Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 8 din 14.oct.2015
Monitorul Oficial, Partea I 777 19.oct.2015
Intrare în vigoare la 19.oct.2015
Regulamentul nr. 8/2015 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea instituţiilor de credit

    Având în vedere prevederile art. 77 alin. (1), art. 150, 209, 289, 320 şi art. 333 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) şi art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea instituţiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 21 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
   1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Prezentul regulament are ca obiect reglementarea, la nivel individual, a nivelului minim de lichiditate şi se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, precum şi sucursalelor instituţiilor de credit din state terţe."
   2. La articolul 35, alineatul (2) se abrogă.
   3. Articolul 36 se abrogă.
   Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   
p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Florin Georgescu

    Bucureşti, 14 octombrie 2015.
    Nr. 8.