Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 3 din 19.mai.2015
Monitorul Oficial, Partea I 371 28.mai.2015
Intrare în vigoare la 28.mai.2015
Ordinul nr. 3/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013

    Având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. I. - Normele metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 14 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu raportarea contabilă anuală aferentă exerciţiului financiar al anului 2014.
   
Preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 19 mai 2015.
    Nr. 3.

   ANEXĂ

    Modificări şi completări ale Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013

   1. La capitolul I punctul 2, subpunctul 2.13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2.13. (1) Instituţiile de credit care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la data de 31 decembrie a anului de raportare nu întocmesc raportarea contabilă anuală, urmând să depună în acest sens la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o declaraţie pe propria răspundere a administratorului sau a persoanei care are obligaţia gestionării instituţiei de credit, care să cuprindă toate datele de identificare:
    - denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
    - adresa şi numărul de telefon;
    - numărul de înregistrare la registrul comerţului;
    - codul unic de înregistrare;
    - capitalul social.
    (2) Începând cu exerciţiul financiar 2014 declaraţiile de inactivitate prevăzute la alin. (1) se vor depune în format electronic. În vederea depunerii declaraţiilor de inactivitate în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, instituţiile de credit folosesc programul de asistenţă prevăzut la subpct. 2.9."
   2. La capitolul I punctul 2, după subpunctul 2.13 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2.14, cu următorul cuprins:
    "2.14. Instituţiile de credit aflate în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportarea contabilă anuală."
   3. La capitolul I, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. Termene de depunere
    3.1. Depunerea raportării contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
    3.2. Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a declaraţiei prevăzute la subpct. 2.13 alin. (1) se efectuează în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
    3.3. În cazul în care ultima zi a termenului de depunere este o zi nelucrătoare, raportarea contabilă anuală/declaraţia prevăzută la subpct. 2.13 alin. (1) se depune cel târziu până în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.
    3.4. Netransmiterea fişierelor cu formularele raportării contabile anuale completate cu date, pe baza cărora a fost listată raportarea contabilă anuală, nedepunerea raportării contabile anuale listate, semnate şi ştampilate, la termenul prevăzut în prezentele norme metodologice, prezentarea unei raportări contabile anuale care conţine date eronate sau necorelate sau nedepunerea declaraţiei prevăzute la subpct. 2.13 alin. (1) se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
   4. La capitolul I punctul 4, subpunctul 4.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4.1. Completarea raportării contabile anuale se efectuează folosind Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, prevăzut la cap. VI din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor corespunzătoare din Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2014, cu modificările ulterioare."
   5. La capitolul II, formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 10 - "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 31 decembrie" se modifică şi va avea următorul cuprins: "

    Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .
   
10 - lei -
10.01 - ACTIVE Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Numerar şi solduri de numerar la bănci centrale 010
Numerar 020
Solduri de numerar la bănci centrale 030
Alte depozite la vedere 040
Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării 050
Instrumente financiare derivate 060
Instrumente de capital 070
Titluri de datorie 080
Credite şi avansuri 090
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 100
Instrumente de capital 110
Titluri de datorie 120
Credite şi avansuri 130
Active financiare disponibile în vederea vânzării 140
Instrumente de capital 150
Titluri de datorie 160
Credite şi avansuri 170
Împrumuturi şi creanţe 180
Titluri de datorie 190
Credite şi avansuri 200
Investiţii păstrate până la scadenţă 210
Titluri de datorie 220
Credite şi avansuri 230
Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire 240
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 250
Investiţii în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate 260
Imobilizări corporale 270
Imobilizări corporale 280
Investiţii imobiliare 290
Imobilizări necorporale 300
Fond comercial 310
Alte imobilizări necorporale 320
Creanţe privind impozitele 330
Creanţe privind impozitul curent 340
Creanţe privind impozitul amânat 350
Alte active 360
Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 370
Total active 380

   
10.02 - DATORII Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării 010
Instrumente financiare derivate 020
Poziţii scurte 030
Depozite 040
Titluri de datorie emise 050
Alte datorii financiare 060
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 070
Depozite 080
Titluri de datorie emise 090
Alte datorii financiare 100
Datorii financiare evaluate la cost amortizat 110
Depozite 120
Titluri de datorie emise 130
Alte datorii financiare 140
Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire 150
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 160
Provizioane 170
Pensii şi ale obligaţii privind beneficiile determinate postangajare 180
Alte beneficii pe termen lung pentru angajaţi 190
Restructurare 200
Aspecte juridice nesoluţionate şi litigii fiscale 210
Angajamente şi garanţii date 220
Alte provizioane 230
Datorii privind impozitele 240
Datorii privind impozitul curent 250
Datorii privind impozitul amânat 260
Capital social rambursabil la cerere 270
Alte datorii 280
Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 290
Total datorii 300

   
10.03 - CAPITALURI PROPRII Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Capital social 010
Capital vărsat 020
Capital subscris nevărsat 030
Prime de capital 040
Instrumente de capital emise, altele decât capitalul social 050
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse 060
Alte instrumente de capital emise 070
Alte capitaluri proprii 080
Valoarea cumulată a altor elemente ale rezultatului global 090
Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere 095
Imobilizări corporale 100
Imobilizări necorporale 110
Câştiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate 120
Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 122
Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere 128
Acoperirea unei investiţii nete într-o operaţiune din străinătate [partea eficientă] 130
Conversia valutară 140
Instrumente derivate de acoperire. Acoperirea fluxurilor de numerar [partea eficientă] 150
Active financiare disponibile în vederea vânzării 160
Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 170
Rezultatul reportat 190
Rezerve de reevaluare 200
Alte rezerve 210
(-) Acţiuni proprii 240
Profit sau (-) pierdere aferent(ă) exerciţiului 250
(-) Repartizarea profitului 255
Total capitaluri proprii 300
Total datorii şi capitaluri proprii 310

   
Administrator,
Numele şi prenumele
Semnătura
Întocmit
Numele şi prenumele
Calitatea
Semnătura
Ştampila unităţii Numărul de înregistrare în
organismul profesional

    Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
   - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
   - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit."
   6. La capitolul II, formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 20 "Contul de profit sau pierdere la data de 31 decembrie" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul de profit sau pierdere la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .
   
20 - lei -
Denumirea indicatorului Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Venituri din dobânzi 010
Active financiare disponibile în vederea vânzării 040
Împrumuturi şi creanţe 050
Investiţii păstrate până la scadenţă 060
Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii 070
Alte active 080
(Cheltuieli cu dobânzile) 090
(Datorii financiare evaluate la cost amortizat) 120
(Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii) 130
(Alte datorii) 140
(Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere) 150
Venituri din dividende 160
Venituri din taxe şi comisioane 200
(Cheltuieli cu taxe şi comisioane) 210
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net 220
Active financiare disponibile în vederea vânzării 230
Împrumuturi şi creanţe 240
Investiţii păstrate până la scadenţă 250
Datorii financiare evaluate la cost amortizat 260
Altele 270
Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării - net 280
Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net 290
Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire - net 300
Diferenţe de curs de schimb [câştig sau (-) pierdere] - net 310
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare, altele decât cele deţinute în vederea vânzării - net 330
Alte venituri din exploatare 340
(Alte cheltuieli de exploatare) 350
Venituri totale din exploatare - net 355
(Cheltuieli administrative) 360
(Cheltuieli cu personalul) 370
(Alte cheltuieli administrative) 380
(Amortizare) 390
(Imobilizări corporale) 400
(Investiţii imobiliare) 410
(Alte imobilizări necorporale) 420
(Provizioane sau (-) reluări de provizioane) 430
(Angajamente şi garanţii date) 440
(Alte provizioane) 450
(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere) 460
(Active financiare evaluate la cost) 470
(Active financiare disponibile în vederea vânzării) 480
(Împrumuturi şi creanţe) 490
(Investiţii păstrate până la scadenţă) 500
(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea investiţiilor în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate) 510
(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare) 520
(Imobilizări corporale) 530
(Investiţii imobiliare) 540
(Fond comercial) 550
(Alte imobilizări necorporale) 560
(Altele) 570
Fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere 580
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activităţi întrerupte 600
Profit sau (-) pierdere din operaţiuni continue înainte de impozitare 610
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operaţiuni continue) 620
Profit sau (-) pierdere din operaţiuni continue după impozitare 630
Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte după impozitare 640
Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte înainte de impozitare 650
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul, legate de activităţi întrerupte) 660
Profit sau (-) pierdere aferent/ă exerciţiului 670

   
Administrator,
Numele şi prenumele
Semnătura
Întocmit
Numele şi prenumele
Calitatea
Semnătura
Stampila unităţii Numarul de înregistrare în
organismul profesional

    Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit."
   7. La capitolul II, formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 30 "Date informative la data de 31 decembrie" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Date informative la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .
   
30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Cod poziţie Număr unităţi Sume
A B 1 2
Unităţi care au înregistrat profit 101
Unităţi care au înregistrat pierdere 102
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 103

II. Date privind plăţile restante Cod poziţie Total col. 2 + 3 din care:
Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiţii
A B 1 2 3
Plăţi restante - total (poz. 202+206+212 la 216+221+222+227), din care: 201
Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care: 202
- peste 30 de zile 203
- peste 90 de zile 204
- peste 1 an 205
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz. 207 la 211), din care: 206
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate 207
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 208
- contribuţia pentru pensia suplimentară 209
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 210
- alte datorii sociale 211
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri 212
Obligaţii restante faţă de alţi creditori 213
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 214
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 215
Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă - total (poz. 217 la 220), din care: 216
- restante până la 30 de zile 217
- restante după 30 de zile 218
- restante după 90 de zile 219
- restante după 1 an 220
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite 221
Depozite băneşti primite nerambursate la scadenţă - total (poz. 223 la 226), din care: 222
- restante până la 30 de zile 223
- restante după 30 de zile 224
- restante după 90 de zile 225
- restante după 1 an 226
Dobânzi neplătite aferente depozitelor băneşti primite 227

III. Număr de salariaţi Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Număr mediu de salariaţi 301
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 302

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar. Subvenţii încasate şi creanţe restante Cod poziţie Sume
A B 1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: 401
- impozitul datorat la bugetul de stat 402
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 403
- impozitul datorat la bugetul de stat 404
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 405
- impozitul datorat la bugetul de stat 406
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 407
- impozitul datorat la bugetul de stat 408
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 409
- impozitul datorat la bugetul de stat 410
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 411
- impozitul datorat la bugetul de stat 412
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

413
- impozitul datorat la bugetul de stat 414
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 415
- impozitul datorat la bugetul de stat 416
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: 417
- impozitul datorat la bugetul de stat 418
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 419
- impozitul datorat la bugetul de stat 420
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 421
- impozitul datorat la bugetul de stat 422
Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 423
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 424
Chirii plătite în cursul exerciţiului financiar pentru terenuri1) 425
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 426
- impozitul datorat la bugetul de stat 427
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 428
- impozitul datorat la bugetul de stat 429
Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care: 430
- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor 431
- subvenţii aferente veniturilor, din care: 432
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**) 433
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 434
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 435
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 436

V. Tichete de masă Cod poziţie Sume
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor 501

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***) Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare 601
- după surse de finanţare, din care: 602
- din fonduri publice 603
- din fonduri private 604
- după natura cheltuielilor, din care: 605
- cheltuieli curente 606
- cheltuieli de capital 607

VII. Cheltuieli de inovare ****) Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 701

VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii 801

IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 901
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 902
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 903

X. Capital social vărsat*****) Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B Sume Col. 1 %2) Col. 2 Sume Col. 1 %2) Col. 2
Capital social vărsat2) (poz. 1010 + 1013 + 1017 + 1018 + 1019 + 1020), din care: 1000 X X
- deţinut de instituţii publice (poz. 1011 + poz. 1012), din care: 1010
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 1011
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 1012
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 1013
- cu capital integral de stat 1014
- cu capital majoritar de stat 1015
- cu capital minoritar de stat 1016
- deţinut de regii autonome 1017
- deţinut de societăţile cu capital privat 1018
- deţinut de persoane fizice 1019
- deţinut de alte entităţi 1020

XI. Dividende/Vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul anului de raportare de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome*****) Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Total sume, din care: 1021
- către instituţii publice centrale 1022
- către instituţii publice locale 1023
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ-teritoriale/ instituţiile publice deţine/deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii, indiferent de ponderea acestora 1024

XII. Dividende/Vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi regiilor autonome*****) Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Total sume, din care: 1030
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate: 1031
- către instituţii publice centrale 1032
- către instituţii publice locale 1033
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ- teritoriale/instituţiile publice deţine/deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii, indiferent de ponderea acestora 1034
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: 1035
- către instituţii publice centrale 1036
- către instituţii publice locale 1037
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ-teritoriale/ instituţiile publice deţine/deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii, indiferent de ponderea acestora 1038

XIII. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice******) Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 1040
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate 1041
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: 1042
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate 1043

    *) Pentru statutul de «persoane juridice asociate» se vor avea în vedere prevederile art. 12420 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.
    ****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012.
    *****) Se raportează doar de către instituţiile de credit cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.
    ******) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
    Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
    2) La secţiunea «X. Capital social vărsat», la poz. 1.010-1.020 în col. 2, instituţiile de credit vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1.000.
   
Administrator,
Numele şi prenumele
Semnătura
Întocmit
Numele şi prenumele
Calitatea
Semnătura
Ştampila unităţii Numărul de înregistrare
în organismul profesional

    Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit."
   8. La capitolul II, formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 50 - "Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere la data de 31 decembrie" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "50 - Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .
Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente
   
50A - lei -
Dobânzi Cod poziţie Venituri Cheltuieli
Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar încheiat Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar încheiat
A B 1 2 3 4
Titluri de datorie 020 X X
Credite şi avansuri 080 X X
Alte active 150 X X
Depozite 160 X X
Titluri de datorie emise 230 X X
Alte datorii financiare 240 X X
Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii 250
Alte datorii 260 X X
Dobânzi 270

    Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente
   
50B - lei -
Cod poziţie Câştiguri/(-) Pierderi
Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar încheiat
A B 1 2
Instrumente de capital 010
Titluri de datorie 020
Credite şi avansuri 030
Depozite 040
Titluri de datorie emise 050
Alte datorii financiare 060
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere - net 070

    Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, defalcate pe tipuri de risc
   
50C - lei -
Cod poziţie Câştiguri/(-) Pierderi
Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar încheiat
A B 1 2
Instrumente pe rata dobânzii şi instrumente derivate conexe 010
Instrumente de capital şi instrumente derivate conexe 020
Tranzacţii valutare şi instrumente derivate care au legătură cu monede străine şi aur 030
Instrumente de risc de credit şi instrumente derivate conexe 040
Instrumente derivate pe mărfuri 050
Altele 060
Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării - net 070

    Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe portofolii contabile
   
50D - lei -
Cod poziţie Câştiguri/(-) Pierderi Modificările valorii juste datorate riscului de credit
Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar încheiat Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar încheiat
A B 1 2 3 4
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 010
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 020
Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 030 X X

    Câştiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire
   
50E - lei -
Cod poziţie Câştiguri/(-) Pierderi
Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar încheiat
A B 1 2
Modificări de valoare justă aferente instrumentului de acoperire a riscurilor (inclusiv operaţiuni întrerupte) 010
Modificări de valoare justă aferente elementelor acoperite care pot fi atribuite riscului acoperit 020
Partea ineficientă din acoperirea fluxurilor de numerar, recunoscută în profit sau pierdere 030
Partea ineficientă din acoperirea unei investiţii nete într-o operaţiune din străinătate, recunoscută în profit sau pierdere 040
Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire - net 050

    Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare, altele decât cele deţinute în vederea vânzării
   
50F - lei -
Cod poziţie Câştiguri/(-) Pierderi
Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar încheiat
A B 1 2
Investiţii imobiliare 020
Imobilizări necorporale 030
Alte active 040
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare 050

    Alte venituri şi cheltuieli de exploatare
   
50G - lei -
Cod poziţie Venituri Cheltuieli
Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar încheiat Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar încheiat
A B 1 2 3 4
Modificările valorii juste aferente imobilizărilor corporale evaluate folosind modelul valorii juste 010
Investiţii imobiliare 020
Leasing operaţional, altul decât investiţiile imobiliare 030
Altele 040
Alte venituri şi cheltuieli de exploatare 050

   
Administrator,
Numele şi prenumele
Semnătura
Întocmit
Numele şi prenumele
Calitatea

    Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit."
   9. La capitolul II, la formularul de raportare contabilă anuală cod 60 - "Alte informaţii", denumirea subformularului 60A se modifică şi va fi "Active grupate pe categorii de operaţiuni", iar denumirea indicatorului cod poziţie 540 din cadrul subformularului 60A se modifică şi va fi "Investiţii păstrate până la scadenţă sau clasificate ca împrumuturi şi creanţe şi creanţe ataşate".
   10. La capitolul III litera A, punctul A.1. se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "A.1. Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10)
    I. Active (cod 10.01)
    Controlul vertical
    Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectate următoarele corelaţii:
    010 = 020 + 030 + 040
    050 = 060 + 070 + 080 + 090
    100 = 110 + 120 + 130
    140 = 150 + 160 + 170
    180 = 190 + 200
    210 = 220 + 230
    270 = 280 + 290
    300 = 310 + 320
    330 = 340 + 350
    380 = 010 + 050 + 100 + 140 + 180 + 210 + 240 + 250 + 260 + 270 + 300 + 330 + 360 + 370
    II. Datorii (cod 10.02)
    Controlul vertical
    Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectate următoarele corelaţii:
    010 = 020 + 030 + 040 + 050 + 060
    070 = 080 + 090 + 100
    110 = 120 + 130 + 140
    170 = 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230
    240 = 250 + 260
    300 = 010 + 070 + 110 + 150 + 160 + 170 + 240 + 270 + 280 + 290
    III. Capitaluri proprii (cod 10.03)
    Controlul vertical
    Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectate următoarele corelaţii:
    010 = 020 + 030
    050 = 060 + 070
    090 = 095 + 128
    095 = 100 + 110 + 120 + 122
    128 = 130 + 140 + 150 + 160 + 170
    300 = 010 + 040 + 050 + 080 + 090 + 190 + 200 + 210 + 240 + 250 + 255".
   11. La capitolul III litera A, punctul A.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "A.2. Contul de profit sau pierdere (cod 20)
    Controlul vertical
    Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectate următoarele corelaţii:
    010 = 040 + 050 + 060 + 070 + 080
    090 = 120 + 130 + 140
    220 = 230 + 240 + 250 + 260 + 270
    355 = 010 - 090 - 150 + 160 + 200 - 210 + 220 + 280 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 - 350
    360 = 370 + 380
    390 = 400 + 410 + 420
    430 = 440 + 450
    460 = 470 + 480 + 490 + 500
    520 = 530 + 540 + 550 + 560 + 570
    630 = 610 - 620
    640 = 650 - 660
    610 = 010 - 090 - 150 + 160 + 200 - 210 + 220 + 280 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 - 350 - 360 - 390 - 430 - 460 - 510 - 520 + 580 + 600
    670 = 630 + 640".
   12. La capitolul III litera A punctul A.3, corelaţia "VII. Cheltuieli de inovare" se abrogă.
   13. La capitolul III litera A, punctul A.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "A.5. Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere (cod 50)
    I. Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente (cod 50A)
    Controlul vertical
    Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectată următoarea corelaţie:
    270 = 020 + 080 + 150 + 250
    Pentru fiecare dintre coloanele 3 şi 4 trebuie respectată următoarea corelaţie:
    270 = 160 + 230 + 240 + 250 + 260
    II. Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente (cod 50B)
    Controlul vertical
    Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectată următoarea corelaţie:
    070 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060
    III. Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, defalcate pe tipuri de risc (cod 50C)
    Controlul vertical
    Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectată următoarea corelaţie:
    070 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060
    IV. Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe portofolii contabile (cod 50D)
    Controlul vertical
    Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectată următoarea corelaţie:
    030 = 010 + 020
    V. Câştiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire (cod 50E)
    Controlul vertical
    Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectată următoarea corelaţie:
    050 = 010 + 020 + 030 + 040
    VI. Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare, altele decât cele deţinute în vederea vânzării (cod 50F)
    Controlul vertical
    Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectată următoarea corelaţie:
    050 = 020 + 030 + 040
    VII. Alte venituri şi cheltuieli de exploatare (cod 50G)
    Controlul vertical
    Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2, 3 şi 4 trebuie respectată următoarea corelaţie:
    050 = 010 + 020 + 030 + 040".
   14. La capitolul 3 litera B, punctele 1-3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "1. Corelaţii între formularele cod 10, cod 20 şi cod 30
   
Formular cod 10.03 col. 2 Relaţia Formular cod 20 col. 2 Relaţia Formular cod 30 col. 2
Dacă 250 ≥ 0: 250 = Dacă 670 ≥ 0: 670 = 101
Dacă 250 < 0: - 250 = Dacă 670 < 0: - 670 = 102

    2. Corelaţii între formularul cod 40 şi formularul cod 10
   
Formular cod 40 Relaţia Formular cod 10.01
40A.100 (col. 5) - 40B.200 (col. 4) - 40C.300 (col. 4) = 300 (col. 2)
40A.104 (col. 5) - 40B.202 (col. 4) - 40C.304 (col. 4) = 270 (col. 2)

    3. Corelaţii între formularul cod 50 şi formularul cod 20
   
Formular cod 50 Relaţia Formular cod 20
50A.150 (col. 1) = 080 (col. 1)
50A.150 (col. 2) = 080 (col. 2)
50A.250 (col. 1) = 070 (col. 1)
50A.250 (col. 2) = 070 (col. 2)
50A.250 (col. 3) = 130 (col. 1)
50A.250 (col. 4) = 130 (col. 2)
50A.260 (col. 3) = 140 (col. 1)
50A.260 (col. 4) = 140 (col. 2)
50A.270 (col. 1) = 010 (col. 1)
50A.270 (col. 2) = 010 (col. 2)
50A.270 (col. 3) = 090 (col. 1)
50A.270 (col. 4) = 090 (col. 2)
50B.070 (col. 1) = 220 (col. 1)
50B.070 (col. 2) = 220 (col. 2)
50C.070 (col. 1) = 280 (col. 1)
50C.070 (col. 2) = 280 (col. 2)
50D.030 (col. 1) = 290 (col. 1)
50D.030 (col. 2) = 290 (col. 2)
50E.050 (col. 1) = 300 (col. 1)
50E.050 (col. 2) = 300 (col. 2)
50F.050 (col. 1) = 330 (col. 1)
50F.050 (col. 2) = 330 (col. 2)
50G.050 (col. 1) = 340 (col. 1)
50G.050 (col. 2) = 340 (col. 2)
50G.050 (col. 3) = 350 (col. 1)
50G.050 (col. 4) = 350 (col. 2)Ë«