Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 2 din 11.apr.2016
Monitorul Oficial, Partea I 282 14.apr.2016
Intrare în vigoare la 15.apr.2016
Ordinul nr. 2/2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2 - România

    Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 404 şi
405 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. I. - Anexa II la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2 - România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 şi 436 bis din 18 iunie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 1 punctul (3), definiţia "autorizare de debitare directă" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) «autorizare de debitare directă» (direct debit authorisation) înseamnă o instrucţiune generală dată de un plătitor băncii sale centrale prin care această bancă centrală este abilitată şi obligată să debiteze contul plătitorului în baza primirii unei instrucţiuni valide de debitare directă provenită de la un beneficiar,".
   2. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Un titular de cont PM care acceptă desemnarea contului PM al acestuia drept contul PM principal definit în anexa IIa este obligat de orice facturi referitoare la deschiderea şi funcţionarea fiecărui cont de fonduri dedicate legat de acel cont PM, astfel cum se stabileşte în apendicele VI la prezenta anexă, indiferent de conţinutul sau orice nerespectare a acordurilor contractuale sau de altă natură dintre acel titular de cont PM şi titularul de DCA."
   3. La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Un titular de cont PM care deţine şi un DCA utilizat pentru autocolateralizare răspunde pentru orice penalizări aplicate în conformitate cu punctul 9 litera (d) din anexa IIIa."
   4. La articolul 34, la sfârşitul alineatului (1) se introduce următoarea teză:
    "În sensul prezentului alineat, adoptarea unei măsuri de rezoluţie în sensul Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii şi de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului şi a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE şi 2013/36/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Regulamentelor (UE) nr. 1.093/2010 şi (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European şi ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190) împotriva unui titular de cont PM nu constituie automat deschiderea unei proceduri de insolvenţă."
   5. La articolul 34 alineatul (4), litera (a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(a) În cazul în care BNR suspendă sau pune capăt participării unui titular de cont PM la TARGET2 - România conform alineatului (1) sau (2), BNR informează imediat, printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM sau prin intermediul T2S, titularul de cont PM respectiv, alte bănci centrale, alţi titulari de cont PM şi alţi titulari de DCA din toate sistemele componente ale TARGET2 despre această suspendare sau încetare. Se consideră că acest mesaj a fost transmis de către banca centrală a statului membru de origine a titularului de cont PM şi a titularului de DCA care primeşte mesajul."
   6. La articolul 34 alineatul (4), litera (b) se abrogă.
   7. La articolul 38, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) BNR păstrează confidenţialitatea tuturor informaţiilor sensibile sau secrete, inclusiv când aceste informaţii se referă la plăţi, a informaţiilor tehnice sau organizaţionale aparţinând participantului, participanţilor din acelaşi grup sau clienţilor participantului, cu excepţia situaţiei în care participantul sau clientul său şi-a dat consimţământul în scris pentru divulgarea informaţiilor sau această divulgare este permisă ori impusă de legea română."
   8. În apendicele II, la punctul 3 litera (a), punctul (ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(ii) compensaţia pentru dobândă se determină prin aplicarea unei rate de referinţă ce se va stabili zilnic. Rata de referinţă menţionată este cea mai mică dintre următoarele două rate: rata medie a dobânzii overnight în euro (euro overnight index average) (EONIA) şi rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală. Rata de referinţă se aplică la valoarea ordinului de plată nedecontat ca urmare a disfuncţionalităţii tehnice a TARGET2 pentru fiecare zi în perioada cuprinsă între data iniţierii efective sau, în ceea ce priveşte ordinele de plată menţionate la punctul 2 litera (b) punctul (ii), data la care s-a intenţionat iniţierea ordinului de plată şi data la care ordinul de plată a fost sau ar fi putut fi decontat. Din valoarea oricărei compensaţii se deduc sau se comisionează, după caz, orice dobândă sau comisioane rezultate din plasarea oricăror ordine de plată nedecontate în depozite în cadrul Eurosistemului; şi".
   9. În apendicele IV, la punctul 4, litera (b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(b) În situaţia în care activitatea SSP sau a platformei T2S este transferată dintr-o regiune (Regiunea 1) într-o altă regiune (Regiunea 2), participanţii depun toate eforturile pentru a reconcilia poziţiile proprii până la momentul întreruperii funcţionării sau până la momentul producerii evenimentelor externe anormale şi furnizează BNR toate informaţiile relevante în acest sens."
   10. În apendicele IV, la punctul 4, după litera (b) se introduce o nouă literă, litera (c), cu următorul cuprins:
    "(c) În cazul în care un ordin de transfer de lichiditate din PM în DCA este debitat din contul PM de pe SSP din Regiunea 1 al participantului, însă, ulterior reconcilierii, nu apare ca fiind debitat pe SSP din Regiunea 2, banca centrală responsabilă de participantul respectiv debitează contul PM din Regiunea 2 al participantului pentru a readuce soldul contului PM al participantului la nivelul pe care îl avea anterior transferării."
   Art. II. - Anexa IIa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2 - România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 şi 436 bis din 18 iunie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 1, definiţia "autocolateralizare" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "- «autocolateralizare» (auto-collateralisation) înseamnă creditul pe parcursul zilei acordat de banca centrală naţională (BCN) din zona euro, în banii băncii centrale, care este declanşat atunci când un titular de DCA nu are fonduri suficiente pentru a deconta tranzacţiile cu instrumente financiare, acest credit pe parcursul zilei fiind colateralizat fie cu instrumentele financiare cumpărate (colateral asupra fluxului), fie cu instrumentele financiare deţinute deja de titularul de DCA (colateral asupra stocului). O operaţiune de autocolateralizare este compusă din două operaţiuni distincte, una pentru acordarea autocolateralizării şi una pentru rambursarea acesteia. Este posibil să includă şi o a treia operaţiune, pentru orice eventuală realocare a colateralului. În sensul art. 16 se consideră că toate cele trei operaţiuni sunt intrate în sistem şi sunt irevocabile în acelaşi timp cu operaţiunea pentru acordarea autocolateralizării."
   2. La articolul 16 alineatul (3), paragraful introductiv se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Între băncile centrale din Eurosistem şi BCN conectate, pe de o parte, şi toate CSD participante în T2S, pe de altă parte, se va semna un acord privind schimbul de informaţii în cazul insolvenţei unui participant şi răspunderea fiecărui semnatar al acordului. În termen de două săptămâni după ce BCE a confirmat tuturor semnatarilor acordului că procedurile privind schimbul de informaţii menţionate mai sus au fost stabilite şi aprobate de toate părţile la acord, regulile prevăzute la alineatul (2) se înlocuiesc cu regulile de mai jos:".
   3. La articolul 24, la finalul alineatului (1) se introduce următoarea teză:
    "În sensul prezentului alineat, adoptarea unei măsuri de rezoluţie în sensul Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii şi de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului şi a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE şi 2013/36/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Regulamentelor (UE) nr. 1.093/2010 şi (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European şi ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190) împotriva unui titular de DCA nu constituie automat deschiderea unei proceduri de insolvenţă."
   4. La articolul 24 alineatul (4), litera (a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(a) În cazul în care BNR suspendă sau pune capăt participării unui titular de DCA la TARGET2 - România conform alin. (1) sau (2), BNR informează imediat, printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM sau prin intermediul T2S, titularul de DCA respectiv, alte bănci centrale, alţi titulari de DCA şi alţi titulari de cont PM din toate sistemele componente ale TARGET2 despre această suspendare sau încetare. Se consideră că acest mesaj a fost transmis de către banca centrală a statului membru de origine a titularului de DCA şi a titularului de cont PM care primeşte mesajul."
   5. La articolul 24 alineatul (4), litera (b) se abrogă.
   6. În apendicele II, la punctul 3 litera (a), punctul (ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(ii) compensaţia pentru dobândă se determină prin aplicarea unei rate de referinţă ce se va stabili zilnic. Rata de referinţă menţionată este cea mai mică dintre următoarele două rate: rata medie a dobânzii overnight în euro (euro overnight index average) (EONIA) şi rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală. Rata de referinţă se aplică la valoarea ordinului de plată nedecontat ca urmare a disfuncţionalităţii tehnice a TARGET2 pentru fiecare zi în perioada cuprinsă între data iniţierii efective sau, în ceea ce priveşte ordinele de plată menţionate la punctul 2 litera (b) punctul (ii), data la care s-a intenţionat iniţierea ordinului de plată şi data la care ordinul de plată a fost sau ar fi putut fi decontat. Din valoarea oricărei compensaţii se deduc sau se comisionează, după caz, orice dobândă sau comisioane rezultate din plasarea oricăror ordine de plată nedecontate în depozite în cadrul Eurosistemului; şi".
   7. Apendicele VI se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Apendicele VI

    LISTA COMISIOANELOR

    Comisioane pentru serviciile T2S
    Următoarele comisioane pentru serviciile T2S referitoare la DCA se aplică titularilor de cont PM principal:

   
Elemente ale tarifului Comision Explicaţie
Servicii de decontare
Ordine de transfer de lichiditate din DCA în DCA 9 eurocenţi Per transfer
Mişcări pe cont (respectiv, blocare, deblocare, rezervare de lichiditate etc.) 6 eurocenţi Per tranzacţie
Servicii informaţionale
Rapoarte A2A 0,4 eurocenţi Per locaţie (business item) în orice raport A2A generat
Interogări A2A 0,7 eurocenţi Per locaţie (business item) interogată în orice interogare A2A generată
Interogări U2A 10 eurocenţi Per funcţie de căutare executată
Interogări U2A descărcate 0,7 eurocenţi Per locaţie (business item) interogată în orice interogare U2A generată şi descărcată
Mesaje grupate într-un fişier 0,4 eurocenţi Per mesaj într-un fişier
Transmiteri 1,2 eurocenţi Per transmitere"
   Art. III. - Anexa III la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2 - România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 şi 436 bis din 18 iunie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La "Definiţii", punctul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) «legături strânse» (close links) înseamnă legături strânse în sensul articolului 138 din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)."
   2. Punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Fiecare BCN din zona euro acordă credit pe parcursul zilei instituţiilor de credit cu sediul în SEE care sunt contrapărţi eligibile pentru operaţiunile de politică monetară ale Eurosistemului, au acces la facilitatea de credit marginală şi au un cont deschis la BCN din zona euro relevantă, inclusiv atunci când acele instituţii de credit acţionează printr-o sucursală înfiinţată în SEE şi incluzând sucursalele înfiinţate în SEE ale instituţiilor de credit cu sediul în afara SEE, cu condiţia ca aceste sucursale să fie înfiinţate în aceeaşi ţară ca BCN din zona euro relevantă. Nu poate fi acordat credit pe parcursul zilei entităţilor care fac obiectul unor măsuri restrictive adoptate de Consiliul Uniunii Europene sau de statele membre în temeiul articolului 65 alineatul (1) litera (b), articolului 75 sau articolului 215 din tratat, măsuri a căror punere în aplicare, din perspectiva BNR, după informarea BCE, este incompatibilă cu buna funcţionare a TARGET2."
   3. Punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. Creditul pe parcursul zilei poate fi acordat şi următoarelor entităţi:
    (a) instituţiilor de credit cu sediul în SEE care nu sunt contrapărţi eligibile pentru operaţiunile de politică monetară ale Eurosistemului şi/sau nu au acces la facilitatea de credit marginală, inclusiv atunci când acestea acţionează printr-o sucursală înfiinţată în SEE şi incluzând sucursalele înfiinţate în SEE ale instituţiilor de credit cu sediul în afara SEE;
    (b) departamentelor de trezorerie ale administraţiilor centrale sau regionale ale statelor membre active pe pieţele monetare şi organismelor din sectorul public ale statelor membre autorizate să menţină conturi pentru clienţi;
    (c) întreprinderilor de investiţii (societăţilor de investiţii) cu sediul în SEE, cu condiţia să fi încheiat un acord cu o contraparte la politica monetară a Eurosistemului pentru a se asigura că orice poziţie debitoare reziduală la închiderea zilei respective este acoperită; şi
    (d) entităţilor, altele decât cele care se încadrează la litera (a), care administrează sistemele auxiliare şi acţionează în această calitate, cu condiţia ca aranjamentele pentru acordarea creditului pe parcursul zilei unor astfel de entităţi să fi fost prezentate în prealabil Consiliului guvernatorilor şi aprobate de acesta,
    cu condiţia ca, în cazurile menţionate la literele (a)-(d), entitatea care primeşte creditul pe parcursul zilei să aibă sediul în aceeaşi jurisdicţie cu BCN care acordă creditul pe parcursul zilei.
    Toate creditele overnight acordate contrapărţilor centrale eligibile sunt supuse condiţiilor prevăzute în prezenta anexă (inclusiv dispoziţiile referitoare la colateralul eligibil).
    Sancţiunile prevăzute la punctele 10 şi 11 se aplică atunci când contrapărţile centrale eligibile nu rambursează creditul overnight care le-a fost acordat de către BCN a acestora."
   4. Punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Pentru entităţile menţionate la punctul 2 literele (a)-(d) şi în conformitate cu articolul 19 din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), creditul pe parcursul zilei este limitat la ziua în cauză şi nu este posibilă extinderea la creditul overnight.
    Prin derogare, Consiliul guvernatorilor poate hotărî, printr-o decizie prealabilă motivată, să dea acces la facilitatea de credit marginală anumitor contrapărţi centrale (CPC) eligibile, în sensul articolului 139 alineatul (2) litera (c) din Tratat coroborat cu articolele 18 şi 42 din Statutul SEBC şi articolul 1 alineatul (1) din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Aceste CPC eligibile sunt cele care, în toate momentele relevante:
    (a) sunt entităţi eligibile în sensul punctului 2 litera (d), cu condiţia ca aceste entităţi eligibile să fie autorizate ca CPC în conformitate cu legislaţia Uniunii sau cu legislaţia naţională aplicabilă;
    (b) au sediul în zona euro;
    (c) sunt supuse supravegherii şi/sau monitorizării de către autorităţile competente;
    (d) îndeplinesc cerinţele de monitorizare cu privire la localizarea infrastructurilor care oferă servicii în euro, astfel cum sunt modificate periodic şi publicate pe website-ul BCE19;
    (e) au conturi în modulul de plăţi (PM) din TARGET2;
    (f) au acces la credit pe parcursul zilei.
    19 Politica actuală a Eurosistemului pentru localizarea infrastructurii este prevăzută în următoarele declaraţii, disponibile pe website-ul BCE la adresa www.ecb.europa.eu: (a) Policy statement on euro payment and settlements located outside the euro area din 3 noiembrie 1998; (b) The Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing din 27 septembrie 2001; (c) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions din 19 iulie 2007; (d) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of legally and operationally located in the euro area din 20 noiembrie 2008; (e) The Eurosystem oversight policy framework din iulie 2011, sub rezerva Hotărârii din 4 martie 2015, Regatul Unit/Banca Centrală Europeană (T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496)."
   5. Punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. Creditul pe parcursul zilei se garantează cu colateral eligibil şi se acordă prin descoperiri de cont pe parcursul zilei (intraday overdraft) colateralizate şi/sau prin tranzacţii de report (repo) pe parcursul zilei în conformitate cu condiţiile minime comune suplimentare (inclusiv situaţiile de neîndeplinire a obligaţiilor enumerate în cadrul acestor condiţii, precum şi consecinţele corespunzătoare acestora) prevăzute de Consiliul guvernatorilor în ceea ce priveşte operaţiunile de politică monetară ale Eurosistemului. Colateralul eligibil se compune din aceleaşi tipuri de active ca şi activele eligibile pentru utilizare în operaţiunile de politică monetară ale Eurosistemului şi sunt supuse aceloraşi reguli de evaluare şi de control al riscurilor ca cele prevăzute în partea a patra a Orientării (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
    Creditul pe parcursul zilei se acordă numai după ce activele eligibile oferite drept colateral au fost transferate sau constituite drept garanţii reale mobiliare în mod definitiv. În acest sens, contrapărţile predepozitează activele eligibile sau le constituie drept garanţii reale imobiliare la BCN relevantă sau decontează activele eligibile cu BCN relevantă pe bază livrare-contra-plată."
   6. Punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "5. Instrumentele de natura datoriei emise sau garantate de entitate sau de orice terţ cu care entitatea are legături strânse pot fi acceptate ca active eligibile pentru garantare numai în cazurile prevăzute în partea a patra a Orientării (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)."
   7. La punctul 12, litera (c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(c) În cazul în care Eurosistemul decide să suspende, să limiteze sau să excludă accesul contrapărţilor la instrumentele de politică monetară din motive de prudenţă sau de altă natură, în conformitate cu articolul 158 din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), băncile centrale naţionale din zona euro pun în aplicare respectiva decizie în ceea ce priveşte accesul la creditul pe parcursul zilei (intraday credit), conform prevederilor contractului sau reglementărilor aplicate de băncile centrale naţionale corespunzătoare."
   Art. IV. - Anexa IIIa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2 - România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 şi 436 bis din 18 iunie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La "Definiţii", punctul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) «autocolateralizare» (auto-collateralisation) înseamnă creditul pe parcursul zilei acordat de BCN din zona euro, în banii băncii centrale, care este declanşat atunci când un titular de DCA nu are fonduri suficiente pentru a deconta tranzacţiile cu instrumente financiare, acest credit pe parcursul zilei fiind colateralizat fie cu instrumentele financiare cumpărate (colateral asupra fluxului), fie cu instrumentele financiare deja deţinute de titularul de DCA (colateral asupra stocului). O operaţiune de autocolateralizare este compusă din două operaţiuni distincte, una pentru acordarea autocolateralizării şi una pentru rambursarea acesteia. Este posibil să includă şi o a treia operaţiune, pentru orice eventuală realocare a colateralului. În sensul articolului 16 din anexa IIa se consideră că toate cele trei operaţiuni sunt intrate în sistem şi sunt irevocabile în acelaşi timp cu operaţiunea pentru acordarea autocolateralizării."
   2. La "Definiţii", punctul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) «legături strânse» (close links) înseamnă legături strânse în sensul articolului 138 din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)."
   3. Punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Fără a aduce atingere punctului 13, BNR, de la 18 septembrie 2017 şi în urma unei solicitări, oferă facilităţi de autocolateralizare entităţilor cărora le acordă credit pe parcursul zilei în conformitate cu anexa III, cu condiţia ca aceste entităţi să aibă atât un DCA, cât şi un cont PM deschise la BNR şi să nu facă obiectul unor măsuri restrictive adoptate de Consiliul Uniunii Europene sau de statele membre în temeiul prevederilor articolului 65 alineatul (1) litera (b), articolului 75 sau articolului 215 din tratat, măsuri a căror aplicare, din perspectiva BNR, după informarea BCE, este incompatibilă cu buna funcţionare a TARGET2."
   4. La punctul 3, prima teză se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. Autocolateralizarea se bazează pe colateral eligibil. Colateralul eligibil se compune din aceleaşi tipuri de active ca şi activele eligibile pentru utilizare în operaţiunile de politică monetară ale Eurosistemului şi sunt supuse aceloraşi reguli de evaluare şi de control al riscurilor ca cele prevăzute în partea a patra a Orientării (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)."
   5. Punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. Instrumentele de natura datoriei emise sau garantate de entitate sau de orice terţ cu care entitatea are legături strânse pot fi acceptate drept colateral eligibil numai în cazurile prevăzute în partea a patra a Orientării (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)."
   6. La punctul 9, litera (d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(d) BNR aplică un comision de penalizare de 1.000 EUR pentru fiecare zi de operare în care se recurge o dată sau de mai multe ori la transferul colateralului în conformitate cu litera (c). Comisionul de penalizare se debitează din contul PM relevant al titularului de DCA menţionat la litera (c)."
   7. La punctul 10 litera (c), prima teză se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(c) Eurosistemul poate decide să suspende, să limiteze sau să excludă accesul contrapărţilor la instrumentele de politică monetară din motive de prudenţă sau de altă natură, în conformitate cu articolul 158 din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)."
   8. Punctul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "13. Prin derogare de la punctul 1, în perioada cuprinsă între 22 iunie 2015 şi 18 septembrie 2017, BNR poate, în urma unei solicitări, să ofere facilităţi de autocolateralizare entităţilor cărora le acordă credit pe parcursul zilei în conformitate cu anexa III, cu condiţia ca aceste entităţi să aibă atât un DCA, cât şi un cont PM deschise la BNR şi să nu facă obiectul unor măsuri restrictive adoptate de Consiliul Uniunii Europene sau de statele membre în temeiul prevederilor articolului 65 alineatul (1) litera (b), articolului 75 sau articolului 215 din tratat, măsuri a căror aplicare, din perspectiva BNR, după informarea BCE, este incompatibilă cu buna funcţionare a TARGET2."
   Art. V. - Anexa IV la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2 - România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 şi 436 bis din 18 iunie 2015, se modifică după cum urmează:
   - La punctul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "18. Lista comisioanelor şi facturarea
    (1) Unui sistem auxiliar care foloseşte ASI sau «interfaţa participantului», indiferent de numărul conturilor pe care le are deschise la banca centrală a sistemului auxiliar şi/sau la banca centrală de decontare, i se aplică o listă de comisioane formată din următoarele elemente:
    (a) un comision lunar fix de 1.000 EUR pentru fiecare sistem auxiliar (comision fix I);
    (b) un al doilea comision lunar fix cuprins între 417 EUR şi 8.334 EUR, proporţional cu valoarea brută subiacentă a tranzacţiilor sistemului auxiliar de decontare a fondurilor în euro (comision fix II):
   
Interval De la
(milioane EUR/zi)
La
(milioane EUR/zi)
Comision anual Comision lunar
1 0 sub 1.000 5.000 EUR 417 EUR
2 1.000 sub 2.500 10.000 EUR 833 EUR
3 2.500 sub 5.000 20.000 EUR 1.667 EUR
4 5.000 sub 10.000 30.000 EUR 2.500 EUR
5 10.000 sub 50.000 40.000 EUR 3.333 EUR
6 50.000 sub 500.000 50.000 EUR 4.167 EUR
7 Peste 500.000 - 100.000 EUR 8.334 EUR

    Valoarea brută a tranzacţiilor sistemului auxiliar de decontare a fondurilor în euro este calculată de către banca centrală a sistemului auxiliar o dată pe an pe baza unei astfel de valori brute din anul anterior, iar valoarea brută calculată este aplicată pentru calcularea comisionului începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an calendaristic. Valoarea brută exclude tranzacţiile decontate în DCA;
    (c) un comision per tranzacţie, calculat pe aceleaşi baze ca şi cel calculat pentru titularii de cont PM conform apendicelui VI din anexa II. Sistemul auxiliar poate alege una dintre următoarele opţiuni: fie să plătească un comision fix de 0,80 EUR per instrucţiune de plată (opţiunea A), fie să plătească un comision calculat pe bază degresivă (opţiunea B), cu următoarele modificări:
    (i) pentru opţiunea B, limitele benzilor referitoare la volumul instrucţiunilor de plată sunt împărţite la 2; şi
    (ii) un comision lunar fix de 150 EUR (conform opţiunii A) sau de 1.875 EUR (conform opţiunii B) se aplică în plus faţă de comisionul fix I şi comisionul fix II;
    (d) în plus faţă de comisioanele stabilite la lit. (a)-(c), unui sistem auxiliar care foloseşte ASI sau «interfaţa participantului» i se aplică şi următoarele comisioane:
    (i) dacă sistemul auxiliar utilizează serviciile cu valoare adăugată TARGET2 pentru T2S, comisionul lunar pentru utilizarea serviciilor cu valoare adăugată este de 50 EUR pentru sistemele care au ales opţiunea A şi de 625 EUR pentru sistemele care au ales opţiunea B. Acest comision este perceput pentru fiecare cont deţinut de sistemul auxiliar care utilizează aceste servicii;
    (ii) dacă sistemul auxiliar deţine un cont PM principal legat de unul sau mai multe DCA, comisionul lunar este de 250 EUR pentru fiecare DCA legat; şi
    (iii) sistemului auxiliar, în calitate de titular de cont PM principal, i se aplică următoarele comisioane pentru serviciile T2S aferente DCA legate. Aceste elemente ale tarifului se facturează separat.
   
Elemente ale tarifului Comision Explicaţie
Servicii de decontare
Ordine de transfer de lichiditate din DCA în DCA 9 eurocenţi Per transfer
Mişcări pe cont (respectiv blocare, deblocare, rezervare de lichiditate etc.) 6 eurocenţi Per tranzacţie
Servicii informaţionale
Rapoarte A2A 0,4 eurocenţi Per locaţie (business item) în orice raport A2A generat
Interogări A2A 0,7 eurocenţi Per locaţie (business item) interogată în orice interogare A2A generată
Interogări U2A 10 eurocenţi Per funcţie de căutare executată
Interogări U2A descărcate 0,7 eurocenţi Per locaţie (business item) interogată în orice interogare U2A generată şi descărcată
Mesaje grupate într-un fişier 0,4 eurocenţi Per mesaj într-un fişier
Transmiteri 1,2 eurocenţi Per transmitere"
   Art. VI. - Anexa V la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2 - România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 şi 436 bis din 18 iunie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
   - La apendicele IIa, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. BNR emite şi menţine în mod gratuit până la cinci certificate active per participant pentru fiecare cont PM. BNR aplică un comision de 120 EUR pentru emiterea celui de-al şaselea certificat şi pentru fiecare certificat activ ulterior. BNR aplică un comision anual de întreţinere de 30 EUR pentru al şaselea certificat şi pentru fiecare certificat activ ulterior. Certificatele active sunt valabile cinci ani."
   Art. VII. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 15 aprilie 2016.
   Art. VIII. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 11 aprilie 2016.
    Nr. 2.