Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 2 din 13.mar.2018
Monitorul Oficial, Partea I 255 22.mar.2018
Intrare în vigoare la 22.mar.2018
Regulamentul nr. 2/2018 privind modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea instituţiilor de credit

 Având în vedere prevederile art. 77 alin. (1), art. 150, 289, 320 şi art. 333 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea instituţiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 21 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 2, după litera i) se introduc două noi litere, literele j) şi k), cu următorul cuprins:
    "j) client financiar - un client care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile enumerate la art. 18 alin. (1) lit. a) -n1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ca activitate principală, sau este una dintre următoarele entităţi:
    (i) o instituţie de credit;
    (ii) o firmă de investiţii;
    (iii) o instituţie financiară;
    (iv) un vehicul special constituit în scopul securitizării («SSPE»);
    (v) un organism de plasament colectiv («OPC»);
    (vi) un fond de investiţii cu capital fix;
    (vii) o întreprindere de asigurare;
    (viii) o întreprindere de reasigurare;
    (ix) o societate financiară holding sau o societate financiară holding mixtă;
    k) client retail - o persoană fizică sau o întreprindere mică şi mijlocie (IMM), dacă IMM-ul s-ar încadra în clasa expunerilor de tip retail în cadrul abordării standardizate sau al abordării IRB privind riscul de credit, sau o societate care este eligibilă pentru tratamentul prevăzut la art. 153 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013."
   2. La articolul 7, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) Instituţiile de credit trebuie să menţină în permanenţă indicatorul de lichiditate, calculat pentru totalitatea operaţiunilor în echivalent lei, cel puţin la nivelul de 1 pentru benzile de scadenţă între o lună şi 3 luni, între 3 şi 6 luni şi între 6 şi 12 luni.
    (2) Instituţiile de credit vor calcula indicatorul de lichiditate distinct şi pentru operaţiunile în euro, şi pentru operaţiunile în lei, pentru toate benzile de scadenţă, precum şi pentru totalitatea operaţiunilor în echivalent lei pentru benzile de scadenţă de până la o lună şi peste 12 luni."
   3. La articolul 29, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Angajamentele de creditare date pentru care nu sunt prevăzute grafice estimative de trageri vor fi evidenţiate pe prima bandă de scadenţă, după cum urmează:
    a) angajamentul existent în sold la data pentru care se întocmeşte raportarea în cazul angajamentelor acordate clienţilor financiari;
    b) la o valoare ajustată reprezentând 5% din angajamentul existent în sold la data pentru care se întocmeşte raportarea în cazul angajamentelor acordate clienţilor retail;
    c) la o valoare ajustată reprezentând 10% din angajamentul existent în sold la data pentru care se întocmeşte raportarea pentru angajamentele care îndeplinesc următoarele condiţii:
    (i) nu au fost furnizate unor clienţi retail;
    (ii) au fost furnizate unor clienţi care nu sunt clienţi financiari, inclusiv societăţi nefinanciare, entităţi suverane, bănci centrale, bănci multilaterale de dezvoltare şi entităţi din sectorul public;
    (iii) nu au fost furnizate în scopul înlocuirii finanţării clientului în situaţii în care acesta nu îşi poate acoperi nevoile de finanţare pe pieţele financiare.
    (3) Pentru angajamentele de creditare şi garanţiile financiare date se vor reflecta şi graficele de rambursare aferente activelor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de creditare şi a garanţiilor financiare date în elemente bilanţiere, prin repartizarea ratelor de rambursat aferente creanţelor potenţiale pe benzile de scadenţă corespunzătoare lichidităţii efective, stabilite în conformitate cu prevederile contractuale. În acest sens, activele ce ar rezulta din transformarea garanţiilor financiare date în elemente bilanţiere vor fi evidenţiate la o valoare ajustată, potrivit art. 28 şi art. 29 alin. (1), iar activele ce ar rezulta din transformarea în elemente bilanţiere a angajamentelor de creditare date pentru care nu sunt prevăzute grafice estimative de tragere acordate clienţilor care nu sunt clienţi financiari vor fi evidenţiate la o valoare ajustată, potrivit art. 29 alin. (2) lit. b) sau c). În cazul în care angajamentele contractuale încheiate nu prevăd graficele de rambursare aferente activelor ce ar rezulta din angajamentele de creditare şi din garanţiile financiare date, rambursarea acestora se va înregistra prin evidenţierea întregii sume pe ultima bandă de scadenţă aferentă lichidităţii efective."
   Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 13 martie 2018.
    Nr. 2.