Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Anexă nr. 1 din 31.dec.2018
Monitorul Oficial, Partea I 3.ian.2019
Intrare în vigoare la 3.ian.2019
Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, din 31.12.2018

Modificări şi completări ale Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr.27/2010, cu modificările şi completările ulterioare
   1. La punctul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Prezentele reglementări prevăd reguli de întocmire, aprobare, auditare statutară şi publicare a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate, reguli de întocmire, aprobare şi auditare a situaţiilor financiare interimare, aşa cum sunt definite la pct. 471, ale băncilor persoane juridice române, organizaţiilor cooperatiste de credit, băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ, băncilor de credit ipotecar, sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine, sucursalelor din străinătate ale instituţiilor de credit, persoane juridice române, denumite în continuare instituţii de credit, precum şi regulile de înregistrare în contabilitatea instituţiilor de credit a operaţiunilor economico-financiare efectuate, planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, precizări privind documentele, formularele şi registrele de contabilitate, precum şi normele de întocmire şi utilizare a acestora."
   2. Punctul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "19. Un exemplar al situaţiilor financiare anuale, aprobate în mod corespunzător, împreună cu un exemplar al raportului administratorilor pentru exerciţiul financiar respectiv, şi un exemplar al raportului auditorului statutar sau firmei de audit vor fi trimise de instituţia de credit în termen de 130 zile de la încheierea exerciţiului financiar la Banca Naţională a României. Situaţiile financiare anuale vor fi trimise la Banca Naţională a României - Direcţia Supraveghere, însoţite de balanţa de verificare a conturilor sintetice pentru sfârşitul exerciţiului financiar, atât în format letric cât şi electronic."
   3. Punctul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "45. Un exemplar al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobate în mod corespunzător, împreună cu un exemplar al raportului administratorilor pentru exerciţiul financiar respectiv, şi un exemplar al raportului auditorului statutar sau firmei de audit vor fi trimise de instituţia de credit care a întocmit situaţiile financiare consolidate, în termenul prevăzut de lege, la Banca Naţională a României - Direcţia Supraveghere, atât în format letric cât şi electronic."
   4. După CAPITOLUL III "PREVEDERI REFERITOARE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE", se introduce un capitol nou, CAPITOLUL III1 "PREVEDERI REFERITOARE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INTERIMARE", cu următorul conţinut:
    "CAPITOLUL III1
PREVEDERI REFERITOARE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INTERIMARE

    471. În înţelesul prezentelor reglementări, situaţiile financiare interimare reprezintă situaţii financiare cu scop special întocmite de instituţiile de credit în situaţia în care acestea au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială de dividende.
    472. Instituţiile de credit întocmesc situaţiile financiare interimare în conformitate cu prevederile IAS 34.
    473. Situaţiile financiare interimare se întocmesc pe baza balanţei de verificare în care sunt cuprinse rezultatele inventarierii.
    474. Situaţiile financiare interimare sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora, calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare interimare şi numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.
    475. Calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare interimare, se completează astfel:
    a) directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;
    b) persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    476. Situaţiile financiare interimare sunt auditate de către auditorul statutar sau firma de audit, potrivit legii.
    477. (1) Situaţiile financiare interimare se întocmesc în limba română şi în moneda naţională.
    (2) Situaţiile financiare interimare, aprobate în mod corespunzător, împreună cu un extras din hotărârea adunării generale a acţionarilor, un exemplar al raportului auditorului statutar sau firmei de audit şi al balanţei de verificare a conturilor sintetice, vor fi trimise de instituţia de credit, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor, la Banca Naţională a României - Direcţia Supraveghere şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice."
   5. La punctul 95, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "95. (3) Veniturile din dividende şi asimilate, aferente instrumentelor de capitaluri proprii, inclusiv titluri de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun, clasificate în categoria activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, sunt înregistrate în contul 70333 "Dividende şi venituri asimilate"."
   6. Punctul 109 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "109. Sumele reprezentând dividende anuale sunt evidenţiate în rezultatul reportat urmând ca, după aprobarea de către adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor a acestei destinaţii, să fie reflectate în contul 354 "Dividende de plată". "
   7. După punctul 109 se introduce un nou punct, punctul 1091, cu următorul cuprins:
    "1091. (1) Instituţiile de credit care au optat, potrivit legii, să repartizeze dividende în cursul exerciţiului financiar evidenţiază acea repartizare în contul 3553 "Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar".
    (2) Dividendele repartizate conform alin.(1) se regularizează pe seama dividendelor repartizate pe baza situaţiilor financiare anuale, aprobate potrivit legii, respectiv prin diminuarea sumelor evidenţiate în contul 3553 "Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar", în contrapartidă cu contul 354 "Dividende de plată" şi/sau pe seama sumelor încasate reprezentând restituiri de dividende datorate, conform legii."
   8. Punctul 125 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "125. În cadrul Clasei 4 Active imobilizate se cuprind: credite subordonate, titluri de participare deţinute în filiale, titluri de participare deţinute în entităţi asociate, titluri de participare deţinute în entităţi controlate în comun, dotări pentru unităţile proprii din străinătate, imobilizări în curs, imobilizări necorporale şi corporale, active reprezentând dreptul de utilizare, precum şi creanţe din operaţiuni de leasing financiar şi datorii aferente operaţiunilor de leasing."
   9. Punctul 127 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "127. (1) Titlurile de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun se înregistrează în conturile din grupa 41 "Titluri de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun" în funcţie de categoria în care sunt încadrate acestea în vederea contabilizării şi de tipul entităţii în care sunt deţinute participaţiile.
    (2) Conturile de cheltuieli, venituri şi alte elemente ale rezultatului global, utilizate pentru contabilizarea diferenţelor din evaluare, a veniturilor din dividende şi asimilate, precum şi a câştigurilor şi pierderilor din cesiunea titlurilor de participare respective, altele decât cele contabilizate la cost, sunt cele specifice activelor financiare înregistrate în Clasa 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", în funcţie de categoria în care au fost clasificate titlurile de participare.
    (3) În cazul titlurilor de participare contabilizate la cost, veniturile din dividende se înregistrează în contul 7054 "Venituri din dividende aferente titlurilor contabilizate la cost", iar câştigurile sau pierderile din cesiune se înregistrează în contul 7055 "Câştiguri din cesiunea titlurilor contabilizate la cost", respectiv în contul 6055 "Pierderi din cesiunea titlurilor contabilizate la cost".
    (4) Constituirea, regularizarea şi anularea ajustărilor pentru depreciere aferente titlurilor de participare contabilizate la cost se înregistrează în contul 491 "Ajustări pentru deprecierea titlurilor de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun", în contrapartidă cu conturile de cheltuieli sau venituri corespunzătoare sau, în situaţia derecunoaşterii, în contrapartidă cu contul în care sunt evidenţiate activele respective."
   10. La punctul 128, alineatul (2) se abrogă.
   11. La punctul 129, alineatul (4) se abrogă.
   12. După punctul 129, se introduce un nou punct, punctul 1291 cu următorul cuprins:
    "1291. (1) Valoarea amortizării aferentă activelor reprezentând dreptul de utilizare corespunzătoare fiecărei perioade se înregistrează pe cheltuieli cu ajutorul contului 653 "Cheltuieli cu amortizarea activelor reprezentând dreptul de utilizare".
    (2) Ajustările pentru deprecierea activelor reprezentând dreptul de utilizare se înregistrează pe cheltuieli cu ajutorul contului 66424 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea activelor reprezentând dreptul de utilizare".
    (3) În cazul în care se efectuează reevaluarea activelor aferente drepturilor de utilizare, surplusul din reevaluare se înregistrează cu ajutorul contului 5163 "Rezerve din reevaluarea activelor reprezentând dreptul de utilizare".
    (4) Surplusul din reevaluare înregistrat în contul 5163 "Rezerve din reevaluarea activelor reprezentând dreptul de utilizare" este transferat în rezultatul reportat în contul 5816 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare", potrivit IFRS 16 "Contracte de leasing".
    13. La punctul 131, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " 131. (1) Investiţiile imobiliare sunt înregistrate cu ajutorul contului 4425 "Investiţii imobiliare"."
   14. Punctul 132 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "132. La contabilizarea operaţiunilor de leasing, instituţia de credit, în calitate de locatar, înregistrează un activ reprezentând dreptul de utilizare, cu ajutorul contului 443 "Active reprezentând dreptul de utilizare" şi datoria care decurge din contractul de leasing cu ajutorul conturilor deschise în cadrul contului 472 "Datorii din operaţiuni de leasing"; bunurile preluate în regim de leasing se înregistrează în alte conturi în afara bilanţului."
   15. Punctul 133 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "133. (1) În calitate de locator, în cadrul contractelor de leasing financiar, instituţia de credit va reflecta în contabilitate creanţele din leasing financiar cu ajutorul conturilor deschise în cadrul contului 471 "Creanţe din operaţiuni de leasing financiar".
    (2) La contabilizarea operaţiunilor de leasing operaţional, locatorii vor menţine bunurile date în regim de leasing operaţional în conturile de imobilizări necorporale, corporale sau alte active.
    (3) Sumele primite sau de primit reprezentând chirii în cadrul contractelor de leasing operaţional, aferente perioadei curente, sunt înregistrate cu ajutorul contului 7042 "Venituri din chirii".
    16. După punctul 133, se introduce un nou punct, punctul 1331 cu următorul cuprins:
    " 1331. În cazul contractelor de leasing pe termen scurt sau a contractelor de leasing pentru care activul suport are o valoare mică, locatarul va înregistra sumele plătite sau de plătit aferente perioadei curente cu ajutorul contului 6042 "Cheltuieli cu chiriile"."
   17. Punctul 134 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "134. Câştigurile sau pierderile asociate drepturilor transferate către locatorul - cumpărător în cadrul tranzacţiilor de vânzare şi de leaseback, în care transferul activului este clasificat ca şi vânzare conform IFRS 15, se înregistrează de către locatarul vânzător în conturile 746 "Venituri din cedarea şi casarea imobilizărilor", respectiv 646 "Cheltuieli din cedarea şi casarea imobilizărilor", după caz."
   18. Punctul 135 se abrogă.
   19. La punctul 138, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "138. (2) Constituirea, regularizarea şi anularea ajustărilor pentru depreciere aferente titlurilor de participare contabilizate la cost se înregistrează potrivit pct. 127 alin. (4)."
   20. La punctul 148, literele a), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) Cheltuieli de exploatare (cheltuieli cu operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare; cheltuieli cu operaţiunile cu clientela; cheltuieli pentru operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare; cheltuieli cu operaţiunile de leasing; cheltuieli privind datoriile subordonate, creditele subordonate şi titlurile contabilizate la cost; cheltuieli privind operaţiunile de schimb; cheltuieli privind operaţiunile în afara bilanţului şi operaţiunile cu instrumente derivate; cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare; alte cheltuieli de exploatare);
    . . . . . . . . . .
    f) Cheltuieli cu amortizările privind imobilizările necorporale şi corporale şi activele reprezentând dreptul de utilizare (amortizarea imobilizărilor necorporale, corporale şi a activelor reprezentând dreptul de utilizare);
    g) Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări (cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări; cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări; cheltuieli cu ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări; cheltuieli cu ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente activelor imobilizate, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări; cheltuieli cu provizioane; pierderi din creanţe neacoperite cu ajustări pentru pierderi aşteptate);"
   21. La punctul 150, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) Venituri din activitatea de exploatare (venituri din operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare; venituri din operaţiunile cu clientela; venituri din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare; venituri din operaţiunile de leasing; venituri din credite subordonate, datorii subordonate şi titluri contabilizate la cost; venituri din operaţiunile de schimb; venituri din operaţiunile în afara bilanţului şi operaţiunile cu instrumente derivate; venituri din prestaţiile de servicii financiare; alte venituri din activitatea de exploatare);
    . . . . . . . . . .
    c) Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări (venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări; venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări; venituri din ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări; venituri din ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente activelor imobilizate, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări; venituri din provizioane şi venituri din recuperări de creanţe);"
   22. După punctul 153 se introduce un nou punct, punctul 1531, cu următorul cuprins:
    "1531. Dividendele repartizate trimestrial, potrivit legii, se regularizează, conform pct. 1091, alin. (2)."
   23. La punctul 175, alineatele (1) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "175. (1) La finele fiecărei luni, instituţiile de credit au obligaţia să evalueze elementele exprimate în valută, din bilanţ şi în afara bilanţului, în funcţie de natura acestora, prin utilizarea cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară a lunii în cauză.
    (11) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), instituţiile de credit pot opta pentru efectuarea evaluării în cursul lunii a elementelor exprimate în valută, situaţie în care se va utiliza cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, fie din ziua efectuării evaluării, fie din ultima zi bancară anterioară datei de evaluare."
   24. La punctul 175 se introduce un alineat nou, alin. (12), cu următorul cuprins:
    "175. (12) Instituţiile de credit trebuie să fie consecvente în aplicarea prevederilor de la alin. (11)."
   25. La punctul 184, alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) în funcţie de scopul utilizării: instrumente deţinute în vederea tranzacţionării, instrumente de acoperire a valorii juste şi instrumente de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate. În categoria instrumentelor derivate deţinute în vederea tranzacţionării se includ şi instrumentele derivate care sunt deţinute pentru scopuri de acoperire dar care nu îndeplinesc condiţiile pentru aplicarea regulilor specifice contabilităţii de acoperire, precum şi instrumentele derivate pe riscul de credit care sunt deţinute pentru scopuri de acoperire prin utilizarea opţiunii valorii juste."
   26. Punctul 194 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "194. Operaţiunile de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate sunt contabilizate astfel:
    a) modificările de valoare justă ale instrumentului de acoperire, aferente părţii eficiente a operaţiunii de acoperire, sunt înregistrate în contul 5231 "Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate (partea eficientă)", ca diferenţe din evaluarea instrumentelor de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate, iar diferenţele de valoare justă ale instrumentului de acoperire aferente părţii ineficiente a operaţiunii de acoperire sunt înregistrate în contul 60747 "Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate (partea ineficientă)" sau în contul 70747 "Câştiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate (partea ineficientă)", după caz;
    b) în momentul recunoaşterii în profit sau pierdere a câştigurilor sau pierderilor recunoscute în conturile de capitaluri proprii, acestea sunt transferate în contul 70752 "Câştiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate" sau în contul 60752 "Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate", după caz."
   27. Punctul 196 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "196. Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale individuale şi a situaţiilor financiare interimare, conţine conturile necesare înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare, precum şi conţinutul acestora. La elaborarea planului de conturi s-au avut în vedere, în principal, tratamentele contabile cuprinse în IFRS, prevederile IFRS privind informaţiile prezentate în situaţiile financiare anuale (individuale) sau în situaţiile financiare interimare şi cerinţele de raportare către Banca Naţională a României."
   28. La punctul 198, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Planul de conturi conţine opt clase de conturi simbolizate cu o cifră, grupe de conturi simbolizate cu două cifre, conturi sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre, conturi sintetice de gradul II simbolizate cu patru cifre, conturi sintetice de gradul III simbolizate cu cinci cifre. Conturile din cele opt clase (1-7 şi 9) se utilizează de către toate instituţiile de credit la înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare şi servesc la elaborarea de către instituţiile de credit a situaţiilor financiare anuale şi a altor raportări financiare, inclusiv a situaţiilor financiare interimare."
   29. Punctul 202 cuprinzând Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit se modifică şi se completează, după cum urmează:
   a) în cadrul Clasei 1 "Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare", la grupa 16 "Valori de recuperat şi alte sume datorate", se introduce un cont sintetic de gradul I, cu următoarea detaliere:
    "B 163 - Dobânzi care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective
    A 1631 - Dobânzi de încasat
    P 1632 - Dobânzi de plătit";
   b) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela", la grupa 26 "Valori de recuperat şi alte sume datorate", se introduce un cont sintetic de gradul I, cu următoarea detaliere:
    "B 263 - Dobânzi care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective
    A 2631 - Dobânzi de încasat
    P 2632 - Dobânzi de plătit";
   c) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 30 "Operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare", la contul 302 "Active şi datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere", contul 30211 "Instrumente de capitaluri proprii" se elimină;
   d) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 31 "Instrumente derivate", denumirea contului 313 "Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie" se modifică şi devine 313 "Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate";
   e) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", la grupa 35 "Debitori şi creditori", la contul 355 "Debitori diverşi", se introduce un cont sintetic de gradul II, după cum urmează:
    "A 3553 - Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar"
   f) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", la grupa 40 "Credite subordonate", se introduce un cont sintetic de gradul I, după cum urmează:
    "P 408 - Dobânzi de plătit care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective";
   g) în cadrul Clase 4 "Active imobilizate", denumirea grupei 44 "Imobilizări necorporale şi corporale" se modifică şi devine grupa 44 "Imobilizări necorporale, corporale şi active reprezentând dreptul de utilizare";
   h) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", la grupa 44 "Imobilizări necorporale, corporale şi active reprezentând dreptul de utilizare", se introduce un cont sintetic de gradul I, după cum urmează:
    "A 443 - Active reprezentând dreptul de utilizare";
   i) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", la grupa 46 "Amortizări privind imobilizările", se introduce un cont sintetic de gradul I, după cum urmează:
    "P 462 Amortizarea activelor reprezentând dreptul de utilizare";
   j) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", denumirea grupei 47 "Leasing financiar" se modifică şi devine 47 "Leasing";
   k) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 47 "Leasing", denumirea contului 472 "Datorii din operaţiuni de leasing financiar" se modifică şi devine 472 "Datorii din operaţiuni de leasing";
   l) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 47 "Leasing", denumirea contului 4721 "Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale" se modifică şi devine 4721 "Datorii din operaţiuni de leasing cu imobilizări necorporale";
   m) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 47 "Leasing", denumirea contului 4722 "Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale" se modifică şi devine 4722 "Datorii din operaţiuni de leasing cu imobilizări corporale";
   n) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 47 "Leasing", denumirea contului 4723 "Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu alte active" se modifică şi devine 4723 "Datorii din operaţiuni de leasing cu alte active";
   o) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", la grupa 47 "Leasing", se introduce un cont sintetic de gradul I, cu următoarea detaliere:
    "B 473 - Dobânzi care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective
    A 4731 - Dobânzi de încasat
    P 4732 - Dobânzi de plătit";
   p) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente activelor imobilizate şi alte ajustări", denumirea contului 492 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor" se modifică şi lege devine 492 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor şi activelor reprezentând dreptul de utilizare";
   q) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente activelor imobilizate şi alte ajustări", la contul 492 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor şi activelor reprezentând dreptul de utilizare" se introduce un cont sintetic de gradul II, după cum urmează:
    "P 4924 - Ajustări pentru deprecierea activelor reprezentând dreptul de utilizare";
   r) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", grupa 51 "Prime de capital şi rezerve", la contul 516 "Rezerve din reevaluarea imobilizărilor", se introduce un cont sintetic de grad II după cum urmează:
    "P 5163 - Rezerve din reevaluarea activelor reprezentând dreptul de utilizare";
   s) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", grupa 52 "Alte conturi de capitaluri proprii", denumirea contului 5231 "Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă)" se modifică şi devine 5231 "Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate (partea eficientă)";
   t) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", la grupa 53 "Datorii subordonate", se introduce un cont sintetic de gradul I, după cum urmează:
    "A 538 - Dobânzi de încasat care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective";
   u) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", grupa 55 "Provizioane", la contul 551 "Provizioane pentru angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente date", se introduce un cont sintetic de gradul II, după cum urmează:
    "P 5516 - Alte provizioane pentru garanţii financiare date";
   v) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 60 "Cheltuieli de exploatare", denumirea contului 6041 "Dobânzi aferente datoriilor din operaţiuni de leasing financiar" se modifică şi devine 6041 "Dobânzi aferente datoriilor din operaţiuni de leasing";
   w) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 60 "Cheltuieli de exploatare", la contul 604 "Cheltuieli cu operaţiunile de leasing" se introduce un cont sintetic de gradul II, după cum urmează:
    "A 6043 - Alte cheltuieli cu dobânzile";
   x) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 60 "Cheltuieli de exploatare", denumirea contului 605 "Cheltuieli privind datoriile subordonate" se modifică şi devine 605 "Cheltuieli privind datoriile subordonate, creditele subordonate şi titlurile contabilizate la cost";
   y) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 60 "Cheltuieli de exploatare", la contul 605 "Cheltuieli privind datoriile subordonate, creditele subordonate şi titlurile contabilizate la cost", se introduc două conturi sintetice de gradul II, după cum urmează:
    "A 6053 - Alte cheltuieli cu dobânzile
    A 6055 - Pierderi din cesiunea titlurilor contabilizate la cost";
   z) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 60 "Cheltuieli de exploatare", denumirea contului 60747 "Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea ineficientă)" se modifică şi devine 60747 "Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate (partea ineficientă)";
   aa) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 60 "Cheltuieli de exploatare", denumirea contului 60752 "Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie" se modifică şi devine 60752 "Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate";
   bb) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 64 "Cheltuieli diverse de exploatare", la contul 647 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor" se introduce un cont sintetic de gradul II, după cum urmează:
    "A 6473 - Cheltuieli din reevaluarea activelor reprezentând dreptul de utilizare";
   cc) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", denumirea grupei 65 "Cheltuieli cu amortizările privind imobilizările necorporale şi corporale" se modifică şi devine 65 "Cheltuieli cu amortizările privind imobilizările necorporale şi corporale şi activele reprezentând dreptul de utilizare";
   dd) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", la grupa 65 "Cheltuieli cu amortizările privind imobilizările necorporale şi corporale şi activele reprezentând dreptul de utilizare" se introduce un cont sintetic de gradul I, după cum urmează:
    "A - 653 Cheltuieli cu amortizarea activelor reprezentând dreptul de utilizare";
   ee) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", denumirea grupei 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări" se modifică şi devine 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări";
   ff) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 661 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări" se modifică şi devine 661 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări";
   gg) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", la contul 661 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul II, după cum urmează:
    "A 6618 - Pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale";
   hh) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 662 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări" se modifică şi devine 662 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări";
   ii) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", la contul 662 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul II, după cum urmează:
    "A 6628 - Pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale";
   jj) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 663 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract şi alte ajustări" se modifică şi devine 663 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări";
   kk) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 6631 "Cheltuieli cu pierderi aşteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global şi instrumentelor de datorie la cost amortizat" se modifică şi devine 6631 "Cheltuieli cu pierderi aşteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global şi instrumentelor de datorie la cost amortizat şi pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale";
   ll) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", la contul 6631 "Cheltuieli cu pierderi aşteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global şi instrumentelor de datorie la cost amortizat şi pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale" se introduce un cont sintetic de gradul III, după cum urmează:
    "A 66318 - Pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale";
   mm) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 6632 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract şi alte ajustări" se modifică şi devine 6632 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări";
   nn) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", la contul 6632 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul III, după cum urmează:
    "A 66328 - Pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale";
   oo) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 664 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente activelor imobilizate şi alte ajustări" se modifică şi devine 664 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente activelor imobilizate, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări";
   pp) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 6642 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor" se modifică şi devine 6642 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor şi activelor reprezentând dreptul de utilizare";
   qq) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", la contul 6642 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor şi activelor reprezentând dreptul de utilizare" se introduce un cont sintetic de gradul III, după cum urmează:
    "A 66424 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea activelor reprezentând dreptul de utilizare";
   rr) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 6643 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar şi alte ajustări" se modifică şi devine 6643 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări";
   ss) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", la contul 6643 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul III, după cum urmează:
    "A 66438 - Pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale";
   tt) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 6644 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din active imobilizate şi alte ajustări" se modifică şi devine 6644 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din active imobilizate, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări";
   uu) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", la contul 6644 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din active imobilizate, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul III, după cum urmează:
    "A 66448 - Pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale";
   vv) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", la contul 704 "Venituri din operaţiunile de leasing" se introduce un cont sintetic de gradul II, după cum urmează:
    "P 7043 - Alte venituri din dobânzi";
   ww) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", denumirea contului 705 "Venituri din credite subordonate" se modifică şi devine 705 "Venituri din credite subordonate, datorii subordonate şi titluri contabilizate la cost";
   xx) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", la contul 705 "Venituri din credite subordonate, datorii subordonate şi titluri contabilizate la cost", se introduc trei conturi sintetice de gradul II, după cum urmează:
    "P 7053 - Alte venituri din dobânzi
    P 7054 - Venituri din dividende aferente titlurilor contabilizate la cost
    P 7055 - Câştiguri din cesiunea titlurilor contabilizate la cost";
   yy) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", denumirea contului 70747 "Câştiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea ineficientă)" se modifică şi devine 70747 "Câştiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate (partea ineficientă)";
   zz) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", denumirea contului 70752 "Câştiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie" se modifică şi devine 70752 "Câştiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate";
   aaa) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 74 "Venituri diverse din exploatare", la contul 747 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor" se introduce un cont sintetic de grad II, după cum urmează:
    "P 7473 - Venituri din reevaluarea activelor reprezentând dreptul de utilizare";
   bbb) în cadrul Clasei 7 "Venituri", denumirea grupei 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări" se modifică şi devine 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări";
   ccc) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 761 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări" se modifică şi devine 761 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări";
   ddd) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", la contul 761 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul II, după cum urmează:
    "P 7618 - Câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale";
   eee) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 762 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări" se modifică şi devine 762 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări";
   fff) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", la contul 762 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul II, după cum urmează:
    "P 7628 - Câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale";
   ggg) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 763 "Venituri din ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract şi alte ajustări" se modifică şi devine 763 "Venituri din ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări";
   hhh) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 7631 "Venituri din pierderi aşteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global şi instrumentelor de datorie la cost amortizat" se modifică şi devine 7631 "Venituri din pierderi aşteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global şi instrumentelor de datorie la cost amortizat şi câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale";
   iii) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", la contul 7631 "Venituri din pierderi aşteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global şi instrumentelor de datorie la cost amortizat şi câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale" se introduce un cont sintetic de gradul III, după cum urmează:
    "P 76318 - Câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale";
   jjj) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 7632 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract şi alte ajustări" se modifică şi devine 7632 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări";
   kkk) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", la contul 7632 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul III, după cum urmează:
    "P 76328 - Câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale";
   lll) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 764 "Venituri din ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente activelor imobilizate şi alte ajustări" se modifică şi devine 764 "Venituri din ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente activelor imobilizate, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări";
   mmm) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 7642 "Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor" se modifică şi devine 7642 "Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor şi activelor reprezentând dreptul de utilizare";
   nnn) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", la contul 7642 "Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor şi activelor reprezentând dreptul de utilizare", se introduce un cont sintetic de gradul III, după cum urmează:
    "P 76424 - Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor reprezentând dreptul de utilizare";
   ooo) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 7643 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar şi alte ajustări" se modifică şi devine 7643 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări";
   ppp) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", la contul 7643 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul III, după cum urmează:
    "P 76438 - Câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale";
   qqq) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 7644 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din active imobilizate şi alte ajustări" se modifică şi devine 7644 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din active imobilizate, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări";
   rrr) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", la contul 7644 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din active imobilizate, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul III, după cum urmează:
    "P 76448 - Câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale";
   sss) în cadrul Clasei 9 "Operaţiuni în afara bilanţului", grupa 95 "Instrumente derivate", denumirea contului 953 "Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie" se modifică şi devine 953 "Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate".
   30. Punctul 204 cuprinzând Conţinutul conturilor prevăzute de Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit se modifică şi se completează, după cum urmează:
   a) în cadrul Clasei 1 "Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare", la grupa 16 "Valori de recuperat şi alte sume datorate", se introduce un cont sintetic de gradul I, cu următoarea detaliere şi următorul conţinut:
    "163 - Dobânzi care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective
    1631 - Dobânzi de încasat
    1632 - Dobânzi de plătit
    1631 - dobânzi de încasat reprezentând remunerarea pozitivă a datoriilor financiare privind operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare (care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective);
    1632 - dobânzi de plătit reprezentând remunerarea negativă a activelor financiare privind operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare (care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective);"
   b) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela", grupa 25 "Conturile clientelei", conţinutul contului 2511 "Conturi curente" se modifică şi devine:
    "2511 - conturi deschise clienţilor destinate operaţiunilor curente de încasări şi plăţi.
    În aceste conturi se evidenţiază şi conturile deschise clienţilor, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, cu modificările şi completările ulterioare, destinate încasării şi plăţii TVA potrivit legii.
    Aceste conturi au de regulă solduri creditoare, iar sumele respective pot fi retrase de către titularii de conturi în orice moment, fără preaviz, cu excepţia celor destinate încasării şi plăţii TVA, care se utilizează potrivit prevederilor legale incidente.
    Conturile curente pot avea şi solduri debitoare:
    - în condiţii accidentale, neautorizate (overdraft);
    - în situaţia evidenţierii în acest cont a creditelor acordate clientelei, utilizabile în mod fracţionat, în funcţie de nevoile acesteia;
    - în situaţia evidenţierii în acest cont a creditelor acordate clientelei, în limita unui nivel global de credit, care acoperă ansamblul nevoilor de exploatare ale acesteia şi este stabilit potrivit bugetului previzional de trezorerie;
    - în situaţia evidenţierii în acest cont a facilităţilor de trezorerie acordate titularilor cardurilor, conform contractelor, prin admiterea acoperirii ulterioare a sumelor plătite. Sumele înregistrate în soldurile debitoare ale conturilor curente trebuie evidenţiate în analitice distincte corespunzător situaţiilor de mai sus sau prin intermediul unor criterii care să permită obţinerea de informaţii pentru fiecare categorie de credit, evidenţiată cu ajutorul contului 2511 "Conturi curente";"
   c) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela", la grupa 26 "Valori de recuperat şi alte sume datorate", se introduce un cont sintetic de gradul I, cu următoarea detaliere şi următorul conţinut:
    "263 - Dobânzi care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective
    2631 - Dobânzi de încasat
    2632 - Dobânzi de plătit
    2631 - dobânzi de încasat reprezentând remunerarea pozitivă a datoriilor financiare privind operaţiunile cu clientela (care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective);
    2632 - dobânzi de plătit reprezentând remunerarea negativă a activelor financiare privind operaţiunile cu clientela (care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective);"
   d) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 30 "Operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare", la contul 302 "Active şi datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere", contul 30211 "Instrumente de capitaluri proprii" şi conţinutul acestuia se elimină;
   e) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 31 "Instrumente derivate", denumirea contului 313 "Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie" se modifică şi devine 313 "Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate";
   f) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 31 "Instrumente derivate", la contul 313 "Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate" conţinutul conturilor 3131 "Instrumente derivate pe rata dobânzii", 3132 "Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii", 3133 "Instrumente derivate pe cursul de schimb", 3134 "Instrumente derivate pe riscul de credit", 3135 "Instrumente derivate pe mărfuri" şi 3136 "Alte instrumente derivate" se modifică după cum urmează:
    "3131 - valoarea instrumentelor derivate pe rata dobânzii, care sunt instrumente de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate;
    3132 - valoarea instrumentelor derivate pe instrumente de capitaluri proprii, care sunt instrumente de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate;
    3133 - valoarea instrumentelor derivate pe cursul de schimb, care sunt instrumente de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate;
    3134 - valoarea instrumentelor derivate pe riscul de credit, care sunt instrumente de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate;
    3135 - valoarea instrumentelor derivate pe mărfuri, care sunt instrumente de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate;
    3136 - valoarea altor instrumente derivate, care sunt instrumente de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate;"
   g) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", la grupa 35 "Debitori şi creditori", la contul 355 "Debitori diverşi", se introduce un cont sintetic de gradul II - 3553 "Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar", cu următorul conţinut:
    "3553 - dividende repartizate, conform legii, în cursul exerciţiului financiar, şi care urmează să se regularizeze după aprobarea situaţiilor financiare anuale;"
   h) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 35 "Debitori şi creditori", conţinutul contului 3556 "Alţi debitori diverşi" se modifică şi devine:
    "3556
    - creanţe aferente bunurilor livrate, lucrărilor executate sau serviciilor prestate inclusiv cele provenite din nerespectarea clauzelor prevăzute în contractele aferente (despăgubiri, penalităţi, etc.);
    - valoarea bunurilor constatate lipsă sau deteriorate, imputate;
    - dobânzi de încasat reprezentând remunerarea pozitivă a datoriilor financiare privind operaţiunile cu titluri şi operaţiunile diverse (care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective);
    - alte sume de încasat de la debitori diverşi;"
   i) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 35 "Debitori şi creditori", conţinutul contului 3566 "Alţi creditori diverşi" se modifică şi devine:
    "3566
    - datorii aferente bunurilor achiziţionate, lucrărilor executate sau serviciilor prestate, inclusiv cele provenite din nerespectarea clauzelor prevăzute în contractele aferente (despăgubiri, penalităţi, etc.);
    - sume încasate şi necuvenite, altele decât cele înregistrate în conturile "Alte sume datorate";
    - dobânzi de plătit reprezentând remunerarea negativă a activelor financiare privind operaţiunile cu titluri şi operaţiunile diverse (care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective);
    - alte sume datorate creditorilor diverşi;"
   j) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 37 "Conturi de regularizare", conţinutul conturilor 375 "Cheltuieli înregistrate în avans" şi 376 "Venituri înregistrate în avans", se modifică după cum urmează:
    "375 - cheltuieli efectuate în avans care urmează a se suporta eşalonat pe cheltuieli, în perioadele sau exerciţiile financiare viitoare (comisioane şi alte sume plătite aferente angajamentelor în afara bilanţului, abonamentele, chiriile, certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, poliţele de asigurare etc.);
    376 - venituri înregistrate în avans aferente perioadelor/exerciţiilor financiare viitoare (comisioane şi alte sume încasate aferente angajamentelor în afara bilanţului, sumele facturate sau încasate din chirii, asigurări, comisioane etc.), valoarea subvenţiilor pentru venituri aferente perioadelor viitoare, etc.;"
   k) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", la grupa 40 "Credite subordonate", se introduce un cont sintetic de gradul I - 408 "Dobânzi de plătit care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective", cu următorul conţinut:
    "408 - dobânzi de plătit reprezentând remunerarea negativă a creditelor subordonate (care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective);"
   l) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate" paragraful introductiv se modifică după cum urmează:
    "Clasa 4 cuprinde conturile cu ajutorul cărora se înregistrează creditele subordonate, titlurile de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate, în entităţi controlate în comun, dotările pentru unităţile proprii din străinătate, imobilizările în curs, imobilizările necorporale şi corporale, inclusiv amortizările aferente acestora, precum şi creanţele şi datoriile aferente operaţiunilor de leasing."
   m) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", denumirea grupei 44 "Imobilizări necorporale şi corporale" se modifică şi devine grupa 44 "Imobilizări necorporale, corporale şi active reprezentând dreptul de utilizare";
   n) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", la grupa 44 "Imobilizări necorporale, corporale şi active reprezentând dreptul de utilizare", se introduce un cont sintetic de gradul I - 443 "Active reprezentând dreptul de utilizare", cu următorul conţinut:
    "443 - active reprezentând dreptul de utilizare în cadrul contractelor de leasing;"
   o) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", la grupa 46 "Amortizări privind imobilizările", se introduce un cont sintetic de gradul I - 462 "Amortizarea activelor reprezentând dreptul de utilizare", cu următorul conţinut:
    "462 - amortizarea activelor reprezentând dreptul de utilizare în cadrul contractelor de leasing;"
   p) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", denumirea grupei 47 "Leasing financiar" se modifică şi devine: "Grupa 47 - Leasing";
   q) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 47 "Leasing", denumirea contului 472 "Datorii din operaţiuni de leasing financiar" se modifică şi devine: 472 "Datorii din operaţiuni de leasing";
   r) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 47 "Leasing", denumirea contului 4721 "Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale" se modifică şi devine 4721 "Datorii din operaţiuni de leasing cu imobilizări necorporale";
   s) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 47 "Leasing", denumirea contului 4722 "Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale" se modifică şi devine 4722 "Datorii din operaţiuni de leasing cu imobilizări corporale";
   t) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 47 "Leasing", denumirea contului 4723 "Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu alte active" se modifică şi devine 4723 "Datorii din operaţiuni de leasing cu alte active";
   u) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 47 "Leasing", conţinutul conturilor 4721 "Datorii din operaţiuni de leasing cu imobilizări necorporale", 4722 "Datorii din operaţiuni de leasing cu imobilizări corporale", 4723 "Datorii din operaţiuni de leasing cu alte active", se modifică după cum urmează:
    "4721 - datorii reprezentând principal aferente bunurilor de natura imobilizărilor necorporale primite în regim de leasing;"
    "4722 - datorii reprezentând principal aferente bunurilor de natura imobilizărilor corporale primite în regim de leasing;"
    "4723 - datorii reprezentând principal aferente altor active primite în regim de leasing;"
   v) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 47 "Leasing", conţinutul conturilor 4727 "Datorii ataşate şi sume de amortizat", 47271 "Datorii ataşate", 47272 "Sume de amortizat", se modifică după cum urmează:
    "4727 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente datoriilor din operaţiuni de leasing";
    "47271 - dobânda calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă datoriilor din leasing";
    "47272 - alte sume aferente datoriilor din operaţiuni de leasing care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective."
   w) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", la grupa 47 "Leasing", se introduce un cont sintetic de gradul I, cu următoarea detaliere şi următorul conţinut:
    "473 - Dobânzi care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective
    4731 - Dobânzi de încasat
    4732 - Dobânzi de plătit
    4731 - dobânzi de încasat reprezentând remunerarea pozitivă a datoriilor financiare din operaţiuni de leasing (care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective);
    4732 - dobânzi de plătit reprezentând remunerarea negativă a activelor financiare din operaţiuni de leasing (care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective);"
   x) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente activelor imobilizate şi alte ajustări", conţinutul contului 491 "Ajustări pentru deprecierea titlurilor de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun" se modifică după cum urmează:
    "491 - ajustări pentru deprecierea titlurilor de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun, contabilizate la cost;"
   y) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente activelor imobilizate şi alte ajustări", denumirea contului 492 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor" se modifică şi devine 492 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor şi activelor reprezentând dreptul de utilizare";
   z) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente activelor imobilizate şi alte ajustări", la contul sintetic de gradul I - 492 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor şi activelor reprezentând dreptul de utilizare" se introduce contul sintetic de gradul II - 4924 "Ajustări pentru deprecierea activelor reprezentând dreptul de utilizare";
   aa) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente activelor imobilizate şi alte ajustări", conţinutul contului 492 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor şi activelor reprezentând dreptul de utilizare" se modifică şi va avea următorul conţinut:
    "492 - ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs, a imobilizărilor necorporale, a imobilizărilor corporale şi a activelor reprezentând dreptul de utilizare";
   bb) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", grupa 51 "Prime de capital şi rezerve", la contul 516 "Rezerve din reevaluarea imobilizărilor", se introduce un cont sintetic de grad II - 5163 "Rezerve din reevaluarea activelor reprezentând dreptul de utilizare" cu următorul conţinut:
    "5163 - rezerve aferente diferenţelor rezultate în urma reevaluărilor activelor reprezentând dreptul de utilizare în cadrul contractelor de leasing;"
   cc) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", grupa 52 "Alte conturi de capitaluri proprii", la contul 522 "Diferenţe din modificarea valorii juste, nete de deprecieri cumulate, aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global", conţinutul contului 5221 "Diferenţe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor de capitaluri proprii" se modifică după cum urmează:
    "5221 - diferenţe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor de capitaluri proprii (inclusiv titluri de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun), evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;"
   dd) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", grupa 52 "Alte conturi de capitaluri proprii", denumirea contului 5231 "Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă)" se modifică şi devine 5231 "Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate (partea eficientă)", iar conţinutul acestuia se modifică şi devine:
    "5231 - partea eficientă a diferenţelor din evaluarea instrumentelor de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate;"
   ee) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", la grupa 53 "Datorii subordonate", se introduce un cont sintetic de gradul I - 538 "Dobânzi de încasat care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective", cu următorul conţinut:
    "538 - dobânzi de încasat reprezentând remunerarea pozitivă a datoriilor subordonate (care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective);"
   ff) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", grupa 55 "Provizioane", la contul 551 "Provizioane pentru angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente date", se introduce un cont sintetic de gradul II - 5516 "Alte provizioane pentru garanţii financiare date", cu următorul conţinut:
    "5516 - provizioane pentru garanţii financiare date care nu fac obiectul recunoaşterii pierderilor aşteptate, înregistrate în afara bilanţului;"
   gg) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 60 "Cheltuieli de exploatare", conţinutul contului 6017 "Alte cheltuieli cu dobânzile" se modifică şi devine:
    "6017
    - alte dobânzi şi vărsăminte asimilate privind operaţiunile de trezorerie şi interbancare;
    - cheltuieli cu dobânzile aferente activelor financiare privind operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare, care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective;"
   hh) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 60 "Cheltuieli de exploatare", conţinutul contului 6027 "Alte cheltuieli cu dobânzile" se modifică şi devine:
    "6027
    - alte cheltuieli cu dobânzile şi vărsăminte asimilate aferente operaţiunilor cu clientela;
    - cheltuieli cu dobânzile aferente activelor financiare privind operaţiunile cu clientela, care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective;"
   ii) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 60 "Cheltuieli de exploatare", la contul 603 "Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare", conţinutul conturilor 60311 "Pierderi din evaluarea şi cesiunea activelor financiare deţinute în vederea tranzacţionării", 60351 "Pierderi din evaluarea şi cesiunea activelor financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere" şi 6037 "Cheltuieli diverse privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare" se modifică după cum urmează:
    "60311 - pierderi din evaluarea şi cesiunea activelor financiare (inclusiv titluri de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun) evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere întrucât sunt deţinute în vederea tranzacţionării;"
    "60351 - pierderi din evaluarea şi cesiunea activelor financiare (inclusiv titluri de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun) evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, altele decât cele deţinute în vederea tranzacţionării;"
    "6037
    - alte cheltuieli cu dobânzile şi vărsăminte asimilate privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare, pierderi realizate aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat şi cheltuieli diverse aferente operaţiunilor cu titluri şi alte instrumente financiare;"
   - cheltuieli cu dobânzile aferente activelor financiare privind operaţiunile cu titluri şi operaţiunile diverse, care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective;"
   jj) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 60 "Cheltuieli de exploatare", denumirea contului sintetic de gradul II - 6041 "Dobânzi aferente datoriilor din operaţiuni de leasing financiar" se modifică şi devine 6041 "Dobânzi aferente datoriilor din operaţiuni de leasing";
   kk) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 60 "Cheltuieli de exploatare", conţinutul contului 6041 "Dobânzi aferente datoriilor din operaţiuni de leasing" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6041 - cheltuieli cu dobânzile (cheltuieli de finanţare aferente leasingului, alocate pe durata contractului de leasing), aferente datoriilor din operaţiuni de leasing;"
   ll) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 60 "Cheltuieli de exploatare", conţinutul contului 6042 "Cheltuieli cu chiriile" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6042 - cheltuieli cu operaţiunile de leasing aferente contractelor pe termen scurt sau contractelor de leasing a căror activ suport este de valoare mică, pentru care locatarul alege să nu aplice recunoaşterea distinctă a contravalorii principalului şi a dobânzii;"
   mm) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 60 "Cheltuieli de exploatare", la contul 604 "Cheltuieli cu operaţiunile de leasing", se introduce un cont sintetic de gradul II - 6043 "Alte cheltuieli cu dobânzile" cu următorul conţinut:
    "6043 - cheltuieli cu dobânzile aferente activelor financiare privind operaţiunile de leasing, care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective;"
   nn) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 60 "Cheltuieli de exploatare", denumirea contului 605 "Cheltuieli privind datoriile subordonate" se modifică şi devine 605 "Cheltuieli privind datoriile subordonate, creditele subordonate şi titlurile contabilizate la cost";
   oo) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 60 "Cheltuieli de exploatare", la contul 605 "Cheltuieli privind datoriile subordonate, creditele subordonate şi titlurile contabilizate la cost", se introduc două conturi sintetice de gradul II - 6053 "Alte cheltuieli cu dobânzile" şi 6055 "Pierderi din cesiunea titlurilor contabilizate la cost" cu următorul conţinut:
    "6053 - cheltuieli cu dobânzile aferente creditelor subordonate, care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective;
    " 6055 - pierderi din cesiunea titlurilor de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun, contabilizate la cost;"
   pp) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 60 "Cheltuieli de exploatare", contul 60747 "Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea ineficientă)" se modifică şi devine 60747 "Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate (partea ineficientă)", iar conţinutul acestuia se modifică şi devine:
    "60747 - pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate aferente părţii ineficiente a operaţiunii de acoperire;"
   qq) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 60 "Cheltuieli de exploatare", contul 60752 "Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie" se modifică şi devine 60752 "Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate", iar conţinutul acestuia se modifică şi devine:
    "60752 - pierderi aferente instrumentelor de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate, transferate din alte elemente ale rezultatului global;"
   rr) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 64 "Cheltuieli diverse de exploatare", la contul 647 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor" se introduce un cont sintetic de gradul II - 6473 "Cheltuieli din reevaluarea activelor reprezentând dreptul de utilizare";
   ss) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 64 "Cheltuieli diverse de exploatare" conţinutul contului 647 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor" se modifică şi devine:
    "647 - cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale, corporale şi a activelor reprezentând dreptul de utilizare, reprezentând diferenţele nefavorabile din reevaluare care depăşesc valorile înregistrate anterior ca surplus din reevaluarea aceloraşi active;"
   tt) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", denumirea grupei 65 "Cheltuieli cu amortizările privind imobilizările necorporale şi corporale" se modifică şi devine 65 "Cheltuieli cu amortizările privind imobilizările necorporale, corporale şi activele reprezentând dreptul de utilizare";
   uu) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 65 "Cheltuieli cu amortizările privind imobilizările necorporale, corporale şi activele reprezentând dreptul de utilizare", se introduce un cont sintetic de gradul I - 653 "Cheltuieli cu amortizarea activelor reprezentând dreptul de utilizare", cu următorul conţinut:
    "653 - amortizarea aferentă activelor reprezentând dreptul de utilizare corespunzătoare fiecărei perioade, inclusă pe cheltuieli."
   vv) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", denumirea grupei 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", se modifică şi devine 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări";
   ww) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 661 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări" se modifică şi devine 661 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări";
   xx) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", la contul 661 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul II - 6618 "Pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale", cu următorul conţinut:
    "6618 - pierderi din modificarea valorii contabile brute a unui activ financiar, înregistrate atunci când fluxurile de trezorerie contractuale ale acestuia sunt renegociate sau modificate şi renegocierea sau modificarea nu are ca rezultat derecunoaşterea activului financiar;"
   yy) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 662 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări" se modifică şi devine 662 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări";
   zz) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", la contul 662 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul II - 6628 "Pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale", cu următorul conţinut:
    "6628 - pierderi din modificarea valorii contabile brute a unui activ financiar, înregistrate atunci când fluxurile de trezorerie contractuale ale acestuia sunt renegociate sau modificate şi renegocierea sau modificarea nu are ca rezultat derecunoaşterea activului financiar;"
   aaa) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 663 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract şi alte ajustări" se modifică şi devine 663 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări";
   bbb) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 6631 "Cheltuieli cu pierderi aşteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global şi instrumentelor de datorie la cost amortizat" se modifică şi devine 6631 "Cheltuieli cu pierderi aşteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global şi instrumentelor de datorie la cost amortizat şi pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale";
   ccc) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", la contul 6631 "Cheltuieli cu pierderi aşteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global şi instrumentelor de datorie la cost amortizat şi pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale" se introduce un cont sintetic de gradul III - 66318 "Pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale", cu următorul conţinut:
    "66318 - pierderi din modificarea valorii contabile brute a unui activ financiar, înregistrate atunci când fluxurile de trezorerie contractuale ale acestuia sunt renegociate sau modificate şi renegocierea sau modificarea nu are ca rezultat derecunoaşterea activului financiar;"
   ddd) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 6632 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract şi alte ajustări" se modifică şi devine 6632 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări";
   eee) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", la contul 6632 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul III - 66328 "Pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale", cu următorul conţinut:
    "66328 - pierderi din modificarea valorii contabile brute a unui activ financiar, înregistrate atunci când fluxurile de trezorerie contractuale ale acestuia sunt renegociate sau modificate şi renegocierea sau modificarea nu are ca rezultat derecunoaşterea activului financiar;"
   fff) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 664 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente activelor imobilizate şi alte ajustări" se modifică şi devine 664 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente activelor imobilizate, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări";
   ggg) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 6642 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor" se modifică şi devine 6642 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor şi activelor reprezentând dreptul de utilizare";
   hhh) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări" conţinutul contului 6642 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor şi activelor reprezentând dreptul de utilizare" se modifică după cum urmează:
    "6642 - ajustări constituite pentru deprecierea imobilizărilor în curs, imobilizărilor necorporale, a imobilizărilor corporale şi a activelor reprezentând dreptul de utilizare."
   iii) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări" la contul sintetic de gradul II - 6642 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor şi activelor reprezentând dreptul de utilizare" se introduce contul sintetic de gradul III - 66424 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea activelor reprezentând dreptul de utilizare";
   jjj) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 6643 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar şi alte ajustări" se modifică şi devine 6643 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări";
   kkk) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", la contul 6643 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul III - 66438 "Pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale", cu următorul conţinut:
    "66438 - pierderi din modificarea valorii contabile brute a unui activ financiar, înregistrate atunci când fluxurile de trezorerie contractuale ale acestuia sunt renegociate sau modificate şi renegocierea sau modificarea nu are ca rezultat derecunoaşterea activului financiar;"
   lll) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 6644 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din active imobilizate şi alte ajustări" se modifică şi devine 6644 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din active imobilizate, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări";
   mmm) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", la contul 6644 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din active imobilizate, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul III - 66448 "Pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale", cu următorul conţinut:
    "66448 - pierderi din modificarea valorii contabile brute a unui activ financiar, înregistrate atunci când fluxurile de trezorerie contractuale ale acestuia sunt renegociate sau modificate şi renegocierea sau modificarea nu are ca rezultat derecunoaşterea activului financiar;"
   nnn) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", conţinutul contului 7017 "Alte venituri din dobânzi" se modifică şi devine:
    "7017
    - alte dobânzi şi vărsăminte asimilate privind operaţiunile de trezorerie şi interbancare;
    - venituri din dobânzi aferente datoriilor financiare privind operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare, care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective;"
   ooo) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", conţinutul contului 7027 "Alte venituri din dobânzi" se modifică şi devine:
    "7027
    - alte venituri din dobânzi şi vărsăminte asimilate privind operaţiunile cu clientela;
    - venituri din dobânzi aferente datoriilor financiare privind operaţiunile cu clientela, care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective;"
   ppp) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", la contul 703 "Venituri din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare", conţinutul conturilor 70311 "Câştiguri din evaluarea şi cesiunea activelor financiare deţinute în vederea tranzacţionării", 70333 "Dividende şi venituri asimilate", 7035 "Câştiguri din evaluarea şi cesiunea activelor financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere" şi 7037 "Venituri diverse din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare" se modifică după cum urmează:
    "70311 - câştiguri din evaluarea şi cesiunea activelor financiare (inclusiv titluri de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun) evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere întrucât sunt deţinute în vederea tranzacţionării;"
    "70333 - dividende şi venituri asimilate, aferente activelor financiare (inclusiv titluri de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun) evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;"
    "7035 - câştiguri din evaluarea şi cesiunea activelor financiare (inclusiv titluri de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun) evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, altele decât cele deţinute în vederea tranzacţionării;"
    "7037
    - alte venituri din dobânzi şi vărsăminte asimilate privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare, câştiguri realizate aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat, altele decât datoriile constituite prin titluri, şi venituri diverse aferente operaţiunilor cu titluri şi alte instrumente financiare;
    - venituri din dobânzi aferente datoriilor financiare privind operaţiunile cu titluri şi operaţiunile diverse, care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective;"
   qqq) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", la contul 704 "Venituri din operaţiunile de leasing", se introduce un cont sintetic de gradul II - 7043 "Alte venituri din dobânzi" cu următorul conţinut:
    "7043 - venituri din dobânzi aferente datoriilor financiare privind operaţiunile de leasing, care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective;"
   rrr) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", denumirea contului 705 "Venituri din credite subordonate" se modifică şi devine 705 "Venituri din credite subordonate, datorii subordonate şi titluri contabilizate la cost";
   sss) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", la contul 705 "Venituri din credite subordonate, datorii subordonate şi titluri contabilizate la cost", se introduc trei conturi sintetice de gradul II - 7053 "Alte venituri din dobânzi", 7054 "Venituri din dividende aferente titlurilor contabilizate la cost" şi 7055 "Câştiguri din cesiunea titlurilor contabilizate la cost", cu următorul conţinut:
    "7053 - venituri din dobânzi aferente datoriilor subordonate, care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective;
    7054 - venituri din dividende aferente titlurilor de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun, contabilizate la cost;
    7055 - câştiguri din cesiunea titlurilor de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun, contabilizate la cost;"
   ttt) în cadrul Clasei 7 "Venituri", Grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", denumirea contului 70747 "Câştiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea ineficientă)" se modifică şi devine 70747 "Câştiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate (partea ineficientă)", iar conţinutul acestuia se modifică şi devine:
    "70747 - câştiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate aferente părţii ineficiente a operaţiunilor de acoperire;"
   uuu) în cadrul Clasei 7 "Venituri", Grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", denumirea contului 70752 "Câştiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie" se modifică şi devine 70752 "Câştiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate", iar conţinutul acestuia se modifică şi devine:
    "70752 - câştiguri aferente instrumentelor de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate, transferate din alte elemente ale rezultatului global;"
   vvv) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 74 "Venituri diverse din exploatare", la contul 747 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor" se introduce un cont sintetic de gradul II - 7473 "Venituri din reevaluarea activelor reprezentând dreptul de utilizare";
   www) în cadrul Clasei 7 "Venituri", la grupa 74 "Venituri diverse din exploatare" conţinutul contului 747 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor" se modifică şi devine:
    "747 - venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale, corporale şi a activelor reprezentând dreptul de utilizare, reprezentând diferenţele favorabile din reevaluare care compensează descreşterile din reevaluarea aceloraşi active, recunoscute anterior ca şi cheltuieli;
    xxx) în cadrul Clasei 7 "Venituri", denumirea grupei 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", se modifică şi devine 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări";
    yyy) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 761 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări" se modifică şi devine 761 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări";
    zzz) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", la contul 761 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul II - 7618 "Câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale", cu următorul conţinut:
    " 7618 - câştiguri din modificarea valorii contabile brute a unui activ financiar, înregistrate atunci când fluxurile de trezorerie contractuale ale acestuia sunt renegociate sau modificate şi renegocierea sau modificarea nu are ca rezultat derecunoaşterea activului financiar;"
   aaaa) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 762 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări" se modifică şi devine 762 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări";
   bbbb) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", la contul 762 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul II - 7628 "Câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale", cu următorul conţinut:
    "7628 - câştiguri din modificarea valorii contabile brute a unui activ financiar, înregistrate atunci când fluxurile de trezorerie contractuale ale acestuia sunt renegociate sau modificate şi renegocierea sau modificarea nu are ca rezultat derecunoaşterea activului financiar;"
   cccc) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 763 "Venituri din ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract şi alte ajustări" se modifică şi devine 763 "Venituri din ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări";
   dddd) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 7631 "Venituri din pierderi aşteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global şi instrumentelor de datorie la cost amortizat" se modifică şi devine 7631 "Venituri din pierderi aşteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global şi instrumentelor de datorie la cost amortizat şi câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale";
   eeee) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", la contul 7631 "Venituri din pierderi aşteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global şi instrumentelor de datorie la cost amortizat şi câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale" se introduce un cont sintetic de gradul III - 76318 "Câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale", cu următorul conţinut:
    "76318 - câştiguri din modificarea valorii contabile brute a unui activ financiar, înregistrate atunci când fluxurile de trezorerie contractuale ale acestuia sunt renegociate sau modificate şi renegocierea sau modificarea nu are ca rezultat derecunoaşterea activului financiar;"
   ffff) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 7632 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract şi alte ajustări" se modifică şi devine 7632 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări";
   gggg) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", la contul 7632 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul III - 76328 "Câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale", cu următorul conţinut:
    "76328 - câştiguri din modificarea valorii contabile brute a unui activ financiar, înregistrate atunci când fluxurile de trezorerie contractuale ale acestuia sunt renegociate sau modificate şi renegocierea sau modificarea nu are ca rezultat derecunoaşterea activului financiar;"
   hhhh) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 764 "Venituri din ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente activelor imobilizate şi alte ajustări" se modifică şi devine 764 "Venituri din ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente activelor imobilizate, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări";
   iiii) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 7642 "Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor" se modifică şi devine 7642 "Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor şi activelor reprezentând dreptul de utilizare";
   jjjj) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", la contul sintetic de gradul II - 7642 "Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor şi activelor reprezentând dreptul de utilizare" se introduce un cont sintetic de gradul III - 76424 "Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor reprezentând dreptul de utilizare";
   kkkk) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", conţinutul contului 7642 "Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor şi activelor reprezentând dreptul de utilizare" se modifică după cum urmează:
    "7642 - anulări sau diminuări de ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs, a imobilizărilor necorporale, a imobilizărilor corporale şi a activelor reprezentând dreptul de utilizare;"
   llll) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 7643 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar şi alte ajustări" se modifică şi devine 7643 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări";
   mmmm) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", la contul 7643 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul III - 76438 "Câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale", cu următorul conţinut:
    "76438 - câştiguri din modificarea valorii contabile brute a unui activ financiar, înregistrate atunci când fluxurile de trezorerie contractuale ale acestuia sunt renegociate sau modificate şi renegocierea sau modificarea nu are ca rezultat derecunoaşterea activului financiar;"
   nnnn) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", denumirea contului 7644 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din active imobilizate şi alte ajustări" se modifică şi devine 7644 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din active imobilizate, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări";
   oooo) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări", la contul 7644 "Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din active imobilizate, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul III - 76448 "Câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale", cu următorul conţinut:
    "6448 - câştiguri din modificarea valorii contabile brute a unui activ financiar, înregistrate atunci când fluxurile de trezorerie contractuale ale acestuia sunt renegociate sau modificate şi renegocierea sau modificarea nu are ca rezultat derecunoaşterea activului financiar"
   pppp) în cadrul Clasei 9 "Operaţiuni în afara bilanţului", grupa 95 "Instrumente derivate", denumirea contului 953 "Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie" se modifică şi devine 953 "Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate".
   31. În cuprinsul Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la expresia "Anexa II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32" se vor citi ca referiri la expresia "Anexa II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/331".
   1 Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (reformare) (BCE/2013/33)