Act legislativ


 


Guvernul României
Hotărâre nr. 931 din 8.dec.2016
Monitorul Oficial, Partea I 1014 16.dec.2016
Intrare în vigoare la 16.dec.2016
Hotărârea nr. 931/2016 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru trecerea la moneda euro

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 12 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Art. 1. - În vederea promovării reformelor bugetare şi structurale necesare creşterii flexibilităţii economiei româneşti şi pregătirii măsurilor necesare trecerii la moneda euro se constituie Comitetul interministerial pentru trecerea la moneda euro, denumit în continuare Comitet.
   Art. 2. - (1) Comitetul are rol consultativ şi este compus din:
   a) preşedinte: prim-ministrul;
   b) vicepreşedinte: ministrul finanţelor publice;
   c) cu respectarea raporturilor de colaborare şi a independenţei băncii centrale, din componenţa Comitetului face parte guvernatorul Băncii Naţionale a României, în calitate de vicepreşedinte;
   d) vicepreşedinte: guvernatorul Băncii Naţionale a României;
   e) membri: reprezentanţi ai următoarelor instituţii:
   - Cancelaria Prim-Ministrului;
   - Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri;
   - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
   - Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic;
   - Ministerul Afacerilor Externe;
   - Ministerul Energiei;
   - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;
   - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
   - Institutul Naţional de Statistică;
   - Comisia Naţională de Prognoză;
   - Consiliul Concurenţei.
   (2) Membrii instituţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) sunt conducătorii instituţiilor sau persoanele desemnate de către aceştia la nivel de conducere, câte un reprezentant pentru fiecare instituţie.
   (3) În funcţie de tematică, la şedinţele Comitetului pot fi invitaţi să participe şi reprezentanţi ai altor autorităţi şi instituţii publice sau experţi.
   (4) Din Comitet vor face parte în calitate de invitaţi şi câte un reprezentant desemnat de către Preşedinţia României, Academia Română, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, confederaţiile sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional.
   Art. 3. - Comitetul este prezidat de prim-ministrul, locţiitorul de drept al acestuia fiind ministrul finanţelor publice.
   Art. 4. - Principale atribuţii ale Comitetului sunt:
   a) elaborarea Planului naţional pentru trecerea la moneda euro şi a calendarului acţiunilor necesare pentru adoptarea monedei euro;
   b) evaluarea periodică a stadiului de îndeplinire a criteriilor de convergenţă;
   c) evaluarea cadrului legislativ în vigoare şi pregătirea de noi proiecte legislative pentru introducerea monedei euro;
   d) pregătirea sistemului statistic naţional pentru actualizarea seriilor de date;
   e) asigurarea monitorizării şi controlului implementării măsurilor stabilite în Planul naţional pentru trecerea la moneda euro;
   f) monitorizarea pregătirii sistemelor naţionale pentru trecerea la moneda euro, modificarea/compatibilizarea sistemului de plăţi, a contabilităţii naţionale (dezvoltarea de ghiduri pentru societăţi privind aspectele contabile);
   g) identificarea acţiunilor necesare şi a entităţilor care să fie implicate în organizarea de campanii de informare a publicului larg privind adoptarea euro, dezvoltarea şi actualizarea unor site-uri dedicate şi înfiinţarea de puncte info help-desk pentru cetăţeni şi companii. Comitetul se va asigura că publicul este informat clar, obiectiv, în timp util şi cu acurateţe ridicată despre adoptarea monedei euro;
   h) stabilirea şi monitorizarea elementelor specifice - circulaţia paralelă moneda naţională - euro; perioada afişării preţurilor în moneda naţională şi euro.
   Art. 5. - (1) Comitetul se întâlneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar la convocarea preşedintelui.
   (2) Secretariatul Comitetului este asigurat de Comisia Naţională de Prognoză şi Direcţia generală de politici, analiză şi cercetare în domeniul finanţelor publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
   (3) Agenda fiecărei şedinţe se întocmeşte de către secretariatul Comitetului pe baza propunerilor formulate şi înaintate în acest sens de către membrii săi şi se aprobă de către ministrul finanţelor publice.
   (4) Comitetul va organiza şi dezbateri cu societatea civilă.
   (5) Deciziile sau documentele elaborate în cadrul Comitetului se aprobă prin consens.
   (6) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Comitetul îşi înfiinţează subcomitete de lucru.
   
PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Anca Dana Dragu
Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului
şi relaţiilor cu mediul de afaceri
Costin Grigore Borc
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
şi administraţiei publice,
Vasile Dîncu
p. Ministrul pentru consultare publică şi dialog civic,
Gabriela-Raluca Popovici,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Marius Cristian Bădescu,
secretar de stat
Ministrul energiei,
Victor Vlad Grigorescu
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale
şi persoanelor vârstnice,
Dragoş-Nicolae Pîslaru
Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
Mircea Dumitru

    Bucureşti, 8 decembrie 2016.
    Nr. 931.