Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Normă nr. 2 din 8.apr.2015
Monitorul Oficial, Partea I 277 24.apr.2015
Intrare în vigoare la 4.mai.2015
Norma nr. 2/2015 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili

Norma BNR nr. 1/2018 pentru modificarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 2/2015


    Având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 18, art. 25, art. 32 alin. (1) şi art. 39 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat, cu modificările ulterioare, ale art. 5, 14 şi 18 din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (2) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,

    Banca Naţională a României emite prezenta normă.

   Art. 1. - Prezenta normă stabileşte termenii şi modalităţile de transmitere în sistem electronic a următoarelor documente:
   a) ofertele participanţilor eligibili de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei, potrivit Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000;
   b) notificările pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, transmise de către participanţii eligibili;
   c) notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei;
   d) solicitările participanţilor eligibili de accesare a facilităţilor permanente (facilitatea de depozit şi facilitatea de creditare - credit lombard) acordate de Banca Naţională a României conform Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000;
   e) notificările referitoare la decizia Băncii Naţionale a României asupra solicitării participanţilor eligibili de accesare a facilităţilor permanente;
   Art. 2. - (1) Banca Naţională a României, în vederea îndeplinirii atribuţiilor privind aplicarea politicii monetare, primeşte, respectiv transmite documentele prevăzute la art. 1, în format electronic, prin intermediul Sistemului de transmitere electronică a documentaţiei aferente operaţiunilor de piaţă monetară şi facilităţilor permanente, denumit în continuare Sistemul OPMA, precum şi prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet, administrată de Societatea de Transfer de Fonduri şi Decontări - TRANSFOND - S.A., utilizând aplicaţia LOTUS Notes.
   (2) În vederea transmiterii, respectiv primirii documentelor prevăzute la art. 1, participantul eligibil va îndeplini formalităţile necesare pentru dobândirea accesului la Sistemul OPMA, precum şi la reţeaua IP securizată VPN TFDnet, în conformitate cu documentaţia tehnică aferentă acestora. Accesul şi participarea la Sistemul OPMA se realizează în baza conturilor de utilizatori alocate fiecărui participant după semnarea contractului de participare prevăzut în anexa nr. 1.
   Art. 3. - (1) Fiecare participant eligibil, după întocmirea ofertei de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei, a notificării pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv a solicitării de accesare a facilităţilor permanente, conform prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000, va efectua transpunerea documentaţiei menţionate, după cum urmează:
   a) în format electronic standardizat de tip XML, în cazul transmiterii prin intermediul Sistemului OPMA în conformitate cu documentaţia aferentă Sistemului OPMA;
   b) în format electronic de tip PDF, prin scanare, în cazul transmiterii prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet.
   (2) Formularele utilizate pentru întocmirea ofertei de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei în vederea transmiterii acesteia conform prevederilor alin. (1) sunt cele prevăzute în anexele nr. 2, 5, 6, 8 şi 9 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în anexa nr. 1 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.
   (3) Documentaţia menţionată la alin. (1) transpusă în format electronic, cu respectarea instrucţiunilor prevăzute de prezenta normă, se vor transmite Băncii Naţionale a României - Direcţia operaţiuni de piaţă prin intermediul Sistemului OPMA conform documentaţiei tehnice a sistemului, precum şi a reţelei IP securizate VPN TFDnet la adresele de e-mail atribuite în reţeaua securizată TFDnet comunicate participanţilor eligibili în mod separat prin corespondenţă pe suport hârtie şi/sau prin intermediul mesageriei electronice securizate din reţeaua VPN TFDnet.
   (4) În cazul constatării de diferenţe în ceea ce priveşte conţinutul versiunii documentelor transmise conform prevederilor alin. (1) versiunea documentelor transmise prin Sistemul OPMA va fi considerată varianta corectă şi va fi acceptată ca document valabil pentru participarea la operaţiunile de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, participantul eligibil fiind obligat să corecteze versiunea documentelor transmise prin reţeaua IP securizată VPN TFDnet, pentru eliminarea inadvertenţelor identificate şi comunicate de către Banca Naţională a României.
   (5) Participanţii eligibili vor fi înştiinţaţi în timp util, prin corespondenţă pe suport hârtie şi/sau prin intermediul mesageriei electronice securizate din reţeaua VPN TFDnet, cu privire la înlocuirea persoanelor desemnate de Banca Naţională a României să primească mesajele electronice conţinând ofertele de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei, notificările pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv solicitările de accesare a facilităţilor permanente.
   Art. 4. - (1) Pentru transmiterea la Banca Naţională a României de către participanţii eligibili a documentelor transpuse în mesaje electronice standardizate de tip XML prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), în conformitate cu documentaţia tehnică a Sistemului OPMA, vor fi utilizate pentru fiecare operaţiune următoarele tipuri de mesaje:
   a) Mesajul "OPMA001-01" - "Ofertă licitaţie REPO - BNR cumpără active eligibile";
   b) Mesajul "OPMA002-01" - "Ofertă licitaţie REVERSE REPO - BNR vinde active eligibile";
   c) Mesajul "OPMA003-01" - "Ofertă licitaţie de DEPOZITE ATRASE";
   d) Mesajul "OPMA004-01" - "Ofertă licitaţie SWAP - BNR cumpără valută";
   e) Mesajul "OPMA005-01" - "Ofertă licitaţie SWAP - BNR vinde valută";
   f) Mesajul "OPMA006-01" - "Ofertă licitaţie Credite colateralizate";
   g) Mesajul "OPMA007-01" - "Garanţii credite colateralizate";
   h) Mesajul "OPMA008-01" - "Ofertă licitaţie Certificate de depozit";
   i) Mesajul "OPMA010-01" - "Cerere facilitate de depozit";
   j) Mesajul "OPMA011-01" - "Cerere facilitate de credit";
   k) Mesajul "OPMA009-01" - "Anulare ofertă/cerere facilitate".
   (2) Mesajele electronice în format XML prevăzute la alin. (1), cu excepţia mesajelor prevăzute la lit. g) şi k), au corespondent în mesaje electronice în format XML generate automat de Sistemul OPMA, ulterior deciziei adoptate de Banca Naţională a României, conţinând notificări de acceptare/refuz a/al ofertelor de participare, precum şi a solicitărilor de accesare a facilităţilor permanente, transmise participanţilor eligibili de către Banca Naţională a României, conform documentaţiei aferente Sistemului OPMA.
   (3) Corespondenţa dintre tipurile de mesaje electronice în format XML şi ofertele aferente fiecărui tip de licitaţie, în procesul de notificare de acceptare/refuz a/al ofertelor de participare, precum şi a solicitărilor de accesare a facilităţilor permanente, transmise de către Banca Naţională a României către participanţii eligibili, este următoarea:
   a) Mesajul "OPMA101-01" - "Comunicat licitaţie REPO - BNR cumpără active eligibile".
   b) Mesajul "OPMA102-01" - "Comunicat licitaţie REVERSE REPO - BNR vinde active eligibile".
   c) Mesajul "OPMA103-01" - "Comunicat licitaţie de DEPOZITE ATRASE";
   d) Mesajul "OPMA104-01" - "Comunicat licitaţie SWAP - BNR cumpără valută";
   e) Mesajul "OPMA105-01" - "Comunicat licitaţie SWAP - BNR vinde valută";
   f) Mesajul "OPMA106-01" - "Comunicat licitaţie Credite colateralizate";
   g) Mesajul "OPMA108-01" - "Comunicat licitaţie Certificate de depozit";
   h) Mesajul "OPMA110-01" - "Comunicat facilitate de depozit";
   i) Mesajul "OPMA111-01" - "Comunicat facilitate de credit".
   Art. 5. - Documentele întocmite şi transmise conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b) vor fi scanate alb/negru, la rezoluţia minimă de 150 dpi, iar denumirea fişierului electronic în format PDF rezultat va fi compusă din următoarele elemente:
   a) în cazul ofertelor participanţilor eligibili de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei:
   (i) codul participantului eligibil, identificat de primele 4 caractere ale codului BIC;
   (ii) referinţa licitaţiei, conform anunţului publicat de Banca Naţională a României;
   (iii) data licitaţiei, conform anunţului publicat de Banca Naţională a României;
   b) în cazul solicitărilor de accesare a facilităţilor permanente (facilitatea de depozit şi facilitatea de creditare - credit lombard):
   (i) codul participantului eligibil, identificat de primele 4 caractere ale codului BIC;
   (ii) tipul facilităţii accesate: "FD" pentru facilitatea de depozit şi "FC" pentru facilitatea de creditare;
   (iii) data accesării facilităţii permanente.
   Art. 6. - Participantul eligibil este obligat să verifice dacă fişierul electronic PDF rezultat în urma scanării cuprinde toate informaţiile/datele conţinute în oferta de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei, în notificarea pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv în solicitarea de accesare a facilităţilor permanente, respectiv dacă fişierul electronic PDF rezultat reproduce întocmai documentul supus scanării.
   Art. 7. - (1) În vederea transmiterii către Banca Naţională a României a fişierului întocmit conform prevederilor art. 5, prin reţeaua securizată VPN TFDnet, participanţii eligibili vor întocmi un mesaj electronic nou, după cum urmează:
   a) în câmpul "Subject" se va completa expresia:
   b) "Ofertă de participare a . . . . . . . . . . (primele 4 caractere ale codului BIC al participantului eligibil) pentru . . . . . . . . . . (referinţa licitaţiei) din . . . . . . . . . . (data licitaţiei, în formatul zz.ll.aaaa)" sau
   c) "Solicitare a . . . . . . . . . . (primele 4 caractere ale codului BIC al participantului eligibil) pentru accesare . . . . . . . . . . (tipul facilităţii) din . . . . . . . . . . (data licitaţiei, în formatul zz.ll.aaaa)";
   d) se va ataşa fişierul electronic rezultat în urma procedurii de scanare, care va conţine oferta de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei, notificarea pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv solicitarea de accesare a facilităţilor permanente;
   e) prin activarea opţiunii "Delivery Options. . ." din meniul mesajului se va deschide fereastra de dialog în care în tab-ul "Basic" se selectează opţiunea "Confirm delivery" din câmpul "Delivery report";
   f) în corpul mesajului se va menţiona: "Fişierul ataşat conţine un număr de . . . . . . . . . . pagini", ce reprezintă numărul total de pagini ale ofertei de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei şi ale notificării pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv ale solicitării de accesare a facilităţilor permanente.
   (2) Pentru a putea fi transmis în reţeaua VPN TFDnet, mesajul electronic trebuie să aibă dimensiunea maximă de 3 MB.
   Art. 8. - (1) Participanţii eligibili trebuie să transmită mesajele electronice în format XML, precum şi mesajele electronice în format PDF, în termenul-limită, după cum urmează:
   (i) în ziua desfăşurării licitaţiei, până la încheierea termenului de transmitere a ofertelor de participare prevăzut în anunţul licitaţiei aferent operaţiunilor de piaţă, respectiv până la ora 10,00, în cazul operaţiunilor cu certificate de depozit;
   (ii) în ziua accesării facilităţilor permanente până la ora 17,15.
   (2) În cadrul termenelor specificate la alin. (1), în cazul rectificării ofertei de participare la licitaţie, notificării pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv a solicitării de accesare a facilităţilor permanente, participanţii eligibili pot transmite mai multe mesaje electronice în format XML rectificate, respectiv mesaje electronice în format PDF rectificate conţinând oferte de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei, notificări pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv solicitări de accesare a facilităţilor permanente.
   (3) Fiecare nou mesaj electronic transmis în format XML, respectiv în format PDF va conţine toate elementele necesare aferente ofertei de participare la licitaţie, notificării pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv solicitării de accesare a facilităţilor permanente.
   (4) Va fi considerat valid numai ultimul mesaj electronic în format XML acceptat de Sistemul OPMA, conform documentaţiei tehnice a sistemului. Mesajele electronice în format XML transmise după termenul-limită nu sunt incluse în procesul de adjudecare a licitaţiei/acceptare a solicitării de accesare a facilităţilor permanente, conform documentaţiei tehnice a Sistemului OPMA.
   (5) Va fi considerat valid numai ultimul mesaj electronic în format PDF transmis prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet, conţinând ofertele de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei, notificările pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv solicitările de accesare a facilităţilor permanente, care a fost transmis cu data şi ora transmiterii cele mai recente faţă de termenul-limită. Mesajele electronice în format PDF transmise după expirarea termenului-limită prevăzut la alin. (1) nu vor fi luate în considerare.
   Art. 9. - Menţiunile de dată şi oră efectuate în cuprinsul prezentei norme se referă la ora setată şi afişată de serverul care administrează Sistemul OPMA, respectiv reţeaua securizată VPN TFDnet.
   Art. 10. - (1) Mesajele electronice în format XML procesate de Sistemul OPMA sunt confirmate automat de către Sistemul OPMA şi pot fi verificate în interfaţa web a aplicaţiei din Sistemul OPMA sau utilizând Webservice, conform documentaţiei tehnice.
    În cazul utilizării reţelei securizate VPN TFDnet confirmarea primirii mesajelor electronice transmise de participanţii eligibili se realizează automat de către sistemul electronic, prin transmiterea mesajului: "DELIVERED: (Subject) de la adresa "Mail Router" către participanţii eligibili.
   (2) În cazul neprimirii confirmării automate sau dacă mesajul electronic în format XML transmis nu poate fi identificat utilizând interfaţa web a aplicaţiei din Sistemul OPMA, participantul eligibil va contacta Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă în vederea remedierii situaţiei ca urmare a soluţiilor identificate.
   Art. 11. - (1) Notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei, precum şi notificările referitoare la decizia asupra solicitării participanţilor eligibili de accesare a facilităţilor permanente, prevăzute de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000, sunt transpuse de către Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă, astfel:
   (i) în format XML prin intermediul Sistemului OPMA şi transmise către participanţii eligibili la adresele utilizatorilor sistemului, desemnaţi conform anexei nr. 2;
   (ii) în format PDF prin intermediul reţelei securizate VPN TFDnet şi transmise către participanţii eligibili la adresele utilizatorilor desemnaţi conform anexei nr. 3.
   (2) În cazul constatării de diferenţe în ceea ce priveşte conţinutul versiunii notificărilor prevăzute şi transmise conform prevederilor alin. (1), va fi considerată corectă versiunea notificării transmisă prin Sistemul OPMA, Banca Naţională a României fiind obligată să corecteze versiunea notificării transmise prin reţeaua IP securizată VPN TFDnet, pentru eliminarea inadvertenţelor identificate şi comunicate de către participantul eligibil.
   Art. 12. - (1) În termen de maximum două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei norme, participanţii eligibili au obligaţia de a depune/transmite la/către Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă documentul conţinând datele de contact ale utilizatorilor serviciilor de mesagerie electronică împuterniciţi pentru transmiterea mesajelor electronice, astfel:
   (i) pentru transmiterea mesajelor electronice prin intermediul sistemului OPMA se va completa formularul de utilizator prevăzut în anexa nr. 2;
   (ii) pentru transmiterea mesajelor electronice prin intermediul reţelei securizate VPN TFDnet se va completa formularul de utilizator prevăzut în anexa nr. 3;
   (2) Formularele de utilizator prevăzute la pct. (i) şi (ii) se vor completa sau, după caz, se vor actualiza de către participanţii eligibili în vederea desemnării/confirmării persoanelor responsabile pentru transmiterea mesajelor electronice conţinând ofertele participanţilor eligibili de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei, notificările aferente creditului colateralizat, solicitările participanţilor eligibili de accesare a facilităţilor permanente, precum şi pentru primirea mesajelor electronice conţinând notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei şi notificările referitoare la decizia Băncii Naţionale a României asupra solicitării participanţilor eligibili de accesare a facilităţilor permanente.
   (3) Ori de câte ori se produce o modificare cu privire la conţinutul documentelor prevăzute la alin. (2), participanţii eligibili au obligaţia actualizării acestora în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de o zi lucrătoare anterioară desfăşurării licitaţiei, respectiv transmiterii solicitării de accesare a facilităţilor permanente, prin depunerea/transmiterea unui document actualizat. Orice operaţiune de piaţă monetară, respectiv facilitate permanentă angajată de persoane pentru care nu s-a depus/transmis la Banca Naţională a României documentul actualizat va fi considerată nulă.
   (4) Semnarea formularelor de utilizator depuse/transmise la/către Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă se realizează de către persoane autorizate care reprezintă participanţii eligibili.
   (5) Numărul de utilizatori desemnaţi de către participanţii eligibili care pot fi acceptaţi în Sistemul OPMA este de minimum 2 şi maximum 4.
   (6) Mesajele electronice întocmite conform prezentei norme pot fi transmise numai de la adresele utilizatorilor Sistemului OPMA, respectiv a reţelei securizate VPN TFDnet, de către persoanele desemnate conform prevederilor alin. (1)-(3).
   Art. 13. - (1) În cazul înregistrării unor disfuncţionalităţi în procesul de întocmire şi transmitere a ofertelor de participare, a notificărilor aferente creditului colateralizat, a solicitărilor participanţilor eligibili de accesare a facilităţilor permanente, precum şi cu privire la notificările de acceptare/refuz aferente, în funcţie de incidentul înregistrat, se vor aplica următoarele proceduri alternative:
   a) În situaţia în care participantul eligibil nu poate asigura transmiterea prin Sistemul OPMA a mesajului electronic în format XML:
   (i) participantul eligibil înştiinţează Banca Naţională a României în termenul-limită prevăzut pentru transmiterea mesajelor electronice în format XML;
   (ii) participantul eligibil va transmite prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet un mesaj electronic care va conţine ataşat mesajul electronic în format XML;
   (iii) Banca Naţională a României va încărca fişierul XML în Sistemul OPMA în numele participantului eligibil;
   (iv) dacă Sistemul OPMA returnează mesaje de eroare la încărcarea respectivului fişier XML, acestea vor fi comunicate participantului eligibil care va remedia erorile constatate şi va transmite prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet un nou mesaj electronic la care ataşează fişierul XML rectificat;
   (v) mesajele electronice specificate la pct. (ii) şi (iv) se vor transmite prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet în termenul-limită stabilit pentru transmiterea mesajelor electronice în format XML;
   b) În situaţia în care participantul eligibil este în imposibilitate de a crea mesajul electronic în format XML sau, după caz, reţeaua securizată VPN TFDnet este indisponibilă se vor aplica prevederile alin. (2) lit. a);
   c) În situaţia în care Banca Naţională a României nu poate asigura transmiterea prin intermediul Sistemului OPMA a mesajelor electronice în format XML conţinând notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor, Banca Naţională a României va transmite prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet documentele în format scanat. În cazul constatării nefuncţionării reţelei securizate VPN TFDnet se vor aplica prevederile alin. (2) lit. b).
   (2) În caz de nefuncţionare a reţelei securizate VPN TFDnet se vor aplica următoarele proceduri:
   a) în cazul transmiterii mesajelor electronice conţinând ofertele participanţilor eligibili de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei, notificările aferente creditului colateralizat, solicitările participanţilor eligibili de accesare a facilităţilor permanente, participantul eligibil va anunţa Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă în termenul-limită prevăzut la art. 8 pentru transmiterea mesajelor electronice şi va întreprinde măsurile necesare pentru transmiterea documentelor pe suport hârtie, prin fax, la numerele de fax specificate de către Banca Naţională a României la momentul comunicării nefuncţionării reţelei securizate de transmitere electronică VPN TFDnet;
   b) în cazul transmiterii notificărilor de acceptare/refuz a/al ofertelor de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei şi a notificărilor referitoare la decizia Băncii Naţionale a României asupra solicitării participanţilor eligibili de accesare a facilităţilor permanente, participanţii eligibili vor primi notificările în format letric de la sediul Băncii Naţionale a României, prin persoanele special delegate în acest sens.
   Art. 14. - (1) Prezenta normă intră în vigoare la data de 4 mai 2015, dată de la care se abrogă Norma Băncii Naţionale a României nr. 1/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 13 iulie 2010.
   (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei norme, orice referire sau trimitere la Norma Băncii Naţionale a României nr. 1/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili se consideră referire sau trimitere la prezenta normă.
   (3) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta normă.
   (4) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 8 aprilie 2015.
    Nr. 2.

   ANEXA Nr. 1

    CONTRACT DE PARTICIPARE
la Sistemul de transmitere electronică a documentaţiei aferente operaţiunilor de piaţă monetară şi facilităţilor permanente

    În baza prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulament, şi ale art. 2 alin. (2) din Norma Băncii Naţionale a României nr. 2/2015 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, denumită în continuare Normă,
    între:
    Banca Naţională a României, cu sediul central în str. Lipscani nr. 25, cod poştal 030031, sectorul 3, Bucureşti, în calitate de administrator al sistemului de transmitere electronică a documentaţiei aferente operaţiunilor de piaţă monetară şi facilităţilor permanente, denumită în continuare administrator de sistem, reprezentată de către . . . . . . . . . ., (numele reprezentantului) având funcţia de . . . . . . . . . ., şi de către . . . . . . . . . ., având funcţia de . . . . . . . . . .,
    şi
    . . . . . . . . . . (denumirea instituţiei solicitante), cu sediul social în . . . . . . . . . .,  (adresa sediului social din România) înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. . . . . . . . . . . (numărul), având cod fiscal/codul unic de înregistrare . . . . . . . . . ., (cod) în calitate de participant la sistemul de transmitere electronică a documentaţiei aferente operaţiunilor de piaţă monetară şi facilităţilor permanente, denumită în continuare participant, reprezentată de către . . . . . . . . . ., (numele reprezentantului) având funcţia de . . . . . . . . . . (funcţia reprezentantului) , şi de către . . . . . . . . . . (numele reprezentantului), având funcţia de . . . . . . . . . .,  (funcţia reprezentantului) persoană de contact . . . . . . . . . . (nume şi prenume), telefon . . . . . . . . . . (telefon), fax . . . . . . . . . . (fax), adresă e-mail . . . . . . . . . .,  (e-mail)
    a intervenit prezentul contract de participare la Sistemul de transmitere electronică a documentaţiei aferente operaţiunilor de piaţă monetară şi facilităţilor permanente, denumit în continuare Sistemul OPMA.

   CAPITOLUL I
  Obiectul contractului

   Art. 1. - (1) Obiectul prezentului contract îl constituie transmiterea prin intermediul Sistemului OPMA a ofertelor de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei, a notificărilor pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat şi a solicitărilor de accesare a facilităţilor de depozit şi de credit acordate de către Banca Naţională a României, precum şi a notificărilor de acceptare/refuz aferente, conform prevederilor reglementărilor în vigoare emise de către Banca Naţională a României şi ale prezentului contract.
   (2) În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor alin. (1), participantul mandatează administratorul de sistem cu privire la administrarea conturilor proprii de utilizatori deschise în Sistemul OPMA în scopul funcţionării corespunzătoare a acestuia, în conformitate cu prevederile prezentului contract.

   CAPITOLUL II
  Obligaţiile părţilor

   Art. 2. - Participantul se obligă:
   a) să dispună de infrastructura tehnică necesară (hardware-ul şi software-ul necesare), în vederea utilizării Sistemului OPMA, conform documentaţiei acestuia, denumită în continuare documentaţia;
   b) să respecte prevederile documentaţiei şi să aplice corespunzător prevederile acesteia, conform dispoziţiilor comunicate de către administratorul de sistem;
   c) să respecte instrucţiunile administratorului de sistem sau ale persoanelor care acţionează în numele acestuia;
   d) să întocmească şi să transmită oferta de participare la licitaţii, a notificărilor pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, precum şi a solicitărilor aferente facilităţilor permanente, în conformitate cu prevederile prezentului contract şi ale reglementărilor în vigoare emise de Banca Naţională a României;
   e) să respecte cerinţele de securitate ale Sistemului OPMA şi să adopte măsurile necesare pentru restricţionarea accesului la sistem al persoanelor care nu au fost autorizate în conformitate cu prevederile documentaţiei;
   f) să menţină într-o stare adecvată operării dispozitivele tehnice necesare accesului la Sistemul OPMA (hardware, software, reţele de comunicaţii, infrastructura aferentă), astfel încât să nu afecteze eficienţa generală a acestuia şi să asigure funcţionarea la parametri optimi prin operarea corectă a sistemului;
   g) să notifice administratorul de sistem sau persoanele care acţionează în numele acestuia, în cel mai scurt timp, cu privire la orice disfuncţionalitate operaţională care afectează sau este de natură să afecteze participarea la Sistemul OPMA;
   h) să asigure însuşirea, cunoaşterea şi respectarea documentaţiei de către personalul propriu care utilizează Sistemul OPMA.
   Art. 3. - Administratorul de sistem se obligă:
   a) să întocmească, să menţină, să actualizeze documentaţia şi să permită accesul participanţilor la documentaţie, inclusiv la cerinţele de securitate ale sistemului;
   b) să respecte documentaţia în vederea asigurării funcţionării normale a Sistemului OPMA;
   c) să menţină într-o stare adecvată operării dispozitivele tehnice necesare accesului la Sistemul OPMA (hardware, software, reţele de comunicaţii, infrastructura aferentă), astfel încât să nu afecteze eficienţa generală a acestuia şi să asigure funcţionarea la parametri optimi prin operarea corectă a sistemului;
   d) să administreze în baza art. 1 alin. (2) conturile de utilizatori deschise în Sistemul OPMA în scopul funcţionării corespunzătoare a acestuia;
   e) să arhiveze mesajele, instrucţiunile şi documentele transmise participanţilor şi recepţionate de la aceştia sau generate în Sistemul OPMA, conform documentaţiei şi legislaţiei în vigoare emise de către Banca Naţională a României.

   CAPITOLUL III
  Întocmirea şi transmiterea ofertelor de participare la licitaţiile aferente operaţiunilor de piaţă monetară, a notificărilor pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat şi a solicitărilor pentru accesarea facilităţilor permanente, precum şi a notificărilor de acceptare/refuz aferente

   Art. 4. - Ofertele de participare la licitaţie, notificările pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat şi solicitările de accesare a facilităţilor permanente se vor întocmi de către participant în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către Banca Naţională a României şi se vor transpune de către participant în format electronic în vederea transmiterii prin Sistemul OPMA, respectiv prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet, administrată de Societatea de Transfer de Fonduri şi Decontări - Transfond - S.A, respectând cumulativ prevederile documentaţiei şi ale Normei.
   Art. 5. - În cazul constatării de diferenţe în ceea ce priveşte conţinutul versiunii documentelor transmise prin metodele prevăzute la art. 4, versiunea documentelor transmise prin Sistemul OPMA va fi considerată varianta corectă şi va fi acceptată ca document valabil pentru participarea la operaţiunile de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, participantul fiind obligat să corecteze versiunea documentelor transmise prin reţeaua IP securizată VPN TFDnet, pentru eliminarea inadvertenţelor identificate şi comunicate participantului de către administratorul de sistem.
   Art. 6. - Ofertele de participare la licitaţie, notificările pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat transmise de către participant, precum şi solicitările participantului de accesare a facilităţilor permanente, întocmite conform prevederilor art. 4, vor conţine semnăturile persoanelor desemnate să angajeze participantul în operaţiunile de piaţă monetară şi acordare a facilităţilor permanente.
   Art. 7. - În urma adjudecării licitaţiei, respectiv ca urmare a deciziei cu privire la solicitările de participare la facilităţile permanente, administratorul de sistem va întocmi pentru fiecare participant care a transmis ofertă validă, respectiv pentru fiecare solicitare scrisă adresată Băncii Naţionale a României de accesare a facilităţilor permanente, o notificare cu privire la rezultatele obţinute la operaţiunea de adjudecare, respectiv cu privire la decizia Băncii Naţionale a României asupra solicitării participantului de accesare a facilităţilor permanente, conform prevederilor reglementărilor în vigoare emise de către Banca Naţională a României.
   Art. 8. - Notificările rezultatelor adjudecării, precum şi notificările referitoare la decizia Băncii Naţionale a României asupra solicitărilor de accesare a facilităţilor permanente se vor transpune de către administratorul de sistem în format electronic, respectând cumulativ prevederile documentaţiei şi ale Normei.
   Art. 9. - În cazul constatării de diferenţe în ceea ce priveşte conţinutul versiunii notificărilor transmise prin metodele prevăzute la art. 8, versiunea notificării transmisă prin Sistemul OPMA va fi considerată varianta corectă, administratorul de sistem fiind obligat să corecteze versiunea notificării transmisă prin reţeaua IP securizată VPN TFDnet, pentru eliminarea inadvertenţelor identificate şi comunicate de către participant.
   Art. 10. - Notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor de participare la licitaţiile privind operaţiunile de piaţă monetară, precum şi notificările referitoare la decizia Băncii Naţionale a României asupra solicitărilor de accesare a facilităţilor permanente, întocmite conform prevederilor art. 8, vor conţine semnăturile persoanelor autorizate să angajeze Banca Naţională a României.
   Art. 11. - În cazul înregistrării de disfuncţionalităţi în procesul de întocmire şi transmitere a ofertelor de participare la licitaţiile privind operaţiunile de piaţă monetară, a notificărilor pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, a solicitărilor de participare la facilităţile permanente, precum şi a notificărilor de acceptare/refuz aferente se vor aplica, în funcţie de incidentul înregistrat, procedurile alternative aplicabile, prevăzute de reglementările în vigoare.
   Art. 12. - Accesul participantului la Sistemul OPMA se va efectua exclusiv prin intermediul persoanelor desemnate de către acesta, împuternicite pentru a transmite mesajele electronice conţinând ofertele de participare la licitaţiile privind operaţiunile de piaţă monetară, notificările pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat şi solicitările de participare la facilităţile permanente şi/sau pentru a primi mesajele electronice conţinând notificările de acceptare/refuz aferente. Accesul participantului este permis în baza cererii transmise către administratorul de sistem pentru crearea/modificarea contului de utilizator în Sistemul OPMA, întocmită conform documentaţiei, nu mai târziu de două zile lucrătoare anterioare desfăşurării licitaţiei/transmiterii solicitării de accesare a facilităţilor permanente pentru care respectivul utilizator intenţionează să transmită şi/sau să primească mesaje în/din sistem.

   CAPITOLUL IV
  Confidenţialitate

   Art. 13. - Părţile se angajează să păstreze confidenţialitatea informaţiilor furnizate reciproc, în scopul ducerii la îndeplinire a prezentului contract, şi să restrângă la minimul necesar numărul persoanelor care deţin aceste informaţii.

   CAPITOLUL V
  Răspundere

   Art. 14. - (1) Nerespectarea de către participant a obligaţiilor menţionate la cap. II art. 2 conduce la aplicarea de către administratorul de sistem de sancţiuni conform prevederilor Regulamentului.
   (2) Administratorul de sistem nu îşi asumă răspunderea în ceea ce priveşte eventualele erori intervenite ca urmare a utilizării neadecvate a Sistemului OPMA de către participant.

   CAPITOLUL VI
  Încetarea contractului

   Art. 15. - Prezentul contract încetează de drept, fără notificare prealabilă, la data la care participantul nu mai deţine calitatea de participant eligibil la operaţiunile de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, în conformitate cu prevederile Regulamentului.

   CAPITOLUL VII
  Litigii

   Art. 16. - Părţile vor depune toate diligenţele pentru soluţionarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor cu privire la aplicarea sau interpretarea prezentului contract.
   Art. 17. - Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea acestuia, care nu s-a soluţionat pe cale amiabilă, se va supune arbitrajului Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, în vederea soluţionării în conformitate cu regulile de procedură arbitrală ale acesteia. Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie.

   CAPITOLUL VIII
  Legislaţia aplicabilă

   Art. 18. - Prevederile prezentului contract sunt guvernate de legea română.

   CAPITOLUL IX
  Dispoziţii finale

   Art. 19. - Prezentul contract intră în vigoare la data de . . . . . . . . . . şi produce efecte prin semnarea acestuia de către 2 reprezentanţi desemnaţi de către fiecare parte contractantă.
   Art. 20. - La data semnării, participantul va prezenta lista cu persoanele autorizate/împuternicite să semneze prezentul contract şi specimenele de semnături ale acestora.
   Art. 21. - Participantul se va conecta tehnic la infrastructură şi va transmite ofertele de participare la licitaţiile aferente operaţiunilor de piaţă monetară, notificările pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat şi solicitările pentru accesarea facilităţilor permanente şi va primi notificările de acceptare/refuz aferente începând cu data intrării în vigoare a prezentului contract.
   Art. 22. - Prezentul contract este încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.
   
Banca Naţională a României
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele şi prenumele persoanei autorizate)
(numele şi prenumele persoanei autorizate)
. . . . . . . . .
(funcţia)
. . . . . . . . . . .
(funcţia)
. . . . . . . . .
(semnătura)
. . . . . . . . . . .
(semnătura)
Denumirea instituţiei solicitante
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(numele şi prenumele persoanei autorizate)
. . . . . . . . . .
(numele şi prenumele persoanei autorizate)
. . . . . . . . . .
(funcţia)
. . . . . . . . . .
(funcţia)
. . . . . . . . . .
(semnătura)
. . . . . . . . . .
(semnătura)
Ştampila instituţiei

   ANEXA Nr. 2a

    Cerere de creare cont utilizator pentru aplicaţia "Transfer mesaje XML" în vederea procesării automate a operaţiunilor de piaţă monetară şi a facilităţilor permanente acordate de către BNR - OPMA

   1. Denumire participant . . . . . . . . . .
    Adresa sediului social . . . . . . . . . .
    Tel. . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., cod1. . . . . . . . . .
   2. Vă solicităm să creaţi un cont de utilizator de tip2
    □ Utilizator EP □ Utilizator A2A
   3. pentru:
    Nume . . . . . . . . . .
    Prenume . . . . . . . . . .
    Funcţia . . . . . . . . . .
    Departamentul . . . . . . . . . .
    Adresa de corespondenţă . . . . . . . . . .
    E-mail3. . . . . . . . . .
    Telefon . . . . . . . . . ., mobil . . . . . . . . . .
    Fax . . . . . . . . . .
    care să acceseze următoarele tipuri de mesaje4:
    □ OPMA001 - 01 - Ofertă licitaţie REPO - BNR cumpără active eligibile
    □ OPMA002 - 01 - Ofertă licitaţie REVERSE REPO - BNR vinde active eligibile
    □ OPMA003 - 01 - Ofertă licitaţie de DEPOZITE ATRASE
    □ OPMA004 - 01 - Ofertă licitaţie SWAP - BNR cumpără valută
    □ OPMA005 - 01 - Ofertă licitaţie SWAP - BNR vinde valută
    □ OPMA006 - 01 - Ofertă licitaţie Credite colateralizate
    □ OPMA007 - 01 - Garanţii credite colateralizate
    □ OPMA008 - 01 - Ofertă licitaţie Certificate de depozit
    □ OPMA009 - 01 - Anulare ofertă/cerere facilitate
    □ OPMA010 - 01 - Cerere facilitate depozit
    □ OPMA011 - 01 - Cerere facilitate credit
    □ OPMA101 - 01 - Comunicat licitaţie REPO - BNR cumpără active eligibile
    □ OPMA102 - 01 - Comunicat licitaţie REVERSE REPO - BNR vinde active eligibile
    □ OPMA103 - 01 - Comunicat licitaţie DEPOZITE ATRASE
    □ OPMA104 - 01 - Comunicat licitaţie SWAP - BNR cumpără valută
    □ OPMA105 - 01 - Comunicat licitaţie SWAP - BNR vinde valută
    □ OPMA106 - 01 - Comunicat licitaţie Credite colateralizate
    □ OPMA108 - 01 - Comunicat licitaţie Certificate de depozit
    □ OPMA110 - 01 - Comunicat facilitate depozit
    □ OPMA111 - 01 - Comunicat facilitate credit
   1 CTC i.e. primele trei cifre ale contului curent al participantului eligibil.
   2 Se va bifa căsuţa corespunzătoare, conform Ghidului de utilizare - interfaţa WebUI.
   3 E-mail de serviciu; nu se acceptă adrese pe Yahoo, Gmail etc.
   4 Se va bifa căsuţa corespunzătoare.

   ANEXA Nr. 2b
 

    Cerere de modificare cont utilizator pentru aplicaţia "Transfer mesaje XML" în vederea procesării automate a operaţiunilor de piaţă monetară şi a facilităţilor permanente acordate de către BNR - OPMA

   1. Denumire participant . . . . . . . . . .
    Adresa sediului social . . . . . . . . . .
    Tel. . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., cod1. . . . . . . . . .
   2. Vă solicităm să modificaţi contul de utilizator . . . . . . . . . ., începând cu data de . . . . . . . . . . .
   3. pentru
    Nume . . . . . . . . . .
    Prenume . . . . . . . . . .
    Funcţia . . . . . . . . . .
    Departamentul . . . . . . . . . .
    Adresa de corespondenţă . . . . . . . . . .
    E-mail2. . . . . . . . . .
    Telefon . . . . . . . . . ., mobil . . . . . . . . . .
    Fax . . . . . . . . . .
    care să acceseze următoarele tipuri de mesaje:
    □ OPMA001 - 01 - Ofertă licitaţie REPO - BNR cumpără active eligibile
    □ OPMA002 - 01 - Ofertă licitaţie REVERSE REPO - BNR vinde active eligibile
    □ OPMA003 - 01 - Ofertă licitaţie de DEPOZITE ATRASE
    □ OPMA004 - 01 - Ofertă licitaţie SWAP - BNR cumpără valută
    □ OPMA005 - 01 - Ofertă licitaţie SWAP - BNR vinde valută
    □ OPMA006 - 01 - Ofertă licitaţie Credite colateralizate
    □ OPMA007 - 01 - Garanţii credite colateralizate
    □ OPMA008 - 01 - Ofertă licitaţie Certificate de depozit
    □ OPMA009 - 01 - Anulare ofertă/cerere facilitate
    □ OPMA010 - 01 - Cerere facilitate depozit
    □ OPMA011 - 01 - Cerere facilitate credit
    □ OPMA101 - 01 - Comunicat licitaţie REPO - BNR cumpără active eligibile
    □ OPMA102 - 01 - Comunicat licitaţie REVERSE REPO - BNR vinde active eligibile
    □ OPMA103 - 01 - Comunicat licitaţie DEPOZITE ATRASE
    □ OPMA104 - 01 - Comunicat licitaţie SWAP - BNR cumpără valută
    □ OPMA105 - 01 - Comunicat licitaţie SWAP - BNR vinde valută
    □ OPMA106 - 01 - Comunicat licitaţie Credite colateralizate
    □ OPMA108 - 01 - Comunicat licitaţie Certificate de depozit
    □ OPMA110 - 01 - Comunicat facilitate depozit
    □ OPMA111 - 01 - Comunicat facilitate credit
   1 CTC i.e. primele trei cifre ale contului curent al participantului eligibil.
   2 E-mail de serviciu; nu se acceptă adrese pe Yahoo, Gmail etc.

   ANEXA Nr. 2c

    Cerere de închidere cont utilizator pentru aplicaţia "Transfer mesaje XML" în vederea procesării automate a operaţiunilor de piaţă monetară şi a facilităţilor permanente acordate de către BNR - OPMA

   1. Denumire participant . . . . . . . . . .
    Adresa sediului social . . . . . . . . . .
    Tel. . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., cod . . . . . . . . . .
   2. Vă solicităm să închideţi contul de utilizator . . . . . . . . . ., începând cu data de . . . . . . . . . . .
   3. Deţinut de
    Nume . . . . . . . . . .
    Prenume . . . . . . . . . .

   ANEXA Nr. 3

    Antet oficial
    Nr. de înregistrare/Data

    Către Banca Naţională a României
    Domnului/Doamnei . . . . . . . . . .
    Director
    Direcţia operaţiuni de piaţă

    LISTA
cu detaliile de contact ale persoanelor desemnate de . . . . . . . . . . (denumirea completă a participantului eligibil) să transmită şi să primească mesaje electronice în reţeaua securizată VPN TFDnet aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili

   A. . . . . . . . . . . (denumirea completă a participantului eligibil) desemnează pe fiecare dintre următoarele persoane ca fiind împuternicită pentru a transmite şi a primi mesaje în format electronic prin reţeaua securizată VPN TFDnet, administrată de Societatea de Transfer de Fonduri şi Decontări TRANSFOND - S.A., în legătură cu ofertele de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei, notificările pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat şi solicitările de accesare a facilităţilor permanente.
   
Numele, prenumele, funcţia Adresa de mesagerie VPN TFDnet
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

   B. . . . . . . . . . . (denumirea completă a participantului eligibil) desemnează pe fiecare dintre următoarele persoane ca fiind împuternicită pentru a primi mesaje în format electronic prin reţeaua securizată VPN TFDnet, administrată de Societatea de Transfer de Fonduri şi Decontări TRANSFOND - S.A., în legătură cu notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei şi notificările referitoare la decizia Băncii Naţionale a României asupra solicitării participanţilor eligibili de accesare a facilităţilor permanente.
   
Numele, prenumele, funcţia Adresa de mesagerie VPN TFDnet
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(semnături autorizate şi ştampila)
Numele . . . . . . . . . . Numele . . . . . . . . . .
(LS) (LS)
Funcţia . . . . . . . . . . Funcţia . . . . . . . . . .