Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 6 din 29.iul.2015
Monitorul Oficial, Partea I 615 13.aug.2015
Intrare în vigoare la 13.aug.2015
Regulamentul nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României

    Având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 101 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 24 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare,
    în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 şi 602 bis din 13 august 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 1. - Prezentul titlu stabileşte în cap. II-XI obligaţiile de raportare la Banca Naţională a României a datelor şi informaţiilor statistice privind:
    - bilanţul monetar al instituţiilor financiare monetare;
    - ratele dobânzii practicate de instituţiile financiare monetare;
    - activele şi pasivele bilanţiere ale instituţiilor financiare nebancare;
    - activele şi pasivele fondurilor de investiţii, altele decât fondurile de piaţă monetară;
    - balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională;
    - operaţiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung;
    - structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari, neguvernamentali;
    - emisiunile şi deţinerile de titluri de valoare;
    - activele şi pasivele societăţilor vehicul investiţional angajate în tranzacţii de securitizare;
    - activele şi pasivele societăţilor de asigurare."
   2. La articolul 53, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul unei plăţi ordonate prin sistem computerizat (electronic banking) a cărei valoare este egală ori mai mare de 50.000 euro sau echivalent la data plăţii, clienţii ordonatori au obligaţia transmiterii formei electronice a formularului DPE, în maximum 10 zile calendaristice de la efectuarea plăţii."
   3. La articolul 53, alineatul (5) se abrogă.
   4. La articolul 54, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 54. - (1) Clienţii rezidenţi ai instituţiilor de credit au obligaţia să completeze formularul «Declaraţie de încasare externă (DIE)» pentru orice încasare de la nerezidenţi, a cărei valoare este egală ori mai mare de 50.000 euro sau echivalent la data încasării, în cel mult 10 zile calendaristice de la creditarea conturilor lor. Formularul DIE prezentat în anexa nr. V.2 se completează letric în două exemplare, dintre care unul pentru instituţia de credit şi celălalt pentru client sau într-o formă electronică agreată de client şi instituţia de credit."
   5. La articolul 65, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 65. - (1) Persoanele juridice şi fizice rezidente care au încheiat contracte cu nerezidenţi pentru operaţiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung au obligaţia să notifice operaţiunile respective prin transmiterea la Banca Naţională a României - Direcţia statistică a formularului F1 «Notificare la Banca Naţională a României», prevăzut în anexa nr. VI.1, şi a formularului F2 «Scadenţarul tragerilor, al rambursărilor de capital şi al plăţilor de dobândă şi comisioane», prevăzut în anexa nr. VI.2, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului. Obligaţia notificării revine şi persoanelor juridice şi fizice rezidente care au încheiat contracte cu nerezidenţi pentru operaţiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen de cel mult un an şi care au prelungit cu mai mult de un an valabilitatea contractului."
   6. Articolul 74 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 74. - (1) Prevederile prezentului capitol definesc mecanismele de raportare potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.011/2012 al Băncii Centrale Europene din 17 octombrie 2012 privind statisticile referitoare la deţinerile de titluri de valoare (BCE/2012/24), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 305 din 1 noiembrie 2012 şi ale Orientării nr. 7/2013 a Băncii Centrale Europene din 22 martie 2013 privind statisticile referitoare la deţinerile de titluri de valoare (BCE/2013/7), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 125 din 7 mai 2013, Regulamentului (UE) nr. 730/2015 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.011/2012 privind statisticile referitoare la deţinerile de titluri de valoare (BCE/2012/24) (BCE/2015/18), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 116 din 7 mai 2015, mecanismele de raportare în vederea respectării prevederilor Recomandării nr. 22/2012 a Băncii Centrale Europene din 26 septembrie 2012 privind cadrul de referinţă pentru managementul calităţii datelor pentru baza de date centralizată a titlurilor de valoare (BCE/2012/22), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C339 din 7 noiembrie 2012, şi ale Orientării nr. 21/2012 a Băncii Centrale Europene din 26 septembrie 2012 privind cadrul de referinţă pentru managementul calităţii datelor pentru baza de date centralizată a titlurilor de valoare (BCE/2012/21), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 307 din 7 noiembrie 2012, mecanismele de raportare în vederea respectării prevederilor Orientării nr. 23/2011 a Băncii Centrale Europene din 9 decembrie 2011 privind cerinţele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe (BCE/2011/23), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 65 din 3 martie 2012, mecanismele de raportare în vederea respectării prevederilor Orientării nr. 25/2013 a Băncii Centrale Europene din 30 iulie 2013 de modificare a Orientării BCE/2011/23 privind cerinţele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe (BCE/2013/25), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 247 din 18 septembrie 2013, precum şi mecanismele de raportare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.374/2014 al Băncii Centrale Europene din 28 noiembrie 2014 privind cerinţele de raportare de statistică pentru societăţile de asigurare (BCE/2014/50), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 366 din 20 decembrie 2014, denumit în continuare Regulamentul BCE/2014/50.
    (2) Prezentul capitol se aplică următoarelor categorii de rezidenţi: instituţii de credit, societăţi de servicii de investiţii financiare, societăţi vehicul investiţional, societăţi de administrare a investiţiilor, societăţi de investiţii autoadministrate, societăţi de asigurare şi societăţi de administrare ale fondurilor de pensii."
   7. La articolul 76, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Instituţiile de credit care desfăşoară activitate de custodie şi administrare de instrumente financiare raportează Băncii Naţionale a României - Direcţia statistică, în numele clienţilor, cu excepţia clienţilor rezidenţi fonduri de piaţă monetară, fonduri de investiţii, instituţii de credit, societăţi de servicii de investiţii financiare, societăţi vehicul investiţional, societăţi de asigurare şi fonduri de pensii administrate privat şi fonduri de pensii facultative, date statistice privind:
    a) Situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.1;
    b) Situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod de referinţă al titlului de valoare (lipsă cod ISIN), la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.5."
   8. La articolul 76, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Societăţile de servicii de investiţii financiare care desfăşoară activitate de custodie şi administrare de instrumente financiare raportează Băncii Naţionale a României - Direcţia statistică, în numele clienţilor, cu excepţia clienţilor rezidenţi instituţii de credit, societăţi vehicul investiţional, societăţi de servicii de investiţii financiare, fonduri de piaţă monetară şi fonduri de investiţii, societăţi de asigurare şi fonduri de pensii administrate privat şi fonduri de pensii facultative, date statistice privind:
    a) Situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.1;
    b) Situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referinţă al titlului de valoare (lipsă cod ISIN), la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.5."
   9. La articolul 76, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins:
    "(7) Societăţile de asigurare raportează Băncii Naţionale a României - Direcţia statistică, în nume propriu, date statistice privind:
    a) Situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.1;
    b) Situaţia dividendelor şi cupoanelor încasate de la începutul anului calendaristic până la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.2;
    c) Situaţia emisiunilor de acţiuni/unităţi de fond identificabile prin cod ISIN listate pe pieţele externe de capital, la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.3;
    d) Situaţia emisiunilor de titluri de natura datoriei efectuate pe pieţele externe de capital, la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.4;
    e) Situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referinţă al titlului de valoare (lipsă cod ISIN), la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.5.
    (8) Societăţile de administrare a fondurilor de pensii administrate privat şi a fondurilor de pensii facultative raportează Băncii Naţionale a României - Direcţia statistică date statistice referitoare la fondurile de pensii administrate privat şi la fondurile de pensii facultative pe care le administrează, privind:
    a) Situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.1;
    b) Situaţia dividendelor şi cupoanelor încasate de la începutul anului calendaristic până la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.2;
    c) Situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referinţă al titlului de valoare (lipsă cod ISIN), la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.5.
    (9) Societăţile de asigurare raportează anual Băncii Naţionale a României - Direcţia statistică date statistice referitoare la sucursalele lor care funcţionează în străinătate, privind:
    a) Situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN ale sucursalelor societăţilor de asigurare care funcţionează în străinătate, la 31 decembrie anul de referinţă, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.1 A."
   10. La articolul 78, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 78. - (1) Entităţile raportoare enumerate la art. 76 au obligaţia să retransmită datele statistice în cazul în care au loc revizuiri ale datelor, reclasificări sau se constată erori în datele transmise anterior. Retransmisiile vor fi însoţite de note explicative."
   11. La articolul 78, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Datele statistice raportate Băncii Naţionale a României, menţionate la art. 76 alin. (1)-(8), se referă la activitatea tuturor unităţilor operative de pe teritoriul naţional şi se transmit lunar, în format electronic, până cel mai târziu în data de 15 a lunii următoare celei de referinţă. Informaţiile statistice menţionate la art. 76 alin. (9) se referă la activitatea sucursalelor societăţilor de asigurare, operative în străinătate, şi se transmit anual la Banca Naţională a României, în format electronic, până cel mai târziu la data de 15 ianuarie anul următor celui de referinţă."
   12. La articolul 78, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) În cazul în care data-limită până la care se transmite raportarea este o zi nebancară, raportarea se transmite cel mai târziu în ultima zi bancară anterioară acesteia.
    (5) Societăţile de asigurare şi societăţile de administrare a fondurilor de pensii administrate privat şi a fondurilor de pensii facultative rezidente vor efectua prima raportare de date statistice la Banca Naţională a României conform art. 76 alin. (7) şi (8) în perioada 1-15 februarie 2016, având ca lună de referinţă ianuarie 2016."
   13. La titlul I, după capitolul X se introduce un nou capitol, capitolul XI, cu următorul cuprins:
   
  "CAPITOLUL XI Statistici privind activele şi pasivele societăţilor de asigurare

   
  SECŢIUNEA 1 Domeniul de aplicare

    Art. 921. - Prevederile prezentului capitol definesc mecanismele de raportare potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.374/2014 al Băncii Centrale Europene din 28 noiembrie 2014 privind cerinţele de raportare de statistică pentru societăţile de asigurare (BCE/2014/50), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L366 din 20.12.2014, denumit în continuare Regulamentul BCE/2014/50, şi se aplică societăţilor de asigurare persoane juridice române, sucursalelor din România ale societăţilor de asigurare din Spaţiul Economic European şi sucursalelor din România ale societăţilor de asigurare din state terţe.
    Art. 922. - (1) În sensul prezentului regulament, societate de asigurare (subsectorul S.128 «Societăţi de asigurare» din SEC 2010) înseamnă o societate sau o cvasisocietate financiară a cărei funcţie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din mutualizarea riscurilor, în principal sub formă de asigurări directe sau reasigurări.
    (2) Categoria societăţi de asigurare cuprinde:
    a) o societate sau o cvasisocietate financiară care furnizează servicii de asigurare de viaţă, unde deţinătorul poliţei efectuează plăţi regulate sau unice către un asigurător şi primeşte în schimb din partea asigurătorului garanţia că acesta îi va plăti o sumă convenită sau o rentă, la o anumită dată sau mai devreme;
    b) o societate sau o cvasisocietate financiară care furnizează servicii de asigurare generală pentru acoperirea riscurilor din categoria riscurilor de accident, de boală, de incendiu şi de nerambursare a unui credit;
    c) o societate sau o cvasisocietate financiară care furnizează servicii de reasigurare, unde asigurarea este cumpărată de asigurător pentru a se proteja pe sine faţă de un număr neaşteptat de mare de indemnizaţii sau faţă de indemnizaţii excepţional de mari de plătit.

   
  SECŢIUNEA a 2-a Dispoziţii specifice

    Art. 923. - (1) Contrapărţile rezidente şi cele nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene ale societăţilor de asigurare se clasifică pe sectoare instituţionale definite la art. 4.
    (2) Standardele privind clasificarea sectoarelor instituţionale sunt definite în Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană (SEC 2010).
    Art. 924. - (1) Activele societăţilor de asigurare se clasifică în următoarele categorii, definite la art. 6: numerar; depozite overnight; depozite la termen; alte depozite; titluri de natura datoriei deţinute; credite; acţiuni cotate; acţiuni necotate; alte participaţii; acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară; acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de investiţii, altele decât fondurile de piaţă monetară; provizioane pentru executarea garanţiilor standardizate; instrumente financiare derivate; opţiuni pe acţiuni ale angajaţilor; credite comerciale şi avansuri acordate; alte sume de primit, exclusiv credite comerciale şi avansuri; alte active.
    (2) În plus faţă de activele enumerate la alin. (1), specifice activităţii societăţilor de asigurare sunt şi următoarele categorii:
    a) împrumuturi, din care garanţii ale depozitelor în legătură cu activitatea de reasigurare; garantarea depozitelor în legătură cu activitatea de reasigurare reprezintă depozitele plasate de societăţile de reasigurare drept garanţii pentru societăţile de asigurare care acţionează drept societăţi cedente în operaţiunile de reasigurare;
    b) provizioane tehnice de asigurări generale reprezintă creanţele financiare ale societăţilor de asigurare faţă de societăţile de reasigurare bazate pe poliţe de reasigurare generală şi de viaţă;
    c) active nefinanciare reprezintă active corporale şi necorporale, altele decât activele financiare; această categorie include locuinţe, alte clădiri şi construcţii civile, maşini şi echipamente, obiecte de valoare şi produse de proprietate intelectuală precum software pentru computere şi baze de date.
    Art. 925. - (1) Pasivele societăţilor de asigurare se clasifică în următoarele categorii, definite la art. 7: titluri de natura datoriei emise; capitaluri proprii; acţiuni cotate; acţiuni necotate; provizioane pentru executarea garanţiilor standardizate; instrumente financiare derivate; opţiuni pe acţiuni ale angajaţilor; credite comerciale şi avansuri primite; alte sume de plătit, exclusiv credite comerciale şi avansuri; alte pasive, precum şi categoria credite primite, definite ca sume datorate de societatea de asigurare creditorilor (altele decât cele aferente titlurilor de natura datoriei emise).
    (2) În plus faţă de pasivele enumerate la alin. (1), specifice activităţii societăţilor de asigurare sunt şi următoarele categorii:
    a) împrumuturi, din care garanţii ale depozitelor în legătură cu activitatea de reasigurare; garantarea depozitelor în legătură cu activitatea de reasigurare reprezintă depozitele primite de societăţile cedente drept garanţii de la societăţile de reasigurare;
    b) provizioane tehnice de asigurări generale reprezintă nivelul de capital deţinut de societatea de asigurare pentru a putea onora viitoarele indemnizaţii de asigurare ale deţinătorilor poliţelor lor de asigurare generală; provizioanele tehnice de asigurări generale sunt împărţite pe următoarele sectoare de activitate specifice societăţilor de asigurare:
    b1) asigurări privind cheltuielile medicale reprezintă obligaţiile de asigurare privind cheltuieli medicale, atunci când activitatea de bază nu este desfăşurată pe o bază tehnică similară celei a asigurării de viaţă, altele decât obligaţiile incluse în sectorul de activitate definit la lit. b3);
    b2) asigurări pentru protecţia veniturilor reprezintă obligaţiile de asigurare pentru protecţia veniturilor, atunci când activitatea de bază nu este desfăşurată pe o bază tehnică similară celei a asigurării de viaţă, altele decât obligaţiile incluse în sectorul de activitate definit la lit. b3);
    b3) asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale reprezintă obligaţii de asigurare de sănătate legate de vătămări şi accidente de muncă şi boli profesionale, atunci când activitatea de bază nu este desfăşurată pe o bază tehnică similară celei a asigurării de viaţă;
    b4) asigurări privind răspunderea civilă pentru autovehicule reprezintă obligaţii de asigurare care acoperă toate tipurile de răspundere în cazul utilizării de autovehicule care funcţionează pe uscat (inclusiv răspunderea transportatorului);
    b5) asigurări privind alte motoare reprezintă obligaţii de asigurare care acoperă toate tipurile de daune sau pierderea vehiculelor de uscat (inclusiv stocul de rulare pe calea ferată);
    b6) asigurări maritime, aeriene şi de transport reprezintă obligaţii de asigurare care acoperă toate tipurile de daune sau pierderea pe mare, lac, râu sau canal a unei nave sau aeronave şi daunele sau pierderea unor bunuri în tranzit sau a unor bagaje indiferent de forma de transport; obligaţii de asigurare care acoperă răspunderea generată de utilizarea unor aeronave nave sau bărci pe mare, lac, râu sau canal (inclusiv răspunderea transportatorului);
    b7) asigurări împotriva incendiului şi a altor deteriorări ale proprietăţii reprezintă obligaţii de asigurare care acoperă toate tipurile de daune sau pierderea proprietăţii, altele decât cele incluse la lit. b5) şi b6), din cauza unui incendiu, a unei explozii, a forţelor naturii, inclusiv furtuni, grindină, îngheţ, energie nucleară, alunecări de teren şi orice alt eveniment precum furtul;
    b8) asigurări de răspundere civilă generală reprezintă obligaţii de asigurare care acoperă toate tipurile de răspundere, altele decât cele incluse la lit. b4) şi b6);
    b9) asigurarea creditelor şi a garanţiilor reprezintă obligaţii de asigurare care acoperă insolvenţa, creditele de export, creditele în rate, ipotecile, creditul agricol şi asigurarea directă şi indirectă a garanţiilor;
    b10) asigurarea privind cheltuielile juridice reprezintă obligaţii de asigurare care acoperă cheltuielile juridice şi cheltuielile de judecată;
    b11) asigurări de asistenţă reprezintă obligaţii de asigurare care acoperă asistenţa acordată persoanelor care se confruntă cu dificultăţi în timpul unei călătorii, atunci când sunt departe de casă sau de reşedinţa obişnuită;
    b12) asigurări de diverse pierderi financiare reprezintă obligaţii de asigurare care acoperă riscul de şomaj, venituri insuficiente, condiţii meteo nefavorabile, pierderea indemnizaţiilor, cheltuieli generale continue, cheltuieli de tranzacţionare neprevăzute, pierderea valorii de piaţă, pierderea chiriei sau a venitului, cheltuieli de tranzacţionare indirecte altele decât cele sus-menţionate, alte pierderi financiare (fără legătură cu tranzacţionarea), precum şi orice alt risc de asigurare generală neacoperit de cele incluse la sectoarele de activitate de la lit. b1) la lit. b11);
    b13) reasigurare reprezintă obligaţiile de reasigurare ale societăţilor de asigurare;
    c) provizioane tehnice de asigurări de viaţă legate de unităţi reprezintă nivelul de capital deţinut de societatea de asigurare pentru a putea onora viitoarele indemnizaţii de asigurare ale deţinătorilor poliţelor lor de asigurare de viaţă legate de unităţi; viitoarele indemnizaţii ale unui deţinător de poliţă de asigurare în cadrul unui contract de asigurare de viaţă legată de unitate depind de performanţa grupului de active în care sunt investite fondurile deţinătorului de poliţă;
    d) provizioane tehnice de asigurări de viaţă nelegate de unităţi reprezintă nivelul de capital deţinut de societatea de asigurare pentru a putea onora viitoarele indemnizaţii de asigurare ale deţinătorilor poliţelor lor de asigurare de viaţă nelegate de unităţi; viitoarele indemnizaţii ale unui deţinător de poliţă de asigurare în cadrul unui contract de asigurare de viaţă nelegată de unitate nu depind de evoluţia vreunui grup de active;
    e) drepturi de pensie, din care sisteme de cotizaţii predefinite reprezintă nivelul de capital deţinut de societatea de asigurare pentru a putea onora viitoarele indemnizaţii de asigurare ale deţinătorilor poliţelor lor de asigurare din sistemele sale de cotizaţii predefinite; într-un sistem cu contribuţii definite, prestaţiile plătite depind de performanţa activelor achiziţionate; pasivul unui sistem cu contribuţii definite este egal cu valoarea de piaţă curentă a activelor fondului;
    f) drepturi de pensie, din care sisteme de prestaţii predefinite reprezintă nivelul de capital deţinut de societatea de asigurare pentru a putea onora viitoarele indemnizaţii de asigurare ale deţinătorilor poliţelor de asigurare din sistemul său de prestaţii predefinite; într-un sistem de pensii cu prestaţii predefinite, nivelul prestaţiilor de pensii promise angajaţilor contribuabili este stabilit printr-o formulă convenită în prealabil; pasivul unui sistem de acest tip este egal cu valoarea actualizată a prestaţiilor promise;
    g) drepturi de pensie, din care sisteme hibride reprezintă nivelul de capital deţinut de societatea de asigurare pentru a putea onora viitoarele indemnizaţii de asigurare care combină elemente ale sistemelor de cotizaţii predefinite şi de prestaţii predefinite.
    Art. 926. - În sensul prezentului regulament, societăţile de asigurare trebuie să asigure informaţii şi cu privire la prime, contribuţii, indemnizaţii, venituri şi comisioane, după cum urmează:
    a) Primele emise reprezintă prime emise brute, care cuprind toate sumele datorate în trimestrul de referinţă conform contractelor de asigurare, indiferent dacă aceste sume au legătură total sau parţial cu o perioadă ulterioară.
    b) Primele încasate reprezintă sumele efectiv încasate de societatea de asigurare în trimestrul de referinţă, indiferent dacă aceste sume sunt aferente trimestrului de referinţă sau altor perioade.
    c) Contribuţiile de încasat pentru drepturi de pensie reprezintă sumele datorate în trimestrul de referinţă conform contractelor privind drepturi de pensie, indiferent dacă aceste sume sunt aferente trimestrului de referinţă sau altor perioade.
    d) Contribuţiile încasate pentru drepturi de pensie reprezintă sumele efectiv încasate de societatea de asigurare în trimestrul de referinţă, indiferent dacă acestea sunt aferente trimestrului de referinţă sau altor perioade.
    e) Indemnizaţii de plătit reprezintă sumele plătite conform contractelor de asigurare şi contractelor privind drepturi de pensie aferente trimestrului de referinţă plus provizioane pentru indemnizaţii aferente trimestrului respectiv, minus provizioanele pentru indemnizaţiile aferente perioadelor precedente.
    f) Indemnizaţiile plătite reprezintă sumele efectiv plătite de societatea de asigurare în trimestrul de referinţă, indiferent dacă acestea sunt aferente trimestrului de referinţă sau altor perioade.
    g) Veniturile din provizioanele tehnice pentru asigurări şi drepturi de pensie reprezintă veniturile realizate de societatea de asigurare în trimestrul de referinţă din investirea sumelor reprezentând provizioane tehnice pentru asigurări şi drepturi de pensie.
    h) Comisioanele reprezintă sumele plătite sau încasate de societatea de asigurare pentru comercializarea produselor specifice activităţii de asigurare.
    Art. 927. - Clasificarea activelor şi pasivelor societăţilor de asigurare pe categoriile de instrumente specificate la art. 924 şi, respectiv, art. 925 se face cu respectarea următoarelor reguli:
    a) activele şi pasivele, ajustările din reevaluare, provizioanele tehnice de asigurări generale pe sector de activitate şi ajustările din reevaluare pentru provizioanele tehnice de asigurări generale ale societăţilor de asigurare se înregistrează, în moneda în care sunt denominate, în anexele nr. XIV.1-XIV.4;
    b) categoriile de activ depozite overnight, depozite la termen şi alte depozite se înregistrează atât la valoarea justă, conform reglementărilor contabile aplicabile, cât şi la valoarea nominală şi se detaliază pe benzi de scadenţă, conform anexei nr. XIV.6;
    c) la categoria de activ credite la valoare justă se înregistrează creditele acordate, creanţele curente şi restante aferente creditelor acordate şi creanţele ataşate aferente, existente în sold la data pentru care se întocmeşte raportarea;
    d) la categoria de activ credite la valoare nominală se înregistrează doar principalul creditelor acordate, existente în sold la data pentru care se întocmeşte raportarea;
    e) la categoria de pasiv credite primite se înregistrează creditele primite şi datoriile ataşate aferente, existente în sold la data pentru care se întocmeşte raportarea;
    f) pentru anumite categorii de instrumente sunt necesare defalcări în funcţie de scadenţă; acestea se referă la:
    f1) scadenţa iniţială, care reprezintă durata determinată de viaţă a unui instrument financiar şi înainte de care acesta nu poate fi rambursat (de exemplu, titlurile de natura datoriei) sau înainte de care poate fi rambursat numai în condiţiile plăţii anumitor penalităţi (de exemplu, anumite tipuri de depozite);
    f2) scadenţa reziduală reprezintă perioada rămasă până la scadenţă, şi anume durata de viaţă rămasă a unui instrument financiar la sfârşitul perioadei de raportare, înainte de care acesta nu poate fi rambursat (de exemplu, titlurile de natura datoriei) sau înainte de care poate fi rambursat numai în condiţiile plăţii anumitor penalităţi (de exemplu, anumite tipuri de depozite);
    g) la categoria de activ titluri de natura datoriei deţinute după scadenţa iniţială fiecare titlu se clasifică pe o singură bandă de scadenţă, în funcţie de durata iniţială pentru care a fost emis; odată clasificat într-o bandă de scadenţă, titlul rămâne pe acea bandă până la rambursarea integrală a acestuia; aceeaşi abordare se aplică şi în cazul celorlalte elemente de activ şi de pasiv care se detaliază pe benzi de scadenţă;
    h) cheltuielile înregistrate în avans, cum ar fi plăţi în avans pentru un abonament, serviciu, comisioane plătite în avans, avansuri acordate pentru imobilizări proprii şi alte asemenea se înregistrează în categoria de activ credite comerciale şi avansuri acordate;
    i) diferenţele de curs valutar se înregistrează la categoriile de activ/pasiv alte sume de primit, exclusiv credite comerciale şi avansuri respectiv alte sume de plătit, exclusiv credite comerciale şi avansuri;
    j) amortizarea mijloacelor fixe se înregistrează la categoria de pasiv alte pasive;
    k) activele şi pasivele bilanţiere care nu se pot încadra în anexa nr. XIV.1 în unul dintre codurile de activ (de la A1 la A27) sau pasiv (de la P1 la P20), se încadrează la codul A28 alte active, respectiv P21 alte pasive.

   
  SECŢIUNEA a 3-a Obligaţii de raportare

    Art. 928. - (1) Societăţile de asigurare au obligaţia să raporteze Băncii Naţionale a României - Direcţia statistică date statistice, astfel:
    a) situaţia activelor şi pasivelor existente în sold, trimestrial, conform structurii prezentate în anexa nr. XIV.1;
    b) ajustări din reevaluare, trimestrial, conform structurii prezentate în anexa nr. XIV.2;
    c) provizioane tehnice de asigurări generale, trimestrial, conform structurii prezentate în anexa nr. XIV.3;
    d) ajustări din reevaluare pentru provizioanele tehnice de asigurări generale, trimestrial, conform structurii prezentate în anexa nr. XIV.4;
    e) prime, contribuţii, indemnizaţii, venituri şi comisioane, trimestrial, conform structurii prezentate în anexa nr. XIV.5.
    (2) Situaţia activelor şi pasivelor existente în sold, conform structurii prezentate în anexa nr. XIV.1, cuprinde date privind toate elementele bilanţiere de activ şi de pasiv la valoarea brută, existente în sold la sfârşitul trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea, clasificate conform categoriilor prezentate la art. 924 şi 925; valorile acestor elemente includ creanţele ataşate (aferente elementelor de activ) şi respectiv datoriile ataşate (aferente elementelor de pasiv), pentru categoriile de titluri de natura datoriei deţinute/emise şi pentru celelalte categorii care trebuie raportate la valoare justă.
    (3) Elementele bilanţiere de activ şi de pasiv clasificate conform art. 924 şi respectiv art. 925 se înscriu în coloana A din anexa nr. XIV.1, astfel încât codul scadenţei, codul de ţară al contrapărţii, codul sectorului instituţional al contrapărţii (în cazul rezidenţilor din ţările membre ale Uniunii Europene) şi codul monedei în care sunt denominate să formeze o combinaţie unică;
    (4) Fiecare element bilanţier de activ şi de pasiv înscris în coloana A din anexa nr. XIV.1 are acelaşi cod de rând (înscris în coloana 0) pentru toate combinaţiile cod scadenţă - cod ţară - cod sector instituţional - cod monedă; astfel, un cod de rând înscris în coloana 0 poate apărea în structura de date de mai multe ori, în funcţie de numărul de combinaţii cod scadenţă - cod ţară - cod sector instituţional - cod monedă aferent elementului bilanţier respectiv.
    (5) Cod sector instituţional al contrapărţii are semnificaţia prevăzută în tabelul nr. 3 Codurile atribuite coloanei Cod sector instituţional din anexa nr. XIV.6.
    (6) Contrapărţile societăţilor de asigurare care sunt nerezidente din state terţe nu sunt clasificate pe sectoare instituţionale; pentru acestea, coloana Cod sector instituţional nu se completează.
    (7) Ajustările din reevaluare reflectă fluctuaţiile în evaluarea activelor şi pasivelor rezultate din variaţiile preţurilor la care activele/pasivele sunt înregistrate sau tranzacţionate ori din variaţiile cursurilor de schimb care afectează valorile exprimate în euro ale activelor şi pasivelor exprimate într-o altă monedă. Reevaluarea preţului include variaţiile care au loc în timp în valoarea stocurilor de sfârşit de perioadă din cauza variaţiilor valorii de referinţă la care acele stocuri sunt înregistrate, adică pierderile/câştigurile înregistrate. Mişcările cursurilor de schimb faţă de moneda euro care au loc între datele de raportare de la sfârşitul perioadei generează şi variaţii în valoarea în alte monede a activelor/pasivelor, atunci când acestea sunt exprimate în euro.
    (8) Societăţile de asigurare cu personalitate juridică rezidente pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene trebuie de asemenea să furnizeze anual date cu privire la prime, indemnizaţii şi comisioane, în conformitate cu anexa nr. XIV.5, indicând activitatea desfăşurată pe plan naţional şi prin intermediul sucursalelor din străinătate, defalcate pe ţări.
    (9) Prima raportare trimestrială începe cu datele aferente ultimului trimestru din 2015.
    (10) Datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) se transmit la Banca Naţională a României - Direcţia statistică în format electronic, după cum urmează:
    a) pentru ultimul trimestru al anului 2015 şi trimestrele anului 2016, în cel mult 56 de zile calendaristice de la sfârşitul trimestrului pentru care se realizează raportarea;
    b) pentru trimestrele anului 2017, în cel mult 49 de zile calendaristice de la sfârşitul trimestrului pentru care se realizează raportarea;
    c) pentru trimestrele anului 2018, în cel mult 42 de zile calendaristice de la sfârşitul trimestrului pentru care se realizează raportarea;
    d) începând cu anul 2019, în cel mult 35 de zile calendaristice de la sfârşitul trimestrului pentru care se realizează raportarea.
    (11) Datele se transmit în formatul electronic comunicat de Banca Naţională a României.
    (12) Datele raportate conform prevederilor prezentului articol au la bază informaţiile din evidenţa contabilă a societăţilor de asigurare.
    (13) Datele statistice raportate Băncii Naţionale a României, conform prevederilor prezentului articol, se referă la activitatea tuturor societăţilor de asigurare rezidente pe teritoriul naţional şi societăţilor de asigurare din Spaţiul Economic European care au deschis o sucursală pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire.
    (14) În cazul în care data-limită până la care se transmite raportarea este o zi nebancară, raportarea se transmite cel mai târziu în ultima zi bancară anterioară acesteia.
    (15) Societăţile de asigurare au obligaţia să retransmită datele statistice în cazul în care au loc revizuiri ale datelor contabile, reclasificări sau se constată erori în datele transmise anterior. Retransmisiile vor fi însoţite de note explicative."
   14. La articolul 98, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 98. - (1) Prezentul titlu stabileşte structura, modul, şi termenele de raportare a datelor şi informaţiilor statistice privind plăţile, operaţiunile cu instrumente de plată şi cele cu instrumente financiare, precum şi obligaţiile ce revin instituţiilor raportoare în legătură cu datele şi informaţiile furnizate Băncii Naţionale a României."
   15. La articolul 98, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), care va avea următorul cuprins:
    "(11) Prezentul titlu se aplică instituţiilor de credit persoane juridice române, sucursalelor din România ale instituţiilor de credit persoane juridice străine, denumite în continuare instituţii de credit, instituţiilor de plată persoane juridice române şi sucursalelor din România ale instituţiilor de plată străine înscrise în Registrul instituţiilor de plată ţinut de Banca Naţională a României, denumite în continuare instituţii de plată, instituţiilor emitente de monedă electronică persoane juridice române, sucursalelor din România ale instituţiilor emitente de monedă electronică, denumite în continuare instituţii emitente de monedă electronică, precum şi Trezoreriei Statului, Companiei Naţionale «Poşta Română» - S.A., denumită în continuare Poşta Română, administratorilor de sisteme de plăţi, administratorilor de sisteme de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, administratorilor de scheme de plăţi, precum şi depozitarilor centrali şi contrapărţilor centrale pentru activitatea lor în legătură cu sistemele de decontare cu instrumente financiare."
   16. La articolul 98, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Indicatorii raportaţi de instituţiile prevăzute la alin. (11) sunt prezentaţi în anexele nr. XI.1-XI.3 şi XII.1-XII.4."
   17. La articolul 98, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) În cazul adoptării monedei euro, pentru indicatorii privind plăţile prevăzuţi la alin. (2) se raportează şi date statistice aferente ultimilor 5 ani anteriori aderării în structura şi în conformitate cu metodologia prevăzută de acest regulament.
    (4) Datele statistice obţinute în alte valute decât moneda de raportare se convertesc utilizându-se ratele de schimb transmise trimestrial/semestrial entităţilor raportoare de Banca Naţională a României."
   18. La articolul 99 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:
    "a1) administraţii publice - unităţi instituţionale care nu sunt producători pentru piaţă şi a căror producţie este destinată consumului individual şi colectiv şi care sunt finanţate din contribuţiile obligatorii vărsate de unităţile din alte sectoare şi unităţile instituţionale a căror activitate principală constă în efectuarea de operaţii de redistribuire a veniturilor şi a avuţiei naţionale, astfel cum sunt definite în raport cu sectorul administraţiilor publice;".
   19. La articolul 99 alineatul (1), după litera b) se introduc trei noi litere, literele b1), b2) şi b3), cu următorul cuprins:
    "b1) alte instituţii financiare - toate instituţiile financiare care participă la un sistem de plăţi şi sunt supravegheate de autorităţile relevante, respectiv banca centrală şi/sau autoritatea de supraveghere prudenţială, dar care nu se încadrează în definiţia instituţiilor de credit;
    b2) alte instituţii emitente de monedă electronică - instituţii care emit monedă electronică, altele decât «instituţiile emitente de monedă electronică» şi «instituţiile de credit». A se vedea definiţia «instituţiilor emitente de monedă electronică» de la lit. o);
    b3) alţi participanţi direcţi - orice participant direct într-un sistem de plăţi, cu excepţia instituţiilor de credit şi băncilor centrale; această categorie însumează patru subcategorii: «administraţii publice», «organizaţii de compensare-decontare», «alte instituţii financiare» şi «alţii»;".
   20. La articolul 99 alineatul (1), literele e) şi f) se abrogă.
   21. La articolul 99 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) bancă centrală - are sensul stabilit la art. 4 lit. b1);".
   22. La articolul 99 alineatul (1), după litera g) se introduc trei noi litere, literele g1), g2) şi g3), cu următorul cuprins:
    "g1) beneficiar al plăţii - are sensul stabilit în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    g2) card - un dispozitiv care poate fi utilizat de către deţinătorul său pentru a efectua tranzacţii sau pentru a retrage numerar. În conformitate cu prevederile din contractul încheiat între deţinătorul cardului şi emitentul acestuia, cardurile oferă deţinătorului lor una sau mai multe dintre următoarele funcţii: numerar, debit, debit amânat, credit şi monedă electronică; cardurile legate de un cont de monedă electronică sunt incluse la indicatorul «carduri cu funcţie de monedă electronică», dar şi la alte categorii în mod corespunzător cu funcţia oferită de card;
    g3) comerciant - o entitate autorizată să primească fonduri în schimbul livrării de bunuri şi/sau servicii şi care a încheiat un acord cu un prestator de servicii de plată în vederea acceptării acestor fonduri;".
   23. La articolul 99 alineatul (1), litera h) se abrogă.
   24. La articolul 99 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera l1), cu următorul cuprins:
    "l1) fonduri - are sensul stabilit în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare;".
   25. La articolul 99 alineatul (1), litera m) se abrogă.
   26. La articolul 99 alineatul (1), după litera n) se introduce o nouă literă, litera n1), cu următorul cuprins:
    "n1) instituţie emitentă de carduri - o instituţie financiară care pune carduri de plată la dispoziţia deţinătorilor de carduri, autorizează tranzacţii la terminale POS sau ATM şi garantează plata către prestatorul de servicii de acceptare la plată pentru tranzacţiile care sunt în conformitate cu regulile schemei relevante. În cazul schemelor cu trei părţi, emitentul de carduri este chiar schema de carduri. În cazul schemelor cu patru părţi, următoarele entităţi pot fi instituţii emitente de carduri:
    (i) o instituţie de credit;
    (ii) o întreprindere care este membră a unei scheme de carduri şi are o relaţie contractuală cu un deţinător de carduri care are ca scop furnizarea şi utilizarea unui card al acelei scheme de carduri."
   27. La articolul 99 alineatul (1), litera p) se abrogă.
   28. La articolul 99 alineatul (1), litera r) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "r) instituţii financiare monetare (IFM) - toate unităţile instituţionale incluse în subsectoarele bancă centrală (S.121), societăţi care acceptă depozite, cu excepţia băncii centrale (S.122) şi fonduri de piaţă monetară (FPM) (S.123), astfel cum se prevede în Sistemul european de conturi revizuit stabilit în Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană."
   29. La articolul 99 alineatul (1), după litera r) se introduc două noi litere, literele r1) şi r2), cu următorul cuprins:
    "r1) instituţii care oferă servicii de plată către non-IFM - cuprind toţi prestatorii de servicii de plată;
    r2) instrument de plată - are semnificaţia prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare;".
   30. La articolul 99 alineatul (1), după litera w) se introduc trei noi litere, literele w1), w2) şi w3), cu următorul cuprins:
    "w1) non-IFM - orice persoană fizică sau juridică necircumscrisă sectorului instituţiilor financiare-monetare. Pentru scopurile prezentei secţiuni, toţi prestatorii de servicii de plată sunt excluşi din categoria non-IFM;
    w2) numerar - bancnote şi monede păstrate în tezaurele instituţiilor financiare monetare (IFM). Monedele jubiliare care nu sunt utilizate în mod curent pentru efectuarea tranzacţiilor de plată nu sunt incluse;
    w3) organizaţie de compensare şi decontare - orice organizaţie de compensare şi decontare care este participant direct într-un sistem de plăţi;".
   31. La articolul 99 alineatul (1), după litera x) se introduce o nouă literă, litera x1), cu următorul cuprins:
    "x1) operator de sistem de plăţi - înseamnă o entitate juridică responsabilă din punct de vedere legal pentru funcţionarea unui sistem de plăţi;".
   32. La articolul 99 alineatul (1), după litera y) se introduc trei noi litere, literele y1), y2) şi y3), cu următorul cuprins:
    "y1) plătitor - are semnificaţia prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    y2) prestator de servicii de plată - are semnificaţia prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    y3) prestator de servicii de acceptare la plată - termenul desemnează, după caz:
    (i) entitatea care deţine conturi de depozit pentru entităţile care acceptă la plată carduri (acceptor), respectiv comercianţii, şi către care acestea transmit datele referitoare la tranzacţii. Prestatorul de servicii de acceptare la plată este responsabil de colectarea informaţiilor privind tranzacţiile şi de decontarea sumelor aferente acestor tranzacţii cu entităţile care acceptă carduri;
    (ii) în tranzacţiile la puncte de vânzare (POS), entitatea căreia acceptantul (acceptor), de obicei un comerciant, îi transmite informaţiile necesare pentru a procesa plata cu card. Prestatorul de servicii de acceptare la plată este entitatea care gestionează contul comerciantului;
    (iii) în tranzacţiile la ATM, entitatea care pune bancnotele la dispoziţia deţinătorului cardului, direct sau prin utilizarea unor terţi;
    (iv) entitatea care furnizează terminalele, indiferent de proprietatea asupra terminalelor;".
   33. La articolul 99 alineatul (1), după litera z) se introduc douăsprezece noi litere, literele z1), z2), z3), z4), z5), z6), z7), z8), z9), z10), z11) şi z12), cu următorul cuprins:
    "z1) schemă de carduri - un acord tehnic şi comercial încheiat pentru a deservi una sau mai multe mărci de carduri, care determină cadrul organizaţional, juridic şi operaţional necesar pentru funcţionarea serviciilor comercializate de aceste mărci. O schemă de carduri cu trei părţi este o schemă de carduri care implică:
    (i) schema de carduri care furnizează servicii de emitere şi de acceptare la plată;
    (ii) deţinătorul de carduri;
    (iii) acceptatorul. O schemă de carduri cu patru părţi este o schemă de carduri care implică:
    (iv) emitentul;
    (v) prestatorul de servicii de acceptare la plată;
    (vi) deţinătorul de card;
    (vii) acceptatorul.
    În cazul tranzacţiilor la ATM, de obicei, prestatorul de servicii de acceptare la plată este cel care furnizează serviciile prin intermediul ATM;
    z2) serviciu de plată - are semnificaţia prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    z3) serviciu de acceptare la plată - înseamnă un serviciu care permite unui beneficiar al plăţii să accepte un instrument de plată sau o tranzacţie de plată prin furnizarea de servicii de autentificare, autorizare şi decontare care au ca rezultat transferul de fonduri către beneficiarul plăţii;
    z4) serviciu de iniţiere a plăţii - serviciu prin care se iniţiază tranzacţii de plată printr-un cont de plăţi accesibil prin internet. Serviciile sunt prestate de entităţi terţe, care nu deschid şi/sau menţin în evidenţele lor contul de plăţi utilizat;
    z5) schemă de monedă electronică - un set de concepte tehnice, reguli, protocoale, algoritmi, funcţii, acorduri juridice şi contractuale, acorduri comerciale şi proceduri administrative care stau la baza furnizării unui anumit produs de tip monedă electronică. Acesta poate include şi furnizarea unei serii de servicii de comercializare, procesare şi de altă natură membrilor;
    z6) sistem de plăţi - are semnificaţia prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    z7) sucursală - un loc de desfăşurare a activităţii, altul decât sediul central, situat în ţara de raportare şi înfiinţat de un prestator de servicii de plată (PSP) constituit în mod legal în altă ţară. Aceasta nu are personalitate juridică şi efectuează direct unele sau toate tranzacţiile inerente în activitatea unui PSP. Toate locurile de desfăşurare a activităţii înfiinţate în ţara raportoare de către aceeaşi instituţie constituită în mod legal în altă ţară reprezintă o sucursală unică. Fiecare dintre aceste locuri de desfăşurare a activităţii este luat în considerare ca un birou individual;
    z8) tranzacţie de plată - are semnificaţia prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    z9) tranzacţie de plată naţională - are sensul stabilit la art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 260/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi comerciale aplicabile operaţiunilor de transfer de credit şi de debitare directă în euro şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009;
    z10) tranzacţie primită - o tranzacţie care implică non-IFM, primită de la PSP. Informaţiile sunt furnizate în ţara raportoare de către PSP rezident. Pentru servicii de plată diferite se aplică următoarele:
    (i) transferurile credit sunt luate în considerare la beneficiarul plăţii;
    (ii) debitările directe sunt luate în considerare la plătitor;
    (iii) cecurile sunt luate în considerare la plătitor;
    (iv) tranzacţiile cu card sunt luate în considerare la beneficiarul plăţii, respectiv la acceptare;
    (v) tranzacţiile de plată cu monedă electronică sunt luate în considerare fie la plătitor, fie la beneficiarul plăţii, în funcţie de canalul de iniţiere. În cazul în care este luată în considerare la plătitor (beneficiarul plăţii) la tranzacţii primite, tranzacţia ar trebui considerată la beneficiarul plăţii (plătitor) la tranzacţii trimise;
    z11) tranzacţie transfrontalieră - o tranzacţie de plată iniţiată de un plătitor sau de un beneficiar al plăţii, atunci când PSP al plătitorului şi PSP al beneficiarului plăţii sunt situaţi în ţări diferite. În cazul sistemelor de plăţi: o tranzacţie de plată între participanţi situaţi în ţări diferite;
    z12) tranzacţie trimisă - o tranzacţie care implică non-IFM, trimisă către PSP. Informaţiile sunt furnizate în ţara raportoare de către PSP rezident. Pentru servicii de plată diferite se aplică următoarele:
    (i) transferurile credit sunt luate în considerare la plătitor;
    (ii) debitările directe sunt luate în considerare la beneficiarul plăţii;
    (iii) cecurile sunt luate în considerare la beneficiarul plăţii;
    (iv) tranzacţiile cu card sunt luate în considerare la plătitor, respectiv la emitere;
    (v) tranzacţiile de plată cu monedă electronică sunt luate în considerare fie la plătitor, fie la beneficiarul plăţii, în funcţie de canalul de iniţiere. În cazul în care este luată în considerare la plătitor (beneficiarul plăţii) la tranzacţii trimise, tranzacţia ar trebui luată în considerare la beneficiarul plăţii (plătitor) la tranzacţii primite.
    În ceea ce priveşte sistemele de plăţi, aceasta este o tranzacţie trimisă de un participant pentru procesare în sistemul de plăţi."
   34. La articolul 99 alineatul (1), litera aa) se abrogă.
   35. La articolul 99, alineatul (2) se abrogă.
   36. Articolul 100 va avea următorul cuprins:
    "Art. 100. - (1) Entităţile prevăzute la art. 98 alin. (11) transmit Băncii Naţionale a României informaţiile şi/sau datele statistice prevăzute la anexele XI.1-XI.3, XII.1-XII.4, luând în considerare indicaţiile metodologice din aceste anexe.
    (2) Entităţile prevăzute la art. 98 alin. (11) transmit Băncii Naţionale a României informaţiile şi/sau datele statistice relevante pentru activitatea desfăşurată anual, semestrial sau trimestrial, după caz, luând în considerare perioada de referinţă şi frecvenţa de raportare specificate în anexele prevăzute la alin. (1).
    (3) Datele şi informaţiile statistice se vor raporta în structura menţionată în anexele prevăzute la alin. (1).
    (4) Indicatorii având frecvenţa de raportare semestrială se transmit până cel târziu la data de 15 a lunii următoare semestrului pentru care se efectuează raportarea. Indicatorii având frecvenţa de raportare trimestrială se transmit până cel târziu la data de 15 a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează raportarea. În cazul indicatorilor având frecvenţa de raportare semestrială şi perioada de referinţă lunară/trimestrială se raportează Băncii Naţionale a României date aferente fiecărei luni/trimestru din perioada pentru care se raportează.
    (5) Administratorii de scheme de plăţi raportează Băncii Naţionale a României indicatorii relevanţi pentru activitatea pe care o desfăşoară semestrial, până cel târziu la data de 15 a lunii următoare semestrului pentru care se raportează.
    (6) Prin derogare de la prevederile alin. (4) şi (5), entităţile menţionate la art. 98 alin. (11), cu excepţia administratorilor de sisteme de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare şi depozitarilor centrali/contrapărţilor centrale, raportează, în conformitate cu prevederile prezentului titlu, până cel târziu la data de 25 iulie 2015, informaţiile şi/sau datele statistice pentru perioadele de referinţă 2013-2014, primele două trimestre şi primul semestru din anul 2015.
    (7) Administratorii de sisteme de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, respectiv depozitarii centrali şi contrapărţile centrale au obligaţia să transmită Băncii Naţionale a României - Direcţia stabilitate financiară, anual, până cel mai târziu la data de 10 februarie a fiecărui an, pentru anul precedent, datele solicitate conform structurilor prevăzute în anexele nr. XI.2 şi XI.3, după caz."
   37. Articolul 108 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Anexele nr. I-XIV fac parte integrantă din prezentul regulament."
   38. Anexele nr. VIII.1-VIII.7 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. VIII.1-VIII.7, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1.
   39. Anexele nr. XI.1-XI.3 şi nr. XII se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. XI.1-XI.3 şi anexele nr. XII.1-XII.4, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2.
   40. După anexa nr. XIII se introduce o nouă anexă, anexa nr. XIV, constituită din anexele nr. XIV.1-XIV.6, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3.
   41. Anexele nr. 1-3* fac parte integrantă din prezentul regulament.

   Art. II. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   

I. ANEXA NR.1
Anexa nr. VIII.1 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa nr. VIII.1A la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa nr. VIII.2 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa nr. VIII.3 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa nr. VIII.4 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa nr. VIII.5 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa nr. VIII.6 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa nr. VIII.7 la Regulamentul nr. 4/2014

II. ANEXA Nr. 2
Anexa XI.1 tabelul 1 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa XI.1 tabelul 2 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa XI.1 tabelul 3 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa XI.1 tabelul 4 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa XII.1 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa XII.2 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa XII.3 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa XII.4 la Regulamentul nr. 4/2014

III. ANEXA 3
Anexa XIV.1 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa XIV.2 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa XIV.3 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa XIV.4 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa XIV.5 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa XIV.6 la Regulamentul nr. 4/2014

*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.