Act legislativ


 


Guvernul României
Ordonanţă nr. 28 din 26.ian.2006
Monitorul Oficial, Partea I 89 31.ian.2006
Intrare în vigoare la 3.feb.2006
privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

   În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

   Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

   PARTEA I
Reglementări ale unor operaţiuni financiar-fiscale

   TITLUL I
Dispoziţii privind activitatea de creditare desfăşurată de instituţii
financiare nebancare

   CAPITOLUL I
 Dispoziţii generale

   SECŢIUNEA 1
Domeniul de aplicare

   Art. 1. - Prezentul titlu reglementează condiţiile minime de acces al instituţiilor financiare nebancare la activitatea de creditare, în scopul asigurării şi menţinerii stabilităţii financiare.
   Art. 2. - (1) Activitatea de creditare reprezintă orice formă de finanţare, realizată de instituţiile financiare nebancare în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1).
   (2) Banca Naţională a României este singura autoritate în măsură să decidă dacă activitatea desfăşurată de o entitate este de natura activităţii de creditare şi intră sub incidenţa prezentului titlu.
   Art. 3. - (1) Activitatea de creditare se desfăşoară prin instituţii de credit definite în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, şi prin instituţii financiare nebancare, în condiţiile stabilite prin prezentul titlu, precum şi prin legi speciale care le reglementează activitatea.
   (2) Entităţile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), nu pot desfăşura cu titlu profesional activităţi de creditare.

   SECŢIUNEA a 2-a
Definiţii

   Art. 4. - În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
   a) instituţie financiară nebancară - persoană juridică constituită cu scopul de a desfăşura, cu titlu profesional, activităţi de creditare de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (1) şi ale căror surse de finanţare provin din resurse proprii sau împrumutate de la instituţii de credit, de la alte instituţii financiare sau, după caz, din alte surse prevăzute în legi speciale;
   b) activităţi permise instituţiilor financiare nebancare - activităţile prevăzute la art. 7 şi 8, care se desfăşoară în baza prevederilor prezentului titlu şi, după caz, a legilor speciale care le reglementează activitatea;
   c) conducători - persoanele care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii organelor statutare ale instituţiilor financiare nebancare, sunt împuternicite să conducă şi să coordoneze activitatea zilnică a acestora şi sunt învestite cu competenţa de a angaja răspunderea instituţiilor financiare nebancare;
   d) acţionar semnificativ - persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane fizice şi/sau juridice care acţionează împreună şi care deţin direct sau indirect o participaţie de 10% ori mai mult din capitalul social al unei societăţi sau din drepturile de vot ori o participaţie care permite exercitarea unei influenţe semnificative asupra gestiunii şi politicii de afaceri ale acesteia;
   e) notificare - acţiunea întreprinsă de instituţiile financiare nebancare, inclusiv prin depunerea documentaţiei stabilite de Banca Naţională a României, în vederea obţinerii de la aceasta a actului care atestă înregistrarea şi permite desfăşurarea activităţii de creditare;
   f) Registrul general al instituţiilor financiare nebancare, denumit în continuare Registrul general, - registru deschis şi ţinut de Banca Naţională a României, în care sunt înscrise instituţiile financiare nebancare ce îndeplinesc cerinţele generale prevăzute la cap. II secţiunea 1;
   g) Registrul special al instituţiilor financiare nebancare, denumit în continuare Registrul special, - registru deschis şi ţinut de Banca Naţională a României, în care sunt înscrise instituţiile financiare nebancare ce îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 27;
   h) Registrul de evidenţă al caselor de ajutor reciproc şi al caselor de amanet, denumit în continuare Registrul de evidenţă, - registru deschis şi ţinut de Banca Naţională a României, în care sunt înscrise casele de ajutor reciproc şi casele de amanet.

   SECŢIUNEA a 3-a
Organizarea şi funcţionarea

   Art. 5. - (1) Instituţiile financiare nebancare au obligaţia de a se constitui ca societăţi comerciale pe acţiuni. Organizarea şi funcţionarea instituţiilor financiare nebancare sunt reglementate de prevederile prezentului titlu, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi, după caz, de alte legi speciale în materie.
   (2) Persoanele juridice prevăzute la cap. VIII fac excepţie de la obligativitatea constituirii sub formă de societăţi comerciale pe acţiuni.
   Art. 6. - (1) Denumirea unei entităţi care poate desfăşura activitate de creditare, în condiţiile prezentului titlu, va include sintagma "instituţie financiară nebancară" sau abrevierea acesteia "IFN". Sintagma "instituţie financiară nebancară" va fi folosită în denumire, antet, acte oficiale, contracte ori alte asemenea documente, reclame sau în publicitate numai de către instituţiile financiare nebancare.
   (2) Instituţiile financiare nebancare nu pot folosi în denumire, antet, sau în alte atribute de identificare orice cuvinte şi expresii care ar induce publicul în eroare cu privire la statutul ori la activităţile şi operaţiunile instituţiilor financiare nebancare.

   SECŢIUNEA a 4-a
Activităţi permise

   Art. 7. - (1) Instituţiile financiare nebancare pot desfăşura următoarele activităţi de creditare:
   a) acordare de credite, incluzând, fără a se limita la: credite de consum, credite ipotecare, credite imobiliare, microcredite, finanţarea tranzacţiilor comerciale, operaţiuni de factoring, scontare, forfetare;
   b) leasing financiar;
   c) emitere de garanţii şi asumare de angajamente, inclusiv garantarea creditului;
   d) acordare de credite cu primire de bunuri spre păstrare, respectiv amanetare prin case de amanet;
   e) acordare de credite către membrii unor asociaţii fără scop patrimonial, organizate pe baza liberului consimţământ al salariaţilor/pensionarilor, în vederea sprijinirii prin împrumuturi financiare a membrilor lor, respectiv case de ajutor reciproc;
   f) alte forme de finanţare de natura creditului.
   (2) Instituţiile financiare nebancare, în derularea activităţilor aferente creditelor de consum, pot emite şi administra carduri de credit pentru clienţi şi pot desfăşura activităţi legate de procesarea tranzacţiilor cu acestea, cu respectarea reglementărilor Băncii Naţionale a României în domeniu.
   (3) Instituţiile financiare nebancare pot acorda servicii conexe şi de consultanţă legate de realizarea activităţilor prevăzute la alin. (1).
   (4) Instituţiile financiare nebancare pot efectua operaţiuni în mandat în relaţia cu alte instituţii financiare nebancare şi/sau instituţii de credit legate de activitatea de creditare desfăşurată de acestea.
   Art. 8. - (1) Instituţiile financiare nebancare pot desfăşura, în aplicarea art. 7, după caz, următoarele operaţiuni cu bunuri mobile şi imobile:
   a) operaţiuni necesare desfăşurării activităţii;
   b) închiriere de bunuri mobile şi imobile către terţe părţi, inclusiv leasing operaţional, cu condiţia ca valoarea bunurilor mobile şi imobile închiriate să nu depăşească o limită care se stabileşte prin norme de către Banca Naţională a României;
   c) operaţiuni cu bunuri mobile şi imobile dobândite ca urmare a executării silite a creanţelor instituţiilor financiare nebancare sau renunţării voluntare de către utilizator la bunurile care fac obiectul contractelor de leasing financiar.
   (2) Bunurile mobile şi imobile dobândite în urma executării silite a creanţelor instituţiilor financiare nebancare vor fi vândute de acestea în termen de un an de la data dobândirii, dacă aceste bunuri nu sunt utilizate în condiţiile prevăzute la alin. (1). Pentru motive justificate, termenul poate fi prelungit cu aprobarea Băncii Naţionale a României.
   (3) Instituţiile financiare nebancare care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b) vor putea da o altă destinaţie bunurilor mobile şi imobile dobândite în urma executării silite a creanţelor sau returnării lor voluntare de către utilizator, în termen de un an de la data dobândirii acestora.

   SECŢIUNEA a 5-a
Interdicţii

   Art. 9. - Se interzic instituţiilor financiare nebancare:
   a) desfăşurarea de activităţi de atragere de depozite ori de alte fonduri rambursabile de la public;
   b) emiterea de obligaţiuni, cu excepţia ofertei publice adresate investitorilor calificaţi, în înţelesul legii privind piaţa de capital;
   c) includerea în obiectul principal de activitate a oricărei alte activităţi decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1);
   d) includerea în obiectul secundar de activitate a oricărei alte activităţi decât cea prevăzută la art. 7 alin. (2)-(4) şi la art. 8.
   Art. 10. - Entităţile care nu se încadrează în prevederile prezentului titlu nu pot folosi în denumire, antet ori în acte emise sintagma "instituţie financiară nebancară" sau orice derivat al acesteia care ar induce publicul în eroare cu privire la desfăşurarea de activităţi de acordare de credite în baza prezentului titlu.
   Art. 11. - Nu pot deţine calitatea de fondator, acţionar semnificativ, conducător, administrator, auditor financiar al unei instituţii financiare nebancare următoarele:
   a) persoanele nominalizate în listele prevăzute la art. 23 şi 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului;
   b) persoanele împotriva cărora au fost pronunţate hotărâri definitive pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, înşelăciune, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primiri de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă ori alte fapte penale.
   Art. 12. - Instituţiile financiare nebancare nu pot desfăşura următoarele activităţi:
   a) operaţiuni cu bunuri mobile şi imobile, cu excepţia celor prevăzute la art. 8;
   b) gajarea propriilor acţiuni în contul datoriilor instituţiei financiare nebancare;
   c) acordarea de credite, condiţionată de vânzarea sau de cumpărarea acţiunilor instituţiei financiare nebancare;
   d) acordarea de credite garantate cu acţiunile proprii ale instituţiei financiare nebancare;
   e) acordarea de credite condiţionată de acceptarea de către client a altor servicii care nu au legătură cu operaţiunea de creditare respectivă.

   CAPITOLUL II
 Cerinţe şi registre

   SECŢIUNEA 1
Cerinţe generale

   Art. 13. - (1) Prezenta secţiune este aplicabilă exclusiv instituţiilor financiare nebancare ce fac obiectul înscrierii în Registrul general.
   (2) La înfiinţare, instituţiile financiare nebancare trebuie să îndeplinească cumulativ cerinţele generale prevăzute în prezenta secţiune.
   Art. 14. - (1) Capitalul social minim al instituţiilor financiare nebancare va fi stabilit de Banca Naţională a României prin reglementări, fără a putea fi mai mic decât echivalentul în moneda naţională (leu) al sumei de 200.000 euro. Banca Naţională a României va putea stabili niveluri diferenţiate de capital social minim în funcţie de tipul de activitate al instituţiei financiare nebancare.
   (2) Capitalul social minim al instituţiilor financiare nebancare trebuie să fie vărsat integral, în formă bănească, la momentul subscrierii.
   (3) Acţiunile emise de instituţiile financiare nebancare nu pot fi decât acţiuni nominative.
   (4) Instituţiile financiare nebancare pot majora capitalul social prin aporturi băneşti, precum şi prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net, a dividendelor din profitul net cuvenit acţionarilor după plata impozitului pe dividende şi a rezultatului reportat reprezentând profit net.
   Art. 15. - (1) Instituţiile financiare nebancare au obligaţia de a furniza informaţii detaliate Băncii Naţionale a României, referitoare la calitatea acţionarilor semnificativi, structura grupurilor din care fac parte aceştia, precum şi la situaţia financiară a grupului.
   (2) Banca Naţională a României poate solicita orice fel de informaţii cu privire la oricare dintre entităţile care sunt parte a grupului.
   Art. 16. - Conducătorii instituţiilor financiare nebancare trebuie să îndeplinească, cumulativ, cel puţin următoarele condiţii:
   a) să aibă onorabilitatea corespunzătoare funcţiei;
   b) să nu fi cauzat prin activitatea lor falimentul unui agent economic;
   c) să aibă studii superioare;
   d) să aibă experienţă într-un domeniu considerat relevant de Banca Naţională a României.
   Art. 17. - (1) Instituţiile financiare nebancare vor emite, cu respectarea reglementărilor Băncii Naţionale a României, norme interne pentru realizarea obiectului de activitate în conformitate cu regulile unei practici prudente şi sănătoase.
   (2) În cadrul normelor interne de creditare instituţiile financiare nebancare vor stabili reguli care să se refere cel puţin la bonitatea beneficiarului, la criteriile şi condiţiile acordării creditului.
   Art. 18. - (1) Instituţiile financiare nebancare vor organiza şi vor conduce evidenţa contabilă în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi cu reglementările specifice elaborate de Banca Naţională a României, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.
   (2) Situaţiile financiare ale instituţiilor financiare nebancare vor fi auditate în conformitate cu prevederile art. 48 şi 49.
   Art. 19. - Instituţiile financiare nebancare constituie, regularizează şi utilizează provizioane specifice de risc de credit, care sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Clasificarea creditelor, determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea acestor provizioane se efectuează prin aplicarea în mod corespunzător a regulamentelor Băncii Naţionale a României privind clasificarea creditelor şi plasamentelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit emise pentru instituţiile de credit.
   Art. 20. - Operaţiunile de încasări şi plăţi aferente activităţii de creditare se derulează prin conturi deschise de instituţiile financiare nebancare la instituţii de credit persoane juridice române, precum şi la sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine autorizate de Banca Naţională a României să funcţioneze pe teritoriul României, precum şi prin casieriile proprii ale instituţiilor financiare nebancare.
   Art. 21. - Instituţiile financiare nebancare sunt obligate să raporteze Băncii Naţionale a României structura portofoliului de credite şi orice informaţie solicitată de banca centrală în scop statistic şi de analiză, în conformitate cu cerinţele stabilite prin reglementările acesteia.

   SECŢIUNEA a 2-a
Notificarea

   Art. 22. - (1) Înfiinţarea instituţiilor financiare nebancare se notifică Băncii Naţionale a României în termen de 30 de zile de la data înmatriculării în registrul comerţului.
   (2) Instituţiile financiare nebancare pot desfăşura activităţile specifice prevăzute în obiectul de activitate numai după primirea de la Banca Naţională a României a documentului care atestă înscrierea în Registrul general.
   Art. 23. - (1) Procedura şi condiţiile de notificare vor fi stabilite prin reglementări ale Băncii Naţionale a României.
   (2) Cererea de luare în evidenţă în Registrul general va fi însoţită de documentaţia care conţine, fără a se limita la:
   a) actul constitutiv depus la registrul comerţului;
   b) certificatul de înmatriculare la registrul comerţului;
   c) informarea cu privire la conducători şi administratori, respectiv datele de identificare a acestora, însoţite de curriculum vitae şi de certificatul de cazier judiciar;
   d) lista participaţiilor instituţiei financiare nebancare şi ale acţionarilor semnificativi/fondatorilor/conducătorilor în alte societăţi comerciale;
   e) studiul de fezabilitate, care va cuprinde cel puţin tipul de operaţiuni prevăzute a se desfăşura, structura organizatorică şi estimări ale situaţiei financiare pe următorii 2 ani;
   f) identitatea auditorului financiar;
   g) normele interne care reglementează activităţile desfăşurate.
   Art. 24. - Instituţiile financiare nebancare sunt obligate să notifice Băncii Naţionale a României orice modificare intervenită cu privire la documentaţia depusă iniţial, în termen de 30 de zile de la survenirea acesteia.

   SECŢIUNEA a 3-a
Registrul general

   Art. 25. - (1) În urma notificării efectuate de instituţiile financiare nebancare la Banca Naţională a României, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1), acestea vor fi luate în evidenţă şi vor fi înscrise în Registrul general ţinut la Banca Naţională a României, numai dacă acestea prezintă dovada respectării cerinţelor prevăzute la secţiunea 1.
   (2) Banca Naţională a României va elibera şi va transmite instituţiilor financiare nebancare documentul care atestă luarea în evidenţa Registrului general, în termen de 60 de zile de la notificare.

   SECŢIUNEA a 4-a
Cerinţe speciale

   Art. 26. - (1) Prezenta secţiune este aplicabilă exclusiv instituţiilor financiare nebancare ce fac obiectul înscrierii în Registrul special.
   (2) Înscrierea instituţiilor financiare nebancare în Registrul special nu exclude îndeplinirea cerinţelor generale prevăzute la secţiunea 1.
   Art. 27.- (1) Banca Naţională a României va stabili prin reglementări criteriile de înregistrare a instituţiilor financiare nebancare în Registrul special.
   (2) Criteriile prevăzute la alin. (1) se pot referi, fără a se limita la:
   a) cifra de afaceri;
   b) volumul creditelor;
   c) gradul de îndatorare;
   d) totalul activelor;
   e) capitalurile proprii.
   Art. 28. - (1) Îndeplinirea criteriilor şi înscrierea în Registrul special atrag în sarcina instituţiilor financiare nebancare respectarea cumulativă a cerinţelor prevăzute la alin. (2)-(5).
   (2) Calitatea acţionarilor şi structura grupurilor din care aceştia fac parte trebuie să corespundă nevoii garantării unei gestiuni prudente şi sănătoase a instituţiilor financiare nebancare şi să permită realizarea unei supravegheri eficiente:
   a) să dispună de o situaţie financiară stabilă, care să justifice în mod satisfăcător provenienţa fondurilor destinate obţinerii participaţiei la capitalul social al instituţiilor financiare nebancare şi care să creeze premise pentru o eventuală susţinere financiară a acesteia;
   b) să furnizeze suficiente informaţii care să asigure transparenţa necesară pentru identificarea grupului din care fac parte;
   c) să furnizeze informaţii privind acţionarii semnificativi, potrivit cerinţelor stabilite prin reglementările Băncii Naţionale a României.
   (3) Conducătorii şi administratorii trebuie să îndeplinească următoarele criterii de calificare şi experienţă profesională:
   a) conducătorii să aibă studii superioare şi o experienţă de minimum 2 ani în unul dintre domeniile considerate relevante de Banca Naţională a României;
   b) cel puţin unul dintre administratori să aibă experienţă în domeniul financiar-contabil de minimum un an.
   (4) La organizarea şi conducerea instituţiilor financiare nebancare vor fi avute în vedere următoarele:
   a) un regulament propriu de funcţionare, prin care se vor detalia atribuţiile şi competenţele fiecărui compartiment prevăzut în structura organizatorică, precum şi relaţiile dintre compartimente;
   b) constituirea în structura acestora a cel puţin unui comitet de administrare a riscurilor şi a unui comitet de audit, ale căror atribuţii minime vor fi stabilite prin reglementările Băncii Naţionale a României;
   c) conducerea trebuie să fie asigurată de cel puţin 2 conducători, salariaţi ai instituţiei respective, desemnaţi conform statutului societăţii;
   d) conducătorii trebuie să asigure efectiv conducerea de zi cu zi a activităţii instituţiilor financiare nebancare, să exercite exclusiv funcţia pentru care au fost numiţi şi cel puţin unul dintre aceştia să ateste cunoaşterea limbii române;
   e) administratorii pot fi numai persoane fizice.
   (5) Instituţiile financiare nebancare trebuie să respecte cerinţele prudenţiale care se referă, fără a se limita la:
   a) fonduri proprii;
   b) expunerea faţă de un debitor şi expunerea agregată;
   c) expunerea faţă de persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţiile financiare nebancare;
   d) calitatea activelor, constituirea şi utilizarea provizioanelor de risc;
   e) organizare şi control intern.
   Art. 29. - (1) Instituţiile financiare nebancare vor elabora norme interne în vederea aplicării cerinţelor speciale şi le vor transmite Băncii Naţionale a României în termen de 5 zile de la data începerii desfăşurării activităţii.
   (2) Modificările operate în normele interne referitoare la desfăşurarea activităţii vor fi transmise Băncii Naţionale a României în termen de 5 zile de la aprobarea acestora de către organele statutare.
   (3) Banca Naţională a României poate solicita instituţiilor financiare nebancare modificarea în consecinţă a normelor interne în cazul în care se constată că acestea nu sunt conforme cu cerinţele prezentului titlu, ale reglementărilor aplicabile şi ale desfăşurării unei activităţi pe baze prudente şi sănătoase.

   SECŢIUNEA a 5-a
Registrul special

   Art. 30. - (1) În momentul îndeplinirii criteriilor prevăzute prin reglementările emise de Banca Naţională a României, instituţiile financiare nebancare vor fi înscrise în mod automat în Registrul special şi vor fi supuse supravegherii Băncii Naţionale a României.
   (2) Banca Naţională a României va elibera şi va transmite instituţiilor financiare nebancare documentul care atestă luarea în evidenţa Registrului special.
   Art. 31. - Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special vor rămâne, totodată, şi în baza de date a Registrului general.
   Art. 32. - (1) Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special vor respecta obligaţiile stabilite la secţiunea a 4-a şi reglementările date în aplicarea acestuia, indiferent dacă criteriile care au stat la baza înscrierii în Registrul special mai sunt sau nu îndeplinite.
   (2) Banca Naţională a României îşi va putea exercita în continuare prerogativele de supraveghere şi asupra instituţiilor financiare nebancare care nu mai îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 27 alin. (2).

   SECŢIUNEA a 6-a
Registrul de evidenţă

   Art. 33. - (1) În urma notificării efectuate de casele de ajutor reciproc şi casele de amanet la Banca Naţională a României, acestea vor fi luate în evidenţă şi înscrise în Registrul de evidenţă ţinut la Banca Naţională a României.
   (2) Banca Naţională a României va elibera şi va transmite caselor de ajutor reciproc şi caselor de amanet documentul care atestă luarea în evidenţa Registrului de evidenţă, în termen de 30 de zile de la notificare.

   CAPITOLUL III
 Monitorizarea şi supravegherea

   Art. 34. - (1) În scopul realizării obiectivelor sale privind stabilitatea financiară, Banca Naţională a României realizează monitorizarea instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general şi supravegherea prudenţială a instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special, care desfăşoară activitate pe teritoriul României.
   (2) Urmărirea respectării cerinţelor prevăzute de legislaţia aplicabilă instituţiilor financiare nebancare se realizează de Banca Naţională a României, pe baza raportărilor făcute potrivit prezentului titlu şi a reglementărilor date în aplicarea acesteia, inclusiv prin inspecţii desfăşurate la sediul instituţiilor financiare nebancare.
   (3) Instituţiile financiare nebancare sunt obligate să transmită Băncii Naţionale a României orice informaţii solicitate de aceasta.
   Art. 35. - În exercitarea atribuţiilor sale prevăzute în prezentul titlu, Banca Naţională a României desfăşoară inspecţii la sediul instituţiilor financiare nebancare prin personalul împuternicit în acest sens, ori de câte ori consideră necesar.
   Art. 36. - Instituţiile financiare nebancare sunt obligate să permită personalului Băncii Naţionale a României, care efectuează inspecţia, să le examineze evidenţele, conturile şi operaţiunile şi să furnizeze toate documentele şi informaţiile legate de administrarea, controlul intern şi operaţiunile instituţiilor financiare nebancare, astfel cum vor fi solicitate de către acesta.
   Art. 37. - (1) Banca Naţională a României va emite reglementări privind regimul instituţiilor financiare nebancare legat de calitatea de persoane juridice declarante la Centrala Riscurilor Bancare a Băncii Naţionale a României.
   (2) Nu se consideră încălcare a obligaţiei de păstrare a secretului bancar transmiterea de către Centrala Riscurilor Bancare a informaţiilor de risc bancar existente în baza sa de date către instituţiile financiare nebancare.

   CAPITOLUL IV
 Fuziunea, divizarea şi lichidarea

   Art. 38. - Prevederile prezentului capitol se aplică numai instituţiilor financiare nebancare care fac obiectul înscrierii în Registrul general şi în Registrul special.
   Art. 39. - Fuziunea sau divizarea instituţiilor financiare nebancare se va efectua potrivit dispoziţiilor legale aplicabile.
   Art. 40. - (1) Fuziunea se poate realiza:
   a) între două sau mai multe instituţii financiare nebancare;
   b) între instituţii financiare nebancare şi instituţii de credit, cu excepţia instituţiilor emitente de monedă electronică.
   (2) Fuziunea şi divizarea, în condiţiile alin. (1), se notifică Băncii Naţionale a României.
   (3) În situaţia în care în urma procesului de fuziune sau de divizare a unei instituţii financiare nebancare rezultă instituţii financiare nebancare noi, acestea sunt obligate să urmeze procedura de notificare prevăzută la cap. II secţiunea a 2-a.
   Art. 41. - Lichidarea instituţiilor financiare nebancare se va face conform legislaţiei în materie.

   CAPITOLUL V
 Documente contractuale, registre şi evidenţe

   Art. 42. - (1) Instituţiile financiare nebancare întocmesc şi păstrează, la sediul lor social, documente şi evidenţe, în limba română, cuprinzând:
   a) contractul de societate şi statutul, precum şi toate actele adiţionale prin care acestea au fost modificate;
   b) un registru al acţionarilor săi, cu excepţia cazurilor în care evidenţa acţionarilor este ţinută de o societate de registru independent, potrivit legii;
   c) hotărârile adunării generale a acţionarilor;
   d) procesele-verbale ale şedinţelor şi hotărârile consiliului de administraţie şi ale comitetelor prevăzute de prezentul titlu sau de reglementările Băncii Naţionale a României şi, după caz, ale comitetelor constituite pe baza hotărârii organelor statutare;
   e) registrele şi înregistrările contabile care evidenţiază clar şi corect situaţia activităţii sale, explicarea tranzacţiilor şi situaţiei sale financiare, astfel încât să permită Băncii Naţionale a României să determine dacă acestea s-au conformat prevederilor prezentului titlu;
   f) reglementările proprii referitoare la desfăşurarea activităţii, precum şi toate amendamentele acestora;
   g) alte înregistrări care sunt cerute potrivit prezentului titlu ori prevederilor reglementărilor Băncii Naţionale a României.
   (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi f), precum şi modificările intervenite vor fi transmise Băncii Naţionale a României.
   Art. 43. - (1) Instituţiile financiare nebancare întocmesc şi păstrează la sediul social şi/sau la sediile secundare un exemplar al documentaţiei de credit şi orice informaţii privitoare la relaţiile lor de afaceri cu clienţii şi cu alte persoane pe care Banca Naţională a României le poate prevedea prin reglementări, care se pun la dispoziţie personalului autorizat al Băncii Naţionale a României, la cererea acestuia.
   (2) Cu respectarea obligativităţii punerii la dispoziţie personalului împuternicit al Băncii Naţionale a României, la cererea acestuia, a documentelor menţionate la alin. (1), instituţiile financiare nebancare pot păstra aceste documente şi în alte amplasamente corespunzătoare.
   Art. 44. - Toate operaţiunile de credit şi garanţie ale instituţiei financiare nebancare trebuie consemnate în documente contractuale din care să rezulte clar toţi termenii şi toate condiţiile respectivelor tranzacţii. Aceste documente trebuie păstrate de instituţia financiară nebancară şi puse la dispoziţie personalului autorizat al Băncii Naţionale a României, la cererea acestuia.
   Art. 45. - (1) Contractele de credit, în înţelesul art. 7 alin. (1), precum şi garanţiile reale şi personale, constituite în scopul garantării creditului, constituie titluri executorii.
   (2) Garanţiile constituite în favoarea instituţiei financiare nebancare în scopul garantării creditelor, care îndeplinesc condiţiile de publicitate prevăzute de lege, conferă instituţiilor financiare nebancare prioritate faţă de terţi, inclusiv statul, ale căror creanţe şi garanţii au îndeplinit ulterior condiţiile de publicitate.

   CAPITOLUL VI
 Situaţii financiare anuale şi auditarea acestora

   Art. 46. - Instituţiile financiare nebancare trebuie să ţină permanent evidenţa contabilă, în concordanţă cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, şi ale reglementărilor specifice date în aplicarea acesteia, şi să întocmească situaţii financiare care să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare, a fluxurilor de trezorerie şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată.
   Art. 47. - Instituţiile financiare nebancare sunt obligate să prezinte Băncii Naţionale a României situaţiile lor financiare, precum şi alte date şi informaţii cerute de Banca Naţională a României, la termenele şi în forma stabilite prin reglementări emise de aceasta.
   Art. 48. - (1) Situaţiile financiare ale instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general vor fi auditate de auditori financiari, persoane juridice sau fizice.
   (2) Situaţiile financiare ale instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special vor fi auditate exclusiv de auditori financiari, persoane juridice, agreaţi de Banca Naţională a României, în baza experienţei dovedite în exercitarea activităţii de audit financiar.
   Art. 49. - (1) În scopul auditării situaţiilor financiare, instituţiile financiare nebancare vor încheia contracte cu auditori financiari, persoane juridice sau fizice, după caz, autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România, potrivit legii.
   (2) Auditorul financiar are următoarele atribuţii:
   a) întocmeşte un raport anual împreună cu opinia sa, din care să rezulte dacă situaţiile financiare prezintă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare, a fluxurilor de trezorerie ale instituţiei financiare nebancare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, potrivit standardelor profesionale publicate de Camera Auditorilor Financiari din România;
   b) furnizează, la solicitarea Băncii Naţionale a României, orice detalii, clarificări, explicaţii referitoare la datele cuprinse în situaţiile financiare ale instituţiei financiare nebancare;
   c) analizează practicile şi procedurile controlului şi auditului intern şi, dacă consideră că acestea nu sunt corespunzătoare, va face recomandări instituţiei financiare nebancare înscrise în Registrul special, pentru remedierea lor.
   (3) Raportul auditorului financiar împreună cu opinia sa vor fi prezentate adunării generale a acţionarilor şi vor fi publicate împreună cu situaţiile financiare anuale.
   Art. 50. - (1) Auditorul financiar trebuie să informeze Banca Naţională a României de îndată ce, în exercitarea atribuţiilor sale, a luat cunoştinţă despre orice act sau fapt în legătură cu activitatea instituţiei financiare nebancare ori cu entităţile la care instituţia financiară nebancară deţine participaţii, act sau fapt care:
   a) constituie o încălcare gravă a legii şi/sau a reglementărilor ori a actelor emise în aplicarea acesteia, prin care sunt stabilite condiţiile de desfăşurare a activităţii instituţiei financiare nebancare;
   b) este de natură să afecteze situaţia patrimonială a instituţiei financiare nebancare sau buna sa funcţionare;
   c) poate conduce la un refuz din partea auditorului de a-şi exprima opinia asupra situaţiilor financiare ale instituţiei financiare nebancare sau la exprimarea de către acesta a unei opinii cu rezerve.
   (2) Îndeplinirea cu bună-credinţă de către auditorul financiar a obligaţiei de a informa Banca Naţională a României nu constituie o încălcare a obligaţiei de păstrare a secretului profesional, care revine acestuia potrivit legii, şi nu poate atrage răspunderea materială a acestuia.
   Art. 51. - Fiecare instituţie financiară nebancară va publica situaţiile financiare, după aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor, în forma stabilită de Banca Naţională a României, la termenele prevăzute de lege.

   CAPITOLUL VII
 Sancţiuni

   Art. 52. - (1) Banca Naţională a României va lua măsuri de sancţionare în cazul în care constată că o instituţie financiară nebancară şi/sau oricare dintre administratorii sau conducătorii acesteia se fac vinovaţi de:
   a) încălcarea prevederilor prezentului titlu ori a reglementărilor emise de Banca Naţională a României, inclusiv în domeniul prudenţial, ori a reglementărilor proprii ale instituţiei financiare nebancare;
   b) efectuarea de operaţiuni fictive şi fără acoperire reală;
   c) neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea de date eronate privind indicatorii de stabilitate financiară, indicatorii de prudenţă ori alţi indicatori prevăzuţi în reglementările Băncii Naţionale a României;
   d) nerespectarea măsurilor stabilite de Banca Naţională a României;
   e) administrarea necorespunzătoare a patrimoniului.
   (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), Banca Naţională a României poate aplica următoarele sancţiuni:
   a) avertisment scris dat instituţiei financiare nebancare;
   b) amendă aplicabilă instituţiei financiare nebancare, între 0,01% şi 0,5% din capitalul social, prin derogare de la dispoziţiile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
   c) amendă aplicabilă administratorilor, conducătorilor, între 1-6 salarii medii nete/instituţie financiară nebancară, conform situaţiei salariale existente în luna precedentă datei la care s-a constatat fapta;
   d) suspendarea desfăşurării activităţii de creditare;
   e) interzicerea desfăşurării activităţii de creditare şi, implicit, radierea din registrele în care este înscrisă instituţia financiară nebancară.
   (3) Amenzile încasate în aplicarea alin. (2) lit. b) şi c) se fac venit la bugetul de stat.
   (4) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 52 alin. (2) se prescrie în termen de un an de la data luării la cunoştinţă, dar nu mai mult de 3 ani de la data săvârşirii faptei.
   (5) Aplicarea sancţiunilor nu înlătură răspunderea materială, civilă, administrativă sau penală, după caz.
   Art. 53. - Banca Naţională a României poate impune măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi a efectelor acestora.
   Art. 54. - Actele de aplicare a măsurilor şi sancţiunilor prevăzute în prezentul capitol se emit de către guvernatorul sau viceguvernatorii Băncii Naţionale a României, cu excepţia sancţiunilor prevăzute la art. 52 alin. (2) lit. e), a cărei aplicare este de competenţa Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.
   Art. 55. - (1) Actele emise în aplicarea prezentului titlu pot fi contestate, în termen de 15 zile de la data comunicării acestora, la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, care se pronunţă prin hotărâre, în termen de 30 de zile de la data sesizării.
   (2) Hotărârea consiliului de administraţie poate fi atacată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în termen de 15 zile de la comunicare.
   (3) Până la adoptarea unei hotărâri de către Banca Naţională a României, potrivit prevederilor alin. (1), sau, după caz, până la pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile de către instanţa judecătorească, potrivit prevederilor alin. (2), executarea actelor Băncii Naţionale a României nu se suspendă.
   (4) Banca Naţională a României este singura autoritate în măsură să se pronunţe asupra considerentelor de oportunitate, evaluărilor şi analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale. În cazul contestării în instanţă a actelor Băncii Naţionale a României, instanţa judecătorească se va pronunţa asupra legalităţii acestor acte.

   CAPITOLUL VIII
 Dispoziţii aplicabile caselor de ajutor reciproc şi caselor de amanet

   Art. 56. - (1) Prevederile prezentului capitol se aplică exclusiv entităţilor ce fac obiectul înscrierii în Registrul de evidenţă.
   (2) Caselor de ajutor reciproc şi caselor de amanet le sunt aplicabile şi prevederile cap. I, cap. II secţiunea a 6-a, cap. IX şi cap. X.
   Art. 57. - Casele de ajutor reciproc vor desfăşura activitate de creditare, în conformitate cu prevederile legii speciale aplicabile acestora şi ale prezentului titlu, cu respectarea următoarelor condiţii:
   a) înscrierea în Registrul de evidenţă ţinut la Banca Naţională a României;
   b) păstrarea modului de organizare, funcţionare şi asociere potrivit prevederilor legii speciale care le reglementează activitatea;
   c) limitarea activităţii de creditare conform prevederilor legii speciale care le reglementează activitatea;
   d) limitarea surselor de finanţare potrivit legilor speciale care le reglementează activitatea.
   Art. 58. - Casele de amanet vor desfăşura activitatea de creditare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi ale prezentului titlu, cu respectarea următoarelor condiţii:
   a) înscrierea în Registrul de evidenţă ţinut la Banca Naţională a României;
   b) organizarea şi funcţionarea potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   c) activitatea de creditare desfăşurată se va limita la cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. d) şi va constitui obiectul principal de activitate.
   Art. 59. - Procedura şi cerinţele privind luarea în evidenţă a caselor de ajutor reciproc şi a caselor de amanet în Registrul de evidenţă, precum şi modalitatea de raportare de date şi informaţii vor fi stabilite prin reglementări ale Băncii Naţionale a României, potrivit specificului activităţii desfăşurate.

   CAPITOLUL IX
 Dispoziţii tranzitorii

   Art. 60. - (1) Entităţile care prin activitatea desfăşurată intră sub incidenţa prevederilor prezentului titlu, cu excepţia caselor de ajutor reciproc şi a caselor de amanet, indiferent de forma de organizare pe care o deţin la momentul intrării în vigoare a acesteia, vor trebui să procedeze la schimbarea formei juridice în societate comercială pe acţiuni şi la îndeplinirea cerinţelor generale, în vederea obţinerii permisiunii de a desfăşura activitatea de creditare prevăzută în prezentul titlu.
   (2) Casele de amanet se vor organiza în oricare dintre formele juridice prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 61. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, entităţile care intră sub incidenţa prevederilor prezentului titlu vor remite Băncii Naţionale a României o declaraţie semnată de reprezentanţii lor legali, însoţită de certificatul constatator emis de registrul comerţului, sau, după caz, de dovada înscrierii în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi au sediul, eliberate cu maximum 15 zile înainte de depunerea la Banca Naţională a României.
   (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) va cuprinde următoarele informaţii:
   a) numele conducătorului/conducătorilor, adresa şi numărul de telefon la care acesta/aceştia poate/pot fi contactat/contactaţi;
   b) totalul activelor, volumul creditelor acordate, capitaluri proprii, surse împrumutate, gradul de îndatorare calculat ca raport între sursele împrumutate şi capitalurile proprii, precum şi cifra de afaceri, înregistrate la încheierea ultimelor două exerciţii financiare;
   c) lista participaţiilor deţinute în calitate de acţionar semnificativ în alte societăţi, profilul societăţii, cota şi cuantumul deţinute în capitalul social al entităţii;
   d) alte date şi informaţii solicitate de Banca Naţională a României, de la caz la caz.
   (3) Casele de ajutor reciproc şi casele de amanet vor remite exclusiv documentele prevăzute la alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi d).
   (4) Certificatul constatator emis de registrul comerţului, prevăzut la alin. (1), va cuprinde cel puţin informaţii referitoare la:
   a) denumirea, adresa sediului social, forma juridică, capitalul social subscris şi vărsat, în natură sau în formă bănească, obiectul de activitate principal şi secundar, situaţia juridică;
   b) date despre asociaţi/acţionari, valoarea părţilor sociale/acţiunilor subscrise şi vărsate;
   c) fondul de comerţ.
   (5) Banca Naţională a României poate decide asupra prelungirii termenului prevăzut la alin. (1) cu cel mult 30 de zile, în cazul unor cereri întemeiate.
   Art. 62. - (1) Pe baza declaraţiilor prevăzute la art. 61, Banca Naţională a României va întocmi o listă cuprinzând entităţile prevăzute la art. 61, care va fi ţinută la dispoziţia acestora, prin unităţile sale teritoriale, şi va fi publicată în două cotidiene de circulaţie naţională, în scopul facilitării diligenţelor de reorganizare în baza prezentului titlu.
   (2) În termen de 60 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 61 alin. (1), Banca Naţională a României va elabora reglementări în aplicarea legii şi va stabili criteriile în vederea clasificării instituţiilor financiare nebancare din perspectiva monitorizării şi supravegherii acestora, pe baza analizării informaţiilor cuprinse în declaraţiile prevăzute la art. 61.
   (3) În cazul în care declaraţia prevăzută la art. 61 nu este remisă în forma şi la termenele specificate, entităţile respective nu vor mai putea desfăşura activitate de creditare.
   Art. 63. - (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, entităţile care intră sub incidenţa prevederilor prezentului titlu, cu excepţia caselor de ajutor reciproc şi a caselor de amanet, vor întreprinde măsurile necesare încadrării în cerinţele generale şi vor îndeplini formalităţile de notificare prevăzute la cap. II secţiunea a 2-a.
   (2) Studiul de fezabilitate prevăzut la art. 23 alin. (2) lit. e) va fi înlocuit cu o descriere a activităţii desfăşurate, a structurii organizatorice şi a situaţiilor financiare aferente ultimilor 2 ani.
   (3) Casele de ajutor reciproc şi casele de amanet vor îndeplini formalităţile de luare în evidenţă în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, în conformitate cu reglementările ce vor fi emise de Banca Naţională a României.
   (4) Casele de amanet se vor reorganiza conform art. 60 alin. (2), în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
   Art. 64. - (1) Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general şi care la momentul înscrierii în acesta îndeplinesc criteriile menţionate la art. 27 pentru înregistrarea în Registrul special sunt obligate ca, în termen de maximum 6 luni de la data înregistrării în Registrul general şi în Registrul special, să facă dovada îndeplinirii cerinţelor speciale prevăzute la cap. II secţiunea a 4-a.
   (2) Banca Naţională a României poate decide asupra prelungirii termenului prevăzut la alin. (1) cu cel mult 6 luni, în cazul unor cereri întemeiate.
   Art. 65. - Banca Naţională a României va stabili prin reglementări procedura şi termenele de înregistrare în registre a instituţiilor financiare nebancare în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
   Art. 66. - (1) Entităţile care în termenele prevăzute la art. 61, 63 şi 64 nu se încadrează în cerinţele stabilite prin prezentul titlu nu vor mai putea desfăşura activitate de creditare şi nu vor mai putea încheia noi contracte.
   (2) Casele de amanet şi casele de ajutor reciproc care nu se încadrează în termenele şi cerinţele prevăzute la art. 61, respectiv la art. 63 alin. (4), nu vor mai putea desfăşura activitate de creditare şi nu vor mai putea încheia noi contracte.
   (3) Contractele încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi care se circumscriu acesteia nu mai pot fi prelungite prin acte adiţionale, păstrându-şi valabilitatea până la scadenţă.
   Art. 67. - Împrumuturile obţinute până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe prin emisiune de obligaţiuni se vor derula până la scadenţa acestora.
   Art. 68. - (1) Aporturile în natură efectuate la capitalul social al instituţiilor financiare nebancare până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe sunt asimilate vărsămintelor în numerar.
   (2) Majorarea capitalului social al entităţilor care intră sub incidenţa prezentului titlu, pentru atingerea nivelului prevăzut de aceasta şi de reglementările Băncii Naţionale a României, pe perioada prevăzută de dispoziţiile tranzitorii, se va realiza exclusiv prin aporturi sub formă bănească.

   CAPITOLUL X
 Dispoziţii finale

   Art. 69. - (1) Dispoziţiile prezentului titlu se vor aplica în mod corespunzător şi sucursalelor din România ale instituţiilor financiare nebancare având sediul într-un alt stat.
   (2) Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, pentru sucursalele din România ale instituţiilor financiare nebancare având sediul în statele membre, cerinţele referitoare la desfăşurarea activităţii de creditare, monitorizarea şi supravegherea acestora vor fi stabilite în baza acordurilor de cooperare încheiate cu autorităţile din statele respective.
   Art. 70. - (1) Instituţiile financiare nebancare se pot constitui în asociaţii profesionale care să le reprezinte interesele colective, precum şi interesele beneficiarilor faţă de autorităţile publice şi care să analizeze problemele de interes comun în domeniul activităţii desfăşurate. Asociaţiile profesionale pot colabora cu Banca Naţională a României.
   (2) Instituţiile financiare nebancare pot adera la asociaţii internaţionale de profil, cu respectarea obligaţiilor ce decurg din actele constitutive.
   (3) Separat sau în cadrul asociaţiei profesionale, instituţiile financiare nebancare vor putea să-şi organizeze un corp propriu de executori, a cărui activitate va fi strict legată de punerea în executare a titlurilor executorii aparţinând acestora. Statutul acestui corp de executori va fi aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.
   Art. 71. - (1) Prezentul titlu se completează cu dispoziţiile legislaţiei speciale aplicabile, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor acestuia.
   (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă orice alte dispoziţii contrare.
   Art. 72. - Banca Naţională a României va elabora reglementări în aplicarea prezentului titlu, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   


   PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
   
                            Contrasemnează:
───────────────
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

   Bucureşti, 26 ianuarie 2006.
   Nr. 28.