BNR Centrală


organizează concurs pentru ocuparea a cinci posturi de asistent director, astfel:
 • 1 post cu contract de muncă pe durată nedeterminată la Direcţia Statistică
 • 4 posturi cu contract de muncă pe durată determinată la Direcția Contabilitate, Direcția Stabilitate Financiară, Direcția Plăți, respectiv Direcția Operațiuni de Piață

Termen limită pentru înscriere: 15 aprilie 2015

Data publicării: 1 aprilie 2015Atribuţiile principale ale postului

 • asigură fluxul informaţional între direcţie şi exteriorul băncii, precum şi între direcţie şi celelalte structuri organizatorice ale BNR;
 • îndeplineşte activităţile zilnice de secretariat;
 • redactează, la solicitarea conducerii direcţiei, documente specifice, atât în limba română, cât şi în limba engleză;
 • întocmeşte situaţii administrative aferente direcţiei (prezenţa lunară, concedii de odihnă, deplasări);
 • oferă sprijin personalului direcţiei în privinţa sarcinilor cu caracter administrativ.

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă;
 • cunoştinţe în domeniul utilizării calculatorului (pachetul Microsoft Office, Outlook și Internet);
 • cunoașterea aprofundată a limbii române;
 • cunoaşterea limbii engleze;
 • cunoaşterea unei alte limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • orientare către client.

Alte condiţii de înscriere la concurs

 • postul pentru care optează să nu fie într-o structură organizatorică în care soţul/soţia, părinţii, copiii, fraţii/surorile candidatului să fie salariaţi sau să nu fie într-o relaţie ierarhică şi/sau funcţională cu postul ocupat de soţul/soţia, părinţii, copiii, fraţii/surorile candidatului. Relaţia dintre posturi este analizată de către Direcţia Resurse Umane care aprobă participarea candidatului la concurs;
 • să nu fi participat în ultimii doi ani anterior datei de desfăşurare a concursului la mai mult de trei concursuri în Banca Naţională a României, centrală plus sucursale regionale şi agenţii, pe un post care presupune aceeaşi activitate.

Documentele necesare înscrierii se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 15 aprilie 2015 (inclusiv), ora 1200.

Precizăm că niciun candidat nu poate fi înscris în acelaşi timp la 2 sau mai multe concursuri organizate de BNR.

Candidaţii vor transmite următoarele documente, cu menționarea direcției pentru care optează:

 • Chestionar tip: formular editabil ;
 • 1 fotografie tip paşaport (se ataşează la Chestionar);
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor solicitate şi copia foii matricole a anilor de studii sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
 • alte documente/atestate/avize care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de înscriere la concurs, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale;
 • carte de identitate;
 • certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului scos la concurs.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină înscrierea implicită la concurs.

Confirmarea înscrierii la concurs în urma verificării îndeplinirii condiţiilor solicitate se face exclusiv prin transmiterea de către Direcţia Resurse Umane a unui e-mail în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

 • mărimea e-mail-ului de transmitere a documentelor nu trebuie să depăşească 18 MB;
 • vor fi utilizate adrese de e-mail la expeditor care nu sunt generate automat de aplicaţii sau site-uri web (cum ar fi cele generate de site-urile web de transfer fişiere în care se anunţă link-urile de descărcare a fişierelor);
 • nu se vor transmite ataşamente cu extensiile .exe, .com sau .lnk;
 • nu se vor transmite ataşamente parolate;
 • în subiectul sau corpul mesajelor să nu fie link-uri către site-uri web;
 • documentele transmise prin transfer de fişiere online nu vor fi descărcate.

Procedura de desfăşurare

În data de 22 aprilie 2015 candidaţii vor fi contactaţi (prin e-mail), pentru a primi detalii legate de desfăşurarea primei probe de concurs.

Concursul se va desfăşura începând cu data de 27 aprilie 2015 şi va avea următoarele probe, cu respectarea secvenţialităţii de mai jos:

 1. test profesional;
 2. evaluarea compatibilității cu postul, prin testare psihometrică și interviu;
 3. interviu profesional.

I. Testul profesional se desfăşoară prin susţinerea unui test de specialitate, în formă scrisă, prin care se va realiza verificarea cunoştinţelor de specialitate (70% din notă) și a cunoştinţelor de limbă engleză (30% din notă).

Nota minimă de promovare este 7,00.

Candidaţii care nu se vor afla în sală în momentul înmânării subiectelor pierd dreptul de a mai susţine testul profesional scris. Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită se sancţionează cu eliminarea din concurs.

II. Evaluarea compatibilității cu postul, prin testare psihometrică și interviu

   a) Evaluarea profilului psihologic se realizează prin intermediul unor instrumente psihometrice şi are în vedere testarea candidaţilor prin prisma cerinţelor psiho-comportamentale specifice postului şi a competenţelor asociate profilului postului.

   b) Interviu susţinut cu reprezentanţii Direcţiei Resurse Umane, care urmăreşte:

 • confirmarea profilului psihologic și compatibilitatea acestuia cu postul;
 • identificarea nivelului competenţelor asociate profilului postului;
 • motivaţia şi valorile candidatului;
 • percepţia candidatului cu privire la activitatea pe care o va desfăşura.

Proba se apreciază cu calificativul admis/respins.

III. Interviul profesional: Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde unor criterii referitoare la cunoştinţe de specialitate şi capacitatea de analiză şi sinteză a candidatului.

Nota minimă de promovare este 7,00.

Rezultatul final al concursului constă în media aritmetică a notelor obţinute la testul profesional şi la interviul profesional.

Datele de susţinere a probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare şi vor fi comunicate prin e-mail candidaţilor.

Rezultatele se transmit prin e-mail, termenul de depunere a contestaţiei pentru proba scrisă fiind calculat de la ora şi data primirii e-mail-ului de comunicare a rezultatului.

Contestaţii

Candidaţii pot depune contestaţie, transmisă prin e-mail pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro, în termen de 24 de ore de la data comunicării rezultatului testului profesional (indiferent de modalitatea prin care au fost informaţi de rezultat).

Candidaţii pot contesta numai rezultatul propriei lucrări scrise, comparaţia cu lucrările altor candidaţi nefiind luată în considerare.

Termenul de soluţionare a contestaţiei este de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei.

Rezultatele obţinute la interviul de selecţie şi la interviul profesional nu pot fi contestate.

Relaţii suplimentare la tel. 021/313.04.10 int. 2529, 2552, 2527, 2523 şi 2521.


TEMATICA

 1. Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României;
 2. Birotică. Tehnici de secretariat. Funcţiile secretariatului modern;
 3. Comunicarea în instituţiile publice;
 4. Protecţia informaţiilor clasificate, informaţii secrete de stat, informaţii secrete de serviciu, informaţii şi date confidenţiale;
 5. Gramatica limbii române;
 6. Utilizarea computerului (MS Office).

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582/30.06.2004);
 2. Manual de secretariat şi asistenţă managerială, coordonator Adina Berciu-Drăghicescu, http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/secretariat/16.htm;
 3. Managementul instituţiilor publice, Paul Marinescu, Capitolul III - Comunicarea în instituţiile publice, http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/marinescu/cuprins.htm;
 4. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate (Monitorul Oficial nr. 248 din 12 aprilie 2001), cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Pagina web a Băncii Naţionale a României: http://www.bnr.ro.