondenţa conturilor prevăzută în prezentul capitol nu are caracter exhaustiv, aceasta putând fi adaptată în funcţie de specificul operaţiunilor, cu respectarea conţinutului conturilor prevăzute de Ordinul BNR nr. 27/2010
   2 Sintagma "ex." se referă la prezentarea extrasului din soldul contului respectiv, care corespunde conţinutului poziţiei din situaţiile financiare la care se referă.
   3 În cazul conturilor bifuncţionale, sintagma "solduri debitoare", respectiv, "solduri creditoare" se referă la prezentarea distinctă a sumei soldurilor analitice debitoare şi, respectiv, creditoare, componente ale soldului contului sintetic bifuncţional.
   4 În cazul conturilor bifuncţionale, sintagma "sold debitor", respectiv, "sold creditor" se referă la prezentarea soldului contului sintetic bifuncţional (debitor sau creditor) rezultat din însumarea tuturor soldurilor conturilor analitice ale acestuia, indiferent de natura lor.

    2. Contul de profit sau pierdere

   
Cod poziţie Plan de conturi
010 7011 + 7012 + 7013 + 7014 + 7015 + 7017 + 7018 - 6617 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + 7027 + 7028- 6627 + 70331 + 70341 + ex.7037 + 7038 - 66327 + 7041 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7058 - 66447 + 7076
040 70331
050 ex.7011 + 70132 + 70133 + 70142 + 7015 + ex.7017 + ex.7018 - ex.6617 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + ex.7027 + 7028 - 6627 + ex.70341 + ex.7037 + 7038 - 66327 + 7041 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7058 - 66447
060 ex.70341
070 7076
080 ex.7011 + 7012 + 70131 + 70134 + 70141 + ex.7017 + ex.7018 - ex.6617 + ex.7027 + ex.7037
090 6011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + 6017 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 + 6026 + 6027 + 6036 + ex.6037 + 6041 + 6051 + 6052 + 6076 + 6657
120 6011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + ex.6017 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 + 6026 + ex.6027 + 6036 + ex.6037 + 6041 + 6051 + 6052
130 6076
140 ex.6017 + ex.6027 + ex.6037 + 6657
160 70333 + 70351
200 7019 + 7029 + 7039 + 7049 + 7059 + 7069 + 7071 + 7072 + 7077 + 708
210 6019 + 6029 + 6039 + 6049 + 6059 + 6069 + 6071 + 6072 + 6077 + 608
220 70336 + 70342 + ex.70352 + 7036 + ex.7037- 6033 - 6034 - ex.6035 - ex.6037 + (767 - 668)
230 70336 + ex.70352 - 6033- ex.6035
240 ex.70342 + (767 - 668) - ex.6034
250 ex.70342 - ex.6034
260 7036 + ex.7037- ex.6037
270 ex.7037- ex.6037
280 70311 + 70312 + ex.70352 + ex.7061 + 70741 + 70742 + 70743 + 70744 + 70745 + 70746 + 70749 - 60311 - 60312 - 60313 - ex.6035 - ex.6061- 60741- 60742 - 60743 - 60744 - 60745 - 60746 - 60749
290 70321 + 70322 - 60321 - 60322 - 60323
300 70747 + 70751 + ex.70752 + 70753 - 60747 - 60751- ex.60752 - 60753
310 ex.7061- ex.6061
330 ex.70352 + 746 + ex.749 - ex.6035 - ex.609 - 646
340 7042 + 709 + 741 + 742 + 744 + 747 + 748 + ex.749 + 781
350 ex.609 + 6311 + 6312 + 644 + 647 + ex.649 + 681
360 6042 + 611 + 612 + 617 + 621 + 632 + 634 + 635 + 641 + ex.649
370 611 + 612 + 617
380 6042 + 621 + 632 + 634 + 635 + 641 + ex.649
390 651 + 652
400 ex.652
410 ex.652
420 651
430 6651 + 6652 + 6653 + 6654 + 6655 + 6659 - 765
440 ex.6651 - ex.7651
450 ex.6651 + 6652 + 6653 + 6654 + 6655 + 6659 - ex.7651 - 7652 - 7653 - 7654 - 7655 - 7659
460 6611 + 6612 + 6613 + 6621 + 6622 + 6623 + 6631 + 66321 + 66322 + 66323 + 66431 + 66432 + 66433 + 66441 + 66442 + 66443 - 761 - 762 - 7631 - 7632 - 7643 - 7644
470 66313
480 66311 - 76311
490 6611 + 6612 + 6613 + 6621 + 6622 + 6623 + ex.66312 + 66321 + 66322 + 66323 + 66431 + 66432 + 66433 + 66441 + 66442 + 66443 - 761 - 762 - ex.76312 - 7632 - 7643 - 7644
500 ex.66312 - ex.76312
520 6633 + 6642 - 7633 - 7642
530 ex.66421 + ex.66423 - ex.76421 - ex.76423
540 ex.66423 - ex.76423
560 ex.66421 + ex.66422 - ex.76421 - 76422
570 6633 - 7633
600 ex.74997- 633
670 ± 591

    3. Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire

   
Cod poziţie Coloană Plan de conturi
010 010 3121 (solduri debitoare)
020 3121 (solduri creditoare)
030 9521
040 ex.9521
020 010 31212 (solduri debitoare)
020 31212 (solduri creditoare)
030 95212
040 ex.95212
030 010 31211 (solduri debitoare) + 31213 (solduri debitoare)
020 31211 (solduri creditoare) + 31213 (solduri creditoare)
030 95211 + 95213
040 010 31214 (solduri debitoare)
020 31214 (solduri creditoare)
030 95214
040 ex.95214
050 010 31215 (solduri debitoare)
020 31215 (solduri creditoare)
030 95215
060 010 3122 (solduri debitoare)
020 3122 (solduri creditoare)
030 9522
040 ex.9522
070 010 31221 (solduri debitoare)
020 31221 (solduri creditoare)
030 95221
040 ex.95221
080 010 31222 (solduri debitoare)
020 31222 (solduri creditoare)
030 95222
090 010 31223 (solduri debitoare)
020 31223 (solduri creditoare)
030 95223
040 ex.95223
100 010 31224 (solduri debitoare)
020 31224 (solduri creditoare)
030 95224
110 010 3123 (solduri debitoare)
020 3123 (solduri creditoare)
030 95232 + 95233 + 95235 + 95242 + 95243 + 95245 + 9525
040 ex.95251 + ex.95253
120 010 31233 (solduri debitoare)
020 31233 (solduri creditoare)
030 95251
040 ex.95251
130 010 31231 (solduri debitoare) + 31232 (solduri debitoare) + 31234 (solduri debitoare)
020 31231 (solduri creditoare) + 31232 (solduri creditoare) + 31234 (solduri creditoare)
030 95232 + 95233 + 95235 + 95242 + 95243 + 95245 + 95252
140 010 31235 (solduri debitoare)
020 31235 (solduri creditoare)
030 95253
040 ex.95253
150 010 31236 (solduri debitoare)
020 31236 (solduri creditoare)
030 95254
160 010 3124 (solduri debitoare)
020 3124 (solduri creditoare)
030 9526
040 ex.9526
170 010 31241 (solduri debitoare)
020 31241 (solduri creditoare)
030 95261
040 ex.95261
180 010 31242 (solduri debitoare)
020 31242 (solduri creditoare)
030 95262
040 ex.95262
190 010 31243 (solduri debitoare)
020 31243 (solduri creditoare)
030 95263
040 ex.95263
200 010 31244 (solduri debitoare)
020 31244 (solduri creditoare)
030 95264
040 ex.95264
210 010 3125 (solduri debitoare)
020 3125 (solduri creditoare)
030 9527
040 ex.9527
220 010 3126 (solduri debitoare)
020 3126 (solduri creditoare)
030 9528
040 ex. 9528
230 010 312 (solduri debitoare)
020 312 (solduri creditoare)
030 9521 + 9522 + 95232 + 95233 + 95235 + 95242 + 95243 + 95245 + 9525 + 9526 + 9527 + 9528
040 ex.9521 + ex.9522 + ex.95251 + ex.95253 + ex.9526 + ex.9527 + ex.9528
240 010 3131 (solduri debitoare)
020 3131 (solduri creditoare)
030 9531
040 ex.9531
250 010 31312 (solduri debitoare)
020 31312 (solduri creditoare)
030 95312
040 ex.95312
260 010 31311 (solduri debitoare) + 31313 (solduri debitoare)
020 31311 (solduri creditoare) + 31313 (solduri creditoare)
030 95311 + 95313
270 010 31314 (solduri debitoare)
020 31314 (solduri creditoare)
030 95314
040 ex.95314
280 010 31315 (solduri debitoare)
020 31315 (solduri creditoare)
030 95315
290 010 3132 (solduri debitoare)
020 3132 (solduri creditoare)
030 9532
040 ex.9532
300 010 31321 (solduri debitoare)
020 31321 (solduri creditoare)
030 95321
040 ex.95321
310 010 31322 (solduri debitoare)
020 31322 (solduri creditoare)
030 95322
320 010 31323 (solduri debitoare)
020 31323 (solduri creditoare)
030 95323
040 ex.95323
330 010 31324 (solduri debitoare)
020 31324 (solduri creditoare)
030 95324
340 010 3133 (solduri debitoare)
020 3133 (solduri creditoare)
030 95332 + 95333 + 95335 + 95342 + 95343 + 95345 + 9535
040 ex.95351 + ex.95353
350 010 31333 (solduri debitoare)
020 31333 (solduri creditoare)
030 95351
040 ex.95351
360 010 31331 (solduri debitoare) + 31332 (solduri debitoare) + 31334 (solduri debitoare)
020 31331 (solduri creditoare) + 31332 (solduri creditoare) + 31334 (solduri creditoare)
030 95332 + 95333 + 95335 + 95342 + 95343 + 95345 + 95352
370 010 31335 (solduri debitoare)
020 31335 (solduri creditoare)
030 95353
040 ex.95353
380 010 31336 (solduri debitoare)
020 31336 (solduri creditoare)
030 95354
390 010 3134 (solduri debitoare)
020 3134 (solduri creditoare)
030 9536
040 ex.9536
400 010 31341 (solduri debitoare)
020 31341 (solduri creditoare)
030 95361
040 ex.95361
410 010 31342 (solduri debitoare)
020 31342 (solduri creditoare)
030 95362
040 ex.95362
420 010 31343 (solduri debitoare)
020 31343 (solduri creditoare)
030 95363
040 ex.95363
430 010 31344 (solduri debitoare)
020 31344 (solduri creditoare)
030 95364
040 ex.95364
440 010 3135 (solduri debitoare)
020 3135 (solduri creditoare)
030 9537
040 ex.9537
450 010 3136 (solduri debitoare)
020 3136 (solduri creditoare)
030 9538
040 ex.9538
460 010 313 (solduri debitoare)
020 313 (solduri creditoare)
030 9531 + 9532 + 95332 + 95333 + 95335 + 95342 + 95343 + 95345 + 9535 + 9536 + 9537 + 9538
040 ex.9531 + ex.9532 + ex.95351 + ex.95353 + ex.9536 + ex.9537 + ex.9538
480 010 314 (solduri debitoare)
020 314 (solduri creditoare)
030 954
040 ex.954
490 010 315 (solduri debitoare)
020 315 (solduri creditoare)
030 955
040 ex.955
500 010 312 (solduri debitoare) + 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) + 315 (solduri debitoare)
020 312 (solduri creditoare) + 313 (solduri creditoare) + 314 (solduri creditoare) + 315 (solduri creditoare)
030 9521 + 9522 + 95232 + 95233 + 95235 + 95242 + 95243 + 95245 + 9525 + 9526 + 9527 + 9528 + 9531 + 9532 + 95332 + 95333 + 95335 + 95342 + 95343 + 95345 + 9535 + 9536 + 9537 + 9538 + 954 + 955
040 ex.9521 + ex.9522 + ex.95251 + ex.95253 + ex.9526 + ex.9527 + ex.9528 + ex.9531 + ex.9532 + ex.95351 + ex.95353 + ex.9536 + ex.9537 + ex.9538 + ex.954 + ex.955
510 010 ex.31211 (solduri debitoare) + ex.31212 (solduri debitoare) + ex.31213 (solduri debitoare) + ex.31221 (solduri debitoare) + ex.31222 (solduri debitoare) + ex.31231 (solduri debitoare) + ex.31232 (solduri debitoare) + ex.31233 (solduri debitoare) + ex.31234 (solduri debitoare) + ex.3124 (solduri debitoare) + ex.3125 (solduri debitoare) + ex.3126 (solduri debitoare) + ex.31311 (solduri debitoare) + ex.31312 (solduri debitoare) + ex.31313 (solduri debitoare) + ex.31321 (solduri debitoare) + ex.31322 (solduri debitoare) + ex.31331 (solduri debitoare) + ex.31332 (solduri debitoare) + ex.31333 (solduri debitoare) + ex.31334 (solduri debitoare) + ex.3134 (solduri debitoare) + ex.3135 (solduri debitoare) + ex.3136 (solduri debitoare) + ex.314 (solduri debitoare) + ex.315 (solduri debitoare)
020 ex.31211 (solduri creditoare) + ex.31212 (solduri creditoare) + ex.31213 (solduri creditoare) + ex.31221 (solduri creditoare) + ex.31222 (solduri creditoare) + ex.31231 (solduri creditoare) + ex.31232 (solduri creditoare) + ex.31233 (solduri creditoare) + ex.31234 (solduri creditoare) + ex.3124 (solduri creditoare) + ex.3125 (solduri creditoare) + ex.3126 (solduri creditoare) + ex.31311 (solduri creditoare) + ex.31312 (solduri creditoare) + ex.31313 (solduri creditoare) + ex.31321 (solduri creditoare) + ex.31322 (solduri creditoare) + ex.31331 (solduri creditoare) + ex.31332 (solduri creditoare) + ex.31333 (solduri creditoare) + ex.31334 (solduri creditoare) + ex.3134 (solduri creditoare) + ex.3135 (solduri creditoare) + ex.3136 (solduri creditoare) + ex.314 (solduri creditoare) + ex.315 (solduri creditoare)
030 ex.95211 + ex.95212 + ex.95213 + ex.95221 + ex.95222 + ex.95232 + ex.95233 + ex.95235 + ex.95242 + ex.95243 + ex.95245 + ex.95251 + ex.95252 + ex.9526 + ex.9527 + ex.9528 + ex.95311 + ex.95312 + ex.95313 + ex.95321 + ex.95322 + ex.95332 + ex.95333 + ex.95335 + ex.95342 + ex.95343 + ex.95345 + ex.95351 + ex.95352 + ex.9536 + ex.9537 + ex.9538 + ex.954 + ex.955
520 010 ex.31211 (solduri debitoare) + ex.31212 (solduri debitoare) + ex.31213 (solduri debitoare) + ex.31221 (solduri debitoare) + ex.31222 (solduri debitoare) + ex.31231 (solduri debitoare) + ex.31232 (solduri debitoare) + ex.31233 (solduri debitoare) + ex.31234 (solduri debitoare) + ex.3124 (solduri debitoare) + ex.3125 (solduri debitoare) + ex.3126 (solduri debitoare) + ex.31311 (solduri debitoare) + ex.31312 (solduri debitoare) + ex.31313 (solduri debitoare) + ex.31321 (solduri debitoare) + ex.31322 (solduri debitoare) + ex.31331 (solduri debitoare) + ex.31332 (solduri debitoare) + ex.31333 (solduri debitoare) + ex.31334 (solduri debitoare) + ex.3134 (solduri debitoare) + ex.3135 (solduri debitoare) + ex.3136 (solduri debitoare) + ex.314 (solduri debitoare) + ex.315 (solduri debitoare)
020 ex.31211 (solduri creditoare) + ex.31212 (solduri creditoare) + ex.31213 (solduri creditoare) + ex.31221 (solduri creditoare) + ex.31222 (solduri creditoare) + ex.31231 (solduri creditoare) + ex.31232 (solduri creditoare) + ex.31233 (solduri creditoare) + ex.31234 (solduri creditoare) + ex.3124 (solduri creditoare) + ex.3125 (solduri creditoare) + ex.3126 (solduri creditoare) + ex.31311 (solduri creditoare) + ex.31312 (solduri creditoare) + ex.31313 (solduri creditoare) + ex.31321 (solduri creditoare) + ex.31322 (solduri creditoare) + ex.31331 (solduri creditoare) + ex.31332 (solduri creditoare) + ex.31333 (solduri creditoare) + ex.31334 (solduri creditoare) + ex.3134 (solduri creditoare) + ex.3135 (solduri creditoare) + ex.3136 (solduri creditoare) + ex.314 (solduri creditoare) + ex.315 (solduri creditoare)
030 ex.95211 + ex.95212 + ex.95213 + ex.95221 + ex.95222 + ex.95232 + ex.95233 + ex.95235 + ex.95242 + ex.95243 + ex.95245 + ex.95251 + ex.95252 + ex.9526 + ex.9527 + ex.9528 + ex.95311 + ex.95312 + ex.95313 + ex.95321 + ex.95322 + ex.95332 + ex.95333 + ex.95335 + ex.95342 + ex.95343 + ex.95345 + ex.95351 + ex.95352 + ex.9536 + ex.9537 + ex.9538 + ex.954 + ex.955
530 010 ex.31211 (solduri debitoare) + ex.31212 (solduri debitoare) + ex.31213 (solduri debitoare) + ex.31221 (solduri debitoare) + ex.31222 (solduri debitoare) + ex.31231 (solduri debitoare) + ex.31232 (solduri debitoare) + ex.31233 (solduri debitoare) + ex.31234 (solduri debitoare) + ex.3124 (solduri debitoare) + ex.3125 (solduri debitoare) + ex.3126 (solduri debitoare) + ex.31311 (solduri debitoare) + ex.31312 (solduri debitoare) + ex.31313 (solduri debitoare) + ex.31321 (solduri debitoare) + ex.31322 (solduri debitoare) + ex.31331 (solduri debitoare) + ex.31332 (solduri debitoare) + ex.31333 (solduri debitoare) + ex.31334 (solduri debitoare) + ex.3134 (solduri debitoare) + ex.3135 (solduri debitoare) + ex.3136 (solduri debitoare) + ex.314 (solduri debitoare) + ex.315 (solduri debitoare)
020 ex.31211 (solduri creditoare) + ex.31212 (solduri creditoare) + ex.31213 (solduri creditoare) + ex.31221 (solduri creditoare) + ex.31222 (solduri creditoare) + ex.31231 (solduri creditoare) + ex.31232 (solduri creditoare) + ex.31233 (solduri creditoare) + ex.31234 (solduri creditoare) + ex.3124 (solduri creditoare) + ex.3125 (solduri creditoare) + ex.3126 (solduri creditoare) + ex.31311 (solduri creditoare) + ex.31312 (solduri creditoare) + ex.31313 (solduri creditoare) + ex.31321 (solduri creditoare) + ex.31322 (solduri creditoare) + ex.31331 (solduri creditoare) + ex.31332 (solduri creditoare) + ex.31333 (solduri creditoare) + ex.31334 (solduri creditoare) + ex.3134 (solduri creditoare) + ex.3135 (solduri creditoare) + ex.3136 (solduri creditoare) + ex.314 (solduri creditoare) + ex.315 (solduri creditoare)
030 ex.95211 + ex.95212 + ex.95213 + ex.95221 + ex.95222 + ex.95232 + ex.95233 + ex.95235 + ex.95242 + ex.95243 + ex.95245 + ex.95251 + ex.95252 + ex.9526 + ex.9527 + ex.9528 + ex.95311 + ex.95312 + ex.95313 + ex.95321 + ex.95322 + ex.95332 + ex.95333 + ex.95335 + ex.95342 + ex.95343 + ex.95345 + ex.95351 + ex.95352 + ex.9536 + ex.9537 + ex.9538 + ex.954 + ex.955

    5. Alte informaţii

   5.A - Elemente de activ: - coloana 030
   
Cod poziţie Plan de conturi
100 101 + 102 + 109 + 111 ± 1171 + 121 + 1271 ± 131 ± 141 ± 152 ± 161 ± 181 ± 182 - ex.1915
110 101 + 102 + 109
113 101
116 102
119 109
120 111 ± 1171
130 121 + 1271
140 1311 + 1312 + 1313 + 1314 ± 1317
150 1411 + 1412 ± 1417
160 1521 + 1522 + 1523 + 1524 ± 1527
170 1611 ± 1617
180 ± 181
190 ± 182 - ex.191
300 ± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 ± 2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ± 281 ± 282 - ex.291
310 2011 ± 2017
320 2021 ± 2027
330 2031 + 2032 ± 2037
340 2041 + 2042 ± 2047
350 2051 + 2052 ± 2057
360 2061 ± 2067
370 2091 ± 2097
380 2311 + 2312 ± 2317
390 2431 + 2432 + 2433 + 2434 ± 2437
400 2511 (solduri debitoare) ± 25171
410 2611 ± 2617
420 ± 281
430 ± 282 - ex.291
500 3011 + 3021 + 303 + 304 + 305 + 311 (solduri debitoare) + 312 (solduri debitoare) + 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) + 315 (solduri debitoare) + 316 (solduri debitoare) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + 341 (sold debitor) + 3515 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 3531 (sold debitor) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 ± 355 + 3571 + 361 + 362 + 363 + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 375 + 378 + 3799 (solduri debitoare) ± 381 ± 382 - ex.3921
510 3011
511 30113
520 3021
521 30213
530 3031 + 3032 + 3033 + 3037
531 3033 + ex.3037
540 3041 + 3042 + 3047
541 3042 + ex.3047
550 305
560 311 (solduri debitoare) + 312 (solduri debitoare) + 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) + 315 (solduri debitoare)
570 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371
580 341 (sold debitor)
590 3515 + 35192
600 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262
610 3531 (sold debitor) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392
620 3551 + 3552 + 3556 ± 3557
630 3571
640 361 + 362 + 363
650 316 (solduri debitoare) + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 375 + 378 + 3799 (solduri debitoare)
660 ± 381
670 ± 382 - ex.3921
700 401 + 402 ± 407 + 43 + 44 ± 471 ± 481 ± 482 - ex.4931 - ex.4941
710 401 + 402 ± 407
720 431 + 432 + 441 + 442
730 4711 + 4712 + 4713 ± 4717
740 ± 481
750 ± 482 - ex.4931 - ex.4941

   5 În cadrul corespondenţei cu planul de conturi a poziţiilor aferente coloanei 030, extrasele din conturile de ajustări pentru depreciere se referă la valoarea ajustărilor pentru dobânzi aferente activelor financiare depreciate, calculate ulterior momentului recunoaşterii deprecierii acestora.

   5.B - Elemente de datorii
   
Cod poziţie Plan de conturi
100 2511 (solduri creditoare) ± 25172 ± 253 ± 254
110 2511 (solduri creditoare)
120 2531 + 2532 + 2533 + 2534
121 2531
122 2532
123 2533
124 2534
130 2541 + 2542
131 2541
132 2542
140 ± 25172 ± 2537 ± 2547
200 ex.30221 + ex.30222 + 531 + 532 ± .537
210 ex.30221 + 5312 + 5322 ± ex.537
220 ex.30222 + 5311 + 5321 ± ex.537

   5.C - Elemente în afara bilanţului
   
Cod poziţie Plan de conturi
100 901 + 903 + 9811
110 9811
200 902 + 904
300 911 + 913 + 9812
310 9812
400 912 + 914 + ex.9516 + ex.9526 + ex.9536
500 922 + 971 + 9819
510 9819
600 921 + 972
700 993
800 994
900 962
1000 961

   CAPITOLUL V
  CONTROLUL RAPORTĂRILOR PERIODICE

   1) Controlul raportării periodice "Bilanţul" [situaţia poziţiei financiare]
   1.1. Controlul situaţiei 1.1 - Active
    Controlul vertical
    010 = 020 + 030 + 040
    050 = 060 + 070 + 080 + 090
    100 = 110 + 120 + 130
    140 = 150 + 160 + 170
    180 = 190 + 200
    210 = 220 + 230
    270 = 280 + 290
    330 = 340 + 350
    380 = 010 + 050 + 100 + 140 + 180 + 210 + 240 + 250 + 270 + 300 + 330 + 360 + 370
   1.2. Controlul situaţiei 1.2 - Datorii
    Controlul vertical
    010 = 020 + 030 + 040 + 050 + 060
    070 = 080 + 090 + 100
    110 = 120 + 130 + 140
    170 = 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230
    240 = 250 + 260
    300 = 010 + 070 + 110 + 150 + 160 + 170 + 240 + 280 + 290
   1.3. Controlul situaţiei 1.3 - Capitaluri proprii
    Controlul vertical
    050 = 060 + 070
    090 = 095 + 128
    095 = 100 + 110 + 120 + 122
    128 = 140 + 150 + 160 + 170
    300 = 010 + 050 + 080 + 090 + 190 + 200 + 210 + 250 + 255
   1.4. Corelaţie între 1.3 şi 1.1
    1.3 (310) = 1.1 (380)
   1.5. Corelaţii între 1.3 şi 1.2
    1.3 (310) = 1.2 (300) + 1.3 (300)
    1.3 (310) = 1.2 (010 + 070 + 110 + 150 + 160 + 170 + 240 + 280 + 290) + 1.3 (300)
   1.6. Corelaţie între 1.3, 1.2 şi 1.1
    1.1 (380) = 1.2 (300) + 1.3 (300)
   2) Controlul raportării periodice "Contul de profit sau pierdere"
   2.1. Controlul vertical
    010 = 040 + 050 + 060 + 070 + 080
    090 = 120 + 130 + 140
    220 = 230 + 240 + 250 + 260 + 270
    355 = 010 - 090 + 160 + 200 - 210 + 220 + 280 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 - 350
    360 = 370 + 380
    390 = 400 + 410 + 420
    430 = 440 + 450
    460 = 470 + 480 + 490 + 500
    520 = 530 + 540 + 560 + 570
    630 = 610 - 620
    640 = 650 - 660
    610 = 010 - 090 + 160 + 200 - 210 + 220 + 280 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 - 350 - 360 - 390 - 430 - 460- 520 + 600
    670 = 630 + 640
   2.2. Corelaţie între 2 şi 1.3
    2 (670) = 1.3 (250)
   3) Controlul raportării periodice "Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire"
   3.1. Controlul orizontal
    Pentru liniile 010, 020, 040, 060, 070, 090, 110, 120, 140, 160 - 250, 270, 290, 300, 320, 340, 350, 370, 390 - 500 se respectă următoarea corelaţie:
    col. 030 ≥ col. 040
   3.2. Controlul vertical
    Pentru coloanele 010 - 030 se respectă următoarele corelaţii:
    010 = 020 + 030 + 040 + 050
    060 = 070 + 080 + 090 + 100
    110 = 120 + 130 + 140 + 150
    240 = 250 + 260 + 270 + 280
    290 = 300 + 310 + 320 + 330
    340 = 350 + 360 + 370 + 380
    500 ≥ 510 + 520 + 530
    Pentru coloanele 010 - 040 se respectă următoarele corelaţii:
    160 = 170 + 180 + 190 + 200
    160 ≥ 170
    230 = 010 + 060 + 110 + 160 + 210 + 220
    390 = 400 + 410 + 420 + 430
    390 ≥ 400
    460 = 240 + 290 + 340 + 390 + 440 + 450
    Pentru coloanele 030 - 040 se respectă următoarea corelaţie:
    500 = 230 + 460 + 480 + 490
   3.3. Corelaţii între 3 şi 1
    3 (500.col. 010) = 1.1 (240.col. 010)
    3 (500.col. 020) = 1.2 (150.col. 010)
    3 (col. 010 (230 + 460 + 480 + 490)) = 1.1 (240.col. 010)
    3 (col. 020 (230 + 460 + 480 + 490)) = 1.2 (150.col. 010)
   4) Controlul raportării periodice "Informaţii privind expunerile performante şi neperformante"
   4.1. Controlul orizontal
    Pentru liniile 010 - 550 se respectă următoarele corelaţii:
    col. 010 = col. 020 + col. 060
    col. 130 = col. 140 + col. 150
    col. 110 ≤ col. 060
    Pentru liniile 010 - 330 se respectă următoarele corelaţii:
    col. 020 = col. 030 + col. 040 + col. 050
    col. 060 = col. 070 + col. 080 + col. 090 + col. 100
    col. 150 = col. 160 + col. 170 + col. 180 + col. 190
    col. 120 ≤ col. 060
   4.2. Controlul vertical
    Pentru coloanele 010 - 210 se respectă următoarele corelaţii:
    180 = 010 + 070
    320 = 190 + 250
    330 = 180 + 320
    Pentru coloanele 010, 020, 060, 110, 130 - 150, 200 şi 210 se respectă următoarea corelaţie:
    550 = 340 + 410 + 480
   5) Controlul raportării periodice "Alte informaţii"
   5.A - Elemente de activ
   a) Controlul orizontal
    Pentru fiecare linie se va respecta următoarea corelaţie:
    col. 010 + col. 020 = col. 030
   b) Controlul vertical
    110 = 113 + 116 + 119
    100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190
    300 = 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 420 + 430
    500 = 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670
    700 = 710 + 720 + 730 + 740 + 750
    800 = 100 + 300 + 500 + 700
   c) Corelaţia între raportarea periodică 5.A şi "Bilanţ"
   
5.A - Elemente de activ relaţia 1. Bilant
800 (col. 020) = 380

   5.B - Elemente de datorii
    Controlul vertical
    100 = 110 + 120 + 130 + 140
    120 = 121 + 122 + 123 + 124
    130 = 131 + 132
    200 = 210 + 220