Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 2 din 23.mai.2024
Monitorul Oficial, Partea I 494 29.mai.2024
Intrare în vigoare la 29.mai.2024
Ordinul nr. 2/2024 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 2/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi al art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. I.

Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 2/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 şi 383 bis din 13 mai 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu raportarea contabilă anuală aferentă exerciţiului financiar al anului 2023.
Modificările şi completările Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 2/2020, din 23.05.2024 

1. La capitolul I "Reguli generale privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportării contabile anuale", punctul 2, subpunctul 2.8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

   " 2.8. Formatul electronic al raportării contabile anuale, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia instituţiilor de credit gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro." 
   2. La capitolul I "Reguli generale privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportării contabile anuale", punctul 2, subpunctul 2.9 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " 2.9. Raportarea contabilă anuală se depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, la termenul prevăzut în prezentele norme metodologice, împreună cu o copie de pe codul unic de înregistrare, o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice, precum şi o declaraţie din care să rezulte că toate formularele au fost editate în condiţiile prevăzute de prezentele reglementări, întocmirea şi, după caz, listarea formularelor s-au făcut pe baza fişierelor puse la dispoziţia instituţiei de credit de către Ministerul Finanţelor, iar completarea datelor s-a efectuat cu respectarea prezentelor reglementări şi a instrucţiunilor tehnice privind utilizarea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor." 
   3. La capitolul I "Reguli generale privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportării contabile anuale", punctul 2, subpunctul 2.12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " 2.12.   (1) Instituţiile de credit care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la data de 31 decembrie a anului de raportare nu întocmesc raportarea contabilă anuală, urmând să depună în acest sens la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor o declaraţie pe propria răspundere a administratorului sau a persoanei care are obligaţia gestionării instituţiei de credit, care să cuprindă toate datele de identificare: 
   - denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare); 
   - adresa şi numărul de telefon; 
   - numărul de înregistrare la registrul comerţului; 
   - identificatorul instituţiei de credit (codul LEI), în situaţia în care instituţia dispune de acesta; 
   - codul unic de înregistrare; 
   - capitalul social." 
   4. La capitolul I "Reguli generale privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportării contabile anuale", punctul 2, subpunctul 2.12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (2) Declaraţiile de inactivitate prevăzute la alin. (1) de la prezentul subpunct se vor depune în format electronic. În vederea depunerii declaraţiilor de inactivitate în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, având încorporată, ataşată sau asociată logic o semnătură electronică extinsă, instituţiile de credit folosesc programul de asistenţă prevăzut la subpct. 2.8." 
   5. La capitolul I "Reguli generale privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportării contabile anuale", punctul 4, subpunctul 4.13.1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (3) «Titlurile de datorie» sunt instrumente de datorie deţinute de instituţia de credit, emise ca titluri care nu sunt împrumuturi conform Regulamentului (UE) 2021/379 privind posturile din bilanţ ale instituţiilor de credit şi ale sectorului instituţii financiare monetare (reformare) (BCE/2021/2) (denumit în continuare Regulamentul BCE BSI). " 
   6. La capitolul I "Reguli generale privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportării contabile anuale", punctul 4, subpunctul 4.14 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " 4.14. Regulile specifice de întocmire a raportării contabile anuale şi formatul formularelor de raportare contabilă anuală, aplicabile instituţiilor de credit, sunt cele prevăzute la cap. II din prezentele norme metodologice, corespondenţa cu planul de conturi aplicabil instituţiilor care aplică IFRS este prezentată la cap. III, iar corelaţiile din cadrul formularelor, precum şi între formulare sunt cele prevăzute la cap. IV din prezentele norme metodologice." 
   7. La capitolul II "Reguli specifice de întocmire a raportării contabile anuale şi formatul formularelor de raportare contabilă anuală, aplicabile instituţiilor de credit", punctul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (2) Formatul formularelor aferente codului 40 - Situaţia imobilizărilor necorporale şi corporale este următorul: este următorul:

 
Situaţia imobilizărilor necorporale şi corporale

 

40A - lei -
Elemente de imobilizări* Cod poziţie Valori brute
Sold iniţial Creşteri1) Reduceri2) Sold final
Total Din care: dezmembrări şi casări
A B 1 2 3 4 5
I. Imobilizări necorporale, din care: 100 X
Imobilizări necorporale în curs 101 X
Fondul comercial 102 X
Alte imobilizări necorporale 103 X
II. Imobilizări corporale, din care: 104
Imobilizări corporale în curs 105
Terenuri şi amenajări de terenuri 106 X
Construcţii 107
Instalaţii tehnice şi mijloace de transport 108
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale 109
Investiţii imobiliare 110

   * Informaţiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată/valoarea justă a imobilizărilor, după caz. 
   1) Se cuprind şi creşterile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate. 
   2) Se cuprind şi reducerile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate.

 
Situaţia amortizării imobilizărilor necorporale şi corporale

 

40B - lei -
Elemente de imobilizări Cod poziţie Sold iniţial Amortizare în cursul anului1) Reducerea/ eliminarea în cursul anului a valorii amortizării2) Amortizare la sfârşitul anului
A B 1 2 3 4
I. Imobilizări necorporale, din care: 200
Alte imobilizări necorporale 201
II. Imobilizări corporale, din care: 202
Terenuri şi amenajări de terenuri 203
Construcţii 204
Instalaţii tehnice şi mijloace de transport 205
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale 206
Investiţii imobiliare 207

   1) Se cuprind şi creşterile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate. 
   2) Se cuprind şi reducerile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate.

 
Situaţia ajustărilor pentru depreciere

 

40C - lei -
Elemente de imobilizări* Cod poziţie Sold iniţial Ajustări constituite în cursul anului Ajustări reluate la venituri Sold final
A B 1 2 3 4
I. Imobilizări necorporale, din care: 300
Imobilizări necorporale în curs 301
Fondul comercial 302 X
Alte imobilizări necorporale 303
II. Imobilizări corporale, din care: 304
Imobilizări corporale în curs 305
Terenuri şi amenajări de terenuri 306
Construcţii 307
Instalaţii tehnice şi mijloace de transport 308
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale 309
Investiţii imobiliare 310

   * Se înscriu informaţiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere aferente imobilizărilor.

 

Administrator,
Numele şi prenumele
Semnătura
. . . . . . . . . .
Întocmit
Numele şi prenumele
Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . .

    Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. 
    Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel: 
   - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii; 
   - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. 
    Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit." 
   8. La capitolul II "Reguli specifice de întocmire a raportării contabile anuale şi formatul formularelor de raportare contabilă anuală, aplicabile instituţiilor de credit", punctul 6, alineatul (2), formatul formularului de raportare anuală cod 60A - "Active grupate pe categorii de operaţiuni" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   "
Active grupate pe categorii de operaţiuni

 

60A - lei -
Denumirea indicatorului Cod poziţie Amortizări şi ajustări pentru pierderi aşteptate (-)* Valoare contabilă Valoare contabilă brută
Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar încheiat Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar încheiat Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar încheiat
A B 1 2 3 4 5 6
Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare 100
- Casa şi alte valori 110
- Casa 113
- Numerar în ATM-uri şi ASV-uri 116
- Alte valori 119
- Cont curent şi depozite la BNR, creanţe ataşate şi sume de amortizat 120
- Conturi de corespondent la instituţii de credit (nostro) şi creanţe ataşate 130
- Depozite la instituţii de credit, creanţe ataşate şi sume de amortizat 140
- Credite acordate instituţiilor de credit, creanţe ataşate şi sume de amortizat 150
- Operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut, creanţe ataşate şi sume de amortizat 160
- Valori de recuperat, creanţe ataşate şi sume de amortizat 170
- Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele, creanţe ataşate şi sume de amortizat 180
- Active financiare restante, creanţe ataşate şi sume de amortizat 190
- Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ, creanţe ataşate şi sume de amortizat 195
- Active financiare depreciate la data raportării, creanţe ataşate şi sume de amortizat 200
- Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială, creanţe ataşate şi sume de amortizat 210
Operaţiuni cu clientela 300
- Creanţe comerciale, creanţe ataşate şi sume de amortizat 310
- Credite de trezorerie, creanţe ataşate şi sume de amortizat 320
- Credite de consum şi vânzări în rate, creanţe ataşate şi sume de amortizat 330
- Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior, creanţe ataşate şi sume de amortizat 340
- Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente, creanţe ataşate şi sume de amortizat 350
- Credite pentru investiţii imobiliare, creanţe ataşate şi sume de amortizat 360
- Alte credite acordate clientelei, creanţe ataşate şi sume de amortizat 370
- Credite acordate instituţiilor financiare, creanţe ataşate şi sume de amortizat 380
- Operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut, creanţe ataşate şi sume de amortizat 390
- Conturi curente debitoare, creanţe ataşate şi sume de amortizat 400
- Valori de recuperat, creanţe ataşate şi sume de amortizat 410
- Active financiare restante, creanţe ataşate şi sume de amortizat 420
- Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ, creanţe ataşate şi sume de amortizat 425
- Active financiare depreciate la data raportării, creanţe ataşate şi sume de amortizat 430
- Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială, creanţe ataşate şi sume de amortizat 440
- Creanţe comerciale - abordarea simplificată, creanţe ataşate şi sume de amortizat 450
Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse 500
- Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării 510
din care, credite şi creanţe 511
- Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 520
din care, credite şi creanţe 521
- Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 530
din care, credite şi creanţe 531
- Instrumente de datorie la cost amortizat 540
- Active financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere 550
din care, credite şi creanţe 551
- Instrumente derivate 560
- Conturi de decontare privind operaţiunile cu titluri şi creanţe ataşate 570
- Decontări intrabancare şi între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele 580
- Beneficii ale angajaţilor şi conturi asimilate 590
- Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate 600
- Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate 610
- Debitori diverşi, creanţe ataşate şi sume de amortizat 620
- Decontări din operaţiuni în asocieri în participaţie 630
- Conturi de stocuri 640
- Conturi de regularizare 650
- Active financiare restante, creanţe ataşate şi sume de amortizat 660
- Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ, creanţe ataşate şi sume de amortizat 665
- Active financiare depreciate la data raportării, creanţe ataşate şi sume de amortizat 670
- Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială, creanţe ataşate şi sume de amortizat 680
- Active aferente unui contract - abordarea simplificată, creanţe ataşate şi sume de amortizat 690
Creanţe comerciale din operaţiuni diverse abordarea simplificată, creanţe ataşate şi sume de amortizat 695
Active imobilizate 700
Credite subordonate, creanţe ataşate şi sume de amortizat 710
Titluri de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun 720
Dotări pentru unităţile proprii din străinătate 730
Imobilizări în curs, imobilizări necorporale si corporale 740
Creanţe din operaţiuni de leasing financiar, creanţe ataşate şi sume de amortizat 750
Active financiare restante, creanţe ataşate şi sume de amortizat 760
Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ, creanţe ataşate şi sume de amortizat 765
Active financiare depreciate la data raportării, creanţe ataşate şi sume de amortizat 770
Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială, creanţe ataşate şi sume de amortizat 780
Creanţe din operaţiuni de leasing financiar abordarea simplificată, creanţe ataşate şi sume de amortizat 790
Acţionari sau asociaţi (+/ )* 800
Total 900

   * Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul (-)." 
   9. Titlul capitolului III "Corespondenţa cu Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit1 " şi nota 1 aferentă acestuia se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
   "
CAPITOLUL III
Corespondenţa cu Planul de conturi pentru instituţiile care aplică IFRS1 
    . . . . . . . . . . 
   1 Corespondenţa conturilor prevăzută în prezentul capitol nu are caracter exhaustiv, aceasta putând fi adaptată în funcţie de specificul operaţiunilor, cu respectarea conţinutului conturilor prevăzute de Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru completarea acelor poziţii din formulare, pentru care nu a fost prevăzută corespondenţa cu planul de conturi, instituţiile de credit trebuie să îşi adapteze modul de ţinere a evidenţei pentru a fi în măsură să răspundă cerinţelor de raportare în vigoare." 
   10. La capitolul III "Corespondenţa cu Planul de conturi pentru instituţiile care aplică IFRS", la punctul 1 "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10)", corespondenţa cu planul de conturi aferentă poziţiilor 181 şi 183 din cadrul subformularului "10.01 - Active" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   "

Cod poziţie Coloana Plan de conturi
181 1 şi 2 1113 + 1114 + ex. 1115 ± ex. 1171 + 1312 + 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1412 ± ex. 1417 ± 152 ± 161 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 + 2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ± 281 ± 282 ± 283 ± 284 ± 285 - (± 291 ± 292 + 297 ± 299 (solduri aferente activelor financiare)) + 304 + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 ± ex. 355 + 3571 + 371 + 378 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± 385 ± 386 - (± 391 + 3921 + 3922 ± 3923 + 3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + 401 + 402 ± 407 ± 471 ± 481 ± 482 ± 483 ± 484 ± 485 - (4931 + 4932 ± 4933 + 4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± 494 ± 495 ± 496) + 508 (sold debitor)5 - ex. 1632 - 2632 - ex. 3566 - 408 - 4732
183 1 şi 2 1113 + 1114 + ex. 1115 ± ex. 1171 + 1312 + 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1412 ± ex. 1417 ± 152 ± 161 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 + 2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ± 281 ± 282 ± 283 ± 284 ± 285 - (± 291 ± 292 + 297 ± 299 (solduri aferente activelor financiare)) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 ± ex. 355 + 3571 + 371 + 378 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± 385 ± 386 - (3921 + 3922 ± 3923 + 3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + 401 + 402 ± 407 ± 471 ± 481 ± 482 ± 483 ± 484 ± 485 - (4931 + 4932 ± 4933 + 4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± 494 ± 495 ± 496) + 508 (sold debitor) - ex. 1632 - 2632 - ex. 3566 - 408 - 4732"

   5 În cazul conturilor bifuncţionale, sintagma «sold debitor», respectiv «sold creditor» se referă la prezentarea soldului contului sintetic bifuncţional (debitor sau creditor) rezultat din însumarea tuturor soldurilor conturilor analitice ale acestuia, indiferent de natura lor." 
   11. La capitolul III "Corespondenţa cu Planul de conturi pentru instituţiile care aplică IFRS", la punctul 2 "Contul de profit sau pierdere (cod 20)", corespondenţa cu planul de conturi aferentă poziţiilor 010, 051, 085, 090, 120, 145, 340 şi 350 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   "

Cod poziţie Coloana Plan de conturi
010 1 şi 2 7011 + 7012 + 7013 + 7014 + 7015 + 7017 + 7018 - 6617 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + 7027 + 7028 - 6627 + 70331 + 70341 + ex. 7037 + 7038 - 66327 + 7041 + 7043 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7053 + 7058 - 66447 + 7619 + 7629 + 76329 + 76439 + 76449
051 1 şi 2 ex. 7011 + 70132 + 70133 + ex. 70134 + 70142 + 7015 + ex. 7017 + ex. 7018 - ex. 6617 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + ex. 7027 + 7028 - 6627 + 70341 + ex. 7037 + ex. 7038 - 66327 + 7041 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7058 - 66447 + ex. 7619 + ex. 7629 + ex. 76329 + ex. 76439 + 76449
085 1 şi 2 ex. 7017 + ex. 7027 + ex. 7037 + 7043 + 7053 + ex. 7619 + ex. 7629 + ex. 76329 + ex. 76439
090 1 şi 2 6011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + 6017 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 + 6026 + 6027 + 6036 + ex. 6037 + 6041 + 6043 + 6051 + 6052 + 6053 + 6657 + 6619 + 6629 + 66329 + 66439 + 66449
120 1 şi 2 6011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + ex. 6017 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 + 6026 + ex. 6027 + 6036 + ex. 6037 + 6041 + 6051 + 6052 + ex. 6619 + ex. 6629 + ex. 66329 + ex. 66439
145 1 şi 2 ex. 6017 + ex. 6027 + ex. 6037 + 6043 + 6053 + ex. 6619 + ex. 6629 + ex. 66329 + ex. 66439 + 66449
340 1 şi 2 7042 + 7045 + 709 + 741 + 742 + 744 + 747 + 748 + ex. 749 + 781
350 1 şi 2 6045 + ex. 609 + 6311 + 6312 + 644 + 647 + ex. 649 + 681"

   12. La capitolul III "Corespondenţa cu Planul de conturi pentru instituţiile care aplică IFRS", la punctul 3 "Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere (cod 50)", corespondenţa cu planul de conturi*) aferentă poziţiilor din cadrul formularului "Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente (cod 50A)" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   "

Cod poziţie Coloana Plan de conturi
020 1 şi 2 ex. 70331 + 70341 + ex. 7038
3 şi 4 ex. 6037
080 1 şi 2 ex. 7011 + 70132 + 70133 + ex. 70134 + 70142 + 7015 + ex. 7017 + ex. 7018 - ex. 6617 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + ex. 7027 + 7028 - 6627 + ex. 70331 + ex. 7037 + ex. 7038 - 66327 + 7041 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7058 - 66447 + ex. 7619 + ex. 7629 + ex. 76329 + ex. 76439 + 76449
3 şi 4 ex. 6017 + ex. 6027 + ex. 6037 + 6043 + 6053 + ex. 6619 + ex. 6629 + ex. 66329 + ex. 66439 + 66449
150 1 şi 2 ex. 7011 + 7012 + 70131 + ex. 70134 + 70141 + ex. 7017 + ex. 7018 - ex. 6617 + ex. 7037 + ex. 7619 + ex.76329
3 şi 4 ex. 6017 + ex. 6037 + ex. 6619 + ex. 66329
160 1 şi 2 ex. 7017 + ex. 7027 + ex. 7053 + ex. 7619 + ex. 7629
3 şi 4 6011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 + 6026 + ex. 6051 + ex. 6052 + ex. 6619 + ex. 6629
230 1 şi 2 ex. 7037 + ex. 7053 + ex.76329
3 şi 4 6036 + ex. 6037 + ex. 6051 + ex. 6052 + ex.66329
240 1 şi 2 ex. 7017 + ex. 7027 + ex. 7037 + 7043 + ex. 7619 + ex. 7629 + ex.76329 + ex.76439
3 şi 4 ex. 6017 + ex. 6027 + ex. 6037 + 6041 + ex. 6619 + ex. 6629 + ex.66329 + ex.66439
260 1 şi 2 ex. 7017 + ex. 7027 + ex. 7037
3 şi 4 ex. 6017 + ex. 6027 + ex. 6037 + 6657
270 1 şi 2 7011 + 7012 + 7013 + 7014 + 7015 + 7017 + 7018 - 6617 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + 7027 + 7028 - 6627 + 70331 + 70341 + ex. 7037 + 7038 - 66327 + 7041 + 7043 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7053 + 7058 - 66447 + 7619 + 7629 + 76329 + 76439 + 76449
3 şi 4 6011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + 6017 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 + 6026 + 6027 + 6036 + ex. 6037 + 6041 + 6043 + 6051 + 6052 + 6053 + 6657 + 6619 + 6629 + 66329 + 66439 + 66449"

   13. La capitolul III "Corespondenţa cu Planul de conturi pentru instituţiile care aplică IFRS", punctul 3 "Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere (cod 50)", corespondenţa cu planul de conturi aferentă poziţiilor 040 şi 050 din cadrul formularului "Alte venituri şi cheltuieli de exploatare (cod 50G)" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   "

Cod poziţie Coloana Plan de conturi
040 1 şi 2 7045 + 709 + 741 + 742 + 7471 + ex. 7473 + 748 + ex. 749 + 781
3 şi 4 6045 + ex. 609 + 6311 + 6312 + 6471 + ex. 6473 + ex. 649 + 681
050 1 şi 2 7042 + 7045 + 709 + 741 + 742 + 744 + 747 + 748 + ex. 749 + 781
3 şi 4 6045 + ex. 609 + 6311 + 6312 + 644 + 647 + ex. 649 + 681"

   14. La capitolul III "Corespondenţa cu Planul de conturi pentru instituţiile care aplică IFRS", punctul 4 "Alte informaţii (cod 60)", corespondenţa cu planul de conturi aferentă poziţiei 500 din cadrul formularului "Active grupate pe categorii de operaţiuni (cod 60A)" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   "

Cod poziţie Coloana Plan de conturi
500 1 şi 2 - (3911 + 39121 + 39122 + 3913 (solduri creditoare) + ex. 3921 + 39221 + 39222 + 39223 + 39224 + 3923 (solduri creditoare) + 3927 + 393 + 52231 + 52232 + 52233 ± 52234)
3 şi 4 3011 + 3021 + 303 + 304 + 305 + 311 (solduri debitoare) + 312 (solduri debitoare) + 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) + 315 (solduri debitoare) + 316 (solduri debitoare) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + 341 (sold debitor) + 342 (sold debitor) + 3515 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 3531 (solduri debitoare) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 + 3551 + 3552 + ex. 3556 ± ex. 3557 + 3571 + 361 + 362 + 363 + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 375 + 378 + 3799 (solduri debitoare) ± 381 ± 382 ± 383 ± 384 ± 385 ± 386 - (3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 - (3911 + 39121 + 39122 ± 3913 + ex. 3921 + 39221 + 39222 + 39223 + 39224 ± 3923 + 393)
5 şi 6 3011 + 3021 + 303 + 304 + 305 + 311 (solduri debitoare) + 312 (solduri debitoare) + 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) + 315
(solduri debitoare) + 316 (solduri debitoare) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + 341 (sold debitor) + 342 (sold debitor) + 3515 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 3531 (solduri debitoare) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 + 3551 + 3552 + ex. 3556 ± ex. 3557 + 3571 + 361 + 362 + 363 + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 375 + 378 + 3799 (solduri debitoare) ± 381 ± 382 ± 383 ± 384 ± 385 ± 386 - (± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 + 3913 (solduri debitoare) + 3923 (solduri debitoare) + 52231 + 52232 + 52233 ± 52234"

   15. La capitolul III "Corespondenţa cu Planul de conturi pentru instituţiile care aplică IFRS", la punctul 4 "Alte informaţii (cod 60)", după corespondenţa cu planul de conturi aferentă poziţiei 690 din cadrul formularului "Active grupate pe categorii de operaţiuni (cod 60A)" se introduce corespondenţa cu planul de conturi aferentă unei noi poziţii, poziţia 695, cu următorul cuprins: 
   "

Cod poziţie Coloana Plan de conturi
695 1 şi 2 - (39224 + ex. 3927)
3 şi 4 ± 386 - (ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 - 39224
5 şi 6 ± 386 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566"

   16. La capitolul IV "Controlul raportării contabile anuale a instituţiilor de credit", la litera A "Corelaţii din cadrul formularelor de raportare contabilă anuală", punctul A.6. "Alte informaţii (cod 60)", subpunctul I. "Active grupate pe categorii de operaţiuni (cod 60A)" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " I. Active grupate pe categorii de operaţiuni (cod 60A) 
   a) Controlul orizontal 
    Pentru liniile 100-450, 510-521, 540-650 şi 690-800 se respectă următoarele corelaţii: 
    col. 5 = col. 3 - col. 1 
    col. 6 = col. 4 - col. 2 
   b) Controlul vertical 
    Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 trebuie respectate următoarele corelaţii: 
    110 = 113 + 116 + 119 
    100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 195 + 200 + 210 
    300 = 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 420 + 425 + 430 + 440 + 450 
    500 = 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 665 + 670 + 680 + 690 + 695 
    700 = 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 765 + 770 + 780 + 790 
    900 = 100 + 300 + 500 + 700 + 800". 
   17. La capitolul I "Reguli generale privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportării contabile anuale", punctul 2, subpunctul 2.2, referirea la "Cap. VIII" se va citi ca referire la "Cap. XVI". 
   18. În cuprinsul normelor metodologice, referirile la "IFRS 4" se vor citi ca referiri la "IFRS 17".