Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 3 din 17.noi.2017
Monitorul Oficial, Partea I 1018 22.dec.2017
Intrare în vigoare la 1.feb.2018
Regulamentul nr. 3/2017 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b), ale art. 3 alin. (6), ale art. 24, ale art. 25 alin. (2) şi ale art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
    în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,

    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 şi 49 bis din 20 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
   1. La articolul 2 punctul 6, ultimul paragraf se abrogă.
   2. La articolul 10, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. Procedura de ştergere a riscurilor trebuie utilizată în cazul în care un risc raportat anterior nu mai este înregistrat în evidenţele persoanei declarante. Ştergerea informaţiei de risc de credit prin această procedură se face utilizându-se formularul F3 A."
   3. La articolul 10, punctul 5 se abrogă.
   4. La articolul 35 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) neraportarea lunară de către persoanele declarante la CRC a informaţiei de risc de credit se sancţionează cu amendă de 5.000 lei;".
   5. La articolul 43, alineatul (3) se abrogă.
   6. Anexa nr. 10 se abrogă.
   7. Formularul F2 A din anexa nr. 2, formularul F3 A din anexa nr. 3 şi formularele F4 A şi F4B din anexa nr. 4 se înlocuiesc cu formularele corespunzătoare prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezentul regulament.
   Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 1 februarie 2018.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 17 noiembrie 2017.
    Nr. 3.

Anexa 1

FORMULAR DE RAPORTARE A DEBITORILOR

Modul de completare

Anexa 2

FORMULAR DE RAPORTARE A RISCURILOR INDIVIDUALE

Modul de completare

Anexa 3

SITUAŢIA RISCULUI GLOBAL PRIVIND PERSOANELE RECENZATE

Modul de completare

Anexa 4

SITUAŢIA CREDITELOR RESTANTE

Modul de completare