Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 9 din 7.noi.2019
Monitorul Oficial, Partea I 920 14.noi.2019
Intrare în vigoare la 17.noi.2019
Ordinul nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2-România

Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 404 şi 405 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. I. - Anexa II la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2- România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 şi 436 bis din 18 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 1 punctul (38), definiţia "modulul informaţii şi control (ICM) [Information and Control Module (ICM) ]" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(38) «modulul informaţii şi control (ICM)» [Information and Control Module (ICM)] înseamnă modulul SSP care permite titularilor de cont PM să obţină informaţii online şi le oferă posibilitatea de a iniţia ordine de transfer de lichiditate, de a-şi administra lichiditatea şi, dacă este cazul, de a iniţia ordine de plată sau ordine de plată de substituire (backup payment order) în Soluţia pentru situaţii de urgenţă în situaţii de urgenţă;".
   2. La articolul 1 punctul (39), definiţia "modulul pentru situaţii de urgenţă (Contingency Module) " se abrogă.
   3. La articolul 1, după punctul (79) se introduce un nou punct, punctul (80), cu următorul cuprins:
    "(80) «Soluţia pentru situaţii de urgenţă» (Contingency Solution) înseamnă funcţionalitatea SSP care procesează plăţile foarte critice şi critice în situaţii de urgenţă."
   4. La articolul 4 alineatul (2), litera (a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(a) departamentele de trezorerie ale administraţiilor centrale sau regionale ale statelor membre;".
   5. La articolul 4 alineatul (2), litera (c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(c) întreprinderile de investiţii (societăţile de investiţii) stabilite în Uniune sau în SEE, inclusiv când acestea acţionează printr-o sucursală stabilită în Uniune sau în SEE;".
   6. La articolul 4 alineatul (2), după litera (c) se introduce o nouă literă, litera (c1), cu următorul cuprins:
    "(c1) întreprinderile de investiţii (societăţile de investiţii) stabilite în afara SEE, cu condiţia ca acestea să acţioneze printr-o sucursală stabilită în Uniune sau în SEE;".
   7. La articolul 8 alineatul (1) litera (b), punctul (ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(ii) în privinţa entităţilor menţionate la articolul 4 alineatul (1) litera (b) şi la articolul 4 alineatul (2) litera (c1), să furnizeze o opinie juridică privind ţara, conform modelului din apendicele III, cu excepţia cazului în care informaţiile şi declaraţiile ce urmează să fie furnizate printr-o astfel de opinie juridică au fost deja obţinute de către Banca Naţională a României în alt context;".
   8. La articolul 11, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) Participanţii informează Banca Naţională a României imediat ce apare în legătură cu ei înşişi o situaţie de neîndeplinire a obligaţiilor sau dacă fac obiectul unor măsuri de prevenire sau de gestionare a crizelor în sensul Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European şi a Consiliului51 sau a oricărei alte legislaţii aplicabile.
    51 Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii şi de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului şi a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE şi 2013/36/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Regulamentelor (UE) nr. 1.093/2010 şi (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European şi ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190). "
   9. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
   
  "Articolul 27 Proceduri de asigurare a continuităţii activităţii şi pentru situaţii de urgenţă

    (1) În cazul unui eveniment extern anormal sau al oricărui alt eveniment care afectează funcţionarea SSP, se aplică procedurile de asigurare a continuităţii activităţii şi pentru situaţii de urgenţă prevăzute în apendicele IV.
    (2) Eurosistemul furnizează o Soluţie pentru situaţii de urgenţă în cazul în care evenimentele descrise la primul alineat se materializează. Conectarea la Soluţia pentru situaţii de urgenţă şi utilizarea acesteia sunt obligatorii pentru participanţii consideraţi critici de Banca Naţională a României. Alţi participanţi se pot conecta la Soluţia pentru situaţii de urgenţă la cerere."
   10. La articolul 28, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Banca Naţională a României poate impune cerinţe suplimentare privind securitatea, în special în ceea ce priveşte securitatea cibernetică sau prevenirea fraudei, tuturor participanţilor şi/sau participanţilor consideraţi critici de către Banca Naţională a României."
   11. La articolul 28, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) Participanţii furnizează Băncii Naţionale a României autocertificarea TARGET2 şi dovada aderării lor la cerinţele de securitate de punct final (endpoint security) ale furnizorilor de servicii de reţea TARGET2. În cazul neaderării la acestea, participanţii furnizează un document în care sunt descrise măsuri alternative de mitigare care să fie considerate satisfăcătoare de Banca Naţională a României.
    (5) Participanţii care permit accesul terţilor la contul lor PM astfel cum este prevăzut la articolul 5 alineatele (2), (3) şi (4) tratează riscul care rezultă din acordarea acestui acces în conformitate cu cerinţele de securitate prevăzute la alineatele (1)-(4). Autocertificarea prevăzută la alineatul (4) precizează faptul că participantul impune cerinţele de securitate de punct final (endpoint security) ale furnizorilor de servicii de reţea TARGET2 asupra terţilor care au acces la contul PM al respectivului participant."
   12. La articolul 29 alineatul (1), litera (c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(c) permite participanţilor să iniţieze plăţi de substituire pentru redistribuirea de lichiditate (backup liquidity redistribution) şi plăţi de substituire în situaţii de urgenţă (backup contingency) sau ordine de plată în Soluţia pentru situaţii de urgenţă, în cazul unei întreruperi în funcţionarea infrastructurii de plăţi a participantului."
   13. La articolul 38 alineatul (2) prima teză, litera (c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(c) autorităţilor de supraveghere, de rezoluţie şi de monitorizare ale statelor membre şi ale Uniunii, inclusiv băncilor centrale, în măsura în care divulgarea informaţiilor este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor lor publice şi cu condiţia ca, în toate aceste cazuri, divulgarea să nu contravină legii aplicabile."
   14. La apendicele I punctul 2 alineatul (1), în tabel, rândul cinci se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "
MT 202COV Obligatorie Plată de acoperire (Cover payment)"
   15. La apendicele III, secţiunea "Termeni de referinţă pentru opiniile juridice referitoare la ţară pentru participanţii la TARGET2 din afara SEE", punctul 3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3.2 Aspecte generale privind insolvenţa şi gestionarea crizelor
    3.2.a. Tipuri de proceduri de insolvenţă şi de gestionare a crizelor
    Singurele tipuri de proceduri de insolvenţă (inclusiv concordatul sau reorganizarea) care, în sensul prezentei opinii juridice, includ toate procedurile cu privire la activele participantului sau la orice sucursală a sa din [jurisdicţia], care pot fi aplicate în cazul participantului în [jurisdicţia], sunt următoarele: [lista procedurilor în limba versiunii originale şi în traducere în limba engleză] (toate împreună fiind denumite «proceduri de insolvenţă»).
    În plus faţă de procedurile de insolvenţă, participantul, oricare dintre activele sale sau orice sucursală a sa din [jurisdicţia] poate face obiectul în [jurisdicţia] unei proceduri de [enumeraţi în limba versiunii originale şi în traducere în limba engleză orice moratoriu, procedură de administrare specială aplicabile sau orice alte proceduri în urma cărora plăţile către şi/sau de la participant pot fi suspendate sau pot fi impuse limitări cu privire la aceste plăţi, sau orice proceduri similare, inclusiv măsuri de prevenire şi de gestionare a crizelor echivalente celor definite în Directiva 2014/59/UE] (toate împreună fiind denumite în continuare «proceduri»).
    3.2.b. Tratate cu privire la insolvenţă
    [Jurisdicţia] sau anumite subdiviziuni politice din [jurisdicţia], conform precizărilor, este parte semnatară/sunt părţi semnatare la următoarele tratate cu privire la insolvenţă: [precizaţi, dacă se aplică, ce tratat are sau poate avea impact asupra prezentei opinii juridice]."
   16. La apendicele IV punctul 6, literele (a) şi (b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(a) Dacă Banca Naţională a României consideră necesar, poate declanşa procesarea în situaţii de urgenţă a ordinelor de plată în Soluţia pentru situaţii de urgenţă a SSP. În asemenea cazuri, participanţilor şi sistemelor auxiliare le este furnizat doar un nivel minim de servicii. Banca Naţională a României îşi informează participanţii şi sistemele auxiliare, prin oricare dintre mijloacele de comunicare disponibile, cu privire la declanşarea procesării în situaţii de urgenţă.
    (b) În cazul procesării în situaţii de urgenţă, ordinele de plată sunt iniţiate de participanţi şi autorizate de Banca Naţională a României. În plus, sistemele auxiliare pot transmite fişiere care să conţină instrucţiuni de plată, care pot fi încărcate în Soluţia pentru situaţii de urgenţă de Banca Naţională a României."
   17. La apendicele IV punctul 6, literele (d) şi (e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(d) Plăţile necesare pentru evitarea apariţiei unui risc sistemic sunt considerate «critice» şi Banca Naţională a României poate decide să declanşeze procesarea lor în situaţii de urgenţă.
    (e) Participanţii iniţiază ordine de plată în vederea procesării în situaţii de urgenţă direct în Soluţia pentru situaţii de urgenţă, iar informaţiile către beneficiari sunt furnizate prin intermediul faxului sau poştei electronice. Sistemele auxiliare transmit fişiere care conţin instrucţiuni de plată către Banca Naţională a României pentru a fi încărcate în Soluţia pentru situaţii de urgenţă şi autorizează Banca Naţională a României să facă acest lucru. În mod excepţional, Banca Naţională a României poate introduce plăţi şi manual în numele participanţilor. Informaţii referitoare la soldurile conturilor şi la debitarea şi creditarea acestora pot fi obţinute prin intermediul Băncii Naţionale a României."
   18. La apendicele IV punctul 7, litera (a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(a) În situaţia în care un participant are o problemă care îl împiedică să deconteze plăţi în TARGET2, participantul este responsabil pentru rezolvarea problemei. În special, participantul poate utiliza soluţii interne sau funcţionalitatea ICM, respectiv plăţi de substituire pentru redistribuirea de lichiditate (backup liquidity redistribution) şi plăţi de substituire în situaţii de urgenţă (backup contingency) (de exemplu, CLS, EURO1)."
   19. La apendicele VI punctul 13, în tabel, la "Servicii de decontare", rândurile trei şi patru se modifică şi vor avea următorul cuprins:
   "
Ordine de transfer de lichiditate din T2S DCA în T2S DCA 14,1 eurocenţi per transfer
Mişcări pe cont (respectiv blocare, deblocare, rezervare de lichiditate etc.) 9,4 eurocenţi per tranzacţie"
   Art. II. - Anexa IIa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2- România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 şi 436 bis din 18 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 1, definiţia "modulul informaţii şi control (ICM) " se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "«modulul informaţii şi control (ICM)» [Information and Control Module (ICM)] înseamnă modulul SSP care permite titularilor de cont PM să obţină informaţii online şi le oferă posibilitatea de a iniţia ordine de transfer de lichiditate, de a-şi administra lichiditatea şi, dacă este cazul, de a iniţia ordine de plată sau ordine de plată de substituire (backup payment order) în Soluţia pentru situaţii de urgenţă în situaţii de urgenţă;".
   2. La articolul 1, după definiţia "ordin de transfer de lichiditate din TIPS DCA în PM (TIPS DCA to PM liquidity transfer order)" se introduc următoarele definiţii:
    "«întreprindere de investiţii (societate de investiţii) » (investment firm) înseamnă o întreprindere de investiţii (societate de investiţii) în sensul art. 3 alin. (1) pct. 26 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu excepţia instituţiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu condiţia ca întreprinderea de investiţii (societatea de investiţii) în cauză să fie:
    (a) autorizată şi supravegheată de o autoritate competentă recunoscută, care a fost desemnată ca atare în temeiul Directivei 2014/65/UE; şi
    (b) îndreptăţită să desfăşoare activităţile menţionate în anexa nr. 1 secţiunea A punctele 2, 3, 6 şi 7 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare;
    «Soluţia pentru situaţii de urgenţă» (Contingency Solution) înseamnă funcţionalitatea SSP care procesează plăţile foarte critice şi critice în situaţii de urgenţă;".
   3. La articolul 5 alineatul 2, litera (a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(a) departamentele de trezorerie ale administraţiilor centrale sau regionale ale statelor membre;".
   4. La articolul 5 alineatul 2, litera (c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(c) întreprinderile de investiţii (societăţile de investiţii) stabilite în Uniune sau în SEE, inclusiv când acestea acţionează printr-o sucursală stabilită în Uniune sau în SEE;".
   5. La articolul 5 alineatul 2, după litera (c) se introduce o nouă literă, litera (c1), cu următorul cuprins:
    "(c1) întreprinderile de investiţii (societăţile de investiţii) stabilite în afara SEE, cu condiţia ca acestea să acţioneze printr-o sucursală stabilită în Uniune sau în SEE;".
   6. La articolul 6 alineatul 1 litera (b), punctul (ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(ii) în privinţa instituţiilor de credit sau întreprinderilor de investiţii (societăţilor de investiţii) stabilite în afara SEE, care acţionează prin intermediul unei sucursale stabilite în Uniune sau SEE, furnizează o opinie juridică privind ţara, conform modelului din apendicele III, cu excepţia cazului în care informaţiile şi declaraţiile ce urmează să fie furnizate printr-o astfel de opinie juridică au fost deja obţinute de către Banca Naţională a României în alt context."
   7. La articolul 10, alineatul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "9. Titularii de T2S DCA informează Banca Naţională a României imediat ce apare în legătură cu ei înşişi o situaţie de neîndeplinire a obligaţiilor sau dacă fac obiectul unor măsuri de prevenire sau de gestionare a crizelor în sensul Directivei 2014/59/UE sau a oricărei alte legislaţii echivalente aplicabile."
   8. La articolul 18, alineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. Banca Naţională a României poate impune cerinţe suplimentare privind securitatea, în special în ceea ce priveşte securitatea cibernetică sau prevenirea fraudei, tuturor titularilor de T2S DCA şi/sau titularilor de T2S DCA consideraţi critici de către Banca Naţională a României."
   9. La articolul 27 alineatul 2 prima teză, litera (c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(c) autorităţilor de supraveghere, de rezoluţie şi de monitorizare ale statelor membre şi ale Uniunii, inclusiv băncilor centrale, în măsura în care divulgarea informaţiilor este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor lor publice şi cu condiţia ca, în toate aceste cazuri, divulgarea să nu contravină legii aplicabile."
   10. La apendicele III, secţiunea "Termeni de referinţă pentru opiniile juridice referitoare la ţară pentru titularii de T2S DCA la TARGET2 din afara SEE", punctul 3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3.2. Aspecte generale privind insolvenţa şi gestionarea crizelor
    3.2.a. Tipuri de proceduri de insolvenţă şi de gestionare a crizelor
    Singurele tipuri de proceduri de insolvenţă (inclusiv concordatul sau reorganizarea) care, în sensul prezentei opinii juridice, includ toate procedurile cu privire la activele titularului de T2S DCA sau la orice sucursală a sa din [jurisdicţia], care pot fi aplicate în cazul titularului de T2S DCA în [jurisdicţia], sunt următoarele: [lista procedurilor în limba versiunii originale şi în traducere în limba engleză] (toate împreună fiind denumite «proceduri de insolvenţă»).
    În plus faţă de procedurile de insolvenţă, titularul de T2S DCA, oricare dintre activele sale sau orice sucursală a sa din [jurisdicţia] poate face obiectul în [jurisdicţia] unei proceduri de [enumeraţi în limba versiunii originale şi în traducere în limba engleză orice moratoriu, procedură de administrare specială aplicabile sau orice alte proceduri în urma cărora ordine de plată către şi/sau de la titularul de T2S DCA pot fi suspendate sau pot fi impuse limitări cu privire la aceste ordine de plată, sau orice proceduri similare, inclusiv măsuri de prevenire şi de gestionare a crizelor echivalente celor definite în Directiva 2014/59/UE] (toate împreună fiind denumite în continuare «proceduri»).
    3.2.b. Tratate cu privire la insolvenţă
    [Jurisdicţia] sau anumite subdiviziuni politice din [jurisdicţia], conform precizărilor, este parte semnatară/sunt părţi semnatare la următoarele tratate cu privire la insolvenţă: [precizaţi, dacă se aplică, ce tratat are sau poate avea impact asupra prezentei opinii juridice]."
   11. La apendicele VI la punctul 1, în tabel, la "Servicii de decontare", rândurile trei şi patru se modifică şi vor avea următorul cuprins:
   "
Ordine de transfer de lichiditate din T2S DCA în T2S DCA 14,1 eurocenţi per transfer
Mişcări pe cont (respectiv blocare, deblocare, rezervare de lichiditate etc.) 9,4 eurocenţi per tranzacţie"
   Art. III. - Anexa IIb la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2- România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 şi 436 bis din 18 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 5 alineatul (2), litera (a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(a) departamentele de trezorerie ale administraţiilor centrale sau regionale ale statelor membre;".
   2. La articolul 5 alineatul (2), litera (c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(c) întreprinderile de investiţii (societăţile de investiţii) stabilite în Uniune sau în SEE, inclusiv când acestea acţionează printr-o sucursală stabilită în Uniune sau în SEE;".
   3. La articolul 5 alineatul (2), după litera (c) se introduce o nouă literă, litera (c1), cu următorul cuprins:
    "(c1) întreprinderile de investiţii (societăţile de investiţii) stabilite în afara SEE, cu condiţia ca acestea să acţioneze printr-o sucursală stabilită în Uniune sau în SEE;".
   4. La articolul 6 alineatul (1) litera (b), punctul (ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(ii) în privinţa instituţiilor de credit sau întreprinderilor de investiţii (societăţilor de investiţii) stabilite în afara SEE, care acţionează prin intermediul unei sucursale stabilite în Uniune sau SEE, furnizează o opinie juridică privind ţara, conform modelului din apendicele II, cu excepţia cazului în care informaţiile şi declaraţiile ce urmează să fie furnizate printr-o astfel de opinie juridică au fost deja obţinute de către Banca Naţională a României în alt context."
   5. La articolul 14, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Titularii de TIPS DCA informează Banca Naţională a României imediat ce apare în legătură cu ei înşişi o situaţie de neîndeplinire a obligaţiilor sau dacă fac obiectul unor măsuri de prevenire sau de gestionare a crizelor în sensul Directivei 2014/59/UE sau a oricărei alte legislaţii echivalente aplicabile."
   6. La articolul 21, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Banca Naţională a României poate impune cerinţe suplimentare privind securitatea, în special în ceea ce priveşte securitatea cibernetică sau prevenirea fraudei, tuturor titularilor de TIPS DCA."
   7. La articolul 21, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Se consideră că titularii de TIPS DCA care utilizează entităţi ordonatoare în conformitate cu art. 7 alin. (2) sau (3) sau care permit accesul la contul de tip TIPS DCA al lor astfel cum este prevăzut la art. 8 alin. (1) au tratat riscul generat de asemenea utilizare sau acces în conformitate cu cerinţele suplimentare de securitate care le sunt impuse."
   8. La articolul 26, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În cazul în care Banca Naţională a României suspendă sau pune capăt participării unui titular de TIPS DCA la TARGET2-România conform alin. (1) sau (2), Banca Naţională a României informează imediat, printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM, alte bănci centrale şi alţi titulari de cont PM din toate sistemele componente ale TARGET2 despre această suspendare sau încetare. Se consideră că acest mesaj a fost transmis de către banca centrală a statului membru de origine a titularului de cont PM care a primit mesajul.
    Titularii de cont PM legat au responsabilitatea de a informa titularii de TIPS DCA legate despre suspendarea sau încetarea participării oricărui titular de TIPS DCA la TARGET2-România.
    Dacă suspendarea sau încetarea participării unui titular de TIPS DCA la TARGET2-România are loc în timpul unei ferestre pentru întreţinere tehnică, mesajul prin intermediul ICM este transmis după începerea procesării în timpul zilei din următoarea zi de operare TARGET2."
   9. La articolul 29 alineatul (3), litera (c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(c) autorităţilor de supraveghere, de rezoluţie şi de monitorizare ale statelor membre şi ale Uniunii, inclusiv băncilor centrale, în măsura în care divulgarea informaţiilor este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor lor publice şi cu condiţia ca, în toate aceste cazuri, divulgarea să nu contravină legii aplicabile."
   10. La apendicele II secţiunea "Termeni de referinţă pentru opiniile juridice referitoare la ţară pentru titularii de TIPS DCA la TARGET2 din afara SEE", punctul 3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3.2. Aspecte generale privind insolvenţa şi gestionarea crizelor
    3.2.a. Tipuri de proceduri de insolvenţă şi de gestionare a crizelor
    Singurele tipuri de proceduri de insolvenţă (inclusiv concordatul sau reorganizarea) care, în sensul prezentei opinii juridice, includ toate procedurile cu privire la activele titularului de TIPS DCA sau la orice sucursală a sa din [jurisdicţia], care pot fi aplicate în cazul titularului de TIPS DCA în [jurisdicţia], sunt următoarele: [lista procedurilor în limba versiunii originale şi în traducere în limba engleză] (toate împreună fiind denumite «proceduri de insolvenţă»).
    În plus faţă de procedurile de insolvenţă, titularul de TIPS DCA, oricare dintre activele sale sau orice sucursală a sa din [jurisdicţia] poate face obiectul în [jurisdicţia] unei proceduri de [enumeraţi în limba versiunii originale şi în traducere în limba engleză, orice moratoriu, procedură de administrare specială aplicabile sau orice alte proceduri în urma cărora ordine de plată către şi/sau de la titularul de TIPS DCA pot fi suspendate sau pot fi impuse limitări cu privire la aceste ordine de plată, sau orice proceduri similare, inclusiv măsuri de prevenire şi de gestionare a crizelor echivalente celor definite în Directiva 2014/59/UE] (toate împreună fiind denumite în continuare «proceduri»).
    3.2.b. Tratate cu privire la insolvenţă
    [Jurisdicţia] sau anumite subdiviziuni politice din [jurisdicţia], conform precizărilor, este parte semnatară/sunt părţi semnatare la următoarele tratate cu privire la insolvenţă: [precizaţi, dacă se aplică, ce tratat are sau poate avea impact asupra prezentei opinii juridice]."
   Art. IV. - La anexa III la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2-România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 şi 436 bis din 18 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, la punctul 2, litera (b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(b) departamentelor de trezorerie ale administraţiilor centrale sau regionale ale statelor membre şi organismelor din sectorul public ale statelor membre autorizate să menţină conturi pentru clienţi;".
   Art. V. - Anexa IV la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2- România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 şi 436 bis din 18 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La punctul 1, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) «modulul informaţii şi control (ICM)» [Information and Control Module (ICM)] înseamnă modulul SSP care permite titularilor de cont PM să obţină informaţii online şi le oferă posibilitatea de a iniţia ordine de transfer de lichiditate, de a-şi administra lichiditatea şi, dacă este cazul, de a iniţia ordine de plată sau ordine de plată de substituire (backup payment order) în Soluţia pentru situaţii de urgenţă în situaţii de urgenţă;".
   2. La punctul 1, după alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (15), cu următorul cuprins:
    "(15) «Soluţia pentru situaţii de urgenţă» (Contingency Solution) înseamnă funcţionalitatea SSP care procesează plăţile foarte critice şi critice în situaţii de urgenţă."
   3. La punctul 18 alineatul (1) litera (d) subpunctul (iii), la "Servicii de decontare", rândurile trei şi patru ale tabelului se modifică şi vor avea următorul cuprins:
   "
Ordine de transfer de lichiditate din T2S DCA în T2S DCA 14,1 eurocenţi per transfer
Mişcări pe cont (respectiv blocare, deblocare, rezervare de lichiditate etc.) 9,4 eurocenţi per tranzacţie"
   Art. VI. - Anexa V la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2- România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 şi 436 bis din 18 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
La articolul 4, punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "14. Articolul 28 se modifică după cum urmează:
    (a) Alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    « (1) Participanţii care utilizează accesul prin intermediul internetului implementează măsuri adecvate de securitate, în special măsurile prevăzute în apendicele Ia anexa V, pentru a-şi proteja sistemele împotriva accesului şi utilizării neautorizate. Participanţii sunt singurii răspunzători pentru protecţia adecvată a confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii sistemelor proprii.»;
    (b) Alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    « (4) Participanţii care utilizează accesul prin intermediul internetului furnizează Băncii Naţionale a României autocertificarea lor TARGET2.»; şi
    (c) După alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    « (6) Participanţii care utilizează accesul prin intermediul internetului informează imediat Banca Naţională a României cu privire la orice eveniment care ar putea afecta validitatea certificatelor, în special cu privire la evenimentele prevăzute în apendicele Ia la anexa V, inclusiv, dar fără a se limita la orice pierdere sau utilizare necorespunzătoare.»"
   Art. VII. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 17 noiembrie 2019.
   Art. VIII. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 7 noiembrie 2019.
    Nr. 9.