Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Referent de specialitate


Direcția Achiziții

Serviciul programare-monitorizare

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 24 martie 2017

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • Contribuie la elaborarea raportărilor periodice către instituţiile de specialitate cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice;
 • Participă la elaborarea, respectiv actualizarea proiectului Strategiei anuale de achiziţii și a formei definitive a acesteia, în baza referatelor de necesitate centralizate transmise de către structurile organizatorice centralizatoare, cât şi a referatelor de necesitate transmise în nume propriu de către structurile organizatorice ale BNR;
 • Prezintă şefului de serviciu proiectul și forma definitivă a Strategiei anuale de achiziţii, în vederea înaintării către conducerea direcţiei şi a obţinerii aprobărilor şi avizelor aferente;
 • Acordă aviz pentru existenţa obiectivelor în Strategia anuală de achiziţii;
 • Urmăreşte realizarea Strategiei anuale de achiziţii şi monitorizarea achiziţiilor, în baza raportărilor lunare.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă în științe economice;
 • cunoştinţe de operare pe calculator (Microsoft Office);
 • cunoaşterea limbii engleze (scris, citit, vorbit);
 • experienţă profesională de minimum 3 ani în domeniul achiziţiilor.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • orientare către client.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 24 martie 2017 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 29 martie 2017.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE