Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 7 din 17.iul.2015
Monitorul Oficial, Partea I 540 20.iul.2015
Intrare în vigoare la 1.ian.2016
Ordinul nr. 7/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit

    Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2010 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către instituţiile de credit, ca bază a contabilităţii şi pentru întocmirea de situaţii financiare anuale individuale, începând cu exerciţiul financiar al anului 2012,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. I. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 şi 890 bis din 30 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
   1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Reglementările prevăzute la alin. (1) transpun parţial prevederile aplicabile instituţiilor de credit, care nu contravin Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, din următoarele directive:
    a) Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 182 din 29 iunie 2013;
    b) Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale şi conturile consolidate ale băncilor şi ale altor instituţii financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene seria L, nr. 372 din 31 decembrie 1986, cu modificările şi completările ulterioare1;
    1 Directiva 86/635/CEE a fost modificată şi completată prin următoarele directive:
    - Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 septembrie 2001 de modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE şi 86/635/CEE în ceea ce priveşte normele de evaluare aplicabile conturilor anuale şi conturilor consolidate ale anumitor forme de societăţi comerciale, precum şi ale băncilor şi ale altor instituţii financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene seria L, nr. 283 din 27 octombrie 2001;
    - Directiva 2003/51/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE şi 91/674/CEE ale Consiliului privind conturile anuale şi conturile consolidate ale anumitor forme de societăţi, ale băncilor şi ale altor instituţii financiare şi ale întreprinderilor de asigurare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene seria L, nr. 178 din 17 iulie 2003;
    - Directiva 2006/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 de modificare a Directivei 78/660/CEE a Consiliului privind conturile anuale ale anumitor forme de societăţi comerciale, a Directivei 83/349/CEE a Consiliului privind conturile consolidate, a Directivei 86/635/CEE a Consiliului privind conturile anuale şi conturile consolidate ale băncilor şi ale altor instituţii financiare şi a Directivei 91/674/CEE a Consiliului privind situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare consolidate ale întreprinderilor de asigurare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene seria L, nr. 224 din 16 august 2006.

    c) Directiva 89/117/CEE a Consiliului din 13 februarie 1989 privind obligaţiile în materie de publicare a documentelor contabile anuale a sucursalelor, stabilite într-un stat membru, ale instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare cu sediul social în afara respectivului stat membru, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene seria L, nr. 44 din 16 februarie 1989."
   2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 3. - (1) Prevederile prezentului ordin se aplică următoarelor entităţi, denumite în înţelesul prezentului ordin instituţii de credit:
    a) băncilor, persoane juridice române;
    b) organizaţiilor cooperatiste de credit;
    c) băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ;
    d) băncilor de credit ipotecar;
    e) sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine;
    f) sucursalelor din străinătate ale instituţiilor de credit, persoane juridice române.
    (2) În înţelesul prezentului ordin, entităţile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) reprezintă entităţi de interes public."
   3. Anexa nr. 1 "Reglementări contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit", se modifică şi se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.
   
p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Florin Georgescu

    Bucureşti, 17 iulie 2015.
    Nr. 7.

   ANEXĂ

    MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI
ale Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare

   1. După punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins:
    "51. Documentul care conţine situaţiile financiare trebuie să precizeze denumirea instituţiei de credit raportoare, precum şi informaţii referitoare la:
    a) registrul comerţului la care este păstrat dosarul instituţiei de credit, împreună cu numărul de înmatriculare al instituţiei de credit în registrul în cauză;
    b) forma juridică a instituţiei de credit, adresa sediului social şi, după caz, faptul că instituţia de credit este în lichidare."
   2. La punctul 8, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) denumirea şi sediul social ale fiecăreia dintre entităţile în care instituţia deţine fie direct, fie printr-o persoană care acţionează în nume propriu, dar în contul instituţiei, un interes de participare, prezentând: proporţia de capital deţinută, valoarea capitalului şi rezervelor, precum şi profitul sau pierderea entităţii respective pentru ultimul exerciţiu financiar pentru care au fost aprobate situaţiile financiare anuale. Informaţiile privind capitalul, rezervele şi profitul sau pierderea entităţii în care se deţine interesul de participare pot fi omise dacă entitatea în cauză nu îşi publică bilanţul şi nu este controlată de către instituţie sau sunt de natură a cauza un prejudiciu grav oricăreia dintre entităţile la care se referă. Orice astfel de omisiune este prezentată în notele explicative la situaţiile financiare;".
   3. La punctul 8 litera f), punctul f.1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f.1) Salarii şi indemnizaţii;".
   4. La punctul 12, litera a) se abrogă.
   5. La punctul 12 litera d), punctul d.2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d.2) numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al acţiunilor achiziţionate şi înstrăinate în cursul exerciţiului financiar şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;".
   6. Lapunctul 12 litera d), punctul d.4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d.4) numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al tuturor acţiunilor achiziţionate şi deţinute de instituţia de credit şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;".
   7. La punctul 13 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) o trimitere la elementele următoare, după caz:
    a.1) codul de guvernanţă corporativă care se aplică instituţiei de credit şi/sau codul de guvernanţă corporativă pe care instituţia de credit a decis în mod voluntar să-l aplice. Instituţia de credit va indica totodată locul unde sunt disponibile public textele pertinente; şi/sau
    a.2) toate informaţiile relevante referitoare la practicile de guvernanţă corporativă aplicate în plus faţă de cerinţele legislaţiei naţionale. În acest caz, instituţia de credit va face publice detaliile practicilor sale de guvernanţă corporativă;
    b) în măsura în care, potrivit legislaţiei naţionale, instituţia de credit se îndepărtează de la codul de guvernanţă corporativă care i se aplică sau pe care a ales să-l aplice, o explicaţie a acesteia privind părţile din cod pe care nu le aplică şi motivele neaplicării. În situaţia în care instituţia de credit a decis să nu aplice nicio prevedere a unui cod de guvernanţă corporativă, la care se face referire la lit. a.1), aceasta va explica motivele pentru care a decis de o asemenea manieră;".
   8. La punctul 13 alineatul (1) litera d), punctul d.5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d.5) competenţele membrilor consiliului de administraţie şi, în special, cele referitoare la emiterea sau răscumpărarea de valori mobiliare;".
   9. La punctul 13, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3) - (6), cu următorul cuprins:
    "(3) Auditorul statutar sau firma de audit îşi exprimă avizul referitor la informaţiile pregătite în temeiul alin. (1) lit. c) şi d) şi verifică dacă au fost prezentate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), b), e) şi f).
    (4) În scopul de a îmbunătăţi şi mai mult transparenţa pentru acţionari, investitori şi alte părţi interesate şi în plus faţă de informaţiile cu privire la elementele menţionate la alin. (1), instituţiile de credit ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să descrie modul în care au aplicat recomandările codului de guvernanţă corporativă relevant cu privire la subiectele de maximă importanţă pentru acţionari.
    (5) Informaţiile menţionate trebuie să fie suficient de clare, precise şi exhaustive pentru a permite acţionarilor, investitorilor şi altor părţi interesate să dobândească o bună înţelegere a modului în care este administrată instituţia de credit ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. În plus, trebuie să se facă referire la caracteristicile şi situaţia specifică a instituţiei de credit, cum ar fi mărimea, structura instituţiei de credit sau structura acţionariatului sau orice alte caracteristici relevante.
    (6) În scopul de a facilita accesul pentru acţionari, investitori şi alte părţi interesate, instituţiile de credit ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să pună la dispoziţie periodic, pe site-urile lor, informaţiile menţionate la prezentul punct şi să includă o trimitere către site în raportul administratorilor, chiar dacă acestea oferă deja informaţii prin alte mijloace precizate în prezentele reglementări."
   10. După punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 131, cu următorul cuprins:
    "131. (1) În caz de abatere de la recomandările codului de guvernanţă corporativă sub incidenţa căruia se află sau pe care au decis să îl aplice în mod voluntar, instituţiile de credit ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să indice în mod clar de la ce recomandări specifice s-au abătut şi, pentru fiecare abatere în parte de la o recomandare individuală:
    a) să explice în ce mod s-a abătut instituţia de credit de la o recomandare;
    b) să descrie motivele abaterii;
    c) să descrie modul în care a fost luată decizia de a se abate de la recomandare în cadrul instituţiei de credit;
    d) dacă abaterea este limitată în timp, să explice când preconizează instituţia de credit că se va conforma cu o anumită recomandare;
    e) să descrie, dacă este cazul, măsura luată în locul conformării şi să explice în ce fel măsura respectivă atinge obiectivul care stă la baza recomandării specifice sau a codului în ansamblu ori să clarifice modul în care contribuie la o bună guvernanţă corporativă a instituţiei de credit.
    (2) Informaţiile menţionate la alin. (1) trebuie să fie suficient de clare, exacte şi complete astfel încât să permită acţionarilor, investitorilor şi altor părţi interesate să evalueze consecinţele care decurg din abaterea de la o anumită recomandare. Acestea trebuie să se refere şi la caracteristicile şi situaţia specifică a instituţiei de credit, cum ar fi mărimea, structura instituţiei de credit sau structura acţionariatului sau orice alte caracteristici relevante.
    (3) Explicaţiile pentru abateri trebuie să fie clar prezentate în declaraţia de guvernanţă corporativă, astfel încât să fie uşor de găsit de către acţionari, investitori şi alte părţi interesate. Acest lucru ar putea fi realizat, de exemplu, urmând aceeaşi ordine a recomandărilor ca şi în codul relevant sau prin gruparea tuturor explicaţiilor privind abaterea din aceeaşi secţiune din declaraţia de guvernanţă corporativă, atât timp cât metoda utilizată este explicată clar."
   11. La punctul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Auditorul statutar sau firma de audit îşi exprimă, de asemenea, o opinie privind coerenţa raportului administratorilor cu situaţiile financiare pentru acelaşi exerciţiu financiar şi întocmirea raportului administratorilor în conformitate cu cerinţele legale aplicabile."
   12. La punctul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Auditorul statutar sau firma de audit declară dacă, pe baza cunoaşterii şi a înţelegerii dobândite în cursul auditului cu privire la instituţia de credit şi la mediul acesteia, a identificat informaţii eronate semnificative prezentate în raportul administratorilor, indicând natura acestor informaţii eronate."
   13. La punctul 16 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) opinia şi declaraţia menţionate la pct. 15 alin. (2) şi (3)."
   14. La punctul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Raportul de audit se semnează şi se datează de către auditorul statutar. În cazul în care situaţiile financiare anuale sunt auditate statutar de către firme de audit, raportul se semnează cel puţin de către auditorul/auditorii statutar(i) care a(u) efectuat auditul în numele firmelor de audit şi se datează."
   15. După punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 161, cu următorul cuprins:
    "161. (1) În notele explicative la situaţiile financiare, instituţiile de credit prezintă, pe lângă informaţiile cerute de IFRS, totalul onorariilor aferente exerciţiului financiar percepute de fiecare auditor statutar sau firmă de audit pentru auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi totalul onorariilor percepute de fiecare auditor statutar sau firmă de audit pentru alte servicii de asigurare, pentru servicii de consultanţă fiscală şi pentru alte servicii decât cele de audit.
    (2) Filialele care sunt consolidate în situaţiile financiare ale unui grup, întocmite conform prezentelor reglementări, sunt scutite de la obligaţia prezentării informaţiilor menţionate la alin. (1), cu condiţia ca aceste informaţii să fie furnizate în notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate.
    (3) În cazul unui grup, informaţiile menţionate la alin. (1) se prezintă nu numai în ceea ce priveşte auditorul grupului, dar şi pentru fiecare auditor sau firmă de audit implicat(ă) în auditul grupului. Dacă un auditor sau o firmă de audit a auditat mai multe entităţi din grup, totalul onorariilor financiare percepute de fiecare auditor statutar sau firmă de audit se poate prezenta pe o bază agregată în notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate."
   16. Punctele 25-33 se abrogă.
   17. Punctul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "35. Notele explicative la situaţiile financiare consolidate trebuie să furnizeze cel puţin următoarele informaţii, dacă acestea nu sunt cerute de IFRS:
    a) denumirile şi sediile sociale ale entităţilor incluse în consolidare;
    b) proporţia de capital deţinută în entităţile incluse în consolidare, altele decât societatea-mamă, de către entităţile incluse în consolidare sau de către persoanele ce acţionează în nume propriu, dar în contul acestor entităţi;
    c) criteriile/cerinţele IFRS pe baza cărora a fost efectuată consolidarea;
    d) informaţiile prevăzute la lit. a) şi b) trebuie prezentate cu privire la entităţile excluse din consolidare, precum şi explicaţii cu privire la aplicarea excluderii;
    e) denumirile şi sediile sociale ale entităţilor asociate, respectiv controlate în comun, incluse în consolidare prin metoda punerii în echivalenţă, precum şi proporţia de capital al acestora deţinută de entităţile incluse în consolidare sau de persoane ce acţionează în nume propriu, dar în contul acestor entităţi;
    f) denumirile şi sediile sociale ale entităţilor, altele decât cele menţionate la lit. a) şi e), în care entităţile incluse în consolidare deţin, direct sau prin intermediul unor persoane care acţionează în nume propriu, dar în contul acestor entităţi, un interes de participare, cu indicarea proporţiei de capital deţinute, a valorii capitalului şi rezervelor şi a profitului sau pierderii entităţii respective pentru ultimul exerciţiu financiar pentru care s-au întocmit situaţii financiare; informaţiile privind capitalul şi rezervele, precum şi profitul sau pierderea pot fi omise dacă entitatea în cauză nu îşi publică situaţiile financiare.
    g) numărul mediu de angajaţi în cursul exerciţiului financiar, defalcat pe categorii şi, dacă acestea nu sunt prezentate distinct în contul de profit şi pierdere, cheltuielile cu angajaţii aferente exerciţiului financiar, defalcate pe salarii şi indemnizaţii, cheltuieli cu asigurările sociale şi cheltuieli cu pensiile;
    h) la prezentarea indemnizaţiilor şi avansurilor şi creditelor acordate membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere, se prezintă numai sumele acordate membrilor organelor respective ale societăţii-mamă de către societatea- mamă şi de filialele sale, indiferent dacă aceste filiale au fost sau nu incluse în consolidare."
   18. Punctul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "37. (1) Raportul consolidat al administratorilor cuprinde, pe lângă informaţiile prevăzute de alte dispoziţii ale prezentelor reglementări, cel puţin informaţiile cerute conform pct. 11-13, ţinând cont de ajustările esenţiale care decurg din caracteristicile specifice ale unui raport consolidat al administratorilor comparativ cu un raport al administratorilor, într-un mod care să faciliteze evaluarea poziţiei instituţiilor de credit incluse în consolidare, luate în ansamblu.
    (2) Se aplică următoarele ajustări ale informaţiilor prevăzute la pct. 11-13:
    a) la prezentarea de detalii privind acţiunile proprii deţinute, raportul consolidat al administratorilor indică numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa unei valori nominale, echivalentul contabil al tuturor acţiunilor societăţii-mamă deţinute de ea însăşi, de filiale ale acesteia sau de o persoană care acţionează în nume propriu, dar în contul oricăreia dintre aceste entităţi;
    b) în ceea ce priveşte informaţiile referitoare la sistemele de control intern şi de gestionare a riscurilor, declaraţia privind guvernanţa corporativă face trimitere la principalele caracteristici ale acestor sisteme pentru instituţiile de credit incluse în consolidare, luate în ansamblu.
    (3) Atunci când se solicită un raport consolidat al administratorilor, pe lângă raportul administratorilor, cele două rapoarte pot fi prezentate sub forma unui raport unic."
   19. Punctul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "38. Membrii organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale instituţiilor de credit care întocmesc situaţii financiare consolidate şi raport consolidat al administratorilor au obligaţia colectivă de a asigura că situaţiile financiare consolidate şi raportul consolidat al administratorilor sunt întocmite şi publicate în conformitate cu cerinţele prezentelor reglementări."
   20. La punctul 39, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Auditorul statutar sau firma de audit îşi exprimă, de asemenea, o opinie privind coerenţa raportului consolidat al administratorilor cu situaţiile financiare anuale consolidate pentru acelaşi exerciţiu financiar şi întocmirea raportului consolidat al administratorilor în conformitate cu cerinţele legale aplicabile."
   21. La punctul 39, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Auditorul statutar sau firma de audit declară dacă, pe baza cunoaşterii şi a înţelegerii dobândite în cursul auditului cu privire la instituţia de credit şi la mediul acesteia, a identificat informaţii eronate semnificative prezentate în raportul consolidat al administratorilor, indicând natura acestor informaţii eronate."
   22. La punctul 40, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) opinia şi declaraţia menţionate la pct. 39 alin. (2) şi (3)."
   23. Punctul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "41. Raportul de audit se semnează şi se datează de către auditorul statutar. În cazul în care situaţiile financiare anuale consolidate sunt auditate statutar de către firme de audit, raportul se semnează cel puţin de către auditorul/auditorii statutar(i) care a(u) efectuat auditul în numele firmelor de audit şi se datează corespunzător de către aceştia."
   24. Punctul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "50. Sucursalele din România ale instituţiilor de credit cu sediul în alt stat membru al Uniunii Europene nu vor publica situaţii financiare anuale referitoare la propria activitate."
   25. La punctul 128, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
    "(8) În situaţia în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate."
   26. La punctul 202, cuprinzând "Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit", în cadrul clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", grupa 51 "Prime de capital şi rezerve", funcţiunea contului 5112 "Prime de fuziune" se modifică după cum urmează:
    "B 5112 - Prime de fuziune".
   27. La punctul 204, cuprinzând "Conţinutul conturilor prevăzute de Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit", în cadrul clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", grupa 51 "Prime de capital şi rezerve", conţinutul contului 5112 "Prime de fuziune" se completează după cum urmează:
    "5112 diferenţa determinată de instituţia de credit absorbantă, în cadrul unei combinări de întreprinderi sub forma fuziunii prin absorbţie, de regulă, între valoarea justă (de la data achiziţiei entităţii absorbite) şi valoarea nominală a acţiunilor emise;".
   28. În cuprinsul Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la expresia "persoanele(lor) responsabile cu auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale/consolidate" se vor citi ca referiri la expresia "auditorul(lui) statutar sau firma(ei) de audit".