Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 6 din 26.sep.2016
Monitorul Oficial, Partea I 814 14.oct.2016
Intrare în vigoare la 14.oct.2016
Regulamentul nr. 6/2016 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României

Având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 şi 602 bis din 13 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 51, literele b) -e) şi g) -i) se abrogă.
2. Articolele 52-56 se abrogă.
3. La articolul 57 alineatul (1), litera a) se abrogă.
4. La articolul 57 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) totalitatea sumelor de încasat/încasărilor şi sumelor de plătit/plăţilor în nume şi cont propriu efectuate în raport cu nerezidenţii, cu excepţia operaţiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice efectuat prin ghişeele proprii, precum şi soldurile activelor şi pasivelor financiare în relaţie cu nerezidenţii, în conformitate cu listele de indicatori prevăzute în anexa nr. V.3; raportarea se va efectua lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea."
5. La articolul 57, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta centralizat datele şi informaţiile statistice prevăzute la alin. (1), atât pentru operaţiunile proprii, cât şi pentru cele ale cooperativelor din reţea."
6. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 58. - Informaţiile statistice cuprinse în anexa nr. V.5 se transmit electronic de către Ministerul Finanţelor Publice la Banca Naţională a României - Direcţia statistică, lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea."
7. Articolele 59 şi 61 se abrogă.
8. La articolul 74, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Prevederile prezentului capitol se aplică instituţiilor de credit, societăţilor de servicii de investiţii financiare, societăţilor vehicul investiţional, societăţilor de investiţii autoadministrate, societăţilor de administrare a investiţiilor care administrează fonduri de investiţii rezidente, societăţilor care administrează fonduri de pensii private rezidente şi societăţilor de asigurare."
9. Anexa nr. V.3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul regulament; datele în această nouă structură se vor transmite la Banca Naţională a României începând cu luna ianuarie 2017, pentru luna de referinţă decembrie 2016.
10. Anexele nr. V.1, V.2, V.4, V.6 şi V.8 se abrogă.
Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

Bucureşti, 26 septembrie 2016.
Nr. 6.

ANEXĂ
(Anexa nr. V.3 la Regulamentul nr. 4/2014)

Lista B1

Servicii tranzacţii în nume şi cont propriu ale instituţiei de credit raportoare în relaţia cu nerezidenţii

Denumire indicator Cod Moneda Ţara partenerului nerezident Export de servicii / Sume de încasat Import de servicii / Sume de plătit
Servicii financiare F50
Servicii de consultanţă contabilă, fiscală şi de audit H11
Servicii de consultanţă profesională, managerială şi de afaceri H15
Servicii de publicitate, marketing şi de sondare a opiniei publice H20
Servicii juridice H10
Leasing operaţional F60
Servicii comerciale H00
Servicii de telecomunicaţii D10
Achiziţia/vânzarea de produse informatice, licenţe pentru utilizarea programelor informatice, consultanţă în domeniul informatic G00
Servicii aferente agenţiilor de presă (scrisă, audio, video, altele) G10
Alte servicii informaţionale G20
Francize şi taxe de licenţă pentru utilizarea mărcilor înregistrate şi drepturilor de autor G50
Servicii de cercetare - dezvoltare H33
Servicii de construcţii E03
Servicii de arhitectură H41
Servicii de inginerie H42
Servicii tehnice H43
Servicii de întreţinere şi reparaţii A30
Călătorii în străinătate în interes de serviciu (de afaceri) C00 xxxxxxxxxx
Transport aerian de pasageri B21
Transport rutier de pasageri B23
Transport feroviar de pasageri B22
Transport aerian de mărfuri B01
Transport rutier de mărfuri B03
Transport feroviar de mărfuri B02
Alte servicii de transport aerian B31
Alte servicii de transport rutier B33
Alte servicii de transport feroviar B32
Servicii poştale D00
Servicii de curierat D20
Alte servicii de transport B41
Servicii specifice managementului grupurilor de companii (planificarea managementului de grup, organizare, control, protocol etc.) H70
Prime plătite societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă F01 xxxxxxxxxx
Despăgubiri încasate de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă F00
xxxxxxxxx
Prime plătite societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate F10
xxxxxxxxxx
Despăgubiri încasate de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate L40
xxxxxxxxx
Prime plătite societăţilor de asigurare nerezidente pentru acoperirea riscurilor financiare F04
xxxxxxxxxx
Despăgubiri încasate de la societăţi de asigurare nerezidente pentru acoperirea riscurilor financiare L45
xxxxxxxxx
Prime plătite societăţilor de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe F20
xxxxxxxxxx
Despăgubiri încasate de la societăţi de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe L41
xxxxxxxxx
Servicii auxiliare plătite societăţilor de asigurare nerezidente (comisioane, consultanţă, evaluări neincluse în prime) F40
xxxxxxxxxx
Contribuţii plătite la fonduri de pensii nerezidente F02
xxxxxxxxxx
Servicii audiovizuale şi înrudite H80
Servicii educaţionale H90
Servicii culturale şi recreaţionale H92
Alte servicii în relaţia cu nerezidenţii neincluse în altă parte H60

Servicii tranzacţii în nume şi cont propriu ale instituţiei de credit raportoare în relaţia cu nerezidenţii

Cod Descriere indicator
F50 Servicii financiare - însumează pe monede şi pe ţări exportul, respectiv importul de servicii de intermediere financiară, precum şi cele legate de acestea, în relaţia cu nerezidenţii, reprezentând: comisioane pentru creditare; comisioane pentru constituire depozite; comisioane pentru leasing financiar; comisioane pentru factoring; comisioane pentru tranzacţii cu derivate financiare; comisioane pentru subscrierea, plasamentul emisiunilor şi răscumpărarea titlurilor de valoare; comisioane aferente plăţilor de dobânzi sau dividende la titlurile de valoare; comisioane pentru compensarea plăţilor; comisioane specifice cardurilor de credit; comisioane pentru tranzacţiile de schimb valutar (inclusiv sumele rezultate din diferenţe între cursul de schimb oficial şi cel efectiv); comisioane aferente diverselor decontări; comisioane la credite ipotecare şi neipotecare; comisioane aferente serviciilor de achiziţie şi preluări; comisioane pentru administrarea capitalului şi a corporaţiilor financiare; taxe aferente serviciilor de administrare a pieţelor financiare; taxe aferente serviciilor de acordare a rating-ului pentru credite; taxe aferente serviciilor de consiliere financiară; taxe aferente serviciilor de custodie pentru active financiare sau lingouri; taxe aferente serviciilor de administrare sau gestionare a activelor financiare, etc.
H11 Servicii de consultanţa contabilă, fiscală şi de audit - însumează pe monede şi pe ţări exportul, respectiv importul de servicii de expertiză contabilă, consultanţă şi planificare fiscală, activitate de audit, etc.
H15 Servicii de consultanţă profesională, managerială şi de afaceri - însumează pe monede şi pe ţări exportul, respectiv importul de servicii de consultanţă în afaceri, management şi relaţii publice.
H20 Servicii de publicitate, marketing şi de sondare a opiniei publice - însumează pe monede şi pe ţări exportul, respectiv importul de servicii cum sunt: proiectarea şi realizarea de produse publicitare; cumpărărea de spaţii publicitare; servicii de organizare de târguri şi expoziţii; marketing şi alte studii de piaţă; studii de sondare a opiniei publice; servicii pentru promovarea produselor; servicii de organizare a congreselor, reuniunilor culturale şi ştiinţifice, inclusiv furnizarea şi instalarea echipamentelor necesare.
H10 Servicii juridice - însumează pe monede şi pe ţări exportul, respectiv importul de servicii juridice: consultanţă juridică şi servicii de reprezentare în procese penale, civile şi administrative; consultanţă juridică şi servicii de reprezentare în proceduri judiciare şi alte domenii juridice; consultanţă juridică şi servicii de reprezentare în proceduri statutare; consultanţă în elaborarea documentelor şi instrumentelor juridice; servicii de arbitraj şi de conciliere juridică; consultanţă de autentificare sau certificare notarială; servicii juridice auxiliare, etc.
F60 Leasing operaţional - însumează pe monede şi pe ţări exportul, respectiv importul de servicii de închiriere a unor bunuri, fără a presupune schimbul de proprietate şi transferul drepturilor şi riscurilor aferente bunurilor respective. Sunt incluse: închirierea de spaţii comerciale, locuinţe şi alte clădiri; închirierea de mijloace de transport fără echipaj; închirierea fără operator a maşinilor, echipamentelor, containerelor şi dispozitivelor mecanice sau electrice (inclusiv computere sau echipamente de telecomunicaţii).
H00 Servicii comerciale - însumează pe monede şi pe ţări exportul, respectiv importul de servicii comerciale reprezentând comisioane rezultate din serviciile comerciale de vânzare en-gros sau en-detail (comisioane aferente tranzacţiilor de achiziţionare/vânzare de bunuri şi servicii prin intermediul unor agenţi comerciali, brokeri de mărfuri, dealeri, comisionari, prin licitaţie, etc., comisioane de intermediere comercială), precum şi alte sume încasate/primite din intermedieri comerciale.
D10 Servicii de telecomunicaţii - însumează pe monede şi pe ţări exportul, respectiv importul de servicii de transmisie a imaginii, a sunetelor, precum şi a altor informaţii utilizând diverse mijloace de comunicaţii, respectiv: servicii de telefonie fixă şi servicii de întreţinere a reţelei specifice; servicii de telefonie mobilă; servicii de telex şi de întreţinere a reţelei; servicii de telegraf şi de întreţinere a reţelei; servicii de transmisie şi întreţinere a reţelei radio şi televiziune prin cablu; servicii de transmisie prin satelit; servicii de poştă electronică; servicii de fax; servicii de internet; servicii de reţele de afaceri specializate; servicii de teleconferinţă; servicii de acces permanent, inclusiv furnizare acces internet; servicii de întreţinere a mijloacelor de telecomunicaţii.
G00 Achiziţia/vânzarea de produse informatice, licenţe pentru utilizarea programelor informatice, consultanţă în domeniul informatic - însumează pe monede şi pe ţări exportul, respectiv importul de servicii informatice: comercializarea programelor informatice (inclusiv programe special dezvoltate pentru clienţi), licenţe pentru utilizarea acestora, precum şi servicii de consultanţă privind componente hardware, programe informatice, întreţinere şi reparaţii calculatoare şi sisteme informatice.
G10 Servicii aferente agenţiilor de presă (scrisă, audio, video, altele) - însumează pe monede şi pe ţări exportul, respectiv importul de servicii privind furnizarea de ştiri, fotografii sau articole de presă.
G20 Alte servicii informaţionale - însumează pe monede şi pe ţări exportul, respectiv importul de servicii de proiectare baze de date; servicii de stocare date; servicii de diseminare date şi baze de date, atât on-line cât şi pe suport magnetic, optic sau hârtie; servicii de căutare pe web; abonamente la publicaţiile periodice; abonamente la bazele de date ale publicaţiilor periodice; acces on-line la baze de date ale agenţiilor de ştiri; servicii ale bibliotecilor şi arhivelor.
G50 Francize şi taxe de licenţă pentru utilizarea mărcilor înregistrate şi drepturilor de autor - însumează pe monede şi pe ţări sumele de încasat, respectiv sumele de plătit reprezentând taxe de licenţă pentru utilizarea mărcilor înregistrate, licenţe pentru utilizarea rezultatelor cercetării/dezvoltării (brevete, mărci, drepturi de autor, procese şi creaţii industriale, secrete de comerţ), licenţe pentru reproducerea şi/sau distribuţia programelor informatice, licenţe pentru reproducerea şi/sau distribuţia produselor audiovizuale şi altele asemenea.
H33 Servicii de cercetare-dezvoltare - însumează pe monede şi pe ţări exportul, respectiv importul de servicii personalizate sau nepersonalizate de cercetare şi dezvoltare din sfera cercetării fundamentale, cercetării aplicate, dezvoltării experimentale a unor noi produse şi procese, indiferent dacă produsele rezultate sunt destinate sau nu pieţei. Este inclusă vânzarea /cumpărarea rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, aceasta presupunând transferul de proprietate, al drepturilor şi obligaţiilor asupra acestora.
E03 Servicii de construcţii - însumează pe monede şi pe ţări sumele de încasat, respectiv sumele de plătit aferente serviciilor de construcţii furnizate instituţiei de credit de către firmele de construcţii nerezidente în cazul construirii unor clădiri, modernizării clădirilor existente, etc. La rubrica import se înregistrează valoarea brută totală a construcţiei efectuate care include şi valoarea bunurilor şi servicii utilizate pentru efectuarea lucrării (materiale de construcţii, transport, etc.), precum şi sumele plătite muncitorilor. Prin convenţie, la rubrica export se înregistrează valoarea bunurilor şi serviciilor achiziţionate din România de către compania de construcţii nerezidentă.
H41 Servicii de arhitectură - însumează pe monede şi pe ţări exportul, respectiv importul de servicii de consultanţă, studii, proiectare arhitecturală, alte dezvoltări.
H42 Servicii de inginerie - însumează pe monede şi pe ţări exportul, respectiv importul de servicii de proiectare, dezvoltare şi utilizare a utilajelor, materialelor, instrumentelor, structurilor, proceselor, sistemelor cum ar fi: proiectare de instalaţii mecanice şi electrice pentru clădiri şi echipamente; proiectare pentru instalaţii industriale; furnizarea de proiecte, planuri şi studii referitoare la proiecte de inginerie; studii tehnice de fezabilitate.
H43 Servicii tehnice - însumează pe monede şi pe ţări exportul, respectiv importul de servicii tehnice cum sunt: asistenţă şi consultaţii tehnice pentru lucrări de construcţii; testare, certificare şi analiză tehnică; servicii de inspecţie tehnică.
A30 Servicii de întreţinere şi reparaţii - însumează pe monede şi pe ţări valoarea exportului, respectiv importului de servicii de întreţinere şi reparaţii, recondiţionări, revizii capitale ale bunurilor (inclusiv ale autovehiculelor şi altor echipamente), cu excepţia construcţiilor.
C00 Călătorii în străinătate în interes de serviciu (de afaceri) - însumează pe monede şi pe ţări sumele de plătit reprezentând servicii de cazare, servicii de catering (servire a mesei), servicii de transport local (indiferent de mijlocul de transport), serviciile de turism cultural, de divertisment, bunuri şi servicii achiziţionate de călători pe perioada sejurului (de exemplu, servicii de furnizare internet la hotel), servicii medicale şi serviciile educaţionale prestate în ţara gazdă în timpul călătoriei. Sunt incluse avansurile pentru deplasările angajaţilor instituţiei de credit efectuate în interesul serviciului (cursuri, întâlniri de afaceri, conferinţe, evenimente, etc.), care se diminuează cu sumele returnate de cei care au beneficiat de avansurile respective.
B21 Transport aerian de pasageri - însumează pe monede şi pe ţări exportul, respectiv importul de servicii de transport aerian de pasageri nerezidenţi efectuate cu aeronave care aparţin companiilor rezidente şi/sau de pasageri rezidenţi efectuate cu aeronave care aparţin companiilor nerezidente. Includ: costul biletelor de călătorie cu avionul, inclusiv în situaţia în care reprezintă parte a pachetelor turistice de călătorie; taxa pentru bagaje sau efecte personale ce depăşesc limita admisă la transportul aerian; închirieri de aeronave cu echipaj pentru transportul călătorilor.
B23 Transport rutier de pasageri - însumează pe monede şi pe ţări exportul, respectiv importul de servicii de transport auto de pasageri prestate de către companii rezidente pentru nerezidenţi şi/sau servicii de transport auto de pasageri prestate de către companii nerezidente pentru rezidenţi. Includ: costul biletelor de călătorie auto, inclusiv în cazul în care acesta reprezintă parte a pachetelor turistice; taxe pentru bagaje sau efecte personale ce depăşesc limita admisă la transportul rutier de călători; taxe pentru vehicule; închirieri de autovehicule cu şofer pentru transportul călătorilor.
B22 Transport feroviar de pasageri - însumează pe monede şi pe ţări exportul, respectiv importul de servicii de transport feroviar de pasageri prestate de către companii rezidente pentru nerezidenţi şi/sau servicii de transport feroviar de pasageri prestate de către companii nerezidente pentru rezidenţi. Includ: costul biletelor de călătorie cu trenul, inclusiv în cazul în care acesta reprezintă parte a pachetelor turistice; taxe pentru bagaje sau efecte personale ce depăşesc limita admisă la transportul feroviar de călători; închirieri de mijloace de transport feroviar cu echipaj.
B01 Transport aerian de mărfuri - însumează pe monede şi pe ţări exportul, respectiv importul de servicii de transport aerian de mărfuri oferite de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi instituţiei de credit.
B03 Transport rutier de mărfuri - însumează pe monede şi pe ţări exportul, respectiv importul de servicii de transport rutier de mărfuri oferite de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi instituţiei de credit.
B02 Transport feroviar de mărfuri - însumează pe monede şi pe ţări exportul, respectiv importul de servicii de transport feroviar de mărfuri oferite de către rezidenţi nerezidenţilor sau prestate de către nerezidenţi instituţiei de credit.
B31 Alte servicii de transport aerian - însumează pe monede şi pe ţări exportul, respectiv importul de servicii de transport aerian, altele decât cele de la codurile B01 şi B21, cum sunt: încărcare sau descărcare de containere transportate cu avionul; manipulare, stocare şi înmagazinare a mărfurilor transportate cu avionul; împachetare şi reîmpachetare a mărfurilor transportate cu avionul; remorcare, pilotaj, control trafic aerian; servicii-suport pentru aeroporturi.
B33 Alte servicii de transport rutier - însumează pe monede şi pe ţări exportul, respectiv importul de servicii de transport rutier, altele decât cele înregistrate la codurile B03 sau B23, cum sunt: încărcare sau descărcare containere transportate cu mijloace de transport rutier; manipulare, stocare şi depozitare de bunuri transportate cu mijloace de transport rutier; împachetare şi reîmpachetare bunuri transportate cu mijloace de transport rutier; servicii de tractare, servicii operaţionale de parcare a autovehiculelor; servicii de curăţare şi dezinfecţie a mijloacelor de transport auto; operaţii de salvare în cazul accidentelor rutiere.
B32 Alte servicii de transport feroviar - însumează pe monede şi pe ţări exportul, respectiv importul de servicii de transport feroviar, altele decât cele înregistrate la codurile B02 sau B22, cum sunt: încărcare sau descărcare de containere transportate pe calea ferată; manipulare, stocare şi depozitare a mărfurilor transportate pe calea ferată; împachetare şi reîmpachetare a bunurilor transportate pe calea ferată.
D00 Servicii poştale - însumează pe monede şi pe ţări exportul, respectiv importul de servicii poştale aferente ridicării, transportului şi livrării scrisorilor, ziarelor, revistelor, cărţilor, coletelor şi altor asemenea.
D20 Servicii de curierat - însumează pe monede şi pe ţări exportul, respectiv importul de servicii aferente expedierii/deplasării coletelor prin companii specializate
B41 Alte servicii de transport - însumează pe monede şi pe ţări exportul, respectiv importul altor servicii asociate transportului care nu se încadrează la codurile B21, B23, B01, B03, B31, B33, B22, B02, B32, D00, D20.
H70 Servicii specifice managementului grupurilor de companii (planificarea managementului de grup, organizare, control, protocol etc.) - însumează pe monede şi pe ţări sumele de încasat, respectiv sumele de plătit referitoare la tranzacţiile între instituţiile de credit rezidente şi compania - mamă, precum şi sucursalele şi filialele nerezidente ale acestora, reprezentând: contribuţiile la costurile generale de administrare, rambursarea cheltuielilor efectuate direct de către instituţia de credit mamă, plăţile între instituţia de credit şi alte entităţi din grup pentru servicii ce nu pot fi clasificate în altă categorie de servicii.
F01 Prime plătite societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă - însumează pe monede şi pe ţări plăţile reprezentând prime pentru asigurări de viaţă.
F00 Despăgubiri încasate de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurări de viaţă - însumează pe monede şi pe ţări încasările reprezentând despăgubiri pentru asigurări de viaţă.
F10 Prime plătite societăţilor de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate - însumează pe monede şi pe ţări plăţile reprezentând prime de asigurare efectuate pentru asigurarea bunurilor transportate, inclusiv pentru transportul de valori.
L40 Despăgubiri încasate de la societăţi de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate - însumează pe monede şi pe ţări încasările reprezentând despăgubiri din asigurarea bunurilor transportate, inclusiv pentru transportul de valori.
F04 Prime plătite societăţilor de asigurare nerezidente pentru acoperirea riscurilor financiare - însumează pe monede şi pe ţări plăţile reprezentând prime pentru acoperirea riscurilor financiare.
L45 Despăgubiri încasate de la societăţi de asigurare nerezidente pentru acoperirea riscurilor financiare - însumează pe monede şi pe ţări încasările reprezentând despăgubiri pentru acoperirea riscurilor financiare.
F20 Prime plătite societăţilor de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe - însumează pe monede şi pe ţări plăţile reprezentând prime de asigurare efectuate de instituţia de credit (deţinătoare de poliţe) către firme nerezidente de asigurări, pentru alte tipuri de asigurări.
L41 Despăgubiri încasate de la societăţi de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe - însumează pe monede şi pe ţări încasările reprezentând despăgubiri din alte tipuri de asigurări
F40 Servicii auxiliare plătite societăţilor de asigurare nerezidente (comisioane, consultanţă, evaluări neincluse în prime) - însumează pe monede şi pe ţări plăţile efectuate de instituţia de credit pentru servicii auxiliare de asigurări, cum ar fi: comisioanele agenţilor şi brokerilor, servicii de consultanţă pentru asigurări, servicii de evaluare a bunurilor, calcularea primelor şi riscurilor de asigurare.
F02 Contribuţii plătite la fonduri de pensii nerezidente - însumează pe monede şi pe ţări plăţile efectuate de instituţia de credit către fonduri de pensii nerezidente reprezentând contribuţii la acestea în numele angajaţilor.
H80 Servicii audiovizuale şi înrudite - însumează pe monede şi pe ţări exportul, respectiv importul de servicii audiovizuale, reprezentând: servicii legate de producţia programelor de televiziune, producţia cinematografică, producţia programelor radio; licenţe pentru utilizarea produselor audiovizuale, fără drept de reproducere / difuzare a acestora; realizarea de fotografii şi înregistrări video; achiziţionarea / vânzarea (schimbul de proprietate) produselor audiovizuale (filme, piese muzicale, programe de televiziune şi radio, manuscrise), produse audiovizuale livrate electronic, cu drept de utilizare perpetuă; servicii de decodare a canalelor de televiziune; drepturi băneşti ale artiştilor, regizorilor, autorilor, interpreţilor care realizează producţii într-o altă ţară decât cea de rezidenţă (cu excepţia cazurilor în care acestea sunt plătite sub formă de salarii).
H90 Servicii educaţionale - însumează pe monede şi pe ţări exportul, respectiv importul de servicii educaţionale care nu presupun deplasarea cursanţilor pe teritoriul ţării prestatorului de servicii educaţionale, reprezentând: furnizarea de cursuri prin corespondenţă; difuzarea de emisiuni educative prin televiziune sau internet; drepturi băneşti ale lectorilor rezidenţi care predau cursuri în străinătate (cu excepţia cazurilor în care acestea sunt plătite sub formă de salarii); drepturi băneşti ale lectorilor nerezidenţi care predau cursuri în România (cu excepţia cazurilor în care acestea sunt plătite sub formă de salarii).
H92 Servicii culturale şi recreaţionale - însumează pe monede şi pe ţări exportul, respectiv importul de servicii de organizare şi desfăşurare a evenimentelor artistice, sportive şi altor servicii culturale şi recreaţionale.
H60 Alte servicii în relaţia cu nerezidenţii neincluse în altă parte - însumează pe monede şi pe ţări exportul, respectiv importul altor tipuri de servicii, care nu se regăsesc la poziţiile de mai sus.

Lista B2

Venituri din investiţii directe şi "alte investiţii'' tranzacţii ale instituţiei de credit în nume şi cont propriu în relaţia cu nerezidenţii

Denumire indicator Cod Moneda Ţara partenerului nerezident Încasări Plăţi
Venituri din Active încasate în luna de referinţă

Dividende încasate din investiţii directe în străinătate
Dobânzi încasate de la bănci nerezidente pentru depozite plasate şi/sau credite acordate pe termen scurtDobânzi încasate de la bănci nerezidente pentru depozite plasate şi/sau credite acordate pe termen lungDobânzi încasate de la nerezidenţi nebancari pentru credite acordate pe termen scurtDobânzi încasate de la nerezidenţi nebancari pentru credite acordate pe termen lung
Venituri din investiţii imobiliare

K39
K79
K82
K81

K83
J50
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
Venituri din Pasive plătite în luna de referinţă

Dividende plătite la acţiuni de natura investiţiilor directe emise de instituţia de credit şi deţinute de nerezidenţiDobânzi plătite nerezidenţilor pentru depozitele atrase şi/sau creditele pe termen scurt primite de la aceştia
Dobânzi plătite nerezidenţilor pentru depozitele atrase şi/sau creditele pe termen lung primite de la aceştia
Rezultatul exerciţiului la sfârşitul lunii de referinţă (profit "+", pierdere "-")


K39K79

K82

X99


RON
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Venituri din investiţii directe şi "alte investiţii'' tranzacţii ale instituţiei de credit în nume şi cont propriu în relaţia cu nerezidenţii

Cod Descriere indicator
K39 Dividende încasate din investiţii directe în străinătate - însumează pe monede şi pe ţări încasările referitoare la dividende rezultate din investiţii directe efectuate de instituţia de credit raportoare în străinătate, respectiv din deţinerea a cel puţin 10% din capitalurile sociale ale unor entităţi nerezidente.
K79 Dobânzi încasate de la bănci nerezidente pentru depozite plasate şi/sau credite acordate pe termen scurt - însumează pe monede şi pe ţări încasările efective de dobânzi pentru depozitele pe termen scurt plasate la bănci nerezidente şi pentru creditele pe termen scurt acordate băncilor nerezidente.
K82 Dobânzi încasate de la bănci nerezidente pentru depozite plasate şi/sau credite acordate pe termen lung - însumează pe monede şi pe ţări încasările efective de dobânzi pentru depozitele pe termen lung plasate la bănci nerezidente şi pentru creditele pe termen lung acordate băncilor nerezidente.
K81 Dobânzi încasate de la nerezidenţi nebancari pentru credite acordate pe termen scurt - însumează pe monede şi pe ţări încasările efective de dobânzi pentru creditele pe termen scurt acordate entităţilor nebancare nerezidente.
K83 Dobânzi încasate de la nerezidenţi nebancari pentru credite acordate pe termen lung - însumează pe monede şi pe ţări încasările efective de dobânzi pentru creditele pe termen lung acordate entităţilor nebancare nerezidente.
J50 Venituri din investiţii imobiliare - însumează pe monede şi pe ţări încasările rezultate din investiţiile imobiliare ale instituţiei de credit în străinătate reprezentând chirii, rente etc.
K39 Dividende plătite la acţiuni de natura investiţiilor directe emise de instituţia de credit şi deţinute de nerezidenţi - însumează pe monede şi pe ţări plăţile efective de dividende efectuate în favoarea nerezidenţilor care deţin acţiuni de natura investiţiilor directe emise de instituţia de credit (participaţii la capital de cel puţin 10%).
K79 Dobânzi plătite nerezidenţilor pentru depozitele atrase şi/sau creditele pe termen scurt primite de la aceştia - însumează pe monede şi pe ţări plăţile efective de dobânzi pentru depozitele pe termen scurt atrase de la nerezidenţi sau pentru creditele pe termen scurt primite de la aceştia.
K82 Dobânzi plătite nerezidenţilor pentru depozitele atrase şi/sau creditele pe termen lung primite de la aceştia - însumează pe monede şi pe ţări plăţile efective de dobânzi pentru depozitele pe termen lung atrase de la nerezidenţi sau pentru creditele pe termen lung primite de la aceştia.
X99 Rezultatul exerciţiului la sfârşitul lunii de referinţă (profit "+", pierdere "-") - cota-parte din profitul net sau din pierdere, ce revine investitorului străin direct, pentru exerciţiul perioadei de referinţă. Se va raporta valoarea cumulată de la începutul anului şi până la sfârşitul lunii de referinţă. Valoarea va fi exprimată în RON.

Lista B3

Salarii, transferuri curente şi de capital tranzacţii ale instituţiei de credit în nume şi cont propriu în relaţia cu nerezidenţii

Denumire indicator Cod Moneda Ţara partenerului nerezident Sume de încasat Sume de plătit
Salarii brute (relaţie rezident - nerezident) K90
Contribuţii sociale (la fondul de sănătate publică, fondul de asigurări L61
sociale, fondul de şomaj, fondul de pensii de stat)
Taxe şi impozite pe venituri (dobânzi, dividende, salarii), pe L17
proprietate, etc.
Taxe şi impozite pe produs (TVA, accize, etc.) L86
Achiziţii/vânzări de francize, domenii de internet şi alte active L35
nefinanciare neproduse
Sponsorizări, donaţii, daune, penalităţi, amenzi şi alte astfel de L18
transferuri curente
Transferuri nerambursabile pentru realizarea de investiţii în mijloace L26
fixe
Iertări de datorie L29
Alte transferuri de capital de valoare mare (despăgubiri acordate de L34
justiţie, despăgubiri neacoperite de asigurări pentru pagube majore:
scurgeri de petrol, explozii majore, etc.)

Salarii, transferuri curente şi de capital tranzacţii ale instituţiei de credit în nume şi cont propriu în relaţia cu nerezidenţii

Cod Descriere indicator
K90 Salarii brute (relaţie rezident - nerezident) - însumează pe monede şi pe ţări sumele de încasat, respectiv sumele de plătit reprezentând salarii brute (care includ contribuţiile sociale şi impozitele), inclusiv primele, bonusurile şi alte avantaje, în relaţie rezident-nerezident, pentru munca prestată pe baza unui contract de tip angajat - angajator. Vor raporta şi instituţiile de credit care intermediază plata salariilor rezident - nerezident (de exemplu, au angajaţi care lucrează temporar în străinătate cărora le plătesc salariile, iar ulterior recuperează sumele de la angajatorul nerezident).
La rubrica sume de încasat : se vor raporta sumele de bani primite de la nerezidenţi pentru plata salariilor angajaţilor străini, detaşaţi la instituţia de credit rezidentă pe o perioadă mai mare de 1 an.
La rubrica sume de plătit : se vor raporta sumele de bani plătite de instituţia de credit rezidentă angajaţilor nerezidenţi, cu contracte de detaşare pentru mai puţin de 1 an, precum şi sumele de bani plătite de instituţia de credit rezidentă angajaţilor români, detaşaţi în străinătate pentru o perioadă mai mare de 1 an.
L61 Contribuţii sociale (la fondul de sănătate publică, fondul de asigurări sociale, fondul de şomaj, fondul de pensii de stat) - însumează pe monede şi pe ţări sumele de încasat, respectiv sumele de plătit reprezentând contribuţii sociale datorate de nerezidenţi administraţiei publice române (statului român), respectiv datorate de rezidenţi administraţiilor publice străine (aparţinând altor state), aferente salariilor (inclusiv primelor, bonusurilor, altor avantaje).
L17 Taxe şi impozite pe venituri (dobânzi, dividende, salarii), pe proprietate, etc. - însumează pe monede şi pe ţări sumele de încasat, respectiv sumele de plătit reprezentând impozite pe salarii, dobânzi, profituri, câştiguri de capital şi proprietăţi, precum şi alte venituri obţinute în relaţia rezident - nerezident.
La rubrica sume de încasat: se vor raporta sumele reprezentând taxe şi impozite pe venituri obţinute de nerezidenţi în România şi reţinute la sursă de către instituţia de credit rezidentă. La rubrica sume de plătit: se vor raporta sumele reprezentând taxe şi impozite pe venituri realizate de instituţia de credit în străinătate, datorate economiei în care au fost realizate.
Se includ taxele şi impozitele pe salariile raportate la codul K90. Se includ taxele şi impozitele pe dividendele distribuite investitorilor străini.
L86 Taxe şi impozite pe produs (TVA, accize etc.) - însumează pe monede şi pe ţări sumele de încasat, respectiv sumele de plătit reprezentând impozite per unitate de bun sau de serviciu produs sau tranzacţionat datorate de către instituţia de credit în străinătate, respectiv datorate de nerezidenţi statului român şi stopate la sursă de către instituţii de credit, dacă este cazul. Sunt incluse: TVA, taxe vamale, accize.
L35 Achiziţii/vânzări de francize, domenii de internet şi alte active nefinanciare neproduse - însumează pe monede şi pe ţări tranzacţiile aferente achiziţiilor/vânzărilor de active nefinanciare care nu sunt rezultatul activităţii de producţie. Sunt incluse francize, mărci de comerţ, logouri, domenii de internet, certificate tranzacţionabile de emisie de gaze.

Salarii, transferuri curente şi de capital tranzacţii ale instituţiei de credit în nume şi cont propriu în relaţia cu nerezidenţii

Cod Descriere indicator
L18 Sponsorizări, donaţii, daune, penalităţi, amenzi şi alte astfel de transferuri curente - însumează pe monede şi pe ţări tranzacţiile aferente transferurilor curente, altele decât cele descrise mai sus. Sunt incluse: sponsorizări, donaţii, daune, taxe, penalităţi (inclusiv pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale, indiferent de obiectul contractului), amenzi, etc.
L26 Transferuri nerambursabile pentru realizarea de investiţii în mijloace fixe - însumează pe monede şi pe ţări tranzacţiile aferente transferurilor nerambursabile destinate formării brute de capital fix (investiţii în active fixe).
L29 Iertări de datorie - însumează pe monede şi pe ţări anulările voluntare efectuate de către creditor ale unei datorii a debitorului sau ale unei părţi din aceasta.
L34 Alte transferuri de capital de valoare mare (despăgubiri acordate de justiţie, despăgubiri neacoperite de asigurări pentru pagube majore: scurgeri de petrol, explozii majore, etc.) - însumează pe monede şi pe ţări tranzacţiile de natura transferurilor de capital (sume nerambursabile de valoare mare), altele decât cele descrise la punctele anterioare.

Lista B4

Investiţii directe tranzacţii ale instituţiei de credit în nume şi cont propriu în relaţia cu nerezidenţii

Denumire indicator Cod Moneda Ţara partenerului nerezident Încasări Plăţi
Investiţii ale instituţiei de credit în străinătate (active)
Participaţii de 10% sau peste ale instituţiei de credit la capitalul social al unor companii nerezidente
Investiţii imobiliare
M10

M25
Investiţii ale nerezidenţilor în instituţia de credit raportoare (pasive)
Participaţii de 10% sau peste ale nerezidenţilor la capitalul social al instituţiei de credit raportoare M50

Investiţii directe tranzacţii ale instituţiei de credit în nume şi cont propriu în relaţia cu nerezidenţii

Cod Descriere indicator
M10 Participaţii de 10% sau peste ale instituţiei de credit la capitalul social al unor companii nerezidente - însumează pe monede şi pe ţări plăţile aferente participaţiilor instituţiei de credit la capitalul unor societăţi nerezidente, la capitalul de dotare al sucursalelor, precum şi încasările reprezentând diminuarea investiţiei.
M25 Investiţii imobiliare - însumează pe monede şi pe ţări plăţile efectuate de instituţia de credit pentru achiziţionarea de clădiri şi terenuri în străinătate (reprezentând investiţiile imobiliare ale instituţiei de credit în străinătate), precum şi încasările aferente vânzării clădirilor sau terenurilor respective.
M50 Participaţii de 10% sau peste ale nerezidenţilor la capitalul social al instituţiei de credit raportoare - însumează pe monede şi pe ţări încasările rezultate din vânzarea acţiunilor instituţiei de credit prin tranzacţii directe cu nerezidenţii, operaţiune prin care aceştia ajung să deţină cel puţin 10% din capitalul instituţiei de credit, sau îşi măresc participaţia deţinută anterior, respectiv plăţile rezultate din diminuarea capitalului social.

Lista B5

Instrumente financiare derivate tranzacţii ale instituţiei de credit raportoare în nume şi cont propriu în relaţia cu nerezidenţii

Denumire indicator Cod Moneda Ţara partenerului nerezident Sold la începutul perioadei de referinţă Sold la sfârşitul perioadei de referinţă
ACTIVE
Instrumente financiare derivate de natura opţiunilor Q50
Instrumente financiare derivate, altele decât cele de natura opţiunilor
Q51
PASIVE
Instrumente financiare derivate de natura opţiunilor Q55
Instrumente financiare derivate, altele decât cele de natura opţiunilor
Q56
Denumire indicator Cod Moneda Ţara partenerului nerezident Sume de încasat Sume de plătit
Prime plătite
Q01
xxxxxxxx
Prime încasate
Q02
xxxxxxxx
Câştiguri efective realizate din operaţiunile cu instrumente financiare derivate, de natura opţiunilor, efectuate în nume şi cont propriu pe pieţele externe reglementate şi nereglementate Q15

xxxxxxxx
Câştiguri efective realizate din operaţiunile cu instrumente financiare derivate, altele decât cele de natura opţiunilor, efectuate în nume şi cont propriu pe pieţele externe reglementate şi nereglementate Q16


xxxxxxxx
Pierderi efective rezultate din operaţiunile cu instrumente financiare derivate, de natura opţiunilor, efectuate în nume şi cont propriu pe pieţele externe reglementate şi nereglementate Q45

xxxxxxxx
Pierderi efective rezultate din operaţiunile cu instrumente financiare derivate, altele decât cele de natura opţiunilor, efectuate în nume şi cont propriu pe pieţele externe reglementate şi nereglementate Q46

xxxxxxxx

Instrumente financiare derivate tranzacţii ale instituţiei de credit raportoare în nume şi cont propriu

Cod Descriere indicator
Q50 Instrumente financiare derivate de natura opţiunilor - active: însumează pe monede şi pe ţări soldurile la începutul şi sfârşitul perioadei de referinţă aferente instrumentelor financiare derivate de natura activelor, evaluate la valoarea justă.
Q51 Instrumente financiare derivate, altele decât cele de natura opţiunilor - active: însumează pe monede şi pe ţări soldurile la începutul şi sfârşitul perioadei de referinţă aferente instrumentelor financiare derivate de natura activelor, evaluate la valoarea justă.
Q55 Instrumente financiare derivate de natura opţiunilor - pasive: însumează pe monede şi pe ţări soldurile la începutul şi sfârşitul perioadei de referinţă aferente instrumentelor financiare derivate de natura activelor, evaluate la valoarea justă.
Q56 Instrumente financiare derivate, altele decât cele de natura opţiunilor - pasive: însumează pe monede şi pe ţări soldurile la începutul şi sfârşitul perioadei de referinţă aferente instrumentelor financiare derivate de natura activelor, evaluate la valoarea justă.
Q01 Prime plătite - însumează pe monede şi ţări primele plătite pentru cumpărarea contractelor cu opţiuni.
Q02 Prime încasate - însumează pe monede şi ţări primele încasate pentru vânzarea contractelor cu opţiuni.
Q15 Câştiguri efective realizate din operaţiunile cu instrumente financiare derivate, de natura opţiunilor, efectuate în nume şi cont propriu pe pieţele externe reglementate şi nereglementate - însumează pe monede şi pe ţări câştigurile (evidenţiate la încasări) la scadenţa operaţiunilor cu instrumente financiare derivate efectuate de instituţia de credit în nume şi cont propriu.
Q16 Câştiguri efective realizate din operaţiunile cu instrumente financiare derivate, altele decât cele de natura opţiunilor, efectuate în nume şi cont propriu pe pieţele externe reglementate şi nereglementate - însumează pe monede şi pe ţări câştigurile (evidenţiate la încasări) la scadenţa operaţiunilor cu instrumente financiare derivate efectuate de instituţia de credit în nume şi cont propriu.
Q45 Pierderi efective rezultate din operaţiunile cu instrumente financiare derivate, de natura opţiunilor, efectuate în nume şi cont propriu pe pieţele externe reglementate şi nereglementate - însumează pe monede şi pe ţări pierderile (evidenţiate la plăţi) la scadenţa operaţiunilor cu instrumente financiare derivate efectuate de instituţia de credit în nume şi cont propriu.
Q46 Pierderi efective rezultate din operaţiunile cu instrumente financiare derivate, altele decât cele de natura opţiunilor, efectuate în nume şi cont propriu pe pieţele externe reglementate şi nereglementate - însumează pe monede şi pe ţări pierderile (evidenţiate la plăţi) la scadenţa operaţiunilor cu instrumente financiare derivate efectuate de instituţia de credit în nume şi cont propriu.

Lista B6

Alte tipuri de decontări tranzacţii ale instituţiei de credit raportoare în nume şi cont propriu şi în numele şi contul clienţilor în relaţia cu nerezidenţii

Denumire indicator Cod Moneda Ţara de provenienţă/ destinaţie Încasări Plăţi
Sume provenite din externalizări de credite acordate
persoanelor fizice rezidente, pentru care instituţia de credit
nu mai prestează servicii de administrare
P41
Sume provenite din externalizări de credite acordate
persoanelor juridice rezidente, pentru care instituţia de
credit nu mai prestează servicii de administrare
P42
Tranzacţii ale clienţilor rezidenţi cu decontare prin carduri
efectuate la POS-uri în străinătate sau retrageri de numerar
de la ATM-uri din străinătate
C06 xxxxxxxx
Tranzacţii ale clienţilor rezidenţi efectuate online cu decontare prin carduri C07
xxxxxxxx
Tranzacţii cu decontare prin carduri emise de prestatori de servicii de plată nerezidenţi C09
xxxxxx
Tranzacţii cu cecuri de călătorie C05
xxxxxxxxxx
Transferuri rapide (Western Union, Money Gram şi alte asemenea mijloace de transfer rapid) L12
Transferuri prin mandate poştale L11
Tranzacţii efectuate de clienţi, persoane fizice rezidente, în relaţia cu nerezidenţii, altele decât cele efectuate online cu C08
carduri sau la POS-uri/ATM-uri din străinătate
Tranzacţii efectuate de clienţii rezidenţi nebancari, alţii decât persoane fizice, în relaţia cu nerezidenţii REC1

Alte tipuri de decontări tranzacţii ale instituţiei de credit raportoare în nume şi cont propriu şi în numele şi contul clienţilor în relaţia cu nerezidenţii

Cod Descriere indicator
P41 Sume provenite din externalizări de credite acordate persoanelor fizice rezidente, pentru care instituţia de credit nu mai prestează servicii de administrare - se vor evidenţia cumulat pe monede şi ţări sumele provenite din transferuri ale creditelor acordate de bănci clienţilor persoane fizice în luna de referinţă.
P42 Sume provenite din externalizări de credite acordate persoanelor juridice rezidente, pentru care instituţia de credit nu mai prestează servicii de administrare - se vor evidenţia cumulat pe monede şi ţări sumele provenite din transferuri ale creditelor acordate de bănci clienţilor persoane juridice în luna de referinţă.
C06 Tranzacţii ale clienţilor rezidenţi cu decontare prin carduri efectuate la POS-uri în străinătate sau retrageri de numerar de la ATM-uri din străinătate - se vor evidenţia cumulat pe monede şi ţări tranzacţiile de această natură efectuate de către clienţii instituţiei de credit în perioada de referinţă.
C07 Tranzacţii ale clienţilor rezidenţi efectuate online cu decontare prin carduri - se vor evidenţia cumulat pe monede şi ţări tranzacţiile de această natură efectuate de către clienţii instituţiei de credit în perioada de referinţă.
C09 Tranzacţii cu decontare prin carduri emise de prestatori de servicii de plată nerezidenţi - se vor evidenţia cumulat pe monede încasările provenite din utilizarea pe teritoriul României a cardurilor emise în străinătate (încasări la comercianţii acceptanţi ai instituţiei de credit raportoare, precum şi retragerile nerezidenţilor de la ATM-urile instituţiei de credit raportoare).
C05 Tranzacţii cu cecuri de călătorie - se vor evidenţia cumulat pe monede încasările, respectiv plăţile efectuate de instituţia de credit în perioada de raportare; încasările se referă la decontarea cecurilor de călătorie ale nerezidenţilor, iar plăţile la decontarea cecurilor de călătorie utilizate de rezidenţi în străinătate, cu emitenţii cecurilor.
L12 Transferuri rapide (Western Union, Money Gram şi alte asemenea mijloace de transfer rapid) - se vor evidenţia cumulat pe monede şi pe ţări de destinaţie/provenienţă încasările, respectiv plăţile utilizatorilor serviciilor de transferuri rapide, independent de rezidenţa acestora; în cazul Swift-ului se vor cumula şi încasările din transferuri individuale pentru care rezidentul primitor nu are cont deschis la instituţia de credit raportoare.
L11 Transferuri prin mandate poştale - instituţiile de credit care derulează astfel de operaţiuni vor raporta la această poziţie valoarea cumulată pe monede şi pe ţări de destinaţie/provenienţă a încasărilor, respectiv plăţile efectuate de instituţia de credit prin mandate poştale; încasările se referă la sumele primite de rezidenţi din străinătate prin mandate poştale, iar plăţile se referă la sumele trimise de rezidenţi în străinătate.

Alte tipuri de decontări tranzacţii ale instituţiei de credit raportoare în nume şi cont propriu şi în numele şi contul clienţilor în relaţia cu nerezidenţii

Cod Descriere indicator
C08 Tranzacţiile efectuate de clienţi, persoane fizice rezidente, în relaţia cu nerezidenţii, altele decât cele efectuate online cu carduri sau la POS-uri/ATM-uri din străinătate - se vor evidenţia cumulat pe monede şi ţări încasările şi plăţile efectuate de către clienţii instituţiei de credit în perioada de referinţă. Sunt incluse transferurile bancare.
REC1 Tranzacţiile efectuate de clienţii rezidenţi nebancari, alţii decât persoane fizice, în relaţia cu nerezidenţii - se vor evidenţia cumulat pe monede şi pe ţări încasările, respectiv plăţile efectuate de către clienţi în relaţia cu nerezidenţii în luna de referinţă.