Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 4 din 31.aug.2016
Monitorul Oficial, Partea I 706 12.sep.2016
Intrare în vigoare la 1.oct.2016
Regulamentul nr. 4/2016 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit

 Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b), ale art. 3 alin. (6), ale art. 24, ale art. 25 alin. (2) şi ale art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 şi 49 bis din 20 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 35 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:
"d) netransmiterea de către persoanele declarante la CRC a informaţiei de risc de credit referitoare la debitorii care îndeplinesc condiţia de a fi raportaţi şi netransmiterea informaţiilor referitoare la grupuri, precum şi transmiterea informaţiei de risc de credit eronate, existentă în baza de date a CRC, se sancţionează cu amendă de 500 lei dacă se identifică 20 de debitori neraportaţi/grupuri neraportate, respectiv raportaţi/raportate eronat; se adaugă la suma menţionată câte 25 lei pentru fiecare debitor sau grup neraportat, precum şi pentru cei raportaţi eronat identificaţi peste numărul de 20;".
2. La articolul 43, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Pentru scopurile de analiză ale Băncii Naţionale a României, persoanele declarante raportează lunar şi/sau trimestrial informaţiile cantitative şi calitative conţinute în formularul F3 A, secţiunea 2 şi secţiunea 3. Informaţiile care se raportează trimestrial sunt: valoarea activului ponderat la risc, factorul de conversie asociat părţii extrabilanţiere şi expunerea la riscul de credit.
Persoanele declarante vor transmite informaţiile care se raportează trimestrial în perioada de raportare din luna februarie pentru luna decembrie, în perioada de raportare din luna mai pentru luna martie, în perioada de raportare din luna august pentru luna iunie şi în perioada de raportare din luna noiembrie pentru luna septembrie."
3. Formularul F2 A din anexa nr. 2, formularul F3 A din anexa nr. 3 şi formularul F4 B din anexa nr. 4 se înlocuiesc cu formularele din anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul regulament.
Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2016.
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

Bucureşti, 31 august 2016.
Nr. 4.

ANEXA Nr. 1

F2 A Nr. . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . .

FORMULAR DE RAPORTARE A DEBITORILOR
pentru luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .

Persoană declarantă . . . . . . . . . .
Cod . . . . . . . . . .

Secţiunea 1
Nr. crt. Debitor Situaţie specială Încadrare debitor* Sector instituţional Activitate Formă de proprietate Ţară Judeţ Formă juridică de organizare Grad de îndatorare Statut ocupaţional Tip raportare
Cod de identificare Nume/Denumire
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

* Sucursalele din România ale instituţiilor de credit din alte state membre pot opta pentru raportarea acestei informaţii.

Secţiunea 2
Nr. crt. Sucursală a unei persoane juridice
Cod de identificare Denumire Ţară
(0) (1) (2) (3)

Persoană acreditată,
. . . . . . . . . .

MODUL DE COMPLETARE

Rubrica "Nr. "
Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de persoanele declarante.
Rubrica "Data"
Se completează cu data la care se emite formularul.
Rubricile "pentru luna" şi "anul"
Se completează cu luna şi anul pentru care se transmite informaţia de risc de credit.
Rubrica "Persoană declarantă"
Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit.
Rubrica "Cod"
Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit.

Secţiunea 1

Rubrica 0 - "Nr. crt."
Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.
Rubrica 1 - "Debitor - Cod de identificare"
Se completează astfel:
a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;
b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;
d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.
Rubrica 2 - "Debitor - Nume/Denumire"
Se completează cu numele sau denumirea completă a debitorului.
Rubrica 3 - "Situaţie specială"
Se completează în cazul în care debitorul se găseşte în una dintre situaţiile prevăzute în Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
- cu litera R - în cazul în care debitorul se află în situaţia de reorganizare;
- cu litera I - în cazul în care debitorul se află în situaţia de insolvenţă;
- cu litera F - în cazul în care debitorul se află în situaţia de faliment.
În cazul în care debitorul nu se află în niciuna dintre situaţiile de mai sus, se va completa cu litera N.
Rubrica 4 - "Încadrare debitor"
Se completează cu încadrarea debitorului potrivit categoriei de clasificare a creditelor, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, şi ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
- cu litera S pentru credite clasificate în categoria standard;
- cu litera O pentru credite clasificate în categoria în observaţie;
- cu litera B pentru credite clasificate în categoria substandard;
- cu litera I pentru credite clasificate în categoria îndoielnic;
- cu litera P pentru credite clasificate în categoria pierdere;
- cu litera N pentru debitorii pentru care nu se calculează încadrarea.
Rubrica 5 - "Sector instituţional"
Se completează cu codul sectorului instituţional din care face parte debitorul, din Nomenclatorul SECTOARE INSTITUŢIONALE, conform SEC 2010.
Rubrica 6 - "Activitate"
Se completează astfel:
- în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul CAEN corespunzător activităţii principale;
- în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod CAEN corespunzător activităţii principale;
- în cazul persoanelor fizice, cu codul 0000.
Rubrica 7 - "Formă de proprietate"
Se completează astfel:
- în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul corespunzător din nomenclatorul "Forme de proprietate" elaborat de Ministerul Finanţelor Publice;
- în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod corespunzător din nomenclatorul "Forme de proprietate" elaborat de Ministerul Finanţelor Publice;
- în cazul persoanelor fizice, cu codul 01.
Rubrica 8 - "Ţară"
Se completează astfel:
- în cazul persoanelor juridice rezidente şi al persoanelor fizice române, cu codul României;
- în cazul persoanelor fizice străine şi al persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării care a emis paşaportul, respectiv al ţării în care este înregistrată persoana juridică.
Rubrica 9 - "Judeţ"
Se completează cu codul numeric al judeţului în care debitorul persoană juridică rezidentă este înregistrat la registrul comerţului sau în care domiciliază debitorul persoană fizică.
Rubrica 10 - "Formă juridică de organizare"
Se completează cu codul formei juridice de organizare din care face parte debitorul, din Nomenclatorul FORMA JURIDICĂ DE ORGANIZARE.
Rubrica 11 - "Grad de îndatorare"
Se completează cu gradul de îndatorare calculat pentru debitor.
Rubrica 12 - "Statut ocupaţional"
Se completează cu codul statutului ocupaţional al debitorului persoană fizică, astfel:
- litera A - Salariat;
- litera B - Patron;
- litera C - Lucrător pe cont propriu în activităţi neagricole;
- litera D - Membru al unei cooperative neagricole;
- litera E - Lucrător pe cont propriu în agricultură;
- litera F - Membru al unei cooperative agricole;
- litera G - Ajutor familial;
- litera H - Şomer;
- litera I - Pensionar;
- litera J - Elev;
- litera K - Student;
- litera L - Casnică;
- litera M - Alt statut (persoană vârstnică, preşcolar, persoană întreţinută, persoană cu handicap etc.).
Rubrica 13 - "Tip raportare"
Se completează astfel:
- cu litera S - în cazul în care debitorul raportat anterior nu mai îndeplineşte condiţia de raportare;
- cu litera N - în cazul în care debitorul îndeplineşte condiţia de raportare.

Secţiunea 2

Rubrica 0 - "Nr. crt."
Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.
Rubrica 1 - "Sucursală a unei persoane juridice - Cod de identificare"
Se completează astfel:
a) cu codul unic de înregistrare al societăţii-mamă în cazul în care aceasta este o persoană juridică rezidentă;
b) cu codul ţării, precum şi cu codul de înregistrare din ţara de origine a societăţii-mamă în cazul în care aceasta este o persoană juridică nerezidentă.
Rubrica 2 - "Sucursală a unei persoane juridice - Denumire"
Se completează cu denumirea societăţii-mamă a cărei sucursală este persoana juridică raportată la Centrala Riscului de Credit.
Rubrica 3 - "Ţară"
Se completează astfel:
- în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul României;
- în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării în care este înregistrată persoana juridică.
ANEXA Nr. 2

F3 A Nr. . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . .

FORMULAR D E RAPORT A REARISCURILOR INDIVIDUALE
pentru luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .

Persoană declarantă . . . . . . . . . .
Cod . . . . . . . . . .

Secţiunea 1
- lei -
Nr. crt. Cod unitate Cod de iden-tificare debitor Sume acordate Valută Data acordării Data sca-denţei Credit/ anga-jament luat împreună cu alţi debitori Cod risc Stare credit Cod CRC Sume datorate Sume restante Servi-ciul datoriei Restru-cturare Comport-ament credit Credite scoase în afara bilanţului - Principal Credit extra-bilanţier Tip rapor-tare Identifi-cator
Garanţii Tip risc Termen de acordare Carduri şi leasing utili-zate neutili-zate
Tip garanţie Valoarea garanţiei - Total
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 2 3 4 1 2
a b
Total Total
RISC INDIVIDUAL (11.1 + 11.2) TOTAL SUME
. . . . . .

Secţiunea 2
Nr. crt. Clasă rating Proba-bilitate de neram-bursare Tip garanţie imobi-liară Valoare garanţie imobi-liară Expuneri neper-formante Improba-bilitate de plată Stare de neram-bursare Credite depre-ciate Suma de plată lunară - Total Suma de plată lunară - Principal Suma de plată lunară - Dobândă Suma restantă - Dobânzi Dobânzi penali-zatoare - sume Rata anualizată a dobânzii aplicată creditului Dobânda anuală efectivă (DAE) LTV - Raportul valoarea creditului pe garanţii Credite scoase în afara bilanţului - Creanţe ataşate şi sume de amortizat Credite scoase în afara bilanţului - Creanţe ataşate acumulate după scoaterea în afara bilanţului Ajustări la nivel individual pentru depre-ciere Tip ajustări pentru depre-ciere Credit nou/ vechi Tip opera-ţiune credit Valoarea activului ponderat la risc (RWA) Factorul de conversie asociat părţii extra-bilanţiere Expu-nerea la riscul de credit
(0) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44)

Secţiunea 3
Nr. crt. Locuinţă Credit aflat în executare silită Valoare garanţie imobiliară supusă executării silite Valoare obţinută din executarea silită a garanţiei imobiliare Modificare valută Darea în plată
Etape ale dării în plată Data etapei dării în plată
(0) (45) (46) (47) (48) (49) (50)
1 2

Persoană acreditată,
. . . . . . . . . .

MODUL DE COMPLETARE

Rubrica "Nr. "
Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de persoana declarantă.
Rubrica "Data"
Se completează cu data la care se emite formularul.
Rubricile "pentru luna" şi "anul"
Se completează cu luna şi anul pentru care se completează informaţia de risc de credit.
Rubrica "Persoană declarantă"
Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit.
Rubrica "Cod"
Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit.

Secţiunea 1

Rubrica 0 - "Nr. crt."
Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.
Rubrica 1 - "Cod unitate"
Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României unităţii teritoriale a persoanei declarante care a acordat creditul sau şi-a asumat angajamentul.
Rubrica 2 - "Cod de identificare debitor"
Se completează astfel:
a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;
b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul ţării care a emis paşaportul, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;
d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.
Rubrica 3 - "Sume acordate"
Se completează cu suma reprezentând creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului.
Rubrica 4 - "Valută"
Se completează cu codul valutei în care a fost acordat creditul.
Rubrica 5 - "Data acordării"
Se completează cu data la care începe derularea contractului de credit sau cu data la care persoana declarantă îşi asumă angajamentul.
Rubrica 6 - "Data scadenţei"
Se completează cu data până la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data încetării angajamentului persoanei declarante.
Rubrica 7 - "Credit/angajament luat împreună cu alţi debitori"
Se completează astfel:
- cu litera P - credit/angajament luat în nume propriu;
- cu litera C - credit/angajament luat împreună cu alţi debitori.
Rubrica 8 - "Cod risc"
Se completează cu un cod format din 4 poziţii, care corespund garanţiilor (tip/valoare), tipului riscului, termenului de acordare şi informaţiilor referitoare la carduri şi leasing, aferente creditelor acordate şi/sau angajamentelor asumate, astfel:
- poziţia 1 - garanţii:
lit. a: tip garanţie:
A - garanţii primite de la instituţiile administraţiei publice şi asimilate;
B - garanţii primite de la societăţi de asigurare şi reasigurare;
C - garanţii primite de la alte instituţii financiare;
E - gajuri cu deposedare;
F - gajuri fără deposedare;
G - alte garanţii primite de la clientelă;
H - fără garanţii;
I - depozite colaterale;
J - garanţii primite de la instituţii nefinanciare;
K - clădiri rezidenţiale;
L - clădiri comerciale;
M - terenuri;
N - alte ipoteci imobiliare.
În cazul în care pentru un credit s-au constituit mai multe tipuri de garanţii, se vor completa toate codurile acestora în ordinea descrescătoare a ponderii fiecăreia;
lit. b: valoarea garanţiei - Total:
Se completează cu valoarea totală a garanţiilor aferente creditului acordat şi/sau angajamentului asumat, conform evidenţelor contabile;
- poziţia 2 - tip risc:
A1 - creanţe comerciale;
B1 - credite de trezorerie;
C1- credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior;
D1 - credite pentru finanţarea stocurilor;
D2 - credite pentru echipamente;
E1 - credite ipotecare;
E2 - alte credite pentru investiţii imobiliare;
F1 - alte credite;
G1 - obligaţiuni;
H1 - angajamente asumate în numele debitorului faţă de o persoană fizică sau persoană juridică, alta decât persoanele declarante, sau faţă de o instituţie de credit/instituţie financiară din străinătate;
H2 - angajamente asumate faţă de debitor;
I1 - angajamente asumate în numele debitorului faţă de o altă persoană declarantă care funcţionează pe teritoriul României;
J1 - depozite de garanţii vărsate pentru operaţiuni cu instrumente financiare derivate;
K1 - credite de consum;
K2 - vânzări în rate;
- poziţia 3 - termen de acordare:
A - credite şi angajamente pe termen scurt (până la 12 luni);
B - credite şi angajamente pe termen mediu (1-5 ani);
C - credite şi angajamente pe termen lung (peste 5 ani);
- poziţia 4 - carduri şi leasing:
C - pentru cardurile de credit;
D - pentru cardurile de debit cu facilitate de descoperit de cont;
L - pentru leasing;
N - pentru celelalte credite acordate şi angajamente asumate de persoana declarantă.
Rubrica 9 - "Stare credit"
Se completează astfel:
- litera E - credit/angajament existent în portofoliul persoanei declarante şi care nu a fost vândut, răscumpărat, cumpărat sau intermediat;
- litera R - credit răscumpărat de persoana declarantă după ce anterior a fost vândut din portofoliu; se transmite tipul entităţii de la care acesta a fost răscumpărat: rezident, respectiv nerezident;
- litera C - credit cumpărat de persoana declarantă de la o altă entitate şi care nu a fost anterior în portofoliul propriu, respectiv nu a fost vândut de această instituţie.
Rubrica 10 - "Cod CRC"
Se completează cu un număr de identificare unic, atribuit de Centrala Riscului de Credit la prima raportare a riscului respectiv şi se utilizează pentru toate raportările ulterioare ale persoanei declarante.
Rubrica 11 - "Sume datorate"
- poziţia 1 - sume datorate - utilizate
Se completează astfel:
- pentru obligaţiuni, cu valoarea de achiziţie;
- pentru tipurile de risc A1-F1 şi J1-K2 cu sumele înscrise în conturile de bilanţ aferente ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea;
- pentru angajamentele asumate de către persoana declarantă, cu cifra 0 (zero).
În aceste sume sunt incluse şi sumele restante;
- poziţia 2 - sume datorate - neutilizate
Se completează astfel:
- pentru tipurile de risc A1-F1, K1 şi K2 care funcţionează ca o linie de credit, cu sumele evidenţiate în afara bilanţului ca plafon neutilizat sau cu tranşele creditelor evidenţiate extrabilanţier;
- pentru tipurile de risc H1, H2 şi I1, cu sumele evidenţiate în afara bilanţului ca angajamente asumate de persoana declarantă;
- pentru obligaţiuni, cu cifra 0 (zero);
- pentru depozite de garanţii vărsate pentru operaţiuni cu instrumente financiare derivate, cu cifra 0 (zero).
Rubrica 12 - "Sume restante"
Se completează cu sumele scadente nerambursate aferente creditului respectiv înscrise în evidenţele contabile în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.
Pentru angajamentele asumate de către persoana declarantă, această rubrică se completează cu cifra 0 (zero).
Rubrica 13 - "Serviciul datoriei"
Se completează astfel:
- cu litera A - în situaţia în care ratele sunt plătite la scadenţă sau cu o întârziere de maximum 15 zile inclusiv;
- cu litera B - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 16-30 zile inclusiv;
- cu litera C - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 31-60 zile inclusiv;
- cu litera D - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 61-90 zile inclusiv;
- cu litera E - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 91-180 zile inclusiv;
- cu litera F - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 181 şi 1 an inclusiv;
- cu litera G - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere de peste 1 an.
Rubrica 14 - "Restructurare"
Se completează astfel:
- cu litera A - expunere performantă cu măsuri de restructurare constând în modificări ale termenilor şi condiţiilor, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare);
- cu litera B - expunere performantă cu măsuri de restructurare constând în refinanţare, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare);
- cu litera C - expunere neperformantă cu măsuri de restructurare constând în modificări ale termenilor şi condiţiilor, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare);
- cu litera D - expunere neperformantă cu măsuri de restructurare constând în refinanţare, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare);
- cu litera E - refinanţare, în cazul debitorilor fără dificultăţi financiare;
- cu litera N - credite fără restructurări/refinanţări.
Rubrica 15 - "Comportament credit"
Se completează astfel:
- cu litera C - credit (toate facilităţile care nu sunt linie de credit);
- cu litera L - linie de credit.
Rubrica 16 - "Credite scoase în afara bilanţului - Principal"*
Rubrica 17 - "Credit extrabilanţier"*
Rubrica 18 - "Tip raportare"
Se completează astfel:
- cu litera N - pentru creditele şi/sau angajamentele care nu se şterg şi pentru creditele care au fost suplimentate şi care se raportează ca fiind credite noi;
- cu litera R - pentru creditele refinanţate şi care se consideră riscuri ce se şterg; pentru aceste credite se transmite şi suma refinanţată;
- cu litera C - pentru creditele cesionate şi care se consideră riscuri ce se şterg; pentru aceste credite se transmit şi următoarele informaţii:
- preţul cesiunii;
- tipul entităţii căreia i-a fost cesionat creditul:
- rezident/nerezident;
- instituţie de credit, instituţie financiară nebancară, firmă de recuperare, alte entităţi;
- denumirea entităţii căreia i-a fost cesionat creditul;
- cu litera P - pentru creditele la care se înregistrează pierdere şi care se consideră riscuri ce se şterg; pentru aceste credite se transmite şi valoarea pierderii;
- cu litera D - pentru creditele închise cu dare în plată şi care se consideră riscuri ce se şterg; pentru aceste credite se transmite valoarea creanţei rămase de rambursat la data dării în plată;
- cu litera S - pentru creditele şi/sau angajamentele care se şterg; pentru acestea se completează valoarea 0.
Rubrica 19 - "Identificator"
Se completează cu un cod atribuit de persoana declarantă.

Secţiunea 2

Rubrica 20 - "Clasă rating"
Se completează, conform Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu un cod format din maximum 5 caractere alfa numerice care reprezintă clasa de rating în care a fost încadrat creditul, dacă persoana declarantă deţine informaţia.
Rubrica 21 - "Probabilitate de nerambursare"
Se completează, conform Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu o valoare între 0 şi 100, cu două zecimale, care reprezintă probabilitatea de nerambursare a creditului, determinată de persoana declarantă, dacă persoana declarantă deţine informaţia.
Rubrica 22 - "Tip garanţie imobiliară"*
Rubrica 23 - "Valoare garanţie imobiliară"*
Rubrica 24 - "Expuneri neperformante"*
Rubrica 25 - "Improbabilitate de plată"*
Rubrica 26 - "Stare de nerambursare"*
Rubrica 27 - "Credite depreciate"*
Rubrica 28 - "Suma de plată lunară - Total"*
Rubrica 29 - "Suma de plată lunară - Principal"*
Rubrica 30 - "Suma de plată lunară - Dobândă"*
Rubrica 31 - "Suma restantă - Dobânzi"*
Rubrica 32 - "Dobânzi penalizatoare - sume"*
Rubrica 33 - "Rata anualizată a dobânzii aplicată creditului"*
Rubrica 34 - "Dobânda anuală efectivă (DAE)"*
Rubrica 35 - "LTV - Raportul valoarea creditului pe garanţii"*
Rubrica 36 - "Credite scoase în afara bilanţului - Creanţe ataşate şi sume de amortizat"*
Rubrica 37 - "Credite scoase în afara bilanţului - Creanţe ataşate acumulate după scoaterea în afara bilanţului"*
Rubrica 38 - "Ajustări la nivel individual pentru depreciere"*
Rubrica 39 - "Tip ajustări pentru depreciere"*
Rubrica 40 - "Credit nou/vechi"*
Rubrica 41 - "Tip operaţiune credit"*
Rubrica 42 - "Valoarea activului ponderat la risc (RWA)"*
Acest indicator se raportează trimestrial.
Rubrica 43 - "Factorul de conversie asociat părţii extrabilanţiere"*
Acest indicator se raportează trimestrial.
Rubrica 44 - "Expunerea la riscul de credit"*
Acest indicator se raportează trimestrial.

Secţiunea 3

Rubrica 45 - "Locuinţă"
Se completează pentru debitorul persoană fizică astfel:
- cu litera L - dacă debitorul locuieşte în imobilul cumpărat cu creditul respectiv;
- cu litera N - dacă debitorul nu locuieşte în imobilul cumpărat cu creditul respectiv.
Rubrica 46 - "Credit aflat în executare silită"*
Rubrica 47 - "Valoare garanţie imobiliară supusă executării silite"*
Rubrica 48 - "Valoare obţinută din executarea silită a garanţiei imobiliare"*
* Se completează cu informaţia aferentă, după caz. Precizări se regăsesc în documentaţia aplicaţiei informatice a Centralei Riscului de Credit.

Rubrica 49 - "Modificare valută"
Se completează cu noua valută în situaţia în care se modifică valuta din contractul de credit.
Rubrica 50 - "Darea în plată"
- poziţia 1 - "Etapele dării în plată":
Se completează astfel:
- cu codul 1 - Notificarea efectuată de client către persoana declarantă privind darea în plată;
- cu codul 2 - Contestarea de către persoana declarantă a dării în plată;
- cu codul 3 - Acceptarea dării în plată;
- cu codul 0 - Anularea dării în plată;
- poziţia 2 - "Data etapei dării în plată"
Se completează cu data calendaristică a etapei dării în plată.
Rubrica "RISC INDIVIDUAL" se obţine prin însumarea totalurilor rubricilor 11.1 şi 11.2.
Se completează, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor din coloana 11.
Rubrica "TOTAL SUME RESTANTE"
Se completează, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor din coloana 12.
În cazul creditelor acordate şi angajamentelor asumate în valută se raportează echivalentul în lei al acestora, la cursurile pieţei valutare comunicate de Banca Naţională a României, utilizate pentru închiderea situaţiilor financiare ale lunii pentru care se face raportarea.
În cazul creditelor şi angajamentelor unui debitor raportat pentru prima dată la Centrala Riscului de Credit şi în cazul creditelor şi angajamentelor acordate unei persoane recenzate în luna pentru care se face raportarea trebuie completate toate rubricile formularului, mai puţin rubrica 10, "Cod CRC", care se completează de Centrala Riscului de Credit şi care se retransmite, prin intermediul formularului F3 A, persoanelor declarante care le-au raportat.
În cazul creditelor şi angajamentelor care au fost raportate anterior şi care nu au făcut obiectul unei proceduri de ştergere, se completează rubricile 11-50.
ANEXA Nr. 3
F4 B Nr. . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . .
SITUAŢIA CREDITELOR RESTANTE

Către
Persoana declarantă . . . . . . . . . .
Cod . . . . . . . . . .
Nume/Denumire persoană recenzată . . . . . . . . . .
Cod de identificare . . . . . . . . . .
Informaţii referitoare la fraudele cu carduri . . . . . . . . . .
Informaţii referitoare la incidentele de plăţi . . . . . . . . . .
- lei -
Luna/Anul Risc global Sume restante - Serviciul datoriei Total sume restante Credite scoase în afara bilanţului - Principal Sume refinanţate Sume raportate ca pierderi Preţul cesiunii Suma obţinută din executarea silită a garanţiei imobiliare Valoarea creanţei rămase de rambursat la data dării în plată
A B C D E F G
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

MODUL DE COMPLETARE

Rubrica "Nr. "
Se completează prin înscrierea unui număr unic atribuit formularului completat de către Centrala Riscului de Credit.
Rubrica "Data"
Se completează cu data la care se completează formularul.
Rubrica "Persoana declarantă"
Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situaţia.
Rubrica "Cod"
Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României persoanei declarante căreia i se transmite situaţia.
Rubrica "Nume/Denumire persoană recenzată"
Se completează cu numele sau denumirea completă a persoanei recenzate.
Rubrica "Cod de identificare"
Se completează astfel:
a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;
b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul ţării care a emis paşaportul, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;
d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.
Rubrica "Informaţii referitoare la fraudele cu carduri"
Se completează cu informaţiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de Credit, astfel:
- număr fraude cu carduri;
- total sumă fraudată.
Rubrica "Informaţii referitoare la incidentele de plăţi"
Se completează cu informaţiile referitoare la incidentele de plăţi înregistrate în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, astfel:
- numărul total de incidente pe fiecare instrument, din care numărul incidentelor majore;
- perioade de interdicţie bancară.
Informaţiile referitoare la incidentele de plăţi sunt aferente zilei anterioare efectuării consultării Centralei Riscului de Credit.
Rubrica 1 - "Luna/Anul"
Se completează cu luna şi anul pentru care se transmite situaţia creditelor restante.
Rubrica 2 - "Risc global"
Se completează cu riscul global al debitorului.
Rubrica 3 - "Sume restante - Serviciul datoriei - A"
Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei A.
Rubrica 4 -"Sume restante - Serviciul datoriei - B"
Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei B.
Rubrica 5 - "Sume restante - Serviciul datoriei - C"
Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei C.
Rubrica 6 - "Sume restante - Serviciul datoriei - D"
Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei D.
Rubrica 7 - "Sume restante - Serviciul datoriei - E"
Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei E.
Rubrica 8 - "Sume restante - Serviciul datoriei - F"
Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei F.
Rubrica 9 - "Sume restante - Serviciul datoriei - G"
Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei G.
Rubrica 10 - "Total sume restante"
Se completează cu totalul sumelor restante.
Rubrica 11 - "Credite scoase în afara bilanţului - Principal"*
* Se completează cu informaţia aferentă, după caz.

Rubrica 12 - "Sume refinanţate"
Se completează cu sumele creditelor refinanţate la alte instituţii şi care se consideră riscuri ce se şterg.
Rubrica 13 - "Sume raportate ca pierderi"
Se completează cu sumele nerecuperate trecute pe pierderi.
Rubrica 14 - "Preţul cesiunii"
Se completează cu preţul cesiunii.
Rubrica 15 - "Suma obţinută din executarea silită a garanţiei imobiliare"
Se completează cu valoarea obţinută din executarea garanţiei imobiliare.
Rubrica 16 - "Valoarea creanţei rămase de rambursat la data dării în plată"
Se completează valoarea creanţei rămase de rambursat la data dării în plată.