Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 4 din 9.mai.2018
Monitorul Oficial, Partea I 433 22.mai.2018
Intrare în vigoare la 22.mai.2018
Ordinul nr. 4/2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic

Având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (1), art. 101 şi ale art. 1261 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 255 alin. (1) - (3), art. 276, 277, art. 281 alin. (2), precum şi ale art. 288 şi 289 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială nr. R/9/2017 privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic în România,
    în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. 1. - (1) Începând cu 30 iunie 2018, instituţiile de credit, persoane juridice române, care fac obiectul supravegherii pe bază consolidată exercitată de Banca Naţională a României potrivit prevederilor art. 297 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, menţin, la nivel consolidat, un amortizor de capital pentru risc sistemic aplicabil tuturor expunerilor, în condiţiile prevăzute la art. 276, 277, 288 şi 289 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare.
   (2) Începând cu data de 30 iunie 2018, instituţiile de credit, persoane juridice române, care fac obiectul supravegherii doar pe bază individuală exercitată de Banca Naţională a României menţin, la nivel individual, un amortizor de capital pentru risc sistemic aplicabil tuturor expunerilor, în condiţiile prevăzute la art. 277, 288 şi 289 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 2. - În vederea menţinerii amortizorului de capital pentru risc sistemic potrivit art. 1, instituţiile de credit determină nivelul amortizorului de capital pentru risc sistemic în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 9 mai 2018.
    Nr. 4.

Metodologie din 09/05/2018
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 433 din 22/05/2018
Intrare in vigoare: 22/05/2018

Metodologia privind determinarea nivelului amortizorului de capital pentru risc sistemic ce trebuie menţinut de fiecare instituţie de credit, persoană juridică română din 09.05.2018

1. Nivelul amortizorului de capital pentru risc sistemic ce trebuie menţinut de instituţiile de credit, persoane juridice române, se stabileşte în funcţie de valorile medii pentru indicatorii privind rata creditelor neperformante şi gradul de acoperire cu provizioane, astfel:
   
Rata creditelor neperformante Gradul de acoperire cu provizioane Nivelul amortizorului de capital pentru risc sistemic
< 5% > 55% 0%
> 5% > 55% 1%
< 5% < 55% 1%
> 5% < 55% 2%

   2. Indicatorii menţionaţi la punctul 1 se determină după următoarele formule de calcul:
   2.1. Rata creditelor neperformante = valoare credite şi avansuri neperformante/valoare totală credite şi avansuri
   2.2. Grad acoperire cu provizioane = valoarea deprecierii cumulate, a modificării cumulate a valorii juste datorată riscului de credit şi a provizioanelor pentru expuneri neperformante aferentă creditelor şi avansurilor/valoare credite şi avansuri neperformante
   3. Aplicarea amortizorului de risc sistemic se face la cel mai înalt nivel de consolidare, după cum urmează:
   3.1. Instituţiile de credit care fac obiectul supravegherii pe bază consolidată exercitată de Banca Naţională a României potrivit prevederilor art. 297 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, determină media ratelor creditelor neperformante şi gradul mediu de acoperire cu provizioane pe baza datelor înscrise în raportările consolidate, întocmite pentru datele de referinţă 30.09.2016, 31.12.2016, 31.03.2017 şi 30.06.2017, în formularul F18.00 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituţiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, după cum urmează:
   a) valoare credite şi avansuri neperformante - Formularul 18.00, rândurile 070 + 250, coloana 060
   b) valoare totală credite şi avansuri - Formularul 18.00, rândurile 070 + 250, coloana 010
   c) valoarea deprecierii cumulate, a modificării cumulate a valorii juste datorată riscului de credit şi a provizioanelor pentru expuneri neperformante aferentă creditelor şi avansurilor - Formularul 18.00, rândurile 070 + 250, coloana 150.
   3.2. Instituţiile de credit care fac obiectul supravegherii doar pe bază individuală exercitată de Banca Naţională a României determină media ratelor creditelor neperformante şi gradul mediu de acoperire cu provizioane pe baza datelor înscrise în raportările lunare întocmite la nivel individual aferente perioadei septembrie 2016 - august 2017, în cadrul formularului F18.00 din anexa Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
   a) valoare credite şi avansuri neperformante - Formularul 18.00, rândurile 070 + 250, coloana 060
   b) valoare totală credite şi avansuri - Formularul 18.00, rândurile 070 + 250, coloana 010
   c) valoarea deprecierii cumulate, a modificării cumulate a valorii juste datorată riscului de credit şi a provizioanelor pentru expuneri neperformante aferentă creditelor şi avansurilor - Formularul 18.00, rândurile 070 + 250, coloana 150.