Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 11 din 3.dec.2019
Monitorul Oficial, Partea I 1009 16.dec.2019
Intrare în vigoare la 16.dec.2019
Ordinul nr. 11/2019 privind stabilirea criteriilor sectoriale şi a pragurilor critice necesare selectării infrastructurilor critice naţionale din sectorul "financiar-bancar", subsectoarele "bănci" şi "sisteme de plăţi", aflate în sfera de reglementare, autorizare şi supraveghere a Băncii Naţionale a României

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (2) lit. a), art. 9 alin. (2) şi art. 141 coroborat cu art. 3 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 35/2019 pentru desemnarea autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi europene, ale Deciziei prim-ministrului nr. 53/2011 privind aprobarea componenţei Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia, cu modificările ulterioare, precum şi ale Deciziei prim-ministrului nr. 15/2019 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi pe anul 2019 ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice,
    în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte criteriile sectoriale şi pragurile critice necesare selectării infrastructurilor critice naţionale din sectorul "financiar-bancar", subsectoarele "bănci" şi "sisteme de plăţi", aflate în sfera de reglementare, autorizare şi supraveghere a Băncii Naţionale a României, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin, în scopul identificării infrastructurilor critice naţionale.
   *) Anexa se comunică instituţiilor interesate, deoarece este clasificată conform legii.

   Art. 2. - Informaţiile privind criteriile sectoriale şi pragurile critice necesare selectării infrastructurilor critice naţionale din sectorul "financiar-bancar", subsectoarele "bănci" şi "sisteme de plăţi", stabilite în anexă, se comunică instituţiilor care sunt selectate drept infrastructuri critice naţionale.
   Art. 3. - Evaluarea instituţiilor de credit, respectiv a sistemelor de plăţi în baza criteriilor sectoriale şi a pragurilor critice aferente, stabilite în anexă, se realizează periodic, până cel târziu la data de 1 iulie a fiecărui an calendaristic.
   Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 3 decembrie 2019.
    Nr. 11.