Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 3 din 23.mai.2024
Monitorul Oficial, Partea I 495 29.mai.2024
Intrare în vigoare la 29.mai.2024
Ordinul nr. 3/2024 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor, aplicabile instituţiilor financiare nebancare

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (5) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi al art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. 1.

  1. Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor, aplicabile instituţiilor financiare nebancare, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
    *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 bis.
  2. Normele metodologice aprobate prin prezentul ordin se aplică entităţilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. g) şi h) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în înţelesul prezentului ordin instituţii financiare nebancare.

Art. 2.

Administratorii, directorii financiar-contabili, contabilii-şefi şi orice alte persoane care au obligaţia gestionării patrimoniului instituţiilor financiare nebancare răspund, potrivit legii, pentru însuşirea şi aplicarea corectă a acestor reglementări. De asemenea, aceste persoane răspund pentru adaptarea corespunzătoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile, precum şi pentru exactitatea şi realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în raportarea contabilă anuală pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor (denumită în continuare raportare contabilă anuală), prevăzută de prezentul ordin.

Art. 3.

Prezentul ordin se aplică începând cu raportarea contabilă anuală aferentă exerciţiului financiar al anului 2023.

Art. 4.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.