Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 1 din 16.mai.2024
Monitorul Oficial, Partea I 499 30.mai.2024
Intrare în vigoare la 30.mai.2024
Ordinul nr. 1/2024 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară şi modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 22 alin. (1) şi art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 103 alin. (1) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 41 alin. (1) şi art. 43 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative şi ale art. 39 şi 42 din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică, 
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 129 din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 243 alin. (1) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative, ale art. 116 alin. (1) din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
 
    Banca Naţională a României emite prezentul ordin.
 
   Art. I. -   Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 şi 96 bis din 10 februarie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
   1. La articolul 1 alineatul (3), după litera b1) se introduce o nouă literă, litera b2), cu următorul cuprins: 
   " b2) Directiva (UE) 2022/2.464 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 decembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 537/2014, a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE şi a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte raportarea privind durabilitatea de către întreprinderi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 322 din data de 16 decembrie 2022;". 
   2. Anexa nr. 1 se modifică şi se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. 
   Art. II. -   Anexa "Reglementări contabile conforme cu directivele europene" la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 şi 540 bis din 20 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. 
   Art. III. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică după cum urmează: 
   1. Prevederile art. I pct. 1 se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin. 
   2. Prevederile din anexa nr. 1 la prezentul ordin, cu excepţia prevederilor de la pct. 12, se aplică astfel: 
   a) începând cu situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar al anului 2024, în cazul: 
   (i) entităţilor mari, în înţelesul pct. 571 alin. (5) din anexa nr. 1 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care depăşesc, la data întocmirii bilanţului, numărul mediu de 500 de angajaţi în cursul exerciţiului financiar şi care nu sunt instituţii mici şi cu un grad redus de complexitate, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 145 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 176 din data de 27 iunie 2013; 
   (ii) societăţilor-mamă ale unui grup mare, în înţelesul pct. 571 alin. (9) din anexa nr. 1 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care depăşesc, la data întocmirii bilanţului, pe bază consolidată, numărul mediu de 500 de angajaţi în cursul exerciţiului financiar; 
   b) începând cu situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar al anului 2025, în cazul: 
   (i) entităţilor mari, în înţelesul pct. 571 alin. (5) din anexa nr. 1 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele menţionate la lit. a) pct. (i), care nu sunt instituţii mici şi cu un grad redus de complexitate, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 145 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; 
   (ii) societăţilor-mamă ale unui grup mare, în înţelesul pct. 571 alin. (9) din anexa nr. 1 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele menţionate la lit. a) pct. (ii); 
   c) începând cu situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar al anului 2026, în cazul: 
   (i) entităţilor mici şi mijlocii, în înţelesul pct. 571 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 1 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din orice stat membru, astfel cum aceasta este definită în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital, şi care nu sunt microentităţi, astfel cum sunt definite la pct. 571 alin. (2) din anexa nr. 1 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare; 
   (ii) entităţilor mici şi mijlocii, în înţelesul pct. 571 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 1 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care, la data bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de angajaţi în cursul exerciţiului financiar şi care nu sunt microentităţi, astfel cum sunt definite la pct. 571 alin. (2) din anexa nr. 1 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare; 
   (iii) instituţiilor mici şi cu un grad redus de complexitate, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 145 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu condiţia să fie entităţi mari în înţelesul pct. 571 alin. (5) din anexa nr. 1 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau să fie entităţi mici şi mijlocii în înţelesul pct. 571 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 1 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din orice stat membru, astfel cum aceasta este definită în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital, sau care, la data bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de angajaţi în cursul exerciţiului financiar şi care nu sunt microentităţi, astfel cum sunt definite la pct. 571 alin. (2) din anexa nr. 1 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare; 
   (iv) societăţilor-mamă ale unui grup mic sau mijlociu, în înţelesul pct. 571 alin. (7) şi (8) din anexa nr. 1 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care, la data bilanţului, pe o bază consolidată, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de angajaţi în cursul exerciţiului financiar. 
   3. Prevederile de la pct. 12 din anexa nr. 1 la prezentul ordin se aplică începând cu situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar al anului 2028. 
   4. Prevederile din anexa nr. 2 la prezentul ordin, cu excepţia prevederilor de la pct. 13, se aplică astfel: 
   a) începând cu situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar al anului 2024, în cazul: 
   (i) entităţilor mari, în înţelesul pct. 2531 alin. (5) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care depăşesc, la data întocmirii bilanţului, numărul mediu de 500 de angajaţi în cursul exerciţiului financiar; 
   (ii) societăţilor-mamă ale unui grup mare, în înţelesul pct. 2531 alin. (9) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care depăşesc, la data întocmirii bilanţului, pe bază consolidată, numărul mediu de 500 de angajaţi în cursul exerciţiului financiar; 
   b) începând cu situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar al anului 2025, în cazul: 
   (i) entităţilor mari, în înţelesul pct. 2531 alin. (5) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele menţionate la lit. a) pct. (i);  
   (ii) societăţilor-mamă ale unui grup mare, în înţelesul pct. 2531 alin. (9) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele menţionate la lit. a) pct. (ii); 
   c) începând cu situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar al anului 2026, în cazul: 
   (i) entităţilor mici şi mijlocii, în înţelesul pct. 2531 alin. (3) şi (4) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din orice stat membru, astfel cum aceasta este definită în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital, şi care nu sunt microentităţi, astfel cum sunt definite la pct. 2531 alin. (2) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 
   (ii) entităţilor mici şi mijlocii, în înţelesul pct. 2531 alin. (3) şi (4) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care, la data bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de angajaţi în cursul exerciţiului financiar şi care nu sunt microentităţi, astfel cum sunt definite la pct. 2531 alin. (2) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 
   (iii) societăţilor-mamă ale unui grup mic sau mijlociu, în înţelesul pct. 2531 alin. (7) şi (8) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care la data bilanţului, pe o bază consolidată, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de angajaţi în cursul exerciţiului financiar. 
   5. Prevederile de la pct. 13 din anexa nr. 2 la prezentul ordin se aplică începând cu situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar al anului 2028.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 16 mai 2024. 
    Nr. 1.

 
ANEXA Nr. 1

 
MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI
ale Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010
 
   1. La punctul 12, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins: 
   " (5) Entităţile mici şi mijlocii, cu excepţia microentităţilor, ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din orice stat membru, astfel cum aceasta este definită în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital, entităţile mici şi mijlocii, cu excepţia microentităţilor, care, la data bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de angajaţi în cursul exerciţiului financiar, precum şi entităţile mari raportează informaţii privind resursele necorporale esenţiale şi explică în ce fel modelul de afaceri al entităţii depinde în mod fundamental de astfel de resurse şi în ce fel resursele respective reprezintă o sursă de creare de valoare pentru entitate. 
   (6) Resurse necorporale esenţiale înseamnă resurse fără substanţă fizică de care depinde în mod fundamental modelul de afaceri al entităţii şi care reprezintă o sursă de creare de valoare pentru entitate." 
   2. Punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " 14.   (1) Entităţile mici şi mijlocii, cu excepţia microentităţilor, ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din orice stat membru, astfel cum aceasta este definită în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital, entităţile mici şi mijlocii, cu excepţia microentităţilor, care, la data bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de angajaţi în cursul exerciţiului financiar, precum şi entităţile mari includ în raportul administratorilor informaţiile necesare pentru înţelegerea impactului entităţii asupra aspectelor de durabilitate şi informaţiile necesare pentru înţelegerea modului în care aspectele de durabilitate afectează dezvoltarea, performanţa şi poziţia entităţii. 
   (2) Aspecte de durabilitate înseamnă factori de mediu, factori sociali şi care privesc drepturile omului şi factori de guvernanţă, inclusiv factori de durabilitate, astfel cum sunt definiţi la art. 2 pct. 24 din Regulamentul (UE) 2019/2.088 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informaţiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 317 din data de 9 decembrie 2019. 
   (3) Raportare privind durabilitatea înseamnă raportarea de informaţii referitoare la aspecte de durabilitate în conformitate cu prezentul punct şi cu pct. 33. 
   (4) Informaţiile menţionate la alin. (1) trebuie să fie clar identificabile în raportul administratorilor, într-o secţiune specifică a raportului administratorilor. 
   (5) Informaţiile menţionate la alin. (1) conţin: 
   a) o descriere succintă a modelului de afaceri şi a strategiei entităţii, inclusiv cu privire la: 
   (i) rezilienţa modelului de afaceri şi a strategiei entităţii în relaţie cu riscurile aferente aspectelor de durabilitate; 
   (ii) oportunităţile pentru entitate în legătură cu aspectele de durabilitate; 
   (iii) planurile entităţii, inclusiv acţiunile de punere în aplicare şi planurile financiare şi de investiţii conexe, pentru a se asigura că modelul său de afaceri şi strategia sa sunt compatibile cu tranziţia către o economie durabilă şi cu limitarea încălzirii globale la 1,5 °C, în conformitate cu Acordul de la Paris în temeiul Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice adoptat la 12 decembrie 2015 (denumit în continuare «Acordul de la Paris») şi cu obiectivul de realizare a neutralităţii climatice până în 2050, astfel cum este stabilit în Regulamentul (UE) 2021/1.119 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 iunie 2021 de instituire a cadrului pentru realizarea neutralităţii climatice şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 şi (UE) 2018/1.999 ("Legea europeană a climei"), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 243 din data de 9 iulie 2021, precum şi, după caz, expunerea entităţii la activităţi legate de cărbune, petrol şi gaze; 
   (iv) modul în care modelul de afaceri şi strategia entităţii ţin seama de interesele părţilor interesate ale entităţii şi de impactul entităţii asupra aspectelor de durabilitate; 
   (v) modul în care strategia entităţii a fost pusă în aplicare în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate; 
   b) o descriere a obiectivelor cu termene precise legate de aspecte de durabilitate stabilite de entitate, inclusiv, după caz, a obiectivelor absolute de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cel puţin pentru 2030 şi 2050, o descriere a progreselor înregistrate de entitate în vederea atingerii obiectivelor respective şi o declaraţie din care să reiasă dacă obiectivele entităţii legate de factorii de mediu se bazează pe dovezi ştiinţifice concludente; 
   c) o descriere a rolului organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate, precum şi a cunoştinţelor de specialitate şi a competenţelor acestora pentru a îndeplini rolul respectiv sau a accesului organelor respective la astfel de cunoştinţe de specialitate şi de competenţe; 
   d) o descriere a politicilor entităţii în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate; 
   e) informaţii despre existenţa unor sisteme de stimulente privind aspectele de durabilitate puse la dispoziţia membrilor organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere; 
   f) o descriere: 
   (i) a procesului de diligenţă necesară pus în aplicare de entitate în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate şi, după caz, în conformitate cu cerinţele Uniunii aplicabile entităţilor de a desfăşura un proces de diligenţă necesară; 
   (ii) a principalului impact negativ real sau potenţial legat de operaţiunile proprii ale entităţii şi de lanţul său valoric, inclusiv de produsele şi serviciile sale, de relaţiile sale de afaceri şi de lanţul său de aprovizionare, a acţiunilor întreprinse pentru a identifica şi monitoriza impactul respectiv şi alte efecte negative pe care entitatea trebuie să le identifice în temeiul altor cerinţe ale Uniunii privind desfăşurarea de către entităţi a unui proces de diligenţă necesară; 
   (iii) a oricăror acţiuni întreprinse de entitate pentru a preveni, a atenua, a remedia sau a pune capăt impactului negativ real sau potenţial, precum şi a rezultatului unor astfel de acţiuni; 
   g) o descriere a principalelor riscuri pentru entitate aferente aspectelor de durabilitate, inclusiv o descriere a principalelor relaţii de dependenţă a entităţii de astfel de aspecte, precum şi a modului în care entitatea gestionează riscurile respective; 
   h) indicatorii relevanţi pentru prezentările de informaţii menţionate la lit. a)-g). 
   (6) Entităţile raportează procesul desfăşurat pentru identificarea informaţiilor pe care le-au inclus în raportul administratorilor în conformitate cu alin. (1) şi (4). Informaţiile enumerate la alin. (5) includ informaţii referitoare la orizonturi pe termen scurt, mediu şi lung, după caz. 
   (7) Dacă este cazul, informaţiile menţionate la alin. (1) şi alin. (4)-(6) conţin informaţii cu privire la propriile operaţiuni ale entităţii şi la lanţul său valoric, inclusiv la produsele şi serviciile sale, la relaţiile sale de afaceri şi lanţul său de aprovizionare. 
   (8) În primii trei ani de aplicare a prevederilor referitoare la raportarea privind durabilitatea şi în cazul în care nu sunt disponibile toate informaţiile necesare privind lanţul valoric al entităţii, entitatea explică eforturile depuse pentru a obţine informaţiile necesare privind lanţul său valoric, motivele pentru care nu au putut fi obţinute toate informaţiile necesare şi planurile sale pentru a obţine informaţiile necesare în viitor. 
   (9) Dacă este cazul, informaţiile menţionate la alin. (1) şi alin. (4)-(6) conţin, de asemenea, trimiteri la alte informaţii incluse în raportul administratorilor în conformitate cu pct. 12-13 şi la sumele raportate în situaţiile financiare anuale, precum şi explicaţii suplimentare cu privire la acestea. 
   (10) Informaţiile referitoare la evoluţiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepţionale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia aplicabilă şi poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informaţii ar aduce prejudicii grave poziţiei comerciale a entităţii, cu condiţia ca astfel de omisiuni să nu împiedice înţelegerea corectă şi echilibrată a dezvoltării, a performanţei şi a poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale. 
   (11) Entităţile raportează informaţiile menţionate la alin. (1) şi alin. (4) - (10) în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, emise în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2022/2.464. 
   (12) Conducerea entităţii informează în consecinţă reprezentanţii angajaţilor la nivelul corespunzător şi discută cu aceştia despre informaţiile relevante şi mijloacele de obţinere şi de verificare a informaţiilor privind durabilitatea. Opinia reprezentanţilor angajaţilor se comunică, după caz, organelor de administraţie, de conducere sau de supraveghere relevante. 
   (13) Prin derogare de la alin. (4) - (11) şi fără a aduce atingere alin. (17) - (22), entităţile menţionate la alin. (1), care sunt entităţi mici şi mijlocii sau instituţii mici şi cu un grad redus de complexitate definite la art. 4 alin. (1) pct. 145 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, îşi pot limita raportarea privind durabilitatea la următoarele informaţii: 
   a) o descriere succintă a modelului şi strategiei de afaceri ale entităţii; 
   b) o descriere a politicilor entităţii în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate; 
   c) principalele efecte negative reale sau potenţiale ale entităţii asupra aspectelor de durabilitate şi orice acţiuni întreprinse pentru a identifica, monitoriza, preveni, atenua sau remedia astfel de efecte negative reale sau potenţiale; 
   d) principalele riscuri pentru entitate aferente aspectelor de durabilitate şi modul în care entitatea gestionează riscurile respective; 
   e) indicatorii-cheie necesari pentru prezentările de informaţii menţionate la lit. a)-d). 
   (14) Entităţile mici şi mijlocii şi instituţiile mici şi cu un grad redus de complexitate care se bazează pe derogarea menţionată la alin. (13) raportează în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea pentru întreprinderile mici şi mijlocii adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, emise în temeiul art. 29c din Directiva 2013/34/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2022/2.464. 
   (15) Pentru exerciţiile financiare care încep înainte de 1 ianuarie 2028, prin derogare de la alin. (1), entităţile mici şi mijlocii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din orice stat membru, astfel cum aceasta este definită în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital, şi entităţile mici şi mijlocii care, la data bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de angajaţi în cursul exerciţiului financiar pot decide să nu includă în raportul administratorilor informaţiile menţionate la alin. (1). În astfel de cazuri, entitatea indică totuşi pe scurt în raportul administratorilor motivul pentru care nu a fost furnizată raportarea privind durabilitatea. 
   (16) Se consideră că entităţile care îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (1) şi alin. (4)-(11) şi entităţile care se bazează pe derogarea prevăzută la alin. (13)-(14) au respectat cerinţa prevăzută la pct. 12 alin. (3)-(4). 
   (17) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (18), o entitate care este filială este scutită de obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi alin. (4) - (11), denumită în continuare «filială scutită», în cazul în care entitatea respectivă şi filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor al unei societăţi-mamă, întocmit în conformitate cu pct. 32 şi 33, sau, în cazul unei societăţi-mamă dintr-un alt stat membru, în conformitate cu prevederile corespondente din legislaţia statului membru respectiv. O entitate care este filială a unei societăţi-mamă stabilite într-o ţară terţă este, de asemenea, scutită de obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi alin. (4) - (11), denumită în continuare «filială scutită», în cazul în care entitatea respectivă şi filialele sale sunt incluse în raportarea consolidată privind durabilitatea a societăţii-mamă stabilite într-o ţară terţă şi în cazul în care respectiva raportare consolidată privind durabilitatea este realizată în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, emise în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2022/2.464, sau într-un mod echivalent cu respectivele standarde de raportare privind durabilitatea, astfel cum este stabilit în conformitate cu un act de punere în aplicare privind echivalarea standardelor de raportare privind durabilitatea adoptat de Comisia Europeană în temeiul art. 23 alin. (4) al treilea paragraf din Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţia referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi de modificare a Directivei 2001/34/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 390 din data de 31 decembrie 2004. 
   (18) Scutirea prevăzută la alin. (17) se aplică în următoarele condiţii: 
   a) raportul administratorilor al filialei scutite conţine toate informaţiile următoare: 
   (i) denumirea şi sediul social ale societăţii-mamă care raportează informaţii privind durabilitatea la nivel de grup în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări sau în conformitate cu prevederile corespondente din legislaţia unui alt stat membru sau într-un mod echivalent cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, emise în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2022/2.464, astfel cum este stabilit în conformitate cu un act de punere în aplicare privind echivalarea standardelor de raportare privind durabilitatea adoptat de Comisia Europeană în temeiul art. 23 alin. (4) din Directiva 2004/109/CE; 
   (ii) linkurile către raportul consolidat al administratorilor al societăţii-mamă sau, după caz, către raportarea consolidată privind durabilitatea a societăţii-mamă, astfel cum se menţionează la alin. (17), şi către opinia de asigurare menţionată la pct. 35 alin. (21) sau către opinia de asigurare menţionată la lit. b); 
   (iii) faptul că entitatea este scutită de obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi alin. (4)-(11); 
   b) dacă societatea-mamă menţionată este stabilită într-o ţară terţă, raportarea sa consolidată privind durabilitatea şi opinia de asigurare cu privire la raportarea consolidată privind durabilitatea, elaborată de una sau mai multe persoane sau firme autorizate să emită o opinie cu privire la asigurarea raportării privind durabilitatea în temeiul legislaţiei aplicabile respectivei societăţi-mamă, se publică în conformitate cu prevederile legii; 
   c) în cazul în care societatea-mamă este stabilită într-o ţară terţă, informaţiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 198 din data de 22 iunie 2020, care acoperă activităţile desfăşurate de filiala scutită stabilită în Uniune şi de filialele sale, sunt incluse în raportul administratorilor al filialei scutite sau în raportarea consolidată privind durabilitatea efectuată de societatea-mamă stabilită într-o ţară terţă. 
   (19) Filialele scutite potrivit alin. (17) trebuie să se asigure că raportul consolidat al administratorilor sau, după caz, raportul consolidat privind durabilitatea al societăţii-mamă este publicat, în termen de cel mult 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care este întocmit raportul, în condiţiile legii, în limba română şi că orice traducere necesară în limba română este pusă la dispoziţie. Orice traducere necertificată include o declaraţie în acest sens. 
   (20) Raportul consolidat al administratorilor al societăţii-mamă sau, după caz, raportul consolidat privind durabilitatea al societăţii-mamă, astfel cum se menţionează la alin. (17), şi opinia de asigurare menţionată la pct. 35 alin. (21) sau opinia de asigurare menţionată la alin. (18) lit. b) se transmit Direcţiei supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, în termen de cel mult 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care este întocmit raportul, exclusiv în format electronic, conform specificaţiilor comunicate de Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere, având ataşată semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii, astfel cum este prevăzută în Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau semnătura electronică calificată creată de un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat şi care se bazează pe un certificat calificat pentru semnăturile electronice, astfel cum este prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, inclusiv a persoanelor care angajează răspunderea instituţiei, astfel: 
   a) prin reţeaua de comunicaţii interbancară (RCI), în cazul instituţiilor de credit; 
   b) prin intermediul unui mecanism securizat de transfer documente în format electronic prin internet, în cazul instituţiilor financiare nebancare. 
   (21) În sensul alin. (17) şi în cazul în care se aplică art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cooperativele de credit care sunt afiliate în mod permanent unei case centrale care le supraveghează în condiţiile prevăzute la art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sunt tratate ca filiale ale respectivei case centrale. 
   (22) Scutirea prevăzută la alin. (17) nu se aplică entităţilor mari ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din orice stat membru, astfel cum aceasta este definită în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital. 
   (23) Entităţile supuse cerinţelor prevăzute la prezentul punct întocmesc raportul administratorilor în formatul de raportare electronic specificat la art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2019/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 143 din data de 29 mai 2019, şi îşi marchează raportarea privind durabilitatea, inclusiv informaţiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, în conformitate cu formatul de raportare electronic specificat în regulamentul delegat respectiv." 
   3. La punctul 15, alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " g) o descriere a politicii de diversitate aplicate în ceea ce priveşte organele de administraţie, de conducere şi de supraveghere ale instituţiei referitor la aspecte de gen şi la alte aspecte, cum ar fi vârsta, dizabilităţile sau educaţia şi experienţa profesională, obiectivele respectivei politici de diversitate, modul în care a fost pusă în aplicare şi rezultatele obţinute în perioada de raportare. Dacă nu se aplică o astfel de politică, declaraţia trebuie să conţină o explicaţie în acest sens." 
   4. La punctul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 
   " (11) Se consideră că entităţile care intră sub incidenţa pct. 14 au respectat obligaţia prevăzută la alin. (1) lit. g) în cazul în care includ informaţiile prevăzute la litera respectivă în raportarea lor privind durabilitatea şi dacă este inclusă o trimitere cu privire la acest lucru în declaraţia privind guvernanţa corporativă." 
   5. La punctul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (2) Membrii organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale instituţiei, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională, au responsabilitatea colectivă de a asigura că situaţiile financiare anuale individuale şi raportul administratorilor sunt întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia naţională şi, dacă este cazul, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2019/815, cu standardele de raportare privind durabilitatea sau cu standardele de raportare privind durabilitatea pentru întreprinderile mici şi mijlocii, adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, emise în temeiul art. 29b sau art. 29c din Directiva 2013/34/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2022/2.464, şi cu cerinţele pct. 14 alin. (23). " 
   6. La capitolul II "Prevederi referitoare la situaţiile financiare anuale (individuale) ale instituţiilor", titlul secţiunii 4 "Auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale" se modifică şi devine: 
   "
SECŢIUNEA 4
Auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale şi asigurarea raportării privind durabilitatea"
 
   7. La punctul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (2) Auditorul statutar sau firma de audit îşi exprimă, de asemenea, o opinie privind coerenţa raportului administratorilor cu situaţiile financiare pentru acelaşi exerciţiu financiar şi întocmirea raportului administratorilor în conformitate cu cerinţele legale aplicabile, cu excepţia cerinţelor referitoare la raportarea privind durabilitatea prevăzute la pct. 14." 
   8. La punctul 18, după alineatul (2) se introduc trei alineate noi, alineatele (21)-(23), cu următorul cuprins: 
   " (21) Auditorul statutar sau firma de audit exprimă, dacă este cazul, o opinie bazată pe o misiune de asigurare limitată în ceea ce priveşte conformitatea raportării privind durabilitatea cu cerinţele prezentelor reglementări, inclusiv conformitatea raportării privind durabilitatea cu standardele de raportare privind durabilitatea sau cu standardele de raportare privind durabilitatea pentru întreprinderile mici şi mijlocii, adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, emise în temeiul art. 29b sau art. 29c din Directiva 2013/34/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2022/2.464, procesul desfăşurat de întreprindere pentru identificarea informaţiilor raportate în temeiul respectivelor standarde de raportare privind durabilitatea şi conformitatea cu cerinţa de a marca raportarea privind durabilitatea în conformitate cu pct. 14 alin. (23), precum şi în ceea ce priveşte conformitatea cu cerinţele de raportare prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852. 
   (22) Opinia menţionată la alin. (21) poate fi exprimată de un auditor statutar sau o firmă de audit, altul sau alta decât cel sau cea care efectuează auditul statutar al situaţiilor financiare. 
   (23) În cazul în care o entitate are obligaţia, în temeiul dreptului Uniunii, să solicite verificarea de către o parte terţă independentă acreditată a unor elemente ale raportării sale privind durabilitatea, raportul părţii terţe independente acreditate este pus la dispoziţie fie ca anexă la raportul administratorilor, fie prin alte mijloace accesibile publicului." 
   9. La punctul 18, alineatul (4) se abrogă. 
   10. Punctul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " 25.   (1) Situaţiile financiare anuale, aprobate în mod corespunzător, şi raportul administratorilor, în formatul de raportare electronic menţionat la pct. 14 alin. (23), dacă este cazul, împreună cu raportul de audit semnat de persoana responsabilă, potrivit legii, se publică în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
   (2) Entităţile care intră sub incidenţa pct. 14 trebuie să pună gratuit raportul administratorilor la dispoziţia publicului pe website-ul lor. În cazul în care o entitate nu are un website, aceasta trebuie să pună la dispoziţie, la cerere, o copie scrisă a raportului administratorilor." 
   11. Punctul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " 33.   (1) Societăţile-mamă ale unui grup mare, astfel cum este menţionat la pct. 571 alin. (9), şi societăţile-mamă ale unui grup mic sau mijlociu, potrivit pct. 571 alin. (7)-(8), care la data bilanţului, pe o bază consolidată, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de angajaţi în cursul exerciţiului financiar, includ în raportul consolidat al administratorilor informaţiile necesare pentru înţelegerea impactului grupului asupra aspectelor de durabilitate şi informaţiile necesare pentru înţelegerea modului în care aspectele de durabilitate afectează dezvoltarea, performanţa şi poziţia grupului. 
   (2) Informaţiile menţionate la alin. (1) trebuie să fie clar identificabile în raportul consolidat al administratorilor, într-o secţiune specifică a raportului consolidat al administratorilor. 
   (3) Informaţiile menţionate la alin. (1) conţin: 
   a) o descriere succintă a modelului de afaceri şi a strategiei grupului, inclusiv cu privire la: 
   (i) rezilienţa modelului de afaceri şi a strategiei grupului în relaţie cu riscurile aferente aspectelor de durabilitate; 
   (ii) oportunităţile pentru grup în legătură cu aspectele de durabilitate; 
   (iii) planurile grupului, inclusiv acţiunile de punere în aplicare şi planurile financiare şi de investiţii conexe, pentru a se asigura că modelul său de afaceri şi strategia sa sunt compatibile cu tranziţia către o economie durabilă şi cu limitarea încălzirii globale la 1,5 °C, în conformitate cu Acordul de la Paris şi cu obiectivul de realizare a neutralităţii climatice până în 2050, astfel cum este stabilit în Regulamentul (UE) 2021/1.119, precum şi, după caz, expunerea grupului la activităţi legate de cărbune, petrol şi gaze; 
   (iv) modul în care modelul de afaceri şi strategia grupului ţin seama de interesele părţilor interesate ale grupului şi de impactul grupului asupra aspectelor de durabilitate; 
   (v) modul în care strategia grupului a fost pusă în aplicare în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate; 
   b) o descriere a obiectivelor cu termene precise legate de aspecte de durabilitate stabilite de grup, inclusiv, după caz, a obiectivelor absolute de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cel puţin pentru 2030 şi 2050, o descriere a progreselor înregistrate de grup în vederea atingerii obiectivelor respective şi o declaraţie din care să reiasă dacă obiectivele grupului legate de factorii de mediu se bazează pe dovezi ştiinţifice concludente; 
   c) o descriere a rolului organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate, precum şi a cunoştinţelor de specialitate şi a competenţelor acestora pentru a îndeplini rolul respectiv sau a accesului organelor respective la astfel de cunoştinţe de specialitate şi de competenţe; 
   d) o descriere a politicilor grupului în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate; 
   e) informaţii despre existenţa unor sisteme de stimulente privind aspectele de durabilitate puse la dispoziţia membrilor organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere; 
   f) o descriere: 
   (i) a procesului de diligenţă necesară pus în aplicare de grup în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate şi, după caz, în conformitate cu cerinţele Uniunii aplicabile entităţilor de a desfăşura un proces de diligenţă necesară; 
   (ii) a principalului impact negativ real sau potenţial legat de operaţiunile proprii ale grupului şi de lanţul său valoric, inclusiv de produsele şi serviciile sale, de relaţiile sale de afaceri şi de lanţul său de aprovizionare, a acţiunilor întreprinse pentru a identifica şi monitoriza impactul respectiv şi alte efecte negative pe care societatea-mamă trebuie să le identifice în temeiul altor cerinţe ale Uniunii privind desfăşurarea unui proces de diligenţă necesară; 
   (iii) a oricăror acţiuni întreprinse de grup pentru a preveni, a atenua, a remedia sau a pune capăt impactului negativ real sau potenţial, precum şi a rezultatului unor astfel de acţiuni; 
   g) o descriere a principalelor riscuri pentru grup aferente aspectelor de durabilitate, inclusiv a principalelor relaţii de dependenţă a grupului de astfel de aspecte, precum şi a modului în care grupul gestionează riscurile respective; 
   h) indicatorii relevanţi pentru prezentările de informaţii menţionate la lit. a)-g). 
   (4) Societăţile-mamă raportează procesul desfăşurat pentru identificarea informaţiilor pe care le-au inclus în raportul consolidat al administratorilor în conformitate cu alin. (1)-(2). Informaţiile enumerate la alin. (3) includ informaţii referitoare la orizonturi pe termen scurt, mediu şi lung, după caz. 
   (5) Dacă este cazul, informaţiile menţionate la alin. (1)-(4) conţin informaţii cu privire la propriile operaţiuni ale grupului şi la lanţul său valoric, inclusiv la produsele şi serviciile sale, la relaţiile sale de afaceri şi lanţul său de aprovizionare. 
   (6) În primii trei ani de aplicare a prevederilor referitoare la raportarea privind durabilitatea şi în cazul în care nu sunt disponibile toate informaţiile necesare privind lanţul valoric al societăţii-mamă, societatea-mamă explică eforturile depuse pentru a obţine informaţiile necesare privind lanţul său valoric, motivele pentru care nu au putut fi obţinute toate informaţiile necesare şi planurile sale pentru a obţine informaţiile necesare în viitor. 
   (7) Dacă este cazul, informaţiile menţionate la alin. (1)-(4) conţin, de asemenea, trimiteri la alte informaţii incluse în raportul consolidat al administratorilor în conformitate cu pct. 32 şi la sumele raportate în situaţiile financiare consolidate, precum şi explicaţii suplimentare cu privire la acestea. 
   (8) Informaţiile referitoare la evoluţiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepţionale în care, potrivit avizului justificat corespunzător al membrilor organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia aplicabilă şi poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informaţii ar aduce prejudicii grave poziţiei comerciale a grupului, cu condiţia ca astfel de omisiuni să nu împiedice înţelegerea corectă şi echilibrată a dezvoltării, a performanţei şi a poziţiei grupului şi a impactului activităţii sale. 
   (9) În cazul în care entitatea care raportează constată că există diferenţe semnificative între riscurile la care este expus grupul sau impactul pe care îl are acesta şi riscurile la care este expusă sau sunt expuse una sau mai multe filiale ale sale ori impactul acesteia sau al acestora, entitatea face posibilă înţelegerea adecvată, după caz, a riscurilor la care este expusă sau sunt expuse filiala sau filialele în cauză şi impactul acesteia sau al acestora. 
   (10) Entităţile indică filialele incluse în consolidare care sunt exceptate de la raportarea anuală sau consolidată privind durabilitatea în temeiul pct. 14 alin. (17) sau, respectiv, al alin. (17) de la prezentul punct. 
   (11) Societăţile-mamă raportează informaţiile menţionate la alin. (1) - (8) în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, emise în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2022/2.464. 
   (12) Conducerea societăţii-mamă informează în consecinţă reprezentanţii angajaţilor la nivelul corespunzător şi discută cu aceştia despre informaţiile relevante şi mijloacele de obţinere şi de verificare a informaţiilor privind durabilitatea. Opinia reprezentanţilor angajaţilor se comunică, după caz, organelor de administraţie, de conducere sau de supraveghere relevante. 
   (13) Prin derogare de la alin. (2)-(8) şi (11) şi fără a aduce atingere alin. (17)-(21), entităţile menţionate la alin. (1) care sunt societăţi-mamă ale unui grup mic sau mijlociu, potrivit pct. 571 alin. (7)-(8), care la data bilanţului, pe o bază consolidată, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de angajaţi în cursul exerciţiului financiar, pot limita raportarea consolidată privind durabilitatea la următoarele informaţii: 
   a) o descriere succintă a modelului şi strategiei de afaceri ale grupului; 
   b) o descriere a politicilor grupului în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate; 
   c) principalele efecte negative reale sau potenţiale ale grupului asupra aspectelor de durabilitate şi orice acţiuni întreprinse pentru a identifica, monitoriza, preveni, atenua sau remedia astfel de efecte negative reale sau potenţiale; 
   d) principalele riscuri pentru grup aferente aspectelor de durabilitate şi modul în care grupul gestionează riscurile respective; 
   e) indicatorii-cheie necesari pentru prezentările de informaţii menţionate la lit. a)-d). 
   (14) Societăţile-mamă ale unui grup mic sau mijlociu care se bazează pe derogarea menţionată la alin. (13) raportează în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea pentru întreprinderile mici şi mijlocii adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, emise în temeiul art. 29c din Directiva 2013/34/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2022/2.464. 
   (15) Pentru exerciţiile financiare care încep înainte de 1 ianuarie 2028, prin derogare de la alin. (1), societăţile-mamă ale unui grup mic sau mijlociu, potrivit pct. 571 alin. (7)-(8), care la data bilanţului, pe o bază consolidată, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de angajaţi în cursul exerciţiului financiar, pot decide să nu includă în raportul consolidat al administratorilor informaţiile menţionate la alin. (1). În astfel de cazuri, entitatea indică totuşi pe scurt în raportul consolidat al administratorilor motivul pentru care nu a fost furnizată raportarea privind durabilitatea. 
   (16) Se consideră că societăţile-mamă care îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (1)-(11) au respectat cerinţele prevăzute la pct. 12 alin. (3)-(4) şi la pct. 14. 
   (17) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (18), o societate-mamă care este filială este scutită de obligaţiile prevăzute la alin. (1) - (11), denumită în continuare «societatemamă scutită», dacă societatea-mamă respectivă şi filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor al unei alte întreprinderi, întocmit în conformitate cu pct. 32 şi cu prezentul punct, sau, în cazul unei societăţi-mamă dintr-un alt stat membru, în conformitate cu prevederile corespondente din legislaţia statului membru respectiv. O societate-mamă care este filială a unei societăţi-mamă stabilite într-o ţară terţă este, de asemenea, scutită de obligaţiile prevăzute la alin. (1) - (11), denumită în continuare «societate-mamă scutită», în cazul în care societatea-mamă respectivă şi filialele sale sunt incluse în raportarea consolidată privind durabilitatea a societăţii-mamă stabilite într-o ţară terţă şi în cazul în care respectiva raportare consolidată privind durabilitatea este realizată în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, emise în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2022/2.464, sau într-un mod echivalent cu respectivele standarde de raportare privind durabilitatea, astfel cum este stabilit în conformitate cu un act de punere în aplicare privind echivalarea standardelor de raportare privind durabilitatea adoptat de Comisia Europeană în temeiul art. 23 alin. (4) al treilea paragraf din Directiva 2004/109/CE. 
   (18) Scutirea prevăzută la alin. (17) se aplică în următoarele condiţii: 
   a) raportul administratorilor al societăţii-mamă scutite conţine toate informaţiile următoare: 
   (i) denumirea şi sediul social ale societăţii-mamă care raportează informaţii privind durabilitatea la nivel de grup în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări sau în conformitate cu prevederile corespondente din legislaţia unui alt stat membru sau într-un mod echivalent cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, emise în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2022/2.464, astfel cum este stabilit în conformitate cu un act de punere în aplicare privind echivalarea standardelor de raportare privind durabilitatea adoptat de Comisia Europeană în temeiul art. 23 alin. (4) din Directiva 2004/109/CE; 
   (ii) linkurile către raportul consolidat al administratorilor al societăţii-mamă sau, după caz, către raportarea consolidată privind durabilitatea a societăţii-mamă, astfel cum se menţionează la alin. (17), şi către opinia de asigurare menţionată la pct. 35 alin. (21) sau către opinia de asigurare menţionată la lit. b); 
   (iii) faptul că societatea-mamă este scutită de obligaţiile prevăzute la alin. (1)-(11); 
   b) dacă societatea-mamă este stabilită într-o ţară terţă, raportarea sa consolidată privind durabilitatea şi opinia de asigurare exprimată de una sau mai multe persoane sau firme autorizate să emită o opinie cu privire la asigurarea raportării privind durabilitatea în temeiul legislaţiei aplicabile societăţiimamă se publică în conformitate cu prevederile legii; 
   c) în cazul în care societatea-mamă este stabilită într-o ţară terţă, informaţiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, care reglementează activităţile desfăşurate de filiala stabilită în Uniune care este scutită de obligaţia de raportare privind durabilitatea în temeiul pct. 14 alin. (17), sunt incluse în raportul administratorilor al societăţii-mamă scutite sau în raportarea consolidată privind durabilitatea efectuată de societatea-mamă stabilită într-o ţară terţă. 
   (19) Societăţile-mamă scutite potrivit alin. (17) trebuie să se asigure că raportul consolidat al administratorilor sau, după caz, raportul consolidat privind durabilitatea al societăţii-mamă este publicat, în termen de cel mult 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care este întocmit raportul, în condiţiile legii, în limba română şi că orice traducere necesară în limba română este pusă la dispoziţie. Orice traducere necertificată include o declaraţie în acest sens. 
   (20) Raportul consolidat al administratorilor al societăţiimamă sau, după caz, raportul consolidat privind durabilitatea al societăţii-mamă, astfel cum se menţionează la alin. (17), şi opinia de asigurare menţionată la pct. 35 alin. (21) sau opinia de asigurare menţionată la alin. (18) lit. (b) se transmit Direcţiei supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, în termen de cel mult 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care este întocmit raportul, exclusiv în format electronic, potrivit celor menţionate la pct. 14 alin. (20). 
   (21) În sensul alin. (17) şi în cazul în care se aplică art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cooperativele de credit care sunt afiliate în mod permanent unei case centrale care le supraveghează în condiţiile prevăzute la art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sunt tratate ca filiale ale respectivei case centrale. 
   (22) Scutirea prevăzută la alin. (17) nu se aplică entităţilor mari ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din orice stat membru, astfel cum aceasta este definită în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital. 
   (23) Societăţile-mamă supuse cerinţelor prevăzute la prezentul punct întocmesc raportul consolidat al administratorilor în formatul de raportare electronic specificat la art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2019/815 şi marchează raportarea privind durabilitatea, inclusiv informaţiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, în conformitate cu formatul de raportare electronic specificat în regulamentul delegat respectiv." 
   12. După punctul 33 se introduce un nou punct, punctul 331, cu următorul cuprins: 
   " 331.   (1) O filială care intră sub incidenţa prezentelor reglementări a cărei societate-mamă de cel mai înalt rang este reglementată de legislaţia unei ţări terţe trebuie să publice şi să pună la dispoziţie un raport privind durabilitatea care să conţină informaţiile prevăzute la pct. 33 alin. (3) lit. a) pct. (iii)-(v), pct. 33 alin. (3) lit. b)-f) şi, după caz, pct. 33 alin. (3) lit. h), la nivel de grup al respectivei societăţi-mamă de cel mai înalt rang dintr-o ţară terţă. 
   (2) Alin. (1) se aplică numai filialelor mici şi mijlocii, cu excepţia microentităţilor, ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din orice stat membru, astfel cum aceasta este definită în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital, precum şi filialelor mari. 
   (3) O sucursală care intră sub incidenţa prezentelor reglementări care este sucursala unei entităţi reglementate de legislaţia unei ţări terţe, care fie nu face parte dintr-un grup, fie este deţinută în ultimă instanţă de o entitate constituită în conformitate cu legislaţia unei ţări terţe trebuie să publice şi să pună la dispoziţia publicului un raport privind durabilitatea care să conţină informaţiile menţionate la pct. 33 alin. (3) lit. a) pct. (iii)-(v), pct. 33 alin. (3) lit. b)-f) şi, după caz, pct. 33 alin. (3) lit. h), la nivel de grup sau, dacă nu este cazul, la nivelul individual al entităţii dintr-o ţară terţă. 
   (4) Alin. (3) se aplică sucursalei numai în cazul în care entitatea dintr-o ţară terţă nu are o filială, astfel cum se menţionează la alin. (1), şi în cazul în care sucursala a generat o cifră de afaceri netă de peste 40 de milioane EUR în exerciţiul financiar precedent. În sensul prezentului alineat, cifra de afaceri netă are înţelesul prevăzut la pct. 572 alin. (2). 
   (5) Alin. (1) şi (3) se aplică filialelor sau sucursalelor menţionate la alineatele respective numai în cazul în care entitatea dintr-o ţară terţă, la nivel de grup sau, dacă nu este cazul, la nivel individual, a generat o cifră de afaceri netă de peste 150 de milioane EUR în Uniune pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive. În sensul prezentului alineat, cifra de afaceri netă are înţelesul de «venituri», astfel cum sunt definite la pct. 573 alin. (2). 
   (6) Filialele şi sucursalele menţionate la alin. (1) şi (3) au obligaţia de a include în notele explicative la situaţiile financiare informaţii despre cifra de afaceri netă produsă în România şi în Uniune de către entităţile din ţări terţe. O sucursală care intră sub incidenţa prevederilor pct. 55 din prezentele reglementări include, în cadrul documentelor la care se face referire la pct. 55, o declaraţie cuprinzând informaţiile despre cifra de afaceri netă produsă în România şi în Uniune de către entitatea din ţara terţă. În sensul prezentului alineat, pentru cifra de afaceri netă produsă în România se aplică definiţia cifrei de afaceri nete prevăzută la pct. 572 alin. (2), iar pentru cifra de afaceri netă produsă în Uniune se aplică definiţia veniturilor prevăzută la pct. 573 alin. (2). 
   (7) Raportul privind durabilitatea comunicat de filială sau de sucursală, astfel cum se menţionează la alin. (1) şi (3), trebuie să fie întocmit în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea pentru întreprinderile din ţări terţe adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, emise în temeiul art. 40b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2022/2.464. 
   (8) Prin derogare de la alin. (7), raportul privind durabilitatea menţionat la alin. (1) şi (3) poate fi întocmit în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, emise în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2022/2.464, sau într-un mod echivalent cu respectivele standarde de raportare privind durabilitatea, astfel cum este stabilit în conformitate cu un act de punere în aplicare privind echivalarea standardelor de raportare privind durabilitatea adoptat de Comisia Europeană în temeiul art. 23 alin. (4) al treilea paragraf din Directiva 2004/109/CE. 
   (9) În cazul în care informaţiile cerute pentru întocmirea raportului privind durabilitatea menţionat la alin. (7) nu sunt disponibile, filiala sau sucursala menţionată la alin. (1) şi (3) îi solicită entităţii dintr-o ţară terţă să îi transmită toate informaţiile necesare pentru a-şi putea îndeplini obligaţiile. 
   (10) În cazul în care nu sunt transmise toate informaţiile solicitate, filiala sau sucursala menţionată la alin. (1) şi (3) întocmeşte, publică şi pune la dispoziţie raportul privind durabilitatea menţionat la alin. (1) şi (3), care conţine toate informaţiile aflate în posesia sa, obţinute sau dobândite, şi face o declaraţie în care precizează că entitatea dintr-o ţară terţă nu a pus la dispoziţie informaţiile necesare. 
   (11) Raportul privind durabilitatea menţionat la alin. (1) şi (3) trebuie să fie publicat însoţit de o opinie de asigurare emisă de una sau mai multe persoane sau firme autorizate să emită o opinie cu privire la asigurarea raportării privind durabilitatea în temeiul legislaţiei aplicabile entităţii dintr-o ţară terţă sau a unui stat membru. 
   (12) În cazul în care entitatea dintr-o ţară terţă nu transmite opinia de asigurare în conformitate cu alin. (11), filiala sau sucursala face o declaraţie în care precizează că entitatea dintr-o ţară terţă nu a pus la dispoziţie opinia de asigurare necesară. 
   (13) Sucursalele entităţilor din ţări terţe au responsabilitatea de a se asigura, făcând uz optim de cunoştinţele şi mijloacele de care dispun, că raportul lor privind durabilitatea este întocmit în conformitate cu alin. (1)-(12) şi că este publicat şi pus la dispoziţie în conformitate cu alin. (15)-(16). 
   (14) Membrii organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere ale filialelor menţionate la alin. (1)-(12) au responsabilitatea colectivă de a se asigura, făcând uz optim de cunoştinţele şi mijloacele de care dispun, că raportul lor privind durabilitatea este întocmit în conformitate cu alin. (1)-(12) şi că este publicat şi pus la dispoziţie în conformitate cu alin. (15)-(16). 
   (15) Filialele şi sucursalele menţionate la alin. (1)-(5) publică raportul privind durabilitatea, împreună cu opinia de asigurare şi, după caz, cu declaraţia menţionată la alin. (10), în termen de 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care este întocmit raportul, în condiţiile legii. 
   (16) Raportul privind durabilitatea, împreună cu opinia de asigurare şi, după caz, cu declaraţia, publicate de entităţi în conformitate cu alin. (15), este pus gratuit la dispoziţia publicului în limba română în termen de cel mult 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care se întocmeşte raportul, pe site-ul internet al filialei sau al sucursalei, astfel cum se menţionează la alin. (1)-(5). 
   (17) Raportul privind durabilitatea, împreună cu opinia de asigurare şi, după caz, cu declaraţia, publicate de entităţi în conformitate cu alin. (15), se transmite Direcţiei supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, în termen de cel mult 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care se întocmeşte raportul, exclusiv în format electronic, potrivit celor menţionate la pct. 14 alin. (20)." 
   13. După punctul 331 se introduce un nou punct, punctul 332, cu următorul cuprins: 
   " 332.   (1) Până la 6 ianuarie 2030, o filială care intră sub incidenţa prevederilor pct. 14 sau 33 şi a cărei societate-mamă nu este reglementată de legislaţia unui stat membru poate să întocmească raportarea consolidată privind durabilitatea în conformitate cu cerinţele de la pct. 33, care să includă toate filialele din Uniune ale societăţii-mamă respective, care intră sub incidenţa prevederilor comunitare referitoare la raportarea privind durabilitatea la nivel individual sau consolidat. 
   (2) Până la 6 ianuarie 2030, raportarea consolidată privind durabilitatea menţionată la alin. (1) poate să includă informaţiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, care acoperă activităţile desfăşurate de toate filialele din Uniune ale societăţii-mamă menţionate la alin. (1), care intră sub incidenţa prevederilor comunitare referitoare la raportarea privind durabilitatea la nivel individual sau consolidat. 
   (3) Filiala menţionată la alin. (1) trebuie să fie una dintre filialele din Uniune ale grupului, care a generat cea mai mare cifră de afaceri din Uniune în cel puţin unul dintre cele cinci exerciţii financiare precedente, pe bază consolidată, după caz. În sensul prezentului alineat, cifra de afaceri netă are înţelesul prevăzut la pct. 572 alin. (2). 
   (4) În scopul scutirii prevăzute la pct. 14 alin. (17) şi la pct. 33 alin. (17), raportarea în conformitate cu alin. (1) sau raportarea similară întocmită de o altă filială din Uniune a grupului care îndeplineşte condiţia de la alin. (3) se consideră a reprezenta raportare de către o societate-mamă la nivel de grup în ceea ce priveşte entităţile incluse în consolidare. Se consideră că raportarea în conformitate cu alin. (2) sau raportarea similară întocmită de o altă filială din Uniune a grupului care îndeplineşte condiţia de la alin. (3) îndeplineşte condiţiile menţionate la pct. 14 alin. (18) lit. c) şi, respectiv, la pct. 33 alin. (18) lit. c). 
   (5) Raportarea consolidată privind durabilitatea menţionată la alin. (1) sau raportarea similară întocmită de o altă filială din Uniune a grupului care îndeplineşte condiţia de la alin. (3) se publică, în condiţiile legii, în termen de cel mult 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care se întocmeşte raportarea. 
   (6) Raportarea consolidată privind durabilitatea menţionată la alin. (1) sau raportarea similară întocmită de o altă filială din Uniune a grupului care îndeplineşte condiţia de la alin. (3) se transmite Direcţiei supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, în termen de cel mult 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care se întocmeşte raportarea, exclusiv în format electronic, potrivit celor menţionate la pct. 14 alin. (20)." 
   14. Punctul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " 34. Membrii organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale instituţiilor care întocmesc situaţii financiare consolidate şi raport consolidat al administratorilor, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională, au responsabilitatea colectivă de a asigura că situaţiile financiare consolidate şi raportul consolidat al administratorilor sunt întocmite şi publicate în conformitate cu cerinţele prezentelor reglementări şi, dacă este cazul, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2019/815, cu standardele de raportare privind durabilitatea sau cu standardele de raportare privind durabilitatea pentru întreprinderile mici şi mijlocii, adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, emise în temeiul art. 29b sau art. 29c din Directiva 2013/34/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2022/2.464, şi cu cerinţele pct. 33 alin. (23). " 
   15. La capitolul III "Prevederi referitoare la situaţiile financiare anuale consolidate", titlul secţiunii 4 "Auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale consolidate" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   "
SECŢIUNEA 4
Auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale consolidate şi asigurarea raportării privind durabilitatea"
 
   16. La punctul 35, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (2) Auditorul statutar sau firma de audit îşi exprimă, de asemenea, o opinie privind coerenţa raportului consolidat al administratorilor cu situaţiile financiare anuale consolidate pentru acelaşi exerciţiu financiar şi întocmirea raportului consolidat al administratorilor în conformitate cu cerinţele legale aplicabile, cu excepţia cerinţelor referitoare la raportarea privind durabilitatea prevăzute la pct. 33." 
   17. La punctul 35, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21)-(23), cu următorul cuprins: 
   " (21) Auditorul statutar sau firma de audit exprimă, dacă este cazul, o opinie bazată pe o misiune de asigurare limitată în ceea ce priveşte conformitatea raportării consolidate privind durabilitatea cu cerinţele prezentelor reglementări, inclusiv conformitatea raportării consolidate privind durabilitatea cu standardele de raportare privind durabilitatea sau cu standardele de raportare privind durabilitatea pentru întreprinderile mici şi mijlocii, adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, emise în temeiul art. 29b sau art. 29c din Directiva 2013/34/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2022/2.464, procesul desfăşurat de întreprindere pentru identificarea informaţiilor raportate în temeiul respectivelor standarde de raportare privind durabilitatea şi conformitatea cu cerinţa de a marca raportarea privind durabilitatea în conformitate cu pct. 33 alin. (23), precum şi în ceea ce priveşte conformitatea cu cerinţele de raportare prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852. 
   (22) Opinia menţionată la alin. (21) poate fi exprimată de un auditor statutar sau o firmă de audit, altul sau alta decât cel sau cea care efectuează auditul statutar al situaţiilor financiare. 
   (23) În cazul în care o entitate are obligaţia, în temeiul dreptului Uniunii, să solicite verificarea de către o parte terţă independentă acreditată a unor elemente ale raportării sale consolidate privind durabilitatea, raportul părţii terţe independente acreditate este pus la dispoziţie fie ca anexă la raportul consolidat al administratorilor, fie prin alte mijloace accesibile publicului." 
   18. La punctul 35, alineatul (4) se abrogă. 
   19. Punctul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " 42.   (1) Situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate în mod corespunzător, şi raportul consolidat al administratorilor, în formatul de raportare electronic menţionat la pct. 33 alin. (23), dacă este cazul, împreună cu raportul de audit semnat de persoana responsabilă, potrivit legii, se publică de instituţia care a întocmit situaţiile financiare anuale consolidate în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
   (2) Entităţile care intră sub incidenţa pct. 33 trebuie să pună gratuit raportul consolidat al administratorilor la dispoziţia publicului pe website-ul lor. În cazul în care o entitate nu are un website, aceasta trebuie să pună la dispoziţie, la cerere, o copie scrisă a raportului consolidat al administratorilor." 
   20. La capitolul V1 "Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit", titlul secţiunii 1 "Categorii de instituţii raportoare" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   "
SECŢIUNEA 1
Categorii de instituţii raportoare şi grupuri"
 
   21. La punctul 571, după alineatul (5) se introduc şase noi alineate, alineatele (6)-(11), cu următorul cuprins: 
   " (6) În funcţie de criteriile de mărime, grupurile se împart în trei categorii, astfel: grupuri mici, grupuri mijlocii şi grupuri mari. 
   (7) Grupurile mici sunt grupurile constituite din societăţilemamă şi filialele care urmează să fie incluse în consolidare şi care, pe bază consolidată, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii la data bilanţului societăţii-mamă: 
   a) totalul activelor: 17.500.000 lei; 
   b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei; 
   c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50. 
   (8) Grupurile mijlocii sunt grupurile care nu se încadrează în categoria grupurilor mici, care sunt constituite din societăţilemamă şi filialele care urmează să fie incluse în consolidare şi care, pe bază consolidată, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii la data bilanţului societăţii-mamă: 
   a) totalul activelor: 88.500.000 lei; 
   b) cifra de afaceri netă: 177.000.000 lei; 
   c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250. 
   (9) Grupurile mari sunt grupurile constituite din societăţilemamă şi filialele care urmează să fie incluse în consolidare şi care, pe bază consolidată, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii la data bilanţului societăţii-mamă: 
   a) totalul activelor: 88.500.000 lei; 
   b) cifra de afaceri netă: 177.000.000 lei; 
   c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250. 
   (10) În scopul determinării limitelor legate de totalul activelor şi de cifra de afaceri netă, prevăzute la alin. (7)-(9), entităţile pot să nu efectueze compensările/eliminările prevăzute de IFRS în cadrul procedurilor de consolidare. În acest caz, limitele pentru totalul activelor şi pentru cifra de afaceri netă, prevăzute la alin. (7)-(9), trebuie majorate cu 20%. 
   (11) La determinarea valorii criteriilor de mărime în cazul menţionat la alin. (10), entităţile se pot baza doar pe indicatorii corespunzători societăţii-mamă şi filialelor cuprinse în consolidare. La stabilirea criteriilor de mărime, societatea-mamă poate să nu ia în considerare filialele pe care intenţionează să le excludă din consolidare în baza oricărei situaţii prevăzute de IFRS."

 
ANEXA Nr. 2

 
Modificări şi completări ale Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015
 
   1. La punctul 2, după litera a2) se introduce o nouă literă, litera a3), cu următorul cuprins: 
   " a3) Directiva (UE) 2022/2.464 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 decembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 537/2014, a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE şi a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte raportarea privind durabilitatea de către întreprinderi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 322 din data de 16 decembrie 2022;". 
   2. La punctul 225, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins: 
   " (4) Entităţile mici şi mijlocii, cu excepţia microentităţilor, ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din orice stat membru, astfel cum aceasta este definită în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital, entităţile mici şi mijlocii, cu excepţia microentităţilor, care, la data bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de angajaţi în cursul exerciţiului financiar, precum şi entităţile mari raportează informaţii privind resursele necorporale esenţiale şi explică în ce fel modelul de afaceri al entităţii depinde în mod fundamental de astfel de resurse şi în ce fel resursele respective reprezintă o sursă de creare de valoare pentru entitate. 
   (5) Resurse necorporale esenţiale înseamnă resurse fără substanţă fizică de care depinde în mod fundamental modelul de afaceri al entităţii şi care reprezintă o sursă de creare de valoare pentru entitate." 
   3. Punctul 2261 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " 2261.   (1) Entităţile mici şi mijlocii, cu excepţia microentităţilor, ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din orice stat membru, astfel cum aceasta este definită în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital, entităţile mici şi mijlocii, cu excepţia microentităţilor, care, la data bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de angajaţi în cursul exerciţiului financiar, precum şi entităţile mari includ în raportul administratorilor informaţiile necesare pentru înţelegerea impactului entităţii asupra aspectelor de durabilitate şi informaţiile necesare pentru înţelegerea modului în care aspectele de durabilitate afectează dezvoltarea, performanţa şi poziţia entităţii. 
   (2) Aspecte de durabilitate înseamnă factori de mediu, factori sociali şi care privesc drepturile omului şi factori de guvernanţă, inclusiv factori de durabilitate, astfel cum sunt definiţi la art. 2 pct. 24 din Regulamentul (UE) 2019/2.088 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informaţiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 317 din data de 9 decembrie 2019. 
   (3) Raportare privind durabilitatea înseamnă raportarea de informaţii referitoare la aspecte de durabilitate în conformitate cu prezentul punct şi cu pct. 2341. 
   (4) Informaţiile menţionate la alin. (1) trebuie să fie clar identificabile în raportul administratorilor, într-o secţiune specifică a raportului administratorilor. 
   (5) Informaţiile menţionate la alin. (1) conţin: 
   a) o descriere succintă a modelului de afaceri şi a strategiei entităţii, inclusiv cu privire la: 
   (i) rezilienţa modelului de afaceri şi a strategiei entităţii în relaţie cu riscurile aferente aspectelor de durabilitate; 
   (ii) oportunităţile pentru entitate în legătură cu aspectele de durabilitate; 
   (iii) planurile entităţii, inclusiv acţiunile de punere în aplicare şi planurile financiare şi de investiţii conexe, pentru a se asigura că modelul său de afaceri şi strategia sa sunt compatibile cu tranziţia către o economie durabilă şi cu limitarea încălzirii globale la 1,5 °C, în conformitate cu Acordul de la Paris în temeiul Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice adoptat la 12 decembrie 2015 (denumit în continuare «Acordul de la Paris») şi cu obiectivul de realizare a neutralităţii climatice până în 2050, astfel cum este stabilit în Regulamentul (UE) 2021/1.119 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 iunie 2021 de instituire a cadrului pentru realizarea neutralităţii climatice şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 şi (UE) 2018/1.999 ("Legea europeană a climei"), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 243 din data de 9 iulie 2021, precum şi, după caz, expunerea entităţii la activităţi legate de cărbune, petrol şi gaze; 
   (iv) modul în care modelul de afaceri şi strategia entităţii ţin seama de interesele părţilor interesate ale entităţii şi de impactul entităţii asupra aspectelor de durabilitate; 
   (v) modul în care strategia entităţii a fost pusă în aplicare în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate; 
   b) o descriere a obiectivelor cu termene precise legate de aspecte de durabilitate stabilite de entitate, inclusiv, după caz, a obiectivelor absolute de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cel puţin pentru 2030 şi 2050, o descriere a progreselor înregistrate de entitate în vederea atingerii obiectivelor respective şi o declaraţie din care să reiasă dacă obiectivele entităţii legate de factorii de mediu se bazează pe dovezi ştiinţifice concludente; 
   c) o descriere a rolului organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate, precum şi a cunoştinţelor de specialitate şi a competenţelor acestora pentru a îndeplini rolul respectiv sau a accesului organelor respective la astfel de cunoştinţe de specialitate şi de competenţe; 
   d) o descriere a politicilor entităţii în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate; 
   e) informaţii despre existenţa unor sisteme de stimulente privind aspectele de durabilitate puse la dispoziţia membrilor organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere; 
   f) o descriere: 
   (i) a procesului de diligenţă necesară pus în aplicare de entitate în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate şi, după caz, în conformitate cu cerinţele Uniunii aplicabile entităţilor de a desfăşura un proces de diligenţă necesară; 
   (ii) a principalului impact negativ real sau potenţial legat de operaţiunile proprii ale entităţii şi de lanţul său valoric, inclusiv de produsele şi serviciile sale, de relaţiile sale de afaceri şi de lanţul său de aprovizionare, a acţiunilor întreprinse pentru a identifica şi monitoriza impactul respectiv şi alte efecte negative pe care entitatea trebuie să le identifice în temeiul altor cerinţe ale Uniunii privind desfăşurarea de către entităţi a unui proces de diligenţă necesară; 
   (iii) a oricăror acţiuni întreprinse de entitate pentru a preveni, a atenua, a remedia sau a pune capăt impactului negativ real sau potenţial, precum şi a rezultatului unor astfel de acţiuni; 
   g) o descriere a principalelor riscuri pentru entitate aferente aspectelor de durabilitate, inclusiv o descriere a principalelor relaţii de dependenţă a entităţii de astfel de aspecte, precum şi a modului în care entitatea gestionează riscurile respective; 
   h) indicatorii relevanţi pentru prezentările de informaţii menţionate la lit. a)-g). 
   (6) Entităţile raportează procesul desfăşurat pentru identificarea informaţiilor pe care le-au inclus în raportul administratorilor în conformitate cu alin. (1) şi (4). Informaţiile enumerate la alin. (5) includ informaţii referitoare la orizonturi pe termen scurt, mediu şi lung, după caz. 
   (7) Dacă este cazul, informaţiile menţionate la alin. (1) şi alin. (4)-(6) conţin informaţii cu privire la propriile operaţiuni ale entităţii şi la lanţul său valoric, inclusiv la produsele şi serviciile sale, la relaţiile sale de afaceri şi lanţul său de aprovizionare. 
   (8) În primii trei ani de aplicare a prevederilor referitoare la raportarea privind durabilitatea şi în cazul în care nu sunt disponibile toate informaţiile necesare privind lanţul valoric al entităţii, entitatea explică eforturile depuse pentru a obţine informaţiile necesare privind lanţul său valoric, motivele pentru care nu au putut fi obţinute toate informaţiile necesare şi planurile sale pentru a obţine informaţiile necesare în viitor. 
   (9) Dacă este cazul, informaţiile menţionate la alin. (1) şi alin. (4)-(6) conţin, de asemenea, trimiteri la alte informaţii incluse în raportul administratorilor în conformitate cu pct. 225-226 şi la sumele raportate în situaţiile financiare anuale, precum şi explicaţii suplimentare cu privire la acestea. 
   (10) Informaţiile referitoare la evoluţiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepţionale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia aplicabilă şi poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informaţii ar aduce prejudicii grave poziţiei comerciale a entităţii, cu condiţia ca astfel de omisiuni să nu împiedice înţelegerea corectă şi echilibrată a dezvoltării, a performanţei şi a poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale. 
   (11) Entităţile raportează informaţiile menţionate la alin. (1) şi alin. (4) - (10) în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, emise în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2022/2.464. 
   (12) Conducerea entităţii informează în consecinţă reprezentanţii angajaţilor la nivelul corespunzător şi discută cu aceştia despre informaţiile relevante şi mijloacele de obţinere şi de verificare a informaţiilor privind durabilitatea. Opinia reprezentanţilor angajaţilor se comunică, după caz, organelor de administraţie, de conducere sau de supraveghere relevante. 
   (13) Prin derogare de la alin. (4)-(11) şi fără a aduce atingere alin. (17)-(21), entităţile menţionate la alin. (1) care sunt entităţi mici şi mijlocii îşi pot limita raportarea privind durabilitatea la următoarele informaţii: 
   a) o descriere succintă a modelului şi strategiei de afaceri ale entităţii; 
   b) o descriere a politicilor entităţii în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate; 
   c) principalele efecte negative reale sau potenţiale ale entităţii asupra aspectelor de durabilitate şi orice acţiuni întreprinse pentru a identifica, a monitoriza, a preveni, a atenua sau a remedia astfel de efecte negative reale sau potenţiale; 
   d) principalele riscuri pentru entitate aferente aspectelor de durabilitate şi modul în care entitatea gestionează riscurile respective; 
   e) indicatorii-cheie necesari pentru prezentările de informaţii menţionate la lit. a)-d). 
   (14) Entităţile mici şi mijlocii care se bazează pe derogarea menţionată la alin. (13) raportează în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea pentru întreprinderile mici şi mijlocii adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, emise în temeiul art. 29c din Directiva 2013/34/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2022/2.464. 
   (15) Pentru exerciţiile financiare care încep înainte de 1 ianuarie 2028, prin derogare de la alin. (1), entităţile mici şi mijlocii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din orice stat membru, astfel cum aceasta este definită în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital, şi entităţile mici şi mijlocii care, la data bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de angajaţi în cursul exerciţiului financiar pot decide să nu includă în raportul administratorilor informaţiile menţionate la alin. (1). În astfel de cazuri, entitatea indică totuşi pe scurt în raportul administratorilor motivul pentru care nu a fost furnizată raportarea privind durabilitatea. 
   (16) Se consideră că entităţile care îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (1) şi alin. (4)-(11) şi entităţile care se bazează pe derogarea prevăzută la alin. (13)-(14) au respectat cerinţa prevăzută la pct. 225 alin. (3). 
   (17) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (18), o entitate care este filială este scutită de obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi alin. (4) - (11), denumită în continuare «filială scutită», în cazul în care entitatea respectivă şi filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor al unei societăţi-mamă, întocmit în conformitate cu pct. 234 şi 2341 sau, în cazul unei societăţi-mamă dintr-un alt stat membru, în conformitate cu prevederile corespondente din legislaţia statului membru respectiv. O entitate care este filială a unei societăţi-mamă stabilite într-o ţară terţă este, de asemenea, scutită de obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi alin. (4) - (11), denumită în continuare «filială scutită», în cazul în care entitatea respectivă şi filialele sale sunt incluse în raportarea consolidată privind durabilitatea a societăţii-mamă stabilite într-o ţară terţă şi în cazul în care respectiva raportare consolidată privind durabilitatea este realizată în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, emise în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2022/2.464, sau într-un mod echivalent cu respectivele standarde de raportare privind durabilitatea, astfel cum este stabilit în conformitate cu un act de punere în aplicare privind echivalarea standardelor de raportare privind durabilitatea adoptat de Comisia Europeană în temeiul art. 23 alin. (4) al treilea paragraf din Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţia referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi de modificare a Directivei 2001/34/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 390 din data de 31 decembrie 2004. 
   (18) Scutirea prevăzută la alin. (17) se aplică în următoarele condiţii: 
   a) raportul administratorilor al filialei scutite conţine toate informaţiile următoare: 
   (i) denumirea şi sediul social ale societăţii-mamă care raportează informaţii privind durabilitatea la nivel de grup în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări sau în conformitate cu prevederile corespondente din legislaţia unui alt stat membru sau într-un mod echivalent cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, emise în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2022/2.464, astfel cum este stabilit în conformitate cu un act de punere în aplicare privind echivalarea standardelor de raportare privind durabilitatea adoptat de Comisia Europeană în temeiul art. 23 alin. (4) din Directiva 2004/109/CE; 
   (ii) linkurile către raportul consolidat al administratorilor al societăţii-mamă sau, după caz, către raportarea consolidată privind durabilitatea a societăţii-mamă, astfel cum se menţionează la alin. (17), şi către opinia de asigurare menţionată la pct. 229 alin. (21) exprimată cu privire la raportarea consolidată privind durabilitatea sau către opinia de asigurare menţionată la lit. b); 
   (iii) faptul că entitatea este scutită de obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi alin. (4)-(11); 
   b) dacă societatea-mamă menţionată este stabilită într-o ţară terţă, raportarea sa consolidată privind durabilitatea şi opinia de asigurare cu privire la raportarea consolidată privind durabilitatea, elaborată de una sau mai multe persoane sau firme autorizate să emită o opinie cu privire la asigurarea raportării privind durabilitatea în temeiul legislaţiei aplicabile respectivei societăţi-mamă, se publică în conformitate cu prevederile legii; 
   c) în cazul în care societatea-mamă este stabilită într-o ţară terţă, informaţiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 198 din data de 22 iunie 2020, care acoperă activităţile desfăşurate de filiala scutită stabilită în Uniune şi de filialele sale, sunt incluse în raportul administratorilor al filialei scutite sau în raportarea consolidată privind durabilitatea efectuată de societatea-mamă stabilită într-o ţară terţă. 
   (19) Filialele scutite potrivit alin. (17) trebuie să se asigure că raportul consolidat al administratorilor sau, după caz, raportul consolidat privind durabilitatea al societăţii-mamă este publicat, în termen de cel mult 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care este întocmit raportul, în condiţiile legii, în limba română şi că orice traducere necesară în limba română este pusă la dispoziţie. Orice traducere necertificată include o declaraţie în acest sens. 
   (20) Raportul consolidat al administratorilor al societăţii-mamă sau, după caz, raportul consolidat privind durabilitatea al societăţiimamă, astfel cum se menţionează la alin. (17), şi opinia de asigurare menţionată la pct. 229 alin. (21), exprimată cu privire la raportarea consolidată privind durabilitatea, sau opinia de asigurare menţionată la alin. (18) lit. b) se transmit Direcţiei supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, în termen de cel mult 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care este întocmit raportul, exclusiv în format electronic, prin intermediul unui mecanism securizat de transfer documente în format electronic prin internet, conform specificaţiilor comunicate de Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere, având ataşată semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii, astfel cum este prevăzută în Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau semnătura electronică calificată creată de un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat şi care se bazează pe un certificat calificat pentru semnăturile electronice, astfel cum este prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, inclusiv a persoanelor care angajează răspunderea instituţiei. 
   (21) Scutirea prevăzută la alin. (17) nu se aplică entităţilor mari ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din orice stat membru, astfel cum aceasta este definită în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital. 
   (22) Entităţile supuse cerinţelor prevăzute la prezentul punct întocmesc raportul administratorilor în formatul de raportare electronic specificat la art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2019/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 143 din data de 29 mai 2019, şi îşi marchează raportarea privind durabilitatea, inclusiv informaţiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, în conformitate cu formatul de raportare electronic specificat în regulamentul delegat respectiv." 
   4. La punctul 227 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " g) o descriere a politicii de diversitate aplicate în ceea ce priveşte organele de administraţie, de conducere şi de supraveghere ale instituţiei referitor la aspecte de gen şi la alte aspecte, cum ar fi vârsta, dizabilităţile sau educaţia şi experienţa profesională, obiectivele respectivei politici de diversitate, modul în care a fost pusă în aplicare şi rezultatele obţinute în perioada de raportare. Dacă nu se aplică o astfel de politică, declaraţia trebuie să conţină o explicaţie în acest sens." 
   5. La punctul 227, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 
   " (11) Se consideră că entităţile care intră sub incidenţa pct. 2261 au respectat obligaţia prevăzută la alin. (1) lit. g) în cazul în care includ informaţiile prevăzute la litera respectivă în raportarea lor privind durabilitatea şi dacă este inclusă o trimitere cu privire la acest lucru în declaraţia privind guvernanţa corporativă." 
   6. La punctul 227, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (3) Membrii organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere ale unei instituţii, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională, au responsabilitatea colectivă de a asigura faptul că situaţiile financiare anuale individuale şi raportul administratorilor sunt întocmite şi publicate în conformitate cu cerinţele prezentelor reglementări şi, dacă este cazul, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2019/815, cu standardele de raportare privind durabilitatea sau cu standardele de raportare privind durabilitatea pentru întreprinderile mici şi mijlocii, adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, emise în temeiul art. 29b sau art. 29c din Directiva 2013/34/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2022/2.464, şi cu cerinţele pct. 2261 alin. (22). " 
   7. La capitolul III "Prevederi referitoare la situaţiile financiare anuale", titlul secţiunii 12 "Auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   "
SECŢIUNEA 12
Auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale şi asigurarea raportării privind durabilitatea"
 
   8. La punctul 229, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (2) Auditorul statutar sau firma de audit îşi exprimă, de asemenea, o opinie privind consecvenţa raportului administratorilor cu situaţiile financiare pentru acelaşi exerciţiu financiar şi întocmirea raportului administratorilor în conformitate cu cerinţele legale aplicabile, cu excepţia cerinţelor referitoare la raportarea privind durabilitatea prevăzute la pct. 2261." 
   9. La punctul 229, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21)-(23), cu următorul cuprins: 
   " (21) Auditorul statutar sau firma de audit exprimă, dacă este cazul, o opinie bazată pe o misiune de asigurare limitată în ceea ce priveşte conformitatea raportării privind durabilitatea cu cerinţele prezentelor reglementări, inclusiv conformitatea raportării privind durabilitatea cu standardele de raportare privind durabilitatea sau cu standardele de raportare privind durabilitatea pentru întreprinderile mici şi mijlocii, adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, emise în temeiul art. 29b sau art. 29c din Directiva 2013/34/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2022/2.464, procesul desfăşurat de întreprindere pentru identificarea informaţiilor raportate în temeiul respectivelor standarde de raportare privind durabilitatea şi conformitatea cu cerinţa de a marca raportarea privind durabilitatea în conformitate cu pct. 2261 alin. (22), precum şi în ceea ce priveşte conformitatea cu cerinţele de raportare prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852. 
   (22) Opinia menţionată la alin. (21) poate fi exprimată de un auditor statutar sau o firmă de audit, altul sau alta decât cel sau cea care efectuează auditul statutar al situaţiilor financiare. 
   (23) În cazul în care o entitate are obligaţia, în temeiul dreptului Uniunii, să solicite verificarea de către o parte terţă independentă acreditată a unor elemente ale raportării sale privind durabilitatea, raportul părţii terţe independente acreditate este pus la dispoziţie fie ca anexă la raportul administratorilor, fie prin alte mijloace accesibile publicului." 
   10. La punctul 229, alineatul (4) se abrogă. 
   11. La punctul 234, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (5) Membrii organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere ale instituţiilor care întocmesc situaţii financiare consolidate şi raport consolidat al administratorilor, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională, au responsabilitatea colectivă de a asigura faptul că situaţiile financiare consolidate şi raportul consolidat al administratorilor sunt întocmite şi publicate în conformitate cu cerinţele prezentelor reglementări şi, dacă este cazul, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2019/815, cu standardele de raportare privind durabilitatea sau cu standardele de raportare privind durabilitatea pentru întreprinderile mici şi mijlocii, adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, emise în temeiul art. 29b sau art. 29c din Directiva 2013/34/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2022/2.464, şi cu cerinţele pct. 2341 alin. (22). " 
   12. Punctul 2341 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " 2341.   (1) Societăţile-mamă ale unui grup mare, astfel cum este menţionat la pct. 2531 alin. (9), şi societăţile-mamă ale unui grup mic sau mijlociu, potrivit pct. 2531 alin. (7)-(8), care, la data bilanţului, pe o bază consolidată, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de angajaţi în cursul exerciţiului financiar, includ în raportul consolidat al administratorilor informaţiile necesare pentru înţelegerea impactului grupului asupra aspectelor de durabilitate şi informaţiile necesare pentru înţelegerea modului în care aspectele de durabilitate afectează dezvoltarea, performanţa şi poziţia grupului. 
   (2) Informaţiile menţionate la alin. (1) trebuie să fie clar identificabile în raportul consolidat al administratorilor, într-o secţiune specifică a raportului consolidat al administratorilor. 
   (3) Informaţiile menţionate la alin. (1) conţin: 
   a) o descriere succintă a modelului de afaceri şi a strategiei grupului, inclusiv cu privire la: 
   (i) rezilienţa modelului de afaceri şi a strategiei grupului în relaţie cu riscurile aferente aspectelor de durabilitate; 
   (ii) oportunităţile pentru grup în legătură cu aspectele de durabilitate; 
   (iii) planurile grupului, inclusiv acţiunile de punere în aplicare şi planurile financiare şi de investiţii conexe, pentru a se asigura că modelul său de afaceri şi strategia sa sunt compatibile cu tranziţia către o economie durabilă şi cu limitarea încălzirii globale la 1,5 °C, în conformitate cu Acordul de la Paris şi cu obiectivul de realizare a neutralităţii climatice până în 2050, astfel cum este stabilit în Regulamentul (UE) 2021/1.119, precum şi, după caz, expunerea grupului la activităţi legate de cărbune, petrol şi gaze; 
   (iv) modul în care modelul de afaceri şi strategia grupului ţin seama de interesele părţilor interesate ale grupului şi de impactul grupului asupra aspectelor de durabilitate; 
   (v) modul în care strategia grupului a fost pusă în aplicare în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate; 
   b) o descriere a obiectivelor cu termene precise legate de aspecte de durabilitate stabilite de grup, inclusiv, după caz, a obiectivelor absolute de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cel puţin pentru 2030 şi 2050, o descriere a progreselor înregistrate de grup în vederea atingerii obiectivelor respective şi o declaraţie din care să reiasă dacă obiectivele grupului legate de factorii de mediu se bazează pe dovezi ştiinţifice concludente; 
   c) o descriere a rolului organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate, precum şi a cunoştinţelor de specialitate şi a competenţelor acestora pentru a îndeplini rolul respectiv sau a accesului organelor respective la astfel de cunoştinţe de specialitate şi de competenţe; 
   d) o descriere a politicilor grupului în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate; 
   e) informaţii despre existenţa unor sisteme de stimulente privind aspectele de durabilitate puse la dispoziţia membrilor organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere; 
   f) o descriere: 
   (i) a procesului de diligenţă necesară pus în aplicare de grup în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate şi, după caz, în conformitate cu cerinţele Uniunii aplicabile entităţilor de a desfăşura un proces de diligenţă necesară; 
   (ii) a principalului impact negativ real sau potenţial legat de operaţiunile proprii ale grupului şi de lanţul său valoric, inclusiv de produsele şi serviciile sale, de relaţiile sale de afaceri şi de lanţul său de aprovizionare, a acţiunilor întreprinse pentru a identifica şi monitoriza impactul respectiv şi alte efecte negative pe care societatea-mamă trebuie să le identifice în temeiul altor cerinţe ale Uniunii privind desfăşurarea unui proces de diligenţă necesară; 
   (iii) a oricăror acţiuni întreprinse de grup pentru a preveni, a atenua, a remedia sau a pune capăt impactului negativ real sau potenţial, precum şi a rezultatului unor astfel de acţiuni; 
   g) o descriere a principalelor riscuri pentru grup aferente aspectelor de durabilitate, inclusiv a principalelor relaţii de dependenţă a grupului de astfel de aspecte, precum şi a modului în care grupul gestionează riscurile respective; 
   h) indicatorii relevanţi pentru prezentările de informaţii menţionate la lit. a)-g). 
   (4) Societăţile-mamă raportează procesul desfăşurat pentru identificarea informaţiilor pe care le-au inclus în raportul consolidat al administratorilor în conformitate cu alin. (1)-(2). Informaţiile enumerate la alin. (3) includ informaţii referitoare la orizonturi pe termen scurt, mediu şi lung, după caz. 
   (5) Dacă este cazul, informaţiile menţionate la alin. (1)-(4) conţin informaţii cu privire la propriile operaţiuni ale grupului şi la lanţul său valoric, inclusiv la produsele şi serviciile sale, la relaţiile sale de afaceri şi lanţul său de aprovizionare. 
   (6) În primii trei ani de aplicare a prevederilor referitoare la raportarea privind durabilitatea şi în cazul în care nu sunt disponibile toate informaţiile necesare privind lanţul valoric al societăţii-mamă, societatea-mamă explică eforturile depuse pentru a obţine informaţiile necesare privind lanţul său valoric, motivele pentru care nu au putut fi obţinute toate informaţiile necesare şi planurile sale pentru a obţine informaţiile necesare în viitor. 
   (7) Dacă este cazul, informaţiile menţionate la alin. (1)-(4) conţin, de asemenea, trimiteri la alte informaţii incluse în raportul consolidat al administratorilor în conformitate cu pct. 234 şi la sumele raportate în situaţiile financiare consolidate, precum şi explicaţii suplimentare cu privire la acestea. 
   (8) Informaţiile referitoare la evoluţiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepţionale în care, potrivit avizului justificat corespunzător al membrilor organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia aplicabilă şi poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informaţii ar aduce prejudicii grave poziţiei comerciale a grupului, cu condiţia ca astfel de omisiuni să nu împiedice înţelegerea corectă şi echilibrată a dezvoltării, a performanţei şi a poziţiei grupului şi a impactului activităţii sale. 
   (9) În cazul în care entitatea care raportează constată că există diferenţe semnificative între riscurile la care este expus grupul sau impactul pe care îl are acesta şi riscurile la care este expusă sau sunt expuse una sau mai multe filiale ale sale ori impactul acesteia sau al acestora, entitatea face posibilă înţelegerea adecvată, după caz, a riscurilor la care este expusă sau sunt expuse filiala sau filialele în cauză şi impactul acesteia sau al acestora. 
   (10) Entităţile indică filialele incluse în consolidare care sunt exceptate de la raportarea anuală sau consolidată privind durabilitatea în temeiul pct. 2261 alin. (17) sau, respectiv, al alin. (17) de la prezentul punct. 
   (11) Societăţile-mamă raportează informaţiile menţionate la alin. (1) - (8) în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, emise în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2022/2.464. 
   (12) Conducerea societăţii-mamă informează în consecinţă reprezentanţii angajaţilor la nivelul corespunzător şi discută cu aceştia despre informaţiile relevante şi mijloacele de obţinere şi de verificare a informaţiilor privind durabilitatea. Opinia reprezentanţilor angajaţilor se comunică, după caz, organelor de administraţie, de conducere sau de supraveghere relevante. 
   (13) Prin derogare de la alin. (2)-(8) şi (11) şi fără a aduce atingere alin. (17)-(21), entităţile menţionate la alin. (1) care sunt societăţi-mamă ale unui grup mic sau mijlociu, potrivit pct. 2531 alin. (7)-(8), care, la data bilanţului, pe o bază consolidată, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de angajaţi în cursul exerciţiului financiar, pot limita raportarea consolidată privind durabilitatea la următoarele informaţii: 
   a) o descriere succintă a modelului şi strategiei de afaceri ale grupului; 
   b) o descriere a politicilor grupului în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate; 
   c) principalele efecte negative reale sau potenţiale ale grupului asupra aspectelor de durabilitate şi orice acţiuni întreprinse pentru a identifica, monitoriza, preveni, atenua sau remedia astfel de efecte negative reale sau potenţiale; 
   d) principalele riscuri pentru grup aferente aspectelor de durabilitate şi modul în care grupul gestionează riscurile respective; 
   e) indicatorii-cheie necesari pentru prezentările de informaţii menţionate la lit. a)-d). 
   (14) Societăţile-mamă ale unui grup mic sau mijlociu care se bazează pe derogarea menţionată la alin. (13) raportează în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea pentru întreprinderile mici şi mijlocii adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, emise în temeiul art. 29c din Directiva 2013/34/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2022/2.464. 
   (15) Pentru exerciţiile financiare care încep înainte de 1 ianuarie 2028, prin derogare de la alin. (1), societăţile-mamă ale unui grup mic sau mijlociu, potrivit pct. 2531 alin. (7)-(8), care, la data bilanţului, pe o bază consolidată, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de angajaţi în cursul exerciţiului financiar, pot decide să nu includă în raportul consolidat al administratorilor informaţiile menţionate la alin. (1). În astfel de cazuri, entitatea indică totuşi pe scurt în raportul consolidat al administratorilor motivul pentru care nu a fost furnizată raportarea privind durabilitatea. 
   (16) Se consideră că societăţile-mamă care îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (1)-(11) au respectat cerinţele prevăzute la pct. 225 alin. (3) şi la pct. 2261. 
   (17) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (18), o societate-mamă care este filială este scutită de obligaţiile prevăzute la alin. (1) - (11), denumită în continuare «societatemamă scutită», dacă societatea-mamă respectivă şi filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor al unei alte întreprinderi, întocmit în conformitate cu pct. 234 şi cu prezentul punct, sau, în cazul unei societăţi-mamă dintr-un alt stat membru, în conformitate cu prevederile corespondente din legislaţia statului membru respectiv. O societate-mamă care este filială a unei societăţi-mamă stabilite într-o ţară terţă este, de asemenea, scutită de obligaţiile prevăzute la alin. (1) - (11), denumită în continuare «societate-mamă scutită», în cazul în care societatea-mamă respectivă şi filialele sale sunt incluse în raportarea consolidată privind durabilitatea a societăţii-mamă stabilite într-o ţară terţă şi în cazul în care respectiva raportare consolidată privind durabilitatea este realizată în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, emise în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2022/2.464, sau într-un mod echivalent cu respectivele standarde de raportare privind durabilitatea, astfel cum este stabilit în conformitate cu un act de punere în aplicare privind echivalarea standardelor de raportare privind durabilitatea adoptat de Comisia Europeană în temeiul art. 23 alin. (4) al treilea paragraf din Directiva 2004/109/CE. 
   (18) Scutirea prevăzută la alin. (17) se aplică în următoarele condiţii: 
   a) raportul administratorilor al societăţii-mamă scutite conţine toate informaţiile următoare: 
   (i) denumirea şi sediul social ale societăţii-mamă care raportează informaţii privind durabilitatea la nivel de grup în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări sau în conformitate cu prevederile corespondente din legislaţia unui alt stat membru sau într-un mod echivalent cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, emise în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2022/2.464, astfel cum este stabilit în conformitate cu un act de punere în aplicare privind echivalarea standardelor de raportare privind durabilitatea adoptat de Comisia Europeană în temeiul art. 23 alin. (4) din Directiva 2004/109/CE; 
   (ii) linkurile către raportul consolidat al administratorilor al societăţii-mamă sau, după caz, către raportarea consolidată privind durabilitatea a societăţii-mamă, astfel cum se menţionează la alin. (17), şi către opinia de asigurare menţionată la pct. 229 alin. (21) exprimată cu privire la raportarea consolidată privind durabilitatea sau către opinia de asigurare menţionată la lit. b); 
   (iii) faptul că societatea-mamă este scutită de obligaţiile prevăzute la alin. (1)-(11); 
   b) dacă societatea-mamă este stabilită într-o ţară terţă, raportarea sa consolidată privind durabilitatea şi opinia de asigurare exprimată de una sau mai multe persoane sau firme autorizate să emită o opinie cu privire la asigurarea raportării privind durabilitatea în temeiul legislaţiei aplicabile societăţiimamă se publică în conformitate cu prevederile legii; 
   c) în cazul în care societatea-mamă este stabilită într-o ţară terţă, informaţiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, care reglementează activităţile desfăşurate de filiala stabilită în Uniune care este scutită de obligaţia de raportare privind durabilitatea în temeiul pct. 2261 alin. (17), sunt incluse în raportul administratorilor al societăţii-mamă scutite sau în raportarea consolidată privind durabilitatea efectuată de societatea-mamă stabilită într-o ţară terţă. 
   (19) Societăţile-mamă scutite potrivit alin. (17) trebuie să se asigure că raportul consolidat al administratorilor sau, după caz, raportul consolidat privind durabilitatea al societăţii-mamă este publicat, în termen de cel mult 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care este întocmit raportul, în condiţiile legii, în limba română şi că orice traducere necesară în limba română este pusă la dispoziţie. Orice traducere necertificată include o declaraţie în acest sens. 
   (20) Raportul consolidat al administratorilor al societăţiimamă sau, după caz, raportul consolidat privind durabilitatea al societăţii-mamă, astfel cum se menţionează la alin. (17), şi opinia de asigurare menţionată la pct. 229 alin. (21), exprimată cu privire la raportarea consolidată privind durabilitatea, sau opinia de asigurare menţionată la alin. (18) lit. b) se transmit Direcţiei supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, în termen de cel mult 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care este întocmit raportul, exclusiv în format electronic, potrivit celor menţionate la pct. 2261 alin. (20). 
   (21) Scutirea prevăzută la alin. (17) nu se aplică entităţilor mari ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din orice stat membru, astfel cum aceasta este definită în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital. 
   (22) Societăţile-mamă supuse cerinţelor prevăzute la prezentul punct îşi întocmesc raportul consolidat al administratorilor în formatul de raportare electronic specificat la art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2019/815 şi marchează raportarea privind durabilitatea, inclusiv informaţiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, în conformitate cu formatul de raportare electronic specificat în regulamentul delegat respectiv." 
   13. După punctul 2341 se introduce un nou punct, punctul 2342, cu următorul cuprins: 
   " 2342.   (1) O filială care intră sub incidenţa prezentelor reglementări a cărei societate-mamă de cel mai înalt rang este reglementată de legislaţia unei ţări terţe trebuie să publice şi să pună la dispoziţie un raport privind durabilitatea care să conţină informaţiile prevăzute la pct. 2341 alin. (3) lit. a) pct. (iii)-(v), pct. 2341 alin. (3) lit. b)-f) şi, după caz, pct. 2341 alin. (3) lit. h), la nivel de grup al respectivei societăţi-mamă de cel mai înalt rang dintr-o ţară terţă. 
   (2) Alin. (1) se aplică numai filialelor mici şi mijlocii, cu excepţia microentităţilor, care sunt entităţi de interes public ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din orice stat membru, astfel cum aceasta este definită în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital, precum şi filialelor mari. 
   (3) O sucursală care intră sub incidenţa prezentelor reglementări care este sucursala unei entităţi reglementate de legislaţia unei ţări terţe, care fie nu face parte dintr-un grup, fie este deţinută în ultimă instanţă de o entitate constituită în conformitate cu legislaţia unei ţări terţe trebuie să publice şi să pună la dispoziţia publicului un raport privind durabilitatea care să conţină informaţiile menţionate la pct. 2341 alin. (3) lit. a) pct. (iii)-(v), pct. 2341 alin. (3) lit. b)-f) şi, după caz, pct. 2341 alin. (3) lit. h), la nivel de grup sau, dacă nu este cazul, la nivelul individual al entităţii dintr-o ţară terţă. 
   (4) Alin. (3) se aplică sucursalei numai în cazul în care entitatea dintr-o ţară terţă nu are o filială, astfel cum se menţionează la alin. (1), şi în cazul în care sucursala a generat o cifră de afaceri netă de peste 40 de milioane EUR în exerciţiul financiar precedent. În sensul prezentului alineat, cifra de afaceri netă are înţelesul prevăzut la pct. 2532 alin. (2). 
   (5) Alin. (1) şi (3) se aplică filialelor sau sucursalelor menţionate la alineatele respective numai în cazul în care entitatea dintr-o ţară terţă, la nivel de grup sau, dacă nu este cazul, la nivel individual, a generat o cifră de afaceri netă de peste 150 de milioane EUR în Uniune pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive. În sensul prezentului alineat, cifra de afaceri netă are înţelesul de «venituri», astfel cum sunt definite la pct. 2533 alin. (2) lit. b)-c). 
   (6) Filialele şi sucursalele menţionate la alin. (1) şi (3) au obligaţia de a include în notele explicative la situaţiile financiare informaţii despre cifra de afaceri netă produsă în România şi în Uniune de către entităţile din ţări terţe. O sucursală care intră sub incidenţa prevederilor pct. 251 din prezentele reglementări include, în cadrul documentelor la care se face referire la pct. 251, o declaraţie cuprinzând informaţiile despre cifra de afaceri netă produsă în România şi în Uniune de către entitatea din ţara terţă. În sensul prezentului alineat, pentru cifra de afaceri netă produsă în România se aplică definiţia cifrei de afaceri nete prevăzută la pct. 2532 alin. (2), iar pentru cifra de afaceri netă produsă în Uniune se aplică definiţia veniturilor prevăzută la pct. 2533 alin. (2) lit. b)-c). 
   (7) Raportul privind durabilitatea comunicat de filială sau de sucursală, astfel cum se menţionează la alin. (1) şi (3), trebuie să fie întocmit în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea pentru întreprinderile din ţări terţe adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, emise în temeiul art. 40b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2022/2.464. 
   (8) Prin derogare de la alin. (7), raportul privind durabilitatea menţionat la alin. (1) şi (3) poate fi întocmit în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, emise în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2022/2.464, sau într-un mod echivalent cu respectivele standarde de raportare privind durabilitatea, astfel cum este stabilit în conformitate cu un act de punere în aplicare privind echivalarea standardelor de raportare privind durabilitatea adoptat de Comisia Europeană în temeiul art. 23 alin. (4) al treilea paragraf din Directiva 2004/109/CE. 
   (9) În cazul în care informaţiile cerute pentru întocmirea raportului privind durabilitatea menţionat la alin. (7) nu sunt disponibile, filiala sau sucursala menţionată la alin. (1) şi (3) îi solicită entităţii dintr-o ţară terţă să îi transmită toate informaţiile necesare pentru a-şi putea îndeplini obligaţiile. 
   (10) În cazul în care nu sunt transmise toate informaţiile solicitate, filiala sau sucursala menţionată la alin. (1) şi (3) întocmeşte, publică şi pune la dispoziţie raportul privind durabilitatea menţionat la alin. (1) şi (3), care conţine toate informaţiile aflate în posesia sa, obţinute sau dobândite, şi face o declaraţie în care precizează că entitatea dintr-o ţară terţă nu a pus la dispoziţie informaţiile necesare. 
   (11) Raportul privind durabilitatea menţionat la alin. (1) şi (3) trebuie să fie publicat însoţit de o opinie de asigurare emisă de una sau mai multe persoane sau firme autorizate să emită o opinie cu privire la asigurarea raportării privind durabilitatea în temeiul legislaţiei aplicabile entităţii dintr-o ţară terţă sau a unui stat membru. 
   (12) În cazul în care entitatea dintr-o ţară terţă nu transmite opinia de asigurare în conformitate cu alin. (11), filiala sau sucursala face o declaraţie în care precizează că entitatea dintr-o ţară terţă nu a pus la dispoziţie opinia de asigurare necesară. 
   (13) Sucursalele entităţilor din ţări terţe au responsabilitatea de a se asigura, făcând uz optim de cunoştinţele şi mijloacele de care dispun, că raportul lor privind durabilitatea este întocmit în conformitate cu alin. (1)-(12) şi că este publicat şi pus la dispoziţie în conformitate cu alin. (15)-(16). 
   (14) Membrii organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere ale filialelor menţionate la alin. (1)-(12) au responsabilitatea colectivă de a se asigura, făcând uz optim de cunoştinţele şi mijloacele de care dispun, că raportul lor privind durabilitatea este întocmit în conformitate cu alin. (1)-(12) şi că este publicat şi pus la dispoziţie în conformitate cu alin. (15)-(16). 
   (15) Filialele şi sucursalele menţionate la alin. (1)-(5) publică raportul privind durabilitatea, împreună cu opinia de asigurare şi, după caz, cu declaraţia menţionată la alin. (10), în termen de 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care este întocmit raportul, în condiţiile legii. 
   (16) Raportul privind durabilitatea, împreună cu opinia de asigurare şi, după caz, cu declaraţia, publicat de entităţi în conformitate cu alin. (15), este pus gratuit la dispoziţia publicului în limba română în termen de cel mult 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care se întocmeşte raportul, pe site-ul internet al filialei sau al sucursalei, astfel cum se menţionează la alin. (1)-(5). 
   (17) Raportul privind durabilitatea, împreună cu opinia de asigurare şi, după caz, cu declaraţia, publicat de entităţi în conformitate cu alin. (15), se transmite Direcţiei supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, în termen de cel mult 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care se întocmeşte raportul, exclusiv în format electronic, potrivit celor menţionate la pct. 2261 alin. (20)." 
   14. După punctul 2342 se introduce un nou punct, punctul 2343, cu următorul cuprins: 
   " 2343.   (1) Până la 6 ianuarie 2030, o filială care intră sub incidenţa prevederilor pct. 2261 sau pct. 2341 şi a cărei societate-mamă nu este reglementată de legislaţia unui stat membru poate să întocmească raportarea consolidată privind durabilitatea în conformitate cu cerinţele de la pct. 2341, care să includă toate filialele din Uniune ale societăţii-mamă respective care intră sub incidenţa prevederilor comunitare referitoare la raportarea privind durabilitatea la nivel individual sau consolidat. 
   (2) Până la 6 ianuarie 2030, raportarea consolidată privind durabilitatea menţionată la alin. (1) poate să includă informaţiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, care acoperă activităţile desfăşurate de toate filialele din Uniune ale societăţii-mamă menţionate la alin. (1), care intră sub incidenţa prevederilor comunitare referitoare la raportarea privind durabilitatea la nivel individual sau consolidat. 
   (3) Filiala menţionată la alin. (1) trebuie să fie una dintre filialele din Uniune ale grupului, care a generat cea mai mare cifră de afaceri din Uniune în cel puţin unul dintre cele cinci exerciţii financiare precedente, pe bază consolidată, după caz. În sensul prezentului alineat, cifra de afaceri netă are înţelesul prevăzut la pct. 2532 alin. (2). 
   (4) În scopul scutirii prevăzute la pct. 2261 alin. (17) şi la pct. 2341 alin. (17), raportarea în conformitate cu alin. (1) sau raportarea similară întocmită de o altă filială din Uniune a grupului care îndeplineşte condiţia de la alin. (3) se consideră a reprezenta raportare de către o societate-mamă la nivel de grup în ceea ce priveşte entităţile incluse în consolidare. Se consideră că raportarea în conformitate cu alin. (2) sau raportarea similară întocmită de o altă filială din Uniune a grupului care îndeplineşte condiţia de la alin. (3) îndeplineşte condiţiile menţionate la pct. 2261 alin. (18) lit. c) şi, respectiv, la pct. 2341 alin. (18) lit. c). 
   (5) Raportarea consolidată privind durabilitatea menţionată la alin. (1) sau raportarea similară întocmită de o altă filială din Uniune a grupului care îndeplineşte condiţia de la alin. (3) se publică, în condiţiile legii, în termen de cel mult 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care se întocmeşte raportarea. 
   (6) Raportarea consolidată privind durabilitatea menţionată la alin. (1) sau raportarea similară întocmită de o altă filială din Uniune a grupului care îndeplineşte condiţia de la alin. (3) se transmite Direcţiei supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, în termen de cel mult 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care se întocmeşte raportarea, exclusiv în format electronic, potrivit celor menţionate la pct. 2261 alin. (20)." 
   15. La capitolul IV "Prevederi referitoare la situaţiile financiare anuale consolidate", titlul secţiunii 3 "Auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale consolidate" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   "
SECŢIUNEA 3
Auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale consolidate şi asigurarea raportării privind durabilitatea"
 
   16. După punctul 235 se introduce un nou punct, punctul 2351, cu următorul cuprins: 
   " 2351. Prevederile pct. 229 alin. (21), (22) şi (23) se aplică şi în cazul raportării consolidate privind durabilitatea." 
   17. Punctul 239 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " 239.   (1) Situaţiile financiare anuale aprobate corespunzător şi raportul administratorilor, în formatul de raportare electronic menţionat la pct. 2261 alin. (22), dacă este cazul, împreună cu opinia auditorului statutar sau a firmei de audit, menţionată la capitolul III secţiunea 12 din prezentele reglementări, se publică în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
   (2) Entităţile care intră sub incidenţa pct. 2261 trebuie să pună la dispoziţia publicului gratuit pe website-ul lor raportul administratorilor. În cazul în care o entitate nu are un website, aceasta trebuie să pună la dispoziţie, la cerere, o copie scrisă a raportului administratorilor." 
   18. La punctul 244, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (2) Situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate în mod corespunzător de adunarea generală a acţionarilor societăţiimamă, şi raportul consolidat al administratorilor, în formatul de raportare electronic menţionat la pct. 2341 alin. (22), dacă este cazul, împreună cu opinia prezentată de auditorul statutar sau firma de audit, se publică de instituţia care a întocmit situaţiile financiare anuale consolidate, conform legislaţiei în vigoare." 
   19. La punctul 244, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: 
   " (3) Entităţile care intră sub incidenţa pct. 2341 trebuie să pună la dispoziţia publicului gratuit pe website-ul lor raportul consolidat al administratorilor. În cazul în care o entitate nu are un website, aceasta trebuie să pună la dispoziţie, la cerere, o copie scrisă a raportului consolidat al administratorilor." 
   20. La capitolul VI1 "Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit", titlul secţiunii 1 "Categorii de instituţii raportoare" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   "
SECŢIUNEA 1
Categorii de instituţii raportoare şi grupuri"
 
   21. La punctul 2531, după alineatul (5) se introduc şase noi alineate, alineatele (6)-(11), cu următorul cuprins: 
   " (6) În funcţie de criteriile de mărime, grupurile se împart în trei categorii, astfel: grupuri mici, grupuri mijlocii şi grupuri mari. 
   (7) Grupurile mici sunt grupurile constituite din societăţilemamă şi filialele care urmează să fie incluse în consolidare şi care, pe bază consolidată, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii la data bilanţului societăţii-mamă: 
   a) totalul activelor: 17.500.000 lei; 
   b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei; 
   c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50. 
   (8) Grupurile mijlocii sunt grupurile care nu se încadrează în categoria grupurilor mici, care sunt constituite din societăţilemamă şi filialele care urmează să fie incluse în consolidare şi care, pe bază consolidată, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii la data bilanţului societăţii-mamă: 
   a) totalul activelor: 88.500.000 lei; 
   b) cifra de afaceri netă: 177.000.000 lei; 
   c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250. 
   (9) Grupurile mari sunt grupurile constituite din societăţilemamă şi filialele care urmează să fie incluse în consolidare şi care, pe bază consolidată, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii la data bilanţului societăţii-mamă: 
   a) totalul activelor: 88.500.000 lei; 
   b) cifra de afaceri netă: 177.000.000 lei; 
   c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250. 
   (10) În scopul determinării limitelor legate de totalul activelor şi de cifra de afaceri netă, prevăzute la alin. (7)-(9), entităţile pot să nu efectueze compensările/eliminările prevăzute de IFRS în cadrul procedurilor de consolidare. În acest caz, limitele pentru totalul activelor şi pentru cifra de afaceri netă, prevăzute la alin. (7)-(9), trebuie majorate cu 20%. 
   (11) La determinarea valorii criteriilor de mărime în cazul menţionat la alin. (10), entităţile se pot baza doar pe indicatorii corespunzători societăţii-mamă şi filialelor cuprinse în consolidare. La stabilirea criteriilor de mărime, societatea-mamă poate să nu ia în considerare filialele pe care intenţionează să le excludă din consolidare în baza oricărei situaţii prevăzute de IFRS."